Jütrtturc gritectyt Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Bevredigende opbrengst der Rijksmiddelen Cervera in rechtsche handen RYNBENDE FIRMA D. KATZ Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in pTaafeen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscBe zendingf 4.50 Bij dagelijksche zending. &5£) Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsbfad 7'/j d NO. 6602 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 DINSDAG 17 JANUARI 1932 19e Jaargang f 1.17'/. 0.22'/. gfirtjertentteprifeen: Van 1 tot 5 regels Elke regel meer Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureao wordt berekend O.JO oep* BEDENKELIJK ARGUMENT (Oir 7.0 10 1 De oud-legercommandant heeft voor de ^Vereen. „Nationale Veiligheid" onlangs een iac«redevoering gehouden. De teneur van het be stoog was, dat men dankbaar kan zijn voor het resultaat, dat Minister Van Dijk bereikt heeft, maar dat er nog ontzaglijk veel moet gebeuren voor wij over onze natinale veilig "•^heid eenigszins gerust kunnen zijn. 2.0 Wij konden het niet prijzen, dat de oud- legercommandant zoo kort na zijn aftreden dei en zoo onmiddellijk na de aanzienlijke ver- ^sterking der weermacht in het openbaar ld?nieuwe en verregaande eischen stelde; maar j^zijn deskundigheid is zóó evident, dit wij lt®i zelfs deze opmerking in de pen hielden. Nu echter genoemde redevoering nog eens 'è-t letterlijk gepubliceerd is en in sommige bla uwden onvoorwaardelijk toegejuicht wordt, moet ons een enkele opmerking óver het a^slot van het hart 'rgi De spreker bepleitte niet alleen de mali- ^Jjtaire noodzaak van leger- en vloot-uitbrei- ding op groote schaal, maar meende ook de ^financieele bezwaren op zij te kunnen schui- *■0'ven. 0 De redeneering is als volgt: „Elke man in het leger zal één werkende plaats of één steunkaart vrij maken. Daar- naast vertegenwoordigen beton-schuilplaat- sen en pill-boxen arbeid, ontstaan slagsche- ^pen door arbeid, bijna alles in het binnen- land, evenals zeer veel mn de verdere leger- instellingen". n Deze arbeid, zoo heet het eindelijk, moet ^de staatsbemoeiing met steun ten slotte ver- ny minderen, om van de geestelijke factoren bnniet te spreken- lv' Deze redeneering is toch wel zeer opper vlakkig. Over het hoofd wordt gezien, dat r 1 groote hoeveelheden bewerkt en onbewerkt ah materiaal uit 't buitenland ingevoerd zouden ve'moeten worden, zoodat het nationale kapi- taal een stevige aderlating zou ondergaan. Doch er is meer. De spreker schijnt te meenen, dat militaire uitgaven rendabel zijn en het economisch leven blijvend verbeteren. ve'Maar dat is ten eenenmale onjuist. Dit kapi- ™rtaal wordt zoo improductief mogelijk be tel legd. Natuurlijk vermeerdert een nieuw slag- ibi schip de werkgelegenheid door onderhoud 6 en bemanning; maar het gaat alles ten koste van het nationale vermogen. tei Van het Plan Van den Arbeid der S.D.A.P. willen menschen als de oud-comimandant niets weten; economisch bezien is dat plan echter veel meer verantwoord dan uitbrei ding van leger en vloot. Een overtollige brug, weg of kanaal werpen altijd nog wel eenig rendement af; een slagschip schept geen enkele economische waarde. en Wij zeggen hiermee natuurlijk niet, dat 05 uitbreiding van leger en vloot zonder betee- iakenis is voor de werkloosheid, want het ak tegendeel spreekt van zelf; maar het gaat alles ten koste van de schatkist Het is dure gf werkverschaffing zonder perspectief. 1 Men mag de zaak zóó niet stellen. Het geld, dat wij uitgeven voor de weermacht, rj heeft een gansch ander doel. Wij moeten li het opbrengen ter wille van het geestelijke gt goed onzer nationale zelfstandigheid. Is de icl[ uitbreiding met het oog daarop noodig, dan moet (fit offer worden gebracht. Maar hel :ej blijft een offer. Het moet gebracht worden, ini ongeacht de vraag of het werkloozen aan )ei, arbeid helpt, dan wel werkenden uit de arbeidssfeer haalt. Dat versterking der weer if macht thans mede kan dienen om de werk- ii31 loosheid te verminderen, is ongetwijfeld van ui beteekenis, maar een beslissend argument kan het niet zijn. j URK WEER OP EEN ANDERE IMANIER GEÏSOLEERD.... 1 1 Thans is een telefoonkabel 1 gebroken 1 i URK, 17 Jan. Urk wordt de laatste weken wel op de proef gesteld. Was het eiland tot ,voor enkele dagen vrijwel geheel geisoleerd door de vorst en derzelver gevolgen, thans zit het eiland zonder telefonische verbin ding. De telefoonkabel op het IJsselmeer heeft het nL nabij Urk begeven, vermoede lijk door den zwaren ijsgang. Vandaag krijgt Urk een rijkstelefoniezender, doch het zal nog enkele dagen duren alvorens het telefoonverkeer weer normaal kan ge schieden. Italiaansche s.s. „Monte Santo" in beslag genomen VLISSINGEN, 17 Jan. Het Italiaansche s.s. „Monte Santo", dat Zondag in het Ka naal in aanvaring is geweest met het En- gelsche s.s. „Conifer", waarbij het laatste schip gezonken is, is op verzoek van de reedcrij van de „Conifer" ter reede van Vlissingen in belag genomen. De Lon- 1 densche reederij verlangt een garantie var e' 180 000.—. De „Monte Santo" zal waar- schijnlijk Vlissingen worden binnengebradrt en niet eerder kunnen vertrekken dan na- I dat de gestelde cautie zal zijn gestort. Over 1938 f 11 millioen bij de raming voor December gal I 1 millioen teruggang sinds vorig jaar Ook stijging der directe belastingen Men kan de opbrengst van de Rijksmiddelen over het pas verstre ken jaar niet anders dan bevredigend noemen. De Minister van Financiën heeft geen reden tot klagen. De totale ontvangsten over 1938 bedroe gen, voor wat de „overige mid delen" betreft 440.143.673. (v.j. 436.835.901). De raming van 1938 was 429.255.000.— en zij werd derhalve met bijna ƒ11 millioen over troffen. De opbrengst der directe be lastingen per uit. Dec. 1938 was 123.274.577.— (v.j. 110.564.848), terwijl geraamd was 116.400.000. VengeOiefkien bij bet jaar 1937, heeft de latsbe iruaarud van. het vorige jaar rnog een kflerimie tegenvaller gezorgd. De opfere Decemlber 1938 bedroeg voor de „Overige Middelen" 36.632.772tegen 37.605.231 in de overeenflooonstige periode van 1037. Daar staat echter tegenover dlat de afgeloopen maand 9 ton meer gaf dan de raming 35,7 mriilMaen. Teleurstellend was in December j.l. vooral de opbrengst van de omzet belast met 6.015.016.— (v.j. 6.864.061), de gelrechten met f 1.481.371.(v.j. 2.665.037.en dte successierechte met 3.900.310 (v.j. 4.660.848). Voor dez drie madtdjelen samen is diat een teruggang van 2 milMoen, welk deficit echter weer belangrijk wondt gereduceerd door meeval lende opbrengstcdjfere bij de invoerrech ten (dfte van 7.768.611.— op 8.222.170.— kwamen) en de dividend- en tai sbelaating (van, 822.746.op 1.312398. Prachtig hebben voorts in December zich i accijnzen gehouden. Behoudens kleine teruggang bij de tabak, zijn de overige accijnzen aüe in opbrengst vergele ken met December 1937 vooruitgegaan. Het gaat wel is waar niet om groote bedragen, doch het geeft in elk geval moed voor de toekomst. Tot dusver waren de accijnzen immer de zwakke plek in den mdddelenstaat. De belangrijkste Decembermuta/ties zijn hier mede genoemd en voor ditmaal laten we het hierbij, om de cijfers over het geheeie jaar nog even de revue te laten passé eren. De uitkomsten van 1938 Over geheel 1938 heeft vooral de divi dend- en tantièmebelasting een fraai figuur geslagen. De opbrengst was 25.039.285— (v.j. 22.378.009.hetgeen ruim 4 millioen meer is dam de raming. Helaas zijn deze opbrengsten niet blijvend, wamt het is bekend, dat de kentering in de conjunctuur de winsten over 1938 heeft doen slinken. In het nieuwe jaar zal de raming dan ook wel lager moeten worden gesteld, invoerrechten hebben in 1938 bijna 100 millioen opgebracht af ruim 1 millioen meer dam geraamd was. Dat deze hooge opbrengst nog geen bewijs is van wel vaart, valt af te leiden uit het statistiek- recht, dat 2.459.189.— opbracht (v.j. 2.769.177), terwijl geraamd was 2.500.000. Deze teruggang bewijst, dat onze buitenlaind- sohe handel in 1938 is teruggeloopen. Wait de opbrengst der accijnzen betreft, kam het resultaat als volgt worden saamgevat: het zout gaf in totaal 1.988.000.(vj. 1.812.089): het geslacht 7.424.844 (v.j. 7.359.919.—), de wijn 2.263.352.— 2.203.476.—), het gedistilleerd 28.921.555 28.454.092); het bier ƒ8.119.599 7.814.709): de s u iker 56.953.455 (55.298.708) en de tabak 36.512.954 (35336.082). Al deze accijnzen hebben (be halve het zouit, dait 12.000 achterbleef) de raming ruimschoots gehaald. Voor het gedtis tüleerd, het bier, de suiker en de tabak wa het voordeelig verschil zelfs meer dan millioen! Zeer bevredigend was im 1938 ook de opbrengst vam de omzetbelasting. Ontvangen werd in totaal 77.127.640. (v. j. 74.159.914), terwijl geraamd was 75 milfliiioen). Naast het duurder wor den vam veel artikelen was de intensie vere toepassing vam de wet hier vam invloed. De couponbelasting geeft een flinke daling te zien, ml. vam 6.321.63" 1937 op 5.001.667.— over 1938. Er was 6 millioen geraamd. Im dezen teruggang kamit de invloed vam de convensiebewegdmg tot uiting. Zeer teleurstellend was de opbrengst de zegelrechten. Ten opzichte vam 1937 beeft het afgefloopen jaar een vermindering vam maar eventjes f 11 mdfflioen te zien ge geven. De ontvangsten daalden vam 32,5 millioen tot 21,1 miMaoen bij een raming vam 26 millioen. Een zeer aanzienlijk deel vam dezen achteruitgang karnt voor rekening vam <3e beurs bel as ting. De sterke mindering in den beurshandel (in December j..l bedroeg hij slechts een derde van vorig jaar) komt hierin tot uitdrukking. De registratierechten hebben zich vrijwel kunnen handhaven op 16.6 millioen, al bleven zij hiermee 4 torn bij de raming ten achter. Daarentegen hebben de succes rechten weer voor een meevaller gezorgd. Zij brachten 50,3 millioen im 's Rijks schat kist (v. J. 45 millioen), hetgeen 4,3 mil lioen meer is dam de raming. De loodsgelden bewogen zich over het algemeen op lager peil. Er werd over ontvangen 663.224.(v.j. 860.794. bij een raming van 750.000. Dient tenslotte nog vermeld, dat de be- isting op gouden en zilveren erken zich met 577.000 op het niveau am 1937 heeft kunnen handhaven en ook de raming wist te halen. De kohierbelastingen Wat de kohierbelastingen betreft, is reeds vermeld, dat im totaal per 31 Dec. jj_ voor 123,2 millioen op het kohier was gebracht (v.j. 110,5 millioen). Aan dezen vooruitgang hebben alle heffingen deelgeno men, het meest echter wel de inkomsten belasting die van 69.3 millioen op 805 millioen kwam. Daarnaast trekt de aandacht een vooruitgang vam 7 torn (van 18.6 mil lioen tot 19,3 millioen) bij de vermo gensbelasting. De verdedigings- belasting gaf 10,8 milMoen (v.j. 10.2 millioen) en de belasting van de doode hand f 2 millioen (v.j. 1,89 mil lioen). Het geringst is de vooruitgang bij de grondbelasting (2 ton), die met 105 millioen (v.j. 10.3 millioen) niet eens de ramijig wist te halen. 3e stijging van de in komstenbelasting houdt verband met de economische opleving, die altijd later in de belasting wordt verdisconteerd, en de ver- hoogSmg der opcenten. Bij de andere belastin gen heeft de waardestijging van verschillen de vermoge ns'bestainddeelen een rod gespeeld. In Mei de vijfde collecte voor de centrale voor werkloozenzorg Stichting derde Internaat voor dienst, boden in overweging Het algemeen bestuur van de Centrale voor Werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom, vergaderde een dezer dagen te Utrecht. Uitgebreide mededeelingen werden ge daan over het kampwerk en de opleiding in het Internaat. Ten vorigen jare werden in kampen en Internaten 164.947 kampda gen doorgebracht Uitvoerig werd van ge dachten gewisseld over het rapport der commissie inzake de geestelijke zorg in de mpen. Met betrekking tot het internaatswerk, ten behoeve van de opleiding van dienst boden, werd in ernstige overweging geno men tot de oprichting van een derde over te gaan. Vooral nu van overheidswege, in verband met het vertrek van Duitsche meisjes, door niet afhouden van inkomsten van huispersoneel, een sterke stimulans naar de huishoudelijke beroepen zal ont- staan. Mede op grond van deze overwegingen werd besloten in de maand Mei de vijfde collecte te houden ten behoeve van den ar beid der „Centrale". De Spaansche burgeroorlog De weg Tarragona-Vendril onder de bommen De troepen van Franco in Catalonië hebben de belangrijke plaats Cervera op 55 K.M. ten noorden van Tarragona, in genomen. Bovendien werden ook Claret, Passane, Diure en Ponfil bezet. De opmarsch duurt nog voort. In het hoofdkwartier van de rechtsche troepen in Catalonië heeft men den indruk dat het republikeinsche leger verstrooid is zich moeilijk opnieuw zal kunnen con- centreeren, terwijl de rechtsche colonnes het van alle zijden bestoken. Generaal Sanchez vertelde, dat de Na- varreezen en Marokkanen sedert Zondag 8000 krijgsgevangenen hebben gemaakt. De vijfde Navarra-divisie heeft soldaten gevangen genomen uit tien vijandelijke divisies, wel een bewijs, hoe ontzettend bij den vijand de ontreddering is. Alle politieke gevangenen. die zich in de stad bevonden, heeft het terugtrekkende leger naar Barcelona vervoerd, vóór de na tionalisten Tarragona binnenrukten en ook het meerendeel der politieke leiders is ge vlucht, Ingenieurs zijn direct begonnen met het herstéllen van de door dynamiet opgeblazen bruggen en tunnels, teneinde Franco in staat te stellen, de spoorlijnen van Tarra gona naar Lerida, Saragosea en Castellon te gebruiken, waardoor de veroverde stad met haar uitstekende haven het centrum van het geheeie Oostelijke leger zal worden. De rechtsche luchtstrijdkrachten bombar deeren onophoudelijk den weg Tarragona- Vendril, die langs de kust loopt. De weg is vol wagens, karren en voetgangers. Gister avond duurde de uittocht der bevolking, on der dekking van luchtafweergeschut, dat op vrachtwagens langs den weg stond, nog voort. In het nog republikeinsohe gedeelte van Catalonië wordt de militarisatie in versneld tempo voortgezet De vakvereenigingen organisaties der vrouwen werken saimen met de productie-syndicaten, om vrouwen den arbeid te doen verrichten van naar het front geroepep mannen. Vier duizend vrou- zijn reeds te werk gesteld. Zij, die niet bekwaam zijn, onmiddellijk mannen te ver vangen, zullen technische opleidingscursus sen volgen. Militaire en officieuze kringen verhelen den ernst van den toestand niet, doch blij ven kalm. Vastberaden en energiek wil men weerstand bieden. Intueschen wijst men in militaire kringen op het gebrek aan materiaal bij de republi kcinen. De ontzaggelijke opstapeling van materiaal en manschappen bij de recht- schen verklaart hun succeseen. Het heet. de reohtechen 800 vliegtuigen in den strijd hebben gebracht, terwijl de republi kemsche troepen bijna geen vliegtuigen tet beschikking haddlen. De verhouding in de geschutsterkten is ongeveer zes tegen één. Desondanks, aldus wordt uit Barcelona gemeld, geschiedt het terugtrekken der regeeringstroepen aan het Catalaansche front in goede orde. De tegenstanders kon den ziah niet van oorlogemateriaal meester maken en de republikeinsche troepen heb ben reeds nieuwe tevoren gereed gemaakte stellingen bezet Op dit oogenblik, aldus do Un. Press-cor respondent in Barcelona, is in de Catalaan sche hoofdstad de geestdrift hoog er geste gen dan ooit. Overal heerscht de grootste activiteit. De nieuw gemobiliseerde troepen marcheeren door de stad. Overal zijn plakkaten aangeslagen, mei opschriften als: „tot den laateten man en het laatste schot". „Catalonië zal nimm.-r Italiaansch worden". „Strijd tot het laatst voor onze vrijheid en die onzer kinderen" Reeds rukken de brigades die versterkin gen moeten aanleggen, uit. en dp fabrieken sn de werkplaatsen zijn al vol vrouwen, ge eed het werk der mannen over te nemen. Intusschen hebben de nationalisten, sedert zij 24 dagen geleden hun offensief begonnen, f1225 K.M.2 veroverd-, een derde van Cata lonië is thans in handen van Franco. Minister van Dijk over de versterking van onze weerkracht Vaste wil om baas in eigen huis te blijven Onze daden dienen een bevestiging te zijn van onze houding Aldus een artikel in het Soerabajasch Handelsblad 's-GRAVENHAGE, 17 Januari. In het gisteren verschenen nieuwjaarsnummer van het „Soerabajasch Handelblad" is een arti kel verschenen van de hand van den mi nister van Defensie, den heer Van D ij k, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladei Het Italiaansche stoomschip „Monte Santo" is te Vlissingen in beslag geno men. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Begrooting van Buitenlandsche Zaken. De Rijksmiddelen hebben, voor wat de niet directe belastingen aangaat, in De cember jl f 36.632.772 opgebracht. o£ f 972.459 minder dan een jaar geleden. In het heele jaar 1938 was de opbrengst 440.143.673, zijnde f 3.307.772 meer dan 1 1937. De ex-keizer van Duitschland hoopt op 27 Jan. a.s. tachtig jaar te worden. Een artikel van Minister van Dijk over de versterking van onze weermacht Het Nederlandsche Schaakleven (I)4 door H. J. J. Slavekoorde. Franco's troepen bezetten Cervera en omgeving. Geheimzinnige ontploffingen in Enge* land. De volkenbond en het vrijwilligers* raagstuk. Minister van Dijk waarin de schrijver er op wijst, dat bij het versneld tempo der bewapening het voor ons land zaak is te zorgen, dat de bescher ming van de onafhankelijkheid en het on geschonden bezit van het gebied in het moederland zoowel als overzee zoo goed mogelijk gewaarborgd zijn. Onze daden die nen een bevestiging te zijn van deze hou ding. Daartoe behoort in de eerste plaats de versterking van onze weerkracht De heer Van Dijk schrijft dienaangaande onder meer het volgende: Machtsorgaan van internationale beteekenis Wanneer ik zeer in het kort aangeef wat op dit gebied wordt verricht, moge. in band met de omstandigheid dat deze woor den tot Indië zijn gericht, de nadruk op de marine vallen. Immers, waar dit deel van onze weermacht voor een zoo belangrijk deel zijn taak in Indië vindt, is het niet meer dan natuurlijk, dat aldaar een bijzon dere belangstelling naar de vloot uitgaat. Daarbij komt, dat een zeemacht is machtsorgaan van den staat van bij uitstek imperiale beteekenis, dat op het gebied van de nationale verdediging dc eenheid des rijks in het bijzonder belichaamt. Immers, de vloot kan naar haar aard overal op de wereldzeeën worden geroepen voor de be scherming van Nederlandsche belangen, ter wijl zij alle deelen van het rijk ten dienste staat naar de mate waarin dit noodig De uitbouw van de Marine De uitbouw van de Marine is in 1937 met kracht ter hand genomen, in het afgeloopen jaar is er in versterkte mate aan voortge- werkt. Niet minder dan 160 a 170 milioen zijn en zullen in de vier jaren van 1938 t/m. 1941 voor den bouw van marine-materiaal worden uitgegeven. Binnenkort zullen zich in bouw bevinden 2 kruisers, 1 flottielje leider, 4 groote torpedobootjagers, 9 onder- zeebooten, 3 kanonneerbooten, benevens eei niet geringe hoeveelheid lichter materiaal waaronder een groot aantal vliegtuigen, motortorpedobooten enz. Het grootste deel van dit materiaal is in de eerste plaats voor de verdediging van Indië bestemd. Een aanzienlijke uitbreiding van de scmeelsterkte vindt plaats. De opleidingen werken daartoe op uiterste capaciteit. Niet temin zal de uitbouw var. de vloot zoowel in materieel als in personeel opzicht eenige jaren vergen. Voor 140 millioen nieuw materieel Ook voor het leger in Nederland is de versterking in vollen gang. De eerste oefe- ningstijd die voor het grootste gedeelte der dienstplichtigen 5% maand was. is verdub beld en dus op 11 maanden gebracht. De lichtingsterkte is met ruim 60 pet. vergroot, voor een bedrag van omstreeks 140 mil lioen wordt nieuw materiaal aangeschaft. Voor de grens- en kustbeveiliging zijn ver schillende voorzieningen en maatregelen ge troffen. Groote offers worden voor dit alles ge bracht en zullen ook in de toekomst noodig zijn om het apparaat dat wordt geschapen in stand te kunnen houden. Zij vormen een nationale inspanning die ook in den tegenwoordigen tijd van ten top gevoerde bewapening niet kan nalaten te getuigen van onzen vasten wil om baas in eigen huis te blijven. Het is telkens weer in de geschiedenis gebleken, dat een hoog moreel by een stry- dend volk in staat is de ongunst der getal sterkte tegenover een vijand voor een groot deel te co npenseeren. waarbij nog te be denken valt, dat de ontwikkeling van dei modernen oorlog den verdediger in niet ge ringe mate voordeel heeft gebracht tegen over den aanvaller. Zacht weer met wind Voor het geheeie land: in den avond en den nacht betrokken met regen* morgen overdag opklarend, zacht weer„- meest krachtige, tijdelijke stormachtige zuidelijke tot zuidwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 748.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8.0 C. FIETSERS LICHT OP 18 Jan. Van 'sav. 4,38 u. tot 'smorg. 7,31 1 IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK I VRAAGT TARIEVEN I Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUYVSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- i SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. WINDHOOS OVER DORDT In buitenwijken veel schade langericht DORDRECHT, 17 Januari. Gisteravon om half twaalf is een gedeelte van de buiten wijken van Dordrecht door een windhoos geteisterd. In de omgeving van de Victta- kade en den Zuidendijk zijn van 'allooze huizen pannen afgerukt, schoorsteenen af gebroken en ruiten vernield. In aanbouw zijnde huizen stortten ineen, zware balken werden als veertjes opgenomen en in tui nen en tegen huizen geworpen, met het ge volg. dat aanzienlijke schade werd aanee richt. BESTELT DE K.L.M. VIER D.C.-5 VLIEGTUIGEN De heer Guilonard naar Amerika Naar het Alg. H.bld. verneemt, overweegt de K. L. M. ernstig, om een order voor de Douglas D.C.-5 te plaatsen. Deze order, waarover de besprekingen reeds in een ver gevorderd stadium zijn gekomen, zou dan vier vliegtuigen omvatten, welke tegen September van dit jaar zouden moeten worden afgeleverd. Nog voor het einde van deze maand zal de onderdirecteur van de K.L.M., de heer P. Guilonard, naar Amerika vertrekken, om meer gegevens over het vliegtuig te verkrijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1