JHrtuur feitertftCourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken KROON EN PARLEMENT <2u&e en}ttotarne$)tt)tl&erijenX). Pawtics &«cl;enuu£$? Iel: uw* Jüotterdtara- Chateau Paulet abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor bet Buitenland bij wekelijkscbe zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/i cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 ZATERDAG 4 FEBRUARI 1939 19e Jaargang a&bertentieprij?en: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0.227a Ingezonden Mededeeüngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 NO. 6618 %A/AT wij ter inleiding van het ver- slag der kadervergadering te Sche- veningen schreven, is volkomen bewaar heid. Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. Na de referaten der beide sprekers, doch vooral na het eerste, viel er een ze kere teleurstelling bij de hoorders te con- stateeren. Niet over de interessante wijze, waarop het onderwerp behandeld was (die was als immer subliem), maar over het karakter der rede. Velen hadden iets anders, misschien ook iets meer verwacht. We kunnen het misschien zoo zeggen en dan geldt het voor beide: de sprekers waren in eersten termijn vrij abstract, ter wijl de aanwezigen, juist met het oog op de verkiezingen, praktikaal onderricht begeerden. Welnu, ook dat is hun niet onthouden; integendeel, bij repliek heeft edereen, in dit opzicht althans, voldoe ning gekregen. Dat de „wetgeleerden", speciaal wat het eerste onderwerp betreft, iets te puzzelen overhielden, spreekt wel vanzelf. Daar zijn het juristen voor, al deed men niet aan haarkloverijen. Wij bepalen ons thans tot het eerste gedeelte om wat wij schreven nog iets nader aan te duiden. Op „zijn", dat is op smakelijke, geestige en vaak ironische wijze heeft Dr Beumer in zijn eerste rede over „de macht der Kroon" gesproken en voor een aandachtig luisterend auditorium. Men was verbaasd, dat de meest dorre kant van dit vraagstuk zóó interessant kon zijn en genoot daarvan. Maar menig pro pagandist vroeg zich af: wat kan ik hier mee straks doen als ik in Waterlands kerkje of Oldeholtpade de kiezers warm moet maken voor de komende stembus? Inderdaad, we gelooven ons niet te ver gissen, dat de meeste aanwezigen 1 verwacht hadden te hooren over het on derwerp van heden: de verhouding van parlement tegenover regeering en de derlinge verhouding tusschen ministers en staatshoofd. Of, indien dan toch gespro ken moest worden over wetten en alge- meene maatregelen van bestuur, dan rees de vraag: worden we niet al te veel ge legeerd door Koninklijke Besluiten, mi» nisterieele beschikkingen en circulaires dan door wetten, die door de spitsroeden van de Staten-Generaal gegaan zijn. Aanvankelijk kregen deze vragen geen bevredigend antwoord. En toch, in de uit eenzetting van het belangrijke probleem, hoever de invloed van de Kroon gaat op den gang van het staatsbestuur, kreeg men in principe op vele andere vragen ant woord. Dat de Staten-Generaal de hoog ste staatsmacht zouden vormen, zooals onlangs een vrijzinnig blad nog beweerde, werd evenver weggeworpen als een Koninklijke-besluiten-regeering. Geen volkssouvereiniteit, maar ook geen dictatuur, die met circulaires gaat regelen, wanneer de Grondwet organieke wetten Vordert Het is duidelijk, dat, wanneer men deze lijn doortrekt en bij repliek geschiedde dit op voortreffelijke wijze dat men dan ook uitpad weet te vinden voor de vraag stukken, welke zich thans aan ons opdrin gen. Dan is de conclusie, dat de regeering niet de typiste van de Tweede Kamer is, zooals Minister De Geer het eens zei; maar ook, dat de jVorst niet de secretaris is van het Kabinet, om met Groen van Prinsterer te spreken. Natuurlijk zijn de grenzen vaak moei lijk te trekken. Dat zelfs de wijste wet gevers geen bevredigende definitie van een Koninklijk Besluit wisten te geven, zegt in dit opzicht genoeg. Maar het is ook niet in formules weer te geven, hoe ver de in vloed van de Kroon, in engeren zin (laat ons zeer bepaald zeggen: de invloed van de Koningin) reikt. Want daarover spreekt noch de Vorstin, noch de minister. En toch voelt ieder in ons land aan, 'iedereen.'die zaken van algemeen belang met de Koningin mocht bespreken, twijfelt er geen oogenblik aan, dat Oranje veel meer is dan ornament in het Nederland- sche staatsbestel. De ongemeene kennis van zaken, waarover onze Koningin be schikt wie het niet uit eigen ervaring weet. kan het uit de persoonlijke toespra ken voldoende afleiden bewijst onom- stootelijk, dat er in het Kabinet der Koningin nog iets meer, iets belangrijkers gebeurt dan het zetten van een handtee- kening. Er is gezag! Hoe gelukkig moeten wij ons land prij zen met deze constitutioneele verhoudin gen. Men vergelijke het verloop der zaken in de laatste jaren ten onzent slechts met hetgeen gisteren over België geschreven werd. Het onderwerp is een breede be spreking waard, doch de conferentie-gan- gers kunnen onmiddellijk de proef op de som nemen. Het ware dwaasheid en er ger, om de goede trouw in twijfel te trek ken van hen, die over deze dingen anders oordeelen dan wij: maar wel wordt thans openbaar, waartoe het aanhangen van be denkelijke beginselen leidt. Op elk gebied; zoowel staatsrechtelijk als economisch. De roode pers in ons land, die altijd objectiever oordeelt over geestverwante regeeringen in het buitenland dan over niet-geestverwante ministers in het eigen land, kreunt over de bejegening, welke minister-president Spaak thans in België ten deel valt. Men kan het haast niet ge looven, maar men leest woordelijk in on ze sociaal-democratische pers: „Terwijl het land met een toenemende werkloos heid en andere economische moeilijkheden te kampen heeft, wordt de regeering steeds door nieuwe interpellaties in haar arbeid belemmerd. Wekenlang werd de regee ring-Spaak het leven zuur gemaakt met de Burgos-kwestie". Wanneer men Burgos vervangt door „Joodsche vluchtelingen", dan zou de karakterteekening zeer toepasselijk zijn op de manier, waarop de sociaal-democraten ten onzent de „regeering-Colijn" het leven (pogen) te maken. Gelukkig is het hier nog niet gekomen tot revolutionair en grof geweld, als waarmee Spaak bejegend is. Het vuistrecht moge hier enkele aan hangers vinden, ingeburgerd is het zekei niet. En Dr Colijn behoeft niet met Spaak te zeggen: „Ik heb genoeg van de sinaasappelschillen, welke men mü voor de voeten werpt". Echter blijkt tegelijkertijd in België hoe actueel het onderwerp „de macht der Kroon" is. De Belgische constitutie kent den Koning vrij groote bevoegdheden toe. Leopold, zoo heet het, hield zich steeds op den achtergrond, maar schijnt nu voor nemens om zich meer te bemoeien met de ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ/MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN (Red.) actieve politiek. En waarschijnlijk zal men dit in België zonder groot verzet aanvaar den. Want. het is weer de roode pers, die zoo spreekt: „Men moet toegeven, dat het streven van Leopold min of meer wordt in de hand gewerkt door het optreden van de partijen en de parlementsleden zelf, die in de laatste tijden al het mogelijke heb ben gedaan om het parlement en de strikt democratische instellingen van België bij de openbare meening in discrediet te bren gen". Dit verloop is tragisch. Terwijl de ex tremisten in België zijn teruggedrongen, schakelt het parlement zich zelf uit. Het begrijpt zijn plicht en taak niet meer. We mogen er thans alleen dit van zeggen: wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Laat ons in Nederland, naar anti revolutionair beginsel, op de bres staan voor de macht der Kroon en de rechten èn plichten van het parlement. Het zal het land ten zegen zijn. (Reel.) BOZENBURGSCHE VEERBOOT AAN DEN GROND GELOOPEN Door mist en stroom afgedreven Passagiers per roeiboot van boord gehaald ROZENBURG, 4 Febr. Gistermiddag om vijf uur is de Stoomiveerboot „Hoofdingenieur van Elzelingen", wel ke van Maassluis naar het eiland Ro zenburg was vertrokken, ten gevolge van den mist en den sterken stroom afgedreven en tegen een steenen dam in de rivier gevaren, waardoor de roer ketting brak. Het schip is daarna nog een heel eind dóór de eb meegevoerd en op een zandplaat geloopen, 150 AL van den oever en anderhalve kilometer van het eiland verwijderd. Er bevonden zich 25 passagiers aan boord o.w. de burgemeester van Rozenburg, Mr. N. Vernède en de Geref. Predikant, Ds. Brouwer. Voorts waren er drie (personen auto's en een autobus van den dienst Maas sluis—Brielle op de boot. De passagiers zijn in het begin van den avond met een roei boot van het schip gehaald en naar 't eiland gebracht. De mist bemoeilijkte deze wijze van transport zeer. De veerboot kwam na eenigen -tijd vrijwel droog te zitten als ge volg van het ebgetij. Getracht zou worden b'j hoog water het schip met behulp van een sleepboot vlot te krijgen. Op eigen kracht vlot gekomen De „Hoofdingenieur van Elzelingen'" ïs vannacht om 2 uur bij hoog water op eigen kracht vlot gekomen. In den tijd dat de boot om/hoog zat, was de roerketting reeds weer gerepareerd. De dienst is gisteravond van vijf tot twaalf uur waargenomen door een kleine motorboot, de „Koppelstook" welke al leen passagiers doch geen auto's kan over zetten. De „Koppelstock" voer echter op ongeregelde tijden. Tusschen twee wagens bekneld en gedood Noodlottige botsing in het Westland POELDIJK, 4 Februari. Op den nieuwen weg is gisteravond om acht uur de 24-jarige mej. H. van der K., wonende alhier, by een botsing tusschen een paard en wagen en een bestelauto om het leven gekomen. Mej. H. van der K. stond aan de achter zijde van den stilstaanden bodewagen van den heer Paalvast uit Poeldijk om een pakje in ontvangst te nemen. Terwijl de voerman den wagen openmaakte, naderde uit de richting 's-Gravenhage de bestelauto an den heer G. Lock uit Naaldwijk. Door den zwaren mi»i zag de bestuur der den stilstaanden bodewagen te laat en met een luiden klap botste de auto tegen den wagen. Hierbij geraakte de vrouw tusschen de beide voertuigen be kneld. Zij werd zes meter meegesleurd en was op slag dood. Een jongen, die bij het paard stond, sloeg door den schok tegen den grond en liep een hersenschudding op. De chauffeur en de voerman bekwamen geen letsel. Regeeringscrisis in Zuid-Slavie BELGRADO, 4 Febr. (Havas). De r geering van Zuid-Slavië is afgetreden. Dank van Prinselijk Paar aan Jeugvereenigingen AMSTERDAM, 4 Febr. De gezamenlijke jeugdvereenigingen, die de boodschap, ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix onderteekenden, mochten het volgende telegram van Prinses Juliana en Prins Bernhard ontvangen: „H.H.K.K.H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard dragen ons op aan de jeugdver eenigingen, die de aan Prinses Beatrix ge richte boodschap hebben onderteekend, hun nen hartelijken dank over te brengen voor dit zeer gewaardeerde blijk van medeleven namens zoovele jongeren in den lande met de jeugdige Prinses, waarvoor H.H.K.K.H.H. zeer gevoelig zijn, evenals voor het feit, dat zoovele vereenigingen dit gemeenschappe lijk deden, waarin zij een weerklank hooren van het beroep ln de radiorede van H. M. de Koningin." w. g. de particulier-secretarissen BAUD en DEDEt De nota over Oss Commissie van onderzoek benoemd Naar wij vernemen is een commissie van do Tweede Kamer ingesteld, die zich eerst zal beraden welke procedure nu verder ten aanzien van de nota zal worden gevolgd. De voorzitter heeft tot leden van deze commis sie benoemd de heeren Schouten (a.r.), Til an us (c.h.), Mr. S we ens (r.k.), Mr. Wendelaar (lib.) en Drees (ad.). Bedriegelijke bankbreuk door een effectenhandelaar ROTTERDAM, 4 Februari. De Rechtbank heeft gisteren interlocutoir vonnis gewezen in de zaak van den 70-jarigen effectenhan delaar J. J. V., die terechtgestaan heeft ter zake van bedriegelijke bankbreuk en het onttrrekken van f 130.000 aan zijn schuld- eischers. Verdachte was eigenaar geweest van het bekende effectenkantoor van V. en S. V. en zijn zoon, die procuratiehouder was, moes ten hiervoor verantwaardeiijk gesteld wor den. De zoon is bereids tot een gevangenis straf van 2 jaar veroordeeld. De vader heeft veertien dagen geleden terechtgestaan. Ver dachte had er zich achter verscholen, dat zijn zioon den waren gang van zaken voor hem verborgen had gehouden. Het O. M. had echter verdachtes vei deeling gevorderd tot 2 jaar gevangenisstraf. De Rechtbank heeft het onderzoek niet volledig geacht en een nader onderzoek wen schelijk geoordeeld. Daartoe is de behande ling aangehouden tot Vrijdag 17 Febr. a De minister van Defensie heeft bekend ge maakt, dat met ingang van 15 Februari a.s zullen worden bevorderd 30 sergeanten-ma joor-administrateur tot adjudant-onderoffi cier administrateur; 35 sergeanten eerste klas tot sergeant-majoor-administrateur. 19 wachtmeesters eerste klas tot opperwacht meester-administrateur, 35 sergeanten-ma- joor-instructeur tot adjudant-onderofficier instructeur; 75 sergeanten eerste klas tot sergeant-majoor-instructeur. Bovendien ge schieden enkele bevorderingen bij afzonder lijke onderdeelcn. In totaal worden ongeveer 200 man bevorderd, Roosevelt zet een misverstand recht Hij sprak nimmer over een „grens in Frankrijk" Die verklaring moet aan een domkop zijn ontsnapt", meent hij In een te Washington gehouden pers conferentie heeft president Roosevelt thans verklaard, dat het bericht, volgens hetwelk hij in de legercommissie van den senaat gezegd zou hebben, dat de grenzen der Vereenigde Staten in Frankrijk of aan den Rijn zouden liggen, een „bewuste leugen" is. De president vatte vervolgens de buitenlandsche politiek in de vier vol gende punten samen: 1. de Vereenigde Staten zijn tegen verstrikkende bondgenootschappen; 2. de Vereenigde Staten zijn voor standers van handhaving van den wereld handel voor iedereen: 3. de Vereenigde Staten stemmen volkomen in met elke poging tot ver mindering of beperking der wapening; 4. het volk der Vereenigde Staten stemt in met vreedzame handhaving van de politieke, economische en sociale on afhankelijkheid van alle volken ter wereld. De president verklaarde met klem, dat de buitenlandsche politiek der Vereen. Staten niet veranderd is en ook niet zal veran deren. Eenige leden van het congres en eenige dagbladeigenaren hebban die politiek be wust verkeerd uitgelegd, verklaarde de pre sident. Roosevelt oefende een bittere critiek op de pers. „Vele berichten over de Amerikaan- sahe defensie en de buitenlandsche politiek, die hier verspreid werden, zijn zuivere ver zinsels". Wijzende op een aantal bladen, die op zijn bureau lagen, zei de hij: „Er is geen be richt of geen kop in deze kranten, die niet een verkeerden indruk wekt". Ten slotte zeide Roosevelt, dat de Amen- kaansche politiek volledig is uiteengezet ln zijn boodschappen aan het oongres: Die poli tiek is zeer eenvoudig en bevat niets nieuws. Roosevelt zeide in de persconferentie ver der, dat' er geen sprake was geweest var heimen bij zijn laatsrte besprekingen met de commissie van senaat en huis van afgevaar digden. Het eenige element van geheimhouding had betrekking op een zekere mededeeling, die verkregen was door de kanalen van den inlichtingendienst Indien die mededeeling gepubliceerd zou worden, zou de bron daar van geen inlichtingen meer leveren. Roosevelt verklaarde voorts, dat partijpo litiek en de naderende verkiezingscampagne geen invloed moeten uitoefenen bij de be spreking der buitenlandsche politiekl Toen de journalisten hem vroegen naar de verklaring over de grenzen van de Vereen. Staten, zeide de president glimlachend: „Die verklaring moet aan een of anderen domkop zijn ontsnapt". Hij voegde hieraan toe, dat hij die klaring niet alleen niet had gezegd, maar dat ook de inhoud ervan onwaar was. Hij zeide te weten, dat de verklaring ir Engeland en Frankrijk instemming en ir Duitschland en Italië aanvallen heeft uitge lokt. „Doch zoowel de instemming als de aan vallen berusten op een vergissing". HIER EN DAAR WORDT GESCHAATST Doch de vooruitzichten zijn niet gunstig Als 't wintert, zijn de Friezen altijd wat vooruitvergeleken bij de verdere Neder landers. Bij hen vriest het meestal iets harder en zoo is het ook nu weer. In het Noorden is al druk gereden en gisteren zijn de eerste wedstrijden gehouden. Vandaag stonden er vrij veel wedstrijden op het programma. Meer naar het Zuiden heeft men zich tot it toe moeten vergenoegen met onderge spoten tennisbanen, waarop natuurlijk druk gezwierd is. Vandaag voor 't eerst kon met. hier daar op de singels loopen en zoo was het '.en hoogst enkele plaats mogelijk om de ijzers onder te binden. De ijsbanen hadden niet veel meer noodig. doch meestal was het ijs nog juist te zwak om tot openstelling te gaan. Een enkele baan stelde de kinderen in de gelegenheid om te komen De weerberichten spreken echter van af nemende vorst, zoodat het tot algemeen ijs vermaak ditmaal niet zal komen. Van tweeduizend gulden beroofd In een pand aan de Raamgracht te Am sterdam is een „buitenman" 's nachts van een beo rag van tweeduizend gulden beroofd I-n verband hiermede heeft de politie zes mannen en drie vrouwen, die allen in be doeld perceel aanwezig waren, gearresteerd Het geld is echter nog niet teruggevonden. OUDE VROUW VERBRAND IN DE HOOFDSTAD Is er misdrijf in het spel? AMSTERDAM, 4 Februari. Op het politie bureau Stadhouderskade heeft zich gisteren een vrouw aangemeld, die in de woning Lijnbaansgracht 308, waar gisteren de 67-ja- rige vrouw M. E. KerkelaanMulder levend is verbrand, heeft geslapen, doch die reeds vroeg in den ochtend naar haar werk is gaan en eerst van het drama vernam, toen zij 's avonds thuis kwam. Deze vrouw heeft verklaard, dat zij 'dien morgen, in denzelfden tijd, dat een buur vrouw een man naar de woning van het slachtoffer heeft zien gaan, een twistgesprek bij juffrouw K. heeft gehoord, dat ongeveer een kwartier duurde. Zij heeft hier echter geen verdere nota van genomen en is kort daarop naar haar werk gegaan. Voorts is komen vast te staan, dat dertig gulden, welke de oude vrouw iedere eerste van de maand van haar zoon krijgt, zijn verdwenen. Het vermoeden, 'dat hier van misdrijf sprake moet zijn, neemt thans vas te ren vorm aan. In dit verband verzoekt de commissaris van politie in 'de vijfde sectie e>en ieder, die Inlichtingen kan geven welke kunnen leiden tot de opsporing van den bezoeker, zich op zijn bureau Stadhouderskade 115 te willen aanmelden. Wederom een juweelendiefstal in de residentie Bult ter waarde van ongeveer 1 2500 's GRAVENHAGE, 4 Febr. Het Haagsche inbrekersgilde maakt de residentie geduren de de laatste maanden wel buitengewoon onveilig. Bijna iedere week moet gemeld worden, aat men een geslaagden aanval heeft ondernomen op een magazijn, waarin groote buit kan verondersteld worden. In twee maanden tijd werd zoo vier maal in een ju weliersmagazijn ingebroken en telkenmale beliep de buit tot in de duizenden. In den af- geloopen nacht zijn de inbrekers wederom op pad gegaan waarbij zij het oog hadden op het magazijn van de firma Kan in de Spui straat In de linker-vitrine naast d'e deur bevond zich een aantal kostbare siera den. Men forceerde dus eerst een stalen beschermingsraam en brak toen de sloten van de vitrine open. De inbrekers schijnen in hun werk gestoord te zijn, want er bleven verschillende kostbaar heden onaangeroerd, hoewel toch voor ongeveer f 2500 werd gestolen. De buit bestaat voornamelijk uit paar- len en briljanten halssnoeren, waarvan de prijskaarten nog in de etalage lagen. Z.K.H. Prins Bernhard bracht gister een bezoek aan den Generalen Staf te Den Haag. De Prins bij het verla ten van het gebouw aan het Lange Voorhout. N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven a 100% (Koers van omwisseling 100% (Reel.) VOORNAAMSTE NIEUWS Oii Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Dankbetuiging van bet Prinselijk Pa?.; aan de jeugdvereenigingen. De conferentie van de Antirevolutionaire Partij te Scheveningen. In Amsterdam is een oude vrouw door brand om het leven gekomen: men ver moedt dat er misdrijf in het spel is. De bepalingen van het plein tot wijziging van de werkverschaffing. Finantieel Weekoverzicht. Roosevelt ontkent een wending der Amerikaansche politiek. Lord Halifax over de Europeesche ver houdingen. Een Amerikaansche demarche te Rome Overdag dooi Voor Noordholland, Fries land en Groningen langs de kust strook meest matige zuidwestelijke wind gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neer slag, overdag dooi, in den nacht tempe ratuur om het vriespunt. Voor de overige provincies en het binnenland meest zwakke tot matige zuidwestelijke wind, nevelig tot helder of licht bewolkt, droog weer overdag, lichte dooi tot temperatuur om het vries punt, des nachts lichte vorst. Waarschuwing voor het verkeer: In den middag en avond op wegen met boomen. gladde wegen, in den avond mist, vooral in het midden, zuiden en oosten. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 771.8. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 2.0 C. 5 Febr. Zon op 7,38 uur, onder 4,51 uur 5 Febr. Maan op nm. 7.05 u. ond. vm. 7.36 u 6 Febr. Zon op 7.36 uur, onder 4,53 uur 6 Febr. Maan op nm. 8.28 u. ond. vm. 8,03 u FIETSERS LICHT OP: 5 Febr. Van 'sav. 5,21 u. tot 'smorg. 7.06 u Febr. Van 'sav. 5,23 u. tot 'smorg. 7.04 u Stormschadeverzekering Een specialiteit op het gebied van STORMSCHADE-VERZEKERING 1 Algemeen Onderling Waarborg Genootschap „R E N O V A T M" te Amsterdam. Spuistraat 219/21. Tel. 35628 Vraagt eens een prospectus aanl (Reel.) WOTCL TEL3I660 CAFE Cognac Generaal Agents ANDRE KERS 1 ENS. Tilburg (Reel.) DINER AANGEBODEN AAN DEN VICE- PRESIDENT VAN DEN RAAD VAN STATE DEN HAAG, 4 Febr. H.K.H. Prinses Ju liana, ZiLH. Prins Bernhard, de leden van den Raad van State en de secretaris van dit college hebben in Hotel des Indcs een diner aangeboden aan den Vice-President van den Raad van State en Mevrouw Beelnerts van Blokland. Hierbij zaten mede nnn de hoofd ambtenaren van den Rand van State rn Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland, zoon van den Vice-President BARON KRAYENHOFF HOOFDKWARTIERSCOMMISSARIS Van de Nederlandsche Padvinders Het Nationaal Hoofdkwartier van .De Ne derlandsche Padvinders'' decll mod», dat do heer CR. T. Baron Krayenhoff bereid is gevonden de functie van Hoofdkwartiers commissaris voor Pers en Propniranda te vervullen. DE BOEKENWEEK 1939 De Boekenweek 1939 zal dit jaar gehou den worden van 25 Februari tot 4 Maari a.3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1