KERK EN ZENDING 1„ Verf HENSEN LI FTEN WOENSDAG i FEBRUARI 1939 EERSTE BI.AD PAG 3 POEL VAN ONGERECHTIGHEID Het is soms noodzakelijk te schrijven ovei misdrijven, waarover men gaarne zwijgen zou; zooals ook de politie zich moet be moeien mot affaires, waarvan ze liever geen nota nam. Met name en in de eerste plaats geldt dit thans van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, die volgens persberichten met inzet van heel zijn persoon en zonder iemand te sparen, een gruwel der ongerech tigheid in Indië zoo krachtdadig liet aan pakken, dat het de laatste weken arrestaties regende, vooral ook in kringen van gestu deerden en verantwoordelijke ambtenaren. In 1 Corinthe 5 spreekt Paulus van Sexueele zonden, welke zelfs onder de hei denen niet genoemd worden; maar in Ro meinen heeft hij het over een onzedelijkheid, waarvan men de aanduiding slechts met af grijzen uitspreekt en welke Gode zij dank in breede lagen van ons volk onbestaan baar wordt geacht. Het sahijnt echter, gezien het groot aantal arrestaties, waaraan het einde nog niet ge komen is, dat deze gruwelijke onzedelijkheid in verfijnde kringen zoodanige afmetingen heeft aangenomen, dat tallooze jeugdige personen er het slachtoffer van geworden zijn. Wat een ontdekking voor een rechtscha pen man moet dat geweest zijn en voor welk een zware taak zag hij zich plotseling ge steld. Het Volksraadlid. de heer T h a m r i n, hoeft nu een lange reeks vragen tot de Regeering gericht; o.a. deze: of reeds twee jaar geleden deze strafbare feiten bekend waren en waarom thans pas wordt inge grepen? Wij kunnen daarop natuurlijk geen ant woord geven, maar wij weten wel, dat dit een der moeilijkst te construeeren strafbare fei ten is en de kracht, waarmee thans wordt opgetreden, bewijst afdoende, dat van slap optreden of van een poging tot verbloemen, schijn noch schaduw is. Het mes is er thans zeer diep ingezet De straffen zullen niet malsch zijn. Ons „Friesch Dagblad" stelt echter in verband hiermee de juiste vraag: „Is het niet gewenscht, dat op zulke ex cessen een straf wordt gesteld van een ganseh ander karakter dan celstraf? Is het niet gewenscht, dat in plaats daarvan de delinquenten in de toekomst worden veroordeeld tot jarenlang en har den dwangarbeid? Dat lijkt ons voor deze verwijfde natu ren met hun gepoederde gezichten, hun. parfum en hun zijde, de gezondste straf. Een pak van Engelsoh leer, een paar zware schoenen, en dan maar aan den polderdijk aan het werk, in zomer en winter. Het zou een ingrijpende wijziging in ons strafsysteem eischen, maar het is ook een ernstig en diep-ingevreten kwaad dat om een bijzondere redresseering vraagt." Deze straf zou zich ongetwijfeld aanpas sen aan het schandelijk misdrijf en niet al leen vergelding van kwaad, maar ook ge nezing en zedelijke verheffing bevorderen. OOK HIER De gruwel, welke in Indië tot uitbarsting Ewam is ook in Nederland niet onbekend, al komt het zelden tot de constateering van de feiten. Maar de propaganda er voor bereikt menigeen en wordt via de geduldige brie venbus in allerlei gezinnen gebracht, die er leen walg van hebben, Wij hebben daarop onlangs in een per soonlijk schrijven den Minister van Binnen- Iandsche Zaken gewezen. Doch deze ant woordde ons, dat de Postwet hem niet toe laat aan deze propaganda een einde te ma ken. Hetzelfde heeft de Minister later geant woord op het Voorloopig Verslag van de fTweede Kamer over het P.T.T.-bedrijf. Daar in kon men lezen, dat het Staatsbedrij f foer Posterijen de drukwerken zoowel Van den Nw. Malthusiaanschen Bond als van 't 2gn. Ned. Wetenschappelijk Humanitair Comité ongemoeid vervoert. Wat de laatste durft presteeren, bleek uit een mededeeling in De Maasbode, dat het Ned. Wet Hum. Comité, dat reeds 27 ja ren hesbaat, ieder jaar een jaarverslag doet Verschijnen, dat de laatste jaren werd toe gezonden aan vele intellectueelen, o.a. aan Ongeveer 11.000 studenten. Dat gaat allemaal per post; maar de Re geering kan er volgens den Minister niets aan doen, wanneer dit vuil goed gefran keerd en geadresseerd, wordt verzonden. Is dat wel waar? De Minister verwijst namelijk ook naar art. 162 van het Wetboek van Strafvorde ring; ingevolge dit artikel worden situkken, fcdie in betrekking staan tot een strafbaar feit of waarvan zulks op goede gronden wordt vermoed", aan den bevoegden justitieelen ambtenaar afgege ven. Hierdoor", zegt de Minister, „rijn deze stukken van verzending uitgesloten". Kan men van de schunnige lectuur, waar over het hier gaat, niet op goede gronden Vermoeden dat ze met een strafbaar en fechandelijk feit in betrekking staan? Het antwoord dringt zich o.i. onweer staanbaar naar voren. Maar, de Postwet, zegt de Minister. Best mogelijk, dan moet 'die Postwet maar veranderd worden. Er zijn op minder belangrijke motieven dan de bescherming van het gezin, wetswijzigingen aangebracht. En dat de controle een doode letter zou worden; neen heusch, wie dit ge looft, heeft te weinig respect voor een onzer beste staatsbedrijven. GEMENGD NIEUW? kind verdronken OOSTERZEE (Fr.), 1 Febr. Het 2y2-jarig toontje van de familie Vaartjes te Ooster- 'zee is gistermiddag nabij de ouderlijke wo- bing, in een vaart geraakt en verdronken* GEREF. KERKEN Aangenomen: Naar Grijpskerke (Zld). cand. K. J. Kraan, hulppred. te Schiedam. CHR. GEREF. KERK NED. HERV, KERK Beroepen: Te Neerbosch, Hees c.a. (toez.), W. Sybrandy te Exmorra. Te Gel- seLaar (Gld) (toez), cand. P. L. Schoonheim te Utrecht. Te Kesteren, J. J. Poot te Bun schoten. GEREF. GEM. Beroepen: Te Middelhairnis e.o., A. v. Stuyvenberg te Benthuizen. Bedankt: Voor Terneuzen, M. Heikoop te Utrecht. VRIJE EVANG. GEM. Beroepen: Te Veendam, N. de Zeeuw te Echten (Fr.). HULPPREDIKERS In de plaats van Cand. H. de Wit, die het beroep naar de Geref. Kerk vam Oude Bildt- dij-k heeft aangenomen, is door den Kerke- raad van Wolvega benoemd tot hulpprediker voor den Evangelisatie-arbeid te Noord-wolde Camd. S. van Popta te Oudega (W.). AFSCHEID, BEVESTIGING. INTREDE Borssele Zondag j.l. werd Ds. O. G. 3unjes van Sint Jansland bevestigd1 te Borssele door Ds. G. P. A. Ruysch 'aa Dugteren te Zonnemaire, met het -voord uit Hand. 4 vs. 29b: „Geef uwen dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken". Ds. Bunjes deed zijn intrede met 1 Cor. 4 vs. 1: „Alzoo houde ons een ieder mensch als dienaars van Christus en uitdeelers der verborgenheden Gods"'. Hij werd toegespro ken door den burgemeester van Borssele en den consulent, Ds. S. H. van Willens- ard van ElHewoutsdijk. DE STERKSTE OVERWINT De thans in N. Amerika wonende Duitsche oud-rijkskanselier Dr. Brüning heeft in Mas- sasuchets een lezing gehouden, waarin, hij als zijn meening uitsprak, dat de kerkelijke groe pen Hitier wellicht ten val zullen brengen, doch waarschijnlijk niet in de eerste tien jaar. Dr. Brüning, die nu hoogleeraar is aan de universiteit van Harvard, verklaarde, dat niets 'het nationa'al-socdallstisch bewind meer kwaad gedaan heeft dan de Jodenvervolgin gen. „Ik geloof, dat het verzet hiertegen zeer algemeen is, zelfs in de gelederen van de partij. Die vervolgingen worden zelfs niet door een kleine minderheid der bevolking goedgekeurd en dat is mijn eenige hoop voor de toekomst van mijn land. „De censuur en krachtige militaire controle hebben elke organisatie van verzet onmoge lijk gemaakt. Zelfs het lot van mijn dier baarste vrienden is mdj onbekend." VRAAGBAAK i*VVoo CHRISTELUKEINSTELUNGEN V ertrouwensadressen ten dienste van Stichtingen van Barmhartigheid, Zieken huizen, Sanatoria, Instellingen, Tehuizen N.V. MACHINEFABRIEK J.&H. W. VAN DER PLOEG APELDOORN PASTEURISEER. EN KOOKKETELS IN ROESTVRIJ STAAL, OOK VOOR GROOTKEUKENBEDRIJF ETC ETC \BWTEti )L VAN VETTEWINKEL Neamtooze Vennootschap „JACOBINE-HOLLANDIA" V.H MERKX BOERBOOM CENTRALE VERWARMING Ook automatische stookinrichtingen NIJMEGEN - TILBURG - ZWOLLE TELEF. 22197 - TEL 2579 TEL 4369 fabriceert Stoeien, fauteuils ander» Zitmeubelen in eik feieenecht model TECHNISCH INSTALLATIE-BUREAU MEEGDENBURG ROTTERDAM. Oostzeedijh 156. Tel 52338 CENTRALE VERWARMING 0LIEST00K-INRICHTINGEN brochure gratis op aanvraag Ds W. L. Weiter Op 8 Febr. 65 jaar predikant Het jaar 1939 zal, zoo God hem het leven spaart, den grijzen Hofprediker, Ds. W. L. W e 11 e r, nog tweemaal in de aandacht bren gen: op 8 Februuari is het 85 jaar gele den, dat hij te Bun- nik het predikambt aanvaardde, en op l Sep'ember zal hij den 90-jarigen leef tijd bereiken. Hoe wel de hooge ouder dom zich wel aiftee- kent in en aan deze eerbiedwaardige fi guur, in de Residen tie zoo goed bekend, geniet Ds. Weiter nog een vrij goede gezondheid en men herinnert zich nog met genegenheid, hoe de bevende han den van den grijs aard zich uitstrek ten over het hoofdje van Prinses Beatrix, die hü in Mei '/an het vorige jaar heeft mogen doopen. Het is echter niet alleen aan zijn nauwe relatie met de kerkelijke gebeurtenissen in ons Koninklijk Huis, dat Ds. Weiter de groove sympathie ontleent, waarin hij nog ten volle deelen mag. Ook als prediker maakte hij zich naam: het was Minister Talma, die des tijds van hem zeide: „Hij is een prediker, van wien het stoffelijk gewicht zwaarder is dan van de meeste anderen". Ds. Wel ter is geen Nederlander van ge boorte. Hij zag het levenslicht te St. Peters burg, heeft in DuitschLand gestudeerd, maar kwam toch in Utrecht zijn studie voltooien. Behalve te Bunnik, waar Hazebroek en ten Kate hem kwamen hooren, stond hij te De- demsvaart, Heemstede, Zwolle en Arnhem, en van 18941929 diende hij de gemeente van Den Haag. Zoo werden 35 van de 65 dienstjaren in de Residentie doorgebracht, en zoo werd ook de band met het Kon. Huis gelegd', waarvan inzonderheid Prinses Juliana (door belijdenis, huwelijk en doop) gnoote sympathie voor hem heeft. Van 10981936 heeft Ds. Weiter deel uit gemaakt van de Comm. tot de Zaken der Prot. Kerken in Ned. Indië, welker president hij in 1911 werd. Van zijn afscheid daar brengen we in herinnering zijn 'bewogen woord over den afgesloten werktijd: „Geen enkel lid is meer over van hen, die met mij in den aanvang zitting hadden. Naar Beets' woord zijn die allen „naar binnen" gegaan. Veel dank bracht hij aan de tegenwoordige leden, die hem in zrijn grijsheid steunden, ook toen hij niet meer kon wezen, die hij vroeger wais. Hij wilde verstaan het woord ,,er is een tijd van komen en van gaan". Het woord van prof. Brill maakte hij tot het zijne. Toen prof. Brill afscheid nam van de Utrechische senaat zei hij: „Wie den dood achter zich heeft, behoeft den dood vóór zich niet te vreezen''. Hij is 'bereid thans hier te scheiden en straks heen te gaan voor goed, als Gods tijd daar zal zijn." In Den Haag heeft Ds. Weiter door het zitting nemen in allerlei 'kerkelijke commis- zijn groote liefde voor de Ned. Herv. Gem. getoond, en in geen andere stad dan 's-Gravenhage zou hij den rusttijd hebben willen dloorbrengen. Thans wordt hem het zeldzame voorrecht van het 05-jarig ambts jubileum geschonken. (Reel.) i gahcuJen. Het max.mum- r. was (in Jan. 1938) 1434. Wat beleeft, zegt het verslag, dat, onderwijskundig bezien, het P.B.N.A.-systesm zeker voldoet. Alken al het feit, dat slechts 19 pet. van de deelnemers uit gebrek aan belangstelling deze cursussen verlaat, is op zich zelf een belangrijk resultaat. Daarnaast moet opgemerkt worden, dat verschillende deelnemers kans hebben gezien een examen af te leggen en daarvoor ook geslaagd zijn. Dat 18. luthersch wereldconvent De voorzitter van hot Luthcrsche WereJd- emvent, de Hannoversche landsbiesohop Dr A. M a h r a r e n s, heeft een oproep rond- gezonden voor de vergadering van het con vent van 24 Mei tot 2 Juni 1940 te Phila delphia in die Vereenigde Staten. Hei. .hoofdthema der vergadering zal zijn. ,De 1.n.e*?n Arnhemsch blad werd bepleit, .vernieuwing en concentratie der kracht 0 besturen c'cr Chr. scholen in e I voor het weaen der Luthersohe Kerk en ]Ii? Plaa,s gezamenlijk een instaiüe in I haar taak". Het program vermeldt voortv erdere afdoening van ie plannen "n Uit sociaal oogpunt bezien kaïn opgemerkt worden, dat 58 pet. der deelnemers in het bedrijfsleven is opgenoman. Het is gebleken, dat vele werkgevers het op prijs stellen, cur sisten van de Cultureele Cursussen in dienst te nemen. Met ingang van 1 Februari znjn verschil lende bepalingen opnieuw gewijzigd, in over leg met het Dep. van Sociale Zaken. plaatselijke chr. school raden Betrekking hebbende op Arnhem, maar andere plaatsen van belang, is, wat RIJKSBEURZEN VOOR LAGER N.O. De minis'er van onderwijs brer.gt ter kennis, dat ouders, die niet geheel bij m:ch e zijn, een opleiding aan een dagschool vet lager nijverheidsonderwijs te bekostigen, indien zij voor een Rijksbeurs in aanmerking wensohen te komen, zich bij gezegeld verzoek schrift tot zijn departement, afdeeling N.O., kunnen wenden. Examens iroefschrif t g che woordikun; n S.J., g-eb. en mej. E. Schwagei Leiden. Doet. s C. de Groot, Voorbuc daum en de •damJ. lej. G. Holland P. A. Noorlander. Zw EMERITAAT Dr W. j. M. ENGELBERTS Met ingang van 1 Oct. as. heeft Dr W. J. M. Engelberts, die in 't vorige jaar den 78-jarigen leeftijd bereikt had, eervol emeri taat aangevraagd. Dr. Engelberts is de nestor der Ned. Herv. predikanten van Amsterdam, waar hij in Mei 34 jaar zal gearbeid hebben. Voorts diende hij de gemeenten van Bergsehenhoek (Aug. 1894) en Den Ham (1899). Hij is Duit- scher van geboorte (8 Sept. 1868 te Elberfeld) heeft te Leidien gestudeerd. Zijn promotie" geschiedde op een dissertatie over Willem Teellinck. Van de 34 Amsterdaimsche jaren arbeidde Dr. Engelberts juist de helft in de Eilanden- wijk, daarna in wijk 25 (Amstelveenscheweg e.o.). In 1927 maakte hij een reis met de Sumatra als vlootpredikant naar Amerika, Japan, China en Java. In 1028 publiceerde hij over deze reis een boek. Gedurende 23 jaren gaf hij Godsdienstonderwijs aan de Kweek school voor de Zeevaart. Hij was voorts lid van het hoofdbestuur van de instelling Maatsch. Hulpbetoon. Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft Dr. Engelberts, over wiens religieuze overtuiging indertijd; nogal wait geschreven is, een ge dachtenisrede gehouden, waarin hij o.a. zeide: „In het centrum mijner prediking heeft steeds Jezus Christus gestaan, zooals ik dat by de toelating tot de Evangeliebediening beloofd heb. Ik heb Hem gepredikt naar de inspraak van mijn hart en in aansluiting aan mijn aard en temperament, zonder oogen diensten of ir.enschenbehagen, uilt groote liefde tot het ambt, hetwelk ik, wanneer ik nog eens kon beginnen, wederom zou kiezen. Zoo lang ik mij nog krachtig gevoel naar lichaam en geest, zal ik voortgaan, maar de eerste symptomen van zwakte zullen mij plaats doen maken voor jongeren, die bij honderden gereed staan." Sprekende over de ingewikkelde kerkelijke omstandigheden, zeide spr. het toe te juichen, dat de Kerk zich meer dan voorheen de so ciale nooden aantrekt. HET KERKHOTEL De woordverbinding in dit novum kan tot misvatting aanleiding geven. Maar zij heeft haar reden: op de plaats, waar te New York de Oa-lvarykerk der Bapt. Gemeente stond, is nu een hotel van 16 verdiepingen gebouwd, dat eigendom is van dezelfde ge meente. Zij heeft dit niet alleen op papier, r brengt het tot uitdrukking in het feit, dat op de benedenverdiepingen de kerk, de consistoriekamer en de Zondagsschool haar plaats hebben gekregen. De kerk heeft 1500 zitplaatsen, is natuurlijk ultramodern geoutil leerd en heeft ook haar.kinderkamers en bijbehoorende kinderjuffrouwen. In het hotel, dat even druk bezocht wordt als de kerk des Zondags, wordt geen sterke drank geschonken. Echt Amerikaansch, maar dat de Zon- dagavor.ddiensten geregeld door veel hotel gasten worden bezocht, heeft tech wel iets ■te zeggen..a het reeds te Eismaah in 1923 besloten alge- meene Luthersche opleidingsinstituut voor theologen. Waarschijnlijk zal dit instituut te Kopenhagen komen. DE BIJBEL IN LETU*ND In Letland werd de nagedachtenis van ds. Ernst Glück, die 250 jaar geleden den bijbel in de Lettische taal "ertaalde, gehuldigd. Ds. Glück gaf zijn bijbel teen uit met steun van den Zweedschen koning Karei XI. De vrucht van zijn arbeid was méér dan gewoon; deze bijibel legde namelijk den grond voor de Let tische schrijftaal en had er den grootsten invloed op, dat ook heden ten dage het Let tische volk nog geheel Luthersch is. De cul tuur immers van dit geheele volk is op dien Glück-bijbel opgebouwd en er uit afgeleid. het hoogeland Blijkens het jaarverslag der Vereeniging „Het Hoogeland" zijn op dc stichtingen in 19-38 400 personen verpleegd, van wie 209 nieuw opgenomen. Voor 85 reclassanten werd een plaats in de maatschappij gevon den. Het Reel, bureau nam 243 gevallen in behandeling. Aan 801 personen werd een koude- of warme maaltijd verstrekt; aan 154 nachtlogics, aan 156 kleeding of ge reedschap. Niet minder dan 115 personen moesten worden afgewezen wegens plaats en ge'dgebrek. Van de 400 verpleegden be hoorden er 244 tot de Ned. Herv, 72 tot de .K en 48 tot de Geref. Kerk. ONDERWIJS Vereen, voor Chr. Middelb. Techn. Onderwijs De ontbrekende schakel: de Chr. IA.T.S. Het bestuur der Verg. voor Ohr. Middelb. Tech. Onderwijs, wan welker oprichting In 1937 wij destijds melding gemaakt helmen, deelt ons mede, dat de Kon. goedkeuring eind 1938 is aangevraagd. Zoo is nu de weg gebaand voor het streven, om den ontbre ken den schakel in het Chr. onderwijs te smeden. „Wij hebben in Nederland, zoo schrijft ons het bestuur (adres de hoer A. C. Vreugdenhil, secr., Statenweg 71c Rot terdam) Chr. voorbereidend Lager cn Chr. Laser-onderwijs, wij kennen ouzo Chr. M.U.L.O.-scholen, Chr. H.B.-scholen, Chr. Gymnasia, zelfs Chr. Hoogeronderwijs. Wij bezitten in Rotterdam en Den Haag Chr. Ambachtsscholen en in tal van plaatsen an dere inrichtingen voor Chr. Nijverheidson derwijs voor meisjes; alleen Chr Middelbaar Technisch Onderwijs ontbreekt tot dusverre. „Wel zijn er in ons land in verschillende plaatsen 11 neutrale Middelbaar Technische Scholen, welke ongeveer gezamenlijk pl.m. 2500 leerlingen tellen, en past men hiervoor de verhouding toe bij het Lager Onderwijs, dan kan worden aangenomen, dat ongeveer een derde dieel of pl.m. 800 M.T.S.-leerlingen vroeger Chr. Lager onderwijs hebben geno ten. „Het moet dus mogelijk zijn eenige Chr. Middelbaar Technische Scholen vol te bezetten en ook op deze nog ontbre kende wijze Chr. onderwijs voor de op groeiende jeugd uit Christelijke gezinnen te bewerkstelligen. „De Vereeniging tracht nu dit doel te be reiken door in ruimen kring het goed recht aan te tonnen van en sympathie te wekken voor het Chr. M.T.O. en door gebruik te ma ken van alle middelen, die daartoe door de wetgeving moeten worden aangewend of lot het doel geëigend zijn. Het dagelijksch bestuur wordt gevormd door de heer en: ,Ds. A. B. te Winkel, Swee- linckiplein 64, 's-Gravenihage, voorzitter; A C. Vreugdenhil, Statenweg 71c, Rotterdam, secretaris en J. Schipper, Stadhouderslaan 43-45, Utrecht, penningmeester, Giro 345529. Inlichtingen omtrent deze nieuwe vereeni ging worden gaarne door hot bestuur ver strekt. De groote Bonden voor Chr. Nijiverh.- ondervvijs, Chr. M.U.L.O., Chr. Werkgevers, C.N.V. enz. staan hier achter. UNIE VAN CHR. ONDERWIJZERS Het jaarboekje 1939 van deze Unie, met de gebruikelijke gegevens, 'bevat o.m. die over het ledental der Unie, bijna 1800 nu. Er zijn in 1938 640 schriftelijke ad/vieaen uitgebracht; de hulp vam het bureau werd ingeroepen voor 9 ontslagzaken. De Unie is nu ook ver tegenwoordigd in de Comm. voor georgani seerd overleg bij het Nijverheidsonderwijs. Zij blijft voorts diligent inzake de jongere leer krachten: „het sein „weest op uw hoede" moet blijven hangen. Wamt wat men wettelijk de deur wijst, dreigt telkens door achterdeur tjes binnen te glippen. En dat gevaar zal blijven dreigen even lang als de Regeering blijft weigeren het aantal onderwijzers dat noodig is in de volledige rechtspositie vam onderwijzer in de school te brengen. Daarom is en blijft de strijd daarvoor de voornaamste actie van de Unie". CURSUSSEN VOOR IVERKLOOZEN Blijkens het verslag vam. de cultureele cur- N.V. MACHINEFABRIEK woordigt en dus namens hen kan optreden. Men zou kunDen vormen een Chr. School- centrale of plaatselijken Chr. Schoolraad of hoe men zulk een vertegenwoordigend li chaam dan ook noemen wil. Bij besprekin gen en onderhandelingen met het gemeen tebestuur over zaken, die alle Chr. scholen aangaan, zou zulk een Schoolraad of cen trale goede diensten kunnen bewijzen. In het Corresp. blad der Vereeniging van Chr. Onderwijzers enz. zien wij hierbij aan- geteekend, dat, wil een dergelijk plan sla gen, met groote voorzichtigheid te werk zal moeten worden gegaan. In de tegenwoor dige wetsverhoudingen is het niet juist, een Schoolbestuur buiten de wet om te binden aan een college, waarin het slechts gedeel telijk zeggenschap heelt. Deze dingen moe ten groeien en niet te veel worden gefor ceerd. Als men al vast eens regelmatig bij eenkwam en de voordeelen practisch kon zien aan maatregelen, die zonder aarzelen ieders instemming hebben, was men al een heel eind. De binding zal er te sterker om worden. Ook kan men t.o.v. bepaalde belangen al iets bereiken, bijv. bij collectieve aankoop van leermiddelen, schoonhouden van loca- liteiten, brandstoffen-inslag. UTT DE TIJDSCHRIFTEN Het openings -college van Prof. Dr. Th. L. Haitjema, 6 Oct. 1938 voor zijn Groning- sehe studenten gegeven, is opgenomen als artikel in het le nummer van den 14en jaar gang van „Onder Eigen Vaande 1". Evenzoo een referaat van Dr. T. Dokter over Sören Kierkegaard. Van Dr. 1. Scho- neveld is er een studie over Gen. 3 15 als protevamgelium. Omdat tegen de Mess i aan- sche interpretatie van dezen tekst gewichtige bezwaren zijn ingebracht, toetst de schrijver deze aan de Schrift en wijst ze af. In zijn Kroniek betrekt Ds. A. B. te Winkel o.m. dien nieuwen Gezangenbundel, dien hij acht te gaan in de lijn der belijdenis, en zi. glansrijk den toets met den ouden bundel kan doorstaan. De Unie-collecte Zestigste Jaarcollecte voor de Scholen met den Bijbel Lijst 23 en 24 Trawrport van lijst 22 67.115.72 Godlinse 45.S0 Pekela Stadsk anaal - Af dra Weöterlee jidscho Veld lalkbrug Delden Lutten aai Slag-haren Doesburg de Dedcmsvaart erak bez. I.ek ■w-Lekkerland Papekop ;ela 1 Ha Hum WI tin ar .'u m srhalerveen kum Den Ham Marie (Hellendooi Wljthmen Doe-tlnohera Melissa nt IJsselmondo II Poortvliet Wille-nuMod Zwingelspaan 84.2 64.30 78.— 151.80 19.20 14.11 55.20 80.— 95.25 24.50 99.55 41.60 54.41 784.48 71.72 94.— 20.62 61.70 41.42 12.05 150. 60.— 24.50 106.70 120.95 467.89 206.25 22.— 45.73 37.27 65v75 Gedeelte van Nederland, dat getroffen zal worden door de te nemen Engelsche maat- 'i verband met het voorkomen land van den coloradokever. id. rechten de heeren: J. W. W. T. de Almelo: R. H. Rutten, IJmuiden; R. P. MvUk, Den Haag; G. L. G. de Mllly, n. 111. Techn. Hoogesohool. Gesl. card, urk. ing. de heeren D. N. Dietz, Den Haag; F. Hekker, Noordavijkerhout; E. VV. Hoon J. J. Stap, Woi Dordrecht: J. J. M. Taudin Chabol, de heeren: K. H. P. an J. S. Woldrtngh, Rotte i N leukerke. Sint-Pie ter. Rijksuniversiteit. Gepromoveerd tot de lichamelijke opvoeding op een proefschrift getiteld: „Over de physieke L- blinde kinct de beteekenii :n voor de toepassing van llchaamsoeD in de blindenpaedagogi-ek", de heei edema, te Amsterdam. •icht- TUINBOUWEXPORT NAAR ENGELAND BEDREIGT Vrees voor de Coloradokever Toen we terloops vernamen, dat Engeland plannen maakte om in verband met voorko men van den coloradokever maatregelen te treffen omtrent den invoer van tuinbouw producten uit ons land, en daarop reageerden werd ons verzocht geen publicatie hiervan te doen. Wij hadden plan om aan dit verzoek te voldoen, doch nu gisteren een blad begon en hedenochtend andere bladen daaTop volgden meenen wij ook niet meer te moeten zwijgen. Welnu, het feit, dat de coloradokever het vorig jaar een inval in ons land' heeft gedaan, die van zoodanigen aard is, dat er niet alleen een groot aantal vindplaatsen is, doch zelfs reeds van een beduidend aantal „haarden" ge sproken kan worden, heeft in Engeland de vrees gewekt dat het hoogst schadelijk insect ook daar zich zal vestigen. Daarom heeft het plannen beraamd om maatregelen daartegen te treffen. Doch vóór tot het nemen van deze maatre gelen over te gaan heeft de Engelsche regee ring aan onze regeer ing mededeeling gedaan dat ze zulke plannen overwoog en wel, dat men met ingang van 15 Mei allen invoer van tuinbouwproducten bezuiden de lijn Zeve naarIJmuiden zou weigeren, voor zoover die producten buiten geteeld waren. Kaspro ducten zouden er dus buiten vallen. Voornamelijk worden getroffen de aardap pelen, de sla, de bloemkool en de wortelen. Door den Nederlandschen tuinbouw wordt alles in 't werk gesteld om de te nemen maat regelen zoo veel mogelijk te verzachten en onze rijkstuinbouwconsulent te Landen, ir. Gerritzen, stelit alles in het werk om voor onze tuinders nog te redden, wat er te redden is. Reeds meer dan twee weken duren deze onderhandelingen en thans schijnt Engeland er toch in principe toe besloten te zijn de plannen uit te voeren en een algeheel invoer verbod uit het bedoelde gebied van Nederland uit te vaardigen. Alleen zullen naar we ver nemen, doch zekerheid is daarover nog niet, bloemkool en wortelen zonder blad buiten het verbod vallen. Met dezen maatregel zal een groot gedeelte van onzen tuinbouw zwaar getroffen worden. Immers juist onze voorname tuinbouwcentra: de Venen, Westland, Zuidhollandsche eilan den, Utrecht, Venlo enz. vallen in het aange geven gebied. Het vorig jaar is volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit ons land naar Engeland verzanden voor een be drag van ongeveer vier millioen gulden aan die producten welke thans door het Engelsch invoerverbod zouden getroffen worden. We zonden naar Engeland 17 millioen k.g. klei- aardappelen, 13 millioen k.g. sla, 16 millioen k.g. wortelen en 2H millioen k.g. bloemkool. Het is wel een groote teleurstelling voor onzen zeer actieven Planteniziektemkundigen Dienst, die met zooveel energie getracht heeft de uit België overgevlogen kevers te vernie tigen en een waarschuwingsdienst organiseer de, die dadelijk alarm gaf, als weer een kever of zijn eieren gevonden was. Meer dan 500.000 gulden is uitgegeven om de kevers zooveel mogelijk te vernietigen en de resultaten daarvan zouden pas dit jaar gezien kiuinnen worden. Dat Engeland, dat vol komen oip de hoogte is met onze krachtige en goed georganiseerde maatregelen, de resultaten ervan niet afwacht, is een groote tegenvaller. Zij die laatdunkend het nemen van maatregelen als onzinnig kwalificeerden (wat zouden zoo'n paar kevertjes!) hebben nu kunnen zien van hoeveel beteekenis het voor komen er van is voor onzen tuinbouw. A Vindplaats van één of etücelo kevers of larven li Haarden van 1938

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3