Ilintwr £nhsdjr (tfmmuit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Bonnet zegt: „Frankrijk moet sterk zijn!" Utrecht krijgt een nieuw fraai stationsgebouw gtjonnemcntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse (rammers 5 cl. met Zondagsblad 77» cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 WOENSDAG 8 FEBRUARI 1939 19e Jaargang atibertentieprijjrn: Van I tot 5 regels 1.177» Elke regel meer 0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend QJQ No. 6621 „Wij kunnen geen afstand doen van onzen invloed in de wereld" Arbeid voor de toenade ring der volken In den Franschen Senaat heeft de minis ter van Buitenl. Zaken Bonnet, gisteren als doeleinden der Fransche politiek aange geven: handhaving van het grondgebied en .van het rijk. Wij willen onze erfenis onverminderd overdragen aan onze nakomelingen, zoo zeide spreker. Wij kunnen geen afstand doen van onzen rechtmatigen invloed in andere deelen der wereld, noch onze rol van groote mogendheid laten schieten. Frank*, rijk houdt niet op de vriendschappen in Gentraal-Oost-Europa te onderhouden, welke zoo dikwijls zijn belangen hebben gediend, en zijn grootheid hebben doen toenemen. Verhouding tot Duitschland cn Italië Frankrijk heeft altijd den wensch te ken nen gegeven, zich met Duitschland te ver staan, ook bij de bespreking te München. Het debat op dit punt is gesloten. In de Fransch-Duitsche verklaring van 6 Decem ber j.l. hebben de beide volken hun wil te kennen gegeven tot samenwerking en heb ben zij eikaars we derzij dsche grenzen er kend. Zou er een Franschman zijn, die wei gerde deze verklaring te teelkenen? Wij zijn van oordeel, dat de verklaring een eerste stap moet uitmaken en een vertrouwelijke samenwerking moet inluiden voor de toe komst. j/ Wij hebben evenmin een gelegenheid aten voorbijgaan, om misverstanden met Italië uit den weg te ruimen. Wij zijn er stellig van overtuigd, dat de natuur der be trekkingen en de wensch der beide volke ren uitnoodigen tot een Fransch-Italiaan- sche vriendschap. Wij kunnen ons moei lijk voorstellen, dat Italië een aanval tegen Frankrijk zal ondernemen en zeer zeker is er geen Franschman die er ooit aan zal denken, dat zijn vaderland tegen Italië een schandelijke en hemeltergende oorlog zou beginnen. De beide naties zijn hecht aan eengebonden door een drievoudigen band, dien van de taal. van de cultuur en van het bloed. Het zijn deze vriendschapsbanden, die Frankrijk genoopt hebben zich met groote klaarheid na de- betoogingen in de Italiaansche Kamer en in de Italiaansche pers uit te spreken. De regeering is niet in gebreke gebleven. Op 19 December heb ik, aldus Bonnet, uit haar naam een verklaring afgelegd welke geen enkele dubbelzinnigheid meer overlaat, namelijk „Frankrijk zal er nimmer in toestemmen een duimbreed van zijn grondgebied aan Italië af te staan. Iedere poging om een zoodanigen eisch te verwe zenlijken kan slechts leiden tot een gewa pend conflict"* De minister-ipresident heeft hetzelfde ge zegd, met dezelfde kracht tijdens zijn onver getelijke. reis naar Tunis. Acht dagen gele den hebben wij het nog eens in de kamer herhaald. Wij vertrouwen aldus overduide lijk de opvatting van iederen Franschen burger en van het Framsche rijk te heb ben uitgedrukt. De Spaansche kwestie Inzake de Spaansche kwestie verklaarde Bonnet, dat Engeland en Frankrijk ge heel solidair zijn bij de verzekering van de Spaansche onafhankelijkheid. Frankrijk heeft nimmer aan het verdeelde Spanje iets anders toegewenscht, dan een verzoening van zijn bux-gers op het gemeenschappelijke grondgebied. Iedereen zal begrijpen dat Frankrijk niet kan toestaan, dat zijn eigen souvereiniteit wordt aangetast doordat het aan eenige re geering toestaat haar souvereiniteit uit te oefenen op Fransch gebied. Nog minder kan Frankrijk toestaan dat de vreemdelingen die op Franschen bodem een toevlucht vin den hun twisten meebrengen. Hij die gast vrijheid verleent, heeft niet alleen plichten maar ook rechten. Frankrijk kan niet toe staan dat door onbeperkte toelating op zijn gebied en voor onbeperkten duur zijn eigen onderdanen tot werkloosheid en armoede worden gebracht. Wij hebben derhalve de regeering van Burgos verzocht den terug keer der vluchtelingen en met name van de vrouwen, kinderen en grijsaards naar hun vaderland mogelijk te maken. De vriendschap met Engeland en Amerika De betrekking tussehen Frankrijk en Engeland en Frankrijk cn de Vereenigdc Staten, zoo zette Bennet zijn betoog voort, is op het oogenblik beter dan ooit. De vriendschap met Engeland is gekenmerkt door wederziidsch vertrouwen en den wil tot sa menwerking. Dengenen, die de laatste weken insinueer den, dat de overeenstemming tussehen Frankrijk en Engeland niet zoo nauw was. als men beweerde, wees Bonnet op de ver klaringen van Chamberlain in het Lager huis. „Tk zou het mijzelf kwalijk nemen, wanneer ik daar den geringsten persoon lijken eommentanr aan toevoegde", aldus Bonot 1. ,Tk twijfel er niet aan. dat gij de geheele strekking begrepen hebt van deze verklaring", Bonnet „in de laatste weken, evenals daarvoor, hebben wij niet opgehouden zeer nauw contact vol vertrouwen te onderhouden met de Amerikaansche regeeriag. Wij heb ben bij haar actief begrip gevonden. De drie democratieën zijn zich bewust van de onmetelijkheid harer materieele en moreele krachten en weten, dat geen enkele natie er aan zou kunnen denken haar heur hege monie op te leggen. Deze vriendschap vormt een bedreiging voor niemand, zij stelt zich slechts ten doel den vrede te ver zekeren in de vrije ontwikkeling der drie groote volken". Aan het slot van zijn betoog verklaarde Bonnet: Of het er voor Frankrijk om gaat in den oorlog te gaan of den vrede te handhaven ,of het al zijn grondgebied moet verdedigen dan wel zijn hooge menschelijke zending volbrengen, er is steeds een essentieele voorwaarde: sterk te zijn, want op dit stuk moet men zich niet vergissen, diplomatieke onderhan deling kan slecfhts de energie, welke het land ontwikkelt in het werk stellen. Het oogenblik is gekomen, voor een heldhaf- tigen arbeid. Frankrijk zet zich weer aan het werk. Zonder twijfel zal de toekomst nieuwe moeilijkheden in zich houden. De regee ring zal zich alle moeite geven deze op te lossen met inzet van al haar koelbloe digheid en al haar moed. Het rekent bij de volbrenging van deze taak op het Fransche volk, dat steeds zijn kalmte heeft bewaard in de ernstigste oogen- blikken en dat beseft dat de toekomst van het land op het spel staat De regeering heeft recht te eischen dat alle nationale kraohten zich om haar scharen! Vertrouwen in de regeering Na Bonnets verklaringen stemmen in de rege H.M. de Koningin naar Belgie Data van bezoek 21 tot 23 Mei a.s. Volgens een niet-offideel bericht uit Brussel zal het tegenbezoek van H.M. de Koningin aan België plaats hebben van 21 tot 23 Mei a.s. NED. INDIE EN DE KOLONIALE HERVERDEELING Geen sprake van afstand van eenig grondgebied In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de Indische Begrooting zegt Minister Weiter, dat afstand van eenig tot het grondgebied van het Konink rijk behoorend deel, hoe klein ook, door de regeering zelfs niet dis- putabel wordt geacht. Wordt de K.D.P. opgeheven Eenstemmig voorstel van het Partijbestuur Wij vernemen, dat op Zondag 19 Februari as. in Thalia te Utrecht een buitengewoon congres zal worden gehouden van de Kath. Dem. Partij. Deze bijeenkomst is belegd ter behandeling van een voorstel van het partij bestuur tot opheffing van de partij. Na verschillende besprekingen met de R.K. Staatspartij is men tot ddt voorstel gekomen, om zoodoende tot eenheid van de Roomsch Katholieken ook op staatkundig terrein, te komen. K.L.M. bestelt zes D.C.-4 De Maasbode verneemt uit New York, dat de K.L.M. thans zes D.C.-4 vliegtuigen besteld zou hebben. De kostprijs van deze zes vlieg tuigen, die ieder 42 passagiers kunnen ver voeren, bedraagt volgens het bericht 2.400.000 dollar. Door trein gegrepen en gedood BUNNIK, 8 Febr. Gisteravond om kwart voor acht is de 26-jarige immerman J. van W. bij het oversteken van de rails door een electrischen trein, komende uit de richting Arnhem, gegrepen en op slag gedood. De trein had twintig minuten vertraging. Het ontwerp van Ir. S. van Ravesteyn Brand van December be- teekende voor de Bisschopstad een goeds oplossing Niet alleen de stad Utrecht, maar heel het land interesseert zich er voor welk Centraal Station de Bis schopsstad zal krijgen. De toestand vóór den brand, dat Ir. S. van Ra vesteyn het ondergedeelte zoo fraai had vernieuwd, maar de bovenste helft van den gevel nog den leelij- ken bouwtrant van vroeger ver toonde. bevredigde niemand. En toen de tijding van den brand op 17 December door het land ging, was dit in zekeren zin een opluchting, want toen kwam wel vast te staan, dat de vierde stad des rijks nu een station zou kunnen krijgen harer waardig. Hoe zou echter het station te Utrecht worden? Dat was de vraag welke velen nog bezig hield en op die vraag kunnen wij nu het antwoord geven door de mededeelingen, welke de ontwerper daarover heeft gedaan. Ir. Ankersmit deed vooraf mededee lingen omtrent de plannen die in uitvoering waren voor de stationsverhouwing in ver band met de spnörwegv erker. Eerst was in deze uitgeh,ok'e werken het slation geheel ongewijzigd gelaten, maar weldra bleek, dat dit niet mogelijk was en een bedrag van f 40.000,werd dan ook uit getrokken voor een verbetering van het stationsgebouw. Bij de uitwerking der plan nen werd besloten geen afzonderlijke ge bouwtjes voor het buurtverkeer meer te ma ken, miaar het bestaande stationsgebouw zoodanig te verbouwen, dat het ook dienst kon doen voor het buurtverkeer, waarvan de perrons eigenlijk een onderdeel van het stationsemplacement gingen vormen. Tijdens het ontwerpen breidde deae ver bouwing zich hoe langer hoe meer uit met als resultaat, dat vrijwel de geheele indee ling van het station ondersteboven gegooid werd en het voor de hand gelegen zou heb ben een geheel nieuw station te bouwen. Evenwel waren hiervoor geen gelden be schikbaar. Wijziging in de bovengevel Toen de verbouwing zoover gevorderd was, dat men de resultaten ervan kon over zien trad aan den dag hoe disharmonieus de bovengevel was tegenover de onderste helft van den gevel. Men herinnert zich den stroom van ingezonden stukken, de vragen in het Parlement, met als gevolg, dat de di rectie der Nederlandsche Spoorwegen be sloot om aan do gerechte bezwaren tegemoet te komen door zooveel als met beperkte mid delen mogelijk was ook de bovenverdieping te verbeteren. Dit plan was reeds aanbesteed toen op 17 December de brand uitbrak. Uit den geheel nieuwen toestand, welke daardoor ontstond, is proffit getrokken door toen meteen te beslissen, dat de geheele bo- venverdiening nieuw zou worden opge bouwd en dus zou worden aangepast aan de benedenverdieping. Het nieuwe plan Wij drukken hierbij af een foto van de maquette van het nieuwe plan, waaruit men kan zien. dat Ir S. van Ravestcvn erin gp- slaagd is om een harmonieus en prettig aandoend geheel te verkrijgen. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit, dat de ontwerper nu niet meer behoef de te rekenen met de te geringe hoogte van de bovenverdieping. De bovenzijde der ramen reikt in het nieuwe plan twee meter hooger dan bij den vroegeren toestand het geval was. De ramen werden een meter hoo ger geplaatst dan de vroegere ramen en zoo is een veel beter geheel gekregen. In de nieuwe bovenverdieping zal de vormgeving van den onderbouw worden opgevangen. Het lijnenspel van den on derbouw zet zich dus in de bovenverdie ping voort. Dit werd mede verkregen door den soepelen vorm welke de gevel-* lijn vertoont, waarbij het middengedeel te weer iets vooruitspringt, waardoor een elegant en fraai gebouw verkregen wordt. De kolommenreeks, welke in den beneden- bouw zoozeer typeert wordt in de boven verdieping voortgezet. Maar omdat de werk kamers ook dichte wanden moeten hebben is de oplossing aldus gevonden, dat om de twee ramen telkens een dicht penant ge maakt wordt, waarin toch de kolom is ge vat. Hierdoor heeft de architect een door gaande kolommenreeks verkregen welke een sierlijken indruk zal maken. Van de ramen zal het bovenste gedeelte worden afgedekt door een half ronde bronzen plaat om zoo doende een meer aannemelijke overgang te verkrijgen. Beeldhouwwerk Het platte dak, afgezet met een zware ge profileerde lijst zal verlevendigd worden met eenig beeldhouwwerk. Men heeft zich daarvoor gedacht in het midden het gevleu geld rad. en op de heide hoeken van den bo venbouw gestyleerde symbolische figuren. Daaromtrent is evenwel thans nog niets be slist Op de beide uiterste hoeken zullen vlagge- niasten zijn te plaatsen. Het gebouw zal worden opgetrokken uit kunstgraniet en dus denzelfden indruk maken als het reeds gereed gekomen gedeelte. Dit jaar het werk gereed Er wordt thans een tijdelijke afdekking gemaakt van de groote hall, teneinde te kun nen beginnen met het herstelwerk van het plafond in die hall dat door het bluschwa- ter en de daarna gevolgde vorst zeer heeft geleden. Er zal een tijdelijke overkapping gemaakt worden om de werkzaamheden voor de herstelling van den onderbouw goed re kunnen volvoeren. Inmiddels 'wordt hard gewerkt aan de uit werking der plannen voor den nieuwen bo venbouw, waarmee de Schoonheidscommis sie der gemeente Utrecht zich reeds heeft vereenigd. De verwachting is. dat in het komende voorjaar de aanbesteding van den nieuwen bovenbouw zal kunnen plaats vinden, welke naar werd berekend, in dit jaar geheel ge reed zal komen. Een felicitatie waard Utrecht mag geluk gewenscht worden met deze oplossing, waardoor het een gebouw verkrijgt, dat een sieraad voor het Stations plein za] mogen worden genoemd. Wie de maquette beziet en wie over een aantal maanden lipt geheel vernieuwde station zal aanschouwen, moet bewondering h«hhen voor den architect, die. terwijl .steeds uit breiding werd gegeven aan het verbouwings- plan er toch in geslaagd is een goed geheel te verkrijgen, dat niet alleen een fraai ge- houw heteekent voor Utrecht, maar ook vol komen beantwoordt aan de spoorwegcischen tvvelke voor dit dichte knooppunt van het (spoorwegnet gesteld mogen worden. H. VLUG NIEUWE BURGEMEESTER VAN HUIZEN De heer H. Vlug benoemd Met ingang van 1 Maart is benoemd tot burgemeester van Huizen de heer H. Vlug, thans burgemeester van de gemeenten Groot Ammers, Langerak en Nieuwpoort. De nieuwe burgemeester van Huizen werd in 1S97 geboren te Diemen, waar zijn vader destijds op het terrein van Kerk en bijz. on derwijs een vooraanstaande plaats innam. Hij bezocht het Ger. Gymnasium te Amsterdam, waar hij in het einddiploma behaalde. Augus tus d.a.v. werd hij gemobiliseerd; in April '19 volg de zijn benoe ming tot res. 2e luitenant der in fanterie. Na de mobilisatie hij in September 1919 benoemd tot klerk ter secreta rie van Hilver sum;! Jan. 1921 werd hij bevor derd tot adj. com mies; 1 Januari 1926 tot commies en 1 Juni 1935 tot commies eerste klasse. In 1922 be haalde hij 't diioloma gemeente-administra tie, waarna nog achtereenvolgens geheel ge volgd werden de cursussen voor Staathuis houdkunde en statistiek M.O. en Gemeente administratie B. In Maart 1924 stelde hij zich op verzoek van een tweetal raadsleden beschikbaar voor de functie van administrateur der Wo ningstichting „Patrimonium" te Hilversum; bdast met de dagelijksche leiding gelukte het hem belangrijke saneeringsmaatregelen tot stand te brengen. In 1925 belastte hij zich voorts, eveneens op verzoek, met de ad ministratie der scholen van het Chr. Insti tuut „Groen van Prinsterer". Ter secretarie was hij werkzaam aan ver schillende afdeelingen; o.a. als commies aan de afdeeling Algemeene Zaken en als chef van het bureau Registratuur en Archief. Sedert 1923 was hij als raadsstenograaf ook belast met het officieele raadsverslag, ter wijl hij in 1934 door den Raad van Hilver sum tevens werd benoemd tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand. In 1931 nam hij het initiatief tot de op richting van de Studieclub voor gemeente lijke documentatie. Begin 1934 werd hij door het bestuur der Vereeniging van Neder landsche Gemeenten benoemd tot lid der code-commissie dier vereeniging. In Juli 1935 werd de heer Vlug benoemd tot burgemeester van Groot-Ammers, Nieuw poort en Langerak. In de gemeenten waarvan hij thans bur gemeester is, was de heer Vlug ook op veler lei terrein actief werkzaam. Zoo was hij voorzitter van de Intercommunale Werkver schaffing voor de Lekstreek, bestuurslid van de vereeniging „Het Roode Kruis", lid van het Borgstellingsfonds van de Kamer van Koophandel, bestuurslid van de Drinkwater leiding Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, voorzitter van de plaatselijke afdeeling van den B.V.L. en voorzitter van de Com missie van Toezicht van de Boerenleenbank. Tijdens zijn burgemeesterschap werden Nieuwpoort en Langerak aangesloten bij de drinkwaterleiding, werd de Lekdijk bestraat, vond de restauratie van den ouden kerkto ren te Groot Ammers plaats, terwijl de restauratie van het Raadhuis in Nieuwpoort. in vergevorderden staat van voorbereiding verkeert. Voorts is een uitbreidingsplan voor Groot-Ammers vastgesteld en tenslotte zijn verschillende werkversohaffingsobjecten tij dens de ambtsperiode van den thans heen- gaanden burgemeester uitgevoerd Hij "behoort tot de Anti-revolutionsire par tij en is lid van de Ned. Hervormde Kerk. Mr. Di. H. VOS OVERLEDEN LEIDEN, 8 Februari. In den ouderdom van tachtig jaar is alhier overleden Mr. Dr. Henri Vos, een vooraanstaand kenner van het Nederlandsch Staats-, Gemeente- en Administratief Recht. De overledene was gedurende vele jaren hoofdredacteur van het weekblad voor Bur gerlijke Administratie, later overgegaan in het weekblad voor Gemeentebelangen. Ter gelegenheid van zijn 75-sten verjaardag werd hij benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw De begrafenis geschiedt Donderdag a.s. om één uur op de begraafplaats Rhijnhof bij Leiden. De zomer uniformen, zooals deze door het personeel der Nederlandsche spoorwegen dezen zomer gedragen zullen worden. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT "Hel betere genre schort Kleacechl Waschechi Bij alle goede_ manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen H. M. de Koningin zal van 21 tot 23 Mei een officieel bezoek aan België brengen. De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsontwerp inzake de wijziging van dfi motorrijtuigen-belasting aangenomen. De Eerste Kamer heeft een aantal kleï* nere wetsontwerpen behandeld. Een uiteenzetting van een plan inzakg het nieuwe station te Utrecht. Bonnet legt verklaringen af ïn den, Senaat omtrent Frankrijks buitenlandsche betrekkingen. j Del Vayo verzekert, dat de oorlog it| Centraal Spanje zal worden voortgezet. De opening der Palestina-conferentie te; Londen. GEEN REGEN VAN BETEEKENIS Voor de kuststrook; nevelig tot zwaar bewolkt, geen regen van beteeke* nis, zelfde temperatuur, meest matige; zuidwestelijke tot zuidelijke wind. Voor het binnenland: mistig of nevelig tot gedeeltelijk bewolkt, geen regen van beteekenis, iets zachter des nachts, overdag dezelfde temperatuur,; zwakke tot matige zuidwestelijke tot zui delijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 771.7, THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5.2 C. FIETSERS LICHT OP: Febr. Van 'sav. 5,28 u. tot 'smorg. 6,59 d pAinceSS ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN voorradig H. J. VAN BLADEL, Waalwijk schuld 1 V.V. B< SpnUtm RESTAU RANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf t 1 75 lunch a ZEEUWSCHE HOEK 12—2 nur: Speciale Plats du Jour vanaf 1 0 50 Koffie f 0.15. (Reel) Stapels hout gingen aan het glijden Vijfjarig meisje om het leven gekomen GRIJPSKERK. 8 Februari. Gistermid* dag omstreeks twee uur waren eenige kin deren aan het spelen op een houtstok van den heer Dirk Haan, alhier. Door tot nog toe onbekende oorzaak ging een partij hout opeens glijden, met het gevolg, dat twee kinderen werden bedolven. Het vijfjarig meisje Grietje V e n e m a was on slag dood. De zesjarige jongen Jan Luchten- be r e bekwam een bloeduitstorting achter het oor. Hij werd voorloopig naar huis ver voerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1