HÜUaE. Waste*'s STEMMERIK C° WOENSDAG 18 JANUARI 1939 [TWEEDE BEAD PAG. s Links: Een speciale tentoon stelling van gebroeide en ver- schillende rassen is in ,yBloem- lust" te Sassenheim geopend. Kostbare exemplaren zijn er te. De installatie van den burgemeester van Zeelands kleinste gemeente, 's Heer Abtskerke, den heer I. A. de Moor, had gisteren plaats. Het omhangen van den ambtsketen door den loco-burgemeester, den heer J. Tolhoek Twee slachtoffers zijn te betreuren bij het ernstig auto-ongeluk, dat gis termiddag op den verkeersweg Den BoschTilburg onder de gemeente Haaren gebeurde. De vernielde auto op de plaats van het ongeval. De in ons land vertoevende Zuid-Afrikaansche studenten zijn gisteren in officieele receptie op de legatie van hun land te Den Haag ontvangen, waar zij werden toegesproken door den gezant van Zuid-Afrika, Z.Exc. Dr H. D. van Broekhuizen. De overstrooming van den polder te Haskerdijken bij Heerenveen, veroorzaakt veel ongerief aan de bewoners. Roeibootjes vormen thans een uitstekend communicatiemiddel. gedistingeerde nouveauté-sin wandel- sporten middag- schoenen brengt „ST. MAARTEN" ,noten ,oV ,an ^producten roöo. FaW c U Y K "uw SPECIALITEIT In alle MELKPRODUCTEN Uitsluitend en alleen In fijnere kwaliteiten Goudsiroop ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP IN FRAAIE BUSSEN VAN V2-I en 214 K.G. NETTO 1813 - De wasscherij met 'n meer dan 100-jarige ervaring - 1938 N.V. Delftsche Stoomwasscherij v.hu A. VAN OSSELEN Oostsingel 151—152, DELFT, TeL No. 166 Zestig jaar Militair Tehuis in Den Bosch Zilveren Jubileum van den Vader Gisteren was het zestig jaar geleden dat Het Prot Chr. Militair Tehuis te 's-H e r- togenbosch werd opgericht Het be stuur stelt zich voor dit jubileum in April te herdenken met een herdenkingssamen komst. De Vader van het Tehuis, de heer Raes zal op 28 Januari a.s. zijn zilveren jubi leum als zoodanig vieren. Uit de bezoekers Van het Tehuis is een comité gevormd om hem te huldigen. Op 27 Januari zal daar toe een bijeenkomst worden gehouden. DE BURGEMEESTER VAN WIERDEN JUBILEERT Loopbaan van den heer J. C. v. d. Berg Aa Zaterdag herdenkt de heer J. C. v. d. Berg, burgemeester van Wierden, den dag waarop hij voor 40 jaar bij de gemeente administratie in dienst trad. De jubilaris ving zijn ambtelijke loopbaan aan te Vlaar- dingen en werd met ingang van 1 Dec. 1903 benoemd tot burgemeester van Wierden. De jubilaris, die gedurende zijn verblijf het aantal inwoners van Wierden en Enter zag verdubbelen, en de 13.000 naderen, heeft ge durende zijn loopbaan veel gedaan ter be vordering van landbouw en veeteelt In 1910 nam hij het initiatief tot oprich ting van de Coöp. Roomboterfabriek „De Samenwerking", waarvan ihij eere-voorzit- ter is, alsook tot de instelling van de Ge- wassenkeuring in Overijssel, waardoor hij beoogde te komen tot vermeerdering van de bodemproductie, wat thans op meerdere plaatsen navolging heeft gevonden. Ook is hij bestuurslid van het Waterschap de Regge en van den Overijsselschen Water- In 1919 gekozen tot lid van het Dag. be stuur van het meer dan 100.000 H.A. groote waterschap kon de jubilaris een zeer actief aandeel nemen in de voorbereiding, de tot standkoming en de uitvoering der uitge breide ontwateringswerken. Aanvankelijk was het hoofdbestuur slechts te vinden voor verbetering van de hoofdstroomen en wilde men de plaatselijke ontwatering over laten aan de gemeenten en het particulier initiatief. De onmogelijkheid daarvan in ziende deed de jubilaris in 1926 een voor stel de geheele ontwatering ter hand te ne men, waartoe het hoofdbestuur besloot. Het werk, waarmede 8 millioen gulden is ge moeid, en waaraan Rijk en Trovincie sub sidieeren, zal in 1940 voltooid zijn. Daarnaast heeft de jubileerende burge meester altijd een open oog gehad voor de belangen zijner gemeentenaren en velen daadwerkelijk hulp en bijstand verleend. Uit beide gemeenten met de onderdeelen heeft zich een huldigingscommissie van 30 personen gevormd, teneinde den gedenkdag van den heer v. d. Berg niet onopgemerkt te doen voorbijgaan. De burgemeester, die tot de A.R. Partij behoort, heeft den wensch te kennen gegeven dat de huldiging een sober karakter dragen zal en de in te za melen gelden in de kassen der plaatselijke liefdadige instellingen zullen vloeien. Mutaties bij de Marechaussee De districtscommandant der Koninklijke Marechaussee, kapitein G. A1 b a r d a, zal worden overgeplaatst naar Amsterdam en worden opgevolgd door den kapitein Jhr. G. A. Bowler, thans districtscommandant te Nijmegen, die op zijn beurt wordt opgevolgd door den kapitein E. M. A. S u y 1 e n. thans districtscommandant van de Kon Mare chaussee te Amsterdam. AANBESTEDING 's-GRAVENHAGE, 18 Januari. De Rijks waterstaat heeft aanbesteed den aanleg van de aardehnan met bijkomende werken van een gedeelte van den weg nr. 43, Groningen Beetsterzwaag Heerenveen Sneek en Afsluitdijk, onder de gemeente Haskerland. Laagste inschrijfster was de N.V. Jaarts- veld's Wegenbouw Maatschappij te Sil- yolde voor t 75,600. ^^JMSTERDAM©2£ At 1690 mmmmm* WAT LEVERT LEVERT. IS GOED DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN SURINAME Geen lichte verbetering? Blijkens het Voorloopig Verslag dei Tweede Kamer over de Surinaamsche be grooting over 1939 had men vrij algemeen den indruk, dat de verhouding tusschen den Gouverneur en de Koloniale staten het laat ste jaar is verbeterd. Daarover verheugde men zich. Werd verleden jaar in de Memorie Toelichting gewag gemaakt van een geringe verbetering in den economischen toestand van Suriname, thans spreekt de mi nister in de memorie van toelichting van een lichte verbetering. Het kwam tot bun leedwezen velen leden voor, dat deze mededeeling niet door de feiten zeker niet door de begrootingscijfers wordt bevestigd. Immers de tekorten op de Suri naamsche begrooting vertoonen een stij gende lijn: voor het jaar 1937 rond f 2.654.000 voor 1938 f 2.785.000, voor 1939 f 2.928.000. Deze leden vreesden dan ook, dat de ge signaleerde lichte verbetering reeds weer voor een, zij het nog geringen, achteruitgang heeft plaats gemaakt. De economische toe stand der bevolking is ook nog steeds slecht, naar de meening van sommige leden gaat deze toestand zelfs sterk achteruit, hetgeen overigens door anderen werd ontkemd. Van andere zijde werd naar aanleiding van deze beschouwingen opgemerkt, dat weliswaar de rijksbijdrage voor 1939 weer hooger geraamd is dan die voor 1938, doch dat men niet alleen op dit cijfer mag af gaan. Men bedenke, dat meer is uitge trokken voor welvaartsdoeleinden. Boven dien konden ook de inkomsten hooger wor den geraamd. Als een verheugend verschijnsel beschouw den verscheidene leden de toeneming van de belangstelling, welke ia Nederland ten aanzien van Suriname kan worden gecon stateerd. Eindelijk stelden eenige leden de vraag, of het juist is, dat de directeur van 's lands hospitaal openlijk van sympathie heeft doen blijken voor de nationaal-socialistische beweging. Zoo ja, acht ae minister dit dan vereenigbaar met de omstandigheid, dat het lidmaatschap van genoemde beweging voor ambtenaren verboden is? Verscheidene leden waren van oordeel, dat de persvrijheid in de laatste jaren steeds meer in het gedrang gekomen is als gevolg an de toepassing van de persverordening an 1933, krachtens welke het gouverne ment tegen persorganen en journalisten maatregelen kan nemen zonoer dat gelegen heid tot hooger beroep bestaat. In het bij zonder spraken sommige leden twijfel uit aan de juistheid van de toepassing van de persbreidelbevoegdheid tegen den redacteur van .,De West", op grond van diens be schouwingen over de bekende hospitaal kwestie. Gaarne zouden zij hieromtrent ministers oordeel vernemen. DE HEER NEGULESCO AANGEKOMEN GRAVENHAGE, 18 Januari. De heer Negulesco, rechter in het permanente Hof van Internationale Justitie, is gisteravond hier ter stede aangekomen en heeft in T-Totcl des Indes zijn intrek genomen. Dr A. R. Zimmerman 70 jaar Dr. A. R. Zimmerman, de bekende oud- burgemeester van Rotterdam, wordt morgen (Donderdag 19 dezer) 70 jaar. Veler gedachten zuilen dan terug gaan naar de periode, toen hij de belangrijke positie, die het burgemeesterschap van de tweede stad des lands is, bekeedde. Toen Dr Zim merman als op volger van d« ifgetreden bur- Dr. A. R. ZIMMERMAN s'Jacob was be noemd, waren er groote wachtingen van hem heeft menig opzicht vervuld. Al burgemeester was hij eei figuur waarvai veel uitging, die den aanleg had voor ee krachtig pe soorulijk be- /ind die aardoor eener- ijds bewonde ring en ander- critiek uitlokte en zelfs vijandschap op wekte. Het bewind van Zimmerman staat in menig opzicht scherp in de Rotterdamsohe geschiedenis afigeteakend. Als leider van de Raadsvergaderingen en als spreker over be langrijke vraagstukken van Gemeentepolitiek had hij steeds een gezaghebbende stem. Ook hij het openbare tooneel heeft verlaten staat zijn burgemeesterschap nog bekend als belangrijke tijd. En het groote nieuwe stadhuis, dat rijn ontstaan voorail aan zijn doorzettingsvermogen dankt en waarin zijn ten voeten uit geschilderd portret nog aan zijn ambtsperiode herinnert, is een monument waaraan zijn naam verbonden zal blijven. Dr. Zimmerman, te Amsterdam geboren, waar hij het gymnasium bezocht, heeft rech ten gestudeerd te Leiden, was van 1894 U>t adjunct-commies ter Provinciale Griffie Zuid-Holland, van 1896 tot 1899 Ge meentesecretaris en van 1899 tot 1906 bur gemeester van Dordrecht en vervolgens van 1906 tot 1922 burgemeester van Rotterdam, waar hij tevens curator van de Nederlamdsche Handelshoogeschool was. Van 1922 tot 1926 is Dr. Zimmerman Commissaris-Generaal van den Volkenbond te Weenen geweest en van 1927 tot 1932 voorzatter van de Anglo-Mexi can Claims Commission. Dat Dr. Zimmerman de magistratuur ver wisselde voor de genoemde internationale werkzaamheden valt niet te verwonderen ïeer men weet, dat zijn markante per soonlijkheid als bestuurder algemeen opviel hij zijn intrede in de wetenschappelijke wereld had gedaan met een dissertatie geti teld ..Over Internationale Arbitrage". Nadat Dr Zimmerman zijn openbare werk zaamheden beëindigd had. heeft hij nog her haalde malen in tijdschriften en dagbladen publicaties gedaan. Dr. Zimmerman woont than® te 's-Gravenhage. ROFFELRIJMEN EENVOUDIG PLICHT Zuid-Holland wordt verduisterd. Twee uren wordt het nacht, Als werd ee.i wreede vijand Vanuit de lucht verivacht. Twee uren zal er spanning Van oorlogsdreiging zijn. Je hoeft niet bang te wezen: Het is slechts droeve schijn. Er zijn er ongetwijfeld Die lachen om het feit Dat zóóiets moet gebeuren Voor onze veiligheid. Zij meenen naar ze zeggen Dat, als een strijd ontbrandt. Er toch niets valt te redden Van 't kleine Nederland. Dat zijn geen Nederlanders lil wezen, naar de aard. Zij zijn de eeretitel Van Hollanders niet waard. Wij moeten en wij zullen Ook morgen alles doen Om onbesmet te houden Der vaderen blazoen. Wij werken allen mede Aan aller veiligheid. Wij volgen prompt de orders Van onze Overheid. Wij weiflen geen seconde. Het is eenvoudig plicht. Wij doen het kan 't niet anders, Twee uren zonder licht. (Nadruk verboden) LEO LENS INDISCHE UITRUSTINGEN HEERENKLEEDING NAAR MAAT LAAN VAN MEERDER VOORT 66 DEN HAAG EIGEN ZAAK SOERABAIA GEMBLONGAN. ORIGINEELE WESTLANDSCHE VRUCHTENWIJN IN ROOD EN WIT VAN VOLRIJP WESTLANDSCH FRUIT FIRMA J.BEUDEKER ROTTERDAM ridder In de Orde i het onderschel- leend to vermelde Dückme« Officieele Berichten RADIO-OMROEP CONTROLE-COMMISSIE md ls tot lid Radlo-Omroep- 1 met 31 Dec. 1941. -eemde ordeteekenen: mr dr W te Amsterdam, het ridderkruis de Poolster van Zweden; mr I. Mölle 3 Amsterdam, het Grootkruis der Orde van dei Jslandschen Valk van IJsland; H. Rozondaal Rflssel. S. Bierman te Schaerbeek. J. Hymans Antwerpen. J. Rudelshelm te Brussel. H. U Immers Verhoeven te Brussel. D. B. Tonglet te irussel, aUen het Ridderkruis der Kroonorde an België; A. J. Jurgens te Londen, het com- landeurskruis der Orde van St Gregorlus den roote van den Heiligen Stoel; A. M. P. Kuy- er te Elsene-bJj-Brussel de gouden medaille er Kroonorde van België. RIJKSVERZEKERINGSBANK Aan P. H. Besanger ls eervol c leend als referendaris b(j de RJJksvi VOOGDIJRAAD iel. P. A. G. A. Wllbrennlnck. RECHTERLIJKE MACHT ichtbank te Den Haag. ONDERSCHEIDINGEN Aan mej. M. G. Dbs. te Den Haa kend de eere-medaille In zilver, ver P.T.T. op de wereld tentoonstelling te New-York De Transorma zal gedemonstreerd worden 's GRAVENHAGE, 18 Januari. Het Staatsbedrijf der P.T.T. heeft aan de N.V. Technische Maatschappij M irchand-Andries sen opdracht gegeven op de tverekltentoon stelling, d e dit jaar in New-York gehouden wordt, een stand in te richten, om de bezoe kers een beeld te geven van de nieuwste methode van sorteeren en bundelen van post, zooa's deze in ons land op het ooaen- blik in sommige plaatsen gevolgd wordt. In den !ood van Februari zal Ir. F van M a r I e van de Mij. Marchand-Andriessen met een staf van vijf man naar New-York Si heep gaan om de stand in te richten. De bekende Transorma sorteer- en bundeima- chines. die o.a. op de Utrechtsche voorjaars- beurs getoond zijn en op de Spoorweeivst- station-. in Utrecht. Amsterdam en Rotter dam in bedrijf zijn. zullen op den stand der Nederlandsche P.T.T. worden opgesteld. Deze machines zijn ook in het buitenland al in bedrijf gesteld, o.a te Rern. T.r«cihon. Londen. Liverpool. Brighton. Wnrehau en in Zuid-Afrika In herinnerinc worde ce- fc'-acht, dat de N.V Werkspoor ft -\m«ter- deze machines bouwt naar teekenin- van de N.V. Marchand-Andriessen. De machines zullen op de New-Yorksche ten toonstelling ook door de bezoekers bediend kunnen worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5