JHetturr ;€riiterijr (tTmtrant 1 Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken DANKBAAR, NIET VOLDAAN Na de bomaanslagen in Engeland laim.fRenn - MOTOROILS - !3bonntiittirtsprtjö: Per kwartaal in Leiden en in pTaafSen waar een agentschap gevestigd is 2-35 Franco per post 235 portokosten -%*• Per weekf 0.18 Voor het Buitenland bij wekeliikscfie w zending4.50 Bij dagelijksche zending ..>•-«»». 530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7*Ï»Ö. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 18 JANUARI 1939 19e Jaargang H SïJfaer tentiepr if?en Van I tot 5 regelsf.171/» Elke regel meer 0.22'/» 'gezonden Mededeelingen van f—5 regels 230 f Elke regel meer 0.45 K Voor het bevragen aan bureau wordt berekend 0.10 No. 6603 a Het typografische gezelschap, dat vorige week ter plechtige herdenking a" van een kwarteeuw collectieve arbeids- o' overeenkomst bijeenkwam, .was de Re geering zeer dankbaar voor de betoonde belangstelling, o.a. blijkend uit de aan wezigheid van een Minister en verschil lende hoofdambtenaren en ook uit de ridderorde, een trouw lid der Centrale Commissie op de borst gespeld. Toch meenen wij dat de bijeepgeko- 1 menen eenigszins onvoldaan naar huis le zjjn gegaan. Dat de Regeering het met ig een ridderorde zei, was mooi; maar op r- een zilveren feest verwacht men toch iets meer dan een bloemtuil; in het .ek" dagelij ksch leven behoort er het ge schenk onder envelop of het gouden ?r horloge met inscriptie bij. In casu ging d. op dit feest de begeerte naar de bin dendverklaring uit. I>e toespraak van den Minister van Justitie was geestig en hartelijker was ook wel eenige tastbare waardee ring, maar het geschenk, waarop men hoopte, bleef uit. De Minister kon de verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst nog niet aanbie den. Dit was, waarom het verzwegen, voor velen een teleurstellende mededee- ling. Wat al moeilijkheden zijn er in de m typografie gerezen, omdat een deel der 1(1 patroons en een deel der arbeiders wei- 'nn gerden zich in het groote verband te >p, laten opnemen: vrijbuïteren zit ons in ie, het bloed. Wat een geluk is, omdat zoo p onze landaard het nationaal-socialisme etl afstoot uit eigen aandrang; wat echter ook zijn kwade zijde heeft: tegenzin om solidair, in collegiale gemeenschap op te treden. fH3 Men heeft wel eens gevreesd, dat de Ji ongeorganiseerden het zegenrijke werk der samenwerkende patroons en arbei- e* ders langzaam, maar zeker zouden kun- ir- nen vernietigen. Die vrees is gelukkig n beschaamdhoewel er menigmaal on- ,r" georganiseerden zijn geweest, die even lastig voor de anderen waren als hor- zeis op een zomerdag voor een zwoe gend paard. Dat de Regeering met groote voor- zichtigheid van haar bevoegdheid om collectieve arbeidscontracten verbin- en dend te verklaren, gebruik maakt, ver- staan we ten volle. Zij moet zoo groot mogelijke zekerheid hebben, dat er van aPp machtsmisbruik geen sprake zal zijn. Dit zou zij evenmin mogen tolereeren !t- als terreur op werkwilligen in stakings- q dagen. Ook het recht van den dwalende is heilig. e- Maar hier staat de Regeering tegen- ;e. over een instituut, dat 25 jaar aan één stuk zjjn voortreffelijkheid en doel- et" treffendheid heeft bewezen. En dat niet ,eK" in een groep van gelijkgezinden op elk i"nn levensterreinniet in een kring van n§ idealisten, die buiten het werkelijke en "li vaak harde leven staan; maar in een nn corporatief groepsverband, dat organi ek saties van allerlei godsdienstige en "Apolitieke kleur omvat. En het gaat niet met horten en stoo rt ten; het loopt niet stroef. Integendeel, rd de „rechterlijke macht", welke uit het ^'bedrijfsleven zelf opkwam, oordeelt zóó 7" objectief, zoo zonder aanzien des per- ,o0. soons, dat een verzetpleger geen schijn van kans zou krijgen om aanhangers «Avoor een andere meening te krijgen, mi Aan een instituut, dat zóó het ver- H trouwen in zijn objectiviteit won, kan o 3 de Regeering ook vertrouwen schenken. Wij achten dat geenszins een geringe H zaak. Wanneer de C.A.O. in de typogra- 'ft fie verbindend wordt verklaard, dan ontstaan er gansch nieuwe verhoudin- gen, zoo tegenover ongeorganiseerden n r als tegenover het publiek, de consu menten. ft; De laatste kant is op de bijeenkomst haast niet besproken. Volkomen ver- do klaarbaar in een kring van bedrijfs- i»r genooten. De tweede spreker heeft alleen de afdoende opmerking gemaakt, >r-dat de verbindendverklaring juist een 'p rem aanlegt, want als men te ver gaat, en de loonen en andere arbeidsvoor waarden te hoog opschroeft, zou de 'rM C.A.O. niet goedgekeurd wordenook hier zou de wal het schip keeren. >«t Trouwens, men kan boeken en kran- In ten niet zoo duur maken als men maar ®JWil; de uitgevers moeten rekening hou- rp- den met de financieele draagkracht der ;"j lezers. Over het „vreeselijk lot" der consumenten maken we ons dus niet iaJ Beide sprekers hebben er echter na- H drukkeljjk op gewezen, dat de verbin- dendverklaring nieuwe verplichtingen !mJ °P de bedrijfsorganisatie zou leggen, *>q omdat de verhouding tot de ongeorga- niseerde concurrenten geheel anders zou worden. „De arbeidsvoorwaarden zullen voortaan niet meer als concurrentie middel worden gebruikt en de recht spraak der organisatie zal het arbeids recht hebben te bestellen over allen, die de typografie uitoefenen." Dit groote gebeuren slaagt alleen, wanneer er geen sprake is van overwinnaars en overwonnenen. Maar dan moet recht spraak ook ten volle rechtspraak zijn. Zij behoort even objectief te blijven tegenover ongeorganiseerden als zij het tot heden was tegenover georganiseer den. „Ook hier moet het vertrouwen het winnen van het vooroordeel." Natuurlijk, wie meent, dat alles van een leien dakje zal loopen, vergist zich deerlijk. Het gaat in het leven meestal een beetje anders toe dan in een plech tige bijeenkomst. En wanneer aan het bedrijfsrecht lieden worden onderwor pen, die geen deel uitmaken van de ge meenschap, dan zullen deze ongeorga niseerden ongetwijfeld onverschillig staan tegenover wat hun wordt opge legd. Maar dan moeten organisaties en rechtspraak zorgen, „dat de ongeorga niseerden aan de regeling niet vreemd blijven". Zonder moeite zal dat niet gaan hoewel menigeen misschien blij zal zijn met de toepassing, waartoe hij tot heden geen kracht vond. Wij twijfelen er echter niet aan of ook hier zullen de leiders slagen. Na een kwarteeuw prachtige praktijk behoeft men zijn verwachtingen niet al te laag te span nen. Dat mag zelfs niet. Drs J. H. Gispen directeur van Organon 's GRAVENHAGE, 18 Jan. Naar wij vernemen is Drs J. H. Gispen, thans refe rendaris bij het Departement van Econo mische Zaken, benoemd tot directeur van de Organon. Zooals men zich zal herinneren is een paar maanden geleden de directeur Z. van de Organon veroordeeld wegens zedendelic ten en ontslagen als directeur dezer fabrie ken. AUTOMOBILISTEN, LET DONDERDAGAVOND OP! Zuid-Holland bewaakt zijn grenzen 's-GRAVENHAGE, 18 Januari. Men meldt ons van officieele zijde: Tijdens de luchtbeschermingsoefening in de provincie Zuidholland op 19 Januari a.s., zal in het tijdvak van 20.30 tot 22.30 de verlichting van alle motorrijtuigen en andere voertuigen moeten zijn afge schermd. In verband hiermede wordt er de aan dacht op gevestigd, dat deze verplichting ook geldt voor van elders komende auto mobilisten, zoodra zij de grens der pro vincie Zuid-Holland overschrijden. Indien zij aan deze verplichting niet voldoen, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat hun belet zal worden hun reis te vervolgen. ACHTER HET STUUR ONWEL GEWORDEN Verkeersongeluk eischte twee dooden Autobestuurder en fiets jon zen het slachtoffer UDENHOUT, 18 Januari. Op den Rijks weg Tilburg—Den Bosch is gistermiddag een ernstig verkeersongeluk voorgevallen, dal aan twee personen het leven heeft gekost. Ter hoogte van de grens tusschen de ge meenten Udenhout en Haaren reed de 55 jarige reiziger 1. Hol los y uit Amsterdam met zijn personenauto in de richting 's-Fer- togenbosch. Vermoedelijk doordat de heer Hollosy plotseling onwel werd, veranderdt de wagen opeens van richting en zwenkte naar links, waar hij op het rijwielpad te recht kwam. Hipr reed de 18-jarige bood schappenjongen J o s. Hamers, die van zijn dienst bij den kruidenier Danklos De Jong te Udenhout, huiswaarts keerde. D.1 jongeman, die in de richting Ti'burg reed kreeg een hevigen slag van de auto en werd 25 meter verder in een sloot geslingerd. H>j was op slag dood. De auto botste na de aan rijding tegen een boom, waardoor zij aan de voorzijde geheel werd vernield. Den bestuur der werd de borstkas ingedrukt, waardoor de dood onmiddellijk intrad. Eerst na heel veel moeite kon men den ongelukkige be vrijden. Zeer spoedig na het ongeluk was genees kundige hulp ter plaatse Dr. Veraart van Huize „Asisie" was het eerst aanwezig ,doch kon bij beide slachtoffers slechts den dood constateeren. HET CONFLICT IN DE VRIJW. BURGERWACHT AMSTERDAM Bespreking in algemeene ledenvergadering Grieven en insinuaties waren ongegrond Drie leden zijn geroyeerd AMSTERDAM. 18 Jan. De vereeniging „Vrijwillige Burgenvacht Amsterdam" heeft gisteravond haar algemeene vergadering gehouden in het gebouw van de Burger wacht aan den Singel. Deze drukbezochte vergadering besprak het schorsingsbesluit t.a.v. eenige leden van de V.B.A.. genomen door het hoofdbestuur. De bijeenkomst werd geopend door den commandant, kolonel b.d. H. R. B o e r e die nog een uitvoerige uiteenzetting va het conflict gaf. Na de schorsing van de eerste drie leden ontving het hoofdbestuur dreigbrieven, zij belegden zelfs geheime vergaderingen, eenmaal bijgewoond door een lid van het bondsbestuur. Op een dezer geheime vergaderingen was zelfs al een nieuwe commandant aangewezen. Nadat Ds Knoppers, lid van het H. B. zijn houding nog bad gemotiveerd, was het woord aan de leden. Namens de infanteriebrigade diende de heer Da Silva Soles een motie in, waarin de vergadering zich uitsprak voor het sehrappen van de drie geschorste leden uit te voeren door het hoofdbestuur, Beschuldigingen ongegrond Op verzoek van het hoofdbestuur stelde een commissie uit de leden eenige maanden geleden een onder zoek in naar do grieven en beschul digingen van de drie thans ge schorste leden. Deze commissie achtte de grieven en insinuaties ongegrond. Van de beschuldigingen is totaal □iets overgebleven. le. Bekrachtiging van het schorsingsbe sluit. 2e. Vernietiging van dit besluit. 3e. Instellen van een onpartijdige com missie om de zaak aan haar oordeel te on derwerpen. Bekrachtiging van het schorsingsbesluit werd voorgesteld mei het uiteindelijk ge volg schrapping van de drie leden. Vervolgens ging men over tot de stem ming over de motie, ingediend door de In fanteriebrigade. Met algemeene stemmen werd deze motie aangenomen. De voorzit ter deelde hierop mede, dat de vergadering met algemeene stemmen heeft besloten de drie leden te schrappen. Bestuursleden keeren terug Onder daverend applaus der vergadering verzocht de heer Bokma dc heeren F u 1 d en R a h u s e n, die als leden van hoofdbestuur hebben bedankt per 1 Januari op hun besluit terug te komen en weer zit ting in het hoofdbestuur te nemen. Na eenige discussies over formeele moei lijkheden verkreeg de heer F u 1 d 't woord. Onder dankzegging aan de vergadering verklaarde hij zich mede uit naam van den heer Rahusen bereid in het hoofdbestuur den strijd aan te binden tegen insinuaties en moeilijkheden, die van binnen en buiten de V. B. A. bedreigen. De vergadering werd een oogenblik ge schorst om het hoofdbestuur gelegenheid te geven zich over deze kwestie te beraden. Na heropening deelde de voorzitter mede dat de heer Fuld door het II. B. is herko zen, 'n besluit, dat door de algemeene ver gadering bij acclamatie werd bekrachtigd. Dc heèr Rahusen heeft zijn herintrede het hoofdbestuur in beraad gehouden. 2 dat over diens herverkiezing geen besluit kon worden genomen. Met een driewerf hoera op H. M. de Ko ningin ging de vergadering uiteen. ERNSTIGE VORSTSCHADE IN ZEELAND Op vele plaatsen algeheele mislukking van den oogst Het blijkt, dat de vorstschade in Zee land, voora! in de te velde staande win tergewassen van zulk een ernstigen aard is. dat op vele plaatsen van een alge heele mislukking kan worden gespro ken. Op verschillende plaatsen in deze provincie is de wintertarwe voor 50 k 80 pCt bevroren. Het koolzaad is nagenoeg verdwenen. Vorstschade van ten dergeüjken omvang is in Zeeland sinds monsehonheugenis niet v' orgekomen Hel zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn al de bevroren wintertarwe door zomertarwe te vervangen, daar de hoeveelheid zaaikoren niet toereikend zal zijn Het zal voor velen een orohlecm zijn. wat ze moeten zaaien op het vrijkomende land. Vooral voor vele kleine landbouwers beteekont deze vorst zeer groote schade KNAAPJE ONDER GESPAN GEDOOD ASTEN, 18 Januari. Gistermiddag is het fi-jarig zoonte van den caféhouder Van den Broek die met een autoped op den rijweg stond, door een gespan overreden. Het ventje kreeg de wielen over het lichaam en was op slag dood. Scotland Yard doet nauwgezet onderzoek Men vermoedt een reusachtig terreur •complot l De serie bomaanslagen, waardoor Engeland is verontrust, en waarvan men vermoedt, dat zij door Iersche terroristen zijn op touw gezet, om de politieke een heid van heel Ierland van Groot-Brittan- nië af te dwingen, heeft Scotland Yard tot bizondere activiteit genoopt. Ook de plaatselijke politiecorpsen verleenen de grootst mogelijke medewerking bij den op- sporingsarbeid, en op groote schaal is het ondervragen begonnen van alle reizigers, die ook maar in het minst verdacht geacht kunnen worden. Vooral geldt dit voor hen die tusschen Engeland en Ierland reizen. Het minutieuze onderzoek te Londen concentreert zich thans vooral op zes per sonen, van wie er vier, naar men gelooft, onlangs uit den Ierschen Vrijstaat geko men zijn. Ook doet de politie alle moeite, de her komst der explosieve stoffen te vinden. In Downingstreet zijn bijzondere voor zorgen genomen. De politie patrouilleert daar voortdurend en gistermiddag vooral was de aandacht, die zij aan de voorbij gangers besteedde, uitermate groot. „ER ZIJN GEEN LAFAARDS IN ITALIË" Oorlog met de komst der eerste zwaluwen Onbekookte taal in fascistische bladen De Fransche pers heeft onlangs, in reactie op de zeer grove aanvallen, welike Italiaansche dagbladen op Frankijk heb ben gedaan, op haar beurt van leer ge trokken tegen Italië en o.a. den moed van het Italiaansche leger in twijfel getrok ken. Dit heeft in het land van den duce ontzaglijk veel kwaad bloed gezet en een ongekend felle perscampagne tusschen beide landen ontketend. In verband hiermede voorspelt een ze kere Pedrazza in een fascistisch partijblad, dat Europa nog in dit voorjaar in een oorlog zal gewikkeld zijn. ..Het is mogelijk, zegt hij. dat de crisis zeer snel in de komende dagen zal losbreken, doch het is waarschijnlijker, dat het zal gebeu ren met de 'komst der eerste zwaluwen" Deze voorspelling heeft onder de be volking van Rome groote beroering ge wekt. In politieke kringen te Rome meent men te moeten concludeeren. dat de perscam pagne aan de contróle ontsnapt is en dat heide regeeringen goed zouden doen, er de onmiddellijke staking van te bevelen, vóér het te laat is. „Er is iets nieuws in de lucht", aldus Pedrazza. wij ontmoeten onze kennissen op straat met ernstiger gezichten en harder blikken iedereen is ongeduldig.. wij hebben allen uniformen in de kast Alles, wat wij te doen hebben, is ze aan te trekken De groote verwoesting in de electricitéits- centrale te Southwark, een der voorsteden van Londen. Van de omliggende gebou wen bleef geen ruit heel. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Verschenen is het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Suriname. In Zeeland heeft de vorst ernstige schade veroorzaakt aan de te velde staan de wintergewassen. De werkloosheid in de laatste week van December. De verkoop van tomatensoep is een groot succes geworden. Een ledenvergadering over het conflict in de Burgerwacht Amsterdam: drie le den zijn geroyeerd. Drs J. H. Gispen te Den Haag is be noemd tot directeur der Organon. Dr J. Th. Obbink wordt dezer dagen zeventig jaar. Uiterst felle Italiaansche perscampagne tegen Frankrijk. China vraagt aan den volkenbond we derom steun tegen Japan. Flandin en Blum over de niet-inmenging in Spanje. fertje gevonden, waaraan "n wekker-instal latie met draden bevestigd was, vermoede lijk de overblijfselen van een tijdbom. In Birmingham is vlak bij de electricl- teitsfabriek een niet ontplofte bom gevon den en in de omgeving dier stad is een mast van het electriscihe net door een bom be schadigd. Een boerenknecht heeft in een laantje niet ver van den mast een heel pakket bommen gevonden. Het waren primitieve bommen, zakjes springstof, waaraan een electrisch koord bevestigd was. De autoriteiten beschouwen het complex dezer incidenten als een bewijs, da* een reusachtig complot bestaat. Als al deze bom men ontploft waren, zou het geheele licht- net in de Midlands gestoord zijn geweest. De leiders der I.R.A. (Iersche Republi- keinsche leger) te Dublin weigeren zich uit te laten over de berichten omtrent de bom aanslagen en de vraag, of deze tot de acti viteit der I.R.A. behooren. Ook in de krin gen, die met de I.R.A. in contact staan, gert men iedere verklaring. De „Civic Guard" heeft inlichtingen aan Scotland Yard verstrekt over den aard oe bommen en andere explosieven waarvan de I.R.A. gebruik pleegt te maken. Afgezien hiervan heeft er geen uitwisseling van ge dachten en inlichtingen tusschen de regee ringen van Ierland en Engeland plaats ge had. De regeeringen, zoowel die van Noord ■Ierland als die van Ierland, bewaken de havens streng en onderzoeken alle uitgaan de en binnenloopende schepen. en weg te gaan zonder melodramatische af scheidsscèneswij zijn bereidt „Ook gij, lezers, zijt bereid. Er zijn geen lafaards in Italië. Lafaards zijn er in Frank- rijk en als zij ons beleedigen, doen zij dat, omdat zij in angst leven". De ..Tevere" zegt het krasser: „44.000.00G menschen hebben reeds gespuwd in het ge laat der derde republiekKomt, Fran sche admiraals, om de grondige bespuwing le ondergaan, die de laatste matroos in Italië voor u heeft voorbereid!" Een andere onsmakelijke uitlating van een Italiaansch oud-officier seint nog het Ste fan i-agent.schap. Bedoelde soldaat vocht dap per mee tijdens den oorlog, o.a. in Oost-Afri- ka. Te Blignv werd hij zwaar gewond, ge decoreerd en gebreveteerd. De oud strijder is thans blijkbaar hevig onder den indruk gekomen van 't „Tevere"- artikei, dat Frankrijk „waard acht bespuwd te worden". Hij schrijft aan den directeur van genoemd blad, hoe ontzettend het hem nu spijt, het „smerige Frankrijk te Blignv te hebben verdedigd". „Ik haast mij", zoo gaat hij verder, „u dc decoratie en het brevet te zenden, waarmede mijn moed beloond werd, opdat ge ze, met die der andere Italiaansche oud-strijders, die het zeer walgelijke Frankrijk toen verdedig den, zult werpen in het vuilste privaat van italië, dat intussrhen zelfs nog te goed is voor dezen smaad". Het schrijven was onderteekend: Ugo di Mario, „toekomstig vrijwilliger in den oor- 'og tegen het zeer laffe Frankrijk". Urk uit zijn isolement verlost P.T.T. mankt een radio-verbinding 's-GRAVENHAGE, 18 Januari. In ver band met de gestoorde telefoongemeenschap met Urk heeft de PTT. dadelijk gepoogd de verbinding met het eiland langs radio- telegrafisrhen weg te herstellen. Dit is gelukt. Maandagavond vertrokken twee P T T -ambtenaren naar Kampen met ••en paar 5 meter zendinstallat'es waarvan er een in den vroegen ochtend van Dinsdag naar Urk werd overgebracht. F.nkele uren de aankomst aldaar, had men reeds ver- onding met Kampen, zoodat Urk althans "adiografisch weer gemeenschap heeft met den wal. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÉN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden De Bilt voorspelt: Kouder, geen regen Voor de kuststrook: iets kouder, geen regen van beteekenis, gedeeltelijk bewolkt, matige, tijdelijk krachtige zuide lijke wind. Voor het binnenland: kouder des nachts, overdag iets kouder. Geen regen van beteekenis, gedeeltelijk bewolkt, matige, tijdelijk zwakke zuidelijke wind. Stormwaarschuwirugsdfienst: hedenmorgen te 9.50 werd geseind aan a'lle posten: „Attentie neerhalen". BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 746,0. fHERMOME TERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10,2 C. FIETSERS LICHT OP 19 Jan. Van 's av. 4,50 u. tot 's morg. 7,30 u pAlnceSS ONZE NIEUWSTE NAJAARSMODELLEN voorradig H.J.VAN BLADEL, Waalwijk KAN MAAR DE BESTE ZIJN TWENTOL" - DEVENTER RESTAURANT DIKKER THIJS AMSTERDAM DINER vanal 1 1.75 LUNCH f 25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf 0 50 Koffie 0.15.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1