$limm grthsdft ouraiil Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De bomaanslagen in Engeland A V A N G atjonitfmfntcprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekf 0.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksctte zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i CT. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 &bbertentieprij?tn: Van I tot 5 regels Elke regel meer0.221/» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureaa wordt berekend0,10 No. 6604 DONDERDAG 19 JANUAR11939 19e Jaargang Er zijn thans zeven verdachten in arrest De rol van het Iersche re publiek einsche leger Naar Reuter uit Londen meldt, heeft men eindelijk, gisterochtend, in verband met de geheimzinnige bomaanslagen Van de laatste dagen, zeven verdachten kun nen arresteeren. Zij zijn, onder beschul diging de wet op de springstoffen te heb ben overtrbden, voor den politierechter in Bowsbreet geleid. Daar werden, als bewijsstukken tegen hen, een aantal pistolen, slaghoedjes, een hoeveelheid explosieve stoffen, alsmede copieën van de proclamatie van het Iersdhe republi- keinsche leger ter tafel gebracht. De beklaagden, wier leeftijd varieert tussohen 17 en 36 jaar, zullen 26 Januari Weer voor moeten komen. Geweigerd is hen op borgstelling vrij te laten. 's Nachts is nog gepoogd, een paal van het eleotricitei'tsnet nabij Coleshill, in .Warwickshire, te vernielen. Een der drie pooten van de mast werd vernield; de Springlading aan de beide andere pooten aangebracht, is niet ontploft. Ook in het gebied van Manchester heeft de politie nog ontploffingsstoffen ontdekt. Gisteravond zijn drie auto's, waarmee bladtin van Swansea naar Londen werd vervoerd, in het onbewoonde gebied tus- schen Cambridge en Cardiff beschoten. De chauffeurs bleven ongedeerd. Ook hier stek de politie een onderzoek in. Het Iersche kabinet bijeen De „Daily Telegraph" meldt uit Dublin, bat het kabinet van Ierland Dinsdag is bij een gekomen, om over het bammencomplot. in Engeland van gedachten te wisselen. Hoewel in politieke kringen te Dublin de meendng wordt uitgesproken, dat de zaak tegen het Iersche republikeinsche leger niet bewezen is, is de algemeene opvatting toch, Öat het samenvallen der proclamatie van 't Iersche republikeinsche leger met deze ge heimzinnige aanslagen te sterk opvalt, om jte worden over het hoofd gezien. De proclamatie van genoemd leger is over geheel Ierland verspreid. Zij bevat beroep op Groot-Brittannië, om zijn legerbureaux, in stellingen en vertegenwoordigers op ieder gebied uit heel Ierland terug te trekken. Dit zou een essentieele voorwaarde zijn voor een accoord van vrede en .vriendschap tusschen Üe beide landen. De proclamatie richt rich vervolgens tot het volk van „heel Ierland, in het land of in ballingschap" met een oproep tot mede werking aan de „in naam van God" onder nomen poging, om deze ontruiming af te dwingen en de republiek Ierland in te stellen. „Het is niet noodzakelijk, de republiek Ierland opnieuw uit te roepen, nu of in de toekomst. Het is niet noodig, opnieuw de Verklaring der Iersche onafhankelijkheid te bekrachtigen, daar de tijd gekomen is voor een laatste poging, om beide tot werkelijk heid te maken. In naam der onoverwonnen öooden en der getrouwe aanhangers, werpen Wij ons op voor die taak!" r Volgens Havas twijfelt men er niet aan, dat in geval definitief zal zijn vastgesteld, dat deze aanslagen het werk zijn van leden Van het Iersche republikeinsche leger, De Valera en zijn collega's hen openlijk zul len veroordeelen. In Ierland bestaat echter geen enkele wetgevende maatregel, welke de regeering zou veroorloven, speciale poli tiemaatregelen te nemen. Indien zij het dus noodig zou achten, leden van het leger in kwestie te vervolgen, zou het kabinet waar schijnlijk de Dail bijeen roepen, om zijn sanctie hiervoor te verkrijgen. Havas acht dit echter weinig waarschijnlijk, behalve in geval zich opnieuw aanslagen zouden voor doen. geen radiotoestellen meer in barcelona BARCELONA, 19 Jan. De autoriteiten heb ben bepaald, dat alle particuliere radiotoe stellen binnen vier dagen moeten worden in geleverd, ten einde te Barcelona de ont vangst te voorkomen van berichten door de „vijfde colonne", de aanhangers der reöht- schen. Er is zeer hevig aan het Catalaan- sche front langs de kust gestreden. De strijd krachten van Franco ontvangen steun van zee. waar drie oorlogsbodems de stellingen der regeeringstroepen aan de monding van de rivier onder vuur r Het onderzoek naar de geheimzinnige ex plosies in Engeland. Experts van Scotland Yard tijdens hun speurwerk in Parkstreet te Londen. „WAPENS VOOR SPANJE! Britsche communisten en socialisten voor steun aan Barcelona Chamberlain volhardt in afwijzende houding Gister heeft, tijdens de vergadering van het Britsche kabinet, een menigte men- sdhen in Downingstreet betoogd. Men riep: „wapens voor Spanje". De betoo- gers werden door de politie met zachten drang verwijderd. De secretaris van de communistische partij, Harry P o 11 i 11, heeft een bezoek gebracht aan Downingstreet 10, waar hij den minister-president te spreken vroeg. Deze bevond zich evenwel in de verga dering van het kabinet, zoodat PoRitt na enkele minuten weer vertrok, In een resolutie heeft de nationale exe cutieve der Labourpartij de aandacht der Engelsche regeering gevestigd op de voortdurende schending van de politiek van niet-inmenging door de regeeringen van Italië en Duitschland, ter ondersteu ning van Franco en waarin aangedron- ge wordt op onverwijlde heropening van de Fransch-SpaansChe grens, alsmede op intrekking van het embargo op den ver koop van wapens aan de Spaansche re- per schrijven aan Chamberlain verzocht, onmiddellijk het lagerhuis bij een te roepen, ter bespreking van de voedselvoorziening van het republikein sche Spanje en van het eventueel daar heen verschepen van Engelsche wapenen en munitie. In rijm sdforifteMjk antwoord' op Attlee's verzoek iheeft Chamber lain verfklaard, dat de apheflfirag vian 'het embargo o(p wapenen en munitie voor de SpaamBche republikeinen naar het oordleei der Britsche regeering on vermij dieffijik zou leidien tot uitbreiding 'van het conflict. De gevofligian! daarvan zouden niet naouwtkeurig zijn te overzien, maar zeer ernstig zouden ze in ieder geval zijn. De negieering is niet bereid' zoo'n koers in te slaan en ziet onder cDeze omstiamdiighiedeii geen voordeed in een vervroeging van den diatum, waarop bet partenrent zall bijeenlko- Ten aanzien van die kwestie van den hon gersnood in het republilkeinsdhe Spanje schrijft Chamberlain o.a.: „Het leeflc duidelijk, dat er op het oogen- blik geen kans is op het opstellen van een plan op den grondslag van een in onderling overleg verleende iniberoationalle hulp op groote sohiaaiL Zoo'n plan zooi in iedter geval veel tijd kosten, om doelmatig georganiseerd te worden. Wij hebben ante echter reedis gesloten bij andere regeeringen voor bijstand aan en financiering van het werk van inof- fieieele organisaties, die reeds werkzaam zijn en wij stellen ons voor, deze politiek voort te zetten. Chamberlain voegt hieraan toe, diat de geering zal voortgaan, dien toestand in Spanje hr zijn ontwikkeling te bestudieeren. Mochten de oms tandóglhedien een vervroeging van dien datum, waarop het parlement bijeenkomt, noodzakeflijk maken, dan zaïl de regeering niet aarzelen zulks te doen. van stapel stroo gevallen en ernstig gewond UITHUIZERMF.EDEN, 19 Januari. Gis termorgen is de 57-jarige gehuwde arbeider J. W. te Uithuizermeeden, in betrekking bij den landbouwer R. Siemens, in de schuur van oenige hoog opgestapelde pakken stroo gevallen en op d?n betonnen vloer terecht gekomen, waar hij bewusteloos bleef liggen. Hij liep een wervelfractuur op en werd naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen overgebracht. Zijn toestand is zorgwekkend, Tweede Kamer over de Indische begrooting Weinig instemming met nieuwe indeeling der vlootkosten In het voorloopig verslag der Tweede Ka mer over de begrootkig van Ned. Indië voor 1939 lezen wij: Zeer vele leden waren teleurgesteld door de vooratellen tot een nieuwe verdeeling van de vlootkosten, welke zij zeer ongunstig voor Ned.-Indië aohtten. Ofschoon de verdediging van dat gebiedsdeel alle aandacht verdient, is een financieel beleid, waarbij versterking van de Defensie leidt tot sociale verzwak king van het volk, ongewenscht. Verscheidene leden achtten den budgetai- ren toestand van Ned.-Indië weinig roos kleurig. Defensie-uitgaven Omtrent de uitgaven ten behoeve der de fensie merkten verscheidene leden op, dat ook de bevolking van Ned.-Indië de onver mijdelijkheid van deze uitgaven inziet en aanvaardt. Intusschen is 'n ontzaglijke ver zwaring van den druk hiervan het gevolg, zoodat het vraagstuk van de verdeeling der Defensie-kosten over de deelen van het Ko ninkrijk thans meer dan ooit een politiek probleem van de eerste orde wordt. Zooals deze verdeeling thans is geregeld, achtten deze leden haar te ongunstig voor Indië. In verband' met de internationale politieke toestand werd gevraagd of het waar is, dat het Siameesche leger zoowel te land en ter zee als in de lucht in de laatste jaren veel aan kracht gewonnen heeft. Is het waar. zoo wordt gevraagd, dat de Siameesche re geering in 1937 aan Japansche werven op dracht heeft gegeven tot den bouw van 12 torpedojagers en dat onlangs in Italië de contracten werden afgesloten voor den bouw van twee lichte kruisers, gevolgd door den bouw van twee snelvarende „zakformaat"- slagschepen van 10.000 ton? Deze ontwikkeling van een nieuwe macht zeer dicht in de nabijheid der Nederlandsch- Indische wateren is van te meer beteekenis, omdat alle verschijnselen er op wijzen dat er zeer intieme betrekkingen bestaan tus schen Siaan en Japan en via Japan met Ita lië en misschien Duitschland. Is de regee ring van oordeel, dat deze verschijnselen aanleiding behooren te zijn tot herziening van ons Nederlandsch vlootprogram? De verduïsteringsoefenlng in Zuid-Holland Er zal ook een Marinevliegtuig vliegen 's-GRAVENHAGE, 19 Januari. Tijdens de luchtbeschermingsoefening van de provincie Zuidholland hedenavond zal behalve de twee vliegtuigen van de K.L.M. ook een Marinevliegtuig vliegen, speciaal om de verduistering der vaarwaters te bezien. In een der K.L.M.-vliegtuigen zaïllen eenige marine-officieren meevliegen. Kanaal Groningen-IJsselmeer moet bij Stavoren eindigen GRONINGEN, 19 Januari. Gistermiddag hebben de Prov. Staten van Groningen, na een debat van eenige uren, het voorstel van Gedeputeerden betreffende het kanaal GroningenIJsselmeer, z.h.s. aangenomen. In dit voorstel stelden Ged. Staten voor om te besluitten, voor het geval het ka naal van de Friesch-Groningsche grens naar het IJsselmeer niet naar Stavoren, maar naar Lemmer wordt geleid, waardoor dit kanaal voor de provincie van geringere beteekenis zou worden, niet een bijdrage in uitzicht te stellen van f 3.100.000, maar van f 1.600.000, onder voorwaarde, dat aan Ged. Staten op naar hun oordeel voldoende wij ze medezeggenschap wordt verleend om- omtrent de afmetingen van het kanaal en zijn kunstwerken. telefoonverbinding met urk hersteld URK, 19 Januari. Gisteravond hebben 'ie telefoonabonnë's op Urk bericht ontvangen, dat het telefoonverkeer met den wal is her steld. Het defect in den kabel is gevonden op enkele kilometers- van Schokland. Over een lengte van 350 meter is een voorloopige voorziening aangebracht. Zoodra het IJssel meer geheel vrij is, zal dit stuk definitief worden hersteld. aanbesteding MIDDELBURG. 19 Januari. Te Middelburg is door den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat aanbesteed: het aanleggen van een gedeelte van den Rijksweg no. 18 op den Slaakdam onder de gemeenten Steenbergen en St Philipsland en het maken van een verharding van cementbeton en keien op dat wegdek. Laag ste inschrijver N.V. Bazaltmij. Zaandam voor f 93.200. 's-GRAVENHAGE, 19 Januari. Kapitein W. Romswinckcl, adjudant van H.M. de Koningin, heeft gister een bezoek gebracht aan den gep. luit.-generaal S. A. Drijber, die een dezer dagen zijn tachtigsten ver jaardag vierde. Kapitein Romswinckel heeft hem de gelukwenschen van H.M. de Konin gin overgebracht dader van aanslag BIJ hulshorst gearresteerd De 17-jarige G. J. van O. te Hulshorst, die j.l. Zondag een aanslag pleegde op den landbouwer Kroes aldaar, is thans gearres teerd. Zooals men weet, was hij de bosschen in gevlucht. De bekende volks- en kinderdichter G. W. Lovendaal, die gisteren te Grave op bijna 92-jarigen leeftijd overleed. Twee gedenkramen 'n Nieuwe Kerk te Amsterdam Ter herinnering aan het regeeringsjubileum Aangeboden door het Amsterdamsche Comité AMSTERDAM, 19 Jan. De huldi gingscommissie 1938 Amsterdam, welke de feestelijkheden in de hoofdstad heeft georganiseerd bij het 40-jarig regeerings jubileum van H.M. de Koningin, heeft be sloten ter blijvende herinnering aan deze voor 't geheele Nederlandsche volk onver getelijke gebeurtenis, een tweetal ge brandschilderde gedenkramen aan te bie den aan de Ned. Herv. Gemeente, ter plaatsing in de Nieuwe Kerk te Amster dam. De Kerkeraad heeft met groote instem: ming kennis genomen van dit voornemen en de huldigingscómmissie 1938 doen we ten dit geschenk gaarne te zullen aanvaar den. Ook in 1898 werd, ter berinnering aan de aflegging vein den eed op de grondwet door H. M. de Koningin bij Hare aanvaarding van de regeering, in deze kerk een gebrand schilderd raam aangebracht. Ter uitvoering van deze plannen, waar mede H. M. de Koningin bereids hare hoo- ge instemming heeft betuigd, heeft zich *n commissie gevormd bestaande uit de hee- ren: Mr. L. J. A. Trip, voorzitter, en C G, Vattier Kraane, algem. secr. der huldigings commissie 1938 Amsterdam, Prof. Dr. H. Brugmans, geschiedkundige, Dr. N. Japikse directeur van het Kon. Huisarchief en Ds A. H. G. van Hoogenhuyzen, als vertegen woordiger van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Op verzoek van deze commissie heeft de bekende kunstschilder W. v. K o n ij n e n- burg naar door haar verstrekte gegevens een eerste ontwerp voor de beide gedenkra men gemaakt. Getracht zal worden de ra men nog dit jaar gereed te doeD zijn. Geen dienstbodenaftrek Een nadere uiteenzetting De minister van Sociale Zaken heeft, ten vervolge op zijn vorige circulaire van 31 December 1938, betreffende vrijlating van verdiensten welke dienstboden hebben, aan de gemeentebesturen een nadere uiteenzet ting gegeven. Ie. Onder „gezinsleden" mag niet worden gerekend de vrouw van den ondersteunde of tewerkgestelde. (Dit bleek niet uit het eerste bericht.} 2e. De vrijlating van verdiensten geldt zoowel voor uitwonende als inwonende meisjes. (Hierover hebben wij nog pas ge schreven.) 3e. De gezinsledenbijslag mag worden door betaald, ook ail verdient het meisje. 4e. Art. 10 sub a mag ten aanzien var de verdiensten, welke mogen vrijblijven, buiten werking worden gesteld. (Hetgeen wij nadrukkelijk betoogd hebben.) 5e. De vrijlating geldt ook voor ver diensten van zgn. werksters, die huishoude lijk werk verrichten. 6e. De te verrichten bezigheden moeten uitsluitend betreffen gezinsarbeid van huis- houdelijken aard. Voor werkzaamheden, verricht in een gezin, doch niet van huis- houdelijken aard, b.v. verpleging, of voor werkzaamheden als schoonhouden van zie kenhuizen, scholen enz., geldt de vrijlating van verdiensten niet. Bij de berekening van de vergoeding, welke aan B- en C-boeren en B- en C- tuinders mag worden toegekend, mogen de inkomsten, waarvan hier sprake is, even eens buiten beschouwing worden gelaten. dienst amsterdam—lemmer hervat LEMMER, 18 Januari. De directie van de Groninger—Lemmer Stoomvaart-Maatschap pij heeft besloten den dienst van Amsterdam op Lemmer te hervatten. Vanmorgen om drie uur zouden de stoomschepen ,,Jan Nie- veen" en de „Holland" van de Holland- FrieslandGroningenlijn vnn Amsterdam naar Lemmer vertrekken. Het IJsselmeer is ook tusschen Lemmer en Urk bevaarbaar. TER NAVOLGING Wij ontvingen ter inzage een bedelbrief van de S.D.A.P., gezonden aan de leden der partij en waarin bijdragen verzocht worden voor het „Fonds voor Wetenschappelijk Werk". De partij gaat zeer sterk gebukt onder de ongunstige financieele uitkomsten der crisisjaren en kan daardoor de kosten van het bureau niet opbrengen; „in 1939 zal zij het met geen mogelijkheid kunnen doen". Er zal ongeveer 15 duizend gulden noodig zijn; op een extra-gift van 5000 mag wel worden gerekend en voor de resteerende 10.000 wordt nu een beroep op de offervaar digheid der partijgesnooten gedaan. Voor wie niet weet, hoeveel hij zedelijk •erplicht is bij te dragen, wordt er een schaal voor gehuwden en ongehuwden bij gedaan. Wie geen kostwinner is betaalt 20 pet meer dan de anderen. Voor dezen klimt het tarief van f5.telkens met f5. tot f 50.op, naargelang men f 2000.ver dient, 2500.3000.— enz. tot 10.000. per jaar. Natuurlijk wordt er niet op gerekend, dat a 11 e partijleden bijdragen, want dan zou men met de honderdduizenden geen raad weten. Doch, hoe het rij, men durft te vragen en dat voor een wetenschappelijk fonds. Over de beteekenis daarvan wordt gezegd, dat het bureau nu rijn waarde duidelijk be gint te demonstreeren. Dat zulks geschiedde door de samenstelling van het „Plan van den Arbeid" en daarna door de verdediging er van gedurende de „Planactie" van Partij en Vakverbond, komt ons wel wat twijfel achtig voor, maar de lichtgeloovige volge lingen accepteeren het wel. Dat „het bureau zijn waarde heeft bewezen door het ver strekken van inlichtingen en documentatie aan personen en instanties der partij", stem men wij gaarne toe. Menigmaal valt het op, dat eenvoudige raadsleden blijkbaar goed ge ïnstrueerd zijn over allerlei kwesties van gemeentebeleid en wij zien daar in gedaoh- ten altijd het bureau achter staan. Bij ons mankeert daaraan nog wel eens wat Niet, omdat men geen adres heeft, waarheen men zich met vertrouwen kan wenden, maar omdat men blijkbaar ver zuimt zicih te laten voorlichten. En de anti revolutionairen vinden toch in de Dr Kuy- perstichting een bureau, dat, wat toerusting, activiteit en parate bediening betreft, zeker niet bij de sociaal-democratische instelling behoeft aohter te staan. Terwijl er geen aparte offers voor gevraagd worden. Misschien kan de kennisneming 'van bovenbesproken circulaire er aan meewer ken, dat ook onzerzijds meer offervaardig heid wordt betracht voor de propaganda en de doorwerking onzer beginselen. In de komende dagen moet er voor noodzakelijke lectuurverspreiding en verkiezingsactie geld beschikbaar zijn. Wanneer allen offeren overeenkomstig de schaal, welke de S.D.A.P. aanbeveelt, dan kunnen we, wat de finan ciën betreft, de komende verkiezingen zon der zorg tegemoet gaan. De veiligheid der Spoorwegen Naar wü vernemen kwam in 1937, evenals in 1938, geen enkele reiziger door een spoor- wegontgeval om het leven, hetgeen zeggen wil, dat qp een totaal van tweemaal 90 Hoen redaigerê in de bedde laatste jaren, geen enkele reiziger bij een spoorwegorugeval doodeüiijlk gewond werd. Als we dat óók eens konden zeggen van de onbewaakte overwegen! Mej. Uding te Den Haag. die Zondag a.s. den leeftijd van 75 jaar hoopt te be reiken. Juffrouw Uding heeft zichvooral in de mobilisatie jaren, den eerenaam van soldatenmoederverworven, en is als zoodanig nóg bekend. In de oorlogsjaren was zij verzorgster in het Christelijk Mili tair TehuisTorenstraat 8, Den Haag SCHOENEN HET BETERE MERK1 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In de Nieuwe Kerk te Amsterdam zul len twee gedenkramen aangebracht wor-? den ter herinnering aan het regeerings jubileum in 1938. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de begrooting van Onderwijs. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de Indische be grooting. Een artikel van den heer R. P. Dojes* I. i., over Emigratie naar West-Canada. In Den Haag zal in April een aanvang worden gemaakt met het bouwen van een spoorwegpostkantoor. Chamberlain weigert het Engelsche parlement vervroegd bijeen te roepen. Barcelona protesteert in Londen tegen verkoop van Italiaansche schepen aan Franco. Waalsche agitatie tegen de Vlaamsche academie verwacht. DE DORDREGHTSGHE ONDERLINGF CREDIETVEREENIGING N.V. DORDRECHT Groenmarkt 64 Anno 1871 B O U W-C R E D I E T E N EFFECTEN Kouder, geen regen Voor Groningen, Friesland DrenteenOverijsel: kouder, plaat selijk mistig, overigens nevelig tot be trokken of zwaar bewolkt, geen regen van beteekenis, zwakke tot matige veran derlijke wind. Voorde overige provincies: iets kouder, nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt, geen regen van beteeke nis, zwakke tot matige veranderlijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf 753.8 f HE RMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf 9.0 c. 20 Jan. Zon op 8.00 uur, onder 4.22 uur 20 Jan. Maan op vm. 7.26 u. ond. nm. 4,48 U Nieuwe Maan nam. 1.47 uur FIETSERS LICHT OP 20 Jan. Van 'sav. 4,52 u. tot 'smorg. 7,29 U T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE - ALMELO HET RESTAURANT VANi „SEINPOST" SCHEVENINGEN ts ook gedurende de wintermaanden geopend. Wij verzorgen steeds met zorg Ow menu* VOOR SLECHTS 17, CENT noodig om deze ennonce uitgeknipt in open envelop els drukwerk een ons op te zen den, ontvengt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI VpcmpMl Uw aatm M *dr*« es 4u echten)]Je der (Roaj enveloppe en edmmrt een Dr. H. NANKING'S PW*. Fabriek N.V.. DEN HAAG NIJMEGEN, 19 Januari. De burgemeester van Nijmegen deelde in de gisterenmiddag gehouden Raadsvergadering mede, dat nog dit jaar een begin gemaakt zal worden met de bruggen in den Graafsciieii weg. welke liggen over de spoorlijnen. De rijweg der beide bruggen wordt twaalf met r breed, met voetpaden aan weerszijden van drie me ter breed. De kosten rijn geraamd op r nd f 650.000. Hiervan komt 25 pet. ten laste der gemeente Nijmegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1