lUeuiue GTourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Groote verduisteringsproef in Zuidholland —PEREZ— BALANS-OPRUIMING &t)otmemtntsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77j Cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 20 JANUARI 1939 19e Jaargang giiberterttieprrj?(n: 1 Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2JO Elke reget meer 0,45 Voor het bevragen aan 'I burcat» wordt berekend0.10 No. 6605 m CHRISTELIJKE VERANTWOOR. 2 DELIJKHEID, OOK TEN AAN- )Ml> ZIEN VAN ONZE LECTUUR Dezer dagen stond voor de Haarlerasche rechtbank een 19-jarige timmerman uit Badhoevedorp terecht voor een inbraak, pleegd op klaarlichte dag. t „Hoe ben je er zoo toe gekomen?" vroeg 1 de President. ,aat „Ik had er veel boeken over ge- leze n", was het antwoord. lsö Een bekentenis, die weer eens. heel ever: de aandacht vestigt op de ontzaglijke be- ioKj teekenis der pers. Lezen is niet een onschuldig bedrijf. Le- [g zen is in aanraking komen met gedachten en gevoelens, met toestanden en gebeurte- nissen buiten ons eigenlijke, innerlijke leven. En onder deze aanraking blijven wij niet dezelfde. Het is even onmogelijk, dat aa een levende menschenziel, aan welke wij gelegenheid geven tot ons te spreken cn [avre ons te boeien, geen invloed zou uitoefenen yresj als dat een losgelaten steen niet vallen zou. Niet ieder mensch ondergaat den invloed - -ï van zijn lectuur even fel en diep. Ook niet P 17 elke invloed werkt even snel en krachtig. In het algemeen kan worden vastgesteld, dat de meest ontvankelijke en ontvlamba re gemoederen en daartoe mogen wel de haI meeste jonge menschen gerekend worden, 3 door het geschreven woord het krachtigste worden beïnvloed. En verder, dat als regel een slecht boek meer kwaad sticht of be nI! derft dan tien goede kunnen opbouwen of herstellen. Sideri Menschen met eenigen aanleg tot crimina- ora liteit, menschen met een latente lust tot 18 t« wat zonde is in strafrechtelij ken zin gera ken meestal op 'n „hellend" vlak, zoodra zij in kennis komen met lectuur, waarin de Rl0 misdaad wordt beschreven, vaak geschil derd met een tikje bewondering voor de Durft kranige wijze, waarop de knepen der kunst worden toegepast en de booswichten aan j n de handen der wrekende gerechtigheid we ten te ontkomen. Want wie smaak heeft leeren krijgen in criminaliteitslectuur. is den dronkaard ge- rnder begeert steeds meer. Het eene boek wordt tenslotte „veel boeken". De geheele 8 gedachtengang, het geheele zieleleven wordt er door beheerscht Kaai En dan komt tenslotte het moment van de verleiding, elke innerlijke weerstand ontbreekt en de boekenlezer, die weken en maanden zich in allerlei misdadige geval len heeft ingeleefd, wordt zelf misdadiger. Het slechte boek, het slechte blad is een i tot hoogeschool der misdaad, fut n: **et zal wel nimmer gelukken, de slechte io toi lectuur de wereld uit te krijgen. Juist aan de goedkoope colportageboeken, sensatie blaadjes enz. wordt vaak veel verdiend. Ze erlne dringen door in allerlei kringen, onder al- nhein ]erlei leeftijd. Ze worden soms gelezen, is het- door hen. van wie men het niet verwach- voo] ten zou. De Christelijke opvoeding, het Christelijk ■nefï»' 8ez'n iQ de eerste plaats, heeft ook cn voor al ten opzichte van het lectuurvraagstuk ngriuif een ernstiBe roeping en verheven taak. ericK Leiding, voorlichting? Ongetwijfeld. Maar nV0gi elke Christenouder moet bedenken, dat hij iaaL niet alles controleeren kan en dat zijn kia- deren in de wereld leven, vol van slechte lectuur en daarmee wellicht eerder in con tact zullen komen dan hij denkt VIH In onze kinderen moeten positieve krach- ten worden aangekweekt, die in staat zul- i z* len zijn, onder Gods zegen, hen van het verkeerde pad terug te houden. Van de grootste waarde is het in 't kind Keiegi aan te kwee^en de Christel ij ke ver- 528 u antwoordelijkheid, het besef, dat een leven naar Gods wil inhoudt, zichzelf Maat onbesmet te bewaren van de wereld en den 16 E,! booze geen gelegenheid te geven door mid- ingeii del van slechte lectuur de groeikracht jmmd van 't geloof te verstikken. rsonè COMMENTAAR OVERBODIG EN "lïj GEVAARLIJK Enkele dagen geleden deden eenige dreven verhalen de ronde over op Duitsche consulaire en diplomatieke ge bouwen in Amsterdam en Den Haag. Felle commentaren in de Duitsche pers waren daarvan onmiddellijk het gevolg. De Nederlandsche pers veroordeelde een parig en zonder reserve elke daad van ge weld of zelfs maar onvriendelijkheid tegen over de diplomatieke vertegenwoordigers der Duitsche regeering in ons land. En de Ne derlandsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft onmiddellijk zijn leedwezen be tuigd over het gebeurde, ongeacht hoe erg het was en met de belofte, dat een ernstig onderzoek zou worden ingesteld. Wij betwijfelen ten zeerste of een en ander tloorde Duitsche pers is doorgegeven. Indien ja, dan zou er minder agitatie tegen ons land geweest zijn; vooral na de duidelijke en rus tige uiteenzetting, welke van Regeerings wege gepubliceerd werd. Daaruit bleek toch wel, dat het incidenl zeldzaam onbelangrijk was, al blijft het af keurenswaardig. Maar voor een deel blijkt het slechts epu kwajongensstreek te zijn. Kogeltjes en kiezelsteentjes, (de katapult is Autoriteiten vol lof over het resultaat Alom veel medewerking van de bevolking Zuid-Hoiland heeft zich kranig gehouden bij de eerste provinciale verduis teringsproef. Dat is heel in het kort samengevat de meening van de luchtbe- schermir gsautoriteiten. Natuurlijk, het was nog niet heelemaal in orde, maar dat behoeft ook geen verwondering te wekken. In vele plaatsen was het de eerste verduisteringsproef, die ooit gehouden werd, en het is nu eenmaal zoo, dat de bevolking wat betreft de luchtbescherming eerst opgevoed moet worden. Overigens begon het gisteravond al met pech. Peilingen op Schiphol en Waalhaven wezen uit, dat het onmogelijk zou zijn, om vanuit een vliegtuig waarneminqen te verrichten. Het wolkendek hing zoo tusschen de 50 en 100 meter boven den grond, zoodat geen enkele van de drie machines, die zouden opstijgen, de lucht is ingegaan. Dat was wel heel jammer, want het zou wel van veel belang geweest zijn, om vanuit de lucht het resultaat te controleeren van een algeheele verduistering van Zuid-Holland, dat immers de provincie is, waar de meeste groote steden liggen en waar de belangrijkste industrie gebieden gevestigd zijn. Juist Z.-Holland zal bij een eventueelen vijandelijken aanval het eerst in aanmerking komen voor bombardementen uit vliegtuigen. Het is niet prettig om het te moeten zeggen, maar het is zoo. We kunnen slechts hopen, dat het nooit zoo ver zal komen. Doch mocht er eens gevaar dreigen, dan is totale verduistering een heel belangrijk, passief verdedigings middel. Nu er niet gevlogen kon worden, moesten de belangrijkste waarnemingen verricht worden vanuit een specialen trein, die vanuit den Haag via Rotterdam, Gouda, Woerden en Leiden weer terug reed naar de residentie, alzoo een tocht door een zeer belangrijk deel van het verduisterde gebied. In dien trein bevonden zich, naast vele luchtbeschermingsautoriteiten onder andere ook de ministers van Defensie en van Binnenlandsche Zaken, alsmede de Commissa ris van de Koningin in Zuid-Holland. Tijdens deze rit is gebleken, dat de treinen om daarmee te beginnen heel goed verduisterd waren. Slechts de locomotieven hadden soms nog wat te scherpe lampen, terwijl de overwegverlichting hier en daar ook nog te sterk was. Het doorkruiste gebied was werkelijk onherkenbaar, zelfs voor men schen,, die er toch heusch goed den weg wisten. Gouda en Woerden, alsmede de dorpen in de omgeving daarvan sloegen wel een heel goed figuur: ze waren als van den aardbodem verdwenen. Enkele klachten waren er over een deel van Rotterdam en over Leiden, doch daar werd een nieuw soort straatver lichting geprobeerd, die blijkbaar niet al te best voldeed. Maar dat was na tuurlijk de indruk vanaf den grond. De stations waren overal schitterend verduisterd. De autoriteiten waren dan ook zeer tevreden over het resultaat van de oefening. In Den Haag waren de Departementsgebouwen niet al te best afge schermd, maar verder waren er geen ernstige klachten. Verschillende oefenin gen zijn daar gehouden, die een zeer bevredigend verloop hadden, terwijl in de binnenstad vele Hagenaars aan het wandelen zijn gegaan en er een soort van klein feestje van gemaakt hebben. Wat natuurlijk niet de bedoeling is. In Rotterdam was de opgeschoten jeugd wel heel hinderlijk. De Cool- singel was onbegaanbaar vanwege de drukte en de gummistok is er zelfs aan te pas gekomen hier en daar. De resultaten waren daar overigens bevredi gend. Het water was ditmaal niet zoo hinderlijk als bij de vorige oefening. Het alarmsysteem met sirenes schijnt nog niet afdoende te zijn. Helaas is een 16- jarige jongen door de duisternis te water geraakt en verdronken. D or d t viel uit den toon. Er is daar blijkbaar nog niet veel aan luchtbe scherming gedaan en er waren heel wat klachten. Daar moet dan noodiq ver betering in komen! Een scherp licht in een badkamer deed daar gevaar ont staan bij het aanleggen van de Zwijndrechtsche pont. Zulke dingen moeten toch niet kunnen voorkomen! In Leiden tenslotte was men zeer tevreden over de resultaten. Ieder heeft daar alle medewerking verleend. In het donker zijn twee menschen daar zoo hard tegen elkaar opgcloopen, dat een van hen een been brak! Nu er niet gevlogen kon worden, was een geregelde en overzichtelijke controle op de eilanden niet mogelijk. Hoe het resultaat daar was, moeten we dus nog even afwachten. kennelijk seizoenartikel) dat waren de pro jectielen, waarmee een dwaas of een bal dadige knaap een „aanslag" (pleegde, welke zonder schijn van bewijs aan het „interna tionale Jodendom" werd toegeschreven- Voor ons was na de Regeeringspublicatie elk commentaar overbodig. En dat behoor de het o.i. voor elk objectief beoordeelaar te ziijn, die let op de onbeduidendheid van het gebeurde, de betuiging van leedwezen en van algemeene afkeuring en de toezeg ging van ernstig onderzoek. Helaas, de N.S.B., die door en door Neder- landsch en waarheidlievend heet te zijn, denkt er blijkbaar anders over. Die waagt Nederland bij elke mogelijke gelegenheid aan een gevaarlijk commentaar, dat Iheel veel op landverraad lijkt. Het blad van deze partij spreekt van „kogels", die gelukkig „ditmaal geen slacht offers hebben gevergd". Dat zoowel in Den Haag als in Amsterdam een „aanslag" ge pleegd werd. bewijst volgens het blad, „dat naar alle waarschijnlijkheid geen sprake kan zijn van een booze opwelling van één persoon, doch dat ten deze van een actie tot provoceeren gesproken dient te worden". En daarom zullen Nederlanders, die de zelf standigheid van eigen volk op prijs stellen, „met een huivering de methoden vernomen hebben, welke thans ook in ons vrije Neder land van weleer kunnen plaats hebben". Want deze laffe aanslagen toonen opnieuw aan, „dat Nederland operatie-terrein dreigt te worden van lieden, die zich niet ontzien met vuile methoden en terreur vriendschap pelijke betrekkingen in de waagschaal te stellen van volkeren, wier gastvrijheid zij genieten". VOOGDIJRAAD Benoemd is tot lid van den Voogdijraad te Zutfen Dr H. F. M. Stioer, secretaris der ge- m«»ente Lichtenvoorde, wonende aldaar. De oud-burgemeester van Rotterdam, Dr A. R. Zimmerman, had zich op z'n 70en verjaardag, die gister gevierd werd, naar zijn huis aan den Boulevard te V e 1 p (G.) begeven, teneinde zich aan alle openbaar eerbetoon te onttrekken. In zijn woning in Den Haag zijn in den loop van den dag evenwel tal van bloem stukken alsmede schriftelijke en telegrafi sche gelukwenschen aangeboden. Ook te Velp kwamen de gelukwenschen van de „meer ingewijden" binnen. Een aantal vrienden, die van zijn verblijf te Velp op de hoogte waren, kwam hem in den na middag gelukwenschen. ELIXIR DAMVER5 HOCGF'JHE LIKEUR Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele a a r geopend De bomaanslag in Ierland Men had het op Chamberlains zoon gemunt Gistermorgen heeft zidh te Tralee in Ierland een explosie voorgedaan bij een hotel, waar Frank Chamberlain logeert, de zoon van den Britschen pre mier, die aldaar vertoeft voor een jacht- bezoek. Een kleine hoeveelheid ontplof bare stof was blijkbaar neergelegd bij een houten poort in een doodloopend straatje. Een vrouw werd door den krachtigen luchtdruk uit haar bed geslingerd, doch aan het hotel werd geen schade aange richt. De straten in de nabijheid liggen bezaaid met glasscherven. Men gelooft, dat zich een paar recher cheurs m het hotel bevonden toen de ontploffing zich voordeed, tenvijl anderen in de omliggende straten liepen. Een ware klopjacht is georganiseerd, om de plegers van den aanslag te ont dekken. Onder de bevolking heerschte felle verontwaardiging toen men vernam, op wien het misdadig bedrijf gemunt was. Een „waarschuwing" te Birmingham Een blad in Birmingham heeft een cor- respondentiekaart ontvangen, welke getec- kend was met een schets van een Iersche harp en een waarschuwing inhield. De kaart is aan de politie overhandigd. De tekst luidde: „Waarschuwing. Londen, Manchester, Liverpool, Battersea. Rhyadder en Coventry zijn thans aan de beurt en ditmaal zullen er geen vergissingen plaats hebben. Maar wij zijn hier nog niet klaar Let op Saltley". Opvallend is, dat „Rhyadder" geschreven i3, in plaats van Rhayaler. al is het duide lijk, dat dit laatste bedoeld is, en Rhayader is de plaats) vanwaar Birmingham zijn water betrekt, Saltley is de plaats waar de gasfabrieken voor Birmingham gelegen zijn. De kaart Is Woensdagavond in Birmingham gepost. In Ealing heeft men een wekker met elec- trisohe draden er aan gevonden en in de nabijheid van St Helens, in Lancashire, heeft men aan den voet van een mast der electrische leiding een bom met een wekker- installatie gevonden. De klok was op zes uur afgesteld doch om kwart over vijf blij ven stil staan. Thans het Noorden aan de beurt? De geheimzinnige actie der bomaanslagen schijnt van Londen verplaatst te zijn naar het Noorden en naar Schotland. Te Glas gow zoekt de politie naar twee mannen die in de vroege ochtenduren op een werf aan ae Clyde hebben rondgeslopen. Ne nasporingen naar verborgen ontplof bare stoffen duren voort. De algemeene Landsdrukkerij bestaat 125 jaar Oudste staatsbedrijf in Nederland 's-GRAVENHAGE, 20 Jan. De Algemeene Landsdrukkerij viert vandaag haar 125-jarig bestaan, een zeer bizonder jubileum, daar 't hier het oudste staatsbedrijf in Nederland betreft. Op 20 Jan. 1814 werd het souvereine besluit afgekondigd, waarbij besloten werd tot oprichting van de algemeene landsdruk kerij, welke in den loop van haar 125-jarig bestaan ruiks een voorname plaats is gaan innemen in het officieele leven in den lande. Wij mogen spreken van het oudste staats bedrijf in ons land, want daarmede bedoelen wij niet zoozeer de Algemeene Landsdruk kerij zooals zij bij de wet van 21 December 1914 met ingang van 1 Januari 1915 werd aangewezen als zelfstandig staatsbedrijf in den zin der Bedrijvenwet van 16 Febr. 1912, doch dan denken wij vooral aan de functie, welke zij als staatsdrukkerij nu reeds 125 jaar vervuld heeft. Niettegenstaande de vele wijzigingen van intern organisatorischen aard, heeft zij in den tijd van haar bestaan onveranderlijk voldaan aan het doel, waar toe zij iii het leven werd geroepen. Haar eerste directeur was de heer G. V o ma er, op wiens drukkerij in November 1813 de bekende proclamatie van Van Ho- gendorp het beroemde Oranje-boven-biljet was gedrukt, hetwelk aan de Oranje-bewe ging in November 1813 leiding had gegeven. Prov. Statenverkiezingen In Noord-Holland op 19 April Gedep. Staten van Noord-Holland hebben de stemming voor de verkiezing van kden der Prov. Staten vastgesteld op Woensdag 19 April. Beide beenen afgereden Ernstig ongeluk te Hoornaar HOORNAAR, 20 Januari. Bij het zand- afgravingswerk in den polder Lutjeswaard is gistermiddag een ernstig ongeluk ge beurd. De 24-jarige J. de Krey wilde op een rijdenden zandtrein stappen, doch kwam te vallen. Hij eeraakte onder den trein, waar bij zijn beide beenen werden afgereden. Een geneesheer uit Giesen-Nieuwkerk verleende de eerste hulp. waarna de ongelukkige per ambulance-auto naar bet ziekenhuis te Gor kum werd overgebracht Zijn toestand is ernstig. DR SCHACHT AFGETREDEN Als president der Rijksbank BERLIJN, 20 Jan. (D.N.B.) De ver- vulling van de aan het bedrijfsleven voor den herbouw van Groot-Duitschland te stellen extrataken vereischt een uniforme leiding der oeconomische geld- en kapi taalmarktpoli tiek. !Dr Schacht Om deze reden heeft de Führer be paald. dat de leiding van het rijksministe rie van oeconomische zaken en der rijks bank weer wordt vereenigd. De Führer heeft dientengevolge den president van het directorium der rijksbank, Dr Schacht, van zijn functie ontheven, en den rijks minister van economische zaken, Walther Funk met behoud van zijn functie van rijksminister van oeconomische zaken, voor den duur van vier jaren benoemd tot president van het directorium der rijks bank. Dr Schacht zal in zijn hoedanigheid van rijksminister ook verder lid blijven van de rijksregeering. Hij is bestemd voor de vervulling van bijzondere taken. Huishoudkampen voor meisjes van Gereformeerde beginselen Dezer dagen heeft zich een Comité „Huishoudkampen" voor meisjes van Gere formeerde beginselen gevormd uit Gerefor meerden, Hervormd-Gereformeerden en Chr. Gereformeerden, ten einde werklooze meis jes of meisjes uit werklooze gezinnen van 16—26 jaar in een veertiendaagsch huis- houdkamp een vooropleiding te geven voor de internaten voor huishoudelijke beroepen uitgaande van de Centrale voor Werkloo- zenzorg. Bij gebleken geschiktheid genieten deze meisjes uit de huishoudkampen de voor keur om geplaatst te worden in de inter naten te Haarlem en te Groningen. Aan deze huishoudkampen kan men geheel gra tis deelnemen. De reiskosten kunnen, indien noodig ver goed worden, al zou het Comité gaarne zien dat deze door de deelneemsters zelf betaald werden. Het eerste huishoudkamp zal gehouden worden van 21 Februari—4 Maart a.s. te Wijk aan Zee. Het Comité zal gaarne de aanvragen voor plaatsing ontvangen voor 5 Febr. a.s. bij de Secretaresse van dit Comité Mej. B. v. d. Berg, Vloeddijk 104, te Kampen. Het vliegtuigongeval op Schiphol Bestuurder in het ziekenhuis AMSTERDAM, 20 Januari. Nader ver nemen wij. dat de reserve-eerste-luitenant T h a t e, die na het vliegongeluk, dat gister op Schiphol gebeurde, over pijn in den rug klaagde, per auto van den Geneeskundigen Dienst naar het Wilhelmina Gasthuis i9 vervoerd, waar hij ter observatie is opgeno men. Oude vrouw door trein aangereden Haar kleinzoontje vond haar stervende Op den onbewaakte® overweg bij Kei pen (L.) is de 70-jarige weduwe L. 's mor gen door een trein aangereden, zonder dat de machinist dit ongeval bemerkte. Het slachtoffer, dat zwaar gewond langs de lijn bleef liggen, werd een kwartier later revon- den door haar 7-jarig kleinzoontje, dat on middellijk hulp ging halen. Eenige uren later is de vrouw aan haar kwetsuren overleden. OVERWEG TE KETHEL WORDT BEVEILIGD Rij het gemeentebestuur van Kethel en Spaland is bericht ingekomen van den minister van waterstaat, dat de kosten voor net aanbrengen van een automatische sein- inrichting bij den on bewaak ten overweg in cit lijn Schiedam—Hoek van Holland voor rekening van het rijk zullen worden ge nomen. Naar de „Tel." verneemt, is de kapitein- lieger Van Weerden Poelman afge keurd voor den militairen vliegdienst aan gezien rijn «ngen niet meer aan de gestelde '.->orv*aarden voldoen. Wel blijft kapitein /an Weerden Poelman voorloopig nog com mandant der jachtvliogafdeeling op Schip hol, doch zelf zal hij niet meer aan den knuppel va® zijn vliegtuig zitten. A. W. ROELOFS SCHORTENINOUSTRIE GEMERl ^Hef betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede_ manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit DRIE bladen Onze Duitsche correspondent schrijft naar aanleiding van het feit. dat de Duit sche keizer op 27 Jan. tachtig jaar wordt. De verduistering van Zuid-Holland ie gisteravond over het algemeen goed ge* slaagd. Voor de Bredasche Rechtbank is de zaak behandeld van de oplichting van eert oude dame voor een groot bedrag. De onderzoekingen naar het lot van Ic de Wit in Rusland duren nog steeds voort* Dr H. Schacht is afgetreden als presn dent der Duitsche Rijksbank. In Ierland is een bomaanslag gepleegd4 welke tegen het leven van Frank Chama berlain, den zoon van den premier, was gemunt. In de nabijheid van Gibraltar zou vol* gens reizigers-gerucht een nationalistischs troepenmacht worden saamgetrokken. Japan zendt groote troepentransporten naar Kanton. ZACHT WEER, NOG REGEN Voor de kuststrook: zacht weer* zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen* plaatselijk nog lichte regenbuien, matige tijdelijk krachtige zuidelijke tot zuidwes telijke wind. Voor het binnenland: zacht weer* zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, plaatselijk nog lichte regenbuien, meest matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 753.4. f HERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.2 C. 21 Jan. Zon op 7.59 uur. onder 4,23 uur 21 Jan. Maan op vm. 7,54 u. ond. nm. 5,51 g FIETSERS LICHT OP 1 21 Jan. Van 'sav. 4,53 u. tot 'smorg. 7,28 u KUNST IN KERAMIEK voor hol bouwwerk, don tuin on hot blnnenhuii. Dot moot *IJn BETER AARDEWERK Dat is BROUWER'S AARDEWERK betore winkelzaken, voor bouw. en tulnoordework bJ| N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP TELEF. LEIDEN 2204 PERZISCHE TAPIJTEN 's-GRAVENHAGE, NOORDEINDE 140c Ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L.D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W.L.D. SCHOENEN Voorgevel van een pakhuis omlaag gestort De vloer was bezweken ALKMAAR, 20 Januari. Gistermiddag is alhier onverwacht een groot stuk van den voorgevel van een pakhuis aan de Bierkade naar beneden gekomen. Bij een onderzoek, dat men in het pand instelde, bleek, dat ook een zijgevel van het pand was ingedrukt. In het vrij oude pakhuis heeft de firma Haytema graan en kunstmest geborgen. Door te zware belasling was de vloer be zweken, waardoor het graan naar beneden kwam. Gelukkig is niemand door het val lend gesteente getroffen. De bouwpolitie heeft dadelijk maatregelen tegen verdere instorting genomen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1