JUetuw gitïi&tkt (ümtmiit H.M. DE KONINGIN BRENGT EEN BEZOEK AAN ZEELAND Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken GERECHTIGHEID EN VREDE 'melp& Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 N°. 6600 ZATERDAG 14 JANUARI 1939 19e Jaargang atiberttntieprgjen: Van 1 tot 5 regelst.17'/, Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post f 235 portokosten Per week°-18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Kan een vakorganisatie, hetzij van patroons, hetzij van arbeiders, een schoo- jier doel najagen dan dit: gerechtigheid pn vrede? Wie in de dagen der opkomst van de Vakbeweging deze vraag stelde, werd ongetwijfeld aangezien voor een idealist of minstens voor een Christelijk georga niseerde, die meer hoop durfde koesteren op een afgedragen kleedingstuk van zijn patroon, dan op recht. Van barmhartig heid kon sprake zijn en van doffe tevre denheid, gevolg van slaafsche onderwor penheid; maar gerechtigheid en vrede; dat was te mooi. Ja. misschien zou er wel eens eenige verandering komen; wanneer n.l. de macht de. georganiseerde arbeiders de patroons dwong in betere arbeidsvoorwaarden toe te stemmen; maar zonder strijd zou dit toch nimmer gaan, want men moest er rekening mee houden, dat de werkgevers ook in hun organisatie een afweermacht zouden opbouwen, waartegen de stoot troepen der arbeiderslegers zich te pletter zouden loopen. Zonder strijd om de macht geen ver betering; dat was vrij algemeen de opinie. Ook in de kringen van hen, die toch wel beseften, dat patroons en arbeiders des Zondags, aanzittend aan één Avond maalstafel, de volgende dagen der week niet als vijanden tegenover elkaar mogen staan. Noodgedwongen strijd dus, vol gens anderen. „Alleen de Klassenstrijd kan ons een betere toekomst brengen"; zoo oordeelden groote groepen. En voor hen werd de klassenstrijd een schoon beginsel. En tochDaar voerden Donderdag iiï de groote zaal van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, voor een zeer ge mêleerd auditorium, zoowel wat economi sche en sociale, alsook wat godsdienstige en politieke richting betreft, twee sprekers het woord, die den klassenstrijd zoo ver mogelijk van zich werpen en die spraken over gerechtigheid en vrede zonder strijd; én zij hadden de instemming van heel het Jllustre gezelschap. Hun onderwerp was, breed gezien: de zegen van de collectieve arbeidsovereen komst; of, dichterbij gebracht: een kwart eeuw georganiseerde samenwerking tus- Schen patroons en arbeiders in de typo grafische bedrijven. Een collectieve arbeidsovereenkomst? Daar wilden vele werkgevers ook de zulken, die goede patroons waren voor hün personeel niet van weten; zij moesten niets hebben van de nieuwigheid, 'dat „vreemden" over de belangen van hün arbeiders met hen kwamen praten: zij wilden het goed recht der vakorgani satie, althans voor werknemers, niet er kennen. Maar ook vele arbeiders voelden er niets voor. Dan zouden zij immers niet meer de vrijheid hebben om plotseling, op een voor hen gunstig moment, het werk er bij neer te gooien en de staking als een lawine laten voortwervelen over de gehate werkgevers, die immers „de natuurlijke vijanden van de arbeiders waren". In elk geval, de collectieve arbeidsovereenkomst zou het strijdvuur dooven en zonder strijd geen overwinning. Zoo wès bij velen de mentaliteit. En nu? Over de toekomst sprekend, durfde de tweede redenaar letterlijk dit te zeggen: „Het is toch waarlijk al te dwaas, dat 'de mogelijkheid van een gewapend con flict blijft bestaan tusschen contractanten ter eenre en ter andere zijde, die 25 jaar in vrede met elkander hebben verkeerd en eikaars belangen, omdat dit ook eigen belang was, hebben bevorderdDaar om, bij een uitgegroeide bedrijfsorganisa tie mogen uitsluiting en werkstaking niet meer als wapenen worden gebruikt, om een vrede af te dwingen, waarbij één der partijen overwinnaar zal zijn en de andere de nederlaag zal lijden, of wel samen in een slop te worden gedreven, omdat men precies tegen elkaar is opgewassen." Dat waren vrijmoedige woorden; maar de vergaderden waren het er kennelijk mee eens. Neen, dat mag niet meer, want dan is het weer de macht, die zal beslis sen, terwijl het laatste woord moet ge sproken worden door het recht. Er be hoort daarom in „onze bedrijfsgemeen- schap een instantie te bestaan, welke een bindende uitspraak heeft te doen, indien de onderhandelingen vast mochten loopen". „Elke schijn van overwinning en nederlaag (dus ook van wrok of van gekwetst rechtsgevoel, voegen wij er aan toe) is dan uitgesloten. Deze verplichte arbitrage is volkomen in de bedrijfsorga nisatie te aanvaarden". Dan is er, om den eersten spreker te citeeren, geen wapenstilstand meen het is vrede geworden. „Vrede, dat is een niet meer willen vechten, een elkander zoeken in naastenliefde. Ware vrede is in deze aardsche samenleving iets onbereik baars. Zij sluit een innerlijke houding in, waartoe wij ons zeker niet kunnen op werken en die ons in deze bedeeling niet is gegeven. Maar wij kunnen er soms iets van ervaren. Ent wat hier vooral te pas komt: de ware vrede kan in den rechts- vrede zijn afschaduwing vinden". Gerechtigheid en vrede; dat is het, wat nagestreefd, waarnaar gegrepen wordt, zou Paulus zeggen, bij de naleving van een collectieve arbeidsovereenkomst, op waardige wijze gesloten tusschen gelijk waardige en elkander waardeerende partijen. Maar, zoo zal misschen iemand vragen: wat doen wij dan nog met partijen: anders gezegd: wat hebben we dan nog aan vakorganisaties? Wie overziet, wat in 25 jaar in het H. M. de Koningin was vanochtend reeds vroeg van het Prinselijk Paleis te Soest- dijk vertrokken. In gezelschap van haar eerste hofdame, jkvr. D. H. van Tets, begaf Zij zich per auto naar Rotterdam. Hier werd de Ko ningin opgewacht door de andere leden van haar gevolg: den chef van het mili taire huis, gep. vice-admiraal tifct F. Bau- duin, den particulieren secretaris, C. S. Sixma baron van Heemstra, den adjudant, luitenant ter zee eerste klasse, jhr. E. J. van Holthe en den ordonnans-officier, jhr. D, J. A. A. van La wick van Pabst. Op hot station te Rotterdam Op het station te Rotterdam waren mede ter begroeting aanwezig Burgemees ter Mr. P. J. Oud en de hoofdcommissa ris van politie Mr. L. Einthoven. Voorts woran er commissaris Roszbach en oud- inspecteur v. d. Berg. De trein voor Vlis singen was reeds voor half elf aangekomen. Voordat de Koningin arriveerde werd een salonrijtuig aangehaakt. H. M. arriveerde per auto twee minuten over half elf op het perron, waar een kleine groep belang stellenden zich verzameld had. H. M. was gekleed in een bruine robe mot bordeaux rood© hoed, en kort bontjasje. Zij werd be groet door den burgemeester en den hoofd commissaris alsmede door den statione chef, den heer Lussin Ik. Een Incidentje Tijdens de ontvangst van H. M. te Rot terdam heeft zich een incidentje voorge daan. Daar het verkeer op de perrons ge woon doorgang had, was er geen sterke politieafzetting aanwezig. Zoo kon het ge beuren, dat een klein jongetje plotseling op H. M. afrende met een groote gele enve loppe, waaromheen een oranje lint in zijn handen. Tegelijk rende hem een man ach terna die trachtte den jongen terug te hou den. Vanzelfsprekend haastte -de politie rich in te grijpen, doch dit kon niet voor komen, dat de man en het jongetje zoo d-iaht bij H. M. kwamen, dat de man zelfs kans zag om H.M. aan de arm te trekkeD om aldus haar aandacht op te wekken. Verder kwam het natuurlijk niet. Inmiddels was ook nog een vrouw toege sneld, die eveneens trachtte het jongetje terug te halen. Door de politie werden zij met bekwamen spoed buiten de afzetting gebracht. De man verklaarde, dat het jonge, tje zijn zoontje was en dat hij het wilde terughouden. H. M. begaf zioh met haar gevolg in de wachtkamer eerste klasse, waar een palm- yersiering was aangebracht. Zij onderhield typografenbedrijf opgebouwd werd en wie bedenkt, wat hopelijk nog verder tot stand kan komen, die weet het antwoord op deze vraag. En we hopen er later nog iets van te zeggen. Laat echter de Christelijke vakorgani satie, zoo die der patroons als der arbei ders, voor het oogenblik dankbaar con- stateeren, dat haar beginselen over ge rechtigheid en vrede op het terrein van den arbeid geestelijk de overhand ver kregen in breeder kring, dan iemand voor een kwarteeuw had durven hopen. Wie de plechtige bijeenkomst van Donderdag in dit licht ziet, die heeft, al geeft hij zich niet aan illusies over. bizondere reden om God te danken en gemoedigd zijn weg re vervolgen naar hooger top, dan nu reeds bereikt werd. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ.-MY LEEUWARDEN - BURMAN1AHUIS GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS DUBBELE GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN UTRECHT, 14 Januari. Dc 76-jarige J. Verhoef, het oudste slachtoffer van de auto- botring bij Jutfaas oo 4 dezer, waarbij drie personen uit deze gemeente ernstig gewond in het Stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht moesten worden opgenomen, is gis teren in dit ziekenhuis overleden. had aangeboden, begaf het hooge gezel schap zich naar de Kon. tribune. Vreugde over de komst van H.M. De heer R u y s, president-commissaris van de Kon. Maatschappij „De Schelde", heette H.M. hier hartelijk welkom op de werf, die haar ontstaan te danken heeft aan den vooruitzienden blik van Koning Willem III, Majesteit, zoo vervolgde spr., namens bestuurderen van de Kon. Mij, „De Schelde", zeg ik U eerbiedig en met groote waardcering dank, dat U gevolg hebt willen geven aan de uitnoodiging, dit schip, dat met Uwe toestemming den naam zal dragen van Uwe onver getelijke en zoo zeer beminde Moeder, Koningin Emma, aan zijn element toe te vertrouwen. Wij zien daarin opnieuw een bewijs van Uwe belangstelling in de voor Nederland zoo belangrijke scheepsbouwindustrie. En tenslotte kan ik U de verheugende mededeeling doen, dat, dank zij de zeer be langrijke opdrachten van Uwe Majesteit's regeering voor Uwe Majesteit's Marine en de belangrijke opdracht van den Rotterdam schen Lloyd voor den bouw van een snel mailschip van ongeveer 22.000 ton „De Schelde" thans tot in 1941 zoozeer bezet is met werk, dat wij mogen vertrouwen, het bouwprogramma zooveel te kunnen uitbrei den, dat 3.000 werklieden en 300 ambtena ren aan den arbeid zullen kunnen blijven. Rede van den heer Do Meester gens van gemiddelde grootte kan bevat ten. Een laadschacht en groote deuren in de zijden van het schip geven toe gang tot deze garage. Vischauto met autobus in botsing VELSEN, 14 Januari. Tengevolge van den dikken mist is vanochtend in den polder nabij Velsen een botsing geschied tusschen een autobus uit Amsterdam en een visch auto uit Umuiden. De auitobus was op weg naar IJmuiden, de vischauto reed naar Amsterdam. In laatstgenoemd voertuig za ten vier personen. Drie van hen werden ernstig gewond. Nadat hun ter plaatse de eerste hulp was verleend, zijn zij naar het St Antonius-ziekenhuis te Umuiden-Oost vervoerd. Van de inzittenden van de autobus werd niemand gewond. ERNSTIGE AUTOBOTSING ONDER OEGSTGEEST Twee zwaar gewonden N.V. GRONINGSGHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND In Australië woedden geweldige bosch* anden. De Fransche Kamer heeft de debatten over de buitenlandsche politiek aange vangen. De Joden moeten vóór 1 October Danzig verlaten. Zachter weer Voor het geheele land: zachter weer, zwaar bewolkt tot betrokken met nu en dan renen, matige, later toenemen de wind uit zuidelijke richtingen. Tewaterlating van de „Koningin Emma'' in Vlissingen De Zeeuwen in een feestelijke stemming Koning Willem III nam het initiatief tot oprichting van „De Schelde" VLISSINGEN, 14 Januari. Vandaag was het groot feest in Zeeland, en wel in het bijzonder in Vlissingen en Middelburg. Daar immers bracht Hare Majesteit de Koningin vandaag een bezoek, en Oranje-lievend als de Zeeuwen zijn, waren ze in een vroolijke feestelijke stemming. En dat kon men al zien, nog voordat men een Zeeuw was tegengekomen bij aankomst in Vlissingen, want tallooze vlaggen waaiden in den helderen winterdag, niet alleen van dc kerktorens en de officieele gebouwen, maar evenzeer van vele woningen. Vanzelfsprekend heerschte er in de morgenuren reeds een groote drukte in de stad. Velen waren speciaal naar Vlissingen gekomen om Hare Majesteit te kunnen toejuichen, en vooral op de werf „De Schelde" en in de omgeving daarvan had zich een groote menschenmenigte verzameld. Want daar zou de gebeurtenis plaats grijpen, die oorzaak was van dit Koninklijk bezoek aan Zeeland: Hare Majesteit kwam immers de doopplechtigheid verrichten van het naar Haar Moeder genoemde nieuwe schip van de Maatschappij „Zee land", de „Koningin Emma"! zich daar eenigen tijd met de verschillende autoriteiten en even voor het vertrek van de trein stapte zij in het salonrijtuig. Door heit raam op het balcon onderhield zij zich nog eenige oogienblikken met den burge meester en den hoofdcommissaris, waarna terwijl het publiek wuifde, de trein een mi nuut over tijd vertrok. De aankomst te Vlissingen De trien, die om 10.46 uur uit Rotterdam vertrok, arriveerde kort na half één in Vlissingen. Het station was met vlaggen feestelijk versierd en achter de afzettingen verdron gen zich velen, die de Koningin bij Haar aankomst hartelijk toejuichten. Ter begroeting waren op het perron aan wezig de Commissaris der Koajngin in de provincie Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, de burgemeester van Vlissin gen, de heer C. A. van Woelderen, en de Zeeuwche kamerheer i.b.d. van H.M., jhr- W. Z. van Teijlingen. Het dochtertje van den burgemeester, Heleentje van Woelderen, bood H.M., toen zij uit de trein stapte, bloemen aan. Na een korte begroeting begaf het g schap zich naar buiten, waar de ninklijke auto's reeds gereed stonden. Ook de vele belangstelenden, die zich achter de afzettingen in dc omgeving van het station en langs de te volgen route hadden opge steld, juichten H.M. de Koningin bij het voorbijrijden hartelijk toe. Via den Prins Hendrikweg, den Konings weg en de Aagje Dekenstraat, reed de Ko ningin naar de werf, waar zich inmiddels reeds eenige honderden genoodigden en an dere belangstellenden hadden verzameld om van de tewaterlating van het trotsche schip getuige te rijn. Zij hadden plaats genomen op geïmprovi seerde tribunes en ook hier klonk een luid gejuich op toen de koninklijke stoet de werf op reed tot voor den opgang naar de Kon. tribune. Op de werf van „De Schelde" Onder een baldakijn, dat hier was aange bracht, werd HM. ontvangen door den heer B. E. R u y s, president-commissaris van ile Kon. Maatschappij „De Schelde", den heer Th. H. de Meester, president-commissa ris van de Stoomvaart-Mij. „Zeeland", de heeren ir. H. C. Wesseling en mr. J. Smit, directeuren van de Kon. Mij. „De Schelde" en de heeren mr. A. F. Lodeizen en G. J. Bensink, leden der directie, alsmede den heer K. G. Bron, bedrijfsleider van de Stoomvaart-Mij. „Zeeland". Nadat het dochtertje van den heer Smit, Anneke. Smit, H.M. wederom bloemen Als president-commissaris van de maat schappij „Zeeland" gaf de heer de Mees ter vervolgens uiting aan zijn groote dank baarheid voor de toestemming, die Hare Majesteit heeft willen verleonen het nieuwe schip den naam „Koningin Emma" te geven. Steeds heeft bij het bestuur van de Maat schappij „Zeeland" de wensch voorgezeten. zoo ging hij verder den naam van de hoogvereerde Vorstin, die zooveel doorslaan de bewijzen van hoogstderzelver medeleven in het lief en leed van onze maatschappij gaf, levendig te houden en deze wensph zal thans in vervulling gaan, nu het schip, dat straks door Uwe Majesteit aan rijn element zal worden toevertrouwd, den naam „Ko ningin Emma" zal mogen dragen. Van de oprichting van de maatschappij af heeft deze steeds de belangstelling mo gen ondervinden van het koninklijk huis, getuige de namen „Koningin Regentes" „Koningin Wilhelmina", „Prinses Juliana" en „Mecklenburg", die vroegere stoomsche pen van onze maatschappij mochten dragen. Groot is onze erkentelijkheid steeds ge weest voor de vorstelijke belangstelling en groot is ook onze erkentelijkheid jegens Uwe Majesteit, dat Uwe Majesteit ons de hooge eer heeft willen bewijzen persoonlijk naar Vlissingen te komen, teneinde nieuwe schip den naam „Koningin Emma" to geven en de laatste beletselen voor het tewaterloopen weg te nemen. Namens commissarissen cn directie van de stoomvaart-maatschappij .Zeeland" moge ik Uwe Majesteit daarvoor onzen eerbie- gen dank betuigen. De heer W e s s e 1 i n g verzocht daarop Hare Majesteit de laatste be letselen weg te nemen, aan welk ver zoek H.M. gaarne gevolg gaf. Eerst echter hield H.M. een korte rede, waarin Zij Haar vreugde er over uitsprak dat dit schip den naam Harer Moeder zal dragen. Zij wenschte het schip een gelukkige vaart. Beschrijving van het schip De „Koningin Emma", die een lengte heeft van 115.80 meter en wordt voortgedreven door twee Schelde-Sulzer Dieselmotoren, te zamen 12-500 pk., is speciaal ontworpen voor den dagdienst der Mij. „Zeeland" van Vlissingen naar Harwich v.v. Tevens veroorlooft de bouw en inrichtin? om het bij voorkomende gelegenheid te ge bruiken voor toeristenvaarten gedurende de zomermaandpn in de Europeesche zeeën. Het steeds toenemend vervoer van auto's maakte een punt van overweging uit. Om hierin te voorzien is in het achterschip onder het hoofddek een ga rage aangebracht, die ongeveer 25 wa- OEGSTGEEST, 14 Jan. Vanochtend omstreeks half achit zijn op den rijksweg ondier Oegsitgeest tengevolge van de glad heid van den weg twee Quito's met elkaar in botsing geweest, waardoor twee per sonen ernstig werden gewone en de overige zeven lichtere kwetsuren op liepen. Een personenauto uit Rotterdam, waarin zich, behalve de bestuurder, nog zeven dames en heeren, allen uit Rotterdam, bevonden, kwam in botsing met een personenauto, die uit tegenovergestelde richting kwam. Deze wagen kwam uit Amsterdam. De bestuurder was de eenige inzittende. De botsing ont stond, doordat de auto uit Rotterdam autobus passeerde. Deze wagen kwam daar door midden op den rijweg en botste tegen den uit Amsterdam komenden wagen. Beide voertuigen werden aan den linkerkant ernstig beschadigd. De acht passagiers uit Rotterdam, die op weg waren naar een begrafenis te Amster dam, werden allen gewond. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp in geroepen. Een dokter uit Oegsbgeest verleen de de eerste hulp. Het bleek, dat de chauffeur van den wagen uit Amsterdam en eer inzittenden van de Rotterdamsche auto, de heer G. B. de Ruiter, er het ernstigst aa waren. Eerstgenoemde heeft inwendige kneu zingen opgeloopen, terwijl de heer Ruiter betkkerafractuur en ernstige hoofdwonden heeft bekomen. De overige inzittenden wer den minder ernstig gewond. Per ziekenauto zijn alle gewonden naar het Academisch zie kenhuis in Leiden vervoerd. Door de botsing is een ernstige stagnatie m het verkeer ontstaan, zoodot dtt geruimen tijd gestremd was. Prins Waldemar overleden Uit Kopenhagen wordt geseind: Om kwart voor negen vanochtend is Prins Waldemar op 79-jarigen leeftijd over leden. Hij was een oom van Christiaan X van Denemarken pn IJsland en een oud oom van George VI van Groot-Rrittannië. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaaL 755.3 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 2.8 C. 15 Jan. Zon op 8.05 uur, onder 4,13 uur 15 Jan. Maan op vm. 3.38 u. ond. nm. 0,23 U 16 Jan. Zon op 8,04 uur, onder 4 15 uur 16 Jan. Maan op vm. 4,37 u. ond. nm. 1,05 U FIETSERS LICHT OP 15 Jan. Van 's av. 4,43 u. tot 's morg. 7,34 u 16 Jan. Van 'sav. 4,45 u. tot 'smorg. 7,33 u MEN LOGEERT MOTEL TCL3I660 CAft RIJKS-TELEFOON STROOMEND WARM CAR £N KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS MET 0NTBUT-f 3-MET BADKAMER -P-4- Doorgedraaide bloemkweekers- producten Door de sierteeltcentrale is besloten om het uitbetalingspercentage der doorgedraai de bloemkweekerijproducten vast te stellen op 75, voorzoover geen ander percentage reeds is vastgesteld. fijnl die ken ik Ten gerieve der passagiers is gestrepfd naar een zooveel mogelijk trillingsvrij schip Daartoe zijn de in verband met de hooge snelheid van het schip zeer krachtige ma chines en de schroeven zorgvuldig gebalan ceerd en is gezorgd voor een zoo groot mo gelijke vrijslag tusschen de schroeven en den scheepswand. Zonder in details te treden kan gezegd worden, dat de machines en verdere instal latie in overeenstemming zijn met de mo dernste inzichten betreffende constructie en perfectie. De beide 2 tact hoofdmotoren hebben elk 10 cylinders en twee aangebouwde spoel- pompen. Gezamenlijk kunnen zij ruim 12500 as. p.k. ontwikkeien, waarbij de schroeven 250 omw- per min. maken. Allo hulpwerk tuigen worden electrisch aangedreven. De electrische stroom daartoe wordt geleverd door drie 4-tact Dieselgeneratoren van 145 kw. elk. Ook het licht en de dekwerktuigen worden gevoed door stroom van deze hulp- marhines. Men hoopt, dat de „Koningin Emma" 1 Juni in dienst kan worden gesteld. Het zusterschip, dat den naam zal ontvan gen van „Prinses Beatrix" zal over omstreeks twee maanden te water worden gelaten en het ligt in de bedoeling dit schip tegen 1 Juli in de vaart te brengen. Dr M. M. WOLFF t Slachtoffer van verkeersongeval DEN HAAG, 14 Jain. Gisteravond om even over zessen heeft die 29-jarige H. V., wonende in de Nieuwe Pamklaan, met een auto den bekenden Rönrtgiecoloog, dr. M. M. Wolff, op den hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat aangereden. Dr. Woltff is ter plaatse van het ongeval overleden. Hij bereikte den leeftijd) van 69 jaar. In 1910 vestigde dr. Wolff zich, na 15 jaar in den Bosch te hebben giepractiseerd, in den Haag als Röntgenoloog. Spoedig werd hij als Röntgenoloog aan het Gemeente ziekenhuis Zuidwai benoemd, waaraan bij. enkele vokxn- taiirjaren meegerekend, ruim 25 jaar verbon den was. Na zijn afscheid als Röntgenoloog aan het Gemeenrteriekerihiuiis, Weef bij nog de artepractdjk uitoefenen. gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven a 100% (Koers van omwisseling 100V? u VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD H.M. dc Koningin heeft vandaag haar bezoek aan Zeeland gebracht. De vorstperiode heeft voor duizenden guldens schade aangericht in land- en tuinbouw. De Regeeringspersdienst geeft een uit* eenzetting van de gevallen met de gaat* jes in de ruiten van Duitsche gebouwen. Dr E. J. W. Posthumus Meyjes, Ned* Herv. predikant te Den Haag, heeft eme ritaat aangevraagd. Bij een ernstige autoboting ondec Oegstgeest zijn twee personen zwaar ge* wond. Onze Duitsche correspondent schrijft over de betrekkingen van Duitschland met Amerika en Nederland. Financieel weekoverzicht Maandag zal het honderd jaar geleden zijn dat Dr A. W. Bronsveld werd ge* boren. Het bezoek van Chamberlain en Hali* fax aan Rome. Incidenten in het Hongaarsche Parle* ment De rechtsche Spaansche troepen heb* ben Tartosa bezet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1