Jlirutur £rtftsriyt(ürnmmt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Vreugdevolle verjaardag van ons Prinsesje CHAMBERLAIN OVER SPANJE, DUITSCHLAND EN ITALIË Sbonmnuntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscbe zending4.5C Bij dagelijksche zending55C Alles bij vooruitbetaling losse «rammers 5 ct. met Zondagsblad Tfi ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 NO. 6615 WOENSDAG 1 FEBRUARI 1939 19e Jaargang &trtjertenti£prij?en: Van 1 tot 3 regels l.l7'/> Elke regel meer 0-22'/j Ingezonden Mededeelingen van I—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan t bureau wordt berekend ƒ0.10 Opgewekte, een voudige feestviering De eerste rijtoer van de kleine Beatrix 's-GRAVENHAGE, 1 Februari ij, Indien de vreugde over den :t< eersten verjaardag van onze klei- ne Prinses evenredig geiveest ivas a aan haar leeftijd, zou men er niet veel van gemerkt hebben. 71 Doch dat was zeker niet zoo. J Al zijn er dan geen groote, alge- 'n meene feestelijkheden georgani- g( seerd dat was ook niet te ver wachten toch is er alom in den lande. Oranjevreugde geweest. 1 Uiteraard bereikte die vreugde haar hoogtepunt in de residentie ai waar Prinses Juliana en Prins H. Bemhard met Hun kleine Dochter verblijf hielden. Op dezen feestelij- 111 ken, mooien winterdag was 't Prin sesje voor het eerst min of meer „officieeF' temidden van het Ne- derlandsche volk, eerst voor de rar men van het Paleis, later op een autorit. En nóg meer zijn de har ten van hen, die het zagen, openge gaan voor. dit lieve, kleine Prinsen kind. Vooral Üe autorit is een vroolijke, prettige gebeurtenis .voor de Hagenaars geweest. Lan^ voor drie uur wachtte een belang- n' stellende menigte in de omgeving van het si paleis en in de straten, waarlangs de ko- ia ninklijke auto kon worden verwacht, het ia tijdstip van de verschijning van het prinse- lijk gezin af. Voor dezen rit was de meest nc glasrijke auto van het koninklijk wagen- je park uitgekozen, opdat de kleine prinses op er dezen fraaien wintermiddag door alle om- standers goed zou kunnen worden gezien. jd Enthousiaste toejuichingen Precies te 3.15 uur stapten prinses Juliana en prins Bernhard met de kleine Beatrix op be zijn arm, in den auto. Prinses Juliana was ïlé in bruinen bontmantel gehuld, de prins in in lichte overjas en de kleine prinses in het er" van de foto's welbekende catpuchon-mantel- 3a, tje, thans getooid met een groote bloem. ut. Enthousiast werd in het bijzonder de jarige prinses toegewuifd en toegejuicht, waarbij haar gezonde kleur en guitige oogen zeker wel opvielen. Een politie-auto ging aan den koninklijken Wagen vooraf en twee persauto's volgden. Zoo werd langs breede hagen van vroolijk aanschouwende omstanders gereden langs IS, Noordeinde, Hoogewal, Elandstraat, Vondcl- i_ straat, Torenstraat, Jan Hendrikstraat,, si Groote Markt, Groote Marktstraat, Kalver- 2- markt, Fluweelen Burgwal, Heerengracht, Bezuidenhoutscheweg, Koningskade (Herten- _i kamp), Bosahbrug, Korte Voorhout, Lange _jj Voorhout en Heulstraat terug n»or het s e Noordeinde, 2- R Verrassende gemoedelijkheid juj Bij de Groote Kerk hadden de Burgemees- a i Ier en eenige wethouders en raadsleden •izich met het bestuur van het Haagsch Co- ',4 mité voor volksfeesten opgesteld. Overigens toonde de rit overal hetzelfde aspect van tng opgewekt kijkende en hartelijk groetende >os leden der Haagsche burgerij, waarbij vooral Mij het jeugdige geslacht in sterke mate was vertegenwoordigd. en Men kon het allen zonder uitzondering jN aanzien, dat het van zoo nabij, zij het j* ook vlucfhtig, aanschouwen van onze 0 i jongste Oranjetelg een aangenaam ge beuren was. De geheele rit maakte den indruk van prettige ongedwongenheid. Hier en daar zelfs van een verrassende gemoedelijkheid, zonder evenwel eenig moment van verstoring der goede orde. De rit was te kwart voor vier afge- 5 loopen. Bij het uitstappen werd het prinselijk gezin opnieuw luide toegejuicht tenvijl prinses Beatrix op den arm van haar vader 1 dit alles met blijden lach aanschouwde. Bij het voorplein wachtte de menigte tel kens zingend van „lang zal ze leven, in de gloria", nog eenigen tijd of de kleine prin ses nog voor het raam zou verschijnen, doch dit geschiedde niet meer. De stemming te Amsterdam AMSTERDAM. 1 Febr. In de hoofdstad is gister druk gevlagd, in het centrum doch ook in do buitenwijken. Velen droegen oranje. Dit eenvoudig maar toch bijna al gemeen huldebetoon gaf de starl een onge wone feestelijkheid. I Het herin neringsboompje, verleden jaar door burgemeester Dr de Vlugt geplant in hr-r Leidschoboschje. deed ook mede aan de bescheiden feestvreugde. I-Iet was getooid "tot een grooten oranjestrik, veel te groot, maar juist daarom zoo aardig voor het nog zoo nietige boompje, dat te kleumen stond I in den Oostenwind. I Overdag hoordten we slechts weinig feest klanken, s avonds meer. Van 3 tot 9 uur j klingelde op initiatief van „Volksvermaak" vannacht bleven de café's open. De meeste feestgangers gingen evenwel op tijd naar huis. Vier Christelijke Oranjevereenigmgen hadden haar ledien op feestavonden genoo- digd, waarvoor animo bestond. Vanavond sluit die Chr. Oranjevereeniging „Amster dam-Oost" de rij. Viering te Arosa AROSA, 1 Febr. De verjaardag van Prin ses Beatrix is door de talrijke Nederlanders, die op het oogenblik te Arosa vertoeven, op prettige wijze gevierd. In de middaguren had het Oranjecomité, bestaande uit den K.L.M.-vlieger A. Viruly, den bekenden ski- looper Kees Kerdel en den heer A. B. Aukes, een sledetocht georganiseerd. De stoet be stond uit meer dan veertig sleden, bemand met vroolijke gasten, allen met een oranje- strik en speld op mantel of jas. Via Meran ging het naar Praetschli, waar de thee ge bruikt werd. Des avonds werd in de Kurzaal van Arosa een Hollandsche avond gehouden. Meer dan vierhonderd Nederlanders namen aan deze feestviering deel. Aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard werd een telegram van ge- lukwensch verzonden. Een kleine Haagsche dreumes stapt parmantig het paleis binnen om haar bloemen voor t jarige Prinsesje aan te bieden. (het Paleiscarillon, begeleid nu en dan door de muziek van het Leger des Heils. Het laatste nummer van het uit nationale en populaire liedteren bestaande programma was het gewijde „Dankt, dankt nu allen God". Later op dien avond gaf de beiaardier, d,e heer J. Vincent, wederom een schoone Matvoering, nu van bekende kinderliederen, •.o. van ouden datuimc Middelerwijl trokken van 8 tot 10 uur muziekkorpsen door de stad waardoor de feestelijke stemming bij de wandelaars in de binnenebad er in kwaim. De „politie" en de „post" waren met hun muziekgezel schappen er bij, verder 'het V.A.M.I.-muziiek- korps en het Waterlandsche fanfarekorps. Ook dit meer drukke huldebetoon ging uit van „Volksvermaak". Het werd zoo nog gen levendige avond, een echt kinderpartijtje, niet te druk maar todh hartelijk en goed gemeend. Er waren onder de feestvierenden, die in de binnen stad het er goed van namen, want tot 2 uur A.R. CANDIDATENLIJSTEN De A.R. Kiesvereeniging te Kampen ver gaderde onder leiding van Prof. Dr. J. Rid- De candidatenlijst voor de as. Provinciale Statenverkiezing werd als volgt vastgesteld: 1. H. H. Oldenhof, 2. H. Krans, 3. J. Haver kamp, 4. Jhr. Quarles v. Ufford, 5. B. H. Kale, 6. J. v. Willigen, 7. J. G. Hamer, Gene- imiiden, 8. H. H. Visser, Steenwijk, 9. O. Harmsma, Hasselt, 10. H. Reinders, Giet- CANDIDATENLIJSTEN CHR. HIST. UNIE De kieskring Den Helder van de C. H. Unie heeft de volgende candidaten gesteld voor de Prov. Statenverkiezing: 1. J. Dor jee, 2. J, Hollestelle, 3. J. Kroonenburg, 4. F. H. Rin gers, 5. E. Volgers, 6. B. P. IJtsma, 7. G. Verheul, 8. A. Lesterhuis, 9. P. Schouten, 10. G. Grandsma. De Chr.-hist lijst voor de verkiezing van leden der Prov. Staten in de provincie Gro ningen luidt als volgt: 1. Tj. Krol, Haren. 2. D. J. Mellema, Nieuw Scheemda. 3. J. A. Rademaker, Groningen. 4. Mr. E. J. Th. k Th. v. d. Hoop van Slodde ren, burgemeester Slochteren. 5. Th. Boer- ma. Stadskanaal. 6. B. Bolwijn Bzn., Wester- emden. 7. J. Sinnema, Delfzijl. 8. J. Munting, [Tolbert 9. H. Wanmaker, Appingedam. 10. P. Jongedijk, Groningen. 11. F. C. Magen- lans, Midwolda (Old.)'. 12. E. J. Viswat, 'ieuw Scheemda. 13. J. Feenstra, Groningen. T. Dijksterhuis Jac.zoon, Uithuizermeo- 15. L. ter Veld, Groningen. 16. F. J. G- rda, Haren. 17. A. L. Kiers, Veendam. 18. ac. Wieringa, Uithuizen. 19. W. Rendering, ide Pekela. 20. B. Wilsing, Onstwedde. De politiek van pacificatie blijft voortgang maken „Het vertrouwen in Europa wordt niet gemakkelijk hersteld" In antwoord op verschillende opmer kingen, welke het lagerhuislid A111 e e namens de Labourpartij heeft gemaakt inzake de buitenlandsche politiek van het kabinet, inzonderheid ten opzichte van Spanje, heeft de Britsche premier Chamber la in opnieuw in het lagerhuis een uiteenzetting van zijn be leid gegeven. Hij had daarbij gelegen heid, te wijzen op de reeds behaalde successen van de ÏÏngelsche vredespoli tiek, en ook om enkele woorden te wijden aan Hitiers Rijksdagrede. Minister-president Chamberlain, die met toejuichingen werd ontvangen, zeide, dat Attlee zich tot Spanje beperkt had, af gezien van zekere bittere opmerkingen over de „reis naar Rome", waaruit hij afleidde, dat Attlee togen die reis was (gelach). Wat Spanje betief.t, heeft Attlee twee zijden van het conflict aangeroerd. De eene heeft betrekking op de algemeene politiek. Daarover, aldus Chamberlain, kunnen wij natuurlijk onmogelijk lot overeenstemming komen. Ten aanzien van het andere, dat ik zou willen noemer» het menschelijkheids- aspect, bestaat er geen verschil van mee ning tusschcn ons. De berichten over den erbarmelijken stoet van gewonden, ouden van dagen, rouwen en kinderen, verminkten, die in bittere omstandigheden zwoegen in de hooge bergen, die Spanje van Frankrijk scheiden, kan niemand lezen zonder te be seffen, welk een vreeselijk ding de oorlog is, zelfs in zijn begeleidende verschijnselen en hoeveel verschrikkelijker die oorlog zal zijn. als het gebied van het conflict nog zou worden uitgebreid (toejuichingen op de ministerbanken). Ieder moet getroffen zijn door de hulp, die Frankrijk aan de ongelukkige vluchte lingen verleent. Frankrijk heeft alles ge daan, wat eenig volk in dergelijke omstan digheden zou kunnen doen: men is het alle >r verschuldigd. De Britsche regeering helpt zooveel zij kan en zal dat blijven doen Wij hebben reeds 20.000 pond sterling afgestaan aan 't internationale comité voor hulpverleening aan gevluchte kinderen en wij hebben nog eenzelfde bedrag ter beschikking van het comité gesteld. Ten aanzien van het Fransche voorstel tot het instellen van een vluchtelingenzóne aan de grens, zeide Chamberlain te hopen, dat Franco de verzekering wil geven, dit gebied niet te zullen aanvallen. Het oogenblik, aldus Chamberlain, is ze ker niet geschikt voor een wijziging van de Britsche politiek van niet-inmenging in Spanje. Inmenging ten gunste van de Spaansche regeering zou den toestand aan zienlijk kunnen veranderen. Ik ben niet van meening, dat de situatie ln Spanje op het oogenblik den Europee- schen vrede bedreigt, doch het is zeer ze ker mijn opvatting, dat de vrede bedreigd zou worden indien wij de niet-inmenging zouden prijsgeven en er een uitgebreide in terventie ten gunste van de Spaansche re geering tot stand zou komen. Iedere inmenging van dien aard moet leiden tot uitbreiding van het conflict, het geen in strijd zou zijn met de politiek der Britsche regeering, die strikte onpartijdig heid wil. De reden, waarom wij Franco niet de rechten van oorlogvoerende hebben toege kend, is deze, dat hier geen sprake is van een zuiveren burgeroorlog, maar dat de toe stand gecompliceerd is door inmenging van vreemde mogendheden. Met een zinspeling op het vertrouwen der oppositie in de woorden van Hitler en Mus solini, zeide Chamberlain: „De slechtste wijze om te bereiken, dat een man, die zijn woord gegeven heeft, het zal houden, is on getwijfeld hem te zeggen, dat men hem niet gelooft en dat men dan zijn houding baseert op de veronderstelling dat hij in derdaad zijn woord niet zal houden. Ik ben er zeker van, dat Attlee zich ver gist. Te Rome hebben wij opnieuw de ver zekering gekregen, dat Mussolini en Ciano niets van Spanje hebben te eischen, wan neer de oorlog voorbij zal zijn. De politiek van pacificatie blijft voort gang maken. Het bezoek aan Rome heeft onze betrekkingen tot Frankrijk niet ver zwakt.'* Chamberlain over Hitiers rede Sprekende over de rede van Hitier zeide de minister: „Ik heb den zeer stelligen in druk gkeregen, dat dit niet de taal is van een man, die werkt aan het plan, Europa in een nieuwe crisis te storten. Er zijn vele passages in zijn rede. waarin hij spreekt van de noodzakelijkheid van vrede, voor Duitschland, zoowei als voor de andere landen. Het vertrouwen in Europa wordt echter niet gemakkelijk of snel hersteld. Alvorens wij op een definitieve regeling ingaan, zul- ANTI-VLAAMSCH RUMOER IN BELGISCHE KAMER De zaak van Martens in het geding Minister-president Spaak spreekt verstandige taal Gisternamiddag heeft de afgevaardigde Mundeleer de benoeming van den voor- maligen Vlaamschen activist dr. Martens tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Aca demie van Geneeskunde in de Belgische Ka mer ter sprake gebracht Zijn interpellatie trok zich samen rond de vraag: „Kan iemand, die ter dood werd veroordeeld we gens hoogverraad lid worden van een Ko ninklijke academie?" Spreker zeide dat Martens tijdens den oorlog, in plaats van dienst te nemen, hoogleeraar werd aan de Duitsch-Vlaamsche Universiteit te Gent, en later met de Duitschers onderhandelde over de vlucht der activisten naar het buiten land. Hij werd daarom in 1920 ter dood ver oordeeld, en keerde eerst na de goedkeu ring van de amnestiewet naar België terug. De benoeming van zoo iemand tot academie lid, zoo besloot hij, is een uitdaging! Minister-president Spaak verklaarde daar op onmiddellijk, dat de amnestie door de meerderheid van het parlement werd ver leend, en dat men daaruit de logische con clusie moest trekken. Toen oud-minister Heymans daarop interrumpeerde met de woorden: „Het is een schandaal, het is een beleediging voor do heele natie!", voegde de premier hem zeer ter snede toe: „U hebt toch het patriottisme niet in pacht!" Ook Max, de burgemeester van Brussel, die zeer an-ti-Vlaamsch gezind is, waagde het, te protesteeren, waarop Spaak zeide: „Wij weten het wel, u hei>t nooit vergiffenis willen schenken! Maar de overgroote meer derheid van het Vlaamsche volk eischt, dat het nu uit moet zijn met de naweeën van den oorlog, en van het uit den oorlog gebo ren activisme. België heeft zich vaak vergist ten opzichte van het Vlaamsche volk. De ge heele Vlaamsche pers, zonder één uitzonde ring, steunt Martens. Als hoofd der regee ring zou ik nooit tot deze benoeming zijn overgegaan, zoo ik niet de zekerheid had, dat dr. Martens zich loyaal zal gedragen ten opzichte van den Belgischen staat". De flinke houding van minister-president Spaak bezorgde hem een uitbundig applaus van Vlaamsche zijde. De Vlaamsche afge vaardigde Borginon onderstreepte nog eens diens woorden, door erop te wijzen, dat de len wij verlangen, dat men duidelijk bereid is tot een overeenkomst, zoo niet over alge heele ontwapening dan toch over beperking der wapening. Ik weet, dat, wanneer di6 tijd komt, dit land bereid zal zijn, zijn bij drage tot een algemeene pacificatie te leve ren." Na nogmaals verklaard te hebben, dal hij van Mussolini en Ciano de bijzondere verzekering had gekregen, dat zij niets var. Spanje hadden te eischen, zeide Chamber lain: „Natuurlijk heb ik de gelijke verze kering van Hitier ontvangen. Waarom is het bij de oppositie gewoonte geworden, de beweegredenen van andere volken in een zoo slecht mogelijk licht te «ien? Men versterkt het donkere aspect nog door onzen eigen herbewapeningsarbeid voortdurend te kleineeren. Het is een ge woonte, die verantwoordelijk is voor veel onnoodigen angst in het eigen land en tol gevaarlijke misverstanden in het buiten land kan leiden. Ons prestige in het buitenland is echter nooit grooter geweest dan thans: Er is nooit een tijd geweest, waarin onze vriendschap gretiger door andere landen werd gezocht De betrekkingen tot Frankrijk zijn nau wer en vertrouwelijker dan wij ons kunnen herinneren, dat ze ooic geweest zijn. Zij zijn gebaseerd op wederkeerig vertrouwen. Met de grootste voldoening hebben wij kennis genomen van de Duitsch-Fransche overeen komst" Sinclair aan het woord Na Chamberlain kreeg de liberale leider Sinclair, het woord. Hij zeide er zich over verwonderd te hebben, dat de minis ter-president geen melding had gemaakt van Hitiers aanvallen.op drie conservatieve leden van het lagerhuis. Het feit, dat Hitier zekere heeren heeft uitgekozen, die wellicht geroepen zouden kunnen worden in een niet ver verwijderde toekomst een hoog ambt te bekleeden, be- teekent, aldus Sinclair, een inmenging in onze politiek, die den minister-president van deze regeering of van welk opvolgend kabinet ook in verlegenheid moet brengen. Sinclair zeide, dat er op het oogenblik zonder twijfel een gevoel van ongerustheid in de wereld heerscht Het oeconomische leven is ontwricht de handel gaat achter uit. Men zal thans de spil Rome—Berlijn dwars over de kaart van Europa kunnen zien. De Sovjet-Unie wordt van Engeland reemd, tenvijl een Duitsche handels missie de Duitsch-Russische handelsbetrek kingen tracht te verbeteren. In Oost- er» Zuid-Europa past de eene staat na den an dere zijn politiek bij die der totalitaire staten aan. Sinclair over Nederland Ten aanzien van Nederland zeide Sinclair: ;,lk heb gisteren men- schen gesproken, fiie uit N e d e r 1 a n d waren teruggekeerd en tot de conclu sie waren gekomen, dat daar een ern- tegenstanders van Vlaanderen zelf hebben schuld gehad aan het ontstaan van het activisme, hetgeen een daad van zelfverweer der intellectueelen is geweest. Ook Van Cauwelaert verdedigde Mariens' benoeming, en zeide, dat het heele Vlaam sche land met dezen geleerde solidair is. Deze solidariteit geldt voor de openbare opinie en voor de Vlaamsche oud-strijders, die tachtig procent uitmaakten van het veld leger aan de Yzer. Spr. wenschte de regee ring, en in het hijzon der den minister-presi dent geluk met het genomen moedige en verstandige besluit. Donderdag zal nu moeten worden gestemd over een tweetal moties; in de eene wordt Mariens' benoeming betreurd, in de andere wordt vertrouwen in de regeering betuigd. Een paar honderd Waalsche oud-strijders heeft bij het graf van den Onbekenden Sol daat te Brussel en elder tegen Martens' be noeming door geschreeuw geprotesteerd; het kwam echter niet tot t^toogingen of onregelmatigheden van eenige beteekenis. Het vertrek der Duitsche meisjes Van drukte niets te merken 's-GRAVENHAGE. 1 Febr. Als men het niet zeker wist, zou men niet zeggen, dat het heden de officieele dag is van het ver trek der Duitsche meisjes uit ons land. De reisbureaux en de stations, dus de instan ties, die toch wel het best van het massaal vertrek op de hoogte zouden zijn, hebben van drukte dan ook in het geheel geen last gehad. De morgentreinen naar Duitscn land moesten zonder Duitsche meisjes Den Haag verlaten, en er is geen reden om aan te nemen, dat het met den grooten trein van 13.25 uur anders gesteld zou zijn. Van een extra-trein, waarover aanvankelijk werd gerept, is derhalve in elk geval voor de Residentie, geen sprake. De oorzaak van een en ander moet waar schijnlijk hierin worden gezocht, dat het vertrek zeer geleidelijk plaats heeft en dat vele meisjes, voor een bepaalden termijn uitstel hebben gekregen. Merkwaardig is b.v., dat naar ons ter oore kwam, verschei dene dames na den oproep vanuit Berlijn zich terstond tot een plaatsingbureau voor dienstboden wendden, om even later te melden, dat haar Duitsche meisje nog wat mocht blijven. Van een gezamenlijke exo dus als we dit oud-Testamentische woord in dit verband mogen gebruiken is van daag niets te merken. Wij vernemen nog, dat bij den Vreemde lingendienst van de politie, waar de Duit sche meisjes zich steeds moeten aan- of af melden, slechts betrekkelijk weinig afmel dingen zijn binnengekomen. In elk geval in geen verhouding tot het aantal van onge veer 6000 Duitsche meisjes, die den laat- sten tijd in onze stad werkzaam waren. stige twyfel heerscht. Ik persoonlijk ben een groot bewonderaar van het Nederlandsche volk en ik ge loof, dat de Nederlanders, indien hun onafhankelijkheid bedreigd zou worden, achter hun dijken zouden vech ten, wat er ook gebeurt. Wij behooren Nederland de verzekering te ge ven, dat wij het in de ure des gevaars zouden bijstaan, indien het 't voorwerp van een niet uitgelokten aanval zou worden." Sinclair sprak vervolgens over 't Spaan sche vraagstuk en zeide: „het is hoog tijd, dat wij tot Duitschland en Italië zeggen: wat ge in Duitschland en Italië doet, is uw eigen zaak, maar het Britsche volk zal niet dulden, dat ge u bemoeit met de vrijheden van Europa en alleen het Spaansche volk heeft het recht om over zijn eigen lot te be slissen." Sprekende over de Italiaansche inmen ging in Spanje zeide de liberale leider: „Ik vraag den premier vast te houden aan de politiek zijner regeering, zooals die in Dec. 1937 is bekend gemaakt, toen Eden te Ge- nève de resolutie steunde, welke de betee kenis had, dat alle partijen de niet-inmen gingspolitiek zouden moeten herzien, indien de niet-inmenging niet spoedig tot werke lijkheid zou worden". Sinclair beschuldigde de Duitsche en Ita liaansche luchtmacht er van, dat zij de laat ste twee, drie weken opzettelijk boven ste den en dorpen ver achter de vuurlinie, waar geen militaire objecten zijn, vliegen, de vluchtelingen met bommen en machine geweervuur bestoken om verwarring te ver oorzaken en de bevolking dwars door de republikeinsche verbindingslijnen te doen vluchten. Sinclair drong er verder op aan, dat de regeering met edelmoediger hand zou geven om te voorzien in de behoeften der vluch telingen. Hij besloot zijn rede met de opmerking, dat de minister-president één post aan de creditzijde van de vredesrekening heeft ge boekt: hij heeft een groot deel van het Duit sche en Italiaansche volk overtuigd van den goeden wil en de vreedzame bedoelin gen, die niet alleen hijzelf maar al zijn aan hangers in Engeland koesteren. Er zijn in Duitschland en Italië vele menschen. die in Chamberlain en zijn parapluie symbo len van fatsoen, verdraagzaamheid en rust zien, welke gunstig afsteken bij het lawaai en de zelfverzekerdheid van de leiders der totalitaire staten. Doodstraf voor de wed. Becker Het hof van cassatie te Brussel heeft thans in hooger beroep uitspraak gedaan tegen de Luiksche giftmengster en massa moordenares, de weduwe Becker. Het hof heeft het doodvonnis van het assisen hof van Luik bevestigd, zoodat dit thans definitief i.s. Daar men in Itelgië doze von issen in den regel niet voltrekt, zal de 'eduwe Becker haar verdere leven ïr» een gevangenis moeten slijten. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ËN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De eerste verjaardag van Prinses Bea trix: de rijtoer door de Residentie. Chamberlain in het lagerhuis over de bui-s te-dandsche aangelegenheden. Engelsche maatregelen in verband met het voorkomen van den coloradokever ben dreigen onzen tuinbouw. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer over de be* grooting van Justitie. De kwestie van het ontslag van Neder* landsche arbeiders in Duitschland. Het vertrek van de Duitsche dienstbo den heeft niet veel drukte veroorzaakt. In Den Bosch beeft zich een instorting voorgedaan; door een snelle vlucht konden de bewoners zich nog juist intijds redden, In de Echteldsche moordzaak is levens-, lange gevangenisstraf geëischt. Rumoer in de Belgische Kamer over de zaak-Martens. Tsjang Kax Sjeks oordeel over Japans oorlogsverliezen. GEEN VORST VAN BETEEKENIS Voor Noordholland, Fries- la nd, Drente en Groningen: meest zwakke tot matige wind uit ooste lijke richtingen, tijdelijk wellicht zwakke veranderlijke wind, nevelig tot gedeelte lijk bewolkt, droog weer, lichte tot matige vorst in den nacht, overdag temperatuur om het vriespunt. Voorde overige provincies: matige tot zwakke wind uit oostelijke richtingen, helder tot licht of half be wolkt, droog weer, lichte tot matige vorst in den nacht, overdag temperatuur om het vriespunt. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.9. FIETSERS LICHT OP: 2 Febr. Van 'sav. 5.15 u. tot 'smorg. 7,11 u phbnceSS ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN zijn reeds uitgekomen en bij de winkeliers voorradig RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanat 1.75 LUNCH f 125 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 aar: Speciale Plats du Jour vanal 1 0 50 Koffie 0.15. (Reel.) De zaak-Oss Nota van Minister Goseling komt uit 's-GRAVENHAGlL, 1 Febr. Naar wjj ver nemen zal de nota van Minister Goseling aan de Tweede Kamer aangaande de zaak i tss ivond de Landsdrukkerij verlaten. Het stuk zal buitengewoon uitvoerig zijn en een groote hoeveelheid documentatie-matermal Be vatten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1