jHettitre £riii$rijc (ütmranl Officieele besprekingen te Rome gestaakt 5 H Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Roosevelts Defensieboodschap I.G.B. Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 NO. 6599 VRIJDAG 13 JANUARI 1939 19e Jaargang A&brrtentieprijjrn: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0.22 '/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 bl Beide partijen zouden hun el standpunt handhaven le Grootsche demonstraties in r" het Forum Mussolini Chamberlain en Halifax hebben gisteren een bezoek gebracht aan het Forum Mussolini, om een gym- nastiek-demonstratie van de fascis tische jeugd te aanschouwen. Op weg daarheen werden zij door de toeschou wers hartelijk toegejuicht. Vijfduizend jongens en meisjes heb ben daarop voor de Britsche hooge gas ten een staaltje van hun training ge geven. Chamberlain, die zelf bezig is met het probleem van de physieke opvoe ding der Britsche jeugd, toonde zich uitermate verrast en geïnteresseerd door de ordelijke en schitterende wijze, waarop de jeugdige turners de meest ingewikkelde massa-bewegingen uit voerden. Van deze tevredenheid gaf hij blijk door enthousiast in de handen te klappen, terwijl hij zich bovendien nog tot Mussolini speciaal wendde om zijn voldoening te betuigen. Vele der tur ners droegen geweren met bajonet er op, die boven hun hoofden uitstaken. Het groote verschil met de manoeu vres van gisteren en die, welke ten tijde van Hitiers bezoek werden ver toond. is, dat ditmaal meer de nadruk werd gelegd op de physieke opvoeding dan op de militaire beteekenis daarvan. or- iet Toen Chamberlain tezamen met Musso lini het stadion binnentrad, hieven de tur- ners hun dolkmessen op en riepen „Eiah Jl Glimlachend keek Chamberlain toe, toen 48 meisjes in hun flatteuse korte turnpakjes 001 eenige elegante groepdansen uitvoerden. de De buitenlandsche correspondenten waren iei allen diep onder den indruk van de prach- iflj tige orde en correctheid der vertooning en cai men kan niet nalaten te denken aan de be- fdi teekenis van het feit, dat Italië doende ia zeven-eneen-half millioen jongens en meia- idi ies °P deze trainen, en De besprekingen op 't 'doode punt Na de demonstratie reden de Britsche de: ministers met Mussolini naar het aei Palazzo Venezia, alwaar de politieke be sprekingen ongeveer anderhalf uur lang kei voortgezet werden. Volgens goedingelichte ut Britsche kringen zijn er geen nieuwe pers pectieven geopend, noch nieuwe verbinte- ne, nissen aangegaan, of gevraagd, hetzij van neJ Italiaansche of van Britsche zijde. 0p Het gunstig effect der sinds Woensdag bezig zijnde besprekingen is, dat beide par- tijen duidelijk haar standpunt uiteen heb- ben gezet en een scherp beeld van haar positie gegeven hebben. 00 De meening heerscht, dat de Üesprekin- on gen 0p een dood punt zouden zijn geko men, daar Brittannië categorisch heeft ge weigerd, op alle suggesties om wijziging te brengen in zijn verplichtingen, voort vloeiend uit de entente cordiale in te gaan. lOf Voorts wordt van gezaghebbende zijde verklaard, dat noch de Italianen, nOch de Britten eenige concessie ten aanzien van hun standpunten hebben gedaan en dat Mussolini niet de belofte heeft gegeven, zijn troepen uit Spanje terug te Trekken. Het schijnt, dat Chamberlain, toen hij in een killen wind met ontbloot hoofd stond r te luisteren naar het zingen der volkslle- |P| deren, een koude heeft gevat. Men hoopt, dat hij toch in staat zal zijn, het program ma verder af te werken. De stilzwijgendheid van' beide,partijen Ciegt men uit als een aanwijzing, dat geen van beide van haar standpunt zijn afgewe- 64 kea* enlFransche persstemmen Pays schrijft in „Excelsior", dat men dient te weten in welke mate Duitschland ID bereid is de Italiaansche eischen goed te Ilikeuren en in welke mate Italië in de Mid- dellandsche Zee gebruik denkt te maken ljm van Duitschland. Bourgues meldt uit Rome: De wijze, rio- waarop de bespreking begint, geeft te den- rfl-ken, dat deze eischen rekbaar zijn en voor ran een belangrijk deel zullen afhangen van de ine, genoegdoeningen, welke in de Spaansche rt)i aangelegenheid, die men moet dat niet vergeten een prestige kwestie van den ah eersten rang is voor de regeering te Rome, zullen worden verkregen. De „Figaro" zegt, dat de tactiek van den duce duidelijk is. Eenerzijds gaat het er om de Italiaansche openbare meening door 1 een stelselmatige verdraaiing van feiten te doen gelooven, dat de vrede in Europa ver zekerd zou zijn, indien dat onverdraagzame i Frankrijk niet star zou blijven in zijn ne- i gatieve, steriele, provoceerende houding, i Anderzijds gaat het er om, Chamberlain te a zeggen: „Gij ziet wel hoe de gevoelens van i Italië, dat u toejuicht, zijn. Verkrijgt van uw Fransche vrienden de noodige conces- u sies voor mijn politiek en alles zal in orde a komen". 0 „l'Epoque" schrijft: „Na uitgebreide con cessies kon de vrede eenige maanden be waard blijven. Dooh Duitschland en Italië 8 hebben direct nieuwe eischen gesteld. Maar al te veel lieden aap beide zijden vail het Kanaal maken zich ncj illusies over de mogelijkheden de vriendschap van dicta tu rret*'te vorwerven". Geen viermogendhedenconferentie Nu de formcele besprekingen geëindigd zijn twee dagen voor het vertrek van Chamberlain uit Rome wordt algemeen de conclusie getrokken, dat het resultaat van het bezoek der Britsche ministers op diplomatiek gebied volkomen negatief is. De besprekingen van gisteren schijnen eenigszins minder hartelijk te zijn geweest dan die van eergisteren. Chamberlain en Mussolini gaven een uiteenzetting van de positie hunner landen in het Europeesche kader. Zij schijnen echter geen nieuw ter rein voor ontmoeting of reden gevonden te hebben om te hopen, dat de Britsch-Italiaan- sche overeenkomst een voorspel zou vormen voor een nauwere samenwerking in bree- dere onderwerpen in de belangen van den vrede. Er verluidt, dat Mussolini, ofschoon hij zijn eischen jegens Frankrijk nog on- geformuleerd liet, niets heeft laten val len van Italië's „natuurlijke aspiraties". Evenmin zou hij wijziging hebben ge bracht in zijn politiek van steunverlee- ning aan het rechtsche Spanje. Wanneer aan den anderen kant Mus solini verwacht had, dat hij Chamber lain bereid zou vinden om den weg te banen voor Fransche concessies in het belang van de kalmeering, is hij thans volkomen op de hoogte gebracht van de Britsche houding. Men heeft echter den indruk, dat En geland bereid zou zijn bemiddeling te verleenen voor het tot stand brengen van een overeenkomst, wanneer het FranschItaliaansche geschil den loop zou nemen van ordelijke onderhande lingen. De recente anti-Fransche betoogingen en de perscampagne in Italië worden echter in Britsche kringen beschouwd als een on dienst te hebben bewezen aan den vrede en als een rechtvaardiging in het tegenwoor dige stadium van de negatieve houding, die door Frankrijk is aangenomen. Bij de regeling van een geschil van rechtstreeksch belang voor Frankrijk en Italië kan er derhalve geen sprake zijn van een viermogendheden-conferentie, welke Italië gaarne zou hebben willen zien bijeenkomen. B$ htm aankomst te Rome werden Chamberlain en Halifax begroet 'door Mussolini en Ciano. 525 millioen gevraagd voor de verbeterde landsverdediging Luchtmacht en Panama-zone Amerika's zwakke punten In het Amerikaansche Congres is een defensieboodschap van president Roo sevelt ingediend, waarin hij 450 mil lioen dollar vraagt voor het leger, waar van 300 millioen voor nieuwe vliegtui gen, 65 millioen voor de vloot en 10 mil lioen voor de opleiding van burger- piloten. In zijn boodschap legt de president den nadruk erop, dat er sinds den groo- ten oorlog internationaal opnieuw «eer veel is veranderd en dat de Vereenigde Staten moeten zorgen, op alle gebeurlijk heden bereid te zijn. Op 6 April 1917, toen de Amerikanen gingen deelnemen aan den wereldoorlog, waren zij daar voor niet uitgerust; thans evenmin. Een nauwkeurig onderzoek van de dringendste eischen van thans brengt Roosevelt ertoe aanbevelingen te doen in deze zitting van het congres, om zoo spoedig mogelijk omstreeks 525 millioen dollar uit te trekken, waarvan 210 mil lioen zou moeten worden uitgegeven door de schatkist voor het einde van het be- grootingsjaar, dat eindigt op 30 Juni '40. Inlichtingen uit andere landen, zoo zegt Roosevelt, brengen ons ertoe, te geloo- ven, dat er een volledige herziening moet komen van onze luchtvaartbegrooting. Geen verantwoordelijk officier bepleit het op bouwen van onze luchtmacht tot een totaal van de beschikbare toestellen of van de pro ductie-capaciteit, gelijk aan die van zekere andere naties. Wij denken in termen van de noodzakelijke defensies en de conclusie is onvermijdelijk, dat onze bestaande strijd krachten zoo volstrekt onvoldoende zijn, dat zij onmiddellijk moeten worden versterkt. Voorgesteld wordt, dat 300 millioen wordt uitgetrokken voor den aankoop van verschil lende typen legervliegtuigen. Dit moet voor zien in een minimale toeneming met 3000 vliegtuigen, doch gehoopt wordt, dat opdrach ten op zulk een groote schaal de kosten per eenheid zullen drukken, dat derhalve meer vliegtuigen voor dit bedrag zullen kunnen worden aangekocht. De militaire luchtmacht wordt tegenwoordig in een weergaloos, ver ontrustend tempo uitgebreid. De vergrooting van radius, snelheid en capaciteit der vliegtuigen van het buiten land hebben de Amerikaansche eischen voor een defensieve luchtmacht gewijzigd. De President Roosevelt aanbevolen aanvullende plannen zullen de luchtverdediging van de Vereenigde Staten, op het vasteland, Alaska, Hawaii, Puerto Rico en de Panamakanaalzóne aanzienlijk versterken. Wanneer de inwilliging van de credieten snel afgehandeld kan worden, wordt voor gesteld 50 van de 300 millioen voor de vlieg tuigen onmiddellijk beschikbaar te stellen, teneinde verbetering te brengen in den be- staanden achterstand van de vliegtuigen productie, tengevolge van niet-gebruikte fa brieken. Van de ongeveer 150 millioen, die voor het eigenlijke leger noodig zijn, stelt Roosevelt voor, credieten tot een bedrag van 110 mil lioen te besteden voor aanschaffing van materiaal en uitrustingstukken, die onmid dellijk noodig zouden zijn in geval van nood en die niet verkrijgbaar zouden zijn uit eeni- gerlei bron binnen den noodzakelijken tijd en in de noodige hoeveelheden, zooals lucht afweergeschut, semi-automatische geweren, anti-tankgeschut, licht en zwaar geschut, munitie en gasmaskers. Voorts stelt Roosevelt voor omstreeks millioen te besteden, om de industrie in staat te stellen, voorbereidingen te treffen voor de productie in geval van nood van een hoeveelheid van die militaire stukken, die geen commercieelen aard hebben en zóó moeilijk te vervaardigen zijn, dat zij een der moeilijkste punten vormen in het probleem der aanschaffing. Het saldo zou gebruikt moeten worden voor verbetering en verster king van de zeekustdefensie van het Pana makanaal, Hawaii en het vasteland. De geraamde credieten van 65 millioen voor de marine moeten worden verdeeld ii 40 millioen voor de oprichting en verster king van vlootbases in beide oceanen In algemeene overeenstemming met het rap port mn de speciale commissie, dat reeds bij het congres is ingediend. Voorts onge veer 21 millioen voor marine-vliegtuigen, luchtvaartmateriaal en proefnemingen. Ten slotte is voor de nationale defensie jaarlijksohe opleiding van aanvullende pilo ten noodig, welke opleiding in de eerste plaats gericht behoort te zijn op het ver- Dr Colijn wenscht geen huldiging (Zie mededeeling van Vrijdag 6 Januari) En tóch. Zonder inbreuk te willen maken op het litgesproken verlangen van den jubilaris, zal de dag tóch een verrassing brengen, die èn Zijne Excellentie èn de lezers van dit bericht stellig welkom zal wezen. Een .gewone" openbare huldiging is hier inderdaad overbodig. Wel wordt er voorbereid een groote verjaardagspartij, waarover wij binnenkort nadere bijzonder heden in dit blad zullen bekend maken. Ing. Med schaffen van de bekwaamheid voor civiele vliegtuigbesturing. In samenwerking met de opvoedingsinstellingen gelooft men, dat uitgave van 10 millioen per jaar een pri maire opleiding zal geven aan omstreeks 20.000 burgers. De veiligheid der Panamazóne Sprekende over de veiligheid van de Pana makanaalzöne, die Roosevelt van het uiter ste belang noemt, zegt de president, dat het vredesgarnizoen daar thans onvoldoende is voor de defensie van deze vitale schakel. Het permanente garnizoen moet vergroot worden, zoodat een minimum wordt verkre gen van het personeel, dat noodig is voor de bediening van de luchtafweer- en de zee kustbewapening voor de verdediging van het kanaal. Daarom stelt de president voor 27 mil lioen uit te trekken voor het garnizoen in vredestijd en voor een behoorlijke onder brenging daarvan. Van dit bedrag zou vijf millioen terstond beschikbaar moeten wor den gesteld, zoodat het noodige bouwwerk aangevangen kan worden. Het gevraagde slechts minimum-program De voorafgaande aanbevelingen, aldus ver volgt de boodschap, vormen 'n goedafgerond program, dat door mij als opperbevelhebber van leger en vloot en door mijn adviseurs beschouwd wordt als het minimum-program voor de behoeften der defensie. Iedere Amerikaan is zich bewust v«n de vreedzame bedoelingen der regeering en het volk weet, dat wij niet denken aan agressie en geen wenschen hebben naar gebiedsuit breiding. Niettemin ben ik als uitvoerend hoofd der regeering gedwongen, de feiten onder de oogen te zien. Wij hebben een prachtig actief in de kwaliteit van onze manschappen, maar zonder moderne wape nen en behoorlijke opleiding der mannen, hoe prachtig hun type ook zij, zouden wij hopeloos belemmerd zijn, wanneer wij wer den aangevallen. Het zou economisch onver standig zijn, om in vredestijd te voorzien in de geheele moderne uitrusting, die in het noodgeval van oorlog vereischt zou zijn. Het zou echter eveneens onverstandig zijn ln nationaal opzicht, wanneer niet "voorzien werd in de kritieke uitrustingsposten, die onmiddellijk noodig zouden kunnen zijn, en geen voorzieningen te treffen voer massa productie in geval van oorlog. Daarom vertrouw ik. dat het Congres snel zal handelen volgens het noodprogram, ter versterking van de defensie van de Veree nigde Staten. De erfpachtskwestie Men meldt ons uit Amsterdam: Den dag na haar verkiezing heeft de Raadscommissie van onderzoek, inzake de erfpachtskwestie reeds vergaderd. Het raads lid W. Boissevain, door den Raad benoemd tot voorzitter, heeft gistermorgen ten Stad- huize de eerste vergadering gepresideerd. In deze bijeenkomst is besloten een alge- meenen oproep tot de burgerij te richten, waarin zij, die door de Commissie wenschen te worden gehoord, worden uitgenoodigd zich op te geven. A~dres: Kamer 18, Stadhuis. Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA De fijnste apéritit. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers ind- Hol! Ontbijt vanaf f 4.— Rüstlge sfeer id het centrum van de stad Ieder tnodern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Hst geheele jaar geopend DOOR DE TRAM MEEGESLEURD Schoolhoofd zwaar gewond opgenomen ROTTERDAM, 13 Jan. Op den Sta tionsweg heeft hedenmorgen een ver schrikkelijk ongeluk plaats gevonden, waarbij het hoofd van een school onder een bijwagen van lijn drie is geraakt en enkele honderden meters meegesleurd. In vrijwel hopeloozen toestand werd de man in het ziekenhuis aan den Cool- singel ter verpleging opgenomen. De tramwagen van lijn drie met aan hangwagen, bestuurd door den 39-jarigen J. C. T., wonende aan den Breeweg, was om tien minuten over half acht van het Stationsplein vertrokken. Ter hoogte van de Cafetaria aan den Stationsweg, dus vlak bij het Slagveld, maakten enkele voorbij gangers er den bestuurder op attqnt, dat een man onder den bijwagen was geraakt. Er werd onmiddellijk gestopt en, nadat de bijwagen was opgevijzeld, slaagde men er in den man onder de tram vandaan te halen. Het bleek te zijn de 53-jarige H. C P. Min- derhoud, wonende Schermlaan 31. hoofd van de openbare school aan de Zwartewaal- straat op den Linker Maasoever. Per auto van den Geneeskundigen dienst werd het slachtoffer naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd, waar hij met een her senschudding, gebroken armen en zware in wendige kneuzingen ter verpleging werd op genomen. Zijn toestand is hopeloos. Over de wijze, waarop de man onder de tram is geraakt verkeert men nog in het onzekere. Bij het eindpunt van lijn drie op het Stationsplein heeft de politie braaksel gevonden, alsook op de kleeding van het slachtoffer. Het vermoeden is nu, dat de heer M. op het Stationsplein onwel is geworden en tusschen de voor- en achterwaren van lijn drie heeft staan overgeven. Plotseling heeft de tram zich in beweging gezet, de heer M. kon niet meer wegkomen en is on der den bijwagen geraak^ en tot bij het Slagveld meegesleurd. De Duitsche stap bij de Nederlaridsche Regeering s-GRAVENHAGE, 13 Jan, Naar aanlei ding van het bericht uit Duitsche bron in zake een stap van den Duitschen gezant te 's-Gravenhage bij de Nederlandsche regee ring vernemen wij van bevoegde zijde, dat de Duitsche gezant reeds onmiddellijk na de geconstateerde feiten zich tot den minis ter van Buitenlandsche Zaken heeft ge wend. De Minister heeft zijn leedwezen uit gesproken en een onderzoek toegezegd. De garnalen-verduistering Een tweede arrestatie ROTTERDAM, 13 Januari. Dezer ó'agen hebben we melding gemaakt van de ver duistering van een partij gedroogde garna len ter grootte van 12.000 balen ter waarde van f 30.000, in verband waarmee de expe diteur A. R. in het huis van bewaring werd Het is thans aan de politie gelukt den kooper van deze partij te arresteeren. Hij is de 42-jarige J. C K., die een handel drijft in veevoer. Gedurende anderhalf jaar heeft K. telkens bij kleine partijen de gedroogde garnalen van A. R. gekocht tegen prijzen, die ver beneden de gangbare waarde waren. De 12.000 zakken heeft K. weer doorverkocht aan anderen, echter tegen de normale prij zen. K heeft een volledige bekentenis afge legd. Hij is ingesloten. Ernstig auto-ongeluk bij Apeldoorn Een doode en een gewonde APELDOORN, 13 Januari. Gisteravond is op dien AmersfoortBch'en Straatweg ter hoogte van dien betonweg tusschen Apel doorn en Nieuw MMinjgen een ernstig omgeiiik gebeurd, dat aan één persoon het leven heeft gekost. Een auto, bestuurd door Ir. C. M. Smelt, reed in volle vaart achter op een rechts den weg passeereniden trailer. Hierbij werd de heer J. Bouman, een der directeuren vam de kunstlederfaibriek „Veritex" te Nieuw MüUingen, die achter in de personenauto zat, op siaig gedood. Ir. Smelt brak een arm, terwijl de derde inzittende, de hear Biaupot ten Carte Jr. ongedeerd bleef. De inzittenden vam de cabine van den trailer bleven eveneens ongedeerd. Het stoffelijk overschot van den heer Bouman, die een vrouw en twee kinde ren achterlaat, is naar het Juliamaziekenhuis te Apeldoorn overgebracht, waar Ir. Smelt ter verpleging is opgenomen. Meeuwen als verscheurende dieren DEN HELDER, 13 Januari. Op de Keizers gracht had een vrouwtje etensresten ge strooid voor de meeuwen, die daar bij tien tallen op afkwamen. Eon kat, die dit zag, verschool zich achter een boom en deed op een gegeven oogenblik een sprong onder <te vogels, juist op een groote kokmeeuw. Hier door ontstond een gevecht De meeuw wist zich met kat en al een paar meter in de lucht te verheffen, doch viel toen weer neer. Echter hadden de andere meeuwen het ge vaar bemerkt, waarop zij met zijn allen, een 30 tot 40 stuks, op de kat aanvielen en dei'.e zoodanig met hun scherpe snavels bewerk ten dat de lappon vleesch er uitgescheurd werden. Binnen enkele oogenblikken was de kat dan ook dood. De meeuwen scheurden hem verder: en vlogen met de stukken vleesch weg. Het was een vreeselijk gezichtI VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In Den Haag zijn besprekingen gevoerd over het handelsverkeer tusschen Neder land, België en Luxemburg. De K.N.A.C. gaat binnenkort een nieuw gebouw voor haar organisatie bouwen. Het 25-jarig bestaan van de C.A.O. in de typografie. Een Nedexlandsch vlieger heeft in België een noodlanding gemaakt De opmarsch in Catalonië heeft de rechtschen tot op 10 mijl afstand van de zee gebracht. Roosevelt vraagt 525 millioen voor ver sterking der Amerikaansche bewapening. De Britsch-Italiaansche besprekingen te Rome op het doode punt. WEINIG VERANDERING Voor het geheele land: geen neerslag van beteekenis, wisselende be wolking, weinig verandering in tempera tuur, matige tot zwakke wind uit zuide lijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 752.7. IHERMOME TERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 1.0 C. 14 Jan. Zon op 8.06 uur, onder 4.12 uur 14 Jan. Maan op vm. 2,33 u., ond. vm. 11.48 tl N.V.Conmtfucti» wrliplooU «n Mochin«>obri»lt I Stolen en 6»cr*en Porren Deuren Ketenen Ploalwerlten «n Uzetconsbvclles letaee* Goedkoope familiegesprekken met Indië De mogelijkheid reeds nu geopend 's GRAVENHAGE. 13 Jan. Reeds thans Is de mogelijkheid geopend tot het voeren van goedkoope familigesprekken met Neder- Iand6ch-Indië, welke in de nieuwjaarsrede van den directeur-generaal in uitzicht werd gesteld. Voorloopig wordt alleen bij wijze van proef de gelegenheid daartoe gegeven tijdens de gewone openstellingsuren van den dienst. Aanvragen voor deze gesprekken kunnen met ingang van 14 Januari as. op alle P.T.T.-kantoren worden ingediend. De ge sprekken kunnen dan worden gevoerd ua den 4en werkdag in de maand volgende op die, waarin zij zijn aangevraagd, zoodat in Februari met het voeren der gesprekken ee>n aanvang wordt gemaakt. Het tarief bedraagt f 7.50 voor een ge sprek van 3 minuten met Java,, Madoera en Bali en f9 met Sumatra en Makassar, Voor elke minuut meer wordt een derde van deze bedragen berekend. Zakelijke aan gelegenheden mogen in deze gesprekken niet worden behandeld. WATERSTAATSPEUSONEEL Een dezer dagen kwam de groepsraad Kyks- waterstaatspersoneel van den Alg. Ned. <Jhr« Ambtenaarsbond te Apeldoorn onder presi dium van den heer W. Braakhekke bijeen. Mede aanwezig was de heer J. Uoote. Na de gebruikelijke opening heet de voorzitter de leden hartelijk welkom en releveert wat in de afgeloopen periode is verricht. Up verzoek van het hoofdbestuur is het congTes dit jaar niet gehouden en wordt besloten aan 't hoofd bestuur voor te stellen dit congres nu te hou den op 18 April te Zutfen, waar als referent hoopt op te treden de heer J. G o o t e met het onderwerp: „Welke wenschen leven er onder het Waterstaatspersoneel?" Daarna worden eenige ingekomen stukken behandeld, w.o. een schrijven van den heer J. Arentsen, van welke inhoud goede nota werd genomen. Uit voerig wordt daarna gesproken over de missive van den Minister van Waterstaat aan de leden van de Bijzondere Commissie inzake titulatuur, dienst-, arbeids- en rusttijden. Ter zake neemt de groepsraad verschillende beslissingen, die de leden van de Bijzondere Commissie ter zijner tijd naar voren zullen brengen, hetzij in een plenaire vergadering, hetzij uit de Byz. Comm. een sub-commissie wordt benoemd. Ten slotte worden nog eenige interne aan gelegenheden besproken over het kleedmg- besluit, het vrijaf by Nationale feestdagen. De wenschen omtrent deze punten zullen het hoofdbestuur geworden. BELASTINGEN De Inspecteur der Dir. Belastingen en*. J Mkkels. toegevoegd aan het hoofd van de'in spectie der Invoerrechten en accijnzen te Arn hem Is verplaatste naar Loblth en aanr .ren CULTUREELE MET ZUID-AFRIK A Alsnog *Un benoemd tot leden var

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1