STADSNIEUWS W.VANLANSCHOf M. S. DE JONG N.V, V/OENSDAG i FEBRUARI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 6 De verjaardag van Prinses Beatrix Geslaagde Princevlag-avond Op een zoowel waardige als feeste lijke wijze heeft „De Prince vlag" den eersten verjaardag van Prinses Beatrix herdacht. In de rijkelijk met vlaggedoek versierae groote zaal van Den Burcht, waar opgewek te muziek van nationale liederen een echte Oranje-stemming bracht, gaf deze vereeni- ging een Princevlagavond, welke tevens be- do.-ld was als een herdenking van het eerste lustrum. Onder de zeer vele aanwezigen, de zaal was geheel bezet, merkten wij om. op de he eren Berlott en Jansen van het H. B. van „De Princevlag", de heeren W. v.d. Laan van de Drie Octoher-vereeniging, mr. Briët en de heer Mulder van de Contact-Commissie, de heeren Qucstroo en Boeikkooi van de Chr. Oranjevereeniging, ir. P. C. Lindenlxxg van de Ver. Koninginnedag, den vice-consul van de Ned. Wandelsport en voorts deputaties van het L.S.C, de Graal, de Ver. van Re serve-officieren, de Burgerwacht en van een groot aantal Princevlag-afdeelingcn uit den omtrek. Nadat de geheele vereeniging wat doet het uniform der leden het toch aardig op het podium was opgesteld un de vaandel- groet was gebracht heeft de voorzitter van „De Princevlag", de legerpredikant Ds. E. L Nauta, een woord van welkom gesproken. Mot een enkel woord wees Ds. Nauta er ver der nog op, dat het voor de vereeniging een zeer merkwaardig feit is, dat het eerste lustrum samenvalt met den eersten verjaar dag van Prinses Beatrix. Na dit woord van welkom en het zingen van het Vereenigingslied, werd een zeer ge varieerd en aantrekkelijk programma afge werkt, waaraan bij afwisseling alle leden medewerkten, maar dat vooral door de wijze van uitvoering zeer veel bijval oogstte. Noemen wij enkele nummers van dit veel zijdige programma, dan is dat in de eerste plaats het groot-saluut dat door het tam boer- en pijpercorps gebracht werd. Aller aardigst was ook het spel van de allerklein ste leden, die een dagje naar buiten gingen, zoo ook de opvoering van Sneeuwwitje en de /.even dwergen. Wat leuk was de aanklea- ding van dit laatste nummer! Treffend en zeer geslaagd was verder de hulde, die aan het Huis van Oranje gebracht werd en waarin achtereenvolgens Prinses Beatrix, het Prinselijk Paar, H. M. de Konin gin en Prins Willem van Oranje werden be trok ken. Zeer voldaan heeft ons ook het rhyth- misch hoepelspol en vooral het knotsen ballet, waarin vele variaties waren ver werkt In een korte, doch enthousiaste toespraak heeft de heer Berlott op dezen avond nog gewezen op het doel van „De Princevlag" en wat deze vereeniging in dein loop van haar bestaan heeft gepresteerd. Nadrukkelijk heeft spr. nog eens gezegd, dat „De Prince vlag" absoluut geheel buiten de politiek staat en dat zij uitsluitend één doel voor «ogen heeft: het dienen van Koningin en vaderland onder het devies God, Nederland en Oranje. Wij willen, aldus spr., onze jeugd tnaken tot warme Oranje-klanten en haar opvoeden tot nationaal-voelende menschen, waaraan wij in dezen tijd juist zoo dringend behoefte hebben. Nadat door spr. nog herinnerd was aan het prachtige initiatief door de Leidsche af- deeling genomen om het mogelijk te maken, dat ook minder gesitueerden een vlag op nationale feestdagen konden uitsteken, waar 10e bereids een fonds werd gevormd, eindig de hij met een krachtige opwekking om als donateur (trice) toe te treden. Een woord van groote waardeering aan het adres van mej. A. Kellenaers, gymna- stiekleerares M.O., die zoo goed als alle oefeningen instudeerde, is hier zeker op zijn plaats. Voor een niet onbelangrijk deel is het aan haar werken te danken, dat „De Princevlag" op zulk een welgeslaagde feest- samenkomst mag terugzien. Een haar ge brachte bloemenhulde was dan ook zeer ze ker verdiend. Vermelden wij nog, dat ook de heer K. Ce bol, secretaris-penningmeester, die de vereeniging gedurende de vijf jaar van haar haar bestaan onafgebroken mocht dienen, een bloemenmand in ontvangst mocht ne men. Aan het eind van den avond werd 3e me- dedeelinig gedaan dat hot Leidsch Studenten corps als lid tot de Vereeniging is toege treden. Afscheid W. van den Brink Als Chef de Bureau bij den Raad van Arbeid In tegenwoordigheid van zijn echtge- noote en kinderen heeft de heer W. v a n den Brink gistermorgen afscheid ge nomen als Chef de Bureau van den Raad van Arbeid alhier in een zitting van den Raad, waarbij het geheele per soneel aanwezig was. De voorzitter van den Raad van Arbeid, mr. S. M o k, sprak den heer v. d. Brink daarbij toe en wees er op, dat dit in zijn le ven een bijzondere dag was, daar hij van het ambtelijk leven in het ambtelooze over gaat. Spr. herinnerde aan een bekend ge deelte uit een der Psalmen: „Duizend jaren zijn in Uw oogen als de dag van gisteren" en «Wij brengen onze jaren door als een gedachte". De jaren zijn voorbijgegaan. Zij heblxtn u naast veel moeite en zorgen ook veel oogenblikken van vreugde gegeven. Het leven van den heer v. d. Brink was te splitsen in twee deelen, hut eerste gedeelte hij ambtenaar bij dc Ned. Spoorwegen, het tweede gedeelte hij den Raad van Ar beid, het eerste van ongeveer 30 jaar, het tweede van ruim 19 jaar De laatste periode eer te verdeelen in twee deelen, de eer ste 19 jaar onder spr.'s voorganger en de laatste 6Vk maand onder leiding van spreker. In dezen korten tijd is er al veel veran derd, mede in de positie van verschillende leden van het personeel. Spr. vestigde er den nadruk op, dat de heer v. d. Brink voor een belangrijk deel daarin het initiatief heeft gehad. In cle wet staat nu eenmaal, dat de amb tenaar op 05-jarigfcn leeftijd moet vertrekken en dat heeft zijn goede zijde, daar men dan plaats maakt voor anderen. De heer v. d. Brink gaat echter met eere en dat behoeft hem niet verdrietig te stemmen. Want hij laat een goeden naam achter en men zal hem noode missen. Mede namens de leden van den Raad werd den heer v. d. Brink door den voorzitter een rooktafel aangeboden en werd de wensch uitgesproken, dat hij nog zeer veel jaren zijn pensioen moge genieten. Daarna was het woord aan den heer A. P arm en ti er, die den scheidenden func tionaris als Chef de Bureau opvolgt. Spr. bracht den heer v. d. Brink dank voor de aangename wijze, waarop hij hem cte laatste weken heeft willen inleiden in de verschillende werkzaamheden. Verder sprak hy den scheidenden Chef de Bureau toe in ©en beeldspraak ontleend aan het spoorweg bedrijf, daarbij in het kort den aibeid van den heer v. d. Brink gedurende de afgeloo- an 20 jaar memoreerend- Namens het personeel bood spr. vervol gens als aandenken een schilderij aan van de hand van een bekend Veluwsch meester. Mevrouw v. d. Brink werd namens het personeel een bloemenmand aangeboden, waarbij ook eenige vriendelijke woorden aan haar adres werden gericht. Tenslotte beantwoordde de heer van den Brink de beide sprekers in een ernstige en toch ook vaak geestige speech. Hij gaf daar bij uiting aan zijn dankbaarheid dezen dag Le mogen beleven, maar daarnaast ook be treurde spr. het, dat hij nu genoodzaakt werkkring prijs te geven, welke hem niet heeft verdroten. In de hem gebrachte dank en waardeering wenschte hij ook zijn mede-arbeiders, groot en klein, te laten deelen en als er sprake is van den goeden naam van dezen Raad bij de hoogere instanties, dan is zulks niet hut minst te danken aan het personeel in algemeen. Tevens dankte hij de leden van den Raad en het personcril. voor de hem aangeboden cadeaux, welke hom een bijzondere verras sing waren en hem zullen doen gedenken aan al het goede in de afgeloopun twintig jaren genoten. Spr. gaf de verzekering, dat hij dankbaar blijft en dit hoopt te bewijzen met daden, wanneer de Raad of een der ambtenaren nog eens een beroep op hem znu doen. Ten slotte werd door elk der aanwezigen nog persoonlijk van den heer van den Brink en zijn echtgenoot© afscheid genomen. Jubileum J. van Muiden Gisteravond vond de huldiging plaats van den heer J. van Muiden, ter gelegenheid van z'jn 25-jarig jubileunf als collectant bij het Kerk-college der Ned. Hervormde Kerk. Te acht uur kwamen alle dienstdoende- cn vele oud-collectanten in de versierde con sistoriekamer der Hoogl. Kerk bijeen. Tc circa half negen arriveerden de jubilaris en zijn echtgenoote, die door den oudsten en jongstcn collectant per auto van huis waren afzehaald. De voorzitter, de heer H. M. Pont, sprak den jubilaris toe en memoreerde in het kort, wat de heer Van M. in de afgeloopen 25 jaren voor de Kerk en het college heeft gedaan. Als blijk van waardeering overhan digde spr. den heer Van M. een portefeuille m.et het embleem van het college in goud, fraai en sierlijk uitgevoerd door den heer M. Brinks, juwelier Haarl straat, alhier. Me vrouw van Mui den weraen bloemen aange boden. Vervolgens kwamen verschillende depu taties hun gelukwenschen aanbieden. De heeren J. P. Mulder en H. Filippo namens de Gem. Commissie, de heeren K. C. Kui per en H. Antony namens de Diaconie-col lectanten. die hun gelukwenschen van een bloemenmand vergezeld deden gaan, dc kosters der verschillende kerken, Ds M. Ot- tevanger en Ds J. de Wit namens den Ker kbrand. de heeren F. v. d. Mark en S. Kok- kedee namens het vrijwilligerscorps, terwij] het cemeenteraadslid J. A. v. d. Reyden (oud-cnllectant) zijn gelukwenschen op rijm kwam aanbieden. De heer Van Muiden dankte tenslotte al len voor de wijze waarop men dezen dag voor hem tot een onvergetelijke had ge maakt, waarna het college nog eaaiggS tii,d gezefflg bijeocj Cteeft ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken (Reel.) Leidsch Politie- muziekgezelschap De jaarlijksche uitvoering De groote jaarlijksche uitvoering van het Leidsch Politie-muziekgezelschap in e°n met Oranjedoek un vlaggen versierde Stads gehoorzaal (omdat 't Prinseje jarig was) werd o.a. bijgewoond door den burgemeester, mr. A. v. d. Sande Bakhuyzen, den Commis- i van Politie, dtin heer R. J. Meyer, den garnizoenscomandant, overste Buurman, verschillende inspecteurs van politie, een afvaardiging van de vereeniging van Vrou welijke Studenten, van het studentenmu ziekgezelschap „Sempre Crescendo", van het Leidsch Studentencorps en van verschillen de zustervereenigingen. Deze al Ion werden door den voorzitter, den heer Dragt, har telijk welkom gchecten. Spr. we-:s er voorts op dat het muziekgezelschap in het afgeloo pen jaar op het internationaal concours te Amsterdam twee eorste prijzen heeft be haald. terwijl hij tenslotte dank bracht aan allen die het corps hun steun hebben ge schonken. Nadat de muziek ingezet had met bet Wil helmus hechtte tie burgemeester met een hartelijke speech van gelukwensch voor de kranige prestaties op het Amsterdamsche concours onder luid applaus de behaalde prijzen aan het vaandel der vereeniging. Tijden;» de uitvoering van het muziekpro gramma daarna mochten wij constateeren, dat het corps na een tijdelijke inzinking het vorig jaar, zich weer heeft hersteld op waarlijk verrassende wijze. Dit bleek reeds dadelijk bij de ouverture Antigone vai Fern. Rousseau, dat met een uitstekend- modulatie en met soepele en correcte wen dingen word gespeeld. Dit bleek ook bij de andere nummers, zooals bij „Freischütz, fantaisie sur l'opera de Weber", naar een arrangement van M. J. H. Kessels, waarin de bekende aria misschien wat vlug, maai toch fijngevoelig en met punctueel afgewerk te techniek gegeven werd. Telkens trof ons de aarzelloosheid waarmee men vrij moei lijke thema's aandurfde en dan ook tot goed einde bracht. Bij de Air Varié van Engt. Brepsant bleek dat het corps over een nieuwe kracht de be schikking gekregen heeft, nl. over den heer A. Anderson, die de sopraan-saxophoon be speelt cn in dit nummer de solo-partij blies met een verbluffende techniek in de meest ingewikkelde loopjes en tegelijk met een uit nemende muzikale voordracht. Zijn succes was in alle opzichten verdiend. We behoeven niet alle nummers afzon derlijk te bespreken. In het slotnummer de Grande fantasie Guillaume Tell was eenige inzinking te bespeuren, maar het program ma werd ook al te vlug afgewerkt, zoodat de vlakheid die dit nummer kenmerkte mis schien aan vermoeidheid te wijten was. De directeur, de heer Bolderdijk, heeft nogmaals getoond, dat hij met goed mate riaal ook goede resultaten bereiken kan, waarbij zijn bescheiden en toch strenge d rectie sympathiek aandoet. Het bestuur van de V.V.S.L. bood, zooals reeds traditie worden is, een fraaie lauwerkrans aan. Na de pauze was er een klein-kunst programma. Kamer van Koophandel HANDELSREGISTER Wijziging. N.V, Eerste Rotterdamschc Marktihoutkraam van H. Janse, Leiden, Haarlemmerstraat 129. Hoofdiz.: Rotterdam, le Pijnackerstraat 140, kleinhandel in hout, ijzerwaren en in aanverwante artikelen, In den ruimsten zin des woords. Vest. fil.: Lei den, Mare 118. N.V. Alphina-film N.V. „Alpbia Film", Alphen a. d. Rijn, Prins Hendrikstraat 17, geven van filmvoor stellingen. enz. Oph. fil.: Katwijk, sedeit Maart 1936. Vest. fil.: Lisse, dd. 23 December 1938 en Uithoorn, 23 September 1938, beide onder den naam: „Luxor Bioscoop". D. J. van der Helm, Alpen a. d. Rijn. Ju- lianastraat 56, winkel in ijzerwaren, enz. Overl. eig.: D. J. van der Helm d.d. 14 Jan. 1939. N. Eig.: J. A. van der Helm-Bns, Al phen a. d. Rijn. Het bestuur der Leidsohe Harley David son club verzocht ons mede te deelen dat het ingezonden stuk inzake het voet gangersverkeer over den overweg bij den Rijnsburgerweg met de laatste alinea be treffende de tolheffing van 1 cent per voet ganger. natuurlijk deze tolheffing niet seri eus heeft bedoeld, maar slechts heeft willen typeeren, dat le een eventueel te verwachten verweer of afwijzing om de te hooge kosten e.d. niet op gaat (naar de meening van het bestuur) en 2e het groot aantal voetgangers, dat daar passeert niet onderschat moet worden. LEIDSCHE SPAARBANK Bij de Leidsche Spaarbank is in de vorige maand (Januari 1939) ingelegd f 398.741.37 en terugbetaald f 380.771,76; 200 nieuwe in leggers zijn ingeschreven en 136 boekjes wer den geheel uitbetaald. Het te goc-d der 19144 inleggers^ inclusief 1606 deelnemers aan den Afhaaldienst, be droog sinds Januari 1939 f 9.272.789,99. In 5395 posten is deze maand door den gËQkaai&enst .ontvangen i &S85, Opening Prinses Beatrix-Bazar Door den burgemeester Onder groote belangstelling is gistermid dag in de Kleine Stadszaal de Prinses Beatrix-bazaar, waarvan du opbrengst ten goede komt aan de afid. Leiden van hef Centraal Genootschap voor Kinderherstel- lings- en Vacantiekolonies en waarover wij in ons blad van gisteren reeds een en ander schreven, door burgemeester mr. Van du Sande Bakhuyzen geopend. De voorzitster van het bazaar-comité, joaovr. Verhey van WijkRoem, sprak een welkomstwoord, waarbij zij zich speciaal richtte tot den burgemeester en mevr. v. d. Sande Bakhuyzen ».n wethouder v. Stralen. Spr. wees op het bijzondere karakter van dezen openingsdag en sprak haar groote erkentelijkheid uit jegens Prinses Juliana, die heeft toegestaan, dat deze Taai- naam van haar dochter draagt. Dr. J. Munk, de voorzitter v; n de afd. Leiden van het Centraal Gcno-.i.' •hap, zette in hut kort doel en beteekenis van .(Ie eeniging uiteen en wekte op finnnrioelèn steun te verleenen. Het aantal malen, dat, zoo zeide eb- bur gemeester, die vervolgens het wo-nl voerde, een beroep op den liefdadigheids- en meenschapszin van de Leidsche burgerij wordt gedaan, neemt nog steeds toe. Zoo vele vereenigingen vragen tegenwoordig hulp, dat wij helaas genoodzaakt zijn on derscheid te maken en wel zoodanig, <.at wij de vereenigingen verdeelen in een groep absoluut onmisbanei en een categorie, die wij weliswaar noode zouden missen, doch die niet onmisbaar zijn. Het staat voor spr. vast, dat het Centraal Genootschap tot eerste greep behoort Het heeft volkomen het recht om op onze bijdragen aanspraak te maken. Doch wij mogen niet volstaan met zoo nu ctn dan eens een gift te schen ken, want, H.M. de Koningin heeft het enkele dagen geleden zoo treffend gezegd, willen wij werkelijk iets be teekenen voor de samenleving, dan moeten wij onze heele persoon geven. Ongetwijfeld is dit een zeer moeilijke opdracht. Spr. betreurt het, dat het Genootschap met financieele moeilijkheden tc kampen heeft en vraagt zich af of inderdaad wel alle middelen tot uitbreiding van het leden tal zijn aangegreiien. Z.i. wordt over algemeen te veel een beroep gedaan op een betrekkelijk klein aantal ineergegoeden, terwijl het meuren deel der burgerij niet eens in de gelegenheid wordt gesteld financieele hulp te wrleenen. Na het dames-comité te hebben t< wenscht, dat met dezen bazaar het gestelde doel zou mogen worden bereikt, verklaarde spr. den bazaar voor geopend. Gisteren werd de bazaar door ongeveer 200 personen bezocht. Behalve op de gewone uren des mid dags van halfdrie tot 5 uur en des avonds van 8 tot 10 uur zal de bazar morgen ge opend zijn van 10 uur 30 tot 12 uur 's gens, V NEDERLANDSCH-QOST-FRIESCHE HYPOTHEEKBANK Emmaplein 1 - Tel. 190 - Groningen Administreert vermogens (huizen, hypotheken e.d.) en regelt belasting en transferaangelegenheden in Duitschland (Red.) Café-Restaurant 't Schuttershof Het voormalige „Zomerlust" aan den Sta tionsweg, dat in den laatsten tijd van zijn bestaan in min of meer vervallen toestand verkeerde, is, na een verbouwing en restau ratie van maanden, weer heropend en zal onder directie van den heer W. Boer op nieuw als café-restaurant worden geëxploi teerd onder den welgekozen naam ,,'t Schut tershof". Er was voor deze naamsverande ring alle reden, want ook de inrichting zelf is naar interieur en karakter eveneens wel adicaal veranderd. Eigenlijk is alleen de voorpui, die toch ook gemoderniseerd is, nog te herkennen. De café-ruimte, een dacht gevolgd werd, werden enkele vragen zaal van dertig bij negen muter, heeft gesteld een voornaam en tegelijk toch huiselijk en Enke"le leerlingen van klas 7 zongen gezellig karakter gekregen. De eikenhouten onder jeiding van'het hoofd, den heer W. J betimmering, de celotex plafonds, de smeed-1 v d Brink, declameerden en lazen enkele ijzeren lichtkronen met zacht-rose ballons, opstellen, alles niet speciaal vervaardigd, de royale en gemakkelijke eikenhouten stoe- waardoor een zuiver beeld gegeven werd len, de tafels met Perzische kleedjes w. rken j van de prestaties der leerlingen. Bovendien samen om van het interieur iets bijzondere I konden Qe ouders in de versohillende klas- te maken, modern maar toch warm en ze- i sen kennis nemen van het werk hunner moedelijk. I kinderen. Door een en ander had de avond Du verbouwing werd het grondigst waar oen zeer gezellig verloop, het de keukenruimten met accomodatie be- trof. Men heeft daar ter plaatse, rechts an I BENOEMING den gang, een diepe bouwput moeten maken Tot 3e klM,k ten kantore van de water- (hetgeen veel moeilijkheden meebracht, om dat de grond zeer slap bleek te zijn en men heien meest) en benedengronds zijn de groote kelderruimten gemaakt, waarin de bier- en wijnkelders zijn ondergebracht en waar zich ook de centrale verwaimings- inrichting bevindt. Daarboven zijn dan de keukens, die een zeer moderne outillage ge kregen hebben. In de gang is voorts een ruime garderobe uitgebouwd, die speciaal voor de vergader en tooneelzaal gebruikt zal worden. Ook deze zaal, diet ongeveer vierhonderd menschen kan bevatten, is geheel gerestaureerd. Het interieur ls veel rustiger geworden, het riubilair is vernieuwd en het toon eel is ge moderniseerd. Op de eerste verdieping is, behalve eeu woning vóór den directeur, nog een verga derzaaltje voor een 30 a 40 menschen, dat ook een zeer rustige en aantrekkelijken in druk maakt. Du groote tuin achter het ge bouw is opnieuw aangelegd. De verbouwing geschiedde onder leiding van het architectenbureau v. d. Heyden en van Nieuwenhuizen te Rotterdam. Aanne- was de firma S. Vink, eveneens te Rot terdam. Uit hut vorenstaande kan men opmaken dat 't Schuttershof voortaan een zaak van voorname allure wil zijn. Alles draagt daar van tot ih de kleinste details het stempel. Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf DONDERDAG 1 FEBRUARI R.. 10.40 Radio PTT N. of dlv., 12.35 Brus ;1 VI., 2 20 R. Danmark of dlv., 2.40 Radio PTT of dlv.. 3.20 Keulen. 4.-10 Londen Reg, 5.20 russel VI.. 6.03 Brussel Fr.. 6.20 Londen Reg., 45 Parsq R.. 7.05 Brussel Fr., 7.20 Brusel VI., .50 ParUs R., 8.20 Keulen. 10.20 Brussel VI., 11.20 Keulen. Programma 4: 8— Brussel VI.. 9 20 GRD of iv„ 10.35 Londen Reg".. 12.10 Droitwllch. 2.— onden Reg.. 4.20 Droltwlch, 8-10 Londen Reg., I 35 Droitwich. DONDERDAG 2 FEBRUARI 5: 8.— Keulen, 10.— Parijs R., 10.50 diversen, 11.20 Parijs R., 12.35 Brussel Vl„ I 2.20 R. Danmark of dlv.. 2.35 Parils R., 3.20 Keu .20 Brussel VI., 6.05 Radio r 6 50 dlv. CHR. MIDDENSTANDSVEREENIGING De Chr. Middenstanders houden morgen avond in het Vereenigingsgebouw hun jaar vergadering. Het belangrijke programma bevat o.m. een rede van den heer Kooij, direc teur .van dc Middenstandsbank, over „Het Middenstandscrediet". Er wordt veel belang stelling verwacht. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer P. M. v. Zeijl, slaagde te Doetinchem voor het examen van den Ned. Bond van Heerencoupeurs. BENOEMING Onze stadgenooten de heer en mevrouw J. Schoenmaker, zijn door de Ned. Jeugd herbergcentrale benoemd tot Jeugdherberg- ouders van de jeugdherberg „De Duinark" te Noordwijkerhout. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: E G Elshof- Elsener z: A Bouwer uten d; G Pet—W. Linden d; M Schle d. H Gos- d Post—, M C Regeer- •a z; S Kli ihoi d; A r—de BruUn d: E M IerKnijnenburg Houtei Filippo d; J M Rijsdam d Spek d; f—PIi WFi Vork d: OUesch z; M KarstensDe Boer d: M M Ahs- lannWltsenburg z; F E C BorghansCi OVERLEDEN: G Brussel wed.nr 74 Jr: C M •ormentier vr. 73 jr: H v d Enden vrouw 1 J E v Nikkelen Kuljper 43 jr; J Smitt. i. 39 Jr; A de Haas cn. 69 Jr; S J E v Be: rouw van A v olanen 70 Jr UIT DEN OMTREK ALFEN a.d. RIJN Ouderavond Chr. School Hooftstraat In de lokalen van de Chr. School aan de Hooftstraat werd gisteravond de jaarlijksche Ouderavond gehouden waarvoor de belang stelling zeer groot was. Na de gebruikelijke opening door den voorzitter, den heer M. Haasbeek, gaf deze een overzicht van het gehouden leer jaar. Vervolgens wees hij op de waarde van het Chr. Onderwijs en wekte op de wacht le houden bij hetgeen verkregen werd. Vervol gens citeerde spr. een gedeelte uit een dezer dagen gepubliceerd artikel betreffende de onderwijsvernieuwing. Spr. achtte zich niet bevoegd tot oordeelen, maar was van. mee ning dat we hier niet te conservatief moeten zijn, als het Chr. karakter der school maar onaangetast blijft. Hierna was het woord aan den onderwij zer, den heer W. van Beijeren, die een refe raat hield over: Spr. wees er eerst op hoe de waarde van liet vak Vad. Geschiedenis soms in twijfel wordt getrokken. Bij onderzoek blijkt de kennis vaak tegen te vallen. Is het daarom niet beter dat uur maar te besteden voor rekenen of lezen? Spr. wilde pogen aan te toonen dat het vak Vad. Geschiedenis groote Waarde heeft. Allereerst eischt de Wet van 1878 de be handeling. Maar die roeping is ook opgelegd in Psalm 78. De daden, door God in de his torie gewrocht moeten bekend gemaakt. Augustinus noemde de geschiedenis den strijd tusschen het rijk Gods en het rijk des satans. De geschiedenis is de verwerkelijking van het Godsplan. In dat licht moet ook de Vad. Geschiedenis bezien worden. Het vertellen er van is voor de Chr. school gunstiger dan voor de openbare. Door het Bijbelsch onderwijs is het kind van de Chr. school er aan gewend de gedachten eenigs- zins in een andere wereld te verplaatsen. Dit komt het Vad. Gesch.-onderwijs ten goede en in het derde leerjaar kan men er reeds mee aanvangen. De waarde voor de sociale vorming is groot. De geschiedenis kweekt vaderlands liefde, kennis van de inrichting des lands, kennis van personen, wat van belang is bij het lezen van boek en courant. Moreel cn redelijk heeft de geschiedenis waarde door voorbeelden van navolging en afschrik. Willem van Oranjie tegenover Alva, Voorts heeft ze waarde voor de godsdien stige vorming Niet de mensch, God maakt de geschiedenis. Mannen en vrouwen weten zich hierdoor sterk en krachtig en geven ook nu de toekomst in Gods hand. Het doel is de leerlingen te doen verge lijken het verleden met het heden. Het nut van de belangrijkste jaartallen aantoonende, noemde spr. dit de steunpun ten, waaraan men de geschiedenis vast- ndt. Ook zijn de vaderlandsche liederen 1—0 0—1 V2-V2 1-0 HAZERSWOUDE SCHAAKCLUB „H.S.C." De Hazerswoudsclie Schaakclub „H.S.C." hield haar onderlinge competitiewedstrij den met de volgende uitslagen: Klasse I: G. BuysM. J. Ravensberg- M. J. RavensbergG. Ruys C. v. VeenJac. v. Gorkum Jac. v. GorkumC. v. Veen Klasse II: br. RavensbergJoh. v. d. Zwaan 01 P. v. VeenJoh. v. d. Zwaan 01 d. LooA. Helmus 10 C. v. VeenA. C. Hoogendoorn 01 VeenJac. Raaphorst 01 d. LooA. C. Hoogendoorn 01 RONDGANG HARMONIE Ter eere van den eersten verjaardag van onze Prinses Beatrix, trok de Harmonii •afgegaan door den tamboer-maitre ei een achttal tamboers door het dorp. Verge zeld van een schare inwoners werd eeu rondgang gemaakt welke niettegenstaande het koude weer zeer de belangstelling van het publiek had. HILLEGOM PATRIMONIUM De plaatselijke afdeeling vergaderde on der leiding van haar voorzitter, den heer J. O. Vermeer. Nadat eenige huishoude lijke aangelegenheden waren behandeld kreeg de lieer A. Versteegt gelegenheid om het onderwerp „Calvinisme en Nat. So cialisme" te behandelen. Inleider zette op duidelijke wijze uiteen de grondbeginselen van het Calvinisme en Nat. Socialisme. Vervolgens behandelde hij het wezen van beide richtingen. Het Calvinisme zegt God is het begin en het einde van alles. De eisch is Gods Eer boven alles, en daarom is men ook tegen Staatssouvereiniteit. De grondgedachte van het Nat Socialisme is afschaffing en verbreking van het knecht schap, terwijl men de rassenleer predikt. Tot slot gaf spr. een vergelijking tusschen deze twee wereld- en levensbeschouwingen. Een zeer geanimeerde en leerrijke be spreking volgde. VERJAARDAG PRINSES BEATRIX De verjaardag van ons jonge Prinsesje heeft een rustig verloop gehad. Feestelijk heden zijn er niet gehouden, terwijl er maar zeer schaars gevlagd werd. De Mu- ziekvereeniging „Crescendo" hield 's avonds een muzikale rondgang, waarvoor van de zijde van de jeugd veel belangstelling be stond. PERSONALIA Onze plaatsgenoot, den heer C. Ph. Fre- r i k s is benoemd tot onder-voorzitter vau den Bond van Bloembollenhandelaar. 7.30 1 uien iel VI., 11.20 Keulen. 9.20 Brussel Fr., 10.20 ssel VI.. 9 20 diver/on 10.35 Londen Reg-.. 12.35 Droltwlch, 2.20 Londoi Reg., 3.35 Droitwich, 5.05 Londen Reg. 5.2i )roltwlch, 6.40 Munchen of dlv., 7Droltwlch .30 Sportpraatje d. d. hr J. G. A. Janssen, jour. grsm.muz. GRD. S 20 Leipzig (Straatsburg fdlv.. 9 20 Droltwlch. 10.55 Londen Reg., 11.3! Agenda Woensdag, 1 Febr. Stadsgehoorzaal, 8 uur. Uitvoering Chr. Oratorium-vereeniging „Con Amore". Vrijdag, 3 Febr. „Patrimonium'', 8 uur. Vergadering Patrimonium. Spr. Dr. H. J. Westerink. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 23 Januari tot en met Vrijdag 3 Februari as. raargeii»i»iien door de apotheken: G. li. Blanken, Hoogewoerd 171 telef. 502 en G. F. Reyst, Steenstraat 35, telef. 138. Te Oegstgeest: Oegstgeestsche Aootheek, Wilhelminapark 8, telef. 274. KLEERMAKER KATWIJK a.d. RIJN Gouden jubileum Geref. Jongelingsvereeniging Feestredenaar Prof. Dr. K. Dijk Ter gelegenheid van het gouden jubi leum van de J.V. op G.G. „Pred. 12 la" trad gisteravond in de Geref. Kerk als feestredenaar op de Voorzitter van den Bond van J.V, op GjG., Prof. Dr. K. Dijk van Kampen^ De Eere-voorzitter der jubileerende ver eeniging Ds. H. Meijering verzocht de aan wezigen te zingen Ps. 1181, waarna hij voorging in gebed. Na het lezen van een gedeelte van Ps. 103 heette spr. de aanwezi gen hartelijk welkom en wees spr. op het feit van het 50-jarig bestaan der J. V. Een bijzonder woord van welkom richtte spr. tot Prof. Dijk, in zijn kwaliteit als voorzitter van den Bond van J.V. op G.G. Spr. felici teerde de jubileerende vereeniging en sprak den wensch uit, dat het gedenken tot een rijken zegen mag zijn. Jabileerende Erfgenamen Na het zingen van Ps. 105 1 sprak Prof. Dr. K. Dijk de feestrede uit. Spr. begon met er op te wijzen hoe de Psalmdichters van den ouden dag aan oud en jong voorhiel den de daden des Heeren te gedenken, die God in het verleden had gedaan. De jeugd wordt niet geteekend als een arme jeu <d maar als een zaad, dat de Heere gezegend heeft. Spr wil zich dezen avond hij die schoone gedachten aansluiten en spreken als Bondsvoorzitter om in hartelijk me»:le ven met onze jongeren dit gouden feest te 50 jaar jeugdarbeid is voor verschillende generaties, is voor de gemeente des Heeren geweest van het grootste gewicht. Er is dan ook alle reden voor een gedachtenisavond en spr. wil deze gelegenheid aangrijpen om I het doel, het ideaal van het vereenigingsle- hier van veel belang. ven in het licht te stellen. Dc vraag rijst Qfi SÜ1 Mei mtstetsisias!. dal ffilt aan-jp| de jeugd SM onzen tijd nog wel een er- fenis heeft te ontvangen uit de tijden, diiu voorbijgegaan zijn en of de schaduwen van het heden het jubileeren niet verhinderen. Wanneer men ziet de jeugd, die niet meer heeft een geestelijke erfenis, dan is het resultaat heel poover. De resultaten van de; wetenschap, de ontwikkeling der cultuur, da evolutie der techniek heeft aan de jongoi i menschen van dezen tijd niet dan teleur- j stelling gebraoht. De eene klacht na de an- j dere wordt gehoord, van de jongeren die od- c gevoed zijn buiten Gods Woord. Vooral in de t kringen van het Socialisme en Communis- me, waar de ouderen hebben voorspeld, dat een nieuwe toekomst van geluk zich zou t openen is de teleurstelling groot.. Erfgena- j men? Ja, van iets dat bankroet geslagen j is. Dit is één van de ontzettende dingen van deze dagen. En toch moogt g'j zijn jubi- leerende erfgenamen! Waarom? Omdat gij I bij alle verarming van deze wereld moogt; s kennen een geestelijke erfenis, die niet af; i hankelijk is van deze wereld, omdat zij j ligt in de handen van Hem, die gisteren en heden en in de toekomst dezelfde is. Deze; bewering hebben wij te verdedigen tegen de richting, die den band met de historie wil- breken; tegen de richting der nieuwere i theologie van Barth en tegen hen, die wel een erfenis zien, maar geen erfgenamen e omdat zij wanhopen aan de hedendaagscho I jeugd. Wat is nu de erfenis, die U overgelcevrd c is? De kern van die erfenis is, dat daar 'c was de trouw aan 't Woord van God; trouw 2 aan Zijn heilige Wet. Het Geref. Jeugdwerk I zou niet in stand gebleven zijn als er niet; was geweest een band aan het Woord des: Heeren. En om die kern groepeeren zich zooveel rijke schatten: de Belijdenis en Cahj jc vinistische levens- en wereldbeschouwing, c Spr. teekent den toestand in ons land voer; 50 jaar op verschillend gebied. Hoe er ge-| I streden is voor de vrije kerk, de Chr. School r en invloed op maatschappelijk en staatkunJ c dig terrein. Gij jongeren plukt nu de vrucli- g ten van dien arbeid. Met het verkregen g goed moet voortgewoekerd worden. Dat kan o alleen als Uw arbeid op de J. V. aanvangt en eindigt met het Woord van God. Daar 5 moet een band zijn aan de Schrift. Dan zijt ge erfgenamen. Dan is er ook voor U toe- j, komst. Vervolgens wees spr. nog op de groote ge-| varen in onzen tijd, die do erfenis in gc-| vaar brengen. Door dc practische moeilijk- heden kan de geestelijke overtuiging aanj het wankelen worden gebracht. Dan moet de bede rijzen: „Geef mij genade om in getrouwheid te bewaren wat ik mec-j gekregen heb van huis, van de vereeniging"/ Nu komt het er op aan zich te sterken in God. In onze dagen moet van onze Jeugd'! organisatie niet alleen een vormende maar; ook een bewarende kracht uitgaan. jj Tenslotte wees spr. er nog op, dat de leden der J. V. ook zijn erfgenarnun der be- lofte van het Verbond van onzen God. Alleen J: door het geloof. F.n het geloof begint met J gehoorzamen. Luisteren naar wat God ons zegt. Dat beneemt ons niet de blijdschap van ons jonge leven, maar geeft daaraan1 juist de vastheid cn de kracht. Met een schitterende peroratie besloot spr. zijn met intense belangstelling aangehoorde rede. f Het was Ben mooie inzet van de herdenjl king van het 50-jarig bestaan voor do J.V. t Morgenavond komen leden, oud-leden ertju genoocligden in feestvergadering bijeen. J KATWIJK AAN ZEE j MISHAND EIJNG 1 Gistermiddag is op het strand de 15-jarig9 P. v. W. door een onbekende zoodanig mis handeld, dat de jongen zich onder dokters-1 behandeling moest stellen. De politie hecffl eenige aanwijzingen omtrent den dader ge j kregen, zoodat proces-verbaal zal volgen MUZIKALE RONDWANDELING In verband met den verjaardag van Prin-j ses Beatrix maakte gisteravond de Chr.; j mondorgelclub „Concordia" een muzikaUL rondwandeling door ons dorp. Hierbij wa3 -( veel jeugdig publiek op de been. - j e LEIDSCHENDAM JUBILEUM Donderdag a.s. viert de bankwerker bij d< Ned. Spoorwegen, de heer A. Winters, zijl 25-jarig ambtsjubileum.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6