^Uturne jCriiisdjf Gfourmtt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken glonmmtntsprtjg: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenischap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bi] dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse trammers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 56936 MAANDAG 16 JANUARI 1939 19e Jaargang 3Q>tatcntuprtj?ett: Van 1 tot 5 regels f 1.17'/* Elke regel meer0.227a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureao wordt berekend0.10 No. 6601 ALTIJD DEZELFDE Een telkens terugkeerende rubriek in het nieuwe tijdschrift „Socialisme en Democra tie" is getiteld „Van Vriend eai Vijand." De ondertitel van het eerste artikeltje luidt „Geestelijke herbewapening"; men zou er met evenveel recht boven kunnen schrij yen: „semper idem": altijd dezelfde. Dat stelt wel zeer teleur, juist, omdat de schrijver, Dr. W. Banning, een theoloog is. De redacteur begint met te spreken over Üe „leuze" van geestelijke herbewapening cn kleineert daarmee onmiddellijk dezen oproep. Dit is eohter het ergste niet Hij zegt niet te kunnen ontkomen aan de ge dachte, dat men in positief Christelijke kringen meent: „anderen zullen ook moe ten komen tot de positief Christelijke be ginselen, maar dat een vernieuwde bezin ning, een zelfherziening of zelfs maar een vernieuwde bezinning voor de Christenen zélf volkomen overbodig wordt geacht" De nietvrijzinnige Christenen moeten derhalve weer voorgesteld worden als de hoovaardigen, de zelfingenomenen, de gees telijk hoogmoedi gen. Waarop grondt de schrijver deze beschul diging? Wordt in de orthodoxe prediking niet aangedrongen op verdieping van het geloofsleven, op bezinning van de Waar heid, op méér gehoorzaamheid aan het Woord Gods? Hoort men daar farizeeuw- sohe klanken of geldt daar de belijdenis: Wij hebben God op 't hoogst misdaan; wij zijn van 't heilspoor afgegaan? Vanwaar dan die dwaling bij den schrij ver? De oorzaak ligt hierin, dat hij ge lijk steeds gebeurt het onderscheid over het hoofd ziet tussdhen de belijdenis van positieve en vrijzinnige Christenen. De eersten houden niet aan anderen hun sub jectieve opvatting van de eeuwige dingen voor, docih verwijzen naar de objectieve waarheid der Sohrift. En ja, dan voegen zij er aan toe: daaraan behoort iedereen zich te onderwerpen. Dat is niet hun eisch, maar dart, vraagt de wet Gods van ons allen. Het stelt teleur, dat een theoloog deze dingen over het hoofd' ziet en voorts een voudig napraat, wat in zijn kring honderd maal herhaald wordt: „wij wachten op de daden van de Christenen". Alsof daarmee iets zou veranderen aan den eisoh van Gods Wet en Woord. In dit opzicht laat het nieuwe tijdschrift dus geen nieuw geluid hooren; het is semper idem: altijd hetzelfde. Dit geldt echter ook van de hoovaardige wijze, waarop men over eigen inzicht schrijft. Men erkent, dat „de eigen beweging deel heeft aan de snelle maatschappelijke evolu tie onzer dagen" en dat de vèrreikende beteekenis van het nieuwe partijprogram nog geheel onvoldoende is doorgedrongen. Maar ondanks dat ,,is het democratisch socialisme zich bewust geworden van de diepten, tot waar het tot nu toe niet was doorgedrongen. Het weet zich thans helder der dan ooit de omvangrijkste, hechtst ge organiseerde en meest bewuste voortzetting van een groei, die de geheele cultuuront wikkeling der Europeesche menschheid omspant." Later heet het nog eens weer: „Gedragen door de overtuiging, dat uit de crisis van het heden alleen het democratisch socia lisme een uitweg weet aan te wijzen, welke een duurzame bestrijding der maatschap pelijke nooden door economischen opbouw met behoud en versteviging der mensohe- lijke waarden verbindt." Hoe demonstreert zich hier een ingetoom de ingenomenheid met eon overtuiging, welke men zelf gevormd heeft. En zulke meoischen durven anderen, die een objec tieve en van buiten tot hen gekomen Waarheid prediken, dan nog van farizeïsme te beschuldigen. De sociaal-democratie herziet zijn pro gram elk jaar en loochent vandaag wat gisteren grondslag van haar levensbeschou wing heette; maar komt ons ook eiken dag vertellen, dat zij alle wijsheid in pacht heeft. Tegen deze hoovaardij schijnt geen kruid gewassen te zijn. Zeven stuks vee in de vlammen omgekomen ASTEN, 16 Jan. Zaterdagmiddag is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de boerderij van den heer Maas. De geheele boeraerij brandde tot den. grond toe af. Vier koeien en zeven, varkens, welke op stal stonden kwamen in de vlammen om. Men kon slechts een paard uit den stal redden. De inboedel en landbouwwerktuigen werden eveneens een prooi van het vuur. Alles was slechts laag verzekerd. Trap van een paard gekregen en gedood WEZEP, 16 Januari. Te Hattemerbroek, c«p den weg naar Wezep is Zaterdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan dea pl.m. 55-jarigen F. Sprobholt te Hattemer broek het leven heeft gekost. Sprokholt reed met een paard en een wagen op den weg naar Wezep, toen het paard plotseling schrok van een passeerende auto. Sprokholt trachtte het paard nog in toom te houden, dooh deze sloeg op hol. Hierdoor viel de man van den wagen, kreeg een trap van bet paard tegen 1 en was daardoor bijna op slag dood. Het stoffelijk overschot is naar de woning vervoerd. Hr Ms „Tromp" te Lissabon aangevaren Door het Duitsche s.s. „Orinoco" Ernstige schade aan stuurboord De flottieljeleider zal in droog dok gerepareerd worden LONDEN, 16 Jan. (A.N.P.) Uit Lissabon wordt gemeld: Het Duitsche s.s. Orinoco is gister bij het verlaten van de haven in aan varing gekomen met den Nederland- schen flottieljeleider Hr. Ms. Tromp. De Tromp zou ernstig beschadigd zijn. De Tromp, welke op zijn eerste voorjaarsreis Lissabon heeft aange daan, zou volgens het routeschema op Woensdag 18 Januari vandaar vertrekken. De Orinoco is een schip van de HamburgAmerikalijn met een inhoud van 9660 bruto ton. Nader vernemen wij: De .Orinoco" verliet tijdens stormweer de haven, geassisteerd door twee sleep- booten. Bij het passeeren van de Hr. Ms. „Tromp" „Tromp" liep het schip ten gevolge van een hevigen windstoot uit de koers en kwam met den oorlogsbodem in aan varing, welke aan stuurboordzijde werd getroffen. Een aantal stalen platen van de „Tromp" werd ingedrukt. Het ver luidt, dat de flottieljeleider ook een gat be neden de waterlijn heeft gekregen. De sleepbooten hebben tevergeefs getracht de aanvaring te voorkomen, waarbij het wei.iig scheelde of een van beide vaartui gen was gekapseisd. Na de botsing heeft de „Orinoco", die niet beschadigd was, de reis voortgezet. De havenautoriteiten hebben een onder zoek naar de „Tromp" ingesteld. Zij waren vain meeninig, dart het schip ter reparatie in een droogdok zal moeten worden opgenomen. In vedbamd hdermedle is het vertrek van die „Tromp", dat op a s. Woensdag was vastge steld, voor onibepaaWen tijd-uitgesteld. De commandant van de „Tromp", kapitein- ter-zee Doormam, bleef den geheelen dag aam boord om persoonlijk alle veiiligfteidtsimaartre- gelen te nemen. ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOOR ARBEIDERS IN HET GRENSGEBIED Zij mogen hun loon uit Duitsch- land niet meenemen Reeds 250 man daarom ontslagen ENSCHEDE, 16 Jan. Aan 250 in Ne land wonende arbeiders van de spin nerij Ejlermark, welke even over de grens te Glanerbrug op Duitsch grondgebied is gelegen, is met ingang van 28 Januari a.s. ontslag aangezegd. De Nederlandsche directie van deze fa briek heeft bekend gemaakt, genood zaakt te zijn alle in Nederland wonen de arbeiders te ontslaan, tenzij nog een oplossing kan worden verkregen. Tot nu toe gold namelijk een regeling voor deze zoogenaamde grensgangers, die hun ldon, dat voor tweederde in Neder- landsch geld naar den deviezenkoers werd uitbetaald, en de rest in Duitsche munt ontvingen, vrij naar Nederland mochten meenemen. De Duitsche regeering heeft deze op 1 Februari a.s. afgeloopen regeling niet willen verlengen. Ook in de Duitsche textielfabrieken in Gronau, waar veel Nederlandsche arbeiders werken, zullen moeilijkheden ontstaan. In totaal zijn zeven tot achthonderd arbeiders uit de gemeenten Enschede en Losser hier bij betrokken. Men hoopt, dat de besprekingen, welke op het oogenblik te Berlijn worden gevoerd, nog tot een oplossing zullen leiden. De regeling gold tot nu toe voor het ge heele Nederlandsch-Duitsche grensgebied. HERV. RADIO OMROEP VRAAGT ZENDTIJD AAN Uitsluitend voor Kerkelijke doeleinden Naar wij vernemen, heeft de Ned Herv. Radio Omroep bij den Minister van Binnenlandsche Zaken een aanvra ge om zendtijdvergunming ingediend. Het is de bedoeling van den N.H.R.O. om, wordt het verzoek ingewilligd, den zendtijd uisluitend te gebruiken voor de uitzending van Hervormde kerkdiensten, het houden van lezingen over onderwerpen, die van belang zijn voor de Ned. Herv. Kerk, bespre king \an hetgeen voorvalt op kerkelijk ter rein, het geven van voorlichting in al die dingen, die het leven der Kerk raken, van Hervormde zijde de vraagstukken omtrent Kerk, Staat en Maatschappij te belichten en voorts £an alle takken van arbeid binnen öe Ned. Herv. Kerk de gelegenheid te ule- dun zich meerderen ingang hü van ons volk te verzekeren. NACHTELIJKE AANVARING IN HET KANAAL Engelsch sj. „Conifer" gezonken Italiaansch schip met de opvarenden te Vlissingen VLISSINGEN, 16 Jan. Gister middag omstreeks vier uur is op de reede van Vlissingen aangekomen het Italiaansche s.s. „Monte Santo", dat uitgaande van Rotterdam naar Savona in het kanaal in aanvaring is gekomen met het Engelsche s.s. „Conifer". De „Conifer" is gezonken en de „Monte Santo", wiens boeg bo ven de waterlijn versplinterd werd, is met de opvarenden van de „Coni fer" aan boord teruggekeerd en op de reede van Vlissingen voor anker gaan liggen in afwachting van nadere in structies. 's Middags heeft een motorboot van het Belgische loodswezen contact gezocht met de Monte Santo. Gebleken is, dat de uit negen koppen bestaande bemanning van her Engelsche s.s. Conifer zidh inderdaad goeden welstand aan boord van het Ita liaansche schip bevond. Geen hunner heeft «nig letsel opgeloopen. De kapitein van de Monte Santo heeft geweigerd aan wal te komen, omdat te Vlis singen geen Italiaansch consulaat geves tigd is. Zondagavond om ruim half elf zijn de negen leden van de bemanning van de Conifer te Vlissingen aan wal gezet en in hotel Goes opgenomen. Daar vertelden zij ons. dat hun schip Zondagochtend om ongeveer viei uur bij slecht zicht ter hoogte van het Engelsche vuurschip Sandett was aangevaren door het Italiaansche s.s. Monte Santo. Wij waren, et.'dus de schipbreukelingen, op weg van Londen naar Duinkerker» en de meesten onzer sliepen toen de aanvaring geschiedde. Ons schip werd in het midden geraakt en bleef aan de Monte Santo hangen. In haast hebben wij de hoogst noodige kleeding- stukken aangetrokken eu het gelukte ons om zonder verdere ongelukken aan boord van het Italiaansche schip over te gaan. Korten tijd later is de Conifer gezonken. Het schip had 240 ton stukgoed aan boord. De behandeling welke wij aan boord van •it Monte Santo ondervonden, verdient elien lof aldus de sohipbreukelingen, die in de beste stemming verkeerden. De Monte Santo heeft een versplinterde boeg en maakt wa ter in den voorpiek Het schip zal eerst Joo* scheep6experts moeten onderzocht worden, alvorens de reis te kunnen vervolgen. Waar vhijnlijk zal het een voorloopige reparatie moeten onderga?» v Het Engelsche s.s. „Conifer" bchoorno tce aan de General Steam Navigation Com- Vraagt Uw Leverancier f 3.per flescb SPOORWEGONGELUK TE ZAANDAM Wagen door geopende brug gereden Geen persoonlijke ongelukken ZAANDAM, 16 Januari. Zaterdag om streeks 12 uur heeft te Zaandam een spoor wegongeluk plaats gehad, dat geen persoon lijke ongelukken ien gevolge heeft gehad. Even buiten het station Zaandam ligt een brug in het baanvak, welke de verbinding vormt tusschén de vaart en de Papenpad- siuis, waarvan door den houthandel ge bruik wordt gemaakt om de met hout ge laden dekschuiten naar de Zaan te ver voeren. Kort voor twaalf uur heeft de brug wachter Dolleman de brug openge draaid, om aan een sdhuit, geladen met hout, doorgang te verleenen. Op het oogenblik, dat de schuit onder de brug voer, is het achterste rijtuig van een achteruit rangeerenden ledigen personentrein tusschén de brughoof- den gevallen. De schuitenvoerder A Geene, die toevalligerwijze op het voorste gedeelte van de schuit stond, wist zich. door op den wal *e sprin gen, in veiligheid te stellen. Het opruimingewerk werd in belangrijke mate vergemakkelijkt, doordat de schuit het truoketel van het rijtuig heeft opge vangen. De brug en de electrische bovenleiding werden niet beschadigd. Door dit ongeval moest het verkeer in de richting Alkmaar en Hoorn worden omge legd. De stationschef, de heer J. M. ten Napel, hieeft direct de ongevalLenwagens uit Alkmaar en Amsterdam gereguireerd. Des middags te vijf uur is het personeel van de werktreinen uit Amsterdam en Alk maar onder deskundige leiding erin ge slaagd de belemmeringen voor het herstel van het spoorwegverkeer tusschén Zaandam en Koog eenerzijds en tusschén Zaandam ea Purmerend anderzijds uit den weg te rui men. Van dit uur af konden de treinen in beide richtingen hun normalen loop her vatten. Heel waf werk Ls er verzet moeten wor den om dit resultaat te bereiken. Toen het verongelukte spoorwegrijtuig uit zijn be- Dnrde positie tusschén de twee brughoofden was bevrijd, moest nog het zware onder stel. dat van den wagen was losgeraakt en op den bodem van den Papenpadsloot lag. worden opgevischt Eerst toen dit was ge schied kon de brug worden neergelaten. Ge lukkig was deze niet ontwricht en klopten ook de verbindingen van de rails. Tijdens de 6tagnatie werd de verbinding tusschén de stations Zaandam en Koog en Zaandam en Purmerend door autobussen onderhou den. ZIJN ZUSTER MET EEN MES GESTOKEN Familietwist met noodlottige afloop te Spijkenisse SPIJKENISSE, 16 Januari. Zatcrdagmor gen heeft de 23-jarige S. de B. bij een klein geschil met zijn 21-jarige zuster deze met een mes in don rug gestoken, tengevolge waarvan het meisje neerviel. Direct snelde de vader naar dokter J. T. Rademaker, die het slachtoffer hulp verleende. Inmiddels nam de politie den dader eon verhoor ar. De wond is van dien aard dat het slacht offer in den loop van den dag per zieken auto van den Gencesk. Dienst naar een ziekenhuis is overgebracht. Haar toestand is ernstig, doch niet gevaarlijk. Op last van den Officier van Justitie uit Rotterdam is de dader naar het Huis van Bewaring aldaar overgebracht DEURSEN, 16 Jan. Door tot nog toe onbe kende oorzaak i? gisteren brand ontstaan in het landbouwbedrijf van den heer M. Schoo- nenberg in Deursen, gemeente Ravestein. Het vuur, dat in een der stallen was ont staan, vond gretig voedsel in de groote voorraden hooi. koren en haver, zoodat in een oogwenk het geheele bedrijf in lichter laaie stond. Aan redding viel niet meer te denken. Slechts met de grootste moeite slaagde men er nog in het vee uit de stal len los te snijden en in veiligheid te bren gen. De geheele inboedel, alle voorraden, landbouwmachines en gereedschappen gin gen verloren. De schade wordt slechts ge deeltelijk door verzekering gedekt. pany Ltd Londen, heit meet 4'3 ton bruto er. 218 ton netto, en was in 1934' gebouwd. De „Monte Santo" meet 5850 ton bruto en 3699 »on netto, behoort o* aan de N.V. Co- opera»'va rii Naviguzione Garibald: cn ho» rt teuis »n Genua Het schip ie ir» ir»?0 rfr bouwd. De aanspraken op het Suez-kanaal Een verklaring in den Raad van Beheer De Mij laat zich niet intimideeren Dezer dagen is een vergadering gehouden van den Raad vam Beheer der Suezkamaal Mij, waarin de vice-president bi' afwezigheid vain den president Edgar Bonnet volgens „Agefi" de volgende verklaring heeft afge legd Er is de Laatste weken veel gesproken over de Suezkamaal Mij. Dikwijls zonder eenige hoffelijkheid. De exploitatie van den grooten zeeweg door een paricuLiere Mij zou een ana chronisme zijn geworden en de aandeelhou ders zouden hun bestaansrecht hebben ver loren. Zij worden tegenwoordig nog slechts beschouwd als parasieten om niet te spreken van boosdoeners: een internationale organisa tie zou het beheer van het kanaal moeten overnemen. Iedere natie zou vertegenwoor digd moeten zijn in verhouding tot de tom- nenmaat welke de reep. natie door het kanaal laat varen. Later weid men kalmer en was er slechts sprake den raad van beheer uit te breiden en de passaigetarieven te verlagen. De Egypti sche regeering heeft hierop sterk gereageerd en eraan herinnerd, dat geen enkele wijzi ging in het srtaibuut van het Suez Kanaal zal worden aangebracht zonder haar toestem ming, omdat het kanaal op Egyptisch grond gebied is gelegen, omdat Egypte zelf de con cessie heeft gegeven en omdat het kanaal na afloop van den conoessieteirmijn wederom aan Egypte moet worden teruggegeven. En de geheele Egyptische pers heeft unaniem en energiek diitoelfde standpunt verdedigd, waarbij er vooral op gewezen werd, dart Egypte te zijner tijd het beheer van het kanaal alleen in handen krijgt. Men is dan ook niet van plan zidh reeds bij voorbaat de voordeelen die men hoopt te verkrijgen, te laten ontnemen. Het standpunt van de Suezkanaal MU. Dit alles is uitstekend, maar, aldus de vice-president, de Suez Kanaal Mij. heeft ongetwijfeld ook een woordje mee te spraken. Heit statuut van het Kanaal kan niet gewijzigd worden zonder den wil van de Egyptische regeerimg. Het kan even min gebeuren zonder de toestemming van de maatschappij en deze is vast be sloten geen enkele inbreuk op haar rechten toe te staan, geen enkele wij ziging in een concessie waarvan zij alle risico's op zich heeft te nemen en alle lasten heeft te dragen. Hoe sommigen er ook over mogen denken, het Suez Kanaal kam niet de inizet zijn van een diplomatiek speL Indien het uitsluitend betreft wijziging in te brengen in de tarieven of in de benoeming van beheerders, behoort het eerste tot de bevoegdheid van aandeel houders, terwijl het Laatstgenoemde uitslui tend het initiatief veronderstelt van den raad van beheer. De maatschappij zal geen duim breed afwijken van den geest van gematigd heid en verdraagzaamheid, welke steeds haar politiek heeft gekenmerkt. Zij zal trouw blijven aan de tradities waardoor zij krachtig werd en die haar de aigemeene hoogachting hebben gegeven. Maar zij zal zich niet larten beïnvloeden door sommaties of door bedrei gingen en nog minder door beleedigingen. Auto door trein vernield Inzittenden wisten er uit te springen RUL'RLO, 16 Januari. Zaterdagavond om kwart over tien is een vrachtauto bestuurd door en eigendom van den bloemen koop man Van Wijk uit Arnhem, op weg van Winterswijk naar Zutfen door df gesloten spoorboomen, op 300 M. afstand van h9t station Ruurlo gereden. Een tweede in zittende, zag kans voor de auto de boomen gepasseerd was uit den rijdenden wagen te springen, terwijl de bestuurde» op aei laatste moment, nadat de auto al dooi de boomm was heengereden, en juist voordat een goederentrein op weg van Winterswijk naar Zutfen naderde, uit de nog steeds rij dende auto kon springen. De auto werd door den trein gegrepen en totaal vernield. De overwegwachter, die het ongeval zag aankomen heeft nog getracht den trein te gemoet te loopen en dezen te laten stoppen, hetgeen echter door den machinist niet werd opgemerkt. DE AUTOBOTSING TE VELZEN De toestand der gewonden VELZEN, 16 Januari. Bij informatie aan het St. Antonius-Ziekenhuis te IJmuiden naar den toestand van de drie slachtoffers van de autobotsing, die Zaterdag j.l. op den Amsterdamscheweg te Velsen plaats vond, vernamen wij vanmorgen, dat een van hen. de vischknecht M., nog steeds bewusteloos is. De vischkoopers O. en Z- maken het vrij goed. JUBILEUM MILITAIR TEHUIS Den 17en Januari a.s. zal het Protestantsch Tehuis voor militairen te 's-Hertogen- b o s c h 60 jaar bestaan hebben. In verband met een actie voor een nieuw Tehuis is de jubileumviering tot April uitgesteld. Voor vrienden en belangstellende oud-bezoekers van het tehuis diene, dat de secretaris van het comité van oud-bezoekers, dat tot dit riool opgericht werd, de heer A. v. d. Ley is Krullardstraat 12 te Den Bosch (giro VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE blader» Het ijs op het IJsselmeer maakt no.; steeds geregelde scheepvaart onmogelijk De besprekingen tusschén Nederland België en Luxemburg hebben een bevre digende oplossing gegeven voor een aan tal vraagstukken. Te Zaandam heeft een spoorwegonge luk plaats gehad, waarbij echter geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren. In het Kanaal heeft een aanvaring plaats gehad tusschén een Engelsch en een Italiaansch stoomschip. Het Engel sche schip is gezonken. De stapelloop van de „Koningin Emma" en het koninklijk bezoek aan Zeeland. De Nederlandsche flottieljeleider „Tromp" is in de haven van Lissabon door een Duitsch stoomschip aangevaren. Chamberlain in Londen teruggekeerd. Barcelona wordt van drie kanten door de nationalistische troepen bedreigd. Spaak behoudt de meerderheid in Bel gisch socialisten-congres inzake de kwestie Burgos. ZACHT WEER MET REGEN Voor het geheele land: zacht weer, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, nog regen, meest krachtige tijdelijke stormachtige zuide lijke tot zuidwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 743.7 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 12.2 C. FIETSERS LICHT OP 17 Jan. Van 'sav. 4.46 u. tot 'smorg. 7.32 a BLOM voor BANDEN OTTERDAM EL. 28000 DEN HAAG TEL. 770038 H.M. DE KONINGIN TER KERKE 's-GRAVENHAGE, 16 Januari. H. M. do Koningin heeft Zondagochtend de gods dienstoefening bijgewoond in de Badkaqe! onder gehoor van Ds. Straatsma. Een luchtvaartterrein in Limburg Nadere berekeningen worden gemaakt MAASTRICHT, 16 Januari. Onder voorzit terschap van den Commissaris der Ko ningin. Mr. Dr. W. G. A. van Sonsheeck. heeft in het Gouvernementshuis eon nieuwe bespreking plaats gehad over den aanleg van een vliegterrein in Zuid-Limhurg in de nabijheid van de gemeente Beek. Besloten werd dat nadere berekeningen zullen worden gemaakt inzake de voorzie ning in het vereischtc kapitaal en de ver deeling daarvan over de verschillende licha men van wie financieele medewerking is te verwachten. Inbraak in kerk en gemeentehuis In het gemeentehuis van Oost- en West- Souburg is ingebroken. De inbrekers heb ben zich toegang weten te verschaffen door een raam aan de voorzijde. De deur, die toegang geeft tot de secretariskamer en de kamer van den gemeente-ontvanger, werd opengebroken, evenals eenige kasten. Ge tracht is de kluisdeur te forceeren. hetgeen evenwel niet is gelukt Er wordt niets ver mist; in de kasten werd ook niets over hoop gehaald. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in. Voorts hebben vermoedelijk dezelfde in brekers een bezoek gebracht aan de Ned. Herv. kerk, waar zes collectebussen werden opengebroken en geledigd. Ook hier zijn de inbrekers door een raam binnengedrongen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1