Jüeuiur (üourant Min. Colijn in de Eerste Kamer aan het woord Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Onvast vliegveld-beleid becritiseerd abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksclre zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling LoSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a Cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 68936 N°. 6622 DONDERDAG 9 FEBRUARI 1939 19e Jaargang 3bbertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels f t.l7'/> Elke regel meer »v« 0.22 Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 ONGEOORLOOFD GEBRUIK Wat te vreezen stond, is gebeurd. Sommi ge persorganen en sprekers hebben van de laatste radio-rede van de Koningin misbruik gemaakt. In plaats van te bedenken, dat deze rede gericht was tot het g e h e e 1 e Ne- derlandsche volk in al zijn schakeeringen, hebben sommigen naar zich toegerekend en een commentaar gegeven, dat met eigen per soonlijk inzicht strookte, doch waardoor de rede geweld werd aangedaan. Het merkwaardigste hierbij is nog wel, Üat het niet de „partij-bladen" waren, die zich aan deze inlegkunde bezondigden, maar juist zij, die gaarne afgeven op „partijpoli tiek" en vóór neutraliteit pleiten. Wij geven drie, zeer gevarieerde, voorbeel den. Onder het hoofd „Concentratie van Krach ten" geeft Het Schoolblad van het N.O.G. een beschouwing, waarin men naast ter zake dienende opmerkingen ook kan lezen, dat naast de algemeene onderwijsver- eenigingen ook kleine kringen staan, die met volkomen negatie van het „draagt el kanders lasten" alleen persoonlijke belan gen nastreven. Erger misbruik wordt echter van de rede gemaakt, als men die kleipe groepen verwijt, dat zij verzaken „de plicht tot gemeenschap pelijk schragen en dienen van onze algc- meene, Christelijke, nationale school". Even onbetamelijk, indien niet onbe schaamder misbruik maakt de nationaïl- socialistische pers van de rede der Kóningin. Paar heeft men het over „Koninklijke in stemming" met het streven der N.S.B.; want: „Eens... zullen wij kunnen zeggen: aan Uwer Majesteits wensch is voldaan, niette genstaande Uwer Majesteits ministers met alle middelen getracht hebben dit te belet ten". Dat is wel zoo grof mogelijk. Doch deze scribenten overtreffen zioh zelf, wanneer ze de passages uit de rede der Koningin, welke hun blijkbaar niet welgevallig zijn, wegla ten. Daar luistert de N.S.B. liever niet naar. Want zij wil wel eenheid, maar zij wenscht juist de beperking van de vrijheid waar over de Koningin klaagde; „beperkingen waardoor ons geduld op menigerlei wijze op de proef is gesteld, want, al verandert onop houdelijk de toestand en daarmede ook de aard van de offers, die van cms gevraagd worden, de onvrijheid is er niet minder om". In de derde plaats moeten we nog op een andere vervalsching van de rede wijzen. Wij ontleenen nl. aan het „Friesch Dagblad" dat de „Neutrale" Kollummer Courant het slot der toespraak als volgt verdraaide: Omdat velen Mij gevraagd hebben naar Mijne persoonlijke gedachten, wil ik hier mee besluiten: de ervaring die aan deze uiting ten grondslag ligt, is het: Draagt elkanders lasten. Ik hoop aan deze zoo ernstige aanma ning tot Mijn laatste ademtocht trouw te blijven. Daartoe geve God Mij de kracht. Zooals men weet was het slot een belij denis van het persoonlijk geloof der Ko ningin; het „Draagt elkanders lasten" rust op het „Christus voor alles". Maar het neu trale blad vond het blijkbaar al te positief. Het zij zoo; doch deze neutraliteit is erg?r dan ongeloof. En overigens bewijst ook dit, dat in één der bladen van de N.S.B. in ver band met de radio-rede volkomen terecht is opgemerkt: „Er is tenslotte geen woord zoo goed en oprecht bedoeld, of het is altijd te verdraaien en verkeerd uit te leggen". Helaas, zóó is het! WAPENSTILSTAND IN SPANJE? De „Daily Mail" publiceert onder „Laatste Berichten" het volgende, zonder bronvermelding, telegram: Laat in den nacht is medegedeeld, dat Franco met M i a j a onderhan delt over de voorwaarden voor een wapenstilstand. Men meent, dat de vijandelijkheden over eenige dagen zullen worden gestaakt. PERPIGNAN, 9 Febr. De leden van het militaire huis %an President Azana, die tot dusver verblijf hielden in de buurt van Per- pignan, zijn vanmorgen met hun gezinnen in officieele auto's naar Hcndaye vertrokken. Naar hier gemeld wordt, begeven zij zich naar liet reohtsohe Spanje. Een alumïniumfabriek te Djokja BATAVIA, 8 Februari. (Aneta). Naar aan leiding van een schriftelijke vraag over de oprichting van een aluminiumfabriek ant woordde de directeur van verkeer en water staat. dat de verwezenlijking uan de plan nen dor Billiton Mij. tot vestiging van een bedrijf voor de fabricage van aluminium- producten nabij Djokja met een groote mate van waarschijnlijkheid te verwachten is. Aan de maatschappij is een bevredigende re geling inzake hel transport van materialen in uitziciht gesteld. CHR. EMIGRATIE CENTRALE VERGADERT Vooruitzichten zijn gunstig De Vereeniging groeit UTRECHT, 8 Febr. In het gebouw voor Chr. Sociale Belangen werd heden de eerste jaarvergadering gehouden van de Chri:te- lijke Emigratie Centrale. De voorzitter, de heer A. Warnaar Jzn., burgemeester van Hazerswoude, opende de drukbezochte ver gadering met het lezen van een gedeelte uit Genesis en zeide in zijn openingswoord met dankbaarheid te kunnen constateeren, dat er enkele provinciale afdeelingen waren opge richt. De secretaris, de heer T. Cnossen te Amsterdam bracht het jaarverslag uit. waar aan wij ontleenen, dat de Koninklijke goed keuring op de vereeniging nog niet is ver kregen. De samenwerking met de Stichting Landverhuizing is uitstekend evenal: met de R.K. Emigratievereeniging. In zijn jaarver slag maakte de secretaris tevens melding van de emigratiemogelijkheden in Brazilië, Argentinië, Canada en Z.-Afrika. In het laatst genoemde land is de emigratie moei lijk en wordt tegenwerking ondervonden van de vakbonden en de Engelschen. Er zijn echter goede vooruitzichten in an dere landen. De Chr. Emigratie Centrale hoopt te blijven arbeiden aan het mooie doel: het geven van beter levensbestaan aan landgenooten in het buitenland en werkge legenheid zoeken. Bij de bespreking van het jaarverslag werd erop aangedrongen meer propaganda te maken. De secretaris zeide, dat zulks moei lijk kon daar de toestemming van den minis ter van Sociale Zaken daarvoor noodig is. Van de Chr. georganiseerden in ons land wordt veel hulp verwacht. Gelukkig traden reeds versoheiden Chr. organisaties als lid van de Centrale toe. De relatie met de Regeering is uitstekend, maar de Centrale heeft veel geld noodig. Het was de penningmeester, de heer Mr Dr P. H, G. van der He Lm, die hierop nog eens den nadruk legde. Zij die wat missen kunn m moeten iets geven en zij die willen emigree- ren moeten geholpen kunnen worden. Mo menteel werkt de vereeniging met een te kort. Het Bestuur Vervolgens werd het bestuur der Chr. Emigratie Centrale gekozen. Het is thans als volgt samengesteld: A. Warnaar, voor zitter (Hazerswoude), T. Cnossen, Amster dam, seer., Mr Dr P. H. G. van der Helm te Pijnacker, penningmeester, Mr Dr van der Sluys te Den Haag, adj.-secretaris, A. van Kampen te Stompwijk, M. A. Marra te Lioes- :ens, H. Oudekerk te Utrecht, Mr W. Rip te Den Haag, Ds Vreugdenhil te Meliskerke (voor de afd. Zeeland), N. v. d. Veen te Groningen (voor de afd. Groningen), Mr J. J. J. van Kluyne te Meppel (voor de afd. Drenthe), W. Zeeuw, burgemeester van Rijs- sen (voor de afd. Overijssel), J. G. Boot, burgemeester te Wisch (voor de afd. Gelder land) en J. F. Hoogersteger te Rotterdam (voor de Rotterdamsehe afdeeling). De belangstelling voor de emigratie Na enkele jaren van inzinking, aldus de voorzitter in een korte toespraak welke volgde op de bestuursverkiezing, is de be-: langstelling voor de emigratie weer toege nomen. De Ned. Regeering wil ook het vraagstuk van de emigratie meer daadwer kelijk behartigen en spr. constateert, dat er alle reden is om dankbaar te zijn ten op zichte van de Regeering. Daarnaast moet echter het particulier initiatief zich blijven ontplooien. De technische voorlichting wordt gegeven door de Stichting Landverhuizing, de confessioneele organisaties zijn belasl met de propaganda in het binnenland en de selectie der emigranten. De heer T. Cnossen vertelde hierna een en ander over de emigratiemogelijkheden en zeide, dat in Brazilië de kans op werk in loondien t voor Nederlanders vrijwel niet aanwezig is. In Argentinië daarentegen weer wel. Over Chili is een rapport verschenen van den heer Hoger, teger, die in opdracht van de Rotterdamsehe afdeeling dit land heeft bezocht. Over Australië is nog weinig te vertellen, hoe wel de voorteekenen zeer gunstig zijn. De emigratie in Zuid-Afrika is zeer moeilijk. Ondanks een opgewekte viering van den Dingaa'iodag is het practiseh zoo, dat de Z.-Afrikaansche regeering de grenzen voor ons Nederlanders sluit. Alleen verpleegsters en technisch perso neel kunnen er binnenkomen. Vaklie den worden echter niet toegelaten. Spr. betreurde dit ten zeerste. Tenslotte heeft spr. nog enkele mededee lingen gedaan over de gunstige landstreken in Canada, over de emigr at ie-mogelijkheden in onze koloniën, Frankrijk, Duitschland en Zweden. De voorzitter bracht een woord van dank aan den heer Van Sonnevelt, die één van de oprichters van de Centrale is, maar die thans geen zitting meer zal hebben in het nieuwe bestuur. De leerhngenschaai een stormram tegen het kabinet Mij doen het uiterste om onze zelfstandigheid te bewaren" Hel parlementair stelsel is niet feilloos, doch Nederland wenscht niet het Nationaal- Socialistische ervoor in de plaats In de heden gehouden vergadering van de Eerste Kamer, is Dr H. Colijn aan het woord gekomen. Spr. zeide zijn antwoord dc verschillende sprekers in hoofdzaak te zullen concentreeren op het buitenlandsch beleid eai de Defensie, de economische en sociale aangelegenheden, do kabinetsformatie de „Salto-rnortale" van den formateur en het sermoen van den heer Van Vessem, die een peidooi voor nieuwe staatkundige vor men hield. Tevoren moet spr. echter eenige detailpunten beantwoorden. Spr. moet hjt verzoek van den heer Van Embden dien •hij anders graag een pleizier doet inzake voor-puibliceering van ontwerpen van al gemeene maatregelen van bestuur afwijzen. De ambtelijke molen zou op dde manier nog langzamer gaan malen. Wat betreft hei tweede punt, door den heer Van Embden aangestipt, de plaatsing van de Vereeniging ,Kerk en Vrede" op de voor ambtenaren ver boden lijst, het is voorgekomen, dat ambte naren, leden van'die vereeniging, ambtshal- Het bestuur van de Chr, Emigratie centrale. V.l.n.r. de heeren H Oudekerk, A. van Kampen, Mr v. d. Sluys, T. Cnossen, A. Warnaar Jzn, Mr Dr P. H. W. G. v. d. Helm, M. A. Marra, Mr W. Rip, N. v. d. Veen. In breede kringen behoefte aan goedkooper vervoer Het motorvervoer kan dit leveren Aan het Voorloopig Verslag der Eers,e Kamer over de ontwerpen van wet tot vast stelling van de begrootingen van het Depar tement van Waterstaat, van het Verkeers- fonds en van de Staatsmijnen in Limburg is het volgende ontleend: Eenige leden hadden zich afgevraagd, waar n de Regeering niet komt met een alge meen werkverruimingsplan aangevende een totaal-bedrag voor werkverruiming, verdeeld over drie jaren en voorts verdeeld over de verschillende categorieën van werkzaam heden. Andere leden verklaarden te twijfelen aan het practiseh nut van zulk een generaal plan. Van grooter belang achtten deze leden een snelle uitvoering van de reeds beraamde openbare werken. Lasten op het motorwegverkeer Kan, zoo werd gevraagd, reeds wurden medegedeeld, of het in de bedoeling ligt, bij de voorgenomen herziening der wet op de personeele belasting aan een aantal onbil lijkheden ten aanzien van de belasting op motorrijtuigen tegemoet te komen? Sommige leden herhaalden de klacht over te zware belasting der motorrijtuigen. Ook als het motorrijtiug niet of weinig wordt ge bruikt, betaalt men belasting, daarom zou een benzinebelasing beter en billijker zijn. Sommige leden zouden gaarne worden in gelicht omtrent de ervaring opgedaan met de bepaling in de verkeersregeling omtrent voorrangswegen. Enkele leden drongen er op aan, dat maatregelen zouden worden ge van de snelheid, waarmede over de autowe- troffen tegen het steeds verder opvoeren gen wordt gereden, snelheden van 120 en 130 Ikm. per uur toch zijn geen zeldzaamheden Worden, zoo vroeg men nog afdoende maatregelen overwogen om te geraken tot een betere oplossing met betrekking tot de achterlichtjes van rijwielen, in het belang zoowel van het rijwiel- als van het overige verkeer? Waterwegen en landwegen Meerdere leden stelden de vraag, op grond waarvan de Minister zich bevoegd acht eenzijdig te beslissen, of het eindpunt van het kanaal GroningenIJsselmeer te Lem mer of Stavoren zal zijn. Geklaagd werd over het slechte onder houd en den daardoor slechten toestand van wegen of weggedeelten op sommige hoofd verkeerswegen. Volgens moderne begrippen bchooren rijwielpaden niet langs autosnel wegen te worden aangelegd. Wordt deze meening door don Minister gedeeld? Aangedrongen werd den aanleg van den nieuwen weg Amsterdam naar Utrecht zoo veel mogelijk te bespoedigen. Hetzelfde geldt voor den weg van Bodegraven naar Ede. Ook de Rijksweg van Amsterdam naar het Oosten des lands vraagt dringend om ver betering. Het centrale vliegveld Vele leden waren van meening, dat de regeering inzake de luchtvaart een uiterst onvast beleid voert. Aanvanke lijk scheen het, alsof zij alles er op wilde zetten, zich tot één vliegveld te beperken en dus centralisatie na te stre ven. Plotseling is dit alles weder ver anderd, zoodat men niet meer met zeker heid weet, welke de bedoeling van de Regeering is. De leden, hier aan het woord, dron gen dan ook er op aan, dat zij ten spoe digste van haar voornemens te dezer zake zou doen blijken en zich daarom trent 700 duidelijk zal verklaren, dat iedere twijfel aangaande haar verdere plannen, zal zijn uitgesloten, opdat aan de bestaande onzekerheid, 'die reeds te lang duurt, een einde kome. Verschillende leden stelden er prijs op te verklaren, dat zij geheel instemmen met de door de Tweede Kamer aangenomen motie- Van der Waerden c.s. inzake de voornemens der Regcering om te komen tot de stichting van een centraal vliegveld. Andere leden hadden evenmin waardee ring voor het beleid van de Regeering in dezen. Zoo Waalhaven en Schiphol voor militaire vliegvelden noodig waren, had de Regeering krachtiger moeten optreden, des noods door de terreinen te onteigenen. Verschillende leden wenschten vóór alles 't vliegveld Schiphol te handhaven en waren van oordeel, dat bevorderd behoort te wor den, dat er een tweede vlieghavcn bij komt. Spoorwegpolitiek en wilde bussen Verscheidene leden waren van oordeel, dat wij hier te lande ten opzichte van het verkeerswezen in steeds moeilijker positie zijn geraakt. Het motorverkeer zoekt het in goedkoop vervoer en bereikt daarmee steeds breedere lagen der bevolking. Tegen 't ver voer van huis tot huis. zonder overlading van producent tot gebruiker, kunnen dc Spoorwegen nu eenmaal niet op. De Snoor- wegen moeten zich voegen naar de gewijzig de toestanden en niet omgekeerd. De finan- cieele basis, waarop de Spoorwegen staan is slecht en ongezond. Wat het wilde-bussen-probleem betreft, hadden de hier aan het woord zijnde leden verklaard, geenerlei sympathie te hebben voor de wijze, waarop te dien aanzien de wet practiseh werd ontdoken. Wel betreur den zij, dat die wetten menigmaal zoo slecht zijn geredigeerd. Wat echter uit het gebeurde wel valt te constateeren, is huns inziens dit: dat er in breede kringen behoef te bestaat aan goedkooper vervoer en dat het motorvervoer dit in ruimere mate dan de Spoorwpgen kan leveren. Vele leden gaven andermaal uiting aan hun bezwaren tegen de onbewaakte over wegen. Zij wezen er op, dat daarbij 't aan tal ongevallen blijkens de statistieken ge stadig toeneemt. Aangedrongen werd op het instellen van een hrd'-iifsrnad voor den Nederl. mijnlv.uw en a?s tot stand komt, op de aanstel ling van een on partij digen voorzitter van dit lichaam. mobilisatietelegrammen moesten verzen- i. Een hunner nam toen ontslag als lid 1 „Kerk en Vrede een tweede maakte be zwaar tegen de ambtelijke opdracht, een der de wilde er nog wel eens over denken. Spr. staat echter op het standpunt, dat de amh tenaren de bevelen van de Overheid behooren op te volgen. Vandaar de plaatsing van ge noemde vereeniging en van enkele andere 1 ereenigingen op de verboden lijst. Wat onze zelfstandigheidspolitiek be treft, wij doen het uiterste om onze zelf standigheid te handhaven. Nederland en Ned.-Indië liggen beide in stormhoeken van de wereld. Een verschil tu&schen wat we financieel kunnen doen en wat we zouden behooren te doen, blijft altijd aan wezig. Doch binnen de beperkte grenzen van onze financiën worat het mogelijke gedaan. Stormram tegen het kabinet Thans overgaande tot de opmerkingen van sociaal-economischen aard, zegt spr., dat mén de leerlingenschaal als een soort stormram tegen het kabinet heeft gebruikt. Deze schaal is niet door het tegenwoordige kabinet, doch door het kabinet-Ruys inge steld. Zij dateert van 1932. Daarom kan spr. niet inzien, dat de actie zui er zakelijk is, veeleer gelooft hij aan jjolitieken opzet Wanneer een Minister van Onderwijs ver klaart, dat hij niet in staat is, in de leer lingenschaal wijziging te brengen wegens financieele bezwaren, dan spreekt hij na mens het Kabinet. Wat zou men er van zeggen indien in die omstandigheden de Mi nister van -Onderwijs heenging en de andere léden van het Kabinet bleven rustig zit ten? Spr. meent, dat deze zaak thans vol doende duidelijk is. Ten opzichte van de arbeidsverzekering is spr.'s meening niet veranderd. Werkloosheidsbestrijding Met het verwijzen naar andere landen ten opzichte van de werkloosheidsbestrijding moet men nu eindelijk eens ophouden. Amerika heeft, ondanks het gebruik van middelen, met nauwelijks uit te spreken financieele bedragen nog tien millioen werkloózen, dat is naar verhouding twee maal zooveel als Nederland. Engeland heeft een ev«n groot percentage als wij. Zweden verkeert in bijzondere om standigheden door zijn bewapeningsin dustrie, welke tegenwoordig overbezet is. De koopkrachttheorie moet spr. als werk loosheidsbestrijdingsmiddel afwijzen. Uitvoering van openbare werken kan de oplossing niet brengen, hoewel zooveel mo gelijk op dit gebied wordt verricht. Het plan-We.sthoff is niet te beschouwen als een doktersrecept, doch als een opsomming van mogelijkheden. De regeering zal daaruit kiezen, wat zij het meest gewenscht acht. In het tweede halfjaar 193S zijn niet minder dan 9265 werkverschaffingsobjecten goedge keurd. De w e r k 1 o o s h e i d is op niet-geringe wijze dalende. In October 1936 waren er 394.400 werkloozen, in October 1938 was dit aantal gedaald tot 315.700, een vermindering derhalve met plm. 80.000 personen. Boven dien heeft het bedrijfsleven in die twee jaar tweemaal 35.000 nieuwe werkkrachten ge absorbeerd, zoodat in die twee jaren hier te lande uiteindelijk ongeveer 150.000 personen aan den arbeid zijn gekomen. Een onderzoek naar de verdere opruiming van krotwoningen is gaande. Voortdurend moeten nieuwe maatregelen worden afgewogen tegen de financieele mo gelijkheden. Dit maakt het besturen zoo uit puttend. De politiek, waarbij men eenerzij ds be weert, dat minister De Wilde en spreker d e gevangenen van Rome zijn en ander zijds, dat de katholieken door hen zijn ge kluisterd, noemt spr. niet slechts een kleine, doch ook een vieze politiek, waarbij spr. wijst op wat hij noemt nationaal-so- cialistische verdwazing. Ten opzichte van de matigefoescher- m i n g herhaalt spr. zijn verklaring, dat hij In 1935 reeds tot de overtuiging was geko men, dat het vraagstuk van tarieven of con- tingenteeringen nader onder de oogen moest worden gezien, al erkent hij dat het een fout zijnerzijds is geweest daarover met den ministerraad te hebben gesproken. Spr, leest voorts uit het Kabinetsprogram van 1937 voor, dat zoolang de internationale belemmeringen van de handelsvrijheid niet zijn opgeheven, alle maatregelen dienen te worden genomen om het bedrijfsleven, waar noodig, te beschermen. Op een interruptie van Prof. Kranen burg antwoordt spr. dat een soortgelijke passage voorkwam in het program van 1933 Van sluwe methoden heeft spreker zich steeds onthouden: Indien hij daartoe oott mocht worden gedwongen, dan zou het te vens zijn laatste dag in het politieke leven zijn. Aan den heer Van Vessem antwoordt spr. allereerst, dat over de Nat ionaal-Socia listische beweging de opvattingen verdeeld 1 zijn. Blijkens e»?n persbericht eischt m.'n in Duitschland den naam .Nationaal-Socia- listisehe" politiek voor zich op en zou dit aan dergelijke bewegingen in andere lan den verboden zijn. De heer Van Vessem zal dat wel eerder hebben vernomen dan wij uit de kranten. De heer Van Vessem (ns.b.): dat is een insinuatie. Minister Colijn: U noemt het een in sinuatie. Voortgaande, zegt spr. het parlementaire stelsel niet als feilloos te beschouwen, doch tevens overtuigd te ztjn. dat Nederland daarvoor nooit het nationaal-socialistische stelsel in de plaats wenscht te zien, omdat dit in strijd is met den aard en den vrij heidszin van het Nederlandsche volk. Hierna wordt pauze gehoudJen. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen De algemeene beschouwingen van de Eerste Kamer over de Rijksbegrooting voor 1938. Minister-president Dr H. Colijn heeft heeft heden in de Eerste Kamer het beleid van het Kabinet verdedigd Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van het Departement van Waterstaat. Vergadering van de Chr. Emigratie Centrale. Geruchten over wapenstilstand in Spanje FranschSpaansche besprekingen over regeling der wederzijdsche vraagstukken. De troepen van den rechtschen gene raal Sanchez rukken Figueras binnen. Nieuwe RussischeMandsjoerijsche grens-incidenten TIJDELIJK STORMACHTIG Voor de kuststrook: meest krach tige, tijdelijk stormachtige, zuidwestelijke tot zuidelijke wind, aanvankelijk opkla rend, later weer toenemende bewolking en regen, iets zachter. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8.0 C. FSSK safti-f light de wegvaste band. T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE - ALMELO (Reel) HET RESTAURANT VAN 1 SEINPOST" SCHEVENINGEN ts ook gedurende de wintermaanden geopend. Wij verzorgen steeds met zorg Uw ->-enn. (Reel.) Dr. H. NANNING'. jKINADRUPPELS Hei aangewezen middel bit 1 BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST eu Men lette op den oaaa „Dc H Nanung bulten op de roode doos en op de flacon. Prlii 1.30 th. tt. MANNING'» Fkara. Ota. ftbriek. R.V. OCN HAAG.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1