Jlieuiue ^eiitsdjr (ümtrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De vliegboot „Cavalier" op zee vergaan ROOFMOORD OP EEN OUDE VROUW IN DE JORDAAN TortTte>rv I iabonntmtntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekq.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending5^0 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7*/i cf. N°. 6607 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 56936 MAANDAG 23 JANUARI 1939 19e Jaargang StrtJertcntieprijjcn: Van 1 tot 5 regels1.17'/* Elke regel meer0.227a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0,10 Er waren dertien mènschen aan boord Tankbool komt tijdig aan om tien levens te redden De vliegboot „Cavalier", die den dienst onderhoudt tusschen New-York en de Bermuda-eilanden, heeft tijdens >- een zwaren storm op een ruwe zee een h noodlanding moeten maken. Er was een bemanning van vijf koppen aan n boord en een achttal passagiers. Naar schatting had de noodlanding plaats .t ongeveer halverwege de te volgen route De bemanning zond draadloos het be- richt uit, dat het toestel zinkende was. Na tien uur van ontberingen zijn ten >•- slotte tien der schipbreukelingen door t een tankboot gered. Twee passagiers r en een steward zijn echter geheel ver- stijfd van de koude van het wrak ge slingerd en naar alle waarschijnlijkheid ■- omgekomen. ■t e Tegen zes uur Zaterdagmiddag seinde de tmarconist van de „Cavalier", dat de moto- ren door ijsvorming weigerden. Om 6.12 [- volgde het bericht, dat de machine op zee e was gedaald en assistentie dringend nood- 1. zakelijk was. Een laatste noodkreet: „Wij 1 zinken", toen zweeg het radiotoestel van de vliegboot. t Doch reeds was het modern uitgeruste beddingswezen van de Vereenigde Staten in Ji actie gekomen. Alle schepen in de nabij- L. heid van de plaats, waar de „Cavalier" was neergekomen, werden gewaarschuwd en ..twaalf hunner antwoordden, dat zij full speed op weg waren, om de inzittenden te j redden. Verscheiden vliegtuigen, w.o. een „vliegend fort", stegen op; ook een nieuw luchtschip van het leger kreeg opdracht zich gereed te maken voor deelneming aan het reddingswerk; de kustwacht zond haar beproefde kotters uit De meeste vliegtui gen moesten onverrichterzake terugkeeren. 1 Slechts een vlieger van de kustwacht waag de het op zee te dalen nabij de plek, waar b de „Cavalier" neergekomen was en spiedde - van daar den horizon at Daar het zicht tien p mijl was, hoopte hij op deze wijze het wrak te ontdekken. i Het wrak gevonden! j De ïankboot „Esso Baytown" van de Standard Oil Company was hem echter voor. Een eerste bericht flitste door den 1 aether: „De „Cavalier" gevonden. Tien per- 1 sonen gered". Toen arriveerde van alle zij den hulp. Het vaartuig van de kustwacht „Champlain" zocht de omgeving af. De machtige zoeklichten veegden over de woest bewogen zee, scherp keken de man nen uit naar de drie vermisten, die den strijd tegen* den verdrinkingsdood waar schijnlijk hadden opgegeven, docbi men hoopte nog steeds hen te redden. De kanon neerboot „Erie", die inmiddels ook ter plaatse was gekomen, had een dokter aan boord, die overging op de „Esso Baytown", om de geredden te verzorgen. Zij waren inmiddels reeds zoover bijge komen, dat zij een eenigszins samenhan gend verhaal konden doen over de uren van doodsangst, die zij op het steeds die per zinkende wrak hadden doorgebracht. Met een geweldigen slag was de vliegboot op zee neergekomen en reeds tien minuten later begon de 18 ton zware machine te zin ken. De inzittenden hadden geen tijd ge had, hun reddingsgordels aan te doen en konden slechts met de gordels in de hand naar voren loopen. Het was namelijk juist het achtergedeelte, waar zich de cabine be vindt, dat steeds meer zonk. Spoedig bleef den inzittenden niets anders over, dan de cabine te verlaten en een toevlucht te zoe ken op de vleugels. Uren van spanning.... Uren van spanning en ontbering volgden. Het was ijzig kond, de hooge golven sloegen over de vleugels, die, gesteund door de drij vers, boven waren gebleven, terwijl het ach tergedeelte was weggeslagen en gezonken. De rnbber reddingsgordels deden goede diensten, doch ten laatste konden drie man nen het niet langer nithonden en verdwenen volkomen nltgeput in de kokende zee. Eindelijk doorboorden de zoeklichten van een schip de duisternis. De mannen vronwen begonnen te schreeuwen, maar de storm overstemde het hulpgeroep. Toch kwamen de lichten steeds nader en richtten zich op het wrak: de „Esso Baytown" had de „Cavalier" gevonden. Met groote inspanning werden de schip breukelingen overgenomen. Onder hen bevond zich een man, die eenigen tijd geleden al een ongeluk had ge had en daarbij zijn arm had gebroken, die in een gipsverband zat. Desondanks slaag de hij er met groote wilskracht in op den vleugel te klauteren en zicht vast te klem men. Er was verder een echtpaar," dat veer tig Jaar lang lief en leed had gedeeld en dit feest op de Bermuda's wilde vieren. Daarvan zal nu niets komen, want de „Esso Baytown" brengt de geredden terug naar New-York. Prins Bernhard neemt deel aan jachtrit Prinses Juliana onder de toeschouwers BAARN, 23 Jan. Z.K.H. Prins Bernhard heeft Zaterdagmiddag deelgenomen aan een jachtrit, georganiseerd door de Kon. Ned. Jachtvereeniging, in samenwerking met de Noordhollandsche Jachtvereeniging. Te on geveer half drie verscheen de Prins, in ge zelschap van Prinses Juliana, aan de meet nabij de Hollandsche Rading, vanwaar de ongeveer vijftig deelnemers vertrokken. De rit was vrij zwaar en met verschei dene hindernissen, waaronder eenige breede slooten, welke voor Prins Bernhard echter geen moeilijkheden opleverden. Via Rustenhove, Nieuwe Wetering, Beu kenburg en Groenekan bereikte het gezel schap na vijf kwartier de „Kill", gelegen nabij, het station Bilthoven. Prinses Juliana heeft per auto hier en daar den rit gade geslagen en zich vervolgens ook naar de „Kill" begeven. Jagermeester was jhr Schorer, fieldmas- ter jhr Six. Aan de „Kill" sprak Prins Bernhard een woord van dank tot dc aanwezigen, voor het groote genoegen, hem met dezen rit verschaft en bracht een hoera uit op den jagermeester. Noodlottige aanrijding te Best Motorrijder tegen wagen gereden en gedood BEST, 23 Jan. Op den rijksweg tusschen Best en Eindhoven is Zaterdagavond de motorrijder J. Strijbis, die zich met een duopassagier in de richting Eindhoven be gaf, tegen een vierwielige, met paard be spannen wagen, welke voor hem uit reed, gebotst. De motor kwam met beide personen in een links van den weg gelegen sloot terecht. S. was op slag dood. Zijn reisgenoot bleef ongedeerd. Vermoedelijk heeft S. den wagen, welke het voorgeschreven achter licht voerde, te laat opgemerkt. Haar kleinzoon en diens vriend de daders In totaal maakten zij 400.- buit AMSTERDAM, 23 Jan. In het hartje van den Jordaan is Zaterdag een lafhartige, afschuwelijke roof moord gepleegd, waarvan een 82- jarige vrouw het slachtoffer gewor den is. Snel recherche-werk van po litie en justitie bracht aan het licht, dat een kleinzoon van de vermoorde en diens vriend de daders waren. Zij maakten een bedrag van 400 buit. Zondagavond waren reeds vier arrestaties verricht. Behalve de twee daders die reeds bekend hebben zijn nog twee medeplichtigen in gesloten. De vrouw, die reeds jarenlang weduwe is, woonde ruim acht maan dien op de klei ne etage boven dien grutterswinkel van J. Willdieboer aan de Lindengraciht 148. Zij was een eenzelvige vrouw, die met heol weinig menschen omging: Zij heeft één ge huwde dochter, een 42-jarige vrouw, die met haar geziin op die Palmgrachit woont Deize vrouw heeft e middags om ruim half órie het afgrijselijk misdrijf ontdekt. Zij kwam bij haar moeder op bezoek, belde, doch er werd niet opengedaan. Zij begreep er niets van en belde toen bij de buren op Het nieuwe gebouw t Ned. Ilecv. Diaconessenhuis te Rotterdam, dat morgen plechtig ingewijd wordt, twee hoog. De weduwe Polder opende dc deur en die dochter liep naar de achter kamer, waar zij tot haar verbazing haar hoogbejaarde moeder gekleed op bed zag Liggen. Tot haar ontzetting zag zij. dat de oude vrouw dood was. Op haar gezicht een handdoek en daaroverheen had de moordenaar want het was direct duidelijk, dat hier een misdaad was ge pleegd een kussen gelegd. De voeten van de vrouw waren met een tcuw ge bonden. Luid gillende riep de dochter om hulp. De buurvrouw, dae haar binnen gelaten had en dier zoon kwamen op het geroep: „Help, help, ze hebben m'n moeder vermoord" naar beneden. Direct waarschuwde de jonge Polder een politie agent. Na een kort onderzoek waar schuwde deze het bureau Marnixstraat en eenige oogenblikken later was het ge heele politie -en justitieapparaat in volle werking om den laffen moordenaar van de oude vrouw op te sporen. Kleinzoon door de politie gehoord Twee kleinzoons van die oude vrouw - kinderen van de dochter, die het misdrijf out dekte een veertienjarige jongen en een twintig jarige jongen werden op het poli tiebureau aan een scherp verihoor ondier worpen. De oudste, die eenigien tijd. bij zijn grootmoeder heeft ingewoond, woont thans 3n kaïmer in de Boomstraat. De jongste woont in de buurt, dodh hij schijnt Zater dagmorgen nog op de Linde ngracht te zijn gezien. In de woning van die oude vrouw werden aanteekeningen en boekjes gevonden, waar uit blijkt, dat zij in den Jordaan vele klant jes heeft, wien zij geld leende tegen flinke rente. Vele getuigen werden 's middags door de recherche naar de woning van de vermoor- rouw gebracht om door justitie en po litie te worden gehoord. De oudste kleinzoon werd, na op het poli tiebureau uitvoerig verhoord te zijn, per auto naar de woning aan de Lindengracht teruggebracht ter confrontatie met het lijk. hij hield echter nog 9teedis vol onschuldig te zijn. De vrouw werd door de politie gevonden met een prop in den mond en een handdoek over het gezicht gebonden, waarop een kussen was gelegd. De gearresteerde kleinzoon staat niet gunstig bekend. Hij moet een onverschillige, ruwe jongen zijn, die liever lui dan moe is. Hij heeft geruimen tijd bij zijn'grootmof der ingewoond. Bij zijn arrestatie had hij on geveer f 40,in zijn zak hoewel hij werk loos is. Voorts had hij pa* 's morgens een jas uit de Bank van Leening gehaald. In het huis van de vrouw, die als leen ouw bekendheid genoot, is nog een bedrag in tachtig gulden gevonden, doch men vermoedt, dat er nog een aanzienlijk hooger bedrag is geweest» De kleinzoon bekent De 19-jarige Frans E., de klein zoon van de vermoorde vrouw, heeft Zondagmorgen na een langdurig verhoor ten slotte toegegeven, dat hij den moord heeft gepleegd. Eischt van Uw leve V M.B DE BEER, Aol770 AM/TERDAM. Nu gaan de Duiische dienstmaagden heusch weg Er zal op 1 Februari een extra-trein rijden De Duitsche dienstboden moeten naar huis komen. Ze zijn daar hard noodig, zoo werd onlangs meege deeld. Tot half Februari kregen ze den tijd om orde op zaken te stellen en daarna werdev z* ir. de Heimat verwacht. Al spoedig bleek, dat de vaderlands liefde blijkbaar niet zoo heel groot was, of, als men het zoo zeggen wil, niet grooier dan de sympathie voor de Hollandsche jongens. De stadhuizen werden bestormd door trouwlustige Duitsche dienstbodentjes, die na de trouwplechtigheid soms weer rustig naar haar mevrouw terug gingen, om eerst een uitzet te verdienen, voor ze een eigen nestje gingen bouwen. En vele Hollandsche mevrouwen wa ren daar heel blij mee, want een Hollandsche dienstbode is niet zoo heel gemakkelijk te krijgenHet dienstbodenprobleem ging m z?n volle zwaarte dreigen enhet dreigt nog. Toch gaat het er nu van komen. Februari nadert snel en daarmee ook de uittocht van de dienstboden, die naar hun vaderland terug moeten. Dat het werkelijk meenens is. bewijst een bericht van het Duitsche consu laat-generaal te Amsterdam, dat op 1 Februari vanuit de hoofdstad een extra-trein voor het vervoer van de naar huis vertrekkende dienstboden zal vertrekken. Die trein zal door rijden tot Dusscldorf. Zal met het vertrek van dien trein voor een aantal gezinnen een dienst- bode-looze periode aanbreken? De jongen gaf de volgende lezing: Hij was Vrijdagavond aan de woning van zijn grootmoeder gekomen met de bedoeling bij haar te eten, wat hij meermalen deed. Op zijn bellen kreeg hij edhter geen gehoor. Hij liep een straatje om en kwam korten tijd later terug. Hij vond toen de deur naar bovenwoning open en hij trof zijn groot moeder in de keuken aan. Deze deed haar kleinzoon felle verwijten, dat hij haar geld had ontstolen. De jongen gaf <fit toe, doch de oude vrouw was met deze bekentenis niet tevreden en zij zeide hem,-dat zij aan gifte bij de politie zou doen. De jongen wond steeds meer en meer op, zoo verklaarde hij tegen de politie, en hij simeekte haar geen aangifte van den diefstal te doen, om dat hij anders, zooals hij het uitdrukte, de lik" in zou gaan. Zij was echter niet te ver. murwen. Tijdiens de woordenwisseling legde hij zijn hand op haar mond. Zij raakte toen - aldus luidt het verhaal van den jeugdigen boos doener half bewusteloos. Vervolgens heeft hij haar op bed neergelegd en hij duwde haar een sok, die hij toevallig in zijn zak zou hebben gehad, in dien mond. Daarover heen snoerde hij een handdoek, waarop hij kussen legde. Hierop heeft hij de klee- ren van de vrouw onderzocht en naar zijn zeggen heeft hij uit een geldzak, die zij oip het liohaam droeg een som van tweehonderd en gestolen. Nog drie mannen gearresteerd AMSTERDAM. 22 Jan. In verband roet dien moord op de 82-jarige woekeraarster, zijn nog drie personen, o.w. een mededader, door de politie gearresteerd» Dank zij het .'-erk van commissaris Schreuder van het bureau Marnixstraat is deze zaak zeer snel opgelost. De hoofddader de 19-jarige kleinzoon is n den loop van den Zondag op zijn verkla •ingen teruggekomen. Het blijkt nu, dat hij niet naar zijn grootmoeder is gegaan om daar rustig te eten. maar hij heeft wel de gelijk de bedoeling gehad om haar te be re-oven. Samen met een vriend, een 25-jarigen werkloozen man, die in de Houtrijkstraat woont ifi hij naar de woning gegaan, l'oea hij boven was. heeft de kleinzoon zijn groot moeder na een woordenwisseling overmees terd en zijn hand op haar mond geleyt Toen heeft hij zijn 25-jarigen vriend, die btneden aan de trap was blijven staan, een seintje gegeven, dat deze ook boven kon kamen. Samen hebben z.j toen het afschu- elijk misdrijf voltooid Zij 'lebben ne •ouw een prop in den mond geduwd en gebonden op li bed gelegd. Het blijkt nu. dat de oorspronkelijke meening van justitie poliiie inderdaad juist was. Zij heboen in totaal f 400.— buitgemaakt. Het geld kebben de misdadigers samen gedeeld. Maar het aantal menschen. dat voordeel •it dezen roofmoord heeft getrokken, bleek rog grooter te zijn. De kleinzoon had n.l. J 100,— aan een zijner vrienden gegeven. Welke rol deze nog in het drama heeft ge- sreeld en of hij precies op de hoogte van de misdaad was. staat nog niet vast. Ook deze (jongen is gearresteerd. De laatste had zijn aandeel in de buit grootendeels in veiligheid gebracht bij een kennis te Rotterdiam. Ook (deze laatste is opgespoord en in zijn woon plaats gearresteerd. Weer vijf inbraken te Soest Vier inbrekers op heeterdaad gegrepen Goede bekenden van de politie SOEST, 23 Januari. In den nacht van Za terdag op Zondag hebben wederom een vijftal inbraken in de geméente Soest plaats gehad. Was het veertien dagen geleden te Soesterberg, thans in het z.g.n. Vorsseveld. De werkwijze is precies gelijk aan die, welke gevolgd is bij de inbraken van eenige weken geleden. Ook thans werd weder uit sluitend geld ontvreemd, n.l. uit één villa 1 30.—, uit de andere kleinere bedragen en etenswaren. In verband met de vele inbraken van den laatsten tijd surveilleerden Zondagavond een drietal rechercheurs te ongeveer half zeven in de omgeving van het Vorsseveld, toen door hen een tweetal bij de politie on gunstig bekend staande personen op ver dachte wijze werd aangetroffen bij de wo ning van een expediteur der firma S. op den Soesterbergschenstraatweg. Zij werden aangehouden en overgebracht naar het po litiebureau. Intusschen bleef een der re chercheurs achter bij het expeditiebureau. Kort na het vertrek van zijn collega zag de rechercheur, dat twee personen door een venster aan de achterzijde de woning van den expediteur verlieten. Zij werden beiden gegrepen, doch een an hen wist zich los te rukken en te ont komen. Hij was echter herkend en werd later in zijn woning gearresteerd. Bij onderzoek bleek, dat in de woning van den expediteur alle kasten waren open gebroken. Aangezien de bewoners afwezig zijn, kon niet worden nagegaan wat wordt vermist, ofschoon een portemonnaie inhoudende een flink bedrag aan geld, waarschijnlijk van diefstal afkomstig, bij een der inbre kers werd aangetroffen. De aangehoudenen zijn de 24-jarige A. V., de 28-jarige A. P. T. S., de 18-jarige R. S. en de 25-jarige P. V. Zij werden allen in ver zekerde bewaring gesteld en zullen voor den Officier van Justitie worden geleid. Auto door Dieseltrein gegrepen Wonderr-»ed afgeloopen BILTHOVEN, 23 Jan. Zaterdagmiddag te ongeveer 3.45 uur had op den onbewaakt en overweg Leijenscheweg een ongeval plaats, dat wonder boven wonder goed afliep. Een door mevr. K. uit Leusden bestuurde auto reed op den Leyenscheweg in de rich ting van den 2e Brandenburgerweg. Of schoon het uitzicht ter plaatse volkomen vrij is, bemerkte zij niet dat uit Utrecht een Dieseltrein met groote snelheid naderde. Toen zij reeds met haar auto op den over weg was hoorde zij den trein en gooide met groote tegenwoordigheid van geest onmid dellijk haar stuur naar links om. De auto werd over een grooten afstand meegesleurd en aan de rechterzijde vrij belangrijk be schadigd. De bestuurster kwam er zonder eenig letsel af. Met geringe vertraging kon de trein zijn weg vervolgen. Door den garagehouder Sophie is de auto met behulp van een takelwagen weggesleept, zoodat het spoor spoedig vrij was. DE FRAUDE TE TEGELEN Gemeente-ontvanger meldt zichzelf bij de politie TEGELEN, 23 Jan. De gemeente-ont vanger van Tegelen, die sedert 16 Jan. j.l. voortvluchtig was, heeft zich Zon dagochtend vrijwillig ter beschikking van den burgemeester gesteld. Hij heeft dit, zoo verklaarde hij, aanstonds na de ontdekking van de onregelmatigheden willen doen, doch uit een gevoel van schaamte heeft hij zulks niet gedurfd. Met medeneming van een betrekkelijk klein bedrag is hij toen aan het zwer ven gegaan. Na eenige dagen in België te hebben rond getrokken, heeft hij zijn familie telefonisch verzocht hem op te halen. Hij heeft een volledige bekente nis afgelegd. Naar het zich voorloopig laat aanzien zal het verduisterde bedrag de vier duizend gulden niet te boven gaan. Het aangevan gen accountantsonderzoek zal nog een week in beslag nemen. De oorzaak van 's mans handelingen, al dus deelde de burgemeester ons nog mede, zou in hoofdzaak gezocht moeten worden in de zware financieele lasten, welke hij gedurende vele jareu had te dragen, o.a. door te duren bouw van een huis en niet in zijn levenswijze. De gemeenteraad heeft den ontvanger in middels in zijn functie geschorst» VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen De gemeente-ontvanger te Tegelen. die verdacht werd van fraude, heeft zichzelt bij de politie aangemeld. Te Losser is een moordaanslag gepleegd op een bejaard echtpaar. Te Amsterdam is een oude vrouw ver moord. Een kleinzoon van haar is gearres-* teerd, die bekend heeft de daad te heb-*' ben gepleegd. Te Soest zijn vier inbrekers op heeterw daad betrapt en gearresteerd. De vliegboot „Cavalier" vergaan; moeW lijke redding van tien der opvarenden. Rechtschen op 25 K.M. afstand vaö Barcelona. Plechtige installatie van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Brussel. Wind, regen, kou Voor het geheele land: krach tige tot matige zuidwestelijke tot noord-1 westelijke wind, betrokken tot zwaar, bewolkt met tijdelijke opklaringen, regen buien, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 740.2. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8.0 C. 24 Jan. Zon op 7.55 uur, onder 4.28 uur 24 Jan. Maan op vm. 8.59 u. ond. nm. 9,05 tf FIETSERS LICHT OP 24 Jan. Van 's av., 4,58 u. tot 'smorg. 7,24 2 N.V. BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantoor HOOGKERK (Gron.j Telefoon 1766 Bijkantoor DEVENTER, Telef. 3865 Uitvoering van Beton-, Utiliteits-, Burger en Waterbouwwerken. Groote voor raden Betonartikelen, ook met asphalt geïmpregneerd of gepenetreerd tegen agressieve invloeden. BETON EMAILLE en ARTILUX- MATERIAAL voor munrbepleistering en gevelstnkken. Lezers van dit blad, laat het U niet weer houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. Tweede Haagsche Chr. Huishoudschool Naar wij vernemen heeft het bestuur van de Vereeniging tot Oprichting en instandhouding van Chr. Nijverheids scholen te Den Haag den Gemeenteraad verzocht de noodzakelijkheid te willen uitspreken van een tweede gebouw voor de Chr. Huishoudschool. De bestaande school telt S00 leerlingen. Het aantal aanvragen is telkens veel grooter dan er plaatsen beschikbaar komen. Het onderwijs vraagt thans van het onderwijzend personeel bovenmatige inspanning. Het ne- stuur is bereid op Scheveningen een tweede school te stichten, maar nog liever in het Boomen en Blocmenkwartier. JAARVERGADERING CHR. META AT.BEWERKERSBOND De alge: - ne vergadering van den Chr. Metaalbewerkcrsbond zal dit jaar gehouden v/orden op 24 en 25 Mei.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1