JHetture gcikscijt (ütrurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De onafhankelijke Rechter (Du&e cn)tto&em^c|)ilicry enX). l?aarfr« C$$%tuuejr$? cJMfotiiara, Bij het heengaan van Dr Schacht Groot Militair Vliegveld bij Katwijk &bomtERttntsprij£(: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is Z35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie -zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tcsse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j CT. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 35936 ZATERDAG 21 JANUARI 1939 19e Jaargang Sötoerttntieprijjtn: Van 1 tot 5 regelsI.T71/» Elke regel meer 022'h Ingezonden Mededeefingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend f 0.10 NO. 6606 1 Het ïs een groote zegen, dat de rechters ïn Nederland slechts verantwoordelijk zijn tegenover God en hun geweten en niet afhankelijk van de Overheid. Hier door is het mogelijk dat de burgers zelfs vasf tegenover den Staat een proces kunnen Ie eu aanspannen en niet behoeven te vreezen, oner dat de rechter de overheidspersonen naar ora de oogen zal zien. Het gebeurt dan ook °P meermalen, dat de Staat tegenover den particulier in het ongelijk wordt gesteld. )denf Natuurlijk zijn hiermee rechterlijke dwa lingen niet uitgesloten (helaas, de voor- J beelden daarvan hebben wij onlangs nog met één moeten vermeerderen) en wij zouden ook niet durven beweren, dat elke rechter volkomen en altijd onpartijdig oordeelt; ook rechters zijn zondige men- schen. Aan de principieele waardij van 1de onafhankelijke rechtspraak verandert zulks echter niets. In de historie is het niet altijd zoo (geweest. Bij den vorst berustte vaak niet prom alleen de wetgevende en uitvoerende, ïo.oo maar ook de rechterlijke macht. Met al (Om de gevaren voor willekeur, welke aan deze machtsconcentratie verbonden zijn. •tage,' En in het heden moge er geen sprake meer zijn van een absoluten monarch, die rich, naar believen over leven en goed van zijn jowl onderdanen beschikt; de staatsmacht is d« totalitaire landen niet minder ge- l 9.01 vaarlijk. De rechter mag dan al of niet on- afhankelijk heeten; NiemöMer ervaart van v-Or. maand tot maand, welhaast van jaar tot jaar» dat de staat over vrijheid of gevan- !'Vn* gen is, ten principale over dood en leven hteni) f r half. beslist. Srt Het is een grondstelling, waaraan niet uzioij'die meeste aandacht wordt besteed, maar ziek# °ok het z.g. echt Nederlandsche Natio- «^naal-Sooialisme wil den onafhankelijken uEiek, rechter afschaffen. Wat de Staat doet is redelijk en dus ook zedelijk, zoo luidt, kort m«t gezegd, de leer van de N.S.B. en dus 8,Jffoet de Staat (men schrijft het woord io,4 steeds met een hoofdletter) ook opperste rechter zijn. De consekwentie hiervan is, JkR» dat de dictator, die zich de personificatie s.: van den Staat weet of meent te zijn» op inath eiUen houtje vonnist en executeert; de praktijk heeft het bewezen, n ï.p Stel daartegenover nu den onafhanke- lijken rechter, die alleen aan de wetten gebonden en aan God gehoorzaamheid '■^"verschuldigd is. Wie zich tot den rechter wendt met zijn klacht, mag vertrouwen, dat hem recht gedaan wordt op onpar- - tijdige motieven. Dit geldt ook voor de leekenrechters in het typografisch bedrijf. Prof. Scholten, t die zoo men weet, vorige week over dit onderwerp sprak, rekende het deze „rechters" als een groote verdienste aan. dat „de bestuurders van organisaties, die aan de rechtspraak deelnemen, weigeren J zidh tegenover hun leden-vergaderingen te verantwoorden over hun arbeid in deze hoedanigheid". Deze rechters zijn niet als de mannen in toga onafzefibaar, maar zij weten ver antwoordelijkheid te dragen voor hande-' lingen, waarvoor zij nimmer ter verant- cent Woor^in'9 kunnen worden geroepen. cen^ Zou deze combinatie van wel afzetbaar cent te zijn, maar toch te weigeren verant woording af te leggen, niet één der oor- E zaken zijn, dat klagers en beklaagden uit de typografische valkken zich vol ver trouwen aan deze rechtspraak van man nen, die het bedrijf en de verhoudingen B kennen, onderwerpen? Er is afstand tusschen de leekenrechters en de bedrijfs- genooten, die voor deze rechtbank ver- schijnen; en toch staat men niet als rbee| vreemden tegenover elkaar. i vei Volgens Mr. Schol ten heeft de bedrijf s- yend rechtsspraak ten deze een voorsprong op >rget justitieele; daar is, zoo zegt hij, wel ,gel, de noodige afstand tusschen rechter en :chel justitiabelen, maar vertrouwen en begrij- ind i pen wordt er wel eens gemist. Om letter- f he: lijk te citeeren: „Nu spreek ik zeker geen kwaad van de overheidsrechtspraak maiwij hebben vele goede rechters indien cheo ik zeg. dat daar in den regel wel de at rc afstand, maar niet de verstandhouding alzo gevonden wordt. Partijen hebben veelal :hein het gevoel, dat zij den rechter niet be- 3 hai reiken, dat hij een andere taal spreekt 'an 0 dan zij". „De rechter van zijn kant moet i wel den rechtzoekende begrijpen". ts 9' Wij hadden dezer dagen een sterke ee neiging om van deze woorden een plech- lartC tige wandtekst te laten maken en deze toe te zenden aan den heer Kantonrechter te ighei Schiedam, die geroepen was om verkeers- f f;;* overtredingen van twee werkloozen te berechten. bij il Onze ggever, met eerbied ver- at jj( vuld tegenover de rechterlijke macht 1. da n*et belust op sensatie, heeft zeer sober tel t( en slechts voor een gedeelte gerappor- zij M teerd. wat de kantonrechter de werkloo- ntaal ?en naar het hoofd wierp. Wat er wer- i kelijk gezegd is willen we liever niet op deze plaats vermelden, maar een kleine aanvulling vünden de lezers elders in dit nummer. Hetgeen gepubliceerd werd was echter voldoende, om vele lezers, uit Schiedam en elders, naar de pen te doen grijpen om hun verontwaardiging te luchten over de kwalificaties, welke deze kantonrechter zich tegenover werkloozen veroorloofde. En het spijt ons, maar wij kunnen zijn houding niet verdedigen. Uit niets bleek, dat de rechter „begrijpend" tegenover de justitiabelen stond, wier „misdrijf" een onnoozele en onbedoelde verkeersover treding was. Men heeft ons verzekerd, dat deze kantonrechter in het dagelijksch leven volstrekt geen onvriendelijk of onhebbe lijk mensch is; maar als de roode pers schrijft, dat hij niet alleen nu, maar meer malen, onhebbelijk tegenover werkloozen optrad, dan kunnen we dat helaas niet tegenspreken. Het mangelt hem blijkbaar aan sociaal inzicht; hij blijft te ver van de gedaagden afstaan. Ook deze rechter is, gelukkig, onaf hankelijk en onafzetbaar; doch nu er terecht en bij herhaling over zijn geheel onnoodig kwetsend optreden geklaagd wordt, kon o.i. een publiek oordeel, dat helaas een critisch karakter moet dragen, niet uitblijven. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ.-MY LEEUWARDEN - BURMANiAHUIS GROOT N00R0H0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS DUBBELE GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Hitiers adjudant naar Amerika Wiedemann consul-generaal te San-Francisco Kapitein Wiedemann, een der ver trouwenslieden van Hitier, wiens bezoek aan Chamberlain in Juli van verleden jaar veel stof heeft doen opwaaien, is, naar verklaard wordt, tot consul-generaal te San Francisco benoemd. Officieele Duitsche kringen verklaren omtrent deze benoeming niets te weten, doch een lid van Wiedemanns familie heeft desgevraagd geantwoord, dat het gerucht juist is. Ie kL VV. M. Zietse, dienende aan boord van Hr Ms Wachtschip te Willemsoord, ls ter beschikking gesteld. Bekwaam financier wordt „decoratieve figuur" Het extremisme wint veld In den dictatorialen 6taat kan het won derlijk gaan! Het eene oogenblik waant men Zijn positie nog zeker, een volgend oogen blik kan het getij volledig veranderd zyn. In het bijzonder geldt dit wel voor de man nen, die aan de touwtjes trekken en zoo valt het te begrypen, dat by het aftreden van dr Schacht als president van de Deut sche Reiohsbank, de gedachten zich ver menigvuldigen. Het bericht van het heen gaan van dezen bekwamen bewindsman is gekomen als een donderslag bij helderen hemel. De ex-president zelf vernam de mutatie eerst gistermorgen om negen uur, nadat Hitier den vorigen middag na een conferentie met Görimg daartoe besloten had. Zelfs voor Berlijn was de vervanging van Schacht door Funk een volledige verrassing. In het buitenland heeft het heengaan van Schacht diepen indruk gemaakt Men ge voelt dat de belangrijke verschuiving, welke de leiding van het Duitsche economische leven heeft plaats gehad, vérgaande con sekwentie» zal hebben. Niettegenstaande het feit dat Schacht er de laatste jaren toe heeft meegewerkt Duitschland, wat het na komen van zyn verplichtingen tegenover den buitenlandsdhen crediteur betreft, tot een aanfluiting te maken, genoot hij toch in het buitenland een gunstige reputatie. Niet in het minst had hij dat te danken aan de rol, die hij in de geschiedenis van de Deut sche Reidhsbank heeft vervuld. Geboren in 1877, werd hy in 1923 voor de eerste maal benoemd tot president van de Duitsche cir culatiebank. Hij wist orde te brengen in de chaotische monetaire verhoudingen van het na-oorlogsche Duitschland en stelde de mark weer op goudbasis. In 1930 werd Sohadht vervangen door dr Luther, die door de sociaal-democraten op flen voorgrond werd geschoven. Drie jaar later, kort na de „Madhitsübernahme" (op 16 Maart 1933), moest Luther echter weer plaats maken voor Hjalmar Schacht De positie van Schacht werd eind 1934 nog versterkt toen Hitler hem bovendien tot Reiahswirtschaftminister benoemde. De monetaire en economische politiek van het Derde Rijk waren nu in één hand vereenigd.' Men overdryft niet wanneer men beweert dat Schacht in de afgeloopen jaren zyn land onschatbare diensten heeft bewezen. Met krachtige hand hield hij het roer in handen en .hij waakte er voor, dat de onbekookte plannen der extremisten geen kans kregen. Zoo slaagde hy er in op vastberaden wijze Duitschland door de moeilijke jaren van werkverschaffing en herbewapening heen te helpen, zonder dat het op een financieel fiasco utliep. In de eerste jaren van het Hitlerbewind heeft men vaak voorspeld, dat het regime wel spoedig ten val zou komen. De wensch is hier de vader der gedachte geweest, want er gebeurde niets. Vandaar dat men in het buitenland meermalen is gaan spreken van het „financieele wonder", dat in het Derde Rijk zou hebben plaats gehad, Oirt „wonder" is tenslotte Schachts werk geweest en men moet hem daarvoor de eer geven, die hem toekomt. De glorie van Schacht in het Derde Rijk zelf is sinds eind 1937 aan het tanen. Het vierjarenplan van Goring heeft binnens kamers reeds herhaaldelijk tot wrijvingen aanleiding gegeven. Schacht is groot gewor den in de leerkamer der klassieke economie en mede als uitvloeisel daarvan was hy oordeel, dat de economische politiek harmo nieus moest samenstemmen met de mone taire politiek. Al streefde hy naar verwer kelijking van nieuwe, vaak origineele ideeën niettemin behoorde Schacht tot de behou dende elementen, die de voorzichtigheid h acht nemen. Men kan gevoegelijk aannemen, dat Schacht zich fel heeft verzet tegen nieuwe radicale maatregelen en hervormin gen, welke het bedrijfsleven andermaal zwaar zullen treffen, doch nu eenmaal onvermijdelijk zyn binnen het kader van het vierjarenplan. Schacht wil niet, dat de monetaire politiek ondergeschikt wordt ge maakt aan de economische. Daarom stelde hij zich ook teweer tegen verruiming van de credietverleening, die naar hy meende juist een einde moest nemen nu ook de werkloosheid in Duitschland heeft opge houden te bestaan. Schacht heeft thans het hoofd tegen de oppositie in de schoot moeten leggen. Daar mede breekt dais het Derde Rijk met alle banden, die het land nog aan de klassieke economie bonden. Andermaal winnen de radicalen aan invloed, want de nieuwe Rijksbankpresident behoort tot de voorstan ders van verruiming der credietverleening. Welke consekwenties dit zal hebben voor de Duitsche monetaiTe verhoudingen moeit worden afgewacht. Gevaarlijk is de thans ingeslagen weg ongetwijfeld in hooge ma-te. Daar komt nog bij, dat Funk in de hoofdsteden van Europa én in Washington een vrijwel onbekende is, terwijl zijn voorganger toch tot op zekere hoogte niet ongaarne werd gezien. Schacht krijgt nu „bijzondere taken" te vervullen. Hij heeft dus nog niet „afgedaan". Het valt ook tè moeilijk hem ineens weg te werken. Voortaan zal hij behooren tot de „decoratieve figuren" van het kabinet, evenals von Neurath, die destijds voor vom Ribbentrop moest wijken. Het heengaan van Schacht wordt in het buitenland in hooge mate betreurd. Bij onderhandelingen in de toekomst zal men hem pas goed missen, want hij maakte wat er van te maken was. Hitler-Duitschland heeft zich een nieuwe wonde toegebracht, welke niet gemakkelijk zal kunnen worden geheeld. Het Prinses Beatrix-fonds 's-GRAVENHAGE. 21 Januari. Het be stuur van het Nationaal fonds voor bijzon dere nooden herinnert aan de oprichting op den geboortedag van Prinses Beatrix. 31 Januari 1938 van het Prinses Beatrixfonda. dat hulp biedt aan gezinnen, waar door boorte, ziekte of onvolwaardigheid van kind bijzondere nood is ontstaan. Dit Fonds ontving gedurende zijn één-jarig bestaan: in Nederland f 13.297,27: in Oost-Indië f 7.375; in Surianame f 75 in Curacao f 2.485,75. Terwijl de in de overzeesche gebiedsdoe- len bijeengebrachte gelden zullen worden besteed tot steun van instellingen voor moe der en kind in die gebiedsdeelen, heeft het Fonds in Nederland een bedrag uitgekeerd van f 6691.53 in 92 gemeenten. Een contribuant schreef onlangs aan het Fonds: „Indien een ieder, die gaarne Prinses Beatrix o haren eersten verjaardag een geschenk zou willen aanbieden, dit n eens deed in den vorm van een bijdrage aan uw Fonds, wat zou dat nuttig zijn" Mooht deze sympathieke gedachte in brei den kring uitvoering vinden, zoo schrijft ons het bestuur. Hot gironummer van het Prin ses Beatrix-fonds is; 's-Gravenhage 75.000. Centraal Vliegveld bij Leiderdorp uitgesloten Daarvoor zal naar een verder verwijderde plaats moeten worden omgezien DEN HAAG, 20 Januari. Op de vragen van den heer K r ij g e r, omtrent het aanlog gen van een militair vliegveld in de om geving van Katwijk, heeft de Minister van Defensie o.a geantwoord: In verband met de uitbreiding van de militaire luchtvloot bestaat nog dringende behoefte aan twee groote militaire vliegvel den, welke zoo mogelijk in de vesting Hol land moeten zijn gelegen. Een omvangrijk onderzoek heeft aangetoond, dat daarvoor slechts enkele geschikte terreinen zijn te vinden, wanneer althans onevenredig hooge kosten zullen worden vermeden. Daarbij komt, dat de keuze van de plaats voor een militair vliegveld mede afhanke lijk is van den afstand tot een burgerlijk luchtvaartterrein met intensief luchtverkeer, zulks ten einde de veiligheid in de lucht zoowel voor de burgerlijke als voor de mili taire luchtvaart niet in gevaar te bren gen en te voorkomen, dat in het bijzonder bij slecht zicht de militaire oefeningen op ontoelaatbare wijze zouden moeten worden ingeiperkt Reeds gernimen tijd geleden werd in de nabijheid van Katwijk een terrein gevonden, dat aan de gestelde elschen van bodemge steldheid voldoet. Echter moest, nadat de voorbereidingen tot den aankoop der gron den waren getroifen, met de verdere uit voering der plannen worden gewacht, zoo lang niet zon zijn beslist over het aanleg gen van een centraal vliegveld voor het Internationaal luchtverkeer in de nabijheid van Leiderdorp. De daardoor ontstane ver traging kan, met het oog op de belangen van de landsverdediging, niet langer wor den aanvaard, zoodat dan ook besloten ls de plannen tot het aanleggen van een militair vliegveld hij Katwijk ten uitvoer te leggen. De ligging ten opzichte van Schiphol is daarvoor geen beletseL Wel zal, wan Schiphol niet tot centraal vliegveld voor het internationaal luchtverkeer zon worden be stemd, voor een ander centraal vliegveld dan niet meer een terrein in de nabijheid Leiderdorp kunnen worden gekozen, maar zon daarvoor een plaats mooten wor den gezocht, op grooteren afstand van het militair vliegveld bij Katwijk gelegen. Deze mededeeling van den Minister van Dejensie tilt een tipje op van den sluier, die over de vliegvelden-politiek der Regee ring ligt. Ze komt hierop neer. dat de Regeering thans besloten heeft een groot militair vliegveld bij Katwijk aan te leggen, omdat: le dit terrein binnen de vesting Holland ligt, 2e de aanleg ervan geen onevenredig hooge kosten meet zich brengt,* 3e het ver genoeg van het drukke burgervliegveld Schiphol ligt om onderlingen hinder en ge vaar te voorkomen, 4e omdat Defensie het onverantwoord acht langer te wachten op de beslissing omtrent den aanleg van een cen traal vliegveld. Aan de laatstgenoemde overweging, die wel zeer klemmend is, wordt de voor de bur gerluchtvaart zeer beteekenisvolle mede deeling toegevoegd, dat „wanneer Schiphol niet tot centraal vliegveld zou worden be stemd"' (we weten inmiddels, dat de Tweede Kamer vrijwel unaniem zulks niet wil) in elk geval Leiderdorp te dicht bij het groote militaire vliegveld te Katwijk zou liggen, zoodat dan naar een andere plaats „zon moeten worden gezocht.' In deze Règeeringsmededeelfng wordt niet over Waalhaven of Zestienhoven gerept. Wel wordt over de „vertraging" gesproker ieder weet wat dit beteekent: Rotterdams thans feitelijk door de Volksvertegenwoor diging gesanctioneerde weigering om zich elk reoMstreeksch verband met de burger luchtvaart te laten ontnemen, zulks tegen alle afspraak in. Uit het antwoord aan den beer Krijger is nu met groote waarschijnlijkheid af te leiden, dart definitief van Waalhaven als militair vliegveld is afgezien. En opnieuw weet Rotterdam, zij hert bij wijze van afleiding uit de voorhanden nieu we gegevens, dat zijn plannen om „Waal haven" met Regeeringssanctie, 'door „Zes tienhoven" te vervangen, er ongunstig voor blijven staan. Op de uiting van Minister van Bunren In de Kamer; „Rotterdam hééft een vlieg veld en kan dat houden", valt nu nieuw licht. Bij Prinses Beatrix' eersten verjaardag Het haute-relief, ont worpen door den Ne- derlandschen kunst schilder-beeldhouwer Louis Melis. Een exemplaar hiervan wetd aangeboden aan het Prinselijk Echtpaar r 1 W y - L Luchtbombardement op Barcelona BARCELONA, 21 Jan. Vanmiddag zijn vijf vijandelijke driemotorige vliegtuigen, ge ëscorteerd door een twaalftal jagers, boven de stad verschenen. Jachtvliegtuigen der re geering begonnen een gevecht met hun tegen standers, die in aantal sterk in de meerder heid waren. Bijna alle bommen zijn neerge komen op een volksbuurt Er zijn tal van slachtoffers. De sterrit naar Monte Carlo Drie Nederlandsche equipes nit Athene niet te Dyon doorgekomen. DYON, 21 Jan. De controle te Dyon van den sterrit naar Monte Carlo is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag open geweest. Bij bet sluiten van de controle. Zaterdagmorgen ongeveer half 9, waren de Nederlandsche equipes, E. A. C. Cornelius—A. Buyze. met D.K.W.; M. GatsonidesJ. S. Barendregi met Ford en Dr J. J. Sanger van Eyk- Ir A. Paulen met Lancia nog niet doorge komen. De equipes Cornelius en Gatsonides heb ben zich wel te Straatsburg, 300 K.M. voor Dyon, gemeld. Duitsch-Spaansche cultureele overeenkomst BERLIJN, 21 Jan. Van officieuze Duitsche zijde wordt medegedeeld, dat een cultureele overeenkomst is uitgewerkt welke tusschen het Duitsche Rijk en het Spanje van Franco zal worden gesloten. De overeenkomst, die zou oienen verdieping der cultureele betrekkingen van beide landen, bevat 22 artikelen, waarin o.m. bepaald wordt dat er een Duitsch huis in Spanje en een Spaansch huis in Duitsch land zal worden gesticht. Naar mogelijkheid zullen de cultureele instellingen van beide landen op belastinggebied voorkeursbehan deling genieten. Deviezemnoeilijkheden bij de ten uitvoer- legging der overeenkomst zullen worden op gelost door bijzondere overeenkomsten. \oorts wordt de stichting aangekondigd van een Duitsch-Spaajische cultureele com missie. STAATSEXAMENS VOOR MUZIEK Ingesteld ia een regelingrscommiasle voc het jaar 1939 af te nemen S. Dresder katorium vo A. SmUc v Dr. J. Wa directeur vn r Muziek te ECONOMISCHE ZAKEN Aan Mr Dr I. N. Th. Diepenhorst la eer ontslag verleend als commies bü het Depai ment van Economische Zaken. N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK I gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven 100% (Koers van omwisseling 100% VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen en het ZONDAGSBLAD In een antwoord op vragen van deu teer Krijger heeft minister van Dijk mede- deelingen gedaan omtrent het aanleggen van een militair vliegveld bij Katwijk. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van Defensie. Er is bij de P.T.T. een schakelcommis- ie voor sociale voorzieningen in het leven geroepen. Emigratie naar West-Canada (III Slot)) Meeningen omtrent het heengaan van .)r Schacht. Arita geeft een uiteenzetting over Ja-s pans buitenlandsch beleid. De voornaamste Iersche terroristen zijn nog op vrije voeten. NA REGEN KOMT OPKLARING Voor het geheele land: krach tige tot matige zuidelijke tot westelijke wind, aanvankelijk betrokken met regen, later tijdelijk opklarend. Iets zachter des nachts, overdag iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 748,0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8,4 C. FIETSERS LICHT OP 22 Jan. Van 's av. 4,55 u. tot 's morg. 7,27 u 23 Jan. Van 'sav. 4,57 u. tot 'smorg. 7.25 u De nieuwe Zondagsschoolrooster van Uitg. bur. en Kerkbkh. Johs.Vlaanderen Oldenzeel, le Oosterp.str. 212, A'dam-O., ls tóch beter. (Adv.) DOODELIJK ONGEVAL Oude dame stak onvoorzichtig den weg over 's-GRAVENHAGE, 21 Januari. Gistermid dag omstreeks half zes is op den Wassenaar- scheweg nabij het Rosarium een tachtigjarige dame. Mevr. R. S„ wonende aan de Jozef Israëlslaan, toen zij den rijweg wilde over steken en daaraan op weifelende wijze gevolg gaf, door een personenauto aangereden ea gedood. De auto werd bestuurd door den heer P. van T., oud 48 jaar, van de Koninginnegracht. De oorzaak moet gezocht worden in on voorzichtig oversteken van de dame. Den bestuurder van de auto treft geen schuld. Nederlandsch-Amerikaansche radio-uitzendingen uit Boston In Februari, Maart en April De „Nederlandsche Vereeniging in Nieuw Engeland" te Boston, welke aldaar met medewerking van den Nederlandschen con sul aldaar, den heer H. J. E. van Oosten, werd opgericht, hoopt in de maanden Fe bruari, Maart en April eenige Nederlandsch- Amerikaansche radio-uitzendingen te ver zorgen. De uitzendingen zullen plaats heb ben in onze taal en betrekking hebben op verschillende belangrijke onderwerpen aan gaande de Ver. Staten. Hieraan zullen aan sluiten uitzendingen in het Engelsch, met het doel om Nederland in Amerika beter bekend te doen worden. Voorwaar, een zeer mooi initiatief! Wijnhandel André Kerslens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen WOTfL TEL.3i66ormrr li' n RIJKS-TELEFOON STROOMEND WARM 44AK EN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS MET ONTBUT-f-3-MCT BADKAMER -f*4*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1