Ilimiur gntecfje l£«iraut f Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Nieuw rumoer in de Belgische Kamer PALACE HOTEL Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekQ.18 Voor hel Buitenland bij weketijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 Va et. No. 6617 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 VRIJDAG 3 FEBRUARI 1939 19e Jaargang abbertentirprtj?tn: Van I tot 3 regelsI.17'/» Elke regel meer0.22'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0,10 Blijde gebeurtenis in Prinselijk Gezin te verwachten 's GRAVENHAGE, 3 Februari Men meldt ons van officieele zijde, dat het prinselijk gezin zich tegen het einde dezer maand voor eenige tijd naar Zwitserland zal begeven. Zijne Koninklijke Hoogheid zal aldaar de wintersport beoefenen, terwijl Prinses Juliana op medisch advies eenigen tijd rust zal nemen, zulks mede in ver band met de omstandigheid, dat er gegronde hoop bestaat, dat in het Prinselijk Gezin dezen zomer tegen half Augustus wederom een blijde gebeurtenis mag worden verwacht EEN BLIJDE TIJDING Op de fijnzinnige wijze, die we van ons Prinselijk Paar gewoon zijn, bereikt plots de heuglijke tijding, dat half Augus tus in het prinselijk gezin wederom e< blijde gebeurtenis wordt tegemoet gezien. Hoe zal dit bericht door heel het Rijk, hier en in de keerkringen, met groote vreugde worden ontvangen. De Oranjeboom bloeit weer zelfs zóó als dit in een geheel menschenleven niet is aanschouwd. Met hoeveel opgewektheid hebben we pas den eersten verjaardag van Prinses Beatrix gevierd. En nu deze blijde tijding. Moge God ons Prinselijk gezin en voor al Prinses Juliana in de komende maan den met zijn bijzondere gunst nabij zijn. En make Hij het zóó, dat er straks voor Vorstenhuis en Vaderland ruime stof is den Naam zijner goedheid te danken. Het zij een Prins of een Prinses, het Ne- derlandsche volk zal de nieuwe loot aan den ouden Oranjeboom met even intense vreugde begroeten als op 31 Januari van 't vorige jaar. God zegene ons Vorstenhuis! Ir F. A. R. A. Baron v. Ittersum t Oud-lid van Gedep. Staten van Utrecht Te Utrecht is op 72-jarigen leeftijd overle den Lr. F. A. R. A. Baron van Itter sum, oud-lid van Gedep. Staten van Utrecht en voorzitter van het bestuur van de Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. De overledene, die de A.K. beginselen was toegedaan, is van 1906 tot 1921 lid van Gedep. Staten van Utrecht geweest, in welke periode hij met groote kennis van zaken de waterschapsbelangen en die van den wegenbouw heeft behartigd. Hij was oen van de oprichters van het hoogheemraadschap De Vecht en had een werkzaam aandeel in de verbetering van de afwatering van de Gelderscbe valled. Als hoogheemraad van den Lekdijk be- nedendams heeft de heer van Ittersum de geschiedenis van dit waterschap gepubli ceerd. Ook heeft hij de geschiedenis van het waterschap Hedcap beschreven. De overledene was van 19111920 lid van de Staatscommissie voor de pi assert be- costen de Vecht Tijdens de oorlogsjaren maakte hij deeT uit van de financieelo commissie voor de Ned. Uitvoer-Mij. Ook van andere Regeerrngscantmlissies was hij De heer van Ittersum was voorzitter van het bestuur van de Coöp. Centr. Raiffei senbank, welker belangen hij gedurende bijna 31 'jaren met die grootötie toewijding heeft behartigd. De Regeering beloonde zijn" verdiensten dioor hem te benoemen tot officier in de orde van Oranj e-Naseau en tot nidider in d)e orde van den Nederlandschlem Leeuw. Ook was hij eere-ridder van de Jdhairmiter arde. De voor Poolsche rekening te Vlissingen gebouwde onderzeeër „Orzel" is gisteren aan de vertegenwoordigers der Poolsche marine overgedr*y**. De Poolsche vlag wordt geheschea. RIJWIELDIEFSTAL EN GROS AMERSFOORT, 3 Febr. Een dezer dagen heeft de politie hier ter stede den 24-jarigen N. en den 29-jarigen B. beiden woonachtig alhier, in arrest gesteld. N. wordt namelijk verdacht van rijwieldiefstal, B. van heling der gestolen fietsen. Thans is gebleken, dat de politie met de arrestatie van N. de hand heeft gelegd op een beruchten rij wiel dief. Niet minder dan 25 gevallen van diefstal, waarbij hij betrok ken is, heeft men reeds tot klaarheid weten te brengen. DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN Twee jongens levenloos opgehaald, een derde naar het ziekenhuis LEEUWARDEN, 3 Febr. In den namiddag heeft zich gisteren alhier een tragisch onge luk voorgedaan, waarbij twee jongens van 13 jaar het leven hebben gelaten. Vijf jongens hadden zicih op het ijs ge waagd van een vijver aan den Coolsingel al hier. Plotseling zakten zij allen door het ijs. Onmiddellijk schoten schippers met ladders toe, terwijl even later een garagehouder, die een bootje per voertuig naar den wal van die vijver had gebracht, te hulp kwam Een der jongens wist zich zelf te redden, een ander kon spoedig op den wal worden gebracht. De 17-jarige M. S i n n e m a moest evenwel, na dat hij uit het water was gehaald, naar het ziekenhuis worden vervoerd. De beide ande re jongens, de 13-jarige W. Stobbe en de eveneens 13-jarige W. Sixma werden le venloos opgehaald. Men heeft nog geduren de eenigen tijd kunstmatige ademhaling toe gepast, doch dit mocht niet meer baten. De twee drenkelingen, die er goed zijn af gekomen, zijn naar de ouderlijke woning gebracht OPSLAGPLAATS UITGEBRAND MIDDELBURG, 3 Febr. Vanochtend streeks vijf uur is door nog niet bekende oorzaak brand uitgebroken in het pakhuis van den koopman van der Ven aan de Kalvermarkt te Middelburg. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, bestreed het vuur. Zij kon echter niet verhinderen dat het pand en de daarin op geborgen voorwerpen, alsmede een wagen met manufacturen een prooi der vlammen werden. Het paard van den eigenaar kwam in de vlammen om. Alles was ver- zekerd, Spaak dreigt opnieuw te zullen aftreden De Walen en bloc tegen de Vlamingen Het is in de Belgische kamer weer eens zeer luidruchtig toegegaan, toen gisteren de kwestie-Martens verder moest afgehandeld worden. Eerst kwam het tot incidenten door de indiening van een Rexistisoh wetsvoor stel, om Martens' benoeming tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie ongedaan te maken. De Vlamingen, daardoor geprik keld, verzetten zich daarop gezamenlijk tegen het in overweging nemen van het voorstel van den .Waal Truffaut, hetwelk een Belgische grondwetsherziening beoogt op federatieve basis, met dien verstande, dat Walenland, Brussel en Vlaanderen de drie bestanddeelen van een federatieven staat zouden worden* Minister Spaak Minister-president Spaak heeft zicih ver volgens op een zeer felle manier in den strijd gemengd. Onder de grootste conster natie verklaarde de premier: „Ik beken openhartig, dat ik het beu ben, dat ik er ge noeg van heb! Wij staan hier voor een be langrijk voorstel, hetwelk vanmorgen on verhoeds op de agenda werd geplaatst Er gaat geen dag voorbij, zonder dat men op deze manier probeert, de regeering stokken in het wiel te steken. Van alle kanten wordt beweerd, dat de regeering regeeren moet, maar hoe kan zij dat? Geen dag gaat er voorbij, of ik moet hier voor het parlement verschijnen, om mij te verantwoorden over een benoeming of iets dergelijks! Dat kan zoo niet langer duren! Ofwel het parlement moet de regeering helpen, of de regeering treedt af! Het ziet ernaar uit, alsof integen deel de regeering door het parlement een voudig wordt belet, om te arbeiden!" Bij deze ministerieele uitbarsting brak een geweldig lawaai los. Toen de rust be gon weer te keeren vervolgde spreker: ,.Het gaat niet op, te eischen, dat de regeering zich geheel onverwacht zal uitspreken over een voorstel van grondwetsherziening. Door op deze manier te handelen maakt m)en het regiem eenvoudig belachelijk!" Op deze woorden ontstond in de Kamer een nieuwe chaos. Rexisten eischten, dat het kabinet-Spaak zou aftreden; Vlaamsche nationalisten riepen op hun beurt: „Leve de scheiding; ook de Waalsche en Vlaamsche socialisten vlogen elkander in het haar. Het gevolg was, dat het federatie-voorstel met 111 tegen 62 stemn^en werd verworpen, doch een tweede consekwentie was, dat cle daarop volgende stemming over de motie Van Cauwelaert, welke vertrouwen uit sprak in het beleid der regeering ten op- ziohte van de zaak Martens, met slechts twee stemmen meerderheid kon worden ai genomen. Er waren nl. 88 stemmien vóór, tegen, en 7 onthoudingen. De Walen, door Spaaks houding vergrimd, keerden zich namelijk gemeenschappelijk tegen de Vla mingen. De nationale eendracht van België was hopeloos zoek! Minister Spaak gemolesteerd Premier aan het hoofd gewond De Belgische minister-president Spaak is gisteren in een der Brusselsche buiten wijken, nabij zijn particuliere woning, gemolesteerd door een troep Walen, die het met zijn politiek inzake het Vlaam sche vraagstuk blijkbaar niet eens waren. Zij hielden Spaaks auto aan, en sloegen hem in het gelaat, waardoor de heer Spaak licht werd gewond. Het Belgische te 1 egraafagentschap meldt in dit verband o.m. het volgende: De heer Rerts, die in de auto, van den eersten minister zat op het oogenblik van den aanval, heeft 't volgende medegedeeld: In den loop van den avond werd Spaak, die in zijn kabinet aan het werk was, opge beld door zijn huis. Hem werd medegedeeld, dat betoogers het huis hadden omsingeld en dat de hoeren Cox en Louveau hem op wachtten. De eerste minister besloot onmid dellijk naar huis te gaan. Aangekomen bij den ingang van de Rue de la Jonction, waar hij woont, werd zijn auto omringd door groepen betoogers. Spaak stapte uit en wilde, met de hulp van een secretaris en zijn chauffeur, door de betoo gers heen dringen. Een tiental hunner wierp zich toen op den premier en sloeg hem met de vuisten in het gelaat. Zij sloegen hem den hoed van het hoofd. Wat de kneuzing betreft, die Spaak heeft opgeloopen, het schijnt, dat die niet van ernstigen aard is. Zoodra bekend was geworden, dat Spaak het slachtoffer was geworden van een aan slag. heeft de procureur des Konings, Gans hof van der Meersch, zich naar de woning van den premier begeven, teneinde een onderzoek in te stellen naar de omstandig heden, waaronder het gebeurde zidh heeft afgespeeld. De premier blijft aan! Nadat de heeren Cox en Louveau vertrok ken waren, hebben gendarmerie en politie de straten ln de bnurt van de woning van Spaak ontruimd. Na hnn gesprek met Spaak hebben Cox en Ixmveau verklaard, dat de eerste minis ter niet zon aftreden en dat hij hnn ver klaard heeft, voor zijn daden slechts verant woordelijk te zijn tegenover den Koning en het parlement Een arrestatie BRUSSEL, 2 Febr. (Belga). De „Gazette" meldt, dat in verband met den aanval op Spaak de graaf van Lalaing, een oud- strijder, in wiens bezit een steen werd aan getroffen, gearresteerd ift> Verschenen bij: N.V. Drukkerij v.h. Over den Dom, Domplein 2, Utrecht Dr H. J. JAGER: RECHTVAARDIGING EN ZEKERHEID DES GELOOFS Studie over Rom. 1:16, 17 en Rom. 3.21-5:11 PRIJS INGENAAID ƒ2.00 (correctie) VerkrtJgrb. bü de Uitgevers en bU den Boekh. Wielrijdster te water geraakt NIEUW-AMSTERDAM, 3 Febr. Gisteren is alh. de 47-jarige wielrijdster Mej. T. Koip- m a n met haar fiets in de Hoogeveensche vaart gereden. Door handreiking kon zij sfpoedig op het droge worden gebracht, doch zij raakte bewusteloos. Een dokter bracht de vrouw na eenigen tijd weer bij kennis. Eeni ge uren later evenwel is zij, vermoedelijk als gevolg van de doorgestane koude, overleden Ontploffingen op stations van de Ondergrondsche LONDEN, 3 Febr. Vanochtend om zes uur hebben zich ontploffingen voorgedaan in de stations van den ondergrondschen spoorweg Tottenham Court Road en Leices ter Square te Londen. Men gelooft, dat op Tottingham Court Road een bom, welke zich bevond in een in depot gegeven koffer, de ontploffing heeft veroorzaakt. Een stationsbeambte werd ern stig gewond. Het bagagedepöt en de bureau ruimte werden beschadigd. De kracht der ontploffing op Leicester Square was zóó hevig, dat de ruiten van de etalages in de wachtzaal van het station werden vernield. Vijf personen werden ge wond. Eén moest naar een ziekenhuis wor den vervoerd. Vensterruiten van tegenover het station gelegen gebouwen werden vernield. In de natuur worden ons haast dagelijks nieuwe verrassingen bereid. Vooral dezen winter heb ben we daar al vele malen van kunnen genieten. Sneeuw en ijs hebben het Hollandsche landschap een wondere wintertooi gege ven, waaraan onze oogen zich telkenmale opnieuw vergastten. Vanmorgen konden we ge nieten van nog weer een ander facet in Gods schoone natuur. Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit zijn rijm als asch," zegt de Psalmdich ter en dat was het, wat we vanmorgen, zij het in juist omgekeerde volgorde, kon den zien. De bevroren dauw gaf de hoornen een ongekend schoon aanzien, een teere en zachte winterwade, weer zoo heel anders dan de sneeuwdie later begon neer te dwarrelen. Dat ziende, wordt het daarvoor ontvankelijke ge moed stilvol bewonde ring voor dit zoo weinig voorkomende natuurver schijnsel Anderen merken het nau welijks op, of beschouwen het als de gewoonste zaak ter wereld. Doch dezulken hebben on gelijk! De stemmingsvolle foto hiernaast bewijst dat overduidelijk. Gevaarlijke brand in de hoofdstad Vrouw en drie kinderen springen uit de derde etage Kordaat optreden redde hun het leven AMSTERDAM, 3 Febr. In het uit drie etages bestaande perceel Pieter Nieuw- landstraat 106 in Amsterdam-Oost heeft gisteravond omstreeks zes uur een felle brand gewoed. Dank zij het zeer door tastend optreden van do brandweer en het moedige optreden van de bewoonster der bovenste etage heelt deze brand ge lukkig geen ernstige gevolgen gehad. In de keuken van de bewoners der eerste verdieping stond op genoemd tijdstip een z.g. marktlantaam, welke de zoon van de bewoonster mej. Bootsma daar had neergezet De jongemam had de keuken daarop weer verlaten en was naar de huis kamer gegaan. Enkele oogeniblikken later kwam zijn zuster in de keuken. Zij was bang, dat de nog brandende marktlamp. wel ke veel hitte uitstraalde, gevaalijk kon wor den. Zij wilde de lamp uit doen en draaide aan de afsluiter van de onder hoogen druk ELIXIR D'AEJVERS HCCG F'JME LIKEUR Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) H el geopend gebrachte petroleum. Inplaats van dit kraan tje dicht te doen, zette zij het heelemaal open. Met groote kracht stroomde de petro leum uit het reservoir, vatte vlam en nu was het slechts een kwestie van slechts enkele seconden, dat de vloer van de keuken brandde als een fakkel. Doodelijk verschrikt holde de dochter de keuken uit en hoewel de familie nog een poging deed den brand meester te worden, woedde (het vuur reeds aanstonds zoo hard-' nekkig, dat aan blussohen niet viel te denken. De bewoners van deze etage vludhtten daarna het huis uit. Buren hadden inmid dels de brandweer gewaarschuwd. Toen deze ter plaatse verscheen, was de situatie zeer cri tiek geworden, want niet alleen had de brand zich over de geheele eerste etage uit gebreid, doch bovendien was het voor de be woners van de derde etage de tweede verdieping van het huis staat leeg niet meer mogelijk het perceel langs den norma len weg te verlaten, omdat ook het trappen huis in brand' stond en didhte rookwolken boven kronkelden. In doodsangst vluchtte de bewoonster van de bovenste etage, de 40-jarige mej. Peytens met haar drie kinderen van resp. 20, 8 en 3 jaar. naar de voorkamer aan de zijde van de Pieter Nieuwlandstraat, waar zij de ramen openden luidkeels om hulp begonnen te schreeu wen. Onmiddellijk werd een springzeil in gereedheid gebracht, de vrouw en haar kinderen werd toegeschreeuwd naar beneden te springen en het getuigt voorwaar van een groote kordaatheid, dat de vrouw geen oogenblik aarzelde om eerst haar driejarig dochtertje Dientje, daarna haar achtjarig zoon tje Gerrit uit het raam te werpen en volgens zelve naar beneden te sprin gen. Haar oudste dochter, Marie, sprong enkele seconden later ook in 't circa 15 meter beneden haar uitge spreide springzeil. Alle vier waren vol komen ongedeerd en werden zoolang bij buren ondergebracht Met drie stralen was de brandweer het vuur spoedig meester, al kon niet worden verhinderd, dat de eerste etage voor een zeer groot gedeelte door het vuur en door het bluschwater werd vernield. Via de Magvrusladder verschaften enkele brandwachts zich, met gasmaskers voor. toe gang tot tie tweede en derde etage, omdat de vrees bestond, dat zich daar nog meer mensohen zouden bevinden. Dit bleek ge lukkig niet waar te zijn. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Tegen half Augustus wordt in het Prinselijk gezin een blijde gebeurtenis ver wacht. De algemeene verbindendverklaring van een ondernemersovereenkomst voor het Amsterdamsche bakkersbedrijf. Te Amsterdam is een stichting in het leven geroepen voor de opleiding van maatschappelijke werkers. De procureur-generaal heeft tegen den dader van de vermoording van Tetje Hof twintig jaar geëischt. Gisteren en vandaag wordt te Scheve- ningen een Antirevolutionaire Kaderdag gehouden. Te Leeuwarden zijn twee jongens door het ijs gezakt en verdronken. In Amsterdam heeft een brand gewoed, waarbij een vrouw en drie kinderen zich door uit het raam werpen moesten redden. Bewogen zitting der Belgische Kamers regeering haalt slechts twee stemmen meerderheid. Rusland verbreekt de betrekkingen met Hongarije. Felle reacties op Roosevelts verklaringen Minister Spaak door Walen mishanr deld. LICHTE TOT MATIGE VORST Voor het geheele land: zwakke tot matige zuidoostelijke tot zuidelijke of zuidwestelijke wind, nvelig tot licht of half bewolkt, later wellicht toenemende bewolking, droog weer, lichte tot matige vorst. THERMOMETER STAND Stand vanmorgen half vwaalf 770.3 FIETSERS LICHT OP: Stand vanmorgen half twaalf 4.6 C. 4 Febr. Zon op 7.40 uur, onder 4.49 uur 4 Febr. Maan op vm. 5.41 u. ond. vm. 7.06 u Volle Maan 8.15 uur voorm. BAROMETERSTAND 4 Febr. Van 'sav. 5.19 u. tot 'smorg. 7.08 u KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kle ren daarom steeds W.L.D. SCHOENEN N.V. C on si ruc li-w# rit plooi, .n Mochin.labrislt I.G.B. l.O. P!oals##il<»n #ri Uzereonstrucll** lelao-s N VConsIrycli-w.rkplaals MocU.fobnA |.g5! (RecL) B a s a 11 i n e tegels ln alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, en,. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM KERKRADE, 3 Febr. Gisteren is op onbe kende wijze brand ontstaan in het admini stratiegebouw van de centrale werk ma Ms voor jeugdige werkloozcn te Kerkrtde. De brandweer was spoedig ter plant*?. Zii kon echter niet verhinderen, dat het gebouw ge heel uitbrandde. De administrative besehei den konden in veiligheid worden gebracht- De schade bedraagt enkele dui-end-m gul- den/s,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1