Ontzettende aardbeving N 'lirttiur geïl&éft (£<mraitt Barcelona door Franco bezet Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Er zouden vijftien duizend slachtoffers zijn 1 v 1 abomumerttsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekQ.J8 Voor het Buitenland bij wekelijkscüe zendingf 4.50 BQ dagelijksche zending.5.50 Alles bij voorulfbe&ïïng Losse irommers 5 ct. met Zondagsblad Vb cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 N°. 6610 DONDERDAG 26 JANUARI 1939 19e Jaargang &öt>ert£ntieprij?en: Van I tot 5 regels1.177. Elke regel meer 0.221/. Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 4 0.10 De Republikeinen in het Noorden afgesneden De internationale gevaren nemen toe! BURGOS, 26 Januari (Renter) De troepen van Franco hebben Barcelona zonder tegenstand bezet. Navarreesche divisie Barcelona binnengetrokken BURGOS, 26 Januari. (Reuter). De rechtsche troepen, met de Navarreesche (divisie aan het hoofd, heeft een trium- phalen intocht in Barcelona gedaan zon' der er tegenstand te ontmoeten. De bezetting van Barcelona BARCELONA, 26 Januari. (Reuter). Vanmiddag te twaalf uur rukten de divi sies uit Navarra onder commando van generaal Solchaga en de Mooren onder commando van generaal Yague, met vliegende vaandels en slaande trommen als eersten Barcelona "binnen. De troepen van Franco stieten niet op iegènstand, aangezien de meeste man schappen van het regeeringsleger de stad reeds hadden verlaten voor de rechte schen binnenrukten. De Navarreezen en Mooren bezetten eerst het historische fort Montj'uich, dat Barcelona beheerscht en den berg Tibte idabo. De Navarreezen en Mooren wer den gevolgd door de „Pijlen" divisie en 3e „Tercio", het Spaansche vreemdelin gen-legioen. De Spaansche regeering op zoek naar een zetel PERPIGNAN, 26 Jaat fHavas), De Fran- sdh« ambassadeur bij de regeering van het Republiketnstihe Spanje is vannacht te Port Vendree aangekomen, waar hij een onder- g houd had met de prefect Vanmiddag zal hij te Figueras een onderhoud hebben met Del 1» Vayo over de plaats, waar hij zich zal ves- 3' tigen. n Het schijnt, dat sommige Spaansche mi nisteries nog geen bevel hébben ontvangen inzake de plaats waar zij zich moeten ves- tigen, allen bevinden zich evenwel in de provincie Gerona. Negrin te te Junquera, de eerste Spaansche plaats na Pertbus, gezien. Het schijnt, dat hij een plaats zoekt waar -j de Spaansche regeering haar zetel kan op- u slaan. Buitenlandsche oorlogsbodems gebombardeerd MARSEILLE, 26 Jan. (Reuter)' Vluchte lingen, welike hier zijn aangekomen, hebben bevestigd, dat bommen zijn gevallen bij de buitenlandsche oorlogsbodems op de ree de te. van Caldetas. Klaarblijkelijk werden dé aohepen door een escadrille vliegtuigen van S® Franco onder vuur genomen. De vluchtelingen worden thans met boo- j0{ ten van den oever aan boord gebracht, aan gezien de pier niet meer bruikbaar is. Vóór de poorten van Barcelona Voordat ons het bericht bereikte van de inname der stad, geweri ons nog het vol gende nieuws: SARAGOSSA, 26 Januari (Reuter). De vrouwelijke „stoottroepen" van Franco, waarvan dochters van eenige grandes deel 9 uitmaken, wachten vandaag op het bevel Barcelona binnen te trekken om er de ge- brek lijdende bevolking van voedsel te voor zien. Deze vrouwen kennen reeds de juiste )0J adressen, waar soepkeukens moeten worden ingericht. Een voedselvoorraad staat te harer beschikking. Ondanks de snelheid, waarmede de op- ;oo niarsch van Franco werd ten uitvoer gelegd, 700 is hij niet onvoorbereid op de bezetting van Barcelona. Alle mogelijke maatregelen zijn t00 tot in bijzonderheden reeds maanden ge leden uitgewerkt en een volledige organi satie zou gereed zijn om de zaken over te nemen. Er zijn groote voorraden opgeslagen, terwijl nauwkeurig is berekend wat noodig is. De geneeskundige dienst heeft eveneens zjjn zg. stoottroepen. Militairen en politie aillen de orde handhaven en plundering voorkomen. Vluchtelingen in Frankrijk Drie Spaansche treilers, met 51 manschap pen van het Spaansche regeeringsleger en een vrouw aan boord, zijn gisterochtend in de haven te Lanouvelle in het departement 01 Aude aangekomen. De soldaten deelen mede, 100 dat zij in het door de regeeringstroepen be zette deel van Spanje een batterij luchtdoel geschut hadden bediend, doch dat hun stel ling niet meer te houden was geweest. Zij deelden verder mede, dat nog andere treilers met manschappen van het regee ringsleger aan Iboord op weg zijn naar Fran- sche havens. Een waarschuwing van 3e „Temps" In zijn Bulletin du Jour schrijft de Temps: „Wanneer Barcelona gevallen zal zijn, het geen niet lang' meer lijkt te zullen duren, ls het wel duidelijk, dat de geheele belangstel ling zich richten zal op het internationale aspect van het vraagstuk. Op dat oogenblik zal men zich rekenschap kunnen geven van de mate, waarin het fas cistische Italië bereid is de door Mussolini, tegenover Chamberlain aanvaarde verplich tingen na te komen en niet te streven naar territoriale, politieke of economische .voor deel en in Spanje. Op dat oogenblik zal de kwestie gesteld worden van de handhaving van den „status quo" m het Westen van de Middellandsche Zee, zooals die gestipuleerd is in bet Britsch-Italiaansdhe accoord van 16 April. Een handhaving met het oog waarop Frankrijk en Engeland alle voorzorgsmaat regelen zullen moeten nemen, die dienstig zijn om het hoofd te bieden aan mogelijke verrassingen. Zoo zal de eventueele val van Barcelona diepen weerslag hebben cm den internatio nalen toestand, waarvoor Europa sinds lang gesteld is en die snel moet worden opgehel derd, wanneer men deiningen en krampen wil vermijden, welke niet minder gevaarlijk zouden zijn voor den vrede dan die van September j.L, Een Duitsche meening De Frankfurter Zeitung houdt zich in een hoofdartikel bezig met de geruchten, volgens welke de Fransche regeering zou overwegen Minorca te bezetten, als onderpand, opdat Mussolini zijn troepen, na het einde van den strijd in Spanje, ook werkelijk zou terugtrek ken. Het blad zegt niet te kunnen gelooven, dat verantwoordelijke Fransche staatslieden met zulk een plan rondloopen, want het zou slechts een verontschuldiging bieden oor een inval van Mussolini in Savoye en de Fransche districten langs de Italiaansche grens. Wanneer de Fransche regeering noch tans zou denken aan het nemen van dit of een ander onderpand, dan moet haar gezegd worden, dat het plan daartoe reeds toot Duitschland volkomen indiscutabel is. H.M. de Koningin over moreele en geestelijke herbewapening RADIOREDE OP VRIJDAG 27 JANUARI Naar gisteravond per radio werd medegedeeld zal HM. de Koningin op Vrijdag27 Januari om 12.4g uur voor de radio sprekenmet als onderwerp: Onze taak in deze dagenin verband met de moreele en geestelijke herbewapening". DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR ZWITSERLAND Vertrek omstreeks hall Februari Naar de „Msb." verneemt, heeft de Ko ninklijke Familie het voornemen zich onge veer 15 Februari voor eenigen tijd naar Zwitserland te begeven en wel naar Grindel- wald. Het hotel „Adler" aldaar is voor het ver blijf gereserveerd. Grindehvald is een uitgelezen plaats voor wintersport en ligt in het Berner Oberland 1 hoogte van 1050 meter. Van Kerstmis tot Paschen is er door de overvloedige sneeuw gelegenheid om prachtige ski-toch ten te maken. Met bergsporen zijn op ge makkelijke wijze startplaatsen te bereiken als KI. Scheidegg (2064 meter), Eigerglet- scher (2323 meter), zelfs naar het uitgangs punt van den grooten Eismeertocht meter) en den Jungfrau 3457 meter). Ook voor alle andere wintersport als schaatsenrijden, hockey, bobslee enz. is er prachtige gelegenheid. Het hotel „Adler" biedt naar alle kanten schoone vergezichten. Zeer hooge stand van de Maas De scheepvaart in thans gestremd VENLO, 26 Jan. Tengevolge van den hoo- gen waterstand is sinds gistermiddag de scheepvaart te Venlo gestremd. Schepen,, welke een hoogere ligging boven het water vlak hebben dan zes meter, kunnen de Maasbrug te Venlo niet meer passeeren, om dat de doorvaart 6.05 meter bedraagt. Gis teren moesten dan ook drie schepen ten noorden van de Maasbrug ten anker gaan. Men verwacht nog een meter was, zoo dat dan de waterstand slechts anderhalve meter lager zal zijn dan de beruchte water stand van Januari 1926. De stand te Maas tricht is thans 45.53 m. boven N.A.P., de hoogste stand in Januari 1926 was 46.92 boven N.A.P„ zoodat het verschil tusschen beide standen thans slechts 1.39 m. is. RAADSVERKIEZINGEN TE ROTTERDAM EN TE AMSTERDAM De verkiezingen voor den gemeenteraad van Rotterdam zullen gehouden worden op 21 Juni. Voor Amsterdam is de can- didaatsteUing op 9 Mei; de verkiezingen ook op 21 Juni. Sommige steden in CHILI zijn geheel verwoest Het zuiden van Chili is gisteren geteisterd door een vreeselijke aardbeving. Officieele berichten meldendat te Concepcion duizenddooden en talrijke gewonden zijn gevallen. De halve stad is vernield of beschadigd. In Lota vielen vijftien doo- den en vijftig gewondenin Tal- cahuano veertien dooden en hon derd gewonden. Volgens berichten van uitgezon den vliegtuigen is Chiltan de hoofd stad der provincie Nubleverwoest Het aantal slachtoffers is onbe kend, maar zou verscheidene dui zenden bedragen. De stad telde 40.000 inwoners. Er zouden nog slechts 5 huizen rechtop staan. ER ZOUDEN 15.000 SLACHTOFFERS ZIJN Er komen hier slechts onvolledige berichten binnen over de aard schokken. Men gelooft dat er 15.000 personen bij zijn omgeko men, van wie alleen 10.000 te Chiltan, dat op 65 K.M. ten oosten van Concepcion ligt. Deze stad is geheel verwoest. Een theater stort te in en alle bezoekers verloren het leven. De dooden worden snel ter aarde besteld. Er bevinden zich veel gewonden op straat. Er is een algemeene trek naar de open velden. De autoriteiten van Concepcion hebben via de radio voortdurend berichten uitge zonden omtrent het onheii en om verband middelen en dergelijke verzocht, daaraan toevoegend, dat men niet in staat was, het aantal dooden en gewonden te schatten, doch men bevestigde dat het centrum van de stad verwoest is. Concepcion is de derde stad van Chili en telt 80.000 in woners. Sommige steden zijn geheel verwoest, terwijl in vele steden w.o. Concepcion, branden zijn uitgebroken. De zone. waarin de aardbeving zich deed gevoelen, strekt zich uit over 6 pro vincies: Talca, Maule, Nuble Concepcion. Biobio en Cautin. Daar wonen meer dan 1.600.000 inwoners op een oppervlakte van 400 mijl lang en 100 mijl breed. Santiago, de hoofdstad van Chili, waar zich de aardschokken, zij 't in mindere mate, eveneens Weden gevoelen De staat van beleg is in het district Tal- cahuano afgekondigd. Dit district ligt 800 K.M. ten Zuiden van Santiago. Deze maatregel werd genomen omdat een vier de deel van de stad Talca verwoest zou zijn, terwijl de marinebasis ernstig be schadigd werd. De minister van binnenlandsche zaken heeft bericht ontvangen, dat de aardbe ving de stad San Carlos die 350 K.M. ten Zuiden van Santiago gelegen is. heeft verwoest. San Carlos telde 9.000 inwo ners. Officieel wordt medegedeeld, dat de Junkervliegtuigen, die over de stad Parral vlogen, berichten, dat die stad bijna ge heel verwoest is. De hulpverleening De regeering heeft direct hulp per vlieg tuig, speciale treinen en automobielen naar de plaatsen des onheils gezonden. Voed sel, doctoren en verpleegsters worden aangevoerd. Het vaststellen van het aantal slachtoffers en de materieele schade zal De Statenverkiezingen IN GELDERLAND EN LIMBURG ARNHEM, 25 Jan. Naar wij vernemen hebben Ged. Staten van Gelderland bepaald, dat de verkiezingen voor de Prov. Staten in deze provincie zullen gehouden worden op Woensdag 19 April a.s. Ook in Limburg is als datum vast gesteld 19 ApriL Chr.-Hist. lijst voor Statenkring 's-Gravenhage 's-GRAVENHAGE, 26 Januari. De Christe- Iijk-Historteche can-didatenlijst in den Staten' kring 's-Gravenlhage luidft ate volgt: 1. Anth. Folmer. 's-Gravenltoage; 2. W. Wagenaar, 's-Graiverihage; 3. Jac. den Duik Jr., Stiheveninigen; 4. Dr. Ir. H. G. van Beu- sekom, 's-Gravenhage: 5. Dr. J. A. Putto, 's-Gavenhage; 6. N. Slotboom, 's-Gravenhage; 7. Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland, 's-Gra- verihage; 8. H. van Keulen, 's-Gravenhage; 9. E. J. Schoneveld, Loosdudnen; 10. N. Veld hoen, 's-Gravenhage. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE blad i H. M. de Koningin zal Vrijdag een. radiorede houden over geestelijke en mo reele herbewapening. De verjaardag van ex-keizer Wilhelm zal te Doorn met verschillende feestelij heden gevierd worden. De hooge stand van het Maaswater heeft stremming van de scheepvaart ver oorzaakt. Op de Oosterschelde is een Belgisch Rijnschip vergaan. De bemanning is gered Voor het nieuwe gebouw van de B.I.M. is het project van architect Oud gekozen. Zuid-Chili geteisterd door ontzag-* lijke aardbeving: catastrofe vernietigt ste* den en menschenlevens. Omsingeling van Barcelona wordt nau- wer aangetrokken. Is er een conferentie van vier ophanden? Belangrijke onderhandelingen aanstaande Franco zon Britsche grondstoffen 1 kapitaal wenschen PARIJS, 26 Januari (Havas)". De conti nentale editie van .Daily Mail" meldt: „Men meent te weten, dat eerlang onder handelingen van het grootste belang voor de toekomst van Spanje en de positie der Ita liaansche en Duitsche vrijwilligers zullen worden geopend. Franco heeft, door bemiddeling Van den Hertog van A1 v a, die zich te Londen be vindt, aan de Britsche regeering te ver staan gegeven, dat hij zelf de noodige stap pen zou ondernemen om de terugtrekking te verkrijgen van alle buitenlandsche vrij willigere uit zijn land, wanneer hij een voorloopige regeering zal kunnen vestigen, welke door drie vierden der bevolking zal worden aanvaard. Men denkt, dat hij deze regeering zal kunnen vestigen na de bezet ting van Barcelona, dat zijn hoofdstad zal worden. De onderhandelingen erover verkeeren nog in een beginstadium, doch men geeft te ver staan, dat Engeland, op zijn beurt, zich zal moeten verplichten een zekere hoeveelheid grondstoffen te verschaffen, zooals wol, katoen en andere producten, welke onmis baar zijn voor de Spaansche industrie, zoo mede kaïpitaal voor de ontwikkeling Spanje. verscheiden dagen eischen. Escadrilles militaire bommenwerpers startten het eerst om hulp te bieden, ge volgd door treinen. In één daarvan Le- vonden zich de president, Aguirre Cerda, 40 doctoren en verpleegsters met verband materiaal. De regeering heeft den radio-amateurs verzocht, om bij het verstrekken van be richten samen te werken, doch waar schuwde. dat nauwkeurigheid een eerste vereischte hierbij is. -felWirtl me ■&P- NOG WAT REGEN OF SNEEUW 1 Voor hef geheele land: be trokken tot zwaar bewolkt, met plaatse lijk nog eenige regen of natte sneeuw^ vooral in het noorden van het land, lichte dooi tot temperatuur om het vriespunt» Meest matige oostelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand, vanmorgen half twaalf 744,9. THERMOMETERSTAND j Stand vanmorgen half twaalf 3,2 C. 1 FIETSERS LICHT OP 27 Jan. Van 'sav. 5.04 o, tot 'smorg. 7.20 tl fFISK safti-flight de band die zijn tijd vooruit is. SNEEK (Pr.), T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE- ALMELO Dr. H. Nannlng's TANDPASTA In tuben van 25 en 60 ets. Neerlands beste Tandpasta I W.Uoicktpptlpk to krriJol.cb W.r,id I. Or. H. MANNING', Pk.™. Qca. F.bri.k. N.V, DEN HAAG. HET RESTAURANT VAN 1 „SEINPOST" SCHEVE NINGEN ls ook gedurende de wintermaanden geopend. Wij verzorgen steeds met zorg Uw menu. Prins Bernhard en Prinses Beatrix in Den Haag 's-GRAVENHAGE, 26 Jan. Nadat, zooals gemeld, Prinses Juliana gistermiddag in het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde was aangekomen, zijn in den loop van den avond ook Prins Bernhard en Prinses Beatrix in Den Haag gearriveerd. HET HUIS VAN GRAMMENS BESMEURD BRUSSEL, 26 Jan. (A.N P.) Naar ..De Standaard"' meldt, hebben onhokenden het huis van Grammens in de Wn etc brug ge- staaf te Ronse, waar zijn vroiAv nt'ocn met haar kind verlooft, nnneerïen h»:--'olf o-erons zijn bekende actie voor hef «*i»hni«k dor Vlaamsche taal te Oudenaarde in Ho o~«,0 nis zit besmeurd, en de deuren en rollui ken met een laag zwarte vor":s hosfroken* Een groep Vlamingen heeft dien'onn-ovnlire besloten het huis van Grammens fe bewa ken zoolang deze nog gevangen wordt ga houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1