glimm friitsrtjr (üuurant Ernstige rede van H.M. de Koningin Troosteloos beeld in Zuid-Chili Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Betuigingen van kracht Naar schatting 20.000 dooden gHwnntnttntsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dageüjksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 31936 VRIJDAG 27 JANUAR11939 19e Jaargang gKrtjcr tentiepr tjjen Van 1 tot 5 regels 1.17'/* Elke regel meer 022'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend0.10 NO. 6611 De val van Barcelona, de eerste rangs Catalaansche zeehaven en tevens hoofdstad van heel het gewest, is verbijsterend snel gevolgd op een rechtsch n opmarsch, welke ditmaal niet na een aanvankelijk succes ver liep in aarzelingen en rust, t och zijn formi dabele stootkracht tot op het laatste toe be hield. Vandaar dat, wat een monsteracht beleg had kunnen worden, een krijgsfe evenredig aan de verdediging van het Alca zar of van Madrid, zonder gerucht is ge smoord, gelijk een stuk vuurwerk, hetwelk niet op de voorgeschreven wijze afgestoken wordt. Wij verheugen ons van harte erin, dat aan de millioenbevolking dit allerergste tenslotte is bespaard gebleven, al had Üe (dapperheid, waarmee ook ongetwijfeld de republikeinen vechten, een beteren uitslag Verdiend. De reactie op de jongste ontwikkelingen in Spanje laat zich reeds nu in de Europee- sche hoofdsteden gelden. Het luidruchtigst in zijn vreugde-uitingen was het volk van Rome, dat zich op het plein voor het Pa- lezzo Venezia verdrong, teneinde den Duce, els het mannetje uit het doosje, op het bal- con te zien verschijnen. Hij kwam ook prompt, had er een verblijf in de sneeuw voor onderbroken, en heeft met enkele korte woorden aan de geestdrift van zijn toehoor ders uiting en vorm gegeven. Opvallend rustig was de Duce in deze toespraak a 1'" proviste; geen enkele uitdrukking werd daarin vernomen, die in den geest kwam van de onverkwikkelijke Italiaansche-Fransche perscampagne der laatste weken, en op het onverantwoordelijke geschreeuw van „Naar Parijs!" schijnt hij in het geheel niet te hebben gereageerd. Zulks zeker niet alleen, omdat hij zich een soortgelijke leus uit de Augustusdagen van 1914 herinnert, toen zij door Duitsche soldaten op spoorwegwagons werd gekalkt. Er was in de woorden, waarmede minister president Daladier de Fransche Kamer heeft toegesproken, een overeenkomstige gunsti ge geest te bespeuren. Opvallend was de manier, waarop hij uiting gaf, als oud- strijder, aan zijn bewondering voor den moed en de strijdvaardigheid der Italianen, die in den wereldoorlog aan Fransche zijde zijn gevallen. Wie zich herinnert, hoe juist het onverantwoordelijk geschrijf van zekere Fransche persorganen ovei de militaire kwaliteiten van den Italiaan aan gene zijde van de Alpen gevolgd is door een uitstorting van haat, woede en hoon als men vergeefs in een andere pers zou zoeken, begrijpt dat het den Franschen premier er om te doen moet zijn geweest, de Latijnsche zusternatie een soort van officieus eerherstel te bezor gen. Overigens hebben de premier noch de minister van buitenlandsche zaken Bonnet geschroomd, op overtuigde, mannelijke ma nier te ewagen van een Fransche eenheid, welke zich ook ten koste van zeer zware offers zou weten te handhaven. Met andere woorden, Italië en zijn eventueele medestan ders moeten zich goed bedenken, dat Frank rijk wel sociaal en politiek verdeeld kan zijn, als de geschiedenis van den dag daar toe de aanleiding verschaft, doch dat het zich één en offerbereid weet, zoodra het niet langer om détail-kwesties, doch om de groote nationale goederen gaat. Inzonderheid de uitvoerige rede van minis ter Bonnet heeft deze zaken in het kader der jongste gebeurtenissen geplaatst. Hij heeft geop geattendeerd, dat het verloop der oor logsgebeurtenissen in Gpanje het moment naderbij brengt, waarop heel Europa zich zal kunnen overtuigen van Mussolini's poli tieke oprechtheid, wat betreft zijn bedoelin gen met Spanje,.... of van het tegendeel. Frankrijk echter zal een schending van de gelofte, dat alle Spaansch gebied door de ïtaliaansche legionnairs zal worden ontruimd en dat Italië zich geen voordeelen uit den buit zal behouden, onder geen voorwaarde kunnen dulden. Het gaat hier immers niet louter om de veiligheid van zijn zuidgrens, op zichzelf een aangelegenheid van het hoogste belang, doch eveneens om de ongereptheid van zijn zee-verbindingen met de Noord-Afrikaansche koloniën, en om de integriteit van dit overzeesche grondgebied. De grenzen van het Fransche imperium liggen niet alleen geografisch, doch evenzeer politiek en ideëel klaar en zuiver uitgelijnd; geen enkel Fransch bewnid zal inbreuk daarop dulden, en Engeland is in dit opzicht met Frankrijk één. Een klank van rustige zelfbeheerschtheid mocht ook worden vernomen in een rede den Britschen minister Sir Samuel Hoare. Hij wees de zwartkijkers en pessimisten terecht, wier voornaamste wijsheid bestaat in de these van de „onvermijdelijkheid" van een oorlog. Dit is een onheilvolle, op niets gebaseerde gedachte, welke veel kwaad kan stichten. Een oorlog is geenszins onontkoom baar, zoo men zich slechts behoorlijk reken schap geeft van het bestand der onderlinge verhoudingen. Welnu, Engeland is bezig, weder heel sterk te worden, en het heeft dien weerstand van langen adem, die door zijn rijkdommen gevormd wordt. Het kan derhalve rustig wezen, in het bewustzijn, steeds te zullen overwinnen. Maar wie zou het willen dwingen, opnieuw zijn kracht te bewijzen? Berlijn intusschen is merkwaardig stil; i het voert een gesloten politiek, waarop geen enkele buitenstaander op "net oogenblik kijk heeft. Wellicht is de Führer momenteel bezig de groote Rijksdagrede, welke hij Maandag avond houden zal, aan de gewijzigde toe standen in Spanje en elders ter wereld aan te passen. Vorstelijke opwekking tot moreele en geestelijke herbewapening Vanmiddag om kwart voor een heeft H. M. de Koningin voor de Nederlandsche omroepzenders een rede gehouden, die ok naar de Overzeesche gebiedsdeclen erd uitgezonden. H. M. zeide in Haar rede over de moreele en geestelijke herbe wapening het volgende: Een nadere toelichting Waar de gedachte der Geestelijke en Moreele Herbewapening in het middel punt der belangstelling is komen te staan en Mij gebleken is, dat er nog veel ver schil van meening bestaat omtrent haar toepassing, wil Ik trachten U nader toe te lichten, hoe Ik haar zie. Vanzelf zal dit dan tevens een antwoord zijn op enkele de vele vragen, die Mij naar aanlei ding daarvan langs verschillende wegen bereikten. De innerlijke vernieuwing, die de op roepen van October voorop stellen, nopen ons tot een geheel nieuwe instelling ten opzichte van alle nooden van den tijd, een zich daarvoor inzetten, in eigen omge ving, in eigen kring en als volk in zijn geheel. Met vreugde heb Ik de bereidwilligheid begroet van zoovelen, zoowel hier, als in Nederland onder de keerkringen, om aan deze' geestelijke en zedelijke krachtsin spanning deel te nemen. De stroom van persoonlijke betuigin gen van instemming, die Ik mocht ont vangen, zoowel als de gemeenschappelijke adressen, geven blijk van den ernstigen wil, als mensch, en als kring, er den schouder onder te zetten. Wil die krachtsinspanning de sterke hefboom worden, die ons volk opheft boven zichzelf uit, boven de onderlinge verdeeldheid en den druk van den tijd, dan moet zij omgezet worden in de le venshouding van: „Draagt elkanders las ten" in de geheele samenleving. Eerlijk tegenover onszelf Laten wij in dit ernstige tijdsgewricht werkelijk eerlijk zijn tegenover ons zelf en ook als volk en de oogen niet sluiten voor onze tekortkomingen en feilen als mensch en als gemeenschap. De verdeeldheid en voortschrijdende splitsing en versnippering, die ons in het dagelijksche leven tegemoet treden met de daarmee gepaard gaande vervreem ding onderling, zijn slechte heelmeesters voor de krankheden van onzen tijd. Waar juist nu het verlangen naar samenwer king en het sluiten der gelederen bij tal loos velen opkomt en de noodzaak gevoeld wordt elkander de hand te reiken, moet aller streven er in de eerste plaats op ge richt zijn elkander te begrijpen en begre pen te worden. Men geve zich rekenschap hoe het den enkeling te moede moet zijn, indien de omstandigheden nog drukkender en be nauwender zouden worden en hij zich niet gedragen zoude voelen door de ge meenschapsgedachte. Ik weet het niet korter uit te drukken dan in de woorden van den tweeden op roep: „vrees voor afbraak moet worden omgezet in wil tot opbouw." Wat moet er opgebouwd worden? Waar- Op moet onze arbeid gericht zijn?, Een nieuwe geestesgesteldheid In de eerste plaats op een geheel gewij zigde, nieuwe geestesgesteldheid ten op zichte van de nooden die allerwege zijn ontstaan, en op een krachtig streven om, als volk in zijn geheel, daarin te voorzien Ten tweede op het bevorderen van een nieuwe geestesgesteldheid ten opzichte van de moreele en geestelijke moeilijkhe den van dezen tijd, en van den drang om ook daarin, in nationalen zin, de helpen de hand te reiken. Heel bijzonder hebben Mij daarom de mededeelingen en berichten verblijd over de hier en daar aan den dag getreden pogingen van practische toepassing der gedachte van geestelijke en moreele her bewapening in grooter verband, met weg cijfering van hetgeen dreigt te scheiden en vooropstelling van een breede gemeen schapsgedachte. Beroep op medewerking Nog geheel onder den indruk van de prachtige samenwerking en eensgezind heid, gehee! uit U zelf voortgekomen, bij gelegenheid van de viering van Mijn 40- jarige regeering, doe Ik een beroep op Uw aller medewerking om deze eensgezind heid duurzaam te doen zijn en practisch in toepassing te brengen bij de bestrij ding van den hooggestegen nood op gees telijk en stoffelijk gebied en de hinder palen weg te nemen, die den opbouw tegen houden, die noodzakelijk is om tot een betere toekomst te geraken, 'Als men de gedachte laat gaan over 9e groote vraagstukken, die voor duizenden een levensbelang zijn, denken wij in de eerste plaats aan het schrijnend leed van de werkloosheid. De bestrijding daarvan zou in hooge mate gebaat zijn door de ge boden nieuwe instelling do* geestes tegen over de nooden van ons volk. Mogen de in een vergevorderden staat van voorbereiding verkeerende plannen der overheid, welke eene aanzienlijke uit breiding der werkverschaffing beoogen, aangevuld door hetgeen particulieren be reid blijken te doen, een krachtig begin van toepassing der herbewapening op groote schaal zijn. Voor onzen geest rijst op het gebrek aan brandstoffen, klceding en dekking, dat in een zoo groot aantal gezinnen is ontstaan, en dat, ondanks de mildheid van vele en onderscheidene groepen, nog steed® om leniging roent Daaraan zal eerst ten volle kunnen worden voldaan als de geest van saamhoorigheid en helpen over ons geheele volk vaardig wordt. Ter verduidelijking herinner Ik U hier aan het vuur, dat allerwege aan den dag kwam bij het vervaardigen van wanten en bivakmutsen voor onze gemobiliseerden voor den eersten winter na het uitbreken van den oorlog. En een dergelijke alge- meene belangstelling en voortvarendheid deed zich verleden jaar voor, waar het gold het maken van uitzetten voor jong geborenen ter gelegenheid van de ge boorte Mijner kleindochter. De eenheidsgedachte Al bestreken deze behoeften slechts een zeer bescheiden oppervlak op maatschap pelijk gebied, de eenheidsgedachte, die daarbij op den voorgrond trad. geeft een helder beeld van wat hier aan de orde is. Njet minder dan aan de materieele moeilijkheden denk Ik aan het schrijnend leed en de gedruktheid in het hart van hen, die van werk verstoken zijn, of op andere wijze slachtoffer van de crisis zijn. Hier ontsluit zich een wijd arbeidsveld voor naastenliefde in nationalen zin, om de gevolgen te bestrijden van crisisleed. zoowel voor hen die midden in het leven staan, als voor de jongeren, die geen kan= krijgen om aan den slag te komen. De landen, die in den wereldoorlog er wikkeld waren, hebben voorzien in dr nooden van de oorlogsslachtoffers. Is er niet aanleiding naar middelen te zoeken om hetzelfde te doen voor de velen, die buiten hun schuld slachtoffers zijn gewor den van de huidige economische omstan digheden? Ik weet, dat de wil tot opbouw, uitgaan de boven alle verdeeldheid, bij zeer velen aanwezig is. Het moet en kan Ik zou dezen allen willen vragen voor te gaan, en vooraan te staan, bij het te verrichten werk in groot verband en natio nalen zin teneinde metterdaad, en met hun bezieling en voortvarendheid het be wijs te leveren, dat dit moet en kan! Sedert het uitbreken van den wereldoor log is er veel op maatschappelijk en staatkundig terrein ontwricht en zijn ons, door de omstandigheden, beperkingen van onze vrijheid opgelegd, waardoor ons ge duld op menigerlei gebied op de proef is gesteld, want, al verandert onophoudelijk het beeld van den toestand en daarmede ook de aard van de offers, die van ons ge vraagd worden,de onvrijheid is er niet minder om. Deze prikkelbaar makende en benau wende toestand is oorzaak, dat goede eigenschappen weieens in het gedrang ko men terwijl minder goede soms haar vrijen loop nemen. De handen uit de mouwen Het is overeenkomstig de beginselen der herbewapening om dergelijke verschijnse len van verwording niet met onverschil ligheid voonbij te gaan, doch zich deze als gemeenschap en als volk aan te trekken, de handen uit de mouwen te steken, ten einde de vergroeiing uit te snijden. Alleen de overtuiging van een geheel volk van de noodzaak van den door Mij bedoelden opbouw, gevolgd door de een drachtige poging daartoe, kan verval en ineenstorting voorkomen en een beweging in opgaande lijn doen ontstaan. Ongetwijfeld zal geen van U de hooge innerlijke waarde en de diepe beteekenis ontgaan van zoodanige vrijwillige, en uit eigen overtuiging voortgekomen nationale daad van een vrij volk, dat in de grond slagen, waarop zijn staatsbestel rust, het hechte fundament vindt, waarop het zich kan verjongen en vernieuwen. Ik zoude in mijn taak tekort schieten, waar Ik over de moreele en geestelijke her bewapening spreek, die zoo nauw samen hangt met de geestesgesteldheid van den enkelen mensch, indien ik niet een enkel woord zeide over de persoonlijke zijde de zer geestelijke krachtsinspanning. In den eersten oproep lezen wïj, dat Gods levende geest elk volk en elk mensch tot zijn hoogste bestemming roept. Deze geest beantwoordt ook den angstkreet, dien de mensch in zijn geestelijke ellende en verlatenheid slaakt naar Gods nabij heid. Deze begeerte naar persoonlijk contact met God is wel nooit zoo sterk en zoo verbreid geweest als tegenwoordig, nu schier alles wegvalt waarop de mensch- heid eertijds meende te kunnen staat maken, en onzekerheid en onvastheid ons overal tegemoet treden. Die persoonlijke verhouding, zonder welke geen innerlijke vrede mogelijk is en die ver uitgaat boven de hoogste scheidsmuren, onverschillig van welken aard deze mogen zijn, kenmerkt zich bij uitstek door waarheidszin, oprechtheid en eerlijkheid. Ik zou dit met het volgende beeld wil len verduidelijken. Wij weten, dat er geen spleet zoo klein is, of het zonlicht en de lucht, die toy in- ademen, dringt er door heen. Op gelijke wijze banen Gods liefde en Gods geest zich een weg door de kieren van het bestaan van elkeen. Van elkeen, zonder uitzondering, onverschillig in welk werelddeel hij woont, r.f wat zijn over tuiging is, of welke taal hij spreekt. Staat ons allen deze ontzaglijke doch tevens zoo verblijdende en moedgevende waarheid helder voor ogen? Beseffen wij, dat zij het krachtigste cement is tusschen menschen onderling en volken onderling? Op deze waarheid berust nu de gedachte der herbewapening en het „Draagt elkan ders lasten". Christus voor alles Omdat velen Mij gevraagd hebben naar Mijn persoonlijk geloof en persoonlijke er varing eoa Mij herinnerd werd aan de woorden „Christ avant tout", die Ik eens neerschreef, voeg Ik ten besluite het na volgende nog hiér aan toe. De ervaring, die aan die woorden ten grondslag ligt, is mijn leid-sfer geweest om tot bovenstaand inzicht te komen. Ik hoop aan die woorden „Christus »Wi alles" tot aan mijn laatsten ademtocht trouw te blijven. Daartoe geve Hij Mij de kracht VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De herhalingsoefeningen die in dit jaar zullen gehouden worden. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer inzake de Algemeene Beschouwingen over de be grooting voor 1939. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van Binnenlandsche Zaken. Een auto is in het Steenwijkerdiep ge reden; daarbij is een Amsterdamsch koop man omgekomen. De ontzettende verwoestingen in Chili, door de aardbeving aangericht. Triumfale intocht der Franco-troepen Barcelona. Daladier en Bonnet over de handhaving van Frankrijks buitenlandsche belangen. Te Rome wordt „Naar Parijs" ge schreeuwd. Droefgeestig weer Voor het geheele land: nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, plaatse lijk nog eenige regen of natte sneeuw, zwakke tot matige noordoostelijke tot noordelijke wind, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 753.5. Stand vanmorgen half twaalf 2.2 C. THERMOMETERSTAND Jan. Zon op 7.50 uur, onder 4.35 uur 28 Jan. Maan op vm. 10,31 u. ond. vm. 0,29 u Eerste Kwartier nam. 3.20 uur FIETSERS LICHT OP 28 Jan. Van 'sav. 5.05 u. tot 'smorg. 7,19 u. Gistermorgen zijn drie vliegtuigen van het Chileensche leger naar het geteisterde gebied vertrokken, gevolgd door een aan tal machines van een civiele luchtvaart maatschappij. Zij hadden doktoren en me dicijnen aan boord. Militairen, dagbladen en particulieren zamelen gelden in voor on dersteuning der slachtoffers; 24 ton voed sel is samengebracht om naar de plaatsen des onheils te worden vervoerd. Met Chilian heeft men nog steeds geen goede verbindingen. Alleen de radio func- tionneert, maar deze beperkt zich ertoe of- ficieele berichten door te geven, zonder nadere bizonderheden. De eerste hulp, die ter plaatse is aan gekomen, staat voor een moeilijke taak met de duizenden gewonden. De wegen en Een ooggetuigen-indruk De eerste correspondent, die in het ge teisterde gebied aankwam, was de ..Uni ted Press"-correspondent. Charles Serry. Serry arriveerde aan boord van een bom menwerper te Chilian. Deze stad bood een troosteloos beeld. De aardbeving had daar groote verwoestingen aangericht. De Hartverscheurende tafreelen tusschen de puinhoopen Volgens berichten uit Santiago de Chili schat men aldaar het aantal dooden, die als slachtoffer vielen van de vreese- lijke aardbeving, op rond 20.000. De carabineros, die zich thans ophouden in het getroffen gebied, gaven de volgende ramingen: Paral: 150 dooden 200 gewonden; stad half verwoest. San Carios: 50 dooden 100 gewonden. Joengay: 20 dooden 50 gewonden. Los Angeles: 13 dooden, vele gewonden. Chilian: geheel verwoest, meer dan 5000 mogelijkerwijze 10.000 dooden. Cauquenes: 5000 dooden, de stad werd geheel verwoest. In de stad Concepcion zouden volgens een nog niet bevestigd bericht 800 lijken uit de puinhoopen zijn gehaald. Het is voor de regeering voorloopig onmogelijk het aantal dooden en gewonden op te geven, aangezien de verbindingen uiterst slecht zijn. Pen politiek afgevaardigde, die een vliegtocht maakte over Concepcion en Chilian zeide, dat zelfs Dante geen afschu welijker schouwspel zou kunnen hebben beschrijven. De Chileensche regeering heeft de toestemming, om naar het zuiden te reizen, ingetrokken. Slechts aan ambtenaren wordt zulks toegestaan. Er loopen geen passagierstreinen meer, terwijl de automobielen niet verder mogen dan Talea, teneinde den toevoer van levensmiddelen, die toch reeds zeer moeilijk is, niet te hinderen. spoorlijnen zijn afgesneden, waardoor de aankomst van hulpcolonnes onmogelijk is. De luchtvaart bewijst dan ook groote diensten. Voorts wordt vernomen, dat twee on derzeeërs en een ravitaillemenntschip van Valparaiso zijn vertrokken met artsen en medisch materjaal aan boord. persman baande zich met moeite een weg door de met puin bedekte straten, toen een man kwam aanloopen met de wanhoop of het gelaat, die uitriep: „Ik heb vier kinde ren verloren, maar ik alleen leef noa, ik alleen!" Een andere man zocht tusschen de puinhoopen en toen Serry hem vroeg: „Wat doet ge daar?" zeide hij. dat hij planken zocht om het ontzielde lichaam van zijn vrouw, waarvan het hoofd ont brak, te begraven. Verder zag hij een meisje met den knop van een deur in de hand. Ze was blijkbaai gedood, toen zij het huis wilde verlaten Overal zag hij wanhopige vrouwen es mannen tusschen de puinhoopen zoeken. Sommigen schreiden, anderen baden, weer anderen keken met verstarden blik rond Geheele blokken huizen waren puin. Overal lagen lichaamsdeelen ver spreid. Op het groote plein van Chilian stond nog een gebouw overeind. Hotel, politiebureau, postkantoor, kathe draal, telegraafkantoor, gebouw van de courant „La Discusion", alles lag in p Serry betrad het eenige huis. dat blijven staan. De bewoners vertelden hem dat het getrild had, alsof het van gele was. Het hospitaal stond nog, maar was ernstig beschadigd. Twee doctoren hadden dag en nacht gewerkt. Zij hadden operaties zonder verdoovingsmiddëlen gevoerd. Overlevenden verhaalden, hoe het i tal dooden en gewonden tenslotte nog binnen zekere grenzen is gebleven, door Uit een auto gevallen en gedood MAAïtSSEVEEN, 27 Januari. Onder de gemeente Oudenrijn is het ruim 3-jarig zoontje van den heer A. Kemp op tragische wijze om het leven gekomen. De auto had juist even gestopt en de vader had zich overtuigd, dat de portieren goed gesloten waren. Terwijl de auto met een snelheid van circa 20 km. voortreed, is op onver klaarbare wijze een der portieren openge schoten en viel het jongetje uit den wagen. De wielen zijn niet over het lichaampje ge gaan, doch hebben het slechts even geraakt. In bewusteloozen toestand werd het kind overgebracht naar het homoeopathische zie kenhuis te Utrecht, waar het een uur later overleden. Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA 0e fijnste apéritit. Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele jsar geopend DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. HoU. Ontbijt vanaf f 4.— Rustige sfeer In het eentram van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 dat de aardbeving aanving met zachte trillingen, in plaats van met hevige schok* ken. Velen hadden daardoor nog den tijd, om zich in veiligheid te brengen. Berging der slachtoffers van de aardschokken SANTIAGO DE CHILI, 27 Jan. (Havas)' Uit Concepcion wordt gemela, dat tot nu toe 1200 dooden uit het puin zijn geborgen, doch dat nog de helft der ruïnes moet vvor* den onderzocht Concepcion en Chilian zijn nu ontruimd, aangezien er gebrek is aan water en levens middelen. Voorts wordt gemeld, dat te Pnrr.il ?00 menschen om het leven gekomen zijn en ♦e San Carlos 100 gewond Artsen en hulpcolonnes zijn naar het go- teisterde gebied vertrokken. Wagens zijn opgeëischt voor het vervoer van gewonden. Vanavond worden 500 vluchtelingen uit Concepcion verwacht Deze menschen zijn c.oor den Engelschen torpedojager „Exeter* geëvacueerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1