raiilICO) .Gevaarlijke Mist! De Tomatensoep is een succes WOENSDAG 18 JANUARI 1939 Hel NederSandsche Schaakleven En de positie van de Christelijke schakers n*) sict Uit het vorig artikel blijkt duidelijk, dat reeds veel is bereikt al zijn. nog niet alle wensehen vervuld. Indien wij echter eens nagaan roet hoe kleine middelen de verbete ren werd verkregen, dan kunnen wij er ons eerst goed rekenschap van geven, hoeveel meer zou kunen worden bereikt, indien er betere middelen tot onze beschikking ston den. Volgens de laatste gegevens telde ons land 28S aangesloten schaakvereengingen, waar onder precies 11 Christelijke. Een zeer klein getal in vergelijking in met het groote to taalcijfer. Toch hebben die 11 vereenigingen, el hebben zij misschien niet alle in gelijke mate voor de goede zaak geijverd, in be trekkelijk korten tijd reeds veel tot stand ge bracht Wat zou niet kunnen verkregen worden, wanneer het aantal dhr. schaak clubs in den lande eens toenam of althans het legertje der georganiseerde Chr. scha kers zich sterk zou uitbreiden? Men moet mij ten aanzien van dit punt vooral niet verkeerd begrijpen. Ik voer hier geer. pleidooi om overal in het land het op richten van Chr. schaakclubs te bevorderen. Ik ben steeds van meening geweest, dat Chr. schaakclubs slechts moeten worden gesticht in plaatsen, waar een behoorlijk bestaan .van zulk een vereeniging verzekerd is. Indien hijv. in de een of andere plaats een schaakclub bestaat met plm. 30 leden en zich daarmede juist op de been kan hou den, dan moet niet alles in het werk worden gesteld om deze vereeniging tweeën te splitsen: een neutrale en Christelijke. Men zou slechts bereiken, dat heide vereenigingen spoedig ten onder gaan In het algemeen hebben Chr. schaakclubs slechts een redelijke bestaanszekerheid in de grootere plaatsen en in (plaatsen met een overwegend Chr. bevolking. Neen, ik doelde zooeven op bestaande Chr. schaakclubs, die echter om de een of andere reden niet bij een gewestelijken of plaatselijken schaakbond zijn aangesloten. En zulke clubs bestódn. Zij bewijzen door rich afzijdig te houden aan de zaak der Chr. schakers een slechten dienst, afgezien nog van het feit, da zij ook zdchzelve er geen goed mede doen: En evenzoo doelde ik op schakers van Christelijken huize, die lid worden yan een neutrale vereeniging als zij een Christelijke b.ij de hand hebben. Zulke schakers bewijzen aan de goede zaak der Chr. schakers een sledhten dienst. Naarmate het aantal Chr. schaakclubs en het aantal leden dezer vereenigingen toe neemt, zal het den officieden schaakautori- teiten des te eerder duidelijk worden, dat de Zondag als wedstrijddag geweerd moet wor den. Welke reden zooi Bond A kunnen hebben om den Zondag te ontzien, als in dien Bond geen Chr. schaakclubs en geen Chr. scha kers georganiseerd zijn om him belangen te bepleiten? Immers geen. Doch zoodra er Chr. schaakclubs en Chr. schakers bijkomen, wordt het bezwaar gevoeld en dan ligt de weg tot verbetering open. Hiermede in reichtstneekscH veitband staat 0e vraag, welke mij wel eens bereikt, of het niet beter zou zijn een Chr. Schaakhond te vormen. Deze vraag kan ik met een onom wonden neen beantwoorden. Het middel zou hier erger zijn dan de kwaal. Het is natuur lijk heel eenvoudig te bereiken, dat de Chr. schaakclubs zich afscheiden en dan op eigen houtje wedstrijden gaan inrichten. Binnen het jaar zou echter blijken, dat het onmogelijk zou zijn, zoodanige wedstrijden te organiseeren, dat er voldoende belang stelling voor zou bestaan bij de Chr. scha kers. Het beste voobbeeld kan ik in Den Haag vinden. Als de drie Chr. schaakclubs in (groot) Den Haag zich zouden afscheiden 'dan zouden deze clubs alleen onderling kunnen spelen. Doch waar zouden het le en 2de tiental der H. Chr. S. V. gelijkwaardige tegenstanders kunnen vinden? Niet bij de twee andere Chr. schaakclubs. Evenmin in nabijgelegen plaatsen. Het gevolg zou dus al terstond zijn, dat ruim 20 spelers voorgoed van wedstrijdspel werden uitgesloten, het geen onvermijdelijk hun belangstelling zou dooden. En voor de overige Chr. schaak clubs in ons land gelden overeenkomstige bezwaren, vooral reösbezwaren. Een Chr. Schaakband, te stichten met bet doel om wedstrijden te organiseeren, is een utopie. Daarentegen zou een contact-or ganisatie tusschen de diverse Chr. schaakclubs goede diensten kunnen bewij zen. Zulk een organisatie zou zich ten doel kunnen stellen door gezamenlijke actie het spelen op Zondag tegen te gaan. Het feit echter, dat er tot dusverre nimmer groote behoefte aan zulk een organisatie gevoeld is, wijst er op, dat de verstandhouding tus- schen de aangesloten Chr. schaakclubs en plaatselijke of gewestelijke schaakbonden in het algemeen goed is en in elk geval Voorshands geen aanleiding geeft tot het koesteren van alarmeerende gedachten. Ook de Christelijke Pers kan er het hare toe bijdragen, dat meer en meer met de be langen der georganiseerde Chr. schakers wordt gerekend. Zij kan dit op tweeërlei .wijze doen. Vooreerst door plaatsruimte be schikbaar te stellen voor berichten betref fende Christelijke schaak vereenigingen en verslagen van wfedstrdjden, waarbij Chr. schakers betrokken zijn; aldus draagt zij bij tot het propageeren van het spel onder de Christelijke bevolking. Doch zij kan ook, wanneer dat noodig blijkt, de actie van de Chr. schaakvereenigingen steunen, welke pogen een wedstrijd-organisatie te verkrij gen. wlke met hun zienswijze in overeen stemming is of daar in elk geval niet tegen in gaat Bij elke actie, welke wordt gevoerd om verbetering te verkrijgen, dient echter te Worden bedacht, dat het doel van zulk een actie moet zijn de belangen der Chr. scha kers te dienen. De ervaring der laatste Jaren heeft geleerd, dat de officieel© schlaak- autoriteiten bereid zijn onze principieele be zwaren te eerbiedigen en er, waar ©enigs zins mogelijk, aan tegemoet te komen. De nog te voeren actie om onze laatste bezwaren I stond in ons blad van 17 Jan. weg te nemen zal hiermede ernstig rekening moeten houden. Er is momenteel tusschen de Chr. schaakvereenigingen en de oiffi- cieele schaakautoriteiten een goede ver- standhouding. Deze dient bewaard te blij ven; zij voimt de beste mogelijkheid om de nog bestaande verschillen in zienswijze te overhruggen. In het bovenstaande heb ik in het kort de positie der Chr. schaakclubs in het Neder- landsche schaakleven geschetst, <te bezwa ren genoemd welke nog bestaan en enkele middelen opgesomd, welke kunnen dienen om ook cte laatste hinderpalen uit den weg te ruimen. Mogelijk zal ik later nog eens gelegenheid krijgen om een enkel onderdeel nader toe te lichten. Voorshands meen ik echter met dit beknopte overzicht te mogen volstaan. Indien het ten gevolge mag hebben, dat het aantal der aangesloten Chr. schaak clubs en schakers gaat toenemen en dat zij onderling nauwer gaan samenwerken om tot volkomen eerbiediging hunner principes te geraken, dan zal ik mij meer dan be loond achten. WERKLOOSHEID IN DE LAATSTE WEEK VAN 1938 Vorst veroorzaakte abnormaal hoog percentage De directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemid deling deelt mede, dat blijkens door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrek te voorloopige gegevens in de week 26 tot en met 31 December 1938 bij gesubsidieerde ver eenigingen met werkloozenkas waren aange sloten 569.923 personen (waaronder 74.932 landarbeiders). Van de 494.991 verzekerden, buiten de landarbeiders, was het werkloosheidspercen tage 32,5 (in de vorige verslagweek, 5 tot en met 10 December 193S, was dit percentage 25,2). Van de 569.923 verzekerden, met inbegrip van de landarbeiders, was het werkloos heidspercentage 35,8. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de thans in beschouwing genomen week viel in een periode van strenge vorst. In de overeenkomstige verslagweek van December was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt (tusschen haakjes zijn vermeld de per centages, indien de landarbeiders huiten be schouwing worden gelaten) 1932: 33,5 (32,4); 1933: 37.4 (32,7): 1934: 33,8 (32,4); 1935: 39,5 (36,7); 1936 33,7 (32,3); 1937 32,2 (29,9); 1938 35,8 (32,5). Op 31 December 1938 waren bij de orga nen der Openbare Arbeidsbemiddeling inge schreven 450.577 werkzoekenden, waarvan er 431.181 werkloos waren (n.L 416.345 mannen en 14.836 vrouwen). Van de geheel werkloöze verzekerden ont vingen er in de verslagweek 91.307 uitkee- ring uit hun werkloozenkas. Extra K.L.M.-vlucht naar Manchester AMSTERDAM, 16 Jlam/uairl. Vandaag zou de K.LM. op uri/taKxidii|giiQg van heb (gemeentebe stuur vtam Miaimdbaster een extnawiliBcihti maken Waar Rimigfwtaiy Aitrpwrtt, die limdhfthiaryen van dJoze stad), waar hiedtenarvcmrii d)e nieuwe wacht- veiHMïtiinig van heb vliegvebd volgens een geheel nieuw systeem officieel in gebruik zal wanden genomen. Een Douglas D.C. 2 der KL.M, bestemd voor het opleiden van jonge piloten, heeft daartoe onder commando van gezagvoerder K. Parmentier in plaats van de gebnuikeüiijkie overlamdvliudhten baar lesviudht tort Mom- cheater uitgestrekt, teneinde gevolg te geven aan de uitnoodiging van het gemeentebestuur van Manchester. De af deeling Lelden van den Christelijken Bond hi de kleedingindustrie vlercle gis teren haar 25-jarig bestaart met een feest avond in het gebouw „Prediker" Foto van het bestuur met de leden en eenige afgevaardigden van het hoofdbestuur De inbeslagneming der N.S.B.-persen Protestvergadering te Amsterdam Tegen de inbeslagneming der persen van het Nationale Dagblad is in een drukbezoch te vergadering te Amsterdam gepro- isteerd. Het woord werd gevoerd door die he eren Geelkerken en Mussert. Door den eereten iw erd gezegd, dat de genomen maatregel een gevolg is van de vrees die de R.K. staatspartij heeft bevangen over het rumoer dat am Oss is opgegaan en dat nu de ver kiezingen naderen. Hij vond het meer dan een schandaal, Idat Amsterdam meegere- geerd wordt door uen De Miranda, die geen [Nederlander is dooh met zijn hart in Zion Eeeft. Dtoor Ir Mussert werd de regeering ver beten, dat ze lager© justitieel© ambtenaren belet verdachten voor den rechter te bren gen. Hij weet ddt aan de R.K. Staatspartij met de S.D.A.P. aan den leiband. De N.S.B. (wil de verdachten voor den rechter, doch Üoor de inbeslagname der persen wordt dit nu belet. In dit verband sprak Mussert over de persvrijheid, die bij de N.S.B. volkomen zei zijn. Spr. wil dat zijn medewerkers vrij zuilten zijn binnen de grenzen van het na- tionaal-social istisch beginsel. (Het praatje omtrent persvrijheid, wan neer de heer Mussert baas zou zijn, is na tuurlijk een praatje voor de vaak. De N.S.B. will geen parlement, hoe zou dan ooit de pers vrij kunnen zijn? Het één ligt in het verlengde van het ander. Hoe laag slaat deze spreker het N ederlandsch© puBliek toch aan)* MUTATIES BIJ DE NED. SPOORWEGEN UTRECHT, 17 Januari. De inspecteur van het vervoer met den persoonlijken titel van hoofdinspecteur, M. H. Claringbould, te Hen gelo i. b., is met ingang van 1 April 1939 overgeplaatst naar Maastrichtt i. b. De in specteur le klasse W. J. van Viersen, te Hengelo i. b., is met ingang van 1 April 1939 overgeplaatst naar Nijmegen i. b. De inspecteur 2e klasse ir. J. M I. Reits- ma, te Hengelo i. b., is met ingang van 1 April 1939 overgeplaatst naar Utrecht i. b. Prof. Ir G. B. v. d. Werfhorst t Hoogleeraar in de verlichtingskunde VUGHT, 18 Januari. Na een langdurige ziekte is gistermiddag te Vught op 50-jari- gen leeftijd overleden Prof. Ir. G. B. van de Werfhorst Op 9 Maart 1888 te Mas tenbroek geboren, studeerde hij na zijn gym nasiale opleiding te Kampen aan de Tech nische Hoogeschool te Delft, waar hij in 1920 electrotechnisch ingenieur werd. Hierna trad hij als zoodanig in dienst bij de Sle- mens-Schuckert-werke in Den Haag. Van 1928 af was ir. Van de Werfhorst werkzaam bij de N.V. Philips Gloeilampfabrieken le Eindhoven, waar hij belast was met het uit brengen van licjittechnische adviezen. In November 1934 werd' hij benoemd tot bui tengewoon hoogleeraar in de verlichtings kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, vanwege het Universiteitsfonds in de Ver lichtingskunde. In talrijke publiacties en lezingen heeft Prof. van de Werfhorst pionierswerk ver richt voor het juiste inzicht in de problemen van wegverlichting. Ook in het buitenland heeft hij talrijke lezingen gehouden. Prof. van de Werfhorst was ridder in de orde van Leopold II van België. Onregelmatigheden te Tegelen Gemeente-ontvanger plotseling verdwenen Naar wij vernemen, heeft de burgemeester van Tegelen opsporing, aanhouding en voorgeleiding verzocht van den 53-jarigen C. H. B., ontvanger aldaar, die verdacht wordt zich aan verduistering en valschheid in ge schrifte te hebben schuldig gemaakt. Dit verzoek om aanhouding staat in ver bond met het accountantsonderzoek dat thans ten kantore wan den ontvanger plaats heeft. Dit periodieke onderzoek naar de ad ministratie van den ontvanger is Maandag aangevangen. Den geheelen dag heeft de Ontvanger op zijn kantoor gewerkt Maan dagavond is hij plotseling verdwenen, TENSLOTTE TOCH GEPAKT! AMSTERDAM, 18 Januari. In 1937 ver liet een hujshoudster haar dienst met mede neming van een bedrag van f 135,hoewel toen direct pogingen in het werk werden gesteld, de vrouw te arresteeren, wist zij buiten den greep der justitie te blijven* Justitie en politie hebben echter een uit stekend geheugen. Gisteren liep de vrouw op het Itemrak. Tot haar grooten schrik werd zij plotseling aangesproken door een ipolitie-beambte en gearresteerd. Aanvankelijk trachtte zij op het politie, bureau haar onschuld vol te houden. Na een diepgaand verhoor moest zij echter den diefstal bekennen. Zij is in .verzekerde be waring gesteld. Reeds 1.814.746 bussen verkocht Tweevijfde van den voorraad reeds afgeleverd Er zijn gemiddeld 80.000 bussen tomatensoep per dag verkocht sinds op 19 November 1938 met de distributie ervan een begin werd gemaakt. Dat gaat dus nogal. Van de 4% millioen bussen, waarmee de campagne begonnen werd, zijn we er reeds 1.814.746 kwijt. Dat is meer dan 2/5 van den geheelen voorraad, waarmee we eigenlijk zouden moeten toekomen tot Juli-Augustus, wanneer weer de versche tomaten*aan de markt komen. Lang voor dien tijd zal de laat ste bus soep echter vertrokken zijn. Dat is wat anders dan een „toanatensoep- schandaal", waarvan een der als altijd goed- Ingelichte Mussertblaiden sprak, een week voor met den verkoop van de soep was be gonnen. De zwart-rooden kregen toen te hooren, dat er 6 mdllioen bussen in voor raad waren, terwijl er zoowat een half mil lioen per jaar zouden kunnen worden ver kocht We hadden dus voor 12 jaar tomaten soep genoeg. Een mensch kan zich vergissen als hij de klok hoort luiden, maar niet weet, waar de klepel hangt. En h,ij grijpt ook nog wel eens verder mis, zooals bv. bedoeld Mussertblad overkwam, toen het een week later aan belde hij het Centraal Bureau voor de Vei lingen en alleronderdanigst om de adverten tie kwam vragen. Alles vanwege „hert,schan daal". Dat de heeren toen voor vergrooting er yan zijn behoed, spreekt vanzelf, 1.814.746 bussen zijn afgeleverd binnen twee maanden tijds van een artikel, waar- somimigen 't toekomstig lot vrij donker De zwartkijkers hebben ongelijk gekregen, maar begrijpelijk was de vreugde, waarmee de heer F. V. V a 1 s t a r, voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, ons gistermiddag de ivoorloo pige uitkomst .van ós toUM^gncocihCMppagno meedeelde, Het Is prachtig gegaan, ook al waren er eenige tegenwerkende invloeden. St Nico- laas, de strenge vorst, waardoor het vervoer stagneerde en de zendingen soms 10 tot 14 dagen noodig hadden om de distribuanten te bereiken, en ook de uitverkoopweken, waarin geen huisvrouw aan tomatensoep denkt, ook al behoort deze stellig tot de huis houdelijke koopjes, waren even zoovele rem mende factoren in het distributieproces. Toch is de verkoop een succes geworden, zoodat de nabestellingen vlot binnenkomen. Er zijn afnemers, die reeds aan hun tiende of twaalfde bestelling bezig zijn van dit artikel, dat steeds contant betaald moet worden. Deze uitkomst geeft moed voor de toe komst, indien de omstandigheden herhaling van 't experiment gewenscht zouden maken, En moed geeft nog altijd tien vooruit, Het Bureau heeft er ook den durf uit ge put, om 23 2400 vaten boonen in te maken, die in het aJ, voorjaar, wanneer de jonge groenten schaarsch en duur zullen zijn, goed van pas zullen komen. De liefhebbers •r voor rullen stellig van alle kanten op- dagen. Voorloopig zullen ze echter nog geen kans hebben. Met de tomatensoep is een zeer merkwaar dige Ervaring opgedaan. We denken in dit verband niet aan een vrouwelijk Avro-lid, dat tomatensoep had gekocht, die geen soep was van het Centraal Bureau, maar van minderwaardige kwaliteit was. Zij voelde zich daardoor gedupeerd on wreekte zich door in een booze bui zich af te scheiden van de Avro, die over haar zender reclame had doen maken voor de leust eet tomatensoep! Wat we bedoelen is dit, Geblekén is mi, dat er voor den tuinbouw nog wel mogelijkheden zijn, ook in eigen land, mits de zaak maar goed wordt aange pakt, zooals in casu het geval is geweest. Het komt ons voor, 'dat er voor onze tuin ders Iets te bereiken valt, ook al zouden ze dit werk zelfstandig doen, los van bepaalde crisis-instanties. Het kan, indien maar niet een goede zaak door (verkeerde speculaties wordt bedorven en men het publick ondeugdelijke waar gaat verkoopen, We denken Svs aan de mogelijkheid, dat conservenfabrieken de Verwerking van toma ten tot soep zouden willen overnemen. Maar dan moet tevens vaststaan, dat de kwaliteit er niet op achteruit gaat Want die is thans prima. Daarom vinden we het ook niet zoo erg, dat tot nu toe de soepfabricage tot en kele ondernemingen is beperkt Daarin schuilt zonder dat een omvangrijk con trole-apparaat noodig is een garantie voor behoud van de goede hoedanigheden van 't product, waarin immers een blijvende aan beveling en reclame gelegen is. We zeggen dit, omdat het wel eens zou kunnen zijn, dat nu blijkt, dat het artikel „loopt", meer gegadigden zich zullen aanmelden, die aan vankelijk wat gereserveerd stonden, eerst de kat eens uit den boom wilden kijken of aan hun eigen product dat thans mee profiteert van de hausse in de tomaten- soepconsumptio de voorkeur bleven geven. Anderen weer waren niet ingesteld op deze fabricage, Tenslotte nog eea enkele opmerking over de prijzen. Een bus „regeerings-tomatensoep/" kost 18 cent De fabrikant betaalt er 12% cent voor, de grossier bij afname van 20 doozen 13% cent en de winkelier 15 cent. Het komt ech ter voor, 'dat met de prijzen „geknoeid" wordt Het is evenwel moeilijk om tegen de prijsbedervers afdoende maatregelen te n emery Wel wordt het kwaad zoo krachtig mogelijk tegengegaan, desnoods door uitslui ting Van leveringen en verbeurte van een garantie, maar het is duidelijk, dat hior- mede het euvel piet «volkomen kan' worden bestreden^ Met genoegen hebben we deze inlichtin gen aangehoord over dit zoo voortreffelijk volksvoedsel, dat, zoo noodig, met geringe hulpmiddelen aan een ieders smaak kan worden aangepast* Voor export wordt hef niet gebezigd; alleen Indië krijgt een kans. Ons volk kan er dus ten volle van proll- teeren. Het doet dat ook. Er zijn echter aan wijzingen, dat zulks in nog ruimer kring kan geschieden.- Deze soep is onder het be reik van iedereen, ook van degenen, wier beurs niet ruim (voorzien is. Het is juist onder hen, dat het debiet nog kan toenemen. Wie het nog niet deden, moeten eens de proef nemen met dit volwaardig, prima en smakelijk product. Wie er mee begint is er stellig voor goed voor gewonnen! Een aanklacht tegen Mr T. J. Verschuur Hg i de N.S.B. beleedigd hebben AMSTERDAM, 18 Januari. De naitaoniaal- social'isüsehe beweging in Nederland) hield gisteravond in het Cancertgetoouw te Amster dam een openbare vergadering, dóe bedoeld was aJs probest tegen de inbeslagneming van de persen van het Nationale Dagblad). Ir. Mussert heeft om. medegedeeld, dlait hnj zijn juridrischen adviseur opdiraohit heeft ge geven een aanklacht in te dienen tegen den voorzitter dier R.K. Staatspartij, Mr. T. J. Verschuur, die zoo zeidie Ir. Mussent op kosten dier regieerinig een reis maakt naar Nederlandsch-Iinidië en diaar oniiamigs een rede heeft 'beweerd, dlat die finiainciën der N.S.B. uit het buditenllaindi komen. DONGEN, 18 Januari. Gisteren reed dc 40-jarige heer Treffers uit Waalwijk per mo torfiets door de Heuvelstraat te Dongen, toen hij voor een wielrijder moest uitwijken. Uit ae tegenovergestelde richting kwam een onverlichte boerenkar van den landbouwer Kouwenberg uit Dongen. T. reed tegen een der wielen van den kar. Hij werd tegen den grond gesmakt en ernstig gewond. Dokter Heintjes uit Dongen liet den onge lukkige overbrengen naar het St. Elisa- bethsziekenhuis te Tilburg, waar hij aan de bekomen verwondingen is bezweken. Het slachtoffer is gehuwd en vader yan één kind. UIT DE A.R. PARTIJ PROVINCIAAL COMITÉ NOORD-HOLLAND Zaterdag 28 Januari eJc„ 's middags fialf drie, komt het Provinciaal Comité van A.-R. Kiesvereenigingen in Noord-Holland in huis houdelijke vergadering bijeen, tot het vast stellen der candidatenlijsten voor de Staten verkiezingen en de voorbereiding.van de verkieeingsactie in de provincie. De vergadering wordt gehouden, in, Kr as- na polsky te Amsterdam* LAND- EN TUINBOUW De nood in <3en tuinbouw Onvoldoende steun verkregen De veilingen vereeniigd Iiï Hef Öentraal Bureau, zullen in samenwerking met de R.K. tuinibouworganisaties bij de regeering stappen doen om den steun aan den tuin bouw te verhoogen. Over 1938 is tot heden een bedrag van 10 millioen gulden aan tuinbouwst^'n beschik haar gesteld, terwijl over 1937 was uitbe taald een bedrag van 12 millioen gulden. De misoogsten in verschillende gewassen in den zomer b.v. van augurken, boonen en frambozen, die wel hooger in prijs per eenheid doch de inkomsten over 't geheel veel lager deden zijn, de groote schade door de vorst maken een hooger uitkeering noodza kelijk wil men velen door den allergrootsten nood heenhelpen. Bovendien wordt de steun niet gegeven tot den productieprijs, doch tot een prijs, die er 10 a 15 pCt. beneden ligt. Waar dit reeds sedert 1933 het geval is be grijpt men, dat hier van gedurigen achter uitgang en .verarming gesproken moet worden. DONDERDAG, 10.00 Morgen-wijding:. 10.15 Grai 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Omroeporkest en solist. (In de pauze: Declamatie. Om 12.15 Berichten). 12.30 Gram.muziek. 1.30! AVRO-Aeollan-orkest. 2.00 Causerie ,De vrouw binnen en buiten baar huis". 2.30 Vervolg concert. 3.00 Cursussen voor de 3.45 Orgel en cello. 4.001 Voor zieken 5.30 AVRO-Amus-ementsorkeet en het Schu- rlcke-Trlo. .(In de pauze: Berichten). 6.30 Sportpraatje. 7.00 Voor de kinderen. 7.06 AVRO-Dansorkest. 7.30 Engelsohe les. 8.00, Berichten ANP, Radiojournaal, mededeelln* gen. 8.20 Concertgebouworkest en solist. (In de pauze: Causerie over Goethe). 10.30 De Twilight Serenaders. (Om 11.00 Berich ten ANP). 1L30—12.00 Orgelspel. HILVERSUM II. <41R,S M. 8.000.15 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 2.0012.00 NCRV. 8.00 9.15 Gram-muziek. (ca 8.15 Berichten). 10.0Q Gr.muziek. 10.15 Morgendienst. 10..45 Gram, muziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00. Berichten. 12.15 KRO-Orkest iri.OO1.20 Gr, muziek). 2.00 Handiwerkuurtje. 3.00 Zang en piano. 3.45 Bijbellezing. 4.45 Gram.mu ziek. 5.00 Hamidienairbeid voor de Jeugd. 6.30 Orgelooncert. (ca. 6.30 Berichten). 6.30 Cau serie. „Gods zegen op het Zendlngaveld lit 7.45 Gram.muziek. 8.00 Berichten ANP. Her* haling SOS-Berichten. 8.15 Christelijke Ora* tori um veree n Ig in g. Haarlemsche Orkestver* eeniging en solisten. (9.95—9.35 Causerie over Beethoven). 10.15 Berichten ANP, ac- tueel halfuur. 10.45 Gymnastiekles. 11.00 u. Gram.muziek. ca. 11.5012.00 Schriftlezing* DROITWICH 1500 M. 11.20 Orkest. 12.20 Kwin tet. 12.50 Zang en Cello. 1.20 Orkest. 2-59 Raa-ptrlo. 315 Declamatie. 3.35 Orkest. 5.05 Voor de vrouw. 6.20 Orkest. 6.40 Landbouw* praatje. 7.00 Orkest 7.59 RaxHofilm. 8.50 u. Interview over China. 9.45 Ensemble. 10.20 Trio° Avondlvri-ldine. 10.40 Causerie. 10.55 RA?,10 *>Anls 1648 12.35 Zang. 1.05 Orkest 2.35 Zang. 3.35 Piano. 3.50 Zang. 4.35 Viool, 4.50 Piano. 5.25 Kamermuziek. 6.05 Radio* tooneel. 7.20 Orkest 8.35 Zang. 8.50 Orkest* KEULEN 456 M. 6.30 Orkest 7.50 Orkest. 9.201 Volksliederen. 11.20 en 12.35 Orkest, 1.30 Concert. 4.59 Concert 6.30 Winterhulp programma. 7.30 Orkest en Declamatie. 9.60 Orkest BRUSSEL 322 en 484 Mt 3 2 2 Ms 12.20—2.20 XL Bont programma. 8.20 Operette. 4 84 Mi 12.50 en 1.30 Orkest 6.35 VIooL 9.30 Synaphonle-orkeet 10.30 Viool en Plano. DEI^CHLAXDSEXDER 1571 M. 7.30 u. Ben. Philh. Orkest (In nmiT.* n—i.M«u.v Stabiliteit der varkensprijzen s-GRAVENHAGE, 18 Januari. Gelijk be kend is, was het verloop van de varkens- markt gedurende het tweede halfjaar vab 1938 over het algemeen voor de varken» houders weinig bevredigend, doordat hef aanbod vrijwel voortdurend de vraag voor binnenilandsch verbruik en voor den uitvoer overtrof. Dat de varkensprijzen desondanks vajr stabiel zijn gebleven moet worden toe geschreven aan de omstandigheid, dat vab regeeringswege sedert gébuimen lijd op vrij groote schaal varkens uit de markt worden genomen. Tot nu toe heeft 0e NederlandscHe Vee houderij centrale buiten de normale voorden uitvoer bestemde hoeveelheid tusschen de 50 en 60 duizend varftens in het ibacongewicht (ca. 60 tot ca. 95 kg. levend) afgenomen'* waardoor althans een scherpe prijsdaling werd voorkomen en tevens een nog sterker© druk op de zware-varkensmarkt achterweg© bleet i Serum ïegen Mon'd- en Klauwzeë? In België duurder dan In Nederland Öp vragen van "den Heer Weitkamp Se» treffende den prijs van het Reconvalescent* serum tegen het Mond- en Klauwzeer heeft de Minister van Economische Zaken ge anti woord, dlat de prijs van het dusgenaamd© serum, in Nederland niet f 8,—, doch f 7,— per liter bedraagt, terwijl het serum; in Bel gië niet f 0,60, doch 150 franc of ongeveer f 9,50_ kost, afgezien nog van het feit, dat men in België tot de seruminspuiting niet overgaat tenzij de veehouder vooraf Ver* klaart zijn vee gratis voor het verder af nemen van bloed ter beschikking te stellent* Voorts deelt de Minister mee, dat het serum in ons land, alvorens te worden afgeleverd, op sterkte en type wordt onderzocht, PAARDENINVOER IN ENGELAND De Staatscourant van Dinsdag 17 Januari! .939 no. 12 bevat het K. B. van 12 Aug. 1938, waarbij bepaald is, dat de tot dusver ge bruikte certificaten bij uitvoer van éénhoe- vige dieren bestemd, voor Engeland verval- len en vervangen worden door andere, waar van model Ibdj deze Staatscourant i -1- De heer Klaas Speklap was nu aan de beurt. Kwiebus schoot in den lach. „Slagter" Speklap had hééle groote ooren. Het waren lappen zoo groot als kleine var- kensooren. Met het onnoozelste gezicht van de wereld stapte Kwiebus of één van zijn vrienden dan de „slagters"-winkel in. Zoo gauw het vette gflimmende gezicht van Klaas Speklap uit de schemerige gang op dook, klonk het heel ernstig: „Baa^ heb ie nog zwijne-ooren?" 32. Woedend dat die Klaas dan werd! Dat was heel dom van hein, want nu plaag den ze hem telkens weer. Meteen wist Kwiebus hoe het portret van den „slagter" moest worden. Een kolossaal dik lichaam met groote zwijne-ooren. En een paar heel kleine var kenspootjes, die de kolossus moesten torsen. 't Was een heel karwei. Op iedere brief een teekening. Maar, Kwiebus speelde het klaar I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8