|lietiine gntacijt (ümtrmit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Nederland rijdt op verkeerd spoor Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaafsefi waar een agentschap gevestigd is 2-3^ Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bi] dagelijksche zending, iw tm 550 fft* ,v* Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7Vj Cf. NO. 6597 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 WOENSDAG 11 JANUARI 1939 19e Jaargang atfoertentiepripen: Van I tot 5 regels1.171/» Elke regel meer 0.22'/a Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 BEZONKEN RECHT Wij ontvingen een udtnoodigimig tot twj- woaiiing vaai de openibare zitting, welke ter herdienking vtun het vijf en twintig-jarig bestaan eener oollectóevie arbeidsovereen- ikomst en de uitoefening van vijf en twintig jaren bedrijfsrecbtspraaik in het boekdruk- kersbedirijf aal worden gehouden op morgen 12 Januari, des namiddags om 2 uiur in de aula van het Koloniaal Instituut te Amster dam. Twee onderwerpen dus en twee sprekers, n.L Prof. PaulScholten, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit en de heer H. Diemer, reeds sedert 1923 voorzitter van de Centrale Commissie. Voor deze bijeenkomst bestaat intense be langstelling. Dat blijkt wel uit de lijst der hooge genoodigden, onder wie wij vele pro fessoren, rechters en leiders van patroons-, middenstands en arbeidersorganisaties aan treffen, mitsgaders anderen, die in het eco nomische en sociale leven een vooraanstaan de plaats innemen. Het is dan ook een hoogst belangrijke, een zeer zeldzame bijeenkomst. Niet. omdat er beteekenisvolle besluiten genomen zullen worden: het is slechts een herdenkingssamen komst. Niet ook om de redevoeringen, hoe in teressant deze ook naar wij durven ver moeden wezen zullen: want zij dienen slechts om het volle licht te werpen op het feit dat herdacht wordt. Dat f e i t is van het grootste belang en het is een oorzaak van groot verheugen dat er zooveel en zoodanige belangstelling bestaat voor een wedesinstituut in slechts één tak van bedrijf. De zegen van een collectieve arbeidsover eenkomst tusschen patroons en arbeiders is niet altijd erkend noch door de eene. noch door de andere groep. Men behoeft evenwel slechts een oppervlakkige vergelijking te maken tusschen de toestanden in 'het druk- kersbedirijf van nu en zeg dertig jaar ge leden, om tot de overtuiging te komen, dat er onzegbaar veel veribeterd is. voor alle be- drijfsgenooten. En wie kennis neemt van de 88 zware ar tikelen van de Collectieve arbeidsovereen komst voor het boekdrukkers- en rasterdiep- drukbedrijf in Nederland, die moet canclu- deeren, dat de rechten en plichten van ar beiders, maar ook van patroons daarin op voortreffelijke wijze zijn omschreven. Men zal zeggen: zoodanig verblijdend begin van ordening, waardoor bedrijfsstoringen bijna steeds worden voorkomen, vindt men niet alleen bij de typografische bedrijven. Ook elders zijn behoorlijke regelingen ten aanzien van loon en arbeidsduur, rusttijden en overwerk, leerlingstelsel, verplicht lid maatschap en wat dies meer zij. Het is zoo, maar wat baten mooie bepa lingen op papier, wanneer er geen sanctie op staat, wanneer er geen macht en geen be voegde instantie is om recht te spreken en recht te doen? Dit instituut nu kent men in de typografie: *r is een uit het bedrijf opgekomen recht spraak, welke in geschillen door een bindend advies beslist. Allereerst zijn er de districts commissies, die in eerste instantie oordeelen. Geeft de solutie echter geen bevredigend resultaat, dan kan men zich tot de Centrale Commissie als hof van appèl wenden. Na vijf en twintig jaar praktijk mag men deze eigen rechtspraak de bekroning van het collectief contract noemen. Ook mag men spreken van bezonken recht, want als regel gold, dat men zich niet noodgedwongen onderwerpt aan de uitspraak, maar dat deze bevrediging wekt. De Centrale Commissie is er in geslaagd het volle vertrouwen van. pa troons en arbeiders te winnen. Had iemand zulks ruim 25 jaar geleden mogelijk geacht? Niet het minst door de hooge plichtsver vulling en het diepe rechtsbesef, waardoor de Centrale Commissie zich laat leiden, is de C.A.O. in dit bedrijf een lichtend voorbeeld geworden in het sociale leven en juist daar door laat zich de groote interesse verklaren voor de samenkomst^ welke wij morgen hopen bij te wonen. Maar vooral, omdat de verbindendverkla ring aanstaande is. Het is vooral hierop, dat in de vergadering wel het volle licht zal vallen. Moeilijkheden in de biscuitindustrie i Wij vernemen, dat minister Steenberghe binnenkort een commissie zal installeeren, '.'welke tot taak zal hebben, hem rapport uit te brengen over de mogelijkheid, om binnen het kader van de Landbouwcrisiswet een n oplossing te vinden voor de moeilijkheden, waarin de biscuitindustrie verkeert. 1 Deze commissie zal, volgens het Alge- imeen Handelsblad, bestaan uit de heeren: J. Stuurop. directeur Meursings Biscuit fabrieken te Amersfoort; L. Jam in te Rotterdam; A. H. Verkade te Zaandam; R. Neuteli n gs, directeur Liga Bls- cirttfabr.&ken te Bergen op Zoom; H. M. A b r 1- a ra, directeur der Meelcentrale en Mr. 2. -7. W a 11 e r, ambtenaar aan het de partement van Economische Zaken/ Gisteren is de Minister van Financiën Mr. J. A. de Wilde met zijn echtgenoote naar Klosters Zwitserlandvertrokkenom aldaar de wintervacantie door te bren gen. Het vertrek van het station H. S. Drie Focke Wulf-machines voor Soesterberg Aankoop van Defensie ln Duitschland Naar de „N. R. C." verneemt, heeft het departement van Defensie drie Focke Wulf-vliegtuigen van het type F W 58 (Weihe) besteld ten behoeve van de vlieg- opleidinig bij de luchtvaartbrigade te Soes terberg. Met deze bestelling doet een geheel nieuw type vliegtuig zijn intrede bij de Nederlandsche luchtstrijdkrachten. Het zal gebruikt worden als overgangsvliegtuig ten behoeve van hen, die deel zullen uitmaken van de bemanning van de Fokker-lucht- kruisers T 5. Ned. Herv. Bonden en Vereenigingen op G.G. De jaarvergadering van de Federatie van Ned. Herv. Bonden en Vereenigingen op Geref. grondslag zal op Zaterdag 21 Jan. te Utrecht worden gehoudert De agenda vermeldt o.m. een referaat van prof. dr J. S e v e r ij n over: „Wat kan de Federatie doen?" De bedoeling hiervan is te spreken over de uitgifte van eigen handleidingen. LANDMACHT Benoemd ls tot techn.-ambtenaar 2e kl. dei Genie In vasten dienst, met standplaats Der Haag, P. van Broekhulzen. Aanslag op zijn moeder gepleegd Voorwaardelijke gevangenisstraf van eeu jaar geëischt ROERMOND, 11 Jan. In de maand Augus tus van het vorig jaar werd het dorp Reu ver en omgeving in opschudding gebracht door de gebeurtenis, waarvan de gevolgen gisteren voor de Roermondsche Rechtbank behandeld werden. Jn den nacht van 28 op 29 Augustus kwam het op den openbaren weg te Reuver tot een tragische ontmoeting tusschen den 35-jarigen A. van den V.. caf©houder en grossier aldaar en zijn 58-jarige moeder destijds weduwe, doch thans gehuwd. De zoon trok een revolver en loste ver schillende schoten op haar. Het slachtoffer werd ernstig in borst en schouder getrof fen en moest onmiddellijk in een zieken huis worden opgenomen. De dader die in zeer overspannen toe stand verkeerde, vervoegde zich na het misdrijf bij de marechaussée. Er werd een zevental getuigen gehoord. De vertegenwoordiger van het O.M., Mr Dr Ritten, eischte in een mild requisitoir tegen verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden. De verdediger Mr Nederveen vroeg we gens gebrek aan bewijs vrijspraak en on middellijke invrijheidstelling van zijn cliënt Na zich in raadkamer te hebben terugge trokken, achtte de rechtbank geeD termen aanwezig om tot invrijheidsstelling over te gaan. EXPEDITEUR VERDUISTERT 30.000 Ten nadeele van de Alg. Veevoeder Mij 12.000 balen garnalen voor eigen rekening verkocht BOTTERDAM, 11 Jan. Door do politie van het bnreau aan de Nassaukade is aangehouden de 40-jarige expediteur A. R., die ten nadcelo van de Alg. Vee voeder Mij. 12000 balen gedroogde gar nalen heeft verduisterd. De opbrengst daarvan heeft de expeditwr aangewend voor het gaande houden van zijn be drijf dat er heel slecht voor stond. Ten slotte kon hij het bedrog echter niet langer verborgen houden en liep hij tegen de lamp. De exipoditeur hield kantoor ln een pand aan de Noordblaak en had een opslagplaats aan de Piekstraat. In deze opslagplaats la gen permanent groote voorraden gedroogde garnalen opgeslagen die het eigendom wa ren van de Alg. Veevoeder Mij. Laatstge noemde Mij. verkocht regelmatig garnalen aan haar afnemers, die een bonnetje ont vingen waarop zij in de Piekstraat de ge kochte goederen konden afhalen De vorige week verscheen in de opslag plaats aan de Piekstraat een der cliënten van de Veevoeder Mijdie een aantal zak ken garnalen per auto kwam ophalen, doch tot zijn groote verbazing was de voorraad uitgeput. De man ging reclameeren bij de Veevoeder Mij., die onmiddellijk poolshoog te ging nemen want, volgens de gegevens in de boeken moest er nog een groote partij opgeslagen liggen. De boeken van den heer A. R werden in beslag genomen en toen kwam de aaip uit de mouw: de expediteur had aan tal van mcnschen garnalen verkocht zonder dat deze in het bezit waren van een bon van de Veevoeder Mij., zoodat hij uit den voorraad voor eigen rekening verkocht. Op deze ma nier heeft de man in den loop van het vorig jaar in totaal 12000 balen garnalen verduis terd en de opbrengst, die geschat wordt op ca 30.000 ten eigen bate aangewend. Bij de politie werd aangifte gedaan. Deze heeft den expediteur aangehouden, die een volledige bekentenis heeft afgelegd. De man BEDENKELIJKE TAAL Het is te verstaan, dat het orgaan van „Volksonderwijs", dat het door dik en dun voor de openbare school opneemt in zijn terugblik op 1938, geen optimistisch geluid zou laten hooren. In menig opzicht bijv. wat de overbezetting der klassen en daar door de groote werkloosheid der onderwij zers betreft deelen wij in de teleurstel ling. Maar dit mag ons toch geenszins verleiden tot critiek op den Minister van Onderwijs van een zeer bedenkelijk karakter. De schrij ver veroorlooft zich de volgende uitspraak: Waar zijn collega van Defensie vecht voor de materieele weerbaarheid van ons volk en daarvoor tientallen millioenen weet te vinden, daar mochten we ver wachten, dat ónze minister zou vechten voor onze geestelijke weerbaarheid. Hij in de eerste plaats toch moest gehoor geven aan den oproep tot geestelijke be wapening. Niets van dat alles. De verzorger van onze geestelijke gezondheid doet een stap terzijde en zegt tot den Minister van Defensie: „Na U, Excellentie!" Hier wordt over de landsverdediging ge sproken op een wijze, welke toch kwalijk past voor hen, die de kinderen van ons volk behooren te onderwijzen in onze roemruchte gescfiiedenis en in der vaderen strijd onafhankelijkheid. Blijkbaar zag men geheel over het hoofd, dat niet in de eerste plaats voor materieele, maar juist voor geestelijke goederen gestreden en geleden werd. Mogelijk, dat de mannen van „Volksonder, wijs" op het bezit der vrije school minder prijs Stellen dan wij; maar wat zou er van hun school terecht komen als „de mate rieele weerbaarheid" niet voldoende was om ons zelfstandig volksbestaan te handhaven? Dat men over het tekort aan materieele verzorging van het onderwijs klaagt, is te billijken en te verklaren; maar dat men van materieele weerbaarheid spreekt, wan neer de hoogste geestelijke goederen er mee gemoeid zijn, dat is vooral in dit blad erger dan bedenkelijk. verklaarde het geld niet verkwist, doch ln zijn zaak gestoken te hebben, omdat deze er de laatste paar jaren minder goed voor stond. De aangehoudene is reeds naar het Huis van Bewaring overgebracht. De politie zoekt thans uit of er mogelijk nog medeplichtigen zijn in deze affaire. Dat langs de steunhelling naar beneden voert Krachtige werkloosheidsbestrijding eerste vereischte Nieuwjaarsrede Dr Fentener van Vlissirtgen UTRECHT, 11 Jan. Hedcnmid- dag heeft Dr F. H. Fentener van Vlissingen in de verga dering der Utrechtsche Kamer van Koophandel zijn Nieuwjaarsrede ge houden waaraan wij het volgende ontleenen: Nadat Dr. Fentener van Vlissingen een uitvoerige beschouwing had gegeven over den toestand in de wereld en in Europa wees hij erop dat Nederland slechts weinig kan bijdragen tot hetgene, dat uiteindelijk slechts een afdoende en duurzame verbete ring ook in onze economische nooden kan brengen n.l. herstel der goede economische en politieke internationale betrekkingen. Ons streven zal dus moeten zijn om onder de omstandigheden, zooals zij nu eenmaal zijn „to make the best of it". De vraag doet zich daarbij voor: Hoe is op het oogenblik onze economische toe stand? De conjunctureele inzinking, die spoedig aan de opleving van 1936/37 een einde maakte, moge gedeeltelijk tot staan zijn ge bracht, de twee grootste problemen, waar voor onze volkshuishouding zich gesteld ziet. hebben nog niets van hun dreigend aspect verloren. Het blijven nog steeds de werkloosheid en de onvoldoende dekking van de uitgaven van Staat en gemeenten. Het aantal geheel werkloozen, ingeschre ven bij de organen der openbare arbeidsbe middeling. dat eind November 1938 355380 bedroeg, blijft weliswaar belangrijk beneden het hoogtepunt van de overeenkomstige maand 419 500, dat in 1936 bereikt werd. Het vormt desondanks een op den duur on draagbaren last, vooral indien men mede in aanmerking neemt, dat sedert April 193S meer mannen onder de wapenen staan en dat een stijgend aantal Nederlandsche ar beidskrachten in het buitenland te werft gesteld werd, Algemeen wordt dan ook ingezien, dat zoowel uit economisch als uit sociaal oog punt de bestrijding der werkloosheid een van de voornaamste, zoo niet de voornaam ste doelstelling onzer economische politiek behoort te zijn. Helaas wordt de eenstem migheid minder groot, zoodra het er om gaat de middelen aan te geven, welke het meest geschikt zijn om het doel te bereiken of te benaderen. In ons land werd het middel der werk verschaffing in de laatste jaren in toene mende mate gebruikt en het aantal geheel werkloozen, tewerk gesteld op vanwege het R:ik gesubsidieerde werkverschaffingen, be droeg in het derde kwartaal van 1938 ge middeld reeds 43.600. De voor- en tegenstanders van deze me thode ter bestrijding van de werkloosheid kunnen heel wat argumenten pro en contra aanvoeren; ze is. zonals zoovele van deze kunstmiddelen, inderdaad een tweesnij dend zwaard, maar ik geloof toch, dat men het er vrijwel over eens is. dat dit hulpmid del onder de tegenwoordige omstandigheden moeilijk geheel gemist zou kunnen worden. Het blijft dan echter een belangrijke vraag, m welken omvang men er gebruik van moet maken en welke tendenzen er met be trekking op de economische constellatie onzer volkshuishouding van uit moeten gaan. In dit verband verdient het z.g.n. plan-W e s t h o f f ons aller aandacht Indien het mogelijk zou zijn het aantal der thans werkzoekenden door een sterke uitbreiding, van ons agrarisch productie apparaat tot een redelijk peil terug te bren gen, zou dit zoowel uit een moreel als een sociaal, maar ook uit een economisch-fi- nancieel oogpunt een groote vooruitgang beteekenen. Zouden de lasten, die daaruit voor andere bedrijfstakken voortvloeien echter te hoog en de vermindering, die hun activiteit dientengevolge onderging, te groot zyn. dan zou do beoogde werkverruiming uitblijven en slechts een werkverschuiving plaats vinden, dip ons nog verder van huis zou helpen Met het oog hierop lijkt het mij. zonder in de merites en de bezwaren van het plan- Westhoff als zoodanig te willen treden, in ieder geval niet wenschelijk, dat onze Nederlandsche werkverschaffing zich te veel instelt op cultuur-technische werken en aldus onze economishce structuur for ceert in een richting, die niet met haar na tuurlijk groeiproces overeenstemt Aan de outillage, de mechanische uitrus ting en de efficiency van onze overige be drijfstakken zou ook heel wat kunnen wor den toegevoegd en verbeterd, indien de Re- geering daartoe op een, wat (Jen kostprijs betreft, even ingrijpende wijze als het plan Westhoff dit beoogt te doen, de behulp zame hand zou willen bieden. De werkver ruiming, die hieruit zou voortspruiten, zou m.i. op solider economischen grondslag be rusten en dus meer garantie voor haar duurzaamheid bieden, omdat zij ons zou helpen onze productiekosten ook in verge lijking met die van andere landen op een redelijk peil te brengen of te houden. Willen wij in Nederland onze bestaande staatsbeginselen trouw blijven, dan zal onze Regeering, en zij heeft herhaaldelijk ver klaard zioh daarvan bewust te zijn, er voor moeten waken, dat het particuliere bedrijfs leven zijn nuttige functie in onze volkshuis houding kan blijven vervullen. Daartoe zal echter noodig zijn, dat de overheid er meer dan tot dusverre toe bijdraagt, dat de om standigheden, die voor het behoud en ver dere ontwikkeling van dat particuliere be drijfsleven onmisbaar zijn, aanwezig zijn. Als één dier omstandigheden wordt alge meen aangezien het in ruime mate beschik baar 2ijn van goedkoop geld. Welnu, over gebrek daaraan kunnen wij in ons land thans zeker niet klagen. De rentevoet is zeer laag en tallooze millioenen liggen ge heel renteloos bij de bankea Dat deize gun stige omstandigheid onbenut blijft, bewijst .echter juist, dat er andere en wel ongun stige factoren moeten zijn, die maken, dat de ondernemer nog niet voldoende kans ziet om hetgeen hij zou kunnen producee- ren of om de diensten, die hij bewijzen kan. met voordeel aan den man te brengen. Ik voor mij kan het niet anders zien aldus spr. dan dat wij bij onzen rit op het spoor der g e e f-ma a r u i t-o o- litiek reeds door het onveilig sein z ij n heengereden. Wij hebben alle reden om ons, waar in ons land zoovec] kunstmatige stimuleerings middelen worden toegenast, af te vragen of de kansen voor hem. die ondernemen wil, gunstig zijn. Het is inderdaad bedenkelijk dat het antwoord on deze vraag niet beves tigend kan 'uiden leder ondernemer voelt zich nog steeds omringd door onzekerheden. Hij moet re kening houden met telkens en plotseling veranderende omstandigheden, terwijl h!j alle calculaties, die hij maakt, voorzien moet van vraagteekens. daar zij ieder oogen blik door het ingrijpen van de Overheid in het eigen land of in het buitenland omver geworpen kunnen worden. Gaan wij de kansen na, welke zich thans in ons land voor den ondernemer openen, dan kan dit onderzoek slechts leeren, dat het vele ingrijpen van regeeringswege het bedrijfsleven, dat de laatste jaren heeft plaats gevonden, in dit opzicht nog maar weinig gunstige resultaten heeft oftgelevird. Ongetwijfeld zijn door middel van over heidshulp en overheidssteun de kansen van bepaalde ondernemers verbeterd. Afgezien nog van het feit, dat deze steun, zoo hij al geschikt was om hen over moeilijke tijden heen te helpen en het hun mogelijk te .ma ken hun bedrijf zoo goed en zoo kwaad als het ging gaande te houden, een veel te on- zekeren grondslag vormt om als uitgangs punt voor uitbreiden of het entameeren van nieuwe zaken te kunnen dienen, kan ook niet geconstateerd worden, dat de kansen van de ondernemers in hun geheel bezien er door verbeterd zijn. Ook uit hoofde van de onvoldoende kan sen, die bij onze tegenwoordige handelspo litiek den ondernemer geboden worden, meent Spr. dan ook tot de conclusie te mo gen komen, dat wij bezig zijn het verkeerde spoor, dat langs de steunhelling naar bene den voert, te berijden. Wel hebben wij den laatsten tijd hoor- verkondigen, dat wij nu eindelijk een slui tend ste'sel van handelspolitieke maatrege len hebben gekregen, die onze economische activiteit tot nieuw leven zullen roepen Spr. vreest echter, dat het sluitende van dit stelsel hoofdzakelijk daaruit zal bestaan, dat het onze ondernemers hoe langer hoe meer binnen enge muren zal insluiten, mu ren die ons alle uitzicht naar buiten zullen benemen, die het bestaande, dat wij hielpen opbouwen, weliswaar tijdelijk zullen be schermen, maar die onze lust om nieuw te bouwen binnen hun onbewegelijke wanden zu'len verstikken. Groot is de mzekerheid. waarin wij ver- keeren omtrent hetgeen het jaar 1939 ons brengen zal zoowel op politiek- als op nomisch gebied. Onzekerheid is geen goede voedings- DOrtem voor ondernemingslust en wij zullen n.les in het werk moeten stellen, wat in ons vermogen ligt om de voor onze volkshuis houding nog steeds zoo belangrijke functie van den ondernemer desondanks beter tot zijn recht te doen komen. Spr. wil dan ook eindigen met den wensch dat de Regeering in het vóór ons liggende jaar juist met het oog op de zoo noodzake lijke vermindering der werkloosheid vast beraden dezen koers zal willen sturen en dat alle groepen onzer volkshuishouding haar zij het ook zoo noodig door het bren gen van offers, daarbij zullen willen vol gen Dat de ondernemers daarbij veel kort zichtig eigenbelang zullen moeten opzij zet ten en zoo noodig grooter risico zullen moe ten aanvaarden dan onder normale omstan digheden gerechtvaardigd is. mag hen niet weerhouden om krachtig mede te werken om het kankergezwel der werkloosheid, dat on« volksbestaan bedreigt, te helpen uit snqden Moge de verblijdende eenheid welke ons Volk in 1938 zoowel bij het Regeerings- jubileum van H M. de Koningin als bij de geboorte van Prinses Beatrix zoo nauw te zamen bond, het helpen om in de komende jaren deze moeilijke taak te volbrengen. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT "Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen De nationale vluchtelingen-collecte op 3 December heeft ruim 473.000 opge bracht. Er is een commissie ingesteld tot wet telijke regeling van de tarieven van nota rissen. Te Den Bosch heeft een ernstige brand gewoed in een schoolgebouw. Dr F. H. Fentener van Vlissingefl heeft een Nieuwjaarsrede gehouden in de Utrechtsche Kamer van Koophandel. Indrukken van de Wereld-Zending^ conferentie te Madras. Een expediteur te Rotterdam heeft goe-t deren tot een bedrag van 30.000 vere duisterd. Gisteravond zijn de „Wilhelmina Goed-i koop" en de „Daniël Goedkoop" met de „IJsselstroom" te Amsterdam aangekomen na een zware reis door de ijsvelden van het IJsselmeer. Het vermiste visschersscheepje uit Friesland is weer terecht gekomen. Het Tsjechoslowaaksche antwoord aan Boedapest inzake de grensincidenten Rublee's emigratie-besprekingen te Berlijn. Het oponthoud van Chamberlain en Halifax te Parijs. WAARSCHIJNLIJK NOG REGEN Voor Zeeland, Noordbrabant en Limburg: zwaar bewolkt weer met tijdelijke opklaring en waarschijnlijk nog eenige regen. Zacht weer. meest matige westelijke tot zuidelijke wind. Voor de overige provincies: zwaar bewolkt weer met tijdelijke opkla ring en waarschijnlijk nog eenige regen* Zachter des nachts, overdag weinig ver andering in temperatuur. Meest matige westelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 750.9. I HERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.2 C. 12 Jan. Zon op 8.07 uur, onder 4.09 uur 12 Jan. Maan op vm. 0.01 u.. ond. vm. 10,62 tt Laatste kwartier voorm. 1,30 uur TTETSERS LICHT OP 12 Jan. Van 'sav. 4,39 u. tot 'smorg. 7,36 it pAinceSS ONZE NIEUWSTE NAJAARSMODELLEN voorradig H. J. VANBLADEL, Waalwijk toch In SO Jat Ils geheel al b< RESTAURANT DIKKER THIJS AMSTERDAM DINER vanaff 1.75 LUNCH f 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 nor: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1