Ilieutue (Ênurimt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De nood in CataSonie hoog gestegen p\incett üïljonnemcntsprtjö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/jCI. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 WOENSDAG 25 JANUARI 1939 19e Jaargana NO. 6609 NATIONALE OPVOEDING Bij de behandeling der Amsterdamsche gemeentebegrooting heeft een vrijzinnig- democratisch raadslid een vurig pleidooi gehouden voor nationaal onderwijs op de openbare sclhool. De spreekster wilde de leerlingen doordringen van de groote waar de der democratie, van de zegenrijke macht der Kroon, van de beteekenis eener onaf hankelijke rechtspraak, van de burgerlijke vrijheid, welke wij onder de schuts van Oranje genieten. Wij mogen trotsch zijn op ons staatsbestuur, betoogde de spreek ster, doch wij moeten van kindsbeen af lee- ren, hoe wij de verworven en tot heden be houden vrijheid behooren te gebruiken. Vooral ook, omdat de democratie oneindig ,veel meer is dan de macht van de helft plus één. Wij gelooven, dat deze gedachte in onze dagen door de groote meerderheid van ons volk onderschreven zal worden. In elk ge val zal men toegeven, dat er meer belang stelling betoond zal moeten worden voor de nationale opvoeding, dan vroeger wel ge schiedde; al zal niet iedereen dezelfde be teekenis aan de uitdrukking hecihten. Het staat wel tast, dat de confessioneele school in dit opzicht aan de gestelde voor waarden steeds voldaan heeft en zal blijven voldoen. Overal waar het onderwijs in oe vaderlandsche geschiedenis, gezien in Schriftuurlijk licht, tot zijn recht komt, spreekt men ook over Oranje, over onze godsdienstige en burgerlijke vrijheid, over democratie, dat is, volksinvloed in de eenige en beste beteekenis des woords. Of zulks op de openbare school ook zoo gemakkelijk zal gaan? De tijd zal gelukkig wel voorbij zijn, dat openbare onderwijzers het een inbreuk op hun neutraliteitsbegrip vonden, wanneer ze uitgenooöigd werden om met de leerlingen het Wilhelmus te zin gen. Maar om van hen te vergen, dat zij zullen leeren „hoe ten slotte een bepaald gedeelte van de staatsmacht is gereserveerd voor het Koninklijk huis en hoeveel grooter die macht is, dan men in het algemeen meent"; wij betwijfelen of dit geen moei lijkheden zal opleveren. We hebben daar reden voor. Een vrijzinnig predikant in Noordholland, voorzitter van „Volksonderwijs", vermaande in de plaatselijke pers de openbare onderwij zers om ook eens in de kerk te komen: „Mochten de dames en heeren van het on derwijs hun positie eens leeren begrijpenl ,Wat zou men dan de openbare school een stuk meer vertrouwen schenken". Een hoofd van een openbare school met 35 jaar plattelandservaring viel den predi kant bij, al verklaarde hij nadrukkelijk, dat „het naar de kerk gaan maar uiterlijk heden, maar vormen zijn. Heel verkeerd is het, misleidend zelfs, naar deze vormen 's menschen innerlijk te beoordeelen". Aan zijn vrijzinnigheid behoeft men dus niet te twijfelen, doch „men moet de waarde van deze vormen" niet onderschatten. „In elk ge val zijn er duizenden en duizenden, die het oneerbiedig vinden als men in dit verband ,van „sleur" spreekt en de school moet daar rekening mee houden". Ook om de stichting ,van Christelijke scholen tegen te gaan, want de openbare voedt immers op tot alle Chris telijke en maatschappelijke deugden. De redactie van „het Schoolblad" heeft voor dezen predikant en zijn verdediger geen ander woord dan dit: „Niemand zal het een predikant kwalijk nemen, wanneer hij onder de leden van zijn kerkelijke gemeente op gepaste wijze actie voert om het kerkbezoek te bevorderen". Maar de vrijmoedigheid van dezen predi kant noemen wij 17de eeuwsdh." Van veel kerkelijk inzicht geeft dit ant woord weinig blijk; het is echter afdoende om te concludeeren, dat het met de nationale opvoeding nog niet zoo gemakkelijk zal gaan. DUBBEL VOORDEEL In het bouwkundig weekblad Architec ture bepleit Dr E. I. B e u m e r het restau- reeren van oude gebouwen op groote schaal in werkverschaffing. Het behoeft geen betoog, dat Dr Beumer hiermee geen poging doet om het peil der uitgaven voor de bestrijding der werkloos heid nog eens weer met groote bedragen te verhoogen. Daar is hij de man niet naar. Als de regeering zegt: „er is niet meer be schikbaar"; dan doet hij er geen schepje op. Hij bepleit echter een andere verdeeling der beschikbare millioenen. Volgens den schrijver wordt de werkver schaffing wel wat eenzijdig: het is ontgin ning hier'en ontginning daar. Uitnemend op zich zelf, maar teleurstellend voor werk- looze vakarbeiders. Hetzelfde verschijnsel zien we in vele plaatsen. Grondwerk is het voornaamste; vakarbeid voor geschoolden is bijna niet te vinden. Daarom vestigt de heer Beumer de aan dacht op het mooie werk, dat gedaan kan worden om oude, historische gebouwen van allerlei aard voor ondergang en instorting te bewaren. Een deel der beschikbaar ge stelde middelen dient daarvoor afgezonderd te worden. Dit zou tweeërlei voordeel geven. Ten eersie, do restauratie van historische monumenten, welke een kostbaar bezit vor men; ten tweede arbeid yoor vakbekwame Manresa in handen der rechtschen Val van Barcelona aanstaande geacht Een officieel rechtsch communiqué meldt, dat de nationalistische troepen gisteren de geheele Llobregat-linie heb ben bezet, zoodat de laatste verdediging voor Barcelona is ingestort. Men ver wacht, dat Franco's troepen binnen 24 uur de stad zullen binnentrekken, daar de toestand onhoudbaar wordt geacht. Dë colonnes van generaal Yague heb ben de eerste huizen van de zuidelijke voorsteden reeds bezet. De nationalisti sche batterijen nemen thans de havens onder vuur. Zeven divisies rukken thans naar de Catalaansche hoofdstad op en onder vinden daarbij hoegenaamd geen tegen stand meer. De groote stad Manresa is eveneens gevallen. Zonder onderbreking weergalmt Barce lona thans van het gedonder der bom-ont- ploffingen en van 't gebulder van Franco's artillerie en het republikeinsche afweer geschut De nationalisten onthouden zich ervan, het centrum van de stad onder vuur te nemen, teneinde niet meer dan strikt noodzakelijk is te vernietigen. De nervositeit, welke in de stad heerscht, heeft haar hoogtepunt bereikt Ook tijdens de hevige luchtraids werden honderden burgers naar de buitenwijken vervoerd, waar zij nog te elfder ure moeten helpen bij het aanleggen van nieuwe verdedigings werken. In de straten heerscht een buitengewone militaire bedrijvigheid. Overal ziet men wagens met munitie en tanks, waarvan er sommige naar het Noorden, andere naar het Westen worden gedirigeerd. De pas ge mobiliseerde mannen trekken, voorzien van nieuwe wapens, naar het front. Tegelijkertijd wordt aan de evacuatie van de burgerbevolking gewerkt, hoewel men hierbij op groote moeilijkheden stuit. De portalen, gangen en benedenverdiepingen van de regeeringsgebouwen, die gedeeltelijk ontruimd waren, daar de bureaux naar het Noorden verplaatst zijn, zijn nu volgepropt met vluchtelingen, die uit de buitenwijken verdreven zijn. Het aantal dakloozen stijgt met het uur. Vlieger-waarnemers melden, dat lange files vrachtauto's geregeld Barcelona ver laten, terwijl uit het feit, dat ook menige luxe wagen uit de stad vertrekt, duidelijk blijkt, dat verscheidene leiders de wijk nemen. Men verwacht, dat met den laatsten aan val zal worden gewacht, totdat de geheele hoofdstad in een omtrek van twintig kilo meter door de troepen van Franco zal zijn ingesloten. Reuter meldt uit Perpignan, dat het di plomatieke corps van Barcelona en Calde- tas vertrekt naar Figueras en de grens. De Fransche ambassade is de eenige Al plomatieke vertegenwoordiging, die te Bar celona blijft. Dc slag om Manresa werklieden. Waar dan nog bij komt, dat zulke herstelwerkzaamheden vaak loon intensief zijn; ö'.w.z. er zit een hoog percen tage arbeidsloon in. De aansporing van den schrijver ver dient toejuiching Barcelona mobiliseert zijn laatste mannen tegen de oprukkende nationalistische troe pen. De laatste lichtingen gaan zich mel den. het bezit van de stad Manresa. De legionas- rcewen waren van Igualada opgerukt naar Manresa. terwijl de divisies van Maestrazco van de bergen in het Noord-Westen af daalden. Zij stieten op de verdedigers, die bevel hadden tot dien dood weerstand te bieden. Den geheelen dag spuwden de machine geweren hun doodelijke ladingen langs de hellingen van het amphitheater, waarin Manresa gelegen is. Uit de batterijen ach ter de voorste linies werden tachtig gra naten per minuut afgeschoten, om de defen sie van Manresa murw te beuken. Bij hat invallen van het diuister baanden de natio nalistische eenheden zich onder leiding van generaal Valino een weg rondom de stad. optrekkende achter tan les. Bij het aanbreken van den dag waren de republikeinsche troepen in Westelijke rich ting afgetrokken, zoodat zij Manresa open lieten voor het binnentrekken der natio nalisten. De val van Manresa voorspelt volgens de nationalistische strategen den vai van Barcelona. Vluchtelingenstroom naar dc Fransche grens Del V a y o heeft gisteren den geheelen dag van de Fransche regeering getracht ge daan te krijgen, dat de republikeinsche troe pen, ingeval de verdediging van Catalonië ineenstort, op Fransch grondgebied zu'len worden toegelaten. Tijdens de lunch op de Spaansche ambassade heeft hij met Rey- naud. Mandel en Patenotre geconfereerd, tegenover wie hij herhaaldelijk verklaarde, dat duizenden in levensgevaar zouden ko men te verkeeren, indien zij door het leger van Franco gevangen genomen zouden wor den De Fransche regeering heeft tot dusver echter weinig animo geloond, om nog ver scheidene honderdduizenden vluchtelingen op te nemen. Inmiddels hebben talrijke bataljons Sene- galeezen bevel ontvangen, om den mobielen garden, die bij Perpignan langs de grens liggen, assistentie te verlcenen. Volgens de bevelen, die op het ocgenblik van kracht zijn, zullen alle vluchtelingen aan de grens ontwapend worden en dan on middellijk naar concentratiekampen worden gezonden. Het staat echter nog niet vast, wat verder met hen gedaan zal worden. Volgens berichten van de grens komen daar dagelijks duizenden burgers aan, voor namelijk te Cerbère, Puigcerda en Perthus De Fransche autoriteiten hebben Dinsdag ongeveer duizend man van de internationale. DE „MARNIX" IN NOODWEER Kapiteinshutten en salons overstroomd Vier en twintig uur over tijd LONDEN. 25 Jan. (A.N.P.) Het motorschip „Marnix van St. Alde- gonde" van de Stoomvaart Mij. „Nederland" is gisteren op zijn thuisreis 24 uur over tijd te Sout hampton aangekomen met tweehon derd passagiers aan boord. De ver traging was een gevolg van het slechte weer in het Kanaal. Een passagiere had door brekend glas een diepe wonde in het been beko men en verscheidene leden van de bemanning hadden minder ernstige kwetsuren opgeloopen. Zondagnacht beliep de storm het schip nabij Ouessant. Gezagvoerder Mörzer Bruvn verklaarde bij aankomst te Sout hampton, dat de overkomende zeeën zoo ge weldig waren, dat hij van de brug het voor schip niet meer kon onderscheiden. De to- renhooge watermassa's benamen eik uit zicht Tijdens den storm ving de „Marnix" noodseinen van vijf schepen op, maar dc toestand van het Nedprlandsche mailschip was op dat oogenblik van dien aard, dat de gezagvoerder niets anders durfde te doen. dan zich met zijn eigen zware taak te be moeien. De bakboordzijde van den bak kreeg door de beukende zeeën een deuk van tien voet hoog en dertig voet lang. De ka piteinshutten, welke zestig voet boven de waterlijn liggen en de salons werden over stroomd en in de verblijven voor de beman ning was het nog erger. De eenige kans om grooter gevaar te vermijden was koers ver anderen en op zee te sturen, zeide kapitein Mörzer Bruyns. Wij zijn toen vijftig mijl uit de kust gevaren. DE „VEENDAM" HEEFT AVERIJ ROTTERDAM, 25 Januari. De „Veendam" van de Holland Amerikalijn, op weg Rotterdam naar New York, heeft sch/ade be- loopen aan de stuurboordschroefas. Het schip zet de reis met één machine (bakboord) onder verminderde snelheid voort. Men ver wacht, "i.t de „Veendam" Zaterdag te New York aankomt. Staten-verkiezingen in Zeeland en Overijsel Eveneens op 19 April Ged. Staten van Zeeland en van Overüsel hebben bepaald, dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten in hun provincie op 19 April as. zullen worden gehouden. brigades, onder wie Amerikanen en Cana- deezen. toegestaan, de grens te overschrijden doch 1500 anti-fascistische Italianen. Duit- schers en Tsjechen, die niet gerepatrieerd kunnen worden en naar Mexico wenschen te gaan, werden teruggezonden. Het Spaansche mailschip Haban. dat twee jaar geleden te Bordeau werd geïnterneerd, was bestemd, om hen naar Mexico te vervoeren, doch de machines van dit schip moeten -eerst her steld worden, alvorens de reis kan werdeti aanvaarA Er bevinden zich nog zes duizend vete ranen van de internationale brigades in Ca talonië, welke de internationale commissie, die in opdracht van don Volkenbond de eva cuatie van de buitenlandsche vrijwilligers uit Spanje moet controleeren, gaarne in ve. ligheid zag, voor zij door de nationalisten gevangen genomen worden. Frankrijk wei gert evenwel hen toe te laten, tenzij zi.i naar :n ander land kunnen doorreizen. Genoemde commissie heeft zich inmid dels genoodzaakt gezien Barcelona te ver laten, isteren is zij met haar geheel archief te Perpignan aangekomen, waar zij zal blijven totdat haar taa.k beëindigd is. Hulp voor Spaansche kinderen! Naar vernomen wordt, heeft de Britschc regeering een bedrag van 20.000 pond ster ling beschikbaar gesold als eerste termijn van een onbepaald bedrag, bestemd voor nulp aan gevluchte Spaansche kinderen. Sinds de laatste vergadering van den Volkenbond zijn ook andere giften geschon ken. Zoo heeft Zweden 50 000 pond beschik haar gesteld België 15.000 pond. Noorwe gen 10.000 pond en Denemarken 10.000 pono sterling. Andere landen hebben eveneens gal del ij ken steun toegezegd, terwijl men meent te weten, dat de Vereenigde Staten beloofd hebben gedurende de eerstvolgende maanden tarwe tot een waarde van 300.000 dollar per maand te zullen zenden. Heet beheer der schenkingen berust bij het internationale comité voor hulp aan gevluchte Spaansche kinderen, dat de gif ten uitreikt zoowel in hst republikeinsche Spanje als in het door F--sneo heheerschte gebied. Het grootste deel gaat thans naaT se republikeinsche zijde waar de voedse' ichaarschte het ernstigst is. Ook linksche nederlaag in Estremadura? Volgens een bericht van Havas uit Bar gos. Is daar medegedeeld, dat de rechtschen m Estremadura buitengewoon belangrijke 'sities hebben genomen en den republikei >n een zware nederlaag hebben toege Twee bataljons zonden zijn gevangen ge nomen en honderden dooden moeten op het slagveld zijn achtergelaten. EEN HALF-UUR-DIENST OP HET MIDDENNET? Plannen tot versnelling bij de Spoorwegen UTRECHT, 25 Januari. Naar wij ver nemen koestert de directie der Ned. Spoorwegen plannen om met ingang van de Zomerdienstregeling over te gaan tot een versnelling van den dienst op het middennet. Men overweegt om over te gaan tot een half-uur-dienst op de route AmsterdamUtrecht. Een en ander zal uiteraard een groote bespoediging van het reizen, ook voor andere plaatsen, tenge volge hebben. De plannen verkeeren echter nog in ?en beginstadium. Het gebed in den Raad Door Vlaardingens raad verworpen VLAARDINGEN, 25 Januari. In de gister avond gehouden raadsvergadering is een voorstel-De Heer (a.r.) tot invoering van het gebed in den raad. met 16 tegen 5 stem men verworpen. Met de linksche frac ties hebben ook de Chr. Historischen en twee Anti-Revolutionairen tegen het voorstel ge stemd. omdat zij van oordeel waren dat een dergelijk principieel voorstel vooraf aan een diepgaande bespreking in de rechtsche par- 'ijgroepeeringen had moeten voorafgaan, het geen thans niet was geschied. Wel hebben -leze leden verklaard volgaarne opnieuw hun houding te bepalen indien een voorstel als dit, zou worden ingediend op de wijze als door hem de eenig juiste werd geacht. DE ONTPLOFFING TE WEESP De heer Freen overleden BUSSUM, 25 Januari. De heer Freen, die tijdens de ontploffing, welke zich gistermorgen heeft voor gedaan bij Philips-van Houten te Weesp, ernstige brandwonden op liep en naar de Gerardus Majella Stichting te Bussum werd overge bracht, is daar gistermiddag om vijf uur overleden. Door den stoomwinch gegrepen Havenarbeider te Amsterdam gedood AMSTERDAM, 25 Jan. Aan boord van het s.s. „Meliskerk" van de Vereenigde Stoom vaart Maatschappij, liggende aan de Han delskade. is gisteravond omstreeks negen uur bjdens het laden een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een veertigjarige havenar beider het leven heeft verloren. De man bediende een stoomwinch. Om een ijzeren staaf in het ruim te doen draaien maakte hij met zijn voet een beweging, waardoor hij waarschijnlijk uitgleed en een stoomwinch, die stil stond, in beweging kwam, doordat hij op een stoomkraan te recht kwam. Hij kwam tusschen de draaiende machine te vallen en met een zware hoofdwonde, verbrijzelden arm en inwendige kneuzingen werd hij opgenomen. Korten tijd later is hij overleden. Soldaat probeerde dame te bedriegen 's-GRAVENHAGE, 25 Jan. „Een gemeene streek", zoo noemde de advocaat-fiskaal b:j het Hoog Militair Gerechtshof, Mr L. B. J Vermeulen, de handelswijze van den 20-ja- rigen J. H. gewoon dienstplichtig soldaat bij het 9e Regiment Infanterie te Steenwijk. Hij had een motorfiets geleend van een kennis en was daarop uit toeren gegaan. Hij was in botsing gekomen met een wiel- rijdster, die daarbij vrij ernstig werd ge wond. terwijl de beide rijwielen werden be schadigd. Hoewel de dame geraimen tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen en de soldaat kennelijk de schuld van de aanrij ding droeg, maakte zij geen werk van dc zaak om den soldaat niet in moeilijkheden te brengen. Maar ondank is 's werelds loon. Niet al leen, dat hij het rijwiel op naam van een ander liet repareeren en het stilletjes bij den eigenaar terugbracht, hij had ook nog de brutaliteit de dame een brief te schrijven waarin hij haar vroeg de helft van de koe- ton die hij niet gemaakt heeft te willen vergoeden en zoodoende nog een slaatj° uit de aanrijding te slaan. De dame doorzag de list evenwel en gaf de zaak aan. De krijgsraad veroordeelde H wegens poging tot oplichting tot zes maan den gevangenisstraf en ontslag uit den mi litairen dienst, van welk vonnis de ad o- caat-fiskaai bij het Hoog Militair Gerechts hof gisteren bevestiging vorderde. Het hof zal nader uitspraak doen. HELMOND, 25 amuari. Gistermiddag is op den Broekschen Parallelweg te Helmond de -44-jarige fabrieksarbeider P. van Dijk. die daar liep, door een vrachtauto van de bier brouwerij Bavaria uit Lieshout, aangereden en zwaar gewond. Het slachtoffer, dat op medisch advies naar het SL Antonius gast huis alhier is vervoerd, is daar in den afge loopen nacht overleden. Van D. was ge huwd en vader van twee kinderen. Prins Konoye uit het Japansche ministerie TOKIO, 25 Jan. (Havas). De geruchten, volgens welke Prins Konoye zou aftreden als minister zonder portefeuille, yvordin vandaag bevestigd in een interview, dat Prins Konoye aan hét dagblad Asahi heeft toegestaan en waarin hij verklaarde, voornemens te zijn voor het einde van ce landsdagzitting te zullen aftreden. gbtoertentieprijjnt: Van I tot 5 regelsf.171/* I Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 0 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 j A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Bij alle goede manufacturenzaken Kleurecht Waschecht VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer- bestaat uit DRIE bladen Verschenen is de Memorie van Ant-, woord aan de Eerste Kamer over de be grooting van Financiën. De Z-Afrikaansche hoogleeraar Prol. d. Heever heeft gister voor de Vrije Universiteit te Amsterdam gesproken. De „Marnix van St. Aldegonde" is, doordat het schip van noodweer te lijden heeft gehad, een dag te laat in ons land. Een der slachtoffers van de ontploffing te Weesp is aan de gevolgen overleden. De opening van een nieuw gedeelte van de Ned. Herv. Diaconesseninrichting te Rotterdam. De val van Barcelona schijnt thans oni ontkoombaar te zijn. Spaak leest in de Kamer de Belgische regeeringsverklaring. Geen bizondere Duitschland. legeroefeningen in Duitsch-Poolsche regeling getroffen in zake de verdreven Poolsche Joden. BEWOLKTE LUCHTEN Voor het geheele land: plaat selijke nevel of mist, overigens zwaar bewolkt tot betrokken, met eenigen regen, vooral in het zuiden van het land. Meest matige wind uit oostelijke richtingen* weinig verandering in temperatuur. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen hall twaalf 752,2. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 3,8 C. FIETSERS LICHT OP 26 Jan. Van 's av. 5,02 u. tot 's morg. 7,22 u. ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN voorradig H.J. VAN6LADEL, Waalwijk RESTAU RANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanal1.75 LUNCH f 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 anr: Speciale Plats du Jour vanaf 1 0 50 Koffie f 0.15. Oud-wethouder van Hellevoetsluis veroordeeld Tot zes weken gevangenisstraf ROTTERDAM, 25 Jan. De rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van c.en 70-jarigen D. de B. uit Hellevoetsluis. die zich aan overtreding van art. 363 van het W. van S. had schuldig gemaakt. In November en December 1937. toen verdachte wethouder was der gemeente Hellevoetsluis. had hij van A. Blok/ijl die op de voordracht was geplaatst voor de benoeming tot directeur van de waterleiding tevens gemeente-architect, de belofte aange nomen. dat Blokzijl hem met een bedrag van f 100 uit de financieele moeilijkheden, waar hij geraakt was. zou helpen, indien hij >r den gemeenteraad in die functie zou zijn benoemd. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld •t zes weken gevangenisstraf. Het O.M.. waargenomen door Mr J. F. Hoeffelman had verdachte's veroordeciing tot 2 maanden gevangenisstraf geëischt KERKRADE, 25 Januari. In der atfzeloopen nacht is bij het verplaatsen van ijzeren steun- pflarèn in' de "dominale 'rr.ijn 'e Kerkfade dé 44-jarige gehuwde mijnwerker L. Ketteler uit Bleierheide onder vallend gesteente be- doliven en gedood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1