EEN GOEDE RAAD KOOPT KIEMKRAGHTZAAO M. S. DE JONG N.V. WOENSDAG 18 JANUARI i93g TWEEDE BLAD PAG. de laatste c.o.V.avond In het Nutsgebouw is gisteravond de laat ste gehouden \an een viertal avonden door de Chr. Oranje vereeniging georganiseerd verband met het feit dat Nederland in 1813 zijn onafhankelijkheid terug ontving. De eerste drie avonden waren in het laatst van Nov. en begin Dec. gehouden. In vertmnd met het overlijden van den Hop man der Oraije-Garde moest de vierde avond toen worden uitgesteld. Ook nu was de Nutszaal stampvol en bood zij door de fleur van het Oranje-Blanje- Bleu een gezelligen aaniblik. Had men voor muzikale medewerking de vorige malen de beschikking over een Oranje-ensemble, thans luisterde de Chr. Muziekvereeniging Arti et i Jleligioni den feestavond op. 1 Nadat twee coupletten van het Wilhelmus gezongen waren, opende de heer W. J. v. d. Brinlk, bestuurslid, met gebed. Om deze avonden te houden was er naar 'de meening van den voorzitter nog een dere reden dan in het begin is genoemd. In October 1938 was het 250 jaar geleden dat de Koning-Stadhouder Willem III naar En geland overstak om daar de rechten en vrij heden van het Calvinistisch 'volksdeel te ver dedigen en te handhaven. Hiervan genieten èn Engeland èn Nederland nog den zegen. Daarna werd weer „De Fransche Lelie" ppgevoerd, dat opnieuw veel succes had. AI met al heeft de C.O.V. met het geven Van deze feestavonden ongeveer 1700 per sonen genotvolle uren bezorgd. Voor regisseur cn medespelenden niets dan lofl HILLEGOM .verduisteringsproef In verband met de verduisteringsproef 'die op Donderdag a.s. gehouden zal worden zullen de trams die om 20.02 en 21.02 uur uit Haarlem en de trams die om 20.02, 21.02 en 22.02 uit Leiden vertrekken vervallen. {kunstavond „patrimonium'" Maandag werd door „Patrimonium" een kunstavond gehouden voor leden en andere huisgenootcn, onder leiding van den Voor zitter, den heer J. O. Vermeer. In ziin openingswoord wees deze er op, dat het de bedoeling was dezen avond iets te geven dat de geest verrijkt. Het is is geen bonte-avond, waarvan men leeg naar huis gaat. Buitenge woon welkom heet hij den heer Hofman met zijn dubbel kwartet, de dames D uij s en Mevr. Troost. Door het dubbelkwartet werden op uit nemende wijze een 8-tal liederen ten gehoore gebracht. De dames Duijs gaven op zeer ver dienstelijke wijze eenige nummers voor piano en viool, terwijl mevr. Troost decla meerde. De voorzitter putte uit de „Stone-le- zingen" van Dr. Kuyper enkele opmerkin gen over „Calvinisme en Kunst". Het was een prachtige avond en wij ho epen dan ook dat Patrimonium nog meer 'van deze avonden zal geven* KATWIJK i 'SStWL I I -■ voorheen en than! door W. v. BEELEN Nzn. VRIJDAG 20 JANUARI, in Chr. Prot. Bel. i aanvang 8 uur. I X Oud Katwijk (bomschuiten-periode). 2. Een blijde gebeurtenis (hoorspel op te yoeren door Katwijksche kinderen (duur i 15 minuten), 3* Katwijk in feestgewaad. Katwijk in wintertooi. Bewijs v. toegang 0.25 bij Van Beelen's Piano- en Orgelhandel en 's avonds aan de fcaal, Aanvang 8 uur precies. KATWIJK AAN ZEE BENOEMD Onze plaatsgenoot de heer A. Parlevliet I thans werkzaam aan het koelhuis alhier is benoemd als machinist bij de Gasfabriek te Zeist. dat wordt een mooie avond In aansluiting op de in een vorig jaar ge- feeven avond zal door de heer AV. v. Beelen wederom een filmavond gegeven worden op 20 Jan. a.s. in de zaal van Prot. Ghr. Belan gen des avonds om 8 uur. Als attractie za! poor de oudere leerlingen der Zangschool „Katwijk" dir. de heer Nic. van Beelen op gevoerd wordt „Een blijde gebeurtenis". De burgemeester zal een openingswoord spre ken. 3 kinderpostzegels 1 Door Mevr. S. Cleveringa—Kalma welke üch verdienstelijk heeft gemaakt voor den verkoop van kinderpostzegels is bijeenge bracht de som van 1008.50. Een prachtig 8 pesultaat. l Predikbeurt j Hedenavond Zaal Prot. Belangen om 7 uur Ds R. P. A. Rutgers, onderwerp Openb. 16 B vers 1—9. Diaconie ned. herv. kerk i De heer C. Kuijt heeft bedankt als voorzit ter der diaconie van de Ned. Herv. Kerk en tls diaken. Thans is gekozen als zoodanig de heer D. Gezink en als secretaris de heer P. Plug. t KOUDEKERK a.d. RIJN l (jaarvergadering j.v. Vrijdag a.s. des avonds om kwart over 7, hoopt de Jongel. Vereeniging op G.G. haar jaarvergadering te houden op de bovenzaal Nan De Bruin alhier* 3 Onze vroeger plaatsgenoot de heer D. Rol- lema, thans te Wassenaar woonachtig, slaag de te Leiden voor het doct.-ex. geneeskunde. Dezer dagen vergaderde de Ring Rijn- er Streek van den Chr. Nat. Werkmansbond in id©, öe koorzaal van de Ned. Herv. Kerk alhier. K, De voorzitter, de heer C S t r o o opende op gebruikelijke wijze en wees in zijn openings bel8 (voord op de beteekenis van deze vergade ring voor de aangesloten afdeelingen. [Hierna sprak Ds. v. Binsbergen, eere- Voorzitter der afdeeling Koudekerk een in leidend woord, naar aanleiding van het Schriftwoord: „Uw Koninkrijk komc". Dit korte, pittige woord liet niet na indruk te blaken op de toehoorders. De secretaris, de heer Joh. Koren van «lphen, gaf hierna twee zeer uitvoerige ver- Blagen van de beide vorige vergaderingen. Hierna behandelde de heer Stroo het ejl" eerste onderwerp voor deze cursusvergade- u-ls üng- „Het gildewezen in vroeger tijd". Spr. ging allereerst den tijd der gilden na H. om vervolgens stil te staan bij wezen en d» floel van die organisaties om er eindelijk op v. Ie wijzen hoe in onzen tijd er een vernieuw- de belangstelling voor soortgelijke organisa- lies valt op te merken. Met tal U1* beelden uit de geschiedenis werd deze met c~~" Ban dacht beluisterde rede geïllustreerd. Jri' ir.^a pauze was het woord aan 'den >ea Bon dspropagan dist, den heer J. S tratin g pn Utrecht, die sprak over; „Fascistische staat en Fascistische ge dachte in Nederland". Uitvoerig zette spr. de inrichting van den Ilaliaanscheii iascistischen Staat uiteen en liet met tal van bijzonderheden zijn hoor ders de beteekenis voor de vakorganisaties m dien Staat zien. Hij lichtte met een sche matische voorstelling één en ander toe en gaf tenslotte een kort overzicht van wat in ons land leeft in de harten van hen, die van de fascistische gedachte hun levensideaal hebben gemaakt. Na een korte pauze volgde eerst over het tweede en daarna over het eerste onder werp een aangename discussie, waaruit bleek, dat beide onderwerpen goed waren ingeslagen en begrepen. Een verblijdend verschijnsel was, dat vele jongeren ter vergadering aanwezig waren. NOORDWIJK AAN ZEE geref. bond Hedenavond om half acht in de zaal Ju- lianaweg 27, treedt voor den Geref. Bond op Ds. Fokkema, van Delft. OEGSTGEEST gezellige bijeenkomst o.gjv.v. Gisteravond is in het Witte Huis alhier, een gezellig samenzijn georganiseerd voor de leden van O.G.A.V. De voorzitter, de heer A. T. Kraan, sprak een woord van welkom in het bijzoa der tot den beschermlheer der vereeniging Burgemeester van Gerrevink, die zich be reid had verklaard de nieuwe vereenigings- vlag namens de leden aan het bestuur aan te bieden. De Burgemeester wees op den geest van saamhoorigheid, die in geen en kele vereeniging mag ontbreken. Spr. bracht hulde en dank aan de ontwerpers en ver vaardigers der vlag Een driewerf hoera bezegelde deze woor den. De voorzitter dankte met een enkel woord. Men bleef hierna nog geruimen tijd ge zellig hijeen. De leiding van den avond be rustte bij den heer Binsbergen, terwijl Elza het muzikale gedeelte verzorgde. aanrijding In de Geversstraat kwam gisterenavond omstreeks 8.30 uur een auto, bestuurd door M. v. d. U., alhier, vanuit de Deutzstraat. Hij wilde een uit de richting Leiden komen de auto, welke op^het laatste moment werd opgemerkt, vooruit rijden, hetgeen niet meer mogelijk was. Echter kwam uit de richting Haarlem ook een electr. tramtrein, welke de auto van M. greep en het linker- spatscherm en de linkerkoplamp totaal ver nielde. De bestuurder kwam er zonder let sel af Proces-verbaal is opgemaakt. van wie? De politie heetf zich ontfermd over een damesrijwiel, dat onbeheerd op den open haren weg is aangetroffen en waoht nu een bezoek af van de eigenaresse. Delfts che Zaad handel Geverstr. 65, Oegstgeest TELEFOON 549 OUDE WETERING bouwvergunning Door B. en W. van Alkemade is aan de wed. A. van Wieringen alhier vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis op een terrein naast de bloemisterij van den heer H. Schooi. bijzondere vrijwillige landstorm Op Vrijdag 20 Januari a.s. zal in het Ge reformeerd Kerkgebouw alhier een Land stormavond worden gehouden, waar als spreker zal optreden de heer J. Schouten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal. Medewerking wordt voorts verleend door de Chr. Zangvereeniging „Halleluja" en het Kinderkoor „Klein Halleluja". Als solisten treden op de heer H. Snaterse, bar. en de heer A. Smink, orgel. Het lijdt geen twijfel of deze belangwekkende avond zal weer in breeden kring belangstelling trek ken. ROELOF ARENDSVEEN bouwvergunning Aan den heer P. de Jong Gzn. is door B. en W van Alkemade vergunning verleend tot het bouwen van een woonhuis met ga rage op het terrein van de Groentenzouterij aan den Noordhoek, VOORSCHOTEN Gisterenmiddag om uur werd in het gebouw van het provinciaal Bestuur, te 's-Gravenhage, behandeld de zaak inzake J. Braggaar, geschorst lid van den raad onzer gemeente*. De vergadering stond onder lei ding van den Commissaris der Koningin jhr Mr Dr H. A. van Karnebeek. Rapporteur in deze aangelegenheid was bet lid van Ged. Staten mr. J. J. R. Schmal. Gemachtigde van de gemeente was wethouder J. A. Mens (de Burgemeester was door ziekte verhinderd). Allereerst kreeg de rapporteur gelegen heid tot het uitbemgen van zijn rapport in deze zaak. Hij gaf op een opsomming van de feiten zooals die voorgevallen zijn. De heer Braggaar woonde in een woning van de Voorschotensche Bouwvereendgmg pl.m. 15 jaar, welke woningen eenigen tijd geleden overgegaan zijn in handen van de gemeente. Nu is de vraag gereizen of het een gemeen teraadslid geoorloofd is een gemeentewoning te bewonen zonder in strijd te komen met art. 26 der gemeentewet. Spreker beschouw de dezen toestand als vanzelf gegroeid zijnde. De gemachtigde van de gemeente kreeg daarna gelegenheid de zaak nader te bezien uit gezichtspunt van de gemeente. Wij, aldus spreker vinden deze zaak te klein en te onbelangrijk, om veel over deze zaak te zeggen. De feiten ziin zooals d« rap porteur ze vermeld heeft, de belanghebben de is nu reeds 15 jaar bewoner van dit huis, dat sinds eenigen tijd in gemeente eigendom is gekomen. Spr. hoopte dan ook dat de be slising in gunstigen zin moge wezen voor het raadslid Braggaar, wiens betrouwbaar heid boven alles verheven is. Hij las daarna voor dat gedeelte notulen an de vergadering vah den raad d.d. 29 Nov. jl. waarin het sehorsiogsvoorstel geno tuleerd staat, daarmede doende uitkomen de diepe teleurstelling van alle raadsleden over het verloop van deze zaak. De belanghebbende, het geschorste raads- d Braggaar kreeg hierna gelegenheid om persoonlijk ook nog nader op deze zaak in te gaan. Spreker begon meï ïïe opmerking kort te kunnen zijn, na het betoog van den gemach- aigde. Hij is overtuigd dat de burgemeester SASSENHEIM DE JAARLIJKSCHE TULPENTENTOONSTELLING Opening onder groote belangstelling Jac. Boon van Bovenkarspel wint den eersten prijs Zooals we gister reeds meldden had de opening plaats van de groote jaarlijksche Tulpententoonstelling in „Bloemlust", Groote belangstelling De belangstelling was zeer groot. Onder de aanwezigen merkten we op Dr. A. J. Verhage, voorz. van de Algem. Vereeniging Bloembollencultuur, te Haarlem, H. J. Voors, secr. dier vereeniging, Prof. v. Slog- teren, dir. van het Laboratorium voor Bloemfcollenonderzoek, F. Limburg, dir. van den Keuringsdienst, H. J. Arentshorst, voorz van den bond van Bloemibollenhandelaren, J. Valkering, voorz. van de vereeniging „De Tulp" en voorts nog tallooze vooraanstaan de personen uit het Bloembollenvak. De Jury Ter beoordeel ing van de inzendin gen waren de volgende jury-leden uitgenoodigd: J. F. C. H. Dix te Heemstede, W. Jonkheer te Hillegom J. W. A. Lafeber te Lisse, W. A. Philippo te Heemstede, L. v. Leeuwen te Sassenheim. De eerste prijs, een zilveren beker, voor de beste collectie gebroeide tul pen in 10 soorten, werd toegekend aan Jac. Boon te Bovenkarspel. De tweede prijs, een zilveren beker, werd toegekend aan de Gebrs. Eggink te Voor schoten. De derde prijs aan L. Schoorl te Lisse (medaille). F.pn diploma voor verdienstelijke inzen dingen werd uitgereikt aan: Frans Roozen Lz„ Vogelenzang (tulpen), A. van Schouwen Zuid-Beyerland (tulpen), Gebr. A. en P. Nijssen, Santpoort (tulpen), A. Frijlink en Zoon, Sassenherim (narcissen), D. W. Lefe- ber en Co, Lisse (narcissen en tulpen), G. v. d. Mey's Zonen, Lisse (hyacinthen), Warnaar en Co, Sassenheim (tulpen en narcissen) Vereen. Culturen te Noordwijk (Narcissen). Bloemlust certificaten werden uit gereikt voor: de beste roode tulp Super ba, ingezon den door D. W. Lefeber, Jac. Boon, Gebr. A. en P. Nijssen; de beste rose tulp Her Grace, ingezon den door Jac. Boon en Gebroeders Eggink; de beste witte tulp White Sail inge zonden door Warnaar en Co, A. van Schou wen en F. van Roozen Lz.: de beste oranje-roode tulp Johan Gay, ingezonden door Ruygrok en F, van Roo ien Lz. De Tentoonstelling Hoewel tulpen de hoofdschotel van deze tentoonstelling vormen, ontbreken ook de narcissen, alsmede eenige hyacinthen deze keer niet. A. F r y 1 i n k en Zn. toont naast een kist Narcis Crowned Beauty een inzending Narcis Lohengrin. D. W. Lefeber en Co. exposeert de Mendels Superba, Capt. Smoolenaars, als mede de Narcissen Texas en Scarlet Gem. Gebr. Eggink de winnaars der 2de prijs toonen een uitgebreide collectie tul pen, waarvan we de volgende Mendels no teerden, Cerise, What Joy, Papaver, Utrecht Rose Marie, Victorine, Her Grace, Darling, Amidonette, Delice, Fabiila en Brightling. L. Schoorl de winnaar der derde prijs toont o.a. Pink Gem., Fabiola, Josine Sa- turnus, Heraut, Locarno en vele andere. Warnaar en Co. exposeert ditmaal narcissen. We noteerden: Barrii Marquis, Inc. Solario, Poeticus Ringdove, Inc. Agra, de witte trompet Graphic, Inc. West Point Tevens toont zij Mendel tulp White Sail. G. Zandbergen—Ter we gen, zond ter opluistering in Poetaz Narcis Crag- tord, alsmede Magnificence. Vereen. Culturen van Noordwijk toont een uitgeweide collectie Narcissen, Poeticus Sabina. Inc. Gemiaine, Nova Scotia. Leedsi Libelle, Dubbel Mary' Cope- land, Red Bird en vele andere. H. P. Zwetsloot toont o. m. Inc. Cum laude en Barrii Perfecta. W. M o o 1 e n a a r s, zond ojd. prachtige Rose Copeland. A. v. Schouwen van Zuid-Beyerland exposeert een mooie collecte tulpen, waar in onder meer voorkwamen White Sail, Pink Gem, Scarlet Wonder. Cheerio. Gebr. A. en P. Nij ss en van Santpoort geven eveneens tulpen te zien waarvan in het oog liepen Kantara, Superbe, Kimber- ley, Bandoeng en Heraut. Braam en Zn. van Heemstede toont Mendel tulp Winter en E. b. Hyacinthen Premier en Sky. -ans Roozen Lz., Vogelenzang expo- seert als gewoonlijk een keurige collectie tulpen, waarin voorkwamen Poussin, John Gay, Oranje Wonder, White Sail, Purple Beauty e.a. Gebr. v. Zonneveld van Sassenheim laat o.m. zien Miss Ellen Moore, Parcival Glory, Solita en Pink Gem. Jac. Boon van Bovenkarspel sluit de rij der inzenders met een partij bloemen van superieure kwaliteit, waarmee deze in. zender de hoofdprijsvraag heeft gewonnen. We noteerden ervan Hindeburg, Krelage Triumph, Fritjöf Nansen, Queen Augusta. Her Grace. Papaver, Rose Copeland, He raut Superba. Pink Gem. en Thomas Edl- Vakman en bloemenliefhebber kunnen we van harte een bezoek aan „Sassems Bloe- menhuis" aanbevelen. chr. geref. kerk. Ds. I. de Bruyne komt voor op een twee tal voor predikant bij de Chr. Geref. Kerk te Dokkum. de 70ste verjaardag van wethouder bader Gister vierde wethouder H. Bade zijn zeventigsten verjaardag onder zeer groote belangstelling. Behalve de Raadsleden, kwamen hem ge- lukwenschen de ambtenaren van het Ge meentehuis, het bestuur van de Algem. Vereen, voor Bloembollencultuur, het be stuur van de Woningbouwvereeniging „De Vooruitgang" en vele anderen. Onder de vele telegrammen bevonden er zich van den Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland en van de Ka mer en Staten Centrale van de R. Kathol. Staatspartij. LAATSTE NIEUWS Ondernemersovereenkomst voor het bakkersbedrijf WARMOND filmavond Op a.s. Maandag zal alhier vertoond wor den de groote documentaire film van de Chr. Vereen, -voor de verpleging van lijders aan vallende riekte te Haarlem en Heem stede. Des middags te 4.30 uur is er een voor stelling voor kinderen tot 14 jaar. Des avonds te 7.30 uur voor volwassenen in ho tel „De Zon"j KLEERMAKER AMSTERDAM Heerengracht 440 formeel niets anders kon doen in deze zaak dan nu gedaan is. De rapporteur vroeg daarna aan gemach tigde waarin het huurcontract van de wo ning afloopt en op welken tenmijn cr een op zegging kan plaats hebben. De gemachtigde overhandigde daarna hem twee huurcontracten,, één van de voor malige Voorschotensche Bouwvereen. en één van het nu loopencfe contract en deelde den rapporteur mede, dat belanghebbende iede re week zich vrij kart maiken van dit con tract. Het lid van Ged. Staten de heer Th. Heu- kels informeerde of de heer Braggaar reeds pogingen aangewend had om een andere woning te vinden. De heer Braggaar ant woordde hierop, wel pogingen aangewend te hebben, doch tot op heden niets gevonden te hebben. De voorzitter sloot hieana de zitting na vooraf medegedeeld te hebben, dat Ged. Sta ten hun besluit in deze zaak schriftelijk zul len bekend maken. OPBRENGST ZENDINGSBUSJES De zendingsbusjes der Geref. Kerk, alhier arbeidsbeurs Bij het agentschap der arbeidsbemiddeling stonden Zaterdag 14 Jan. jl. totaal 186 werk zoekenden ingeschreven (v.w. 19S p.) bekroning Onze plaatsgenooten Gebr. Eggink, bloem- bollenkweekers hebben voor hun inzending van 10 beste tulpensoorten, gebroeid zonder voorbehandeling en niet bij geplant, ingezon den op de bloemententoonstelling te Sassen heim een tweeden prijs, bestaande uit een zilveren beker, gewonnen. luchtberscherming De plaatselijke afdeeling der E.H.B.O. al hier heeft in overleg met de afd. Voorscho ten der Ned. Ver. voor luchtbescherming de gelegenheid geopend tot het volgen van een gezinsbescheimingscursus. Deze cursus, welke zeven avonden van 2 uur in beslag neemt dient door één lid per gezin gevolgd te worden, zoodat men in tijden van nood. de maatregelen kan nemen voor zijn gezin die noodig zijn. Men kan zich opgeven voor deze cursus ten gemeentehuize (afd. admi nistratie), RECHTZAKEN DRIE JAAR *S NACHTS THUISBLIJVEN Merkwaardig vonnis van de Almelosche rechtbank ALMELO, 18 Januari. Vier inbrekers heb ben in 1937 en 1938 met elkaar niet min Ier dan 50 inbraken gepleegd in verschillende plaatsen in Twenthe. Het is dus wel een heele tijd „goed" gegaan, maar ook hier is de kruik tenslotte gebroken. Vanzelfspre kend was er aan dit zaakje heel wat werk voor de Justitie op te knappen, doch ten slotte is het een rechtzaak geworden, waar bij aan vier Almeloërs niet minder dan 30 inbraken werden ten laste gelegd. De recht bank alhier heeft nu gisteren uitspraak ge daan in deze zaken. Een van de verdachten, genaamd J. TL, kreeg daarbij een straf, die aantoonde, dat de Almelosche rechters wijze lieden zijn, die heel goed weten, wat voor vleesch ze in de kuip hebben. De^e man werd namelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van maanden voorwaardelijk, echter mot de be paling, dat hij gedurende drie jaar lang tua- schen 11 uur des avonds en 7 uur des mor gens niet op straat mog komen. Deze man moet dus maar geen nachtwaker worden...... De vonnissen tegen de drie andere ver dachten luidden als volgt: tegen A. K. 1 jaar en 9 maanden gev.straf (eisch 2 jaar); J. A 1 jaar en 9 maanden met aftrek (eisch 12 maanden zonder aftrek)W. v. d. V. llA jaar (eisch als voren). BUITENLAND Zal Rijksminister Goebbels binnenkort aftreden? Voorloopig heeft hij zijn arbeid hervat LONDEN, 18 Januari. (A-NP.). De „Daily Telegraph and Morning Post" meldt uit Berlijn, dart er nog steeds druk wordt gegist over de positie van rijksminister van propa ganda dr. Goebbels, van wien in de laatste weken ongekend weinig is vernomen. Hij heeft gisteren zijn werkzaamheden in rijn departement hervat, nadat hij een paar dagen op den Obersalzöerg had vertoefd bij Hitler om er wart op te knappen van zijn jor ziekte. Het is openlijk vertelaard, dart dr. Goeb bels ten ge-volge van recente schandalen van zijn tegenwoordige functie zal worden overgeplaatst naar een minder veramrtwoor- delüke positie. Het feit echter, dia/t hij gast van H i 11 e r Is geweest, sehiint de mo?"1"'*0'''' eenige wiiziigVn» uit te sluiten, althans voor het op«*enbHk. Dr. Goebbels. aldus het blad, is zoo'n be- lairugriik lid van de nari-hiëraehie. dart de gelheele structuur van hert regiem ernstig zou worden geschokt, indien H i 11 e r rich geroe pen zou gevoelen atf te zien van rijn diensten. AMSTERDAM, 18 Jan. Op een vergade ring gehouden van bakkers ter bespreking van de ondernemersovereenkomst voor het bakkersbedrijf, zooals die er uit ziet, nadat de door den minister noodzakelijk geachle wijzigingen daarin zijn aangebracht, is met overgroote meerderheid instemming met dit ontwerp betuigd. Slechts 26 tegenstemmers bleken aanwezig te zijn. De ondernemers- overeenkomst wordt thans verder ondertee kend en zal waarschijnlijk Maandag a.s. ten departemente worden gedeponeerd. G. W. Lovendaal f De dichter van „Hollands Vlag" GRAVE, 18 Jan. Te Grave is in den ouoerdam van bijna 92 jaar overleden de bekende volks- en kinderdichter G. W. Lovendaal. Gijsbertus Wilhelmus Lovendaal werd op 11 Februari 1847 te Nijmegen geboren. Na zijn studies in het Nederlandsch en een drietal andere talen, was Lovendaal ach tereenvolgens onderwijzer, schoolhoofd, leeraar aan een normaalschool en een vak- teekenschool. Na zijn pensionneering in 1914 bleef Lovendaal te Grave, waar hij zich be halve aan zijn dichtkunst, aan oe schilder- teekenkunst en aan 't boetseeren wijdde. Meer dan een dozijn kleine bundels ge dichten voor kinderen en kleuters versche nen van zijn hand. Hiervan zijn te noemen Lentedagen; Lied der Liefde; Aan Moeders Schoot; Magen en Hilda; Verzen en versjes; Roode en Witte Rozen; en Licht Geluid. Zeer vele componisten hebben zijn liede ren op muziek gezet Algemeen bekendheid kreeg rijn gedicht „Hollands Vlag". De heer Lovendaal was ridder in de orde van Oranje Nassau. DE „BODEGRAVEN" WEER VLOT AMSTERDAM, 18 Jan. Blijkens een tele gram van den gezagvoerder van het vracht schip „Bodegraven" van de K.N.S.M., dat op een rif bij het eiland Mazorca was vast- geloopen, is het schip hedennacht op eigen kradht vlot gekomen. De „Bodegraven" middels te Calao aangekomen, waar ue schade zal worden opgenomen. Vermoede lijk zal het schip ter reparatie in een dok worden geplaatst De lading is waarschijn luk onbeschadigd. VEERDIENST ENKHUIZEN— STAVOREN HERVAT AMSTERDAM, 18 Jan. Ingaande morgen zal de veerdienst Enkihuizen-Stavoren wor den hervat HAARLEM, 18 Jan. Gisteravond is de 34-jarige motorrijder W. V. uit Heemstede op de Zandvoortschelaan te Aerdenhout tegen een stilstaande vrachtauto gebotst Hij kreeg een zware hersenschudding en werd naar het Diakonessenhuis te Haarlem vervoerd', waar hij korten tijd later is over leden. UTRECHT, 18 Jan. Vanochtend omstreeks acht uur geraakte een 48-jarige vrouw uit de Notenboom]aan, terwijl zij zich met een rijwiel ter hoogte van de ophaalbrug op het Ledigarf bevond, onder een zwaar beladen vrachtwagen met grint De vrouw werd door de auto ingehaald. Zij maakte een zoo onhandige manoeuvre, dat zij van haar fiets viel en onder het achterwiel van de auto te recht kwam. Zij was vrijwel op slag dood. De vrouw was gehuwd en moeder van vier kinderen. De Indische zedenmisdru'ven De eerste rechtspraak aangevangen BATAVIA, 18 Jan. (Aneta). De raad van justitie ving heden de behandeling aan van de zaak tegen den eerste beklaagde in de zeden-affaire, nl. een Europeesch inwoner van Bandoeng. Er was groote publieke belangstelling Onmiddellijk na de opening eisdhte de of ficier vaa justitie behandeling met gesloten deuren, welk verzoek werd ingewilligd, waarop de zaal ontruimd werd. In verband met de zedenmisrrijven zijn te Djember nog twee Europeanen gearresteerd. SEMARANG, 18 Jan. (Aneta). Gisteravond is hier een Europeaan in preventieve hech tenis gesteld. De substituut-officier van justitie te Se- ma rang is voor nadere onderzoekingen naar Salatiga vertrokken. Algemeen weerbericht De depressie welke gistermorgen ten zuid westen van Ierland lag, trok langzaam oost waarts. Haar kern ligt thans voor het Ka naal. Hedenmorgen veroorzaakte rij nog zware storm in Bretagne. Over Frankrijk, ons land en Duitsdhland worden nog steeds wanne luchtmassa's uit het zuidwesten aan gevoerd. Gemiddeld waren de oohtendtem- peraturen in deze gebieden 8.4 graden Cel sius boven normaal. Het oude depressie systeem over Scandinavië en de Noorsche Zee verplaatste zich naar de Poolzee. Over de Noorsche Zee voeren thans krachtige N.W.-winden zeer koude luchtmassa's uit H poolgebied naar Scandnavië, zoodat de tempe ratuur daar plaatselijk daalde en de vorst weer tot streng toenam. Ver in het westen op den Oceaan ligt een zeer diepe nieuwe depressie, welke echter voorloopig nog geen invloed op het weer ten onzent kan uit oefenen. NEDERLANDSCH-OOST-FRIESCHE HYPOTHEEKBANK Emmaplein 1 - Tel. 190 - Groningen Administreert vermogens (huizen, hypotheken e.d.) en regelt belasting en transferaangelegenheden in Duitschland RIVIERBERICHTEN ROTTERDAM „.„„...jchepenNorvl, Leo Jan. -aart 14. Karlsruhe EX. Nelly- Donder, de Jong; Comptolr 16, Schi de Vrouw P. G. 14, Frledrich; Ta- LÜlckx- Luctor, SnoderTrio, Hooglan. remonia, David; Urania, Kranendonk: VLÏEREEDE: Prinses Juliane, Veenma- Jop. jin- DELFT: Jannie, Majoor; DORDT: v. d. Broek; MAASBRACHT: st. Korea; 3. Rademakers; Gerdiena 2, v. Gennlp; DORDT: st. La Place; GRAFHORST: RT»al, "Ternhout; GROOTE LINT: Zeven Gebr., Theu- BELGIëWlldhorn, Hans; Ellxa, Wykmans; Marpel, Rijkers; Esther, v. Gaenen; Lloyd 7. Leek; Ouderzorg. Hofstra; BIJn Schelde 13, de Roeck; Roland, Freund. DUTT9CKLANDEllze, t. Duinen. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: stoomschepen: Adriana. Jega, Fiat Vol. X. Progres, Johan. l'Avenlr, Fadlr. Noord, Oranje. Johanna. Hanlel 21, Asgard. Vic toria, En Avant 12, Armgard; W. T. A. G. 31, DlefenbachW. T. A. G. 77, Saathoff; Westfalta. v. d. Werken; Cosmopollet, Fernhout; st. Gam ma: Teja. Pasmans; Erda, JanssensHamund. Drevers- Ortlleb. Hooymayers; Wuta, Mlchlelsen; L. 29. Hellmers; L. 30. WietjesEros. Hoenderop; Christiaan, Brandt; Verandering. RJJkersActief. Valk; Jan. Schepers; H. Stlnnes 28. Becker; Cas- stope, Heflens; Donatella, Wlllemse; Ingona* Vermeeren; Helene, Ingenkamp; Teuna. Hue- windes- Ardi Har. Wagenlngen; S. G. D. E. 2. Merts- W. T. A. G. 66. Meijer; Frans 1 ca, Kle- boom;' Setif, Raule; Rhelnstrom, Fendel; Aman- dus. Schoenmakers; Lena. Reltsma; Hardi, Werk hoven- Seam 8. Walter; PERNIS: Nussla I. Ger. hardt: SLUISKIL Gerard. Gommen; OUDE TON. GE: Zeeuwsche Stroom en, de Korte; GRONIN GEN: Jan, Bongera- UTRECHT: Gerritje Hen- drika. Derksen; BREDA: Mathllde, v. Dort: DORDT: st. Vauban; VREESWIJK: st. Leo 2; ARNHEM: Gluck Auf. Unckelbach; AMSTER DAM: Amstubed 2, v. d. Horst; HAARLEM: Cato, Folman; DEN HAAG: Vriendschap. Bes jes- DORDRECHT: st. Ahln; DEN HAAG: l'Avenlr. de Loog; Wllcor, de Vries; NIJME GEN: Vlichbank, Verschuren: WAALWIJK: Wiles ka. Akker- DUIVENDRECHTMartiena, Boelen; VLIEREEDE: Quo Vadls. Steenman; GOES: Maria, Geluk; DOETÏNCHEMDisponi bel. Snlppe; SCHIEDAM: Ideaal, v. d. Oever; DEN HAAG: Wiviaa. Lengkee; GROOTE LIND; 3 Gebrs., v. DtJke; DORDT: st. Pasteur; et. Hen- ny; DELFT: St. Antolne, Dukse; VREESWIJK: st. Koopvaart I; RENKUM: Leurta, v. d. Graaf; AMSTERDAM: Didl, Hofman; VLIEREEDE: Lena. Schepers; AMSTERDAM: Quo Vadls, Kamphulzen; AALST: Maria, Schreuders; VLIE REEDE: Alex. Klepe; NIJMEGEN: Rhelnkon- tor, Kauder: DEN HAAG: Vertrouwen, de Vries; PANHEEL: st. Harry; DORDT: st. Garonne. BELGIë: Mathllde, de Welst; Angele 2, Du- rlnk; Caruso, v. Veen; Deux Soeurs, Wlllaert; Governs, Do re; Medium, Bondewel; Naphta I, Papilotte; Bourgonje, v. Hasque; st. Egallte; Ml- reke, Wlllaert; Valerie, d. Waarden; Albicore, de Ridder; Baden 4, Leut*; St. Antonlus. Sten- £en; Locarno, Schuddlnk; Voluntas Del. Hof man; Ibis, Kloeck; Emma, Bracke; Saturne, Kostanje; Camee, v. d. Maas; Sybtlla Joelnl, v. d. Hooft; Richard, Verleyen; An zo na, v. d. Vlies; Johannes, Heymen; Damco 38, v. d. Westen; La Valentlnols, v. Glls; Madagaskar, Kron; Achllle, de ReJJer; Marcel, de Feyer; Rosa, Janssens; Pierre, Havenberghe; Malnz, Augspurger. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK FAILLISSEMENTEN (Opgegeven door v. d. Graaf en Co. afd. Handelsinformaties Uitgesproken. DEN HAAG. W.P. Sanders, schilder. Ranor keistraat 40. Den Haag. Rechter-commlssarlj mr G M. B. van der Boom. Clr. mr. M. M. Schii Vr Zr Loeff- Den Haag. H. C.A. Campagne, handelende onder de fli ma Commanditaire Vennootschap voor Incoi fondsen. Noordeinde 37 en wonende Jullai H. H, Stolberglaan 392. Rechter-ec Haag. Opgehevent L. A Verhagen. Den Haag. H. van DUk, Den Haas 6. VerweU, Delft.. JL -choonvejjj* .VPorschotcB, Li H Smalhoi Dei DUITSCHLAND: Morgenster, d. Heuvel; Venl, Dongen; 8. Constantlna- Ives le Troc- quer, Stelnhelmer; Benda, Kruck; Kruck; On derneming, v. Bilsum; Radoema, Beenen; Catha- llna, Baaien; Gorch Goch, Lutje; Johanna. Enk. Pole Nord, BoelaersTraca, v. Gemert; s. Dusaeldorf; Argo, Doormeulen; Fllla Rhenl, Maas; Esso Holland 2, Tersteeg; Curie, Janssen; Wlmplna, Wienie; Marie, Schram; s. Mannheim a. Madoera. s. Harmonie 5; Elisabeth, Beejes; Vertrouwenj BakelsKas ar Wiek, DÏngeldelJ T es sin, Meng; 8. Vlgila; Bertha, Arends; s. Pr. Hanlel 23; Marcel Petit, Kremp; Menning, van Unnlk; Jason. Holthulzen Fraternlte 4, Storme- zand. Anjo, MookhoekBande, de Potter; Twee Gebroeders, Gelderen; Voor den tijd. Kornet; 8. Rhenanla 14; Anna. v. Deelen; Johanna, do Jong; s. Meuse; Poolster, Borms; Jelo, Wll- lems; Elodie, Leveugle. s. Noordkaap; 8. Bin nenvaart 5; Irene, v. Dongen; Wlladcor, Norbart; Catharina, Wlggers; Wij ma. Huisman; Simplon. de Mayer; 8. Maria Cornelia; Edelweiss 7. Za- man. Edelweiss 8. Burghard; Paula, de Bakker; Gretha; Proget, v. Cauteren; Rosa, Rover; m. Mathllde; Ivy 2, Hoeykens; Llmbourg, Pau wels; a Lutin; Johanna, Botter; Julia, Ver- etraeten. Rival, Verdoom; Caribla, v. Wattum; RUn Schelde 6, Begems; Methan, Rouwer; Cor- moran, GerthEngelbert, LtmeUer; a Colbert; Mathllde, v. d. Weljer; Clorade, Bundlno; Comp tolr 21. Neideken. Gepasseerd na 's middags 22 uur i bestemd DUITSCHLAND: a Johannes I; s. Plat Vol. 12. W. v. Drlel 37, Wens; W. Driel 60, Arlens; w: Driel 41, Arlens; Atalante, Speksnijder; Mea Vota, Vonk; Maria Erdhulzen; O ra et La- bora. Schullenburg; s. Wlngl; D.A.P.G. 8, Weber; De tjjd zal 't leeren. Pols; Neeltje, Dekker. Roma, Ruitenberg; Adriana, Urslnus; Stompwyk, Scho ling; Johanna, den Breejen; St. Antonlus 2, Bosman; Gelria I, Jansen; Krimpen a'd Lek 2. v. DUk; Jantje, Koezinga; Geertje, Hollebrandse Soil Deo Gloria. BreUdor; Margrietha, Boots man; Libra BrUder; Anna Mathilda, v. d. Horst; s. Energie; Noel, Krane; Volo, Sterlln; Adolphlne, B1Uweert; Llson, v. d. Meersche; s. Embla; Cem 6, Strack; Galllcla Leunls; Ouder zorg, d. Doel; Neeltje, Ruitenberg; Ferdi nand, v. Dongen. ROTTERDAM: San Antonio, SntJder; Marletto Gasten. UTRECHT; Maria, de Koster DUITSCHLAND: Hendrlka v. d. Adel. BELGIE: Poolster. Pasveer; Tanja. Vermeu len; Slelpnlr, de Jonge. Rival, van Vijven; Hon- teetroom. Bouterse; Hewlatho. Korsten: Nieu we Zorg. van Drlel: GlQckauf 2. v. d. Panne; Oso 7. Nleuwdorp; Pems de Boer; Broeder trouw 10. de Jong; Gerjo. van Meel; Wiijo, Avontuur. Telegraaf 16. de Ruyter: De Gids, Pauwels: Vredeburg. Tow; Anna de Schepper; Edelwelss 5, Melsen. Eenergio 1. de Jongh; Anna, Pasveer; 2 Gebroeders, v. d. Leeden; Tan Blockx, Stolp; Amstel 6, Heöboer. 17 Januari ROTTERDAM: Jeanne. "Delreu. ENSCHEDE; Gebblna Bleker. DORDRECHT: Avontuur. Kruidhof; Petro- neUa van Wageninge.i. HAARLEM: Babu, de Pauw AMSTERDAM: Stad Haarlem 1, Merrelaar. BREDA: Vllegcnde_Hollander, Appallus. eke: Fort' DEN HAAG; Nlei LOB1TH: Dranacc BLTTTERSWIJK; Mi lander, re Zorg. Hoogendnorn. Marlnus Tardë, WtJgandt. DUITSCHLAND: Ski. v. Bogaart. Entreprlso. v Dorsten: Vertrouwen. Theunlsse: Aller. Knapp: Missouri. Wöckmans: Rhclnfahrt C, Irlg; Energie. Oosterwaal: Delta NIveem: Goe- ben. Schroth; Atlas, Montens; Citerna, Edix- RELGIE Jama. Fluyt. Zetferlna. Klein: Res Nova. Vorthorn: Poissons. Wisslnk; Allds 1, Draayer: Opo Del. Var Steenacker: Heevetla Huybrechts; Lydla. Schouten: Vurtrouwen, KerpelOrlon, Deurwaarder; DussoM.-ti, Bauer: Johanna Adriana. Schot: Bastin Arlrla- Hollegrandse; ''orriula ohroeyi Thtia.« Martha Dai us 12! Somei Edel «tharlnn. Hul ii». Ideaal. Marcus; Stad Amsterdam ohna van Hoek: H.am L'. Kempe- Verberght: Spes Salutls. Blom: i Daele; Sar!, v. d. Bree-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7