^Lituwe ^Otitórljr GTmtraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Rondom de erfpachtskwestie Schepen strijden tegen het ijs FIRMA D. KATZ jabonntmtntsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaafsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j et. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6596 DINSDAG 10 JANUARI 1939 19e Jaargang ia&bertmtieprgjen: Van 1 tot 5 regels1.171/» Elke regel meer0.22 '/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 KOSTELIJKE TEGENVALLER »- De redactie van de Banketbakkerij, ia het officieel orgaan der Nederlandsche Ban- ketbakikersvereeniging, had aan haar iplaat- selijke correspondenten verzocht hun in- h- drukken over de Sinterklaasdrukte in het bedrijf te willen weergeven. Via de Bazuin van de Christelijk geor- ganiseerde Bakkersgezellen namen we ken 's. nis van eenige antwoorden. ®e° Ten aanzien van den Zondag bevatte een bericht uit Groningen deze belangwekken- e~ de tirade: „We hadden nu twee drukke dagen, sn met d«n Zondag er tusschen, die, wat den 20 verkoop betrof, erg is tegengevallen. Zon- «I dags mochten de winkels den geheelen <0 dag geopend zijn, maar het publiek 20 koöpt nu eenmaal niet meer op Zondag. Voor ons, banketbakkers, was k. deze dag echter veel waard, en er zijn dan ook heel wat letters gemaakt en in- eL gepakt". We hebben in dit bericht een enkelen re- gel gespatieerd doen drukken, die o.i. boek- deelen spreekt. De daaropvolgende zinsnede vinden we in anderen vorm in een bericht uit Gelderland herhaald. Uit die provincie schreef men: sti „Over het geheel genomen hebben de collega's rustig kunnen werken. *s Zater- dags waren er reeds veel bestellingen om uitgevoerd te worden, 's Zondags kon ,r, men ongestoord zich w ij den u-> aan de bestellingen voor Maan- dag"' Nu bedenke men, dat de Ned. Banket- bakkersvereeniging, die zich met de sluiting op Zondag nog maar steeds niet vereenigen kan, telkens öp wetswijziging aandringt. En nu moet haar orgaan met zooveel woor den berichten: „het publiek koopt niet meer op Zondag". Deze erkenning dient goed ont- jy houden te worden. Het valt niet moeilijk n, de rust op Zondag te handhaven. Het pu bliek weet zich aan te passen. jq Op Zondag werd niet gekocht Zou liet s- onmogelijk zijn geweest om ook het wer- al; ken op Zondag te staken? NIET Zóó EENVOUDIG Op land- en veenarbeiders Is in de laatste jaren van overheidswege drang uitgeoefend om in Duitschland passend werk te aan vaarden. Wjj hebben dat standpunt ver dedigd, doch er steeds aan toegevoegd: zoo'n maatregel moet met omzichtigheid uitge voerd worden. Anderen echter hebben tegen deze bestrijding der werkloosheid groote be zwaren aangevoerd; o.a. van godsdienstige en politieke soort In rijn antwoord op het Voorloopig Ver slag der Tweede Kamer wijst de Minister deze bedenkingen kras af. Het betoog komt, kort gezegd, hierop neer: wie passend werk. weigert, onverschillig hier of over de grens, komt niet voor steun in aanmerking. Het enkele feit, dat men het niet met het poli tieke regime eens is, adht de Minister geen principieel bezwaar. Men gaat er immers niet heen om politiek te voeren, maar om te werken. Met godsdienstige bezwaren wordt wel rekening gehouden. Wanneer deze aan wezig rijn, oefent de overheid geen dwang uit Naar ons inzien is deze reserve voldoende, al is de kwestie misschien niet zóó eenvou dig, als de Minister het voorstelt In elk ge- .val moet o.i. vaststaan» dat de detacheering als arbeider naar het buitenland, altijd een tijdelijk karakter behoort te dragen; ter wijl het voorts niet duidelijk is, wat het eerbiedigen van godsdienstige bezwaren in houdt Is dat bezwaar aanwezig, indien de arbei der terecht komt in een streek, waar van een Evangelische prediking geen sprake is? En geldt het ook, wanneer die prediking krachtens regeeringsopdradht over de eischen van Gods Wet voor het openbare leven volkomen zwijgt? Zoo ja, dan kan geen Christen-arbeider gedwongen worden om in Duitschland werk te zoeken. Doch do passage over de „politiek" is wat al te simplistisch. Wij wekken dag aan dag ons volk op om toch niet onverschillig te zijn voor de politieke vraagstukken; kan dan van werkloozen permanent gevergd wor den, dat zij in een omgeving verkeeren, waar elke politieke uiting contrabande is? Neen, wij vinden het niet erg, dat men tijdelijk en met tusschenpoozen elders arbeid moet zoeken, al is het over de grens; maar men móet dat niet als de natuurlijkste zaak ter wereld beschouwen. Er is inderdaad ver schil tusschen binnen- en buitenland. Het vraagstuk der Joodsche emigratie De Amerikaan R u b 1 e e, voorzitter van do intergouvernementeele commissie inzake de Joodsche emigratie, is te Berlijn aange komen, om aldaar besprekingen te voeren, als voortzetting van de onderhandelingen, welke onlangs door Schacht te Londen begonnen werden. Chr. Nationaal Vakverbond Het dagelijksch bestuur van het Chr. Nat. Vakverbond in Nederland besloot de twee- .•aarlijksche algemeene vergadering van het Verbond te houden op 29 en 30 Juni a.s. te Utrechte Zal de strijd tegen het stelsel herleven? Klachten over hooge financieele lasten namen toe Wethouder De Miranda stelt een enquête voor (Van onzen Amsterdamschen redacteur) Morgenmiddag heeft de gemeenteraad van Amsterdam te oordeelen in een moei lijke kwestie. In de eerste vergadering van 1939 zal n.l. de vraag ter sprake komen of van handel in erlpachtsgronden moet wor den gesproken, terwijl voorts niet te ver mijden zal zijn een tweede vraag te stellen: zijn bij dezen handel twee leden der sociaal democratische fractie, weth. De Miranda en het raadslid Gulden, betrokken? Men zal weten, dat een en ander in direct verband staat met de beschuldigin gen, tegen genoemde overheidspersonen ge lanceerd door „De Telegraaf" en verder met de oneenigheid die, blijkens nadere publicaties, over deze aangelegenheid heerscht in de sociaal-democratische raads fractie zelf. In de laatste vergadering dezer fractie zijn wel aanvaard verklaringen va. beide genoemde heeren, welke beiden be tuigen geheel buiten den beweerden han del in erfpachtgronden te staan. Op welke gronden de soc.-dem. fractie evenwel de verklaringen der beide partijgenooten heeft aanvaard, is den lezer uit de communiqué's van de fractie niet duideijk geworden. Ver moedelijk zal hierover in de Raadsvergade ring van morgen meer, laat ons hopen het volle licht opgaan, Gaafheid van persoon, handel en wandel Dat bovenbedoelde kwestie veler aan dacht direct heeft opgevorderd, is eer wijs, dat de publieke opinie van den drager van het Overheidsgezag gaafheid van per soon, handel en wandel verlangt. En zulks terecht, want waar zou het heen moeten, indien Overheidspersonen financieel om koopbaar zouden zijn of in meerdere of mindere mate afhankelijk bij het beoordee- len van zaken van algemeen belang. In dit opzicht kan men spreken van overeen stemming tusschen de publieke opinie en den wetgever, die in de Gemeentewet strenge eischen van moraliteit stelt aan de Raadsleden. Deze bepalingen van de Gemeentewet zullen dan ook in hoofdzaak als leidraad kunnen dienen bij 's Raads beoordeeling van het onderhavige geval. Hierop vooruit- loopen gaat natuurlijk niet, al spreken wij de hoop uit, dat het wethouder De Miranda en den heer Gulden moge gelukken zich van blaam te zuiveren. In een constitutio neel geregeerd volksleven als het onze met gave democratische instellingen moet en kón dit in het openbaar gebeuren. Daarop hebben de betrokkenen recht, daarop heeft de Raad recht en daarop hebben de kie zers recht. Wat de justitie verder al of niet doet, staat hier in zekeren zin buiten. Dit betreft de handhaving van den voor ieder staatsburger geldenden rechtsnorm, Strijd tegen het erfpachtstelsel Het is verder niet onwaarschijnlijk dat de strijd tegen het erfpachtstelsel, zooals dit te Amsterdam in strakken vorm wordt toegepast, herleven zal. Vijf jaren geleden, op 15 Maart 19::3, heeft de gemeenteraad met groote meerderheid uitgesproken dat het stelsel van voortdurende erfpacht moest worden gehandhaafd Menige dis cussie heeft de Amsterdamsche gemeente raad in den loop der jaren over de kwestie van erfpacht voor of koop van gemeente gronden gevoerd. Het begrip erfpacht is reeds vrij oud. Het was ten tijde der Republiek een min of meer voorloopige regeling ten opzichte van buiten den stadsmuur gelegen, te bebou wen gronden. Vasten vorm heeft de erf pachtsregeling aangenomen in 1891, toen voorloopig het stelsel van t ij d e 1 ij k e erf pacht werd aanvaard als rechtsvorm voor de uitgifte van gemeentegronden voor bouw van woningen of voor industrie-doel einden. Men beoogde er mee de particulie re grondspeculatie tegen te gaan en de ge meente meer zekerheid te verschaffen ten aanzien van de stadsontwikkeling, speciaal met betrekking tot de volkshuisvesting. Men beoogde den grond meer voor het al' algemeen belang te benutten. Eerst in 1913 werd in principe door den Raad besloten tot het stelsel van voortdurende erfpacht, hetwelk 1 Januari 1916 in werking trad. Meer soepele toepassing Tegen het stelsel als zoodanig heeft feite lijk niemand in den Raad bezwaar. Terug keer tot ongewenschte toestanden van voor heen wordt niet begeerd. Wel zijn een paar malen stemmen opgegaan om het stelsel wat meer soepel toe te passen en er niet een heilig huisje van te maken. Het verst- strekkende wijzigingsvoorstel was van de heeren J. ter Haar c.s., op 15 April 1931 gediend. Zij wilden dat aanvragers bouwterreinen der gem., de gronden óf in erfpacht öf in koop konden bekomen, naar keuze en dat den erfpachters in het alge meen dit recht zou worden toegekend. Twee jaar daarna, zooals -seds opgemerkt op 15 Maart 1933, werd het voorstel-Ter Haar c.s. verworpen en bleef het erfpacht stelsel ongewijzigd. Intusschen namen de klachten der erf pachters over de hooge financieele lasten toe. Huiseigenaren achten zich gedupeerd door den hoogen erfpachtscanon, die maar niet omlaag gaat. Nog bij de laatste be- grootings-discussies is de verlaging var, den canon ter sprake gekomen, doch wet houder De Miranda verklaarde toen, dat B. en W. met hun onderzoek ter zake nog niet gereed waren. Ondertusschen bleven de te Hooge lasten gehandhaafd. Slechts bij de uitgifte van industrie-terreinen is hier en daar koop toegestaan, maar nog altijd mondjesmaat De „gespannen" verhouding Indien blijken mocht, dat inderdaad van speculatie in erfpachtsgronden moet wor den gesproken, zal iedereen begrijpen, dat in elk geval hieraan toch een eind moet komen. Wordt aan dit euvel geen paal en per gesteld, dan woekert een soortgelijke practijk voort, waartegen men zich in de 90er jaren terecht is beginnen te verzet ten. Onder het oog der Overheid mogen stellig geen practijken worden gehand haafd, waarover wethouder De Miranda en Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het eerste regiment huzarenwerd gisteren te Amersfoort bij het Hazewater een Cross Country voor officieren en onderofficieren verreden. Z.K.H. Prins Bernhard, die onder de deelnemers was. springt met zijn paard ..Bunny" over een hindernis. het raadslid Gulden een scherpe briefwis seling hebben gevoerd en op grond waar van men geneigd kan zijn voorloopig aan de zijde van den wethouder te gaan staan. Wij houden echter dan nog over de be weerde gespannen verhouding tusschen de hoofdambtenaren van Publieke Werken en Wethouder De Miranda, ook al in verband met de ongewenschte toestanden bij de uit gifte van gronden. Formeel moge deze verhouding thans goed zijn, het is de vraag van hoe lang of van hoe kort deze relatie dateert Ook dit punt dient tot klaarheid gobracht Het zou met dit al best kunnen gebeuren, dat de Raadsvergadering van morgen nog geen spijkers met koppen kan slaan. De zaken waarom het gaat zijn vrij ingewik keld, en naar wij zoo juist vernemen heeft Wethouder De Miranda bij B. en W. een voorstel aanhangig gemaakt om een en- quette in te stellen naar de wijze waarop en de omstandigheden waaronder in de laatste jaren gronden in erfpacht zijn uit gegeven of verkocht Een ongeveer gelijkluidend voorstel is in gediend door den heer J. Z. Mattlvjsen. Oneerlijke kassier gearresteerd Wegens verduistering van f25.000 ZUTFEN, 10 Jan. De redherche heeft gis teren aangehouden den kassier K van de firma B. alhier, die verdacht wordt van verduistering van hem toevertrouwde gel den, voorzoover tot heden kon worden nage gaan ten bedrage van ongeveer 25000 gul den. De boeken en bescheiden zijn in beslag genomen. K. is in het politiebureau inge sloten en zal ter beschikking van de Justi tie worden gesteld. Van de „Leonide I" niets meer te zien Politie-bewaking in verband met ontploffingsgevaar Hulp voor de ..Daniël Goed koop" en de „IJsselstroom" Het ijs toont zich, vooral op het IJsselmeer, een taaie tegenstander van de scheepvaart! Hoewel de vorstperiode reeds meer dan veer tien dagen achter ons ligt, is het nog altijd bijna ondoenlijk om op het IJsselmeer te varen. Drie tanksche pen liepen gisteren groot gevaar om vernield te worden, de „IJssel stroom" is nog steeds niet binnenge bracht en de „Daniël Goedkoop" had geen kolen meer. De postboot van Urk moest gisteren halverwege weer terugkeeren. HINDELOOPEN, 10 Jan. Om trent de positie van de drie benzine schepen, die nabij Hindeloopen in het ijs vastzitten werd gisteravond geméld, dat de sleepboot Tina Zon dagavond om half zes behouden in de haven van Stavoren is terugge keerd. Van de kust af zijn thans nog maar twee schepen, de Leoride 7 en de Shell 6 waar te nemen. Zij zijn ongeveer een kilometer in Noorde lijke richting afgedreven en tevens een kilometer dichter bij de kust ge komen. Van de Leonide die geladen ïs met 80.000 liter benzine, gasoline en petroleum, is niets meer te zien. Waarschijnlijk is het vaartuig ge heel door het ijs ingesloten en zoo doende aan het oog onttrokken. De mogelijkheid is echter niet uitgeslo ten, dat het schip is gezonken. Het ligt in de bedoeling, zoodra de weers omstandigheden zulks toelaten, opnieuw met een sleepboot uit te varen om de sche pen te bergen. Voorshands is dit onmoge lijk door den zuidwesten wind, welke de vaargeul tusschen Stavoren en Kornwerder- zand met ijsbergen heeft oipgevuld. Het convooi was bestemd voor Groningen. Als voorzorgsmaatregel in verband met ontploffingsgevaar wordt de geiheele kust strook tusschen Stavoren en Kornwerder- zand door politie bewaakt, teneinde dege nen, die eventueel over het ijs de schepen zouden willen naderen, daarvan te weer houden. Op vele plaatsen maakt het kruien, waardoor scheuren en wakken ontstaan, dit echter reeds onmogelijk. De „Daniël Goedkoop" vraagt om kolen De sportvlieger Postma heeft gisteren twee tochten gemaakt naar het Kornwerder- zand. Teruggekeerd van zijn tweeden tocht, rapporteerde hij. dat de „Daniël Goedkoop" om kolen vroeg, hetgeen de bemanning op het ijs had kenbaar gemaakt Het schijnt, dat de sleepboot aan den grond heeft geze ten en dat de kolenvoorraad is uitgeput bij de inmiddels geslaagde pogingen om vlot te komen. De ijsgang zou ireen belemmering meer zijn voor den terugkeer. Na ontvangst van dit rapport is de „Wil- helmina Goedkoop" naar het IJsselmeer vertrokken om hulp te bieden aan de „Da- URK. 10 Jan. De sleepboot „Zeemeeuw", die de vorige week een toaht ondernomen heeft van Kampen naar Urk, is thans ge huurd door den heer Kamper, schipper van de IJsselstroom", Gisteren is de „Zeo- Visschersschuit vermist Het vaartuig is vermoedelijk gezonken De twee opvarenden verdronken TERMUNTEN, 10 Jan. Aan den Dollard- dijk bij Termunten zat reeds eenige dagen in het ijs vastgevroren een visschersvaar- schuit met een garnalendrogerij aan boord van den visscher P. J. Bakker. Zondagavond hebben twee zoons van vis scher Bakker, die op den Dollarddijk woont, zich aan boord van de schuit begeven. Zij hadden opdracht van hun vader, om, zoo dra het vaartuig losraakte, dit aan den wal te meren. Vanochtend ontdekten de ouders, dat de schuit was verdwenen. Van de jongens was evenmin een spoor te ontdekken. Men heeft hiervan onmiddellijk de politie in kennis gesteld. Het vermoeden bestond, dat de schuit was afgedreven in de richting Einden (Duitschland), zoodat het onder zoek zich in deze richting uitstrekte. Er is echter geen spoor van de schuit en haar be manning gevonden, zoodat men vreest, dat het vaartuigje is gezonken, waarbij de jon gens zijn omgekomen. meeuw" van Kampen via Urk naar het Enkhuizerzand vertrokken. Tegen den avond heeft het vaartuig vastgemaakt aan den kop van den dijk. De kapitein van de „IJsselstroom", die zich aan boord van de „Zeemeeuw" bevond is op Urk aangekomen. Vandaag zou men trachten de „IJsselstroom" uit het ijs to halen. De kapitein van de „Zeemeeuw", Damstra, heeft aangenomen de „IJssel stroom" naar Urk te brengen. URK, 10 .Tan De postboot „Von Geusau" die gistermorgen te kwart voor negen uit Urk vertrok met bestemming Kampen moest den strijd tegen het ijs opgeven, en is om twaalf uur in de haven van Urk teruggekeerd. VACCINATIE VAN PRINSES BEATRIX Verklaring van den behandelenden geneesheer 's GRAVENHAGE10 fan. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Bea trix is op 24 December jl. door mij tegen de pokken gevaccineerd. De entpokken hebben zich goed ontwikkeld en het proces is be houdens koorts gedurende enkele dagen zonder ernstige reactie ver hopenzoodat de Prinses thans weer volkomen welvarend is. Zij ontwikkelt zich lichamelijk en gees telijk zoo goed als men op haren leeftijd mag wenschen. (get.) CARSTENS. Kinderarts. Cross-country van de huzaren in Amersfoort Prins Bernhard wint den derden prijs Prinses Juliana reikt de prijzen uit In het kader van de festiviteiten ter ge legenheid van het 125-jarig bestaan van le Regiment huzaren ie 'e middags on eer groote belangstelling in de omgeving van het „Hazenwater" een cross-country gehouden, waaraan ook Z.K.H. Prins Bern- hard op „Bunny" deednam. De Prins koos een vliegende start en ontwikkelde reeds aanstonds een aanzienlijke snelheid. Schit terend nam Z.K.H. de ruim twintig hinder nissen. Het parcours van 3 K.M. liep go- deelte'ijk door 't bosch, gedeeltelijk over de heide en was niet bijzonder zwaar. Prins Bernhard noteerde den fraaien tijd van 5 min. 26.6 sec., evenals luitenant Simons. Omstreeks half drie verscheen ook Prin ses Juliana aan den start Met groote be langstelling volgde H. K. H. het nemen van de hindernissen. Een loting tusschen den Prins en luite nant Simons wees laatstgenoemden als win. naar van den tweeden prijs aan. Te ruim half vier reikte H.K.H. Prinses Juliana de prijzen uit De uitslag luidt: Officieren: 1 Luit. Gruppelaar, 5.23 sec., 2 Luit Simons. 5.26.6 sec., 3 Prins Bernhard idem, 4 Overste Bisschoff van Heemskerk, 5.33.2 sec., 5 Ritmeester Onopius 5.36.4 sec! Onderofficieren: 1 Wachtmeester Buiten 2 Wachtmeester Boltong, 3 Wachtmeester Nagel kerke, 4 Wachtmeester de Jager 5 Wachtmeester Wisgerhof. Zeer groote order voor Fokker In totaal 47 vliegtuigen voor Defensie Naar de „NJLCrt" verneemt, heeft het departement van Defensie 20 vliegtuigen besteld bij de Nederlandsche Vliegtuigen- fabriek (Fokker) te Amsterdam. De vlieg tuigen welke van het type S 9 zyn, zyn bestemd voor de luchtvaartbrigade te Soes- terberg. Zy zullen in den loop van dit jaar worden afgeleverd. De Fokker S 9. een tweedekker, is een tweepersoons open lesvliegtuig, dat bestemd voor de eerste vlieg-opleiding. Voorts is aan de Fokkerfabriek opdracht verleend voor de vervaardiging van 20 wa- VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Nog steeds is er zeer zware ijsgang op het IJsselmeer. Van de drie in moeilijk heden verkeerende tankschepen is er een waarschijnlijk gezonken. De „Von Geu sau" moest gisteren de reis weer staken. De herdenking van het jubileum van de Weermacht in de verschillende garnizoe- Een uiteenzetting over de Erfpachts kwestie te Amsterdam. Halifax en Chamberlain vertrekken vandaag naar Rome. Rechtsche successen in Catalonië; link- sche in Estremadura. Palestijnsche Arabieren richten zich tot Mussolini. In de kwestie Munkacs is voorloopig een accoord bereikt. IETS KOUDER Voor het Noorden en Midden; meest matige westelijke tot noord-weste lijke wind, half tot zwaar bewolkt, kans op enkele regenbuitjes, kouder. Voor Zeeland, Noordbrabant en Limburg: matige tot zwakke wind uit westelijke richtingen, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.6 TBERMOME TERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.0 C. urn:, onder 4.07 uur u. ond. ym. 10.27 tt FIETSERS LICHT OP H Jan. Van 'aav, 4.37 tt. tot 's morg. 7.37 u Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. tervliegtuigen van het type C 14 W. Dit vliegtuig is ontwikkeld uit het be staande type C 11 W. De C 11 W, een drij vervliegtuig, bestemd voor verkennings- dienst, biedt plaats aan drie personen. Het wordt gebruikt als katapult-vliegtuig aan boord van de kruisers van de Nederlandsche marine. Waarschijnlijk zal het type C 14 W gebruikt worden aan boord van de nieuwe torpedojagers. Tenslotte zullen de vyf reeds bestelde en in aanbouw zijnde twee-motorige Fokker T 8-watervliegtuigen (oj drijvers) met zeven stuks worden uitgebreid. HET CENTRAAL STATION TE UTRECHT Herbouw bovenverdieping In moderne stijl UTRECHT, 10 Januari. Naar wij van de directie der Nederlandsche spoor wegen vernemen, kan thans als vast staand worden aangenomen, dat de her bouw van de boven-verdieping van het Utrechtsche Centraal Station in moder ne stijl zal geschieden, zoodat een har monieus geheel zal worden verkregen. KATWIJKSCHE TREILER MET MACHTNESCHADE TERSCHELLING, 10 Januari. Op de Noordzee drijft een Katwijksche treilen de KW 18, met machinesrhnde rond De opge geven positie van het srhip is 53 gr Br. en 4 gr. O. L. De sleepboot „Holland" van de Reoderij Doeksen is onderweg naar de KW IS ten einde assistentie te verleenen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1