Instantine Keel Verzachtend WOENSDAG i FEBRUARI 1939 EERSTE R1 AD PAG a NVv.h. J.GILTAYZN BOEKBINDERIJ DORDRECHT TELEF. 4991 „Ik geloof aan een langen vrede" Rijksdag jubelt Hitiers verklaring toe (Van onzen Duitschen correspondent) Herhaaldelijk hoorden we door geïnteres seerde landgenooten de vraag stellen: „Waarom houdt men er in Duitschland nog altijd een Rijksdag op na? In den huidigen zoogenaamden „totalen staat" kent men im mers geen partijen meer". Zulke en soortge lijke vragen zijn logisch voor menschen, die in een democratischen staat wonen, waar de volksvertegenwoordiging van ingrijpend belang is in het politieke leven. Niettemin heeft men ook in het natio- naal-socialistische Duitschland, waar nog slechts één enkele Partij bestaat, de practi- sche waarde van het parlement gevoeld: m«n blijft er aan vasthouden, in het open baar rekening af te leggen van wat er door de regeering in den dienst van het volk is gedaan. En zoolang men daar nog geen anderen vorm voor gevonden heeft, acht men het waarschijnlijk dan maar het best, om den Rijksdag bijeen te roepen. Natuurlijk heeft deze Rijksdag met den vroegeren, zooals we dien in de Republiek van Weimar leerden kennen, niets meer uit staande. Nu ja, men heeft nog een voorzat ter, maar van den hamer behoeft Hermann G o e r i ng eigenlijk nooit gebruik te maken, want wie zou zich aan andere interrupties wagen dan aan huldebetuigingen? En de tafeltjes, waar vroeger alle docu menten een plaats innamen, zijn overbodig geworden, want de eenige rede, welke bij zulk een samenkomst van de volksvertegen woordigers gehouden wordt, wordt overge- laten aan Adolf Hitler, aan den Fiihrer van Staat en volk. Men moet zich deze dingen goed voor oogen stellen, wil men van dichtbij volgen, wat er in de Krollopera gaande is tijdens de zitting van niet minder dan 855 mannen, die Groot-Duitschland representeeren. De overgroote meerderheid dezer mannen is op vallend jong en draagt de bruine SA-uni- form, de paar honderd anderen, waaronder de ministers, gaan veelal in de zwarte SS- uniform gekleed en als een opvallende zeld zaamheid ontdekt men dan daartusschen zoo hier en daareen doodgewonen bur ger, een „Zivilist". Daar men ons op de vierde rij van het Vroegere schellinkje der Krollopera een plaatsje had toegedacht, viel het niet ge makkelijk, om zoo'n doodgewonen staats burger, onder de nationaal-socialistische par lementariërs te ontdekken. Toen echter de groote electrische kroon in het midden der zaal in vollen glans ontstoken werd, zagen we dicht bij de lessenaar, waarachter Hitier zijn met spanning verwachte rede zou hou den, twee bekende figuren in een colbertje, Von Papen, den voormaligen vice-kanse- lier, die in deze functie nooit een opvolger gekregen heeft, en met hem in druk gesprek geheimraad Hugenb'erg, eenmaal een maohtig man in de partij der Duitsch-natio- nalen en magnaat in de filmwereld! Voor het neergelaten tooneelscherm hangt een enorme adelaar als het symbool van de Duitsche macht en vlak daarvoor staat de stoel, waar Hermann Goering als voorzitter in de eenvoudige SA-uniform plaats neemt Links en rechts van hem zit.de regeering, omgeven door een groot aantal staatssecre tarissen en geheel achteraan staan eenige adjudanten. Uit de hartelijkheid, waarmede Seyss-Inquart zijn ambtsbroeder Dr Goebbels begroet, zou men kunnen af leiden, dat er geen wolkje aan de lucht is. Overal ziet men groepjes ministers en afge vaardigden met elkander praten en komt er een vooraanstaande persoonlijkheid naar binnen, dan gaan ertallooze armen de hoog te in voor den gebruikelijken groet. Vlak tegenover de lage tribune is de diplo matenloge en deze is al een half uur voor het begin van de zitting stampvol. Wij ont dekken hier onzen Nederlandschen gezant op de derde rij en geheel vooraan de echt- genoote van den Minister van Buitenland- sche Zaken, mevrouw von Ribbentrop. Alle overige loges en galerijen zijn met ge- noodigden tot op het laatste hoekje bezet en waar nu eigenlijk de publieke tribune is, weet niemand ons te vertellen. Met Pruisische nauwkeurigheid blijkt klokslag acht uur het groote moment aange broken. De zaalwachters verzoeken ons, om plaats te nemen en tezelfder tijd rijzen alle aanwezigen weer overeind, want de Führer komt, gevolgd door Goering. Na de officieele opening worden eenige interne zaken in den tijd van vier, hoogstens vijf minuten ge regeld, want wordt een bepaald voorstel ge daan, dan is het reeds aanvaard, als alle leden van dezen Rijksdag van hun stoel op staan. Er is als het ware haast bij het werk, want de kern van deze samenkomst is de rede, welke Hitier gaat houden. Dat gaat maar zoo niet, want heel de zaal brengt dezen populairen volksleider een ovatie, welke eenige minuten duurt. Maar dan kan hij beginnen en we volgen hem bijna twee uur lang in zijn zakelijk over zicht van wat er in het afgeloapen jaar bin nen en buiten Duitschland is geschied. Meesterlijk verstaat deze man de kunst, zijn gehoor met zich mee te sleepen in het rijk zijner verbeelding en met moet erkend wor den. hij zegt datgene, waarop de wereld met spanning wachtte. Niet, dat men enorme ver- ramingen beleeft, maar men belééft 't Derde Rijk a's bondgenoot van Italië en Japan, als don totalen staat, die weliswaar geen in vloed wenscht uit te oefenen op het beleid van andere staten, maar toch een loopje neemt met de democratische staten, ook al ziin deze in Europa nog altijd in de meerder heid en zelfs al bevinden zich daar staten onder, waarmede Duitschland eindelijk weer in nauwer conte. gekomen is! Het hoogtepunt "an de laaiende geestdrift heieven we als de Führer yan tachtig mil- lioen Duitschers zeer nadrukkelijk ver zekert; „Ik geloof aan een lang- durigen vrede I" En met allen, die hem toejubelen hopen ook wij, dat deze voorspel ling door de ieiten bevestigd moge wordenl CHAMBERLAIN OVER ZIJN BEZOEK AAN ROME „Een sfeer van volkomen openhartigheid" In antwoord op een vraag betreffende zijn bevindingen bij Mussolini heeft Chamber lain in het lagerhuis medegedeeld, dat da besprekingen te Rome in een sfeer van vól komen openhartigheid gevoerd zijn. -Wij hadden, aldus de Britsche premier, net verwacht, dat de eene partij alle dcor de andere zijde voorgedragen meeningen zou aanvaarden, doch, hoewel wij geen overeenstemming op alle punten ko;.den aankondigen, hebben wij ons doel bereikt, dtar wij na de hesprekingen een helderder inzicht in het standpunt van den ander hadden. Er is in geen enkel opzicht sprake eeweest van een formeele conferentie of van onderhandelingen: de besprekingen waren informatief en informeel". Chamberlain gaf daarna zijn algemeene indrukken over de besprekingen weer. „Mussolini zoo zeide hij heeft bo venal duidelijk gemaakt, dat de oolitiek van Italië een vredespolitiek is en dat hij zijn invloed gaarne ten bate van den vrede zou aanwenden, als de noodzakelijkheid zich te eeniger lijd zou voordoen. Onze gastheeren hebben ook verklaard, dat de spil Rome-Berlijn een essentieel punt der Italiaansche buiten'andsche politiek is. Wij van onzen kant hebben duidelijk doen uitkomen, dat een nauwere samenwerking tusschen Engeland en Frankrijk den grond slag vormt der Britsche politiek. Mussolini verklaarde zich voldaan over de Britsch-Italiaansche overeenkomst ten aanzien van de Middellandsclie Zee en her haalde met nadruk, dat Italië voornemens is, zijn uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen loyaal na te komen. Wij zijn overeengekomen, binnenkort be sprekingen te houden over de grenzen van Italiaansch Oost-Afrika. den Soedan en de aangrenzende Britsche gebieden. Het spreekt van zelf, dat Egypte zal deelnemen aan de besprekingen over den Soedan Wij hebben niet verheeld, dat wij het be treuren, dat de Italiaansche betrekkingen met Frankrijk den laatsten tijd slechter zijn geworden. Uit de daarop volgende bespreking is ge bleken, dat de Spaansche kwestie de groote slagboom tusschen Frankrijk en Italië is: zoolang de oorlog niet geëindigd is, is het niet waarschijnlijk, dat onderhandelingen tusschen de beide lanaen nut zouden heb ben. Mussolini heeft duidelijk verklaard, dat Italië niets vaa Spanje zou eischen, als de oorlog voorbij is. Daarna heeft Ciano lord Halifax nog de verzekering gegeven, dat Italië geen territoriale ambities in Spanje heeft. Over het vraagstuk der ontwapening heb ben we een nuttige bespreking gehad, waar bij is gebleken, dat Mussolini voorstander is van kwalitatieve beperking, zoodra do omstandigheden gunstiger voor onderhan delingen zouden zijn. Het was verder duidelijk, dat naar de meening van Mussolini, het Joodsche vraag stuk een internationaal vraagstuk is. dat niet door één staat kan worden opgelost. Fascisten-relletje te Londen Een vergadering verstoord Een vergadering in Limehouse, Oost-Lon- den, waar de minister voor de luchtvaart, Kingsley Wood, het woord voerde, heeft men ontijdig moeten sluiten. Gedurende de geheele vergadering hadden fascisten be toogd met geschreeuw, met het loslaten van ballonnetjes en het afsteken van voet zoekers. Kingsley Wood brak zijn rede plotse ling af. Toen het er uitzag, alsof er een ge meenschappelijke ren naar hot podium zou ontstaan, wist Kingsley Wood dit af te wenden door op te staan met degenen, die op het podium zaten, en het volkslied aan te heffen, dat door de fascisten en de regee- ringsaanhangers werd medegezongen. Daarop renden de fascisten naar het po dium, teneinde bij Jen conservatieven can- didaat voor Limehouse, William Courtenay. te komen. De politie moest ingrijpen. Voordat de zaal ontruimd was, ontstonden nog ver scheiden gevechten. Alvorens den jeugdigen Spaanschen vluchtelingtjes onderdak op Fransch grondgebied gegeven wordtheeft eerst de inenting plaatswelke bij de kleine patiëntjes dikwijls de water- landers tevoorschijn brengt. Groot-Brittannie bereidt zich op de stembus voor Een districtsverkiezing in Oost-Norfolk Zal de Labourpartij een goede kans maken? (Bijzondere correspondentie) Het Engelsche parlementaire stelsel is in sommige punten verschillend van het Hol- landsche. Zoo kiest b.v. hier elk district zijn eigen afgevaardigde voor het Lagerhuis, het zij Conservatief, Liberaal of Socialist. Hier door zijn er echter soms bij-verkiezingen noodig, want als een afgevaardigde aftivedt. of overlijdt, stemt het district, dat hij verte genwoordigde, een anderen candidaat, die de opengevallen plaats inneemt. Donderdag 2b Jan. had er zuLk een bij-verkiezing plaats io Oost-Norfolk. Het was een belangrijke ver kiezing en weken van te voren werd er dan ook een heftige propaganda gevoerd, verga deringen werden gehouden, auto's m^t luid sprekers reden rond, en ook de kranten lie ten zich niet onbetuigd. Eén blad ging zelfs zoo ver te schrijven: „De oogen van het vas teland zijn gevestigd op Oost-Norfols". „Dan zullen ze wel zeere oogen krijgen", merkte een ander blad op. Met de candidaat- stelling was het een beetje rumoerig toege gaan. Er waren aanvankelijk drie Candida- ten: Mr. Medlicott. de officieele regeerings- candidaat, Mr Tillett, de afgevaardigde der arbeiderspartij en tenslotte Mr. Wright, een onafhankelijke boerencandidaat. Deze Mr. Wright nu verklaarde zich vóór Mr. Cham berlains politiek, uitgezonderd in de land bouwzaken, die hij rondweg een groote mis lukking noemde. En hierin had en heeft hij bijna alle boeren achter zich, de boe ren zijn hier van meening dat de regeering den landbouw afschuwelijk verwaarloost en ze hebben er hun goede reden voorl En daar Oost-Norfolk een boerenstreek bij uitne mendheid is, had Mr. Wright een goede kans de verkiezing te winnen en in het La gerhuis de zaken eens een beetje recht te zetten. Tot groote verbazing der boeren ech ter trok Mr. Wright zich, na een bezoek aan Mr. Chamberlain, van de verkiezing terug! Dat de verbazing weldra tot ontevredenheid keerde hoeft geen nader betoog. Algemeen werd aangenomen dat hij zich door den mi nister-president had laten dwingen, van het candidaatschap af te zien en dat riep het verzet in de boeren wakker. Alleen de meer zachtaardigen geloofden zijn woorden, dat hij het gedaan had om de stemmen der re- geeringsgetrouwen niet te splitsen. Wat Lon den de boeren nu doen? Op Mr. Medlicott stemmen, een hun onbekenden advocaat? Het was bijna het eenige, want elke echte Engelsche boer verfoeit de socialisten. De meesten besloten daarom maar heelemaal niet te stemmen. De socialisten dachten echter van deze omstandigheden voordeel t« kunnen trekken en deden niets anders dan de boeren voorhouden, dat de arbeiderspar tij niet enkel voor de arbeiders, maar ook voor de boeren zorgt. Het moet dan ook een groote teleurstelling voor hen gewe»st zijn. dat de regeering de zetel behield met een veilige meerderheid van stemmen. Mede door de 9lechte weersomstandighe den de wegen waren met sneeuw bedekt was bijna de helft der stemgerechtigden niet opgekomen, slechts 53 pet. der -uien 54.000 stemgerechtigden vervulden hun stemplicht. De stemmen der regeeringsaan- hangers behielden de overhand, echter met een sterk geslonken meerderheid. Toch ge zien de omstandigheden, kan de regeering tevreden zijn, daar de socialisten van mi ning waren, dat een overweldigende meer derheid der arbeiderspartij tamelijk zeker was. De komende algemeene verkiezingen Deze bij-verkiezing wint echter nog aan belangrijkheid, als we haar bezien in het licht der komende aigemeene verkiezing, die dit jaar plaats heeft. Zal de arbeiders partij in staat zijn, de huidige regeering van het zadel te lichten en de teugels, die ze in 1935 aan de conservatieve-liberale regeering moest laten, wederom in handen te nemen? De groote campagne, door welke Labour de overwinning hoopt te behalen, is begon nen. Groote scharen stroomen te zamen in kolossale gebouwen om te luisteren naar de gloedvolle redevoeringen d.-.r begaafde La- bour-leiders. En wat zij beloven is genoeg om de arbeiders alle stemmen te bezorgen I O.a.: goed betaalde urbeid voor allen, ook voor de bijna 2.000.000 werkloozen, oprui ming der krotten, een eind aan de ondervoe ding der kinderen, verdubbeling van het bedrag der ouderdomsrente enz. Ongelukkig echter voor de sprekers zijn ze erg vaag, als de vraag gedaan wordt: „Hoe moet dit alles betaald worden?" en dit maakt de toe komstige stemmers wel een beetje wantrou wend. De hoop der regeering ls er dan ook op gevestigd, dat het volk zich niet door ai deze mooie beloften zal laten verleiden en zal zien dat de regeering haar best doet, zoo veel mogelijk iedereen recht te doen, zoo veel mogelijk de verschilkkeiijke gevolgen der werkloosheid probeert te lenigen, den nieuwbouw van arbeiderswoningen bevor dert, de schoolvoeding ondersteunt en zoo veel dingen meer. Dat het volk ook zal La- zien dat de regeering zware zorgen h«v>ft, daar de defensie, die in de eerste plaats noodig is om Groot-Brittannië's Drestige te handhaven, eiken dag ontzaglijke sommen gelds verzwelgt. Als het volk dit alles slechts inziet, dan is de regeering veilig m de ko mende verkiezingen, ook al zijn de laatste bij-verkiezingen ruet erg moedgevend. Wij, Hollanders, hopen van harte lat Mr. Cham berlain In de komende verkiezingen waar deering zal vinden voor zijn hard en moei zaam werk der laatste maanden. Terwijl ook de zaak van den wereldvrede ermee gebaat zal zijn! Het moderne pijnstillende middel AiJLrvtf 't is van »0oye>« (Red.) De Spaansche burgeroorlog VOORTGEZETTE OPMARSCH AAN HET CATALAANSCHE FRONT Hulp voor de vluchtelingen Niettegenstaande het slechte weer, dat intusschen allengs beter wordt, zetten de Spaansche nationalisten hun opmarsch aan het geheele Catalaansche front voort. In den centralen sector bezetten Franco's troe pen het dorp Estany. dat 12 K.M. van Vich verwijderd is en zij hebben het dorp San Genis reeds achter zich. Vich ligt thans onder het vuur der rechtschen. De mannen van generaal Yague, die langs de kust oprukken, staan thans nog slechts 12 K.M. van de grens van de pro vincie Gerona verwijderd, nadat zij San Pol de Mar aan den straatweg langs de kust hebben ingenomen. Ook aan het Pyreneeënfront, in het bo venste deel van het Llobregatdal, heeft het nationalistenleger successen geboekt. Daar staan zij thans nog slechts 4 K.M. ten Zuid- Westen van Berga, de Noordelijkste stad in de provincie Barcelona, die hier bijna aan de Fransche grens grenst. De Fransche grensmaatrcgelen De Spaansche republikeinsche autoritei ten zijn erin geslaagd den weg naar de Fransche grens, die sedert dagen door een onontwarbaar kluwen van voertuigen vluchtelingen was geblokkeerd, te ontrui men. De Fransche autoriteiten toonen de mees te welwillendheid jegens vrouwen, kinde ren en grijsaards, doch zij wijzen alle deser teurs terug. Men schat het aantal linksche «oldaten, dat hun post heeft verlaten om naar Frankrijk de wijk te nemen, op 5000. Een ander vraagstuk is dat der gewonde soldaten, die over de grens komen. Zij wor den zoo ver mogelijk naar het binnenland vervoerd, om de ziekenhuizen in het grens gebied vrij te houden. Niettegenstaande alle voorzorgen zijn ook talrijke strijdbare mannen over de grens eekomen langs de bergpassen. Zoodra /.ij worden betrapt, worden zij ontwapend geïnterneerd. Buerckel gouwleider te Weenen Joseph Buerckel, de rijkscommissaris van Oostenrijk, is benoemd tot gouwleider van Weenen. Volgens Havas is deze benoe ming van bijzonder belang. Zij doet name lijk belangrijke wijzigingen voorzien in het binnenlandsche bestuur van Duitschland, welke waarschijnlijk op 1 April tot stand zullen komen. Op dien datum zal, zooals sedert den .Anschluss" voorzien was, Seyss Inquart, thans rijksstadhouder van Oosten rijk, als rijksminister naar Berlijn komen en zal Oostenrijk volkomen ophouden te be staan als bestuurseenheid. Oip dienzelfden datum zullen de zes na tionaal-socialistische districten van Oosten rijk samenvallen ihet de bestuursdistricten van het rijk en zal een nationaal-socialisti sche gouwleider in elk van deee districten worden aangesteld. De rijksstadhouder zal dan tegelijkertijd hoofd van de partij en hoofd van de regeering zijn. Deze hervorming, Avelke geleidelijk in 't geheele rijk zal worden doorgevoerd, zal in Oostenrijk beginnen. Men gelooft niet, dat dit binnen de eerste twee jaren zal zijn vol tooid. Alle geruchten, die thans weer de ronde doen, over een benoeming van Goering tot rijkskanselier, schijnen voorbarig. Deze be noeming zal, indien zij al plaats heeft, niet eerder geschieden dan na de voltooiing van de bestuurshervorming. De a.s. Palestina-conferentie Op 7 Februari Ie Londen bijeen Malcolm M a e d o n a 1 d, de Britsche mi nister van koloniën heeft in het Engelsche lagerhuis meegedeeld dat de ronde tafel conferentie inzake Palestina op 7 Februari a.s. te Londen zal beginnrn. Duitschland bouwt heliocoptères Volgens een Amerikaansch ontween? Grant Mason, een burgerlid van de lucht- vaartcommissie heeftr in de militaire com- ïssie van den senaat verklaard, dat het plan voor een beliocoptère hetwelk wao tworpen door een Amerikaunschen inge- eur, in Duitsche hanoen is gevallen en dat dit vliegtuig thans 'n Duitschland op groote schaal wordt gefabriceerd Deze heliocontére is van groot militair belang, aangezien het hiermede mogelijk is met meer juistheid te bomhardeeren, dar. uit een vliegtuig. De Amerikaansrhe ingenieur had zijn plannen naar Duitschland gezonden om octrooi aan te vragen, doch hij heeft nooit antwoord ontvangen en toen hij later in Duitschland Kwam, zag hij proeven nemen met zijn toestel bij de Kruppfabrieken. Hij hoorde tevens, dat deze fabrieken het toe stel fabriceerden. De leniging van den nood in Chili Energieke overheidsmaatregelen Gedurende de buitengewone zitting van de Chileensche Kamer hebben de afgevaar digden het eerst hun aandacht gewijd aan het lot der weezen in het door aardbevin gen geteisterde gebied. De radicalen en conservatieven hebben in een resolutie voorgesteld, dat de staat direct de opvoeding van deze weezen op zich neemt en hen onder zijn bescherming houc.t totdat zij zichzelf kunnen onderhouden. In de zes geteisterde provincies is de si tuatie nog chaotisch. Het eenige eenigszins bemoedigende nieuws kwam uit Coronel, namelijk dat niemand gedurende de aard bevingen van eergisteren gedood werd, hoe wel er 20 personen werden gewond en wat er nog van de gebouwen overeind stond, eveneens in puin is gevallen. In een manifest, gericht aan de natie, zegt president Aguirre o.a.: „Uit de soli dariteit, die van alle zijden betoond wordt, blijkt, dat de geheele natie meeleeft. Op de ruïnes van vandaag zullen nieuwe bloeien de steden gebouwd worden". In^de geteisterde steden, waar nog vele dooden niet begraven konden worden, is be vel gegeven, dat geen enkel gezond man de respectieve stad mag verlaten, indien hij voor het bergingswerk gebruikt zou kunnen worden, terwijl alle jonge dienstplichtige mannen van 18 tot 45 jaar in de geteister de provincies onder de wapenen zijn ge roepen. De warenhuizen hebben, noodgedwongen, de verdeeling van voedsel op zich genomen. De autoriteiten te Concepcion verklaren dat de sanitaire toestanden aldaar buitenge woon slecht zijn. Daarom is inentmg tegen pokken en typhus verplicht gesteld voor alle personen, die Santiago .Valparaiso en andere steden, waar vluchtelingen gecon centreerd zijn, verlaten of binnenkomen. De Japansch-Chineesche oorlog Tsjang Kai Sjek over Japans verliezen In een toespraak tot de centrale commissie van de Kwo Min Tang heeft maarschalk Tsjang Kai Sjek verklaard, dat 700.000 Japansche officieren en manschappen zijn gedood en gewond sedert het begin van den strijd. Hij voegde eraan toe, dat het een welbe kend feit is, dat Japan bij het begin van de vijandelijkheden erop rekende, slechts dertig procent van zijn gewapende macht te hoeven te gebruiken tegen China en de overige ze ventig procent in reserve te kunnen houden tegen de sovjet-unie. Op het- oogenblik heeft Japan tweemaal zooveel troepen in China noodig als het ver wachtte. Vervolgens verklaarde Tsjang Kai Sjek, dat China economisch sterk is, doordat het voornamelijk een landbouwstaat is. Na 18 maanden strijd steunen de financiën nog hierop'. In de meeste provincies is een over vloedige oogst geweest en behalve aan liet front, is het leven van de bevolking weinig veranderd. Intusschen is de vijfde plenaire zifting van het utfvoerend comité van de Kwo Min Tang gesloten, nadat 35 resoluties waren aange nomen. Hiervan hebben 10 betrekking op de partij, 7 op politieke aangelegenheden, 12 op economische zaken, 3 op de opvoeding en de 3 overige op militaire zaken. Tusschen Tsjoeng King en Oeroemtsji, de hoofdstad van Sin Kia-ng, is een draadlooze telefoondienst geopend. Sin Kiang is de provincie, die het meeste grenst aan de sovjet-unie, waarmede zij nauwe betrekkingen onderhoudt. BRITSCH WAPEN VERVANGEN DOOR ZUID-AFRTKAANSCH Het wapen van Groot-Brittaunië. dat go- durende jaren heeft gehangen achter den stoel van den voorzitter in de „raadsaal" van het Transvaalsche parlement te Pre toria, is vervangen door het wupen van de Unie van Zuid-Afrika. Het nieuwe wapen is te Londen gemaakt. en geneeskrachtig door de °£oc'i. Vicks VapoRub ingrediënten Wiedemann over Amerika en de Amerikanen Kapitein Wiedemann hoeft te Berlijn gesproken bij gelegenheid van de lunch van de kamer van Koophandel der Voreenigde Staten, alvorens naar zijn nieuwe stand plaats in Amerika te vertrekken. Hij zeide o.a.: „Ik houd van Amerika en van de Amerikanen. Gedurende mijn reis, vele jaren geloden, door de Vereenigde Sta ten voelde ik mij overal thuis. Zelfs in New-York, waar de communisten naar de haven trokken met groote opschriften „Fritz Wiedemann ga naar huis". Ik had toen gelegenheid, om het voor beeldig ge dra a van de New-Yorksche poli- tie te bewonderen. Mijn gedragslijn zal door drie principes worden vastgesteld: le. trouw aan mijn va derland, 2e. eerbied en begrip voor do wet ten en gewoonten van het land, waarin ik zal leven en 3e. oprecht pogen om verbete ring in de relaties tusschen onze beide groo te naties te brengen. Honderd jaar geleden waren de Ver eenigde Staten het land, dat tienduizenden Duitschers een mogelijkheid bood. Ik hoop, dat het °ok mij een kans zal geven", UIT OOST- EN WEST- INDIE De Indische Legerleiding Naar wij vernemen, heeft de regeering den legercommandant, generaal Boer stra, te kennen gegeven, dat zij het zeer op prijs zou stellen, indien hij nogmaals, met verlenging van den traditioneelen ambtstijd, de legerleiding op zich zou wil len blijven nemen. Dit verzoek, waaraan generaal Boer stra zeker gevolg zal geven, houdt verband met de bestaande plannen betreffende de versnelde uitbreiding van Indië's weermacht en sluit tevens in de hooge waardeering, die de regeering heeft voor de groote bekwaam heden van dezen oppersten legerchef, aldus het „Nieuws van den Dag". INHEEMSCHE CHR. ORGANISATIES DJOKJA, 31 Januari. (Aneta). In een sa menkomst van vertegenwoordigers van alle inheemsche Christelijke organisaties op Java is besloten tot oprichting van een Verbond, dat als overkapping zal dienen. Bij de regee» ring is een verzoek ingediend om een verte- genwoordiger in den Volksraad te benoe< men. WAAR WERK TE VINDEN IS DE BRUG OVER DE NOORD De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het maken van een dek van gewapend beton op de brug over de Noord bij Hendrik Ido Am bacht De laagste inschrijving was van H. I Timmenga te Vught voor f 41.520, TIEL, 1 Febr, Vanwege het Tielsche R. K. Kerkbestuur is alhier aanbesteed het bou wen van een nieuwe R. K. Kerk met toren en andere bijkomende werken, alsmede het bouwen van een nieuwe pastorie en het in orde maken van de naast de tegenwoordige kosterswoning gelegen woning, die clan la ter tot woning voor den koster zal dienen; het sloopen van overblijfselen van de vorig jaar door brand verwoeste kerk en der toen nog gespaarde pastorie en kosterswoning. Er werden 46 inschrijfbiljetten ingeleiverd. Do laagste inschrijver was de firma J. M. van Heek uit Alphen (Geld.) voor f 136.680. De gunning is aangehouden. ALUMINIUM PROFIELEN R. h.TW: A: ROTTERDAM. 43. Met vlugge, driftige pasjes haastte Mejuffrouw Aleida Oliekan zich door de stille straten. Ze was veel te opgewonden, om ook maar iets te ruiken van de heerlijke geuren die uit de verschillende winkels van paste y- bakkers, braders en broodbak kers haar tegemoet kwamen. Plotseling bleef ze stokstijf midden op straat staan. Met groote oogen keek ze ontsteld naar één punt Daar, ddar door CatcoiL. Te&fazningefi van tie in JKbav 44. Wat was ddar aan de hand? Voor het huis waar Aleida moest zijn, stond het zwart van menschen. Ze schreeuwden opgewonden en ze had den allemaal iets wits in de hand. Daar had je zoo waar haar vriendin Sie- brechtje Zoethout ook. En wie stond daar heelemaal vooraan zoo te schreeuwen? Keek ze goed? Ja, dat was Slagter Speklap. En daar Aleida Oliekan keek haar oogen uiL Het waren allemaal hddr kennissen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 2