Jlfctinr* £eiitóri)r Courant 1 WAT HITLER ZEIDE Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken RYNBENDE FIRMA D. KATZ KUNST IN KERAMIEK rechtvaardiging en zekerheid m rei nofr SbomumtnlBprijsc Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 31 JANUARI 1939 19e Jaargang gtrtjertentirprgjen: Van 1 tot 5 regelsl.l7'/« Elke regel meer0.22'I» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 40.10 NO. 6614 HET RAADSGEBED Te Vlaardingen is, zooals onze lezers we- ten, een voorstel om de gemeenteraadsver gaderingen weer met gebed te openen bij meerderheid van stemmen verworpen. Dit is echter, zooals gemeld werd, meer te wijten geweest aan de oneenigiheid over de wijze, waarop dit voorstel aanhangig was gemaakt, dan aan de overtuiging der meerderheid, dat een raadsvergadering niet met gebed ge opend dient te worden. Onder normale om standigheden zou men misschien op 12 vóór- en 9 tegenstanders kunnen rekenen. Over de kwestie zelf; over de mogelijk heid, dat binnenkort een anders voorbereid voorstel wordt ingediend en over de wen- 6chelijkheid daarvan in deze bepaalde ge meente, spreken we niet. Wat ons opviel is de haast, waarmee de roode pers verklaart, dat zij een hernieuwde poging zeer zou be treuren. Men is daar altijd buitengewoon bang voor godsdienstige vormelijkheden, ontwijaing van het gebed en aanstoot gevende prak tijken. Zóó bang, dat men geloof en gods dienst dan ook liever buitensluit Ja, men kent zelfs een toenemend aantal werkelijk godsdienstige lieden „die aan zulk een open bare vroomheidsbetuiging niet alleen geen behoefte hebben, docih haar ook als een kren king hunner religieuze gevoelens beschou wen, omdat zij in het tepas en te onpas in roepen van Gods bijstand een vergroving zien van het Godsbegrip". Zulke „werkelijk godsdienstige" menschen hebben aan zoo'n openbaar gebed geen be hoefte; zij hebben in him morgengebed vol doende gelegenheid om Gods bijstand in te roepen voor hun arbeid. Helaas, zoo luidt het slot, zulk een gezonde vroomheid treft men ter rechterzijde maar al te sporadisch aan. „Gezonde vroomheid": wat dat is zal niet met den keursteen van Gods Woord uitge maakt worden, doch volgens menschelijk inzicht En onder gezonde vroomheid ver staat de roode pers blijkbaar de spotternij, welke sommige medewerkers zich zoo gaar ne veroorloven. Genoeg daarover. Tegen tweeërlei komen we echter met nadruk op. Allereerst tegen de meening van die „werkelijk godsdien stige lieden", die Gods bijstand niet te pas cn te onpas willen inroepen. Zij noemen dat een vergroving van het Godsbegrip. We vermoeden, dat zij hiermede bedoelen: de gemeentepolitiek is te vulgair om er Gods Heiligen Naam over aan en uit te roepen. Hiertegen moeten we echter met klem op komen. De Schrift leert ons duidelijk, dat wij altijd en immer Gods bijstand noooig hebben. Zeker ook bij de behartiging van de belangen der gemeenschap. Dan moeten we ons „diep en steil" afhankelijk weten van Hem, wiens gezag over alles, ook over alle gezagsdragers, gaat Het publieke gebed is echter niet alleen vragen om bijstand en erkenning van af hankelijkheid; het is ook lofzegging. God is groot en Zijn Naam is vermaard over de geheele aarde. Psalm na psalm leert het ons: Heilig is de Heere; een Koning der heerlijkheid. Daarom luidt ook de eerste bede van het Onze Vader: „Uw Naam worde geheiligd"; ook in het openbare leven. Ook in de pu blieke Colleges moet die Naam beleden wor den. Het is nauwelijks denkbaar, dat in on ze dagen, nu schier alle politieke partijen zich als godsdienstig aandienen, verzet kan rijzen tegen deze belijdenis van het alge meen Christelijk geloof. Statenverkiezingen in alle provincies op 19 April Naar wij vernemen is het thans zeker, dat de Statenverkiezingen in a 11 e pro vincies zullen plaats hebben op Woens dag 19 April. Vrouw in vlammen gehuld ROTTERDAM, 31 Jan. Gisteravond om kwart over acht geraakten plotseling de kleeren van de 20-jarige L. Mercey-v. d. Linden, terwijl zij in haar woning was aan den Feyenoorddijk, in brand, doordat de vrouw te dicht bij de gloeiende kachel had gestaan. In haar vertwijfeling rende de Vrouw van de eerste naar de tweede etage, waar de buren getracht hebben de vlam men te dooven door een deken over haar heen te gooien. De vrouw had echter geen geduld en in haar angst holde zij weer naar beneden, de straat op, waarna zij bij haar schoonvader, die in pand 63 aan den zelfden dijk woont, naar binnen liep. Daar zakte zij ineen en verloor het bewustzijn. Haar kleeren waren toen reeds totaal ver brand de vlammen waren door den wind aangewakkerd de resten werden zoowel in beide huizen als op straat teruggevon den. Met zeer ernstige brandwonden over dekt werd de vrouw per auto van den ge neeskundigen dienst overgebracht naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, waar zij in hoogst zorgwekkenden toestand ter verple ging werd opgenomen. Hedenmorgen was haar toestand nog steeds zeer ernstig. In de woning is geen brand ontstaan. Een kindje van 3 maanden, dat in een wiegje in de zelfde kamer lag, werd daar ongedeerd teruggevonden. PRINSES BEATRIX IN HAAR BOX Nieuwe aard schokken in Chili Autoverkeer wederom bemoeilijkt Uit het geteisterde Zuid-Chili worden nieuwe aardschokken gemeld, terwijl het ministerie van binnenlandsohe zaken tege lijkertijd bekend maakt, dat men verwacht, dat het totale aantal dooden de 50.000 zal bereiken. Uit Concepcion wordt officieel bevestigd, dat om 22.45 uur gister een aardbeving alle huizen en gebouwen van het stadje CoroneL waar kolenmijnen zijn, heeft verwoest, ter wijl de bodem bij Chilian eveneens trilde. De eerste berichten .naken geen melding van slachtoffers. Echter weet men, dat de aardbeving niet onbelangrijk was en men vreest ten zeerste, dat er nog meer onheil in de toch reeds zoo moeilijk te bereiken stre ken is aangericht. Groote spleten in de we gen maken het autoverkeer zeer moeilijk, terwijl de spoorwegverbindingen nog steeds verbroken zijn. Boven lien is het plotseling hoewel het het droge seizoen is hevig gaan regenen. Verder wordt bericht, dat de groote Llaima vulkaan onheilspellend rommelt. Inzameling voor de slachtoffers Er heeft zich hier te lande een comité gevormd, waarvan de namen der leden nader bekend zullen worden gemaakt, tot het inza melen van gelden voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Chili. Bijdragen kunnen worden gestort op giro rekening 1844 van de firma Heldering en Pierson te Den Haag. Deze aardige foto van ons heden verjarende Prinsesje, genomen door Z. K. H. Prins Bernhard, werd beschikbaar gesteld voor het Haagsch Comité voor Volks feesten, dat ze aan alle Haagsche inrichtingen van onderwijs aanbiedt. Hitiers rede Wallstreet belangrijk in herstel Op de wisselmarkt keert de rust weer De rede van Hitler was gematigd van inhoud en leidde gister op de New- Yorksche beurs tot de opvatting, dat de soherpe koersdaling van de afgeloopen w eek niet gerechtvaardigd was. Bij opening bestond er niet veel animo om zaken te doen. Men wilde eerst die rede van Hitler afwachten. Intusschen bleek de stemming reeds veel verbeterd te zijn. De aanvanke lijke stijgingen tot 1 punt konden althans goed gehandhaafd blijven. Langzaam aan zette de verbeterde ten dens door onder leiding van staalfondsen. De handel bleef echter kalm. Volgens het American Steel Institute werkt de staal- incfustrie thans op 52.8 pet. van de capaci teit. zoodat de bedrijvigheid in de afge loopen week iets gestegen is. Automobiel fondsen ondergingen den gunstigen invloed van berichten uit Detroit, dat de verfcoopen van nieuwe auto's toenemen. De handel werd nu ook levendiger, voor al toen het eerste deel van Hitlers rede be kend werd. Men beschouwde deze ais zeer gematigde, zoodat laatbeuns groote aankoo- pen werken gedaan en de omzet flink toe nam. De beurs sloot op de hoogste punten an den dag ongeveer 3 punten hooger. De gulden vaster Op de Am6terdamsche wissel markt is de invloed van de vrees voor wat Hitiers rede brengen zou, duidelijk te bemerken geweest De gulden lag de laat ste dagen flauw in de markt en er vond voortdurende kapitaalvlucht plaats uit on6 land. Intusschen is wel gebleken, dat er voor deze vrees weinig of geen aanleiding bestond. Men mocht wenschen, dat men in de groote democratieën eens wat meer het hoofd koel hield en zich wat minder zenuw achtig toonde. Tegenover de dictatoriale staten zou men dan moreel ook heel wat sterker staan. Uit het gister gepubliceerde staatje van de koersen der voornaamste buitcnlandsche valuta heeft ipen kunnen zien, hoe het Nederlandsche Egalisatie fonds de laatste dagen voortdurend heeft moeten intervenieeren op de markt, hetgeen niet belette dat de koers van afgifte voort durend moest worden verhoogd. De dollar kwam zoodoende op 1.86 en het pond op f 8.7334 4 8.73%. In den namiddag begonnen geruchten te circuleeren, dat Hitiers rede gematigd zou zijn. Op welfke gronden dJeze meerling be rustte, was niet duidellijk, doch een feit is, dat de koersen een reactie vertoonden De vraag naar vreemde valuta bleek een belangrijke vermindering te hebben onder gaan en maakte zelf6 plaats voor een ver koopdruk op de wisselmarkt, waar ponden volle twee punten reageerden tot om en nabij 8.70% en die dollar terugliep tot 1.86 4 1.86%. De Belga liep in sympathie hiermede te rug tot 31.46 4 31.48 en de Zwitsersche franc tot 42.00 4 42.05. Ook de reichemark werd lager genoemd dan gistermorgen tw. op 74.60 4 74.80. Het koersverloop hedenmorgen Op de Amsterdamsche wisselmarkt was do gulden vanmorgen belangrijk in herstel. Bij de opening (10.15 uur) stelde de koers van het pond sterling zich op 8.64% en de dollar op f 1.84%. De Mark gold f 74.15 en de Fransche franc 4.88%. De Belga werd vernomen op 31.15 en de Zwitsersche franc op 41.72%. Uit deze koereen blijkt e»en aannemelijke ontspanning. Een gevoel van opluchting heeft zich blijkbaar van het publiek meester gemaakt De vaart op Spanje hervat Naar de „Tel." verneemt, zal de Konin klijke Nederlandsche Stoomboot Maatschap pij den dienst van Amsterdam en Rotter dam op Zuid- en Oost-Spanje hervatten. De eerstvolgende afvaart naar Cadix, Ma laga, Tarragona en Barcelona is, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden en afhankelijk van ladingsaanbod, vastgesteld op 15 Februfyi a s. van Amsterdam en 17 Februari van Rotterdam. Gedurende ongeveer twee jaar heeft de dienst der K.N.S.M. op Spanje stilgelegen. Sinds een halfjaar werd een beperkte vaart, éénmaal per maand, op de havens in Noord- Spanje onderhouden. De grensbewaking DEN HAAG, 31 Januari. De Minister van Justitie heeft aangewezen als ambtenaren, belast met het opsporen van de feiten, straf baar gesteld bij de wet van 10 Januari 1920 houdende nadere voorzieningen betreffende de grensbewaking, het personeel van het wapen der Kon. Marechaussee, voor zoo ver dit niet reeds uit hoofde van art. 141 van het wetboek van strafvordering algemeene opsporingsbevoegdheid bezit Kleinhandelaren In aardappelen, groenten en fruit ROTTERDAM, 31 Januari. De bond van kleinhandelaren in aardappelen, groenten en fruit heeft in een adres aan den minister van Binnenlandsohe Zaken een dringend beroep gedaan op spoedige hulp van de overheid. De nood in vele gezinnen van den kleinhandel in bovenvermelde branche ls, Goor allerlei buitengewone omstandighe den. als het uitblijven van Spaansch fruit hooge aardappelprijzen, het mislukken \an den oogst van het zachte fruit, zoo hoog, dat vele kleinhandelaren in de moeilijkste om standigheden verkeeren. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT, 31 Januari. De heer J. A. N. Gadella, onderstationschef 2e kl. te Utrecht, is met ingang van 1 Februari 1939 benoemd tot hoofdcontroleur te Utrecht hgb. DUITSCHLAND EN NEDERLAND „Verheugende betrekkingen", zegt Hitier In zijn Rijksdagrede heeft H i 11 e r tweemalen Nederland genoemd, beide keeren toen hy dingen van breeder verband aanstipte. De bewering, too zeide hij, dat het nationaal-socialistische Duitschland binnenkort Noord- of Zuid-Amerika, Australië, China of zelfs Neder land zou aanvallen of annexeeren, en wel omdat men daar andere re- geeringsstelsels heeft, zou slechts aangevuld kunnen worden door de profetie, dat wij vervolgens het plan zouden hebben, dadelijk tot bezetting van de volle maan over te gaan. De tweede, ons land rakende uit- Duitschland verheugt zich er over, dat ook in het Westen, Zuiden en Noorden vreedzame staten liggen en dat het met die landen tot rust geko men grenzen heeft. Onze betrekkin gen met de staten in het Westen en Noorden, België, Nederland Noorwegen, Zweden, Denemarken en de Oostzeestaten zijn verheugend en ook de volken in die staten hebben een afkeer van den eeuwigen oorlogs druk en schijnen zich meer terug te trekken van de frozen van den Vol kenbond. Niemand kan hen méér als vrienden waardeeren dan Duitsch land. lan VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Tegen den Rotterdamschen notaris M. is door het Haagsche Hof drie jaar ge vangenisstraf geëischt. De deviezenkwestie aan de grens. Kromhout gaat vliegtuigmotoren bouwen. Op de Amerikaansche beurzen is ee.: belangrijk herstel ingetreden in verband met den gematigden inhoud van Hitiers rede. De gulden was vanmorgen belang rijk in herstel. Hitiers rijksdagrede in de Kroll-Opera. In Catalonië bieden de republikeinen vernieuwd verzet. In Chili is opnieuw een aardbeving ge voeld. In zijn rede voor den Groot - Duitschen Rijksdag heeft Adolf Hitler naar voren gebracht, dat hij in een lang- durigen vrede gelooft, en dat geen enkel volk door Duitschland bedreigd wordt. Langdurig stond de Führer stil bij hel vraagstuk der koloniën; hij handhaafde daarbij den eisch van teruggave van Duitschlands oude bezittingen. Wat de economische politiek van het Derde Rijk betreft stelde hij vast, dat Duitschland gedwongen is zijn export steeds hooger op te voeren, omdat het alleen op deze wijze in de voedselvoorziening zijner bevolking kan voorzien. Scherp keerde de spreker zich tegen de Joden, wien hij de onrust in de wereld verweet, en tegen het denkbeeld, dat er in Duitschland kerkvervolging zou heerschen, maar pogingen van geestelijken tot vernietiging van den staat konden niet worden geduld. Wat de buitenlandsche politiek aanging onderstreepte Hitier met nadruk de Duitsch Italiaansche solidariteit; bij een oor log zou Italië het bevriende Duitschland naast zich vinden. Ten opzichte van de Vereenigde Staten stelde hij vast, dat Duitschland ook met deze in vrede wil leven, doch dat het zich anti-fascistische films en radio-uitzendingen niet langer zal laten welgevallen. DROOG WEER MET WAT VORST Voor Noordholland, Fries- a n d, Groningen, Drente en Overijsel: des nachts lichte vorst, temperatuur om het vriespunt overdag, tijdelijk toenemende bewolking, droog weer, zwakke veranderlijke wind. Voor de overige provincies: des nachts lichte vorst, temperatuur om het vriespunt overdag, gedeeltelijk be wolkt, droog weer, zwakke tot matige oostelijke wind. BAROMETERSTAN Stand vanmorgen half twaalf 766.3. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 0 C. FIETSERS LICHT OP 1 Febr. Van 'sav. 5.13 u. tot 'smorg. 7.13 1 Uit de Haagsche Raadzaal 's-Gravenhage, 30 Jan. In de raadsvergadering van 12 Dec. 1938 hadden B. en W. de voordracht betreffende de benoeming van leden van de vakcoinmissie voor de vakafdee- ling voor verplegenden aan de arbeids beurs terug gekregen om ter zake van de leden-werknemers nader overleg te plegen met de organisaties, waarin ver plegenden zijn georganiseerd. B. en W. hebben volstaan met het schrij ven van een simpel briefje, waarin namen van candidaten werden gevraagd. Dat was voor een soc.-dem. wethouder een vreemde vorm van overleg en nog vreemder was het dat wethouder Buurman de drie op de eerste plaatsen voorgedragenen alle drie ongeorganiseerden ijverig verdedigde. Zijn fractie was het daarmee niet eens en beval de b's op de voordracht aan. Mr Je Vries toonde zich ook weinig ingenomen met dit tekort aan respect voor de vakorga nisaties en voelde er daarom voor om dit maal de a's van B. en W. te passeeren Hetgeen geschiedde. De drie onder b vooi- gedragencn voor lid-werknemer weiden gv kozen. Daaronder was ook Zuster Dijkers van de christelijke organisatie; ze verwierf zelfs 25 van de stemmen. 3 meer dan haar ■n ede-gekozenen. Het was een geioelig lesje voor het col lege, en met name ook voor den soc.-dein. wethouder Buurman. Als de heer de Vries eens ln zijn plaats geweest was! Wat zou er dan een on uit den rooden hoek zijn losgebarsten! De rest van den middag is vrijwel doo de heeren v. Kesteren en v. Beresteyn ir beslag genomen en bedorven door hun ein deloos verzet vooral tegen de bebouwing» verordening voor 't Voorhout en omgevinj Ten slotte bleek, dat ze nog slechts éói man achter zich hadden bij hun spartelir gen. Het is niet zeer behoorlijk op zulk eei onbescheiden wijze den Raad urenlang op te houden en andere leden te belemmeren zoo niet hun zakelijke punten ter sprake te brengen, dan toch de bespreking in 't gedrang te brengen. Motorrijder gevallen en ernstig gewond DEN HAAG, 31 Januari. Onder het viaduct van de Troclstrakade is de 26-jarige A. G. M. T. uit Rijswijk gisteravond van zijn motor gevallen. De geneeskundige dienst vervoer de het slachtoffer, óat een schedel basisfrac tuur kreeg naar het gemeentelijk ziekenhuLs aan den Zuidwal. Gisteravond laat was 's mans toestand nog zeer ernstig. Hij was nog bewusteloos. CHR. WERKGEVERS VERGADEREN s-GRAVENHAGE, 31 Januari. Op Vrijdag 10 Februari a.s. 8 uur n.m wordt een combineerde vergadering gehouden van Rijnlandsche Haagsche cn Rotterdam- Werkgoversclubs in hotel Terminus, Den Haag. De heer J. Wilschut, lid van den Economischen Raad, zal spreken over het onderwerp „Onze Handelspolitiek". IK snak ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK l VRAAGT TARIEVEN I (Reel.) Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHB PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel) BETER AARDEWERK Dat is BROUWER'S AARDEWERK Ta ru"£im,k *n b"d* N.V. BROUWER'S AARDEWERK TELEF. LEIDEN 2204 (Reel.) .VREDELUST" - VERSCHENEN bij: N.V. DRUKKERIJ en UITGEVERS MIJ. v.h. KEMINK EN ZOON Over den Dom, Domplein 2, UTRECHT. Dr. H. J. Jager: Prijs ingenaaid f 3.75 Verkrijgbaar bij de Uitgevers en bij den (Reel).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1