Jüieuurr £>iïi5djr (üourmtt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leideren Omstreken TREINEN BOTSEN BIJ MAARN RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dageiijksche zending5,50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl. <N°. 6620 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 DINSDAG 7 FEBRUARI 1939 19e Jaargang atrt)trtentieprtj?en: Van 1 tot 5 regels 1.171/» Elke regel meer0.22 '/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0,10 DUIDELIJKE WE-NK Het is de moeite waard uit het antwoord [van Minister Patijn aan de Eerste Kamer ;cven naar voren te halen de duidelijke wenk. aan de Duitsche Regeering, om voorzichtig te zijn met onbetrouwbare berichten uit ons land. Goede betrekkingen met Duitschland onderhouden, dat wil de Nederlandsche Regeering even gaarne als het Nederland sche volk. Ze zijn ook geenszins blind voor de omstandigheden, waaronder Duitschland zich na de voltrekking van het oorlogslot wederom heeft opgericht. Maar, zoo merkt de Minister in zeer tisch gekozen woorden op: Wanneer de Duit sche pers berichten over Nederland lanceert, welke in strijd met de waarheid zijn, dan heeft ons land daartegen even gegronde be denkingen als welk ander land ook. Of, m.a.w„ dan protesteeren daartegen de Neder landsche regeering en de vrije Nederland sche pers. En dan zal Duitschland goed doen niet af te gaan op bronnen, waar van het troebele karakterbekend i s; want dit moet leiden tot onjuiste beoor deelingen. Deze even openhartige als voorzichtige taal moge den Duitschen regeeringspersdienst tot inkeer brengen. Helaas heeft deze on langs één en andermaal maar al te gretig gebruik gemaakt van troebele bronnen en van een valsche berichtgeving, welke er kennelijk op doelde om Nederland in een kwaad daglicht te stellen. En hoewel sinds dien duidelijk bleek, dat ons land niets on vriendelijks tegenover Duitschland ten laste kon worden gelegd, zijn de dreigende woor den niet herroepen. Dat is heel jammer. Wie lust tot waar heid heeft, herstelt gemaakte fouten. Uit een troebele bron ontspringt nu eenmaal geen zuiver water. Meer bankbiljetten in Duitschland? De opvattingen van minister Funk BERLIJN, 6 Febr. (Reuter). Vernomen wordt, dat, toen Funk het presidentschap der Rijksbank overnam, hij verklaard heeft, dat de loon/en, de prijzen en de valuta sta biel gehouden moesten worden en dat een verhooging der belasting, zooals dae door 'Schacht geeisdht werd, vermeden moest worden. De nat.-soc. theorieën verwerpen ook de inflatie, doch verklaren, dat een iVergrooting van de bankbijetten-circulatie niet inflationnair is, zoolang de vergroo- tir.g vergezeld gaat van eien grootere goede ren productie. Ook wordt nog vernomen, dat Funk van oordeel is. dat d'e financiering van het nat. soc. regime niet de taak kan zijn van één generatie, maar dat de schulden over een langere periode moeten worden uitgebreid, hetgeen ook in strijd is met de politiek van Schacht. De industrie-ondernemingen en het publiek zijn niet langer in staat den staat te helpen bij de bestrijding van de érorme kosten der bewapening en der open bare werken. Er worden twee mogelijkheden overwo gen: uitbreiding van de schulden op kor ten en mid'dellangen termijn tot na de thans geldlende vervaldagen, en invoering yan een nieuw soort obligaties, die op afle Vermgsnota's lijken. Er verluidt dat Funlk hoopr., dat door die ontwikkeling van hel .vierjarenplan en de verdere rationa lisati 'der industrie het mogelijk zal zijn te komen iet een aanzienlijke verhóbging der prodiuc tie en daarmede tot voorkoming van een Etijgmg der prijzen. Funlk hoopt het pro bleem der Duiteohe internationale schulden te iegoien. Hij is van oordeel, dat, wanneer de Joodsche emigratie geregeld is en het ge- vaar van kapiiitaalvluchrt is weggenomen, het mogelijk zal zijn de deviezenibeperkin- gen losser te maken, waarna de kwestie van nieuwe buiterul'amd6ohe credieten voor DuitsohTand kan worden overwogen. Het werkloozenmeldings- en kantoorgebouw te Den Haag van de loonkosten voor den bouw van een pand voor den Haagschen bestuurdersbond heeft de minister van Sociale Zaken ge antwoord, dat bij schrijven van 4 Januari l'J39 het gemeentebestuur van 's-Graven- hagc een verzoek heeft ingediend tot me dewerking aan het stichten van een werk- loozenmeldings- en kantoorgebouw door de N.V. Mij. tot exploitatie van een Volksge bouw. De minister heeft op deze aanvrage nog geen beslissing genomen. TOERISTENREIZEN VAN DE „ORANJE" AMSTERDAM, 7 Februari. Zooals bekend is, zal het, voor rekening der N.V. Stoom- •eei Vaart Maatschappij „Nederland" in aan- en( bouw zijnde m.s. „Oranje" op 6 September a.s. zijn eerste reis naar Nederlandsch-In- dië aanvaarden. Aan deze reis zullen ech ter voorafgaan twee tiendaagsche toeristen- reizen naar Madeira cn de Azoren en wel 0id respectievelijk van 4 tot 14 Augustus en elsvan 18 tot 28 Augustus 1939. Grootsche viering van het eeuwfeest der Spoorwegen Totaal zestig-duizend feestvierenden te Utrecht Per dag zullen drieduizend personeelsleden ontvangen worden UTRECHT, 7 Februari. Naar wij ver nemen zal de directie der N.V. Neder lands oh e Spoorwegen het in September te vieren eeuwfeest ook voor het per soneel in al zijn geledingen niet onop gemerkt voorbij laten gaan. Een spe ciaal voor dit,doel samengestelde com missie heeft reeds plannen in voorbe reiding. Rekening houdende met de beschikbare gelden, zal de herdenking van deze heuge lijke gebeurtenis bestaan uit het aanbieden van een feestdag te Utrecht aan het geheele personeel met echtgenooten. Daarvoor komen 30.000 employés in aan merking, zoodat de Domstad dién tijd aan zestigduizend bezoekers(sters) gastvrijheid zal hebben te verleenen. Dit bezoek zal ver deeld worden over twintig dagen .zoodat drieduizend gasten per dag worden ver wacht. Zij zullen telkens 's morgens officieel ontvangen en door de directie toegesproken worden. Na een gemeenschappelijken kof fiemaaltijd ligt het in 'te bedoeling het ge zelschap in twee gedeelten een speciale revuevoorstelling in Tivoli alsmede een rondrit per autobus aan te bieden. Wat de revue betreft zullen met een der belangrijkste gezelschappen van ons land onderhandelingen gevoerd worden, terwijl het in de bedoeling ligt een apeciaal voor dit doel te schrijven revue op te voeren. Ten slotte zal het personeel door een finan- cieele bijdiage in de gelegenheid gesteld worden 's avonds 0 peigen gelegenheid in de stad vertier te zoeken. Verkiezingen voor de Prov. Staten In het geheele land op 19 April AMSTERDAM, 7 Februari. In alle pro vincies hebben de colleges van Gedeputeer de Staten thans een beslissing genomen om trent den 'datum, waarop de stemming voor de verkiezing van leden van Provinciale Staten zal plaats hebben. Deze datum is in alle provincies vastgesteld op 19 April, zoo dat op dien dag in het geheele land ge stemd zal worden. A.R. lijst in Statenkieskring Amersfoort Door de Staten Centrale Amersfoort in overleg met het Provinciaal Comité in de provincie Utrecht de candidatenlijst voor de A.R. Partij in den statenkieskring Amers foort als volgt vastgesteld: 1. Mr. G. A. Diepenhorst te Zeist: 2. Ir. E. Middelberg te Baambrugge: 3. G. v. d. Valk Bouman, te Linschoten; 4 J. P. Engel te Mij drecht; 5. J. J. P. P. van Kuyk te Veenen- daal; 6. A. van Lonkhuyzen, te Amersfoort; 7. Woudenberg te Montfoort; 8. C. L. Schreu- ders te Benschop: 9. D. Verburg te Zegveld; 10. A. Veen te Zuilen: 11. L. Sdhuman te Lopik; 12. H. C. C. van Schuppen te Veenen- daal; 13. Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden Sandenburg te Langbroek; 14. Kooy te Wilnis. Candidatenlüst C.H.U. Statenkieskring Utrecht De Christ. Hist. Unie stelde haar eandida- tenlijsten voor de verkiezing der Prov. Staten im Utrecht vast als volgt: Statenkring Utrecht, omvattend de stad Utrecht; 1. Jhr. Mr. K. J. Schorer (aftr.) te Utrecht; 2. Mr. J. W. Flieringa, te Utrecht; 3. C. G. Paap, te Utrecht; 4. Prof. Dr. W. J. A. Kernkamp te Utrecht: 5. Mr. Th. D. A. van Eek, te Utrecht: 6. Mr. M. J. de Geus te Bilthoven; 7. Ir. F. C. C. Baron van Tuyll van Seroosker- ken van Zuylen (aftr.); 8. Mevr. E. M. Baljet Desta te Utrecht. JONGETJE DOOR AUTO GEDOOD Gistermiddag om één uur is het vierjarig zoontje van de familie Van der Molen te Oldeberg bij het oversteken van den weg door een auto overreden. Het ventje kreeg de wielen over zich heen en was op slag dood, De Provinciale Commissie van den Bond van Christen-Boerinnen. Boe rendochters en andere Plattelands vrouwen en -meisjes (C.B.P.B.). hield gisteren een vergadering in een zaal van de Harmonie te Alkmaar. Mej. M. Sluis uit Enkhuizen tijdens haar voordracht. MAN DOODDE ZIJN EGHTGENOOTE AMSTERDAM, 7 Febr In de Veeteelt straat in Betondorp (Amsterdam-Oost) heeft zich Zondagmiddag een drama afgespeeld, waarvan eerst Maandagavond bij de politie aangifte werd gedaan. Een man wierp bij een twist zijn vrouw een pantoffel tegen het hoofd, waardoor-zij een hersenschudding bekwam en eenige uren later overleed. Naar gebleken is, kwamen er herhaalde lijk ruzies voor tusschen den dader, een 52-jarigen tramconducteur, en zijn 50-jarige vrouw. Uiteraard had de man zóó ernstige gevolgen van zijn drift niet voorzien en was hij diep onder den indruk van het ge beurde. De Fransch-Britsche solidariteit Een vèr-strekkende verklaring van Chamberlain Chamberlain heeft in het lager huis medegedeeld, dat de op 26 Januari j.l. door Bonnet in de Fransche kamer afgelegde verklaring luidde, dat in geval van een oorlog, waarin de twee landen zouden zijn gewikkeld, alle strijdkrachten van Groot-Brittannië ter beschikking van Frankrijk zouden staan, juist zooals alle strijdkrachten van Frankrijk ter beschik king zouden staan van Groot-Brittannië. Dit, zoo vervolgde Chamberlain, is in volledige overeenstemming met de inzich ten der Britsche regeering. Het is onmogelijk, in details alle hypo thetische gevallen te onderzoeken, welke zich zouden kunnen voordoen, doch ik voel mij verplicht, duidelijk te kennen te geven, dat de solidariteit van belangen, waarbij Frankrijk en Groot-Brittannië zijn betrokken, zoodanig is, dat elke be dreiging van de vitale belangen van Frankrijk, van welke k«nt zij zou komen, noodzakelijk de onmiddellijke sa menwerking van Groot-Brittannië zou uitlokken. Ch a m b er 1 a i n s verklaring heeft een schok gegeven in Italiaansche politieke kringen, welke haar beschouwen als een duidelijker uitdrukking van de eenheid van belangen tusschen Gr.-Brittannië en Frank rijk, dan eenige Britsche premier ooit te voren heeft gegeven. Van zekere zijde word te kennen gegeven, dat de verklaring gelijk stond met de aan kondiging van een militaire alliantie, even bindend als die, geproclameerd door Hitier ten aanzien van Duitschland en Italië. Vele politieke waarnemers zijn intusschen van meening, dat de verklaring het geloof doet verdwijnen, dat altijd in Italië bestond, nl dat nimmer een verzekering van militai ren bijstand door Groot-Brittannië aan Frankrijk was gegeven. Officieele kringen weigeren eenigen com mentaar te leveren. Alleen zeggen zij: „Ita- lië's natuurlijke aspiraties bedreigen de levensbelangen van geen enkel land". Electrische stort zich op een zandirein Stalen wagens bewijzen hun nut Slechts één gewonde MAARN, 7 Februari. De electrische trein 537, die gisteravond om 21.08 uit Utrecht vertrokken was, in de richting Arnhem, is met een geweldige snelheid te ongeveer half 10 alhier op een uit- rijdenden zandtrein gereden. Gelukig raakte de personentrein slechts de laat ste wagens van zijn tegenligger, waar door deze uit de rails werden geworpen en slechts het eerste treinstel van de electrische ontspoorde. Hierdoor werd een treinramp van grooten omvang voor komen. De materieele schade is groot. De hoofd geleider van den zandtrein, de heer Op 't Land te Utrecht werd bij dait ongeval ernstig gewond. Met een snelheid van 120 K.M. De meesten onzer lezers zullen zich de situatie vlak nabij het station Maam her inneren. De spoorwegen hebben aldaar een zeer breed emplacement voor het rangeeren van de treinen, die aldaar, \oor het onder houd van heel het railwerk van de Ned. Spoorwegen, worden geladen. Zulk een trein reed gisteravond even voor half 10 uit, met de bestemmring ALphen. In den achtersten wagen had de hoofdge leider van den trein, de heer Op 't Land zijn plaats. Juist toen de laateste wagens van den vrij langen goederentrein op den wissel in de richting Utrecht waren, naderde uit die richting de personentrein, die op deze hoog te ongeveer 120 K.M. per uur-snelheid haalt. Met daverend geweld stortte de trein zich 00 de zandwagens. waarvan de laatste vier uit de rails, onderstboven, zwaar bescha digd, aan de zijde van den spoorweg ge- orpen werden. De Electrische bracht het er niet veel bctQr af. Zwaar beschadigd aan den neus. werd het bovenste deel van het eerste tre!n- stel van de assen geschoven. Dit stel ont spoorde, doch de zware wagen hield zich overeind, terwijl de wielen diep in het zand van den spoorweg boorden. De ruiten bleven, behoudens een enkel gaatje, heel, doch eht onderstel en de voorkant werden volkomen vernield. Slechts één gewonde Het mag een wonder heeten, dat hij dit ongeval slechts één gewonde, de hoofdgele'der van den zandtrein te be treuren valt. De man werd in ernstigen toestand; bewusteloos uit de brokstukken van den laetasten wagen te voorschijn ge haald. Dr. Lob el uit Maarn, die in al lerijl ontboden was, verleende voorloopi- ge hulp en begeleidde den gewonde naar het ziekenhuis te Utrecht waarheen hij per trein werd overgebracht De passagiers van den electrische werden door den geweldigen schok door elkaar ge- woj-pen, doch slechts één van hen bekwam een onbeteekenend schaafwondje. Ongetwijfeld is deze vrij gelukkige afloop van het ongeval te danken aan de veilig heid die de stalen rijtuigen bieden. Een houten trein die hij deze snelheid in bot sing kwam zou zeker als een harmonica in elkaar schuiven en groote ongelukkep ver oorzaken. De soliditeit van het electrische treinmateriaal is ook nu wel weer duide lijk bewezen. Lijnen versperd De beide ontspoorde treinen versperden intusschen beide lijnen die het verkeer ArnhemUtrecht v.v. onderhouden. Dit veroorzaakte een belangrijk oponthoud, om dat het verkeer nu alleen onderhouden kon worden tot aan het punt van het ongeval. De reizigers stapten aldaar over in den trein die een honderd meter verder gereed stond. In den vroegen morgen is één lijn, die waarop de zandtrein lag, weer vrij geko men terwijl men de bedoeling heeft, langs een derde noodlijntje het treinverkeer zoo veel mogelijk normaal te doen functionee- ren. Het opruimingswerk werd onder leiding van den Hoofdingenieur van de Tractie te Utrecht Ir H. Goedhart krachtig en met grooten spoed aanvaard. Uit Utrecht en Arnhem arriveerden wagens met ma terieel, terwijl uit N ij m e g e n in den nacht tegen half 3 de kraanwagen aan kwam. Ir Goedhart deelde ons mede, dat de oorzaak van dit ongeval bijna niet an ders kan liggen dan in 't feit, dat de be stuurder van den electrischen trein uit Utrecht door onveilig signaal gereden is. Bij het uitrijden der zandtreinen staat het signaal steeds op onveilig en dit was ook nu weer geschied. Het ongeval is zeer goed afgeloopen, deelde hij ons verder mede, en gezien den omvang van het gebeurde is de materieele schade betrekkelijk gering. Eén spoor vrijgemaakt Het opruimingswerk is in den afgeloopen nacht dermate gevorderd, dat het spoor, waarop de zandtrein zich reeds voor ee-n goed gedeelte bevond, toen de botsing plaats greep. kon worden vrijgemaakt. Vanmorgen vroeg hebben de reizigers ter plaatse van het ongeluk nog moeten over stappen, maar om 8.41 uur kon de eerste trein uit Arnhem over het vrijgemaakte spoor passeeren. In de richting Arnhem wordt van Driebergen af over verkeerd spoor naar Maarn gereden Het opruimingswerk wordt met kracht voortgezet. Vluchtelingen aan Frankrijks grenzen Een beeld van menschelijke ellende Volgens officieele inlichtingen bedraagt het aantal Spaansche vluchtelingen, dat Zondagavond de Fransche grens is gepas seerd omstreeks 40.000. De vrouwen en kin deren worden in centraie punten bijeenge bracht, van levensmiddelen voorzien en naar het binnenland vervoerd. Voor de gewonden zijn maatregelen getroffen tot inrichting van kleine hospitalen ter plaatse, waar de drin gendste zorgen gegeven kunnen worden. De soldaten worden geïnterneerd in een concen tratiekamp in Argeles, waar 100.000 man kunnen worden ondergebracht. Het kamp zal in rechthoeken van een hectare worden verdeeld, welke elk met prikkeldraad zullen worden omgeven en die i500 militiesoldaten per afdeeling kunnen opnemen, Een zeer strenge militaire tucht zal er gehandhaafd worden. Men ziet het inrichten van nog ndere kampen onder oogen. Het ziet er dan ook naar uit, dat de orga nisatie, die door Sarraut is uitgewerkt tijdens zijn bezoek, en waaraan hij in feite al verscheidene maanden gewerkt heeft, vol doende is. Men verwacht in de komende da gen een stroom van 100.000 tot 140.000 per sonen, militairen en burgers. Wanneer men rekening houdt met de 130.000, vrouwen en kinderen, die de grens sedert een week ge casseerd zijn, kan men i.et aantal personen, dat Frankrijk een onderdak zal moeten ge ven, ramen op 270.000 tot 300.000. De kosten worden geraamd op 8 tot 10 francs per per soon per dag. Sedert verscheiden dagen is ook een zekere hoeveelheid materiaal over de grens gekomen, o.m. een zestigtal vliegtuigen, vrachtwagens etc. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen In de rechtzaak van het stroopersdrama Waddingsveen volhardde het O.M. bij jn eisch van tien en zes jaar gevangenis straf. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer over de be grooting van Onderwijs. l'e Maarn is gisteren een electrische trein AmsterdamArnhem op een zand trein gereden, waarbij een man werd ge wond en groote materieele schade werd aangericht. Gisteravond zijn op de rivier te Rotter dam een sleepboot en een sleepschip met elkaar in aanvaring gekomen. Een dek-< knecht is verdronken. Een verklaring van Chamberlain over de Engelsch-Fransche lotsverbondenheid. Een actie-plan der Iersche terroristen in handen van Engelsche rechtbank. Heden begint te Londen de ronde-tafel conferentie inzake Palestina. DEKKNECHT VERDRONKEN BIJ EEN AANVARING Scheepsbotsing op de Nieuwe Maas Sleepboot „Herdy I" gezonken ROTTERDAM, 7 Februari. Op de Nieuwe Maas, ter hoogte van den stei ger van do Heen en Weerboot aan de Westerkade, heeft gisteravond een scheepsbotsing plaats gehad, waarbij een 33-jarige dekknecht, J. Bruts, uit de Walravcnstraat om het leven geko men is. De sleepboot „Herdy I", die werd aangevaren, is onder wal gezon ken. Omstreeks half zeven voer op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Parkhaven, de sleepboot Herdy I". van de reederij Th. van der Werf van de Prins Hendrikkade. De sleepboot moest uitwijken voor een onbe kend gebleven motorscheepje en kwam daardoor voor den kop van het met zand ge laden sleepschip „Maria", schipper P. Ver schuren uit Waspik, te liggen. Het sleep schip werd getrokken door de sleepboot „Utrecht" van de reederij P. Smit Jr. De ka pitein van de „Utrecht", die de botsing voorzag, trachtte de situatie nog te redden door schielijk de tros los te gooien, in de hoop dat de vaart van de „Maria" daardoor genoegzaam zou verminderen. Dit mocht echter niet meer baten en de „Maria" botste aan stuurboordzijde tegen de Herdy I", die een groot gat ter hoogte van de machinekamer bekwam. Door den schok sloeg de dekknecht Bruts over boord, om onmiddellijk in de diepte te verdwijnen. Hij verdronk daardoor jam merlijk. De machinist, de 33 jarige J. Duprê, wonende in de Prins Alexanderstraat, sprong over oip de „Maria" en informeerde of de dekknecht daar ook aan boord was. Toen hij hoorde dat zulks niet het geval was stapte hij weer over op de Herdy. om kapitein W. Bax behulpzaam te zijn bij het in veiligheid brengen van het snel zinkende schip, dat dadelijk na de botsing veel ter maakte. De kapitein slaagde er nog in met zijn schip tot vlak onder den wal te ko men. De machinist kon nog aan wal sprin gen. de kapitein moest door het water wa den. Onder den wal aan de Westerkade is de ,.He"dy" gezonken in ondiep water. Men weet niet welk motorschip de zaak van de aanvaring geweest is. De „Maria" heeft schade aan de anker- kluis bekomen, alsmede epn deuk in het voorschip. De .Utrecht" heeft dit schip naar de Waalhaven verder kunnen sleepen. Het lijk van don verdronken dekknechl is nog niet gevonden. Jubileum Nederlandscben consul- generaal in Noorwegen AMSTERDAM, 7 Febr. Op 14 Febr. as. zal de heer J. Polak consul-gen. der Neder landen in Noorwegen en directeur van de Noorsche fabriek der N.V. Philips Olneilam lenfabrieken. het feit herdenken, dat hij jaar werkzaam is bij het Philips-concern. Weinig verandering Voor het geheele land: zwakke tot matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind, helder tot licht bewolkt, later in het westen wellicht toenemende bewol king, droog weer. Weinig verandering in temperatuur, des nachts lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 770.7. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 4.8 C. IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" amsterdam rotterdam OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK I VRAAGT TARIEVEN I Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPKNDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Keet.) De terugkeer der Duitsche dienstboden Uitstel slechts bjj hooge uitzondering Het Duitsche consulaat-generaal verzoekt de volgende verklaring op te nemen: De terugkeer der Duitsche meisjes ge schiedt geleidelijk. Het eerste contingent is begin Februari naar Duitschland vertrokken. Uitstel van vertrek kon en kan slechts bij hooge uitzondering wegens dringende omstan digheden worden verleend. Alle meisjes moe ten haar paspoorten aan haar consulaat in zenden .dus ook zij, die geen schriftelijken oproep ontvangen. Overigens hebben alle in Nederland wonende Rijksduitschers de ver plichting, zich bij him consulaat aan te melden en ook hun adresverandering mede te deelen. De meisjes, die naar Duitschland terug keeren zijn vrij in de keuze eener betrekking. Er wordt dus ten deze geen dwang uitge oefend. Vrouw aan brandwonden overleden Haai kleeren raakten in brand S-GRAVENHAGE. R Febr. Zaterdagmid dag omstreeks half vijf zijn door onhekrnr.e oorzaak de kleeren van een 31-jarige bewoon ster van een perceel aan de Van Fgm-m 1- straat. mej. Z. P,. in hrand geraakt. Hoewel huren de brandepdp kleeding doofden en de -ouw naar het ziekenhuis Zuidwal werd •■/ergebracht. is zij toch in den nacht van Zaterdag op Zondag aan verbranding in den eerden graad overleden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1