èjliruiur ggiïtëdji* (üéunuit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De geruchtmakende Ërfpachfskwestie SbonnenutttsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.I8 Voor het Buitenland bij wekeiijRsche zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/j cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 DONDERDAG 12 JANUARI 1939 19e Jaargang abberttntieprtjjtn: Van I tot 5 regels1.171/» Elke regel meer0.227, Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6598 GESCHOKT VERTROUWEN Blijkbaar heeft men gemeend, dat in geval van erfDachtsuitgniftie zulks niet noodig was. Thans is hert: tegendeel gebleken. De beschul diging vam een soc.-diem. wethouder aan een pantijgenoot-raadölid-airchiteot zegt genoeg. Het fraippamte daarbij is ecbfter, dat de wet houder zich eerst partijman en toen over heidspersoon voedde. Hij liep naar zijn fractie en Het Burgemeester en wethouders er voor eerst buiten. Dit was mis. Br zijn zéker nog meer duistere punten, welke opgehelderd moeten worden. Wij kunnen ons eohlber hiermee troosten, dat in ons land de pufbMeke zaiak in 't openbaar behandeld wordt. En het is beter op het re sultaat van een ernstig onderzoek te wachten, dan voorbarige conclusies te trekken. komt in speciale zitting bijeen Wethouder de Miranda legt een verklaring af Een commissie van onderzoek benoemd De Aimstendamische raad heeft gistermiddag een sensationeeOie vergadering gehad over de erfpaohltiskwestie in de hoofdstad. Het tast- Raa{j van Amsterdam onderzoek een commissie van raadsleden een1 enquête zal houden om vast te stellen, af hier al dan niet corruptie, bevoordeelinig of wat dan ook, aanwezig is. Dit houdt reeds irn, dat men in het trekken van conclusies zeer voor zichtig zal moeten zijn. Voorshands dit is onze eerste indruk kan èn het gemeentebestuur èn de sociaal democratische raadsfractie over het verloop tevreden zijn; ai is het niet zéker, dat ieder lid van die fractie er heelemaal zander kleer scheuren en met een nieuw mandaat zal af komen. Echter staan een paar dingen ©mstooteldjk vast. Ten eerste dat er handel gedreven wordt in erfpachitsgrond. Dat is een zeer ernstig ver- echijnseL Het zijn immers vooral de sociaal democraten, die meer dan wie ook, hun ge- heele hart aan het erfpaohtsstelsel verpand hebben. De motieven luiden dan dat de waar destijging der gronden aan de gemeente ten goede komt en dat speculatie onmogelijk geworden. Noch het een, noch het ander blijkt thans het geval te zijn. De handel in erfpachtsgrand bewijst, dat er winst op gemaakt wordt: dat men daarop speculeert en dat dus gezien het beginsel de winst in de ver keerde zakken komt. Maar het is onbehoorlijk, dat die roode pers de schuld schuift op de praktijken bouwwereld: het is een algemeen mensche- lijke eigenschap en het bleef nog een open vraag, waar de voornaamste schuld moet worden. Ook dit staat immens vast. dat wanneer de uitgifte van grond den begunstigde een voor deel kan bezongen, dat dan in de kringen der belanghebbenden aan extra-bi d.w.z. aan bevoorrechting gedankt wordt. Dat is zóó in Amsterdam, dat is elldlers ook zoo. Het erfpachtssteilsel heeft de mogelijkheid van knoeierijen niet uitgesloten. Men heeft vroe ger bouwspeeufLanfen onder welke kwalifi catie alle bouwers begrepen werden uft de raden geweerd: tegenwoordig poogt men van sociaal-demoaraitasohe zijde ze nog wel eens uit commissies van bijstand, waarin over grondverkoop vertrouwelijk gesproken wordt. (Van onzen Amsterdamsohen redacteur) In een voltallige zitting van den Raa van Amsterdam is gistermiddag de bekende erfpachtskwestie behan deld, waarbij de namen worden ge noemd van de sociaal-democratische Raadsleden wethouder De Miranda en den heer Gulden. Ook bij het pu bliek bestond groote belangstelling voor de zaak. Velen moesten terug en werden door de politie tot doorloopen aangemaand. De voorzitter, wethouder G. C. J. D. K r o p- man (R.K.), bij afwezigheid buitenslands van den burgemeester, Dr W. de Vlugt, den voorzittenssrtoel bezettend, zeide bij den vang der vergadering, dat deze vervroegde Raadszitting was bijeengeroepen in verband met een bjj den Raad bekende omstandig heid, een schrijven van de communistische fractie en de vragen van het Raadslid Kitsz. Vervolgens las de voorzitter de stukken, betrekking hebbende op de door het dagblad „De Telegraaf" uitgesproken beschuldigin gen aan 't adres van de heeren De Miranda en Gulden: le. De interpellatie-aanvraag van den heer Kitsz (Rev.-Soc.), waarbij B. en W. om inlichtingen over de onderhavige kwes tie wordt gevraagdverder geïnformeerd wordt naar de maatregelen, die B. en W. aan den Raad zullen voorstellen, om verder voortwoekeren der gesignaleerde prac- tijken indien de berichten hieromtrent juist zijn onmogelijk te maken; en ten slotte gevraagd wordt om opheffing van de geheimhouding, opgelegd aan de leden van de Commissie van Bijstand, opdat Raads leden, die hiervan geen deel uitmaken, voortaan meer aan de weet kunnen komen dan nu het geval was. Een voorstel van den heer Mathij- se n (s.d.) tot het benoemen van een com missie van onderzoek naar de wijze waarop de uitgifte van erfpachtsgronden heeft plaats gehad. 3e. Een voorstel van den heer J a n s m a (lib.) om in de bedoelde commissie ook drie leden buiten den Raad te benoemen (de heer Jansma noemde de namen van de hee ren G. H. Crone, voorzitter vam de K. v. K.; mr J. Kruseman, oud-president van het Ge rechtshof; mr L. J. A. Trip, president van de Ned. Bank 4e. een schrijven van de heeren Cracq (ex nat hemt.), De Hartogh (vrij lib.), Roobol (c.<Lu.), Weiss (midd.) én mej. Mr Temtïeloo (v.d.), waarin zij laken de gedragslijn-van wethouder De Mirand'a. die ajxi blijkbaar ernstige bezwaren tegen een •aadsflid i.e. (fen heer Guldien w 1 a n de so c.-d em. fractie, doch niet 1 an B. en W. heeft kenbaar gemaakt. Zij verklaren zdöb door deze houding ernstig teleurgesteld. Ernstig en waardig Alvorens de interpellatie-Kitsz aam de orde te stellen deed de Voorzitter een ern stig beroep op den Raad om de zaak in het belang der stad met ernst te behandelen. De Raad, aldus spr., zij zich er van be wust, dat de oogen van heel het land op hem zijn gevestigd en bespreike daarom deze ernstige kwestie met waardigheid zon der ondoordachte beschuldigingen te uiten. Laat, aldu spr het publiek overtuigd zijn, dat d id alles zal doen om de zaak lijk, oprecht en zonder aan zien des parsoons te onderzoe ken. Geheimdoenerij De heer Kitsz (rev. soc.) kwam nu aan ihet woord. Hij begon met te laken de geheim I doenerij van wethouder De Miranda, die op I 1 December bij de begrootingsdiscussies tot spr. en den heer De Groot (r.k.) welke beiden opmerkingen over speculatie met erfpachtsgronden hadden gemaakt nae's heeft gezegd over de ernstige b sohuldigin- gen tegen den heer Gulden, die hij 14 dagen te voren schriftelijk bij zijn fractie had aan- hnngig gemaakt. Waarom heeft de heer Dc j Miranda over deze zaak niet in de Com mis- sle van Bijstand of in het college van B. en W. gesproken? Dan waren sensationeel e publicaties in de pers onmogelijk gemaakt. Wat de bedoelde brief van wethouder De Miranda d.d. 16 November j.l. betreft, In- Voorts informeerde spr. wat B. en W. zul len doen om aan den kanker van hande in erfpachtsgronden een eind te maken. Met het voorstel-Matthijsen zei spr. te kunnen instemmen, niet met het amende- ment-Jansma. Van de commissie van on derzoek mogen de eenlingen in den Raad niet worden uitgesloten. Persoonlijk woord van Wethouder De Miranda Wethouder De Miranda (s.d.), die de interpellatie namens B. en W. beantwoord de, ving aan met een persoonlijk woord, waarin hij zeide zeer onder den indruk te zijn gekomen van de publicaties, waarin de eer en de goede naam van den oudsten wethouder worden aangetast. Spr. verklaarde zich volkomen vrij te voelen van welke handelwijze ook, die den toets eener eerlijke critiek niet kan door staan. Mijn beleid, aldus spr., is steeds be< invloed door den wensch om zonder eenige nevenbedoeling het algemeen belang der stad te dienen. Het nastreven van persoon lijke belangen van mij zelf of van wie dan ook, zei spr., is mij immer vreemd ge weest en zal mij altijd vreemd blijven. Spr. is zich steeds scherp bewust geweest, dat zuiverheid van politieke zeden en moraal onmisbare voorwaarde is voor het demo cratisch gezag. Zijn persoonlijk woord besloot spr. met de betuiging, dat hij ieder fier en vrij in de oogen kan zien, waarom hij B. en W. heeft voorgesteld den Raad uit te noodigen tot het instellen eener commissie van onder zoek. B. en W. antwoorden Vervolgens namens B. en W. den heer Kitsz beantwoordend, zei de heer De Miran da, dat B. en W. zich afvragen hoe het mo gelijk is, dat de publicaties in „De Tele graaf" zijn verschenen zonder dat eerst bij het College inlichtingen zijn ingewonnen. Eigener beweging achtten B. en W. het on doenlijk en ongewenscht op de publicaties in te gaan. Daarom juichen zij toe, dat de heer Kitsz van het interpellatierecht heeft gebruik gemaakt. Een tweede persoonlijk woord Spr. zeide persoonlijk aan de pers Vrij dag 6 dezer een verklaring te hebben gege ven, waarin de beschuldiging tegen hem als wethouder, dat n.l. niet op normale wijze grond zou zijn verstrekt, wordt neer- sproken. Met zijn zoon heeft spr. nooit eenige be spreking gevoerd omtrent nitgiftc van grond. Mocht uit het in te stellen onder zoek blijken, dat deze zich op ecnigerlei wijze niet correct heeft gedragen, dan zou dit spr. diep treffen, maar zijn beleid als wethouder staat hier dan naast en boven. De verhouding tusschen hem en de hoofd ambtenaren van Publieke Werken is vol komen normaaL Spr. herhaalde zijn schriftelijk reeds ge dane mededeeling, dat hij bij de justitie een klacht tegen de hoofdredactie van .De Telegraaf" heeft ingediend. Weer B. en W. B. en W., vervolgde spr., ontkennen Je juistheid van de genoemde berichten. Het erf pachtstelsel behoeft geen aanleiding te geven tot minder oirbare praktijken. Deze kunnen zich ook bij verkoop van gron den voordoen. Wel stemmen B. en W. toe, dat het uitgeven van gronden in erfpacht herhaaldelijk aanleiding heeft gegeven tot booze geruchten: eerst tegen het Grondbe- duijf, daarna tegen den wethouder zelf. Of er practijken onmogelijk moeten wor den gemaakt zal de Commissie hebben na te gaan. Van 1925 af hebben B. en W. en de Raad gepoogd een einde te maken aan den han del in erfpachtsgronden. Opheffing van de verplichting tot ge heimhouding der leden van Commissies Bijstand aohten B. en W. ongewensoht. Deze Commissies leenen zich cr niet toe zaken, die het daglicht niet zouden mogen zien, onder zich te houden. genoemd raadslid mededeelingen had gedaan, die niet door bewijzen werden ge staafd, ma^r spr. toch aanleiding hebben gegeven zich hieiover uit te spreken in de vergadering zijner fractie. Het antwoord van den heer Gulden was nog niet in de fractie behandeld. Eerst wanneer dit onbevredigend zou zijn gebleken, zou de zaak in het College aan de orde zijn gesteld. Tijdens de behandeling der begrooting wist spr. nog niets van het antwoord van den heer Gulden af. Als de commissie den aoor spr. bedoelden hoofd ambtenaar heeft gehoord, zal blijken, dat spr. zonder aanzien des persoons heeft ge handeld. Het oordeel der Commissie wacht spr met volle gerustheid af. Zie vervolg blz. 5 Kogeltje gevonden in Duitsche legatie AMSTERDAM, 12 Januari. Het Duitsche Nieuwsbureau heeft gisteravond een bericht van den volgenden inhoud verspreid: AMSTERDAM, 11 Januari (D.N.B.). De vorige week Vrijdagavond is, klaarblijkelijk van vrij grooten afstand, een schot gelost op het woonvertrek van de particuliere woning van den kanselier van het Duitsche consu laat-generaal in Amsterdam. Terwijl de Nederlandsche justitie bezig was met het opsporen van den onbekenden da der, werd in den nacht van Maandag op Dinsdag een gelijke aanslag gepleegd op het werkvertrek van den secretaris in Duitsche gezantschap in den Haag. Naar aanleiding hiervan vernemen wij het volgende: In beide in het D.N.B.-bericht genoemde gevallen is de ontdekking gedaan, tijdens afwezigheid van de bewoners, dat een ven ster doorboord was, vermoedelijk door kogeltje uit een zeer klein kaliber schiet werktuig. In het Haagsche geval is in een der kamers een kogeltje gevonden. Wij mogen hier nog aan toevoegen, dat het ernstig te laken is dat men tegenover Duitschers zich tot daden van geweld of plagerij laat verleiden. Bezwaren te hebben tegen een bepaald regime, in dit geval het Duitsche, staat in ons land ieder vrij, maai vooral tegenover officieele vertegenwoordi gers van de Duitsche regeering, die hier krachtens hun ambt moeten vertoeven, past een correcte houding. De Miranda en Gulden Wat de gepubliceerde brief d.d. 16 Nov. j.l. over den heer Gulden betreft, spr. deel de mede, dat een hoofdambtenaar hem Jongetje onder een auto Eoodelijk ongeluk te Leidschendam LEIDSCHENDAM, 12 Januari. Gistermid- ig heeft op den Vlietweg alhier een ern stig ongeluk plaats gehate, waarvan de 8-jarige A. M. Ammerlaan. wonende aan den Broekweg het slachtoffer is ge- orden. Het knaapje is spel endenvijs den weg «ergestoken. achter de auto van den heer G. langs, welke terzijde van den weg stond (geparkeerd. Op het moment dat het jongetje den weg overstak naderde uit tegenovergestelde richting een zwaar beladen vrachtauto, uelke bestuurd werd door C. J. V. uit Maas- nis. Een aanrijding bleek onvermijdelijk. Het knaapje werd door de auto gegrepen en kreeg de dubbele achterwielen over het lichaam, en werd hierdoor zwaar verminkt Dr. van Stam, die spoedig ter plaatse was, kon slechts den dood conetateeren. Het lijkje is naar de ouderlijke woning vervoerd. Volgens de verklaringen van ooggetui gen treft den chauffeur v^an de vrachtauto geen söhuld. Hij heeft door krachtig remmen getracht een ongeluk te voorkomen, dooh dit was n:et meer mogelijk. V. was door het onge luk zeer overstuur en heeft eerwt geruimen tijd later zijn reis vervolgd. De gemeente-politie heeft proces verbaal opgemaakt NIEUW RAADHUIS TE XOUDUM KOUDUM, 12 Jan. Alhier is aanbesteed het bouwen van een nieuw Raadhuis te Koudum, met bijbehoorende woning, SNEEK (Fr.) DRAMA IN DE POLITIEWACHT TE SOEST Vuurwapen ging af tijdens het schoonmaken Politieagent aan verwondingen overleden Onze correspondent te Soest meldt om Gisteravond hall twaalf was de politie agent Th. J. J a n n es te Soest in het politie bureau bezig zijn revolver schoon te maken. Toen plotseling hot wapen afging. De mam kreeg de kogel in de borst aan den rechter kant en werd zwaar gewond. Daar Jannes alleen was, trachtte hij alarm te slaan. Hij trok hot telefoontoestel van de tafel, doch was niet irn staat om te telefonee- ren. De main heeft daarna vijf schoten gelost met zijn revolver, waarvan vier schoten door het raam aam de straatzijde terecht kwamen en een door de deur van het arrestamten- lokaab waarin juist een arrestant was opge sloten. De arrestant had den slag vernomen vam het vallllende lichaam vam den agent en ook het schot gehoord. Hij begreep daaruit, dat in hot wachtlokaal der agenten iets zeer ernstigs "gebeurd moest zijn. De mam gooide zijn kop en schotel door het raam vam zijn eed en schreeuwde om hulp. De dienstdoende stationsbeambte van halte Soestdiijk die, na later bleek de schoten uit de politiepost had gehoord, ver nam de kreten vam den arrestant. Hij waar schuwde telefonisch twee doktoren, n.L Dr. Vos en Dr. Rupert, die in de omgeving wanen. De bedde gemeeeheeren spoedden rich naar de politiepost, waar zij den agent badend in rijn bloed aantroffen. Per ziekenauto is Jammes naar het riékenhuis „de Lichtenberg" Amersfoort overgebracht Zijn echtgenoot» werd gewaarschuwd, die per auto naar het ziekenhuis ging, waar zij haar zwaar gewon den mam nog juist levend kom aantreffen. Om den kogel te kunnen verwijderen, achtte Dr. Insinger het noodig om een operatie udt te voeren, dooh dit heeft helaas niet kunnen baten. Tijdens bet operatief ingrijpen is de agent bezweken. In het politiecorps vam Soest heerscht groote verslagenheid. Extra trein tijdens verduisteringsproef Om het effect te controleeren Een extra-trein van de Nederlandsche Spoorwegen zal Donderdag 19 Januari van het Hollandsche Spoorstation te 's-Graven hage uit een rondrit maken door de provin cie Zuid-Holland, n.l. van hier naar Rotter damGoudaWoerdenLeiden en terug naar Den Haag. Het doel is autoriteiten gelegenheid te geven van dern trein uit het effect der verduisteringsmaatregelen in oogen schouw te nemen. MINISTERIEEL BEZOEK AAN GEZONDHEIDSKOLONIE TE TERHEIDE TERHEIDE, 12 Jan. Gisteren hebben de ministers H. van Boeyen en mr C. M. J. V. Goseling een bezoek gebracht aan de ge zondheidskolonie te Terheide aan Zee, waar Duitsche Joodsche kinderen zijn geïnter neerd. De beide ministers waren bij dit bezoek vergezeld van den heer Mr B. G. A. Smeets, directeur van de rijkstuchtschool te Nij megen, den burgemeester van Monster, den heer G. W. Kanipschöer en eenige bestuurs leden der kolonie. De hooge bezoekers inspecteerden het ge- heele gebouw en onderhielden zich met GEEN STEUNAFTREK yOOR DE DIENSTBODEN Opleiding in de Internaten voor de .Centrale voor Werkloozenzorg Men schrijft ons: Het besluit, van den Minister van Sociale Zaken om de inkom sten van dochters, die huishoudelijk beroep uitoefenen, niet in rekening te brengen bij aftrek van steun aan werkloozen, heeft alom in den lande een goeden indruk gemaakt Daardoor kan ook meerdere belangstelling verwacht worden.voor de huishoudelijke be roepen. Aangezien echter een groot aantal meisjes nog niet de noodige geschiktheid heeft voor dit werk, vestigen wij langs dezen weg de bijzondere aandacht van de ouders en de meisjes zelf op de internaten, die uit gaan van de Commissie Vrouwen Crisis Zorg, af deeling van de Centrale voor Werk loozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor prac- tisch Christendom, te Haarlem en Gronin gen. Dozo opleiding duurt drie maanden. De vakkundige opleiding geschiedt voor een belangrijk deel in de Prot. Chr. Nijverheids school te Haarlem en Groningen. De oplei ding brengt geen kosten mede, tenviü door medewerking van de Rijksarbeidsbemiddo- laarsters de meisjes in een betrekking wor den geplaatst. Opgaven voor deelname en aanvragen voor inlichtingen kunnen gericht worden tot het secretariaat nan de Centrale voor Werk loozenzorg, Stadhouderslaan 4345 en Vrou wen Crisis Zorg. Heerenstraat 40, Utrecht. Inlichtingen worden ook verstrekt door 'de Plaatselijke Comité's van de Centrale voor Werkloozenzorg. NEDERLANDSCHE BANKETBAKKERS- PATROONSBOND In een daartoe belegde vergadering met Chr. Collega's uit Den Haag cn Omstreken kwam eenige veranderingen in de bestuurs functies. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Aaldrik Bolt, C Ebbingestraat 67, Gronin gen, Voorzitter: W. SDijkcr, Obrechtstraat 83, Den Haag, Secretaris; A. Koomen, Oude ___f Delft 187, Delft, Penningmeester. Het bu- dien de feiten juist zijn, dan kan het raads- i reau blijft gevestigd Julianalaan 119, Bilt- 1 uh r„ia«Ti hoven. Inii- T - mee/ m ons midden Gisferen vergaderde te Den Haag de Hollandsch-Brabantsche afdeeling van den Chr. Boeren- en Tuindershond Aan de Op de vergadering werd tevens besloten l j J,cn' J" '«ten met luist, dan heeft [bestuurstafel v.l.n.r. de heeren: B. Havenaar. P. J. Kolijn. Chr. v. d. Heuvel lae Biemond (voorzitter) loh Verin, I de propaganda met kracht voort te zetten, |de wethouder praatjes verkocht j Mr. W. Rip en M vanBerkel voorzitterJ. Joh. Verkuyl. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen In Amsterdam is een openbare zitting gehouden van de Centrale Commissie voor het Boekdrukkersbedrijf waar het woord is gevoerd door de heeren Prof. Mr P Scholten en H. Diemer. Gistermiddag heeft de Amsterdamsche Raad vergaderd ter bespreking van de erfpachtskwestie. Er is een commissie van onderzoek benoemd. Van de drie tankschepen die in het ijs vastzaten, zijn er thans twee binnenge bracht. Dr A. Kuyper Jr., predikant der Geref. Kerk van Rotterdam heeft tegen 1 Oct. a.s. emeritaat aangevraagd. Te Soest is een agent van politie bij het schoonmaken van een revolver doodelijk gewond. Chamberlain en Halifax te Rome geest driftig ontvangen. Nog steeds Hongaarsche grensinci denten. Regen, iets kouder Voor het geheelc land: iets kouder, meest zwaar bewolkt met nog eenige regen, matige wind uit westelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen hall twaalf 745.7. I B ERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 4.6 C. FIETSERS LICHT OP 13 Jan. Van 's av. 4,40 1 'FISK safti-flight U moet ze rijden. T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE- ALMELO Dr. H. NANNING'. IKINADRUPPELS Het aangewezen middel bf|* BLOED AR MOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAR EETLUST «as. Men lette op den naam „Dr. H. Nannlng" bulten op de roode doos en op de flacon. Pri|s f tJO Or. H. HANKING*! fk.r* d.a. f.kriek. AV. OEN HAAG rekening der gemeenten Hemelumer Olde-eenige vluchteiingetjes. De ministers toon- phaert en Noordwolde. den zich zeer tevreden over de inrichting van het gebouw en de verzorging der kin deren. HET RESTAURANT VAN i „SEINPOST" SCBEVENINGEN ts ook gedurende de wintermaanden geopend. Wi] verzorgen steeds met zorg Uw mena* TWEE VAN DE DRIE TANK SCHEPEN BINNENGEBRACHT De „Leonidas I" is niet te vinden STAVOREN, 12 Jan. Gisterochtend om vijf uur is de sleepboot Tina uitgevaren om te trachten de vastgeraakte benzineschepen te bereiken. De Tina had de grootste mocito zich door de ijsmassa voor de haven heen te werken. Eerst om negen uur was dit gelukt, waarna de sleepboot zonder helemmering kon opstoomen naar Hindeloopen. Als gevolg van den Oostenwind was de vaargeul namelijk zoo goed als ijsvrij. Men is er toen evenwel niet in geslaagd de sche pen te vinden, aangezien deze met het ijs veld moeten zijn afgedreven. Om elf uur keerde de Tina onverrichter- zake in de haven terug, waarna 's middags qm twee uur een nieuwe speurtocht, thans in de richting van Breezand, werd onder nomen. Deze tweede tocht heeft resultaat opgele verd. De Shell 6 en de Leonidas 7 bleken eenige kilometers te zijn afgedreven en be vonden zich W.N.W. van Stavoren. Men slaagde erin verbinding te maken, waarna de schepen behouden vanmiddag om half zes de haven van Stavoren zijn binnenge bracht. Naar het schijnt hebben de beide tankbooten slechts weinig schade opg.-doo- irpon spoor gc- H.M. DE KONINGIN NAA 3I3 3TDIJK 's-GRAVENHAGE, 12 Jan Men meldt ons van officieele zijde, dat H.M. de Koningin gistermiddag voor een verblijf van enkele dagen naar Soestdijk is vertrokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1