lliruiur jCriïtscIjf (£ourmtt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Amerika komt dichterbij De NederlandFche weermacht jubileert atrorounttntsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfte zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling j Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j No. 6595 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 MAANDAG 9 JANUARI 1939 19e Jaargang S&berttntitpriptn: Van I tot 3 regels|.17'/a Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend O.IO Er is een tijd geweest, en deze is nog Sliet zoo heel lang geleden, dat er tus- schen de Vereenigde Staten en Europa een grooter afstand scheen te liggen, dan die welke gevormd wordt door het wijde, tusschenliggende water van den Atlan- tischen Oceaan. Want verschillen van opvattingen en inzichten kunnen men- schen en staten nog effectiever scheiden dan een aantal lengte- of breedtegraden zulks doen. Dat was in de jaren, dat na den gewonnen oorlog een moreele en economische malaise over de wereld ging, omdat de onoplosbare problemen van fi nancieel en commercieel verkeer de nei ging tot het opstellen van telkens nieuwe slagboomen in de hand werkten. Toen meende men, aan gindsche zijde van den wereldoceaan, zelfgenoegzaam te kunnen zijn, al was het dan ook niet zoozeer den zin, welke later het begrip autarkie opnieuw zou munten. Men kan echter moeilijk eenzaam zijn, 'temidden van een menigte die in beroe ring is; de Amerikanen gingen zulks ge leidelijk ondervinden. De wereldbelangen, in den meest algemeenen zin. zijn als een fijn verweven spinrag, hetwelk aan enkele sterke, doch uiterst gevoelig vibreerende hoofddraden, is opgehangen. Of nu cen trum of periferie worden aangeraakt, het geheele samenstel trilt mede, en als de beweging al te forsch wordt dreigt er heil, gelijk uit elke te scherpe spanning. In leidende kringen te Washington werd zulks meer en meer beseft, maar men zat er met de moeilijkheid, in de breede lagen des volks de gedachte van solidariteit met Europa om zijn zelfs wille door te doen dringen. Zoo liet Roosevelt in de eerste helft van 1938 bij de verschillende gelegenheden, dat hij het woord nam. nog steeds een vrij vaag, moraliseerend geluid hooren, als een prediker, die op ethische gevoelens zonder meer een be roep meende te kunnen doen. Tenslotte echter hebben de staten, waartegen zijn herhaald betoog zich aldus richtte, door te volharden in hun geweldspolitiek en hun uitdagingen van het wereldgeweten, ïn het groote Amerikaansche volk zelf iets wakker geroepen, hetgeen men zou kunnen karakteriseeren als het verzet van het hart tegen het al te koele verstand. Er waren daartoe noodig ernstige vergrijpen tegen Amrikaansch materieel en ideëel bezit in China, van de zijde van Japan: liquidatie van het Tsjechoslowaaksche minderhedenprobleem, door een onge hoord krasse oorlogsbedreiging, van de zijde van Duitschland, en tenslotte een aanwakkerend antisemitisme, hetwelk in het Derde Rijk, maar dan toch ook in Italië, tot zulke extrfem onmenschelijke dirfgen kwam. Vermelding verdient ook de sterk toenemende fascistisch-natio- naal-socialistische invloed in Zuid- 'Amerika, het brutale optreden van de Japansche visschers-spionnen aan de kust van Alaska, en het ontdekken van het Wijd vertakte Duitsche spionnage-net over .vrijwel de geheele Staten. Men gevoelde thans de deining van het wereldgebeuren 'in 't Verre Oosten en in de Oude Wereld als het ware tot op de eigen stranden; van Stap tot stap volgde de Amerikaansche I politiek deze indicaties, zich voorzichtig .voortbewegende in de richting van nau wer contact met Groot-Brittannië, en via het Empire ook met West-Europa. Bij een bezoek van officieelen aard aan Ca nada kon Roosevelt beginnen met de ver klaring, dat de Vereenigde Staten zich voor de integriteit van dit territoir mede verantwoordelijk achtten. Later, tijdens de spannende Septemberdagen, volgden Roosevelts aansporingen om te streven naar een vreedzame oplossing. Ten slotte, toen de Jodenvervolging in 't Derde Rijk zoo ongehoorde afmetingen aannam en heel Amerika van verontwaardiging popelde, volgde het terugroepen van den ambassadeur uit Berlijn, verinnigde in gelijke mate het contact met Groot-Brit tannië, en volgde de scherpe nota aan het adres van Japan, dat men zeker geen ge noegen zou nemen met de „nieuwe orde", welke Tokio eigenmachtig voor China proclameerde, zonder met de belangen van dit land zelf. of van de onderteeke naars van het negen-mogendheden-ver- drag, rekening te willen houden. Van wijder spanning getuigde nog het voor nemen, Japan en Duitschland door middel van repressailles tot rede te brengen, zoo deze landen voortgingen, den Amerikaan- schen handel door steeds openlijker dis criminatie te benadeelen. Inmiddels was ook te Lima nauwer contact genomen met de Zuid-Amerikaansche staten, en wist men tot een pan-Amerikaansche solidari teitsverklaring te geraken, die voorloopig nog wel louter papier is, doch waaruit in de toekomst nog wel eens iets van meer belang voortspruiten kan. Nieuw uitzicht i biedt ook de Britsche houding, die even eens ten opzichte van de Japansch-Chi- neesche problemen krachtiger wordt; ook Engeland overweegt nu anti-Japansche i maatregelen en versterkte Chineesche jcredietep, terwijl men op een rustige, niet iö het oog vallende wijze doorgaat uit zijp Europeesche belemmeringen een uitgang te zoeken. Zoo ziet men geleidelijk het initiatief, hetwelk voor zeer kort bijna uit sluitend van den driehoek Berlijn-Tokio- Rome uitging, zich naar de conjunctie Nieuw-York-Londen-Parijs verplaatsen Want ook Frankrijk heeft zich den laat- sten tijd tegenover Italië buitengewoon krachtig getoond. Achter de groeiende Engelsch-Amerikaansche bewapeningen ziet men voorts dingen, die van voornaam belang zijn, n.l. een parate politieke hou ding, en de beschikking over financieele fondsen, waarover geen enkele andere macht ter wereld in zoo ruime mate kan beschikken. Door al deze dingen is Ame rika aanmerkelijk dichter bij onze Oude Wereld geraakt, en gaat men ook in Ber lijn dit kolossale land zi :n. niet meer in een verkleind perspectief, doch in zijn ware verhoudingen. Men mag reeds nu zeggen, dat het zijn beschuttende scha duw over de geteisterde samenleving der na-oorlogsche volken begint uit te strek ken. Moge zulks dienen, niet voor het wekken van nieuwe verbittering, doch van dien „good-will", waaraan onze tijd, meer dan ooit tevoren, zulk een schrijnende behoefte heeft. Ds Niemöllers broer predikt Protesteert tegen beschuldigingen DsXWillhiielm Nieanöller, de broeder van ds. Martin Niemöïler, die sinds Juli 1937 gevan gen gehouden wordt, heeft gistermorgen den dienst im. de behjdeniökerk te Dahlem geleid. Hij las een boodschap voor vain den kort ge leden gehouden „Duitschen dag" vam de be lijdende kerk, waarin er gewezen wordt, dat de leiders der kerk van verraad beschul digd worden, omdat zij wegens het dreigende oorlogsgevaar een boetedienst wilden houden. „Hiet volk moet te gronde gaan'', zoo heet het daarin, „indien de brengers van Gods Woord de waarheid niet mogen spreken." Voorts merkte de predikant op, dat de kerk, ondanks den ernst van den toestand, nog steeds geen eenheid vormt, reden waarom de staat haar een „schijmsynode" opgedrongen heeft, die tot dusver geen acht heeft geslagen op alle voor stellen van de kerk. Ds. Niemöller sprak over 2 Cor. 614 en 7:1. (In dezen tekst wordt alle gemeenschap met ongeloof en ongerechtigheid afgewezen). BEENDEREN VAN EEN MAMMOET OP DE VELUWE Oudheidkundige vondsten bij Lunteren LUNTF.REN, 9 Jam. Bij het z.g. Hondslog aan den Harskaimperw eg heeft een grind- graver eenige beenderen blootgelegd, die door Dr Raven van de Rijksuniversiteit te Utrecht, met behulp van andere deskundi gen onderzocht zijn. De beenderen bleken afkomstig te zijn van een mammoet, hetgeen zeer opmerkelijk ls, daar tot dusverre op de Veluwe van deze dieren nimmer iets gevonden werd. Een •ervel en een kies bevonden zich nog in gaven toestand, de andere beenderen vielen na aanraking uiteen. Voorts werd op dezelfde plek een blik- sembuis (fulguriet) blootgelegd, welke in den zandbodem is onstaan door bliksem- Convooi in kruiend ijr bekneld geraakt Drie tankbooten looperi gevaar in elkaar gedrukt te worden Bemanning loopt over het ijs naar de kust HINDELOOPEN, 9 Jan. Drie tankbooten, t.w. de „Leonide 7", de „Leonide 1" en de „Shell 6", ge sleept door de sleepboot „Tina" van de gebrs. Wagemakers uit Gronin gen, hebben op ongeveer zes kilo meter W.N.W. van Hindeloopen op het IJsselmeer de reis moeten staken tengevolge van het kruiende ijs. De schepen liepen groot ;evaar door het kruiende ijs in elkaar gedrukt te worden. Het convooi was gistermorgen om onge veer negen uur uit Stavoren vertrokken met bestemming Kornaverderzand. Het zou de reis maken via een vaargeul, welke tij dens de vorstperiode door een ijsbreker was opengehouden. Tevoren had men uit Stavo ren Kornwerderzamd opgebeld om te infor- meeren of de geul nog bevaarbaar was, waarop een bevestigend antwoord was ont vangen. Veiligheidshalve echter moesten de boo ten op onigeveer zes kilometer W.N.W. vain Hindeloopen de reis staken. Kart nadat de schepen gestopt waren, werd de stuurhut van de Leonide I door het kruiende ijs van het dek afgeschoven. Ook onder de twee andere tantóbooten begon het ijs op te schui ven en het gevaar was niet denkbeeldig dat de booten in elkaar gedrukt zouden worden. De bemanning verliet hiero de schepen, sprong r het ijs en begaf zich aan boord van de sleepboot. Een kwartier nadien, om ongeveer elf uur, achtte men den toestand op de sleepboot ook niet meer ,reilig, zoodat men ook deze verliet. Alleen de bemanning van de „Tina" zelve, bleef aan boord. De uit acht leden bestaande bemanning van de drie tankbooten, waaronder de vrouw van den kapitein van een der booten, aan vaardde loopend over het ijs den tocht naar Hindeloopen, waar zij anderhalf uur later aankwam. Een der opvarenden, die invalide was, heeft men door middel van een ge ïmproviseerde slee over het ijs vervoerd. Eenige bewoners van Hindeloopen zijn de opvarenden tegemoet geloopen, om hun een plaats aan te wijzen, waar zij goed aan land konden gaan. De „Tina" zou trachten alleen naar Stavoren terug te keeren. De drie tanks bleven in het ijs liggen. Hun toestand is zeer critiek, vooral van de „Leonide 1", die reeds vrij diep ligt en haast niet meer is te zien. Er bestaat groot gevaar, dat de boo ten in elkaar gedrukt zullen worden. Indien het kruien van het ijs tijdig ophoudt, zal de „Tina" zich weer naar de tankers begeven om ze vlot te sleepen. De „Leonide I", metende 99 ton, was ge laden met 80.000 liter benzine, gasolie en petroleum, de „Leonide 7", metende 181 ton was geladen met 20.000 liter petroleum an 40.000 liter waterballast en de „Shell 6", metende 175 ton, had 30.000 liter waterbal- De Lecxnidebooten zijn eigendom van de fa. J. Vroege te Alblasserdam en de Shellboot behoort toe aan de Koninklijke Petroleum- maatschappij. inslag De buis was eenige meters lang. In de buurtschap de Valk werden bij graafwerk een groot aantal urnen en een klokbeker gevonden. Voorts trof men daai aardewerk aan, waarvan de herkomst nog niet kon worden vastgesteld. Deze belangrijke arohaeologische vond sten zullen binnenkort in den „Koepel", waar reeds tal van oud-Veluweche voorwer pen aanwezig zijn, worden ondergebracht. Zooals gemold vierde minister die Wilde j.l. Zaterdag zijn 60sten verjaardag. Velen heb ben den minister op dien dag van hun belangstel ling blijk gegeven. Niet minder dan twintig bloemstukken werden aan zijn woning bezorgd. Ook kwamen er vele telegrafische en schrifte lijke gehikwenschen bin nen, o.m. van den minis ter-president Dr. H. Colijn. De eerste, die op het Departement van Financiën den minister gelukwenschte hierboven) Minister de Wilde is vandaa was zijn kamerbewaarder. (Zie foto naar Klosters (Zwitserland), vertrokken De regimenten herdenken het 125-jarig bestaan Groote festiviteiten in de garnizoenen Vandaag is alom in den lande herdacht dat onderdeelen van de Nederlandsche weermacht 125 jaar geleden werden opgericht. In vele gevallen zijn daartoe feestelijkheden georganiseerd. Tal van défilé's zijn gehouden, vele geschenken zijn aan geboden en overal heerschte een recht feestelijke stemming. Het zevende en het twintigste te Harderwijk HARDERWIJK, 9 Januari. Het 125- jarig bestaan van de beide infanterie- regimenten (het 7de en 20ste) wordt he den hier op een zeer feestelijke wijze herdacht. Om 6 uur begon het met een feestelijke reveille, gevolgd door een bij zonderen morgenmaaltijd. De beide regiments-commandanten hebben in de Oranje-Nassau-kazerne en de Jan van Nassau-kazerne, ieder voor hun reg., de feestrede uitgesproken en daarb:j gewezen op hetgeen het regiment of de onderdeelen, waaruit het werd samengesteld, hebben ge presteerd. Aan alle dienstplichtigen werd vervolgens een boekwerkje, bevattende de regimentsgeschiedenis, uitgereikt. De beide regimenten rukten daarna op naar het marktplein, waar ze „en masse" werden opgesteld. Om kwart over 10 hadden de autoriteiten zich op het bordes verzameld en sprak de burgemeester, de heer De Jong Saakes, de beide regimenten toe, feliciteerde het gar nizoen en bood bloemen aan. Hierna kreeg de w.n. burgemeester van Amsterdam, wet houder mr. G. C. J. D. Kropman, het woord, die in een korte rede de gelukwen- schen van de hoofdstad, waar het zeven de vroeger in garnizoen heeft gelegen, overbracht. Met een korte toespraak bood de voorzit ter van het comité, burgemeester De J011. Saakes, daarna aan den garnizoens-com- mandant de instrumenten, bestemd voor de beide infanterie-regimenten van zijn brigade, die te Harderwijk liggen, aan. Het korps nam vervolgens zijn plaats tus- schen de opgestelde troepen in en gaf als eerste geluid in het openbaar het „Wilhel mus". Nadat nog een enkele marsch ten ge- hoore was gebracht, begon het défilé voor de autoriteiten, die zich op het bordes van het stadhuis hadden opgesteld. Hier bevond zich o.a. de commandant van het veldleger, luit- generaal baron van Voorst tot Voorst Vanmiddag is in de garnizoens-cantine een feestvoorstelling gegeven voor de dienst plichtigen, terwijl van half drie tot vier uur in de officierscantine van „Kranenburg- Noord" een receptie werd gehouden, waar talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten hun gelukwenschen kwamen aanbieden. Te Nijmegen het elfde en het vijftiende NIJMEGEN. 9 Januari. Vandaag werd te Nijmegen op officieele wijze het 125-jarig beetaan van het 11 de en het 15 de regi ment infanterie herdacht Er heerschte een feeststemming, zoowel onder de militairen als onder de burgerij en reeds om half elf des morgens had zich een groote menigte verzameld op het uit gestrekte Molenveld, waar namens de bur gerij aan de commandanten van hef 11 de en 15 de regiment het feest en tevens her inneringsgeschenk werd aangeboden, be staande uit vier diepe trommen voor het 11de regiment en een diepe trom voor het 15 de regiment infanterie, welke laatste infanterieregiment thans reeds gedeeltelijk it garnizoen ligt te Grave, waar reed6 Vrij dag j.l. namens de burgerij dirie diepe trom men waren aangeboden. Na deze aanbieding der trommen maak ten de manschappen een feestmarsch door de stad, vergezeld van het militaire muziek korps, terwijl tegelijk de nieuwe trommen geroerd werden. De troepen marcheerden ook langs het bordes van het Concertgebouw „De Vereeniging", waar de burgerlijke en militaire autoriteiten het défilé gadesloegen. Hiermede waren de ochtendplechtigheden afgeloopen. In den namiddag werden de soldaten van beide regimenten onthaald op bioscoopvoor stellingen in de Nijmeegsche theaters. De commandanten van beide jubileerende regimenten, luit kol. T. J. Recser en luit. kol. De Bock hielden in den namiddag een receptie in den foyer van „De Vereeniging". De dag wordt besloten met een grooten feestavond in de concertzaal van „De Ver eeniging", waar door de manschappen van het garnizoen-zelf een varieerend program wordt afgewerkt bestaande uit muziek, zang tooneel en sport Vier regimenten te Amersfoort AMERSFOORT, 9 Januarfi. De viering van het 125-jarig bestaan van het hier gelegerde eerste regiment huzaren eu het 5e. 16e, 18e en 21ste regiment infan terie, is ingezet door de huzaren. De Von Huegenin-manege van de Prins Willem kazerne was voor deze gelegenheid smaakvol met oranje en vlaggedoek ver sierd. evenals de schermzaal, terwijl een gedeelte van den voorgevel yan liet hoofdgebouw van tallooze gekleurde gloeilampjes was voorzien, die in het duister van het plantsoen een sprookjes achtig effect sorteerden. Tusschen elf uur en half twaalf kwamen de reünisten in Amersfoort aan. Zij werden begroet door pittige marschmuziek, uitge voerd door de vrijwillige kapel van bet eer ste regiment huzaren. Tegen het middaguur verzamelden de officieren, alsmede de reünisten met hun dames zich ten stadhui- ze. waar zij door het gemeentebestuur offi cieel werden ontvangen. De burgemeester, Mr. J. C graaf van Rand w ij c k. hield in de raadszaal een hartelijke toespraak, die beantwoord werd door den regiments-commandant, den lui tenant kolonel van den generalen staf, AL R. A. Bischoff van Heemskerck. Demonstratie in de manege De middag werd voor een belangrijk deel ingenomen door de afwerking van een zeer gevarieerd programma in de Von Huegenin- manege, waaraan de officieren, onderofficie ren, korporaals en huzaren van het juibilce- rende regiment meewerkten. De uitvoering mocht zich in de belangstelling van tal van militaire autoriteiten verheugen. Tot hen behoorden generaal-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, inspecteur der cava lerie, tevens commandant der lichte brigade, generaal-majoor A. R van der Bent, adju dant 1. b. d. van H. M .de Koningin, com mandant der vierde divisie en bevelhebber in de vierde militaire afdeeling, luitenant- generaal b. d. H. A. C. Fabius, oud-regiments commandant, generaal-majoor b. d. E. H. Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen, generaal-majoor b. d. A. Diemont en vele anderen. Receptie De middaguitvoering werd gevolgd door een buitengewoon druk bezochte recèptie. Van de lange reeks sprekers noemen wij ge neraal-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, inspecteur der cavalerie, tevens commandant der lichte brigade, generaal- majoor A. R. van den Bent, commandant van de vierde divisie, kolonel A. de Vries, commandant van de achtste inf.-brigade, den heer Ant. Hofkamp, die namens de bur gerij een aantal vanen en baaiieren voor de huzarenkapel aanbood, den burgemeester van Amersfoort, Mr. J. C. graaf van Rand- wijck, luit-generaal b. d. H. A. C Fabius, die een zilveren tafelornament met oorkonde offreerde, luit-kolonel C. H. Labouchère, die het regiment namens de reserve-officieren en oud-reserve-officieren met twee zilveren kandelaars verrijkte en luit-kolonel Jkr. S. M. S. A. A. de Marees van Swinderen, die een zilveren bel schonk. Er waren zeer vele bloemstukken en andere bewijzen van em pathie gezonden. Aan het einde van de receptie heeft de regiments-commandant, luit-kolonel M. R. A Bisschoff van Heemskerck dank gezegd voor de aangeboden gelukwenschen en geschen ken. De luchtbeschermingsoefening in Zuid-Holland Controle door twee vliegtuigen Men meldt ons officieel: Gedurende de luohtbechermingsoefening c-p 19 Januari zullen, behalve door de politie ter plaatse, de verduisteringsmaatregelen door twee vliegtuigen uit de lucht worden gecontroleerd vanwege de inspectie voor de luchtbescherming en de scheepvaart-commis sie. Voorts zullen in een aantal gemeenten op uitgebreide schaal proefnemingen worden gehouden met verschillende modellen van riohtlampen ten dienste van het verkeer. Met het oog op het belang van de pro in- cie Zuid-Holland uit een luchbbeschcrmings- oogpunt, wordt deze eerste Zuid-Hollandsche gewestelijke luchtbeschermingsoefening van groote waarde geacht. OP ONBEWAAKTEN OVERWEG GEDOOD LANDSMEER, 9 Januari. Op den onbe waakten overweg bij Punnerland is van nacht te omstreeks twaalf uur de 21-jarige J. Schaap uit Den 11 p. die op de fiets uit de richting Purmerend huiswaarts keerde, door den laatsten trein gegrepen en gedood. Schaap was onlangs uit Spanje terugge keerd, waar hij geruimen tijd met de re- geeringstroepen had meegevochten. UIT DE A.R. PARTIJ A.R. candidatenlijst voor de Prov. Staten in Friesland De candidatenlijst voor de Prov. Sttatcn van Friesland zal als volgt luiden: 1. T. Nau- ta te Dokkum; 2. A. Meinesz te Huizum; 3. W. W. v. d. Kam te Heerenveen; 4. Mr. A. W. Haan te Sneek; 5. B. Anema te Mi'n- nertsga: 6. M. U. Dijkstra te Anjum; 7 J. D. Schuilinga te Surhuisterveen; 8. G van Raaij te Leeuwarden; 9. R. L. v. d. Scheer te Drachten; 10. S. A. Zandstra te Wommels; 11. S. van Abbema te Schettens; 12. G. v. d. Kooi te Nes (W. D.); 13. B. Visser te Garijp; 14. J. de Boer te Haulerwijk; 15. M. F. de Vries te Lemmer; 16. Dr. S. Ferwerda te Harlingen; 17. P. van Tuinen te Dokkum; IS. Mr. J. v. d. Schaaf te Leeuwarden; 19. K. Holtrop te Oudeschoot; 20. J. Wind te Heeg De lijsttrekker staat nog niet vast; op !e komende vergadering van de A.C.K. in 'riesland moet uit de nummers 1 tot en mei 1 de definitieve lijsttrekker worden aange- Van de thans zittende leden keeren ie lieeren N. Hoeksma te Leeuwarden. D. v. d. Sthanf te Leeuwarden, S. L. Svtsma te Dok- kbm en B Visser te Garijp niet in de Sta ten terug, VOORNAAMSTE NIEUWS Oil Nummer bestaat uit TWEE bladen Te Leiden is de algemeene vergadering gehouden van hei Verbond van Chr. Let terkundige Kringen. De jaarvergadering van de Ned. Chr, Reisvereeniging te Rotterdam. Op de Veluwe zijn beenderen van eeü mammoet gevonden. De Ned. Heide Mij heeft een groot complex „De Klotterpeel" aangekocht. Een convooi, bestaande uit drie sleep- schepen en een sleepboot is nabij Hinde loopen in ernstige moeilijkheden geraakt. Men vreest dat het kruiende ijs de schepen zal vernielen. Het onderzoek in de Amsterdamsche Erfpachtskwestie. Nieuwe strubbelingen aan de Hon-. gaarsch-Tsjechoslowaaksche grens. Japansch generaal verwacht een hon derdjarigen oorlog. In Estremadura en Catalonië wordt: levendig gevochten. Tom Mooney is in vrijheid gesteld. REGEN, MINDER ZACHT Voor het geheele land: Aanvanke lijk krachtige, later tot matig afnemende zuidelijke tot zuidwestelijke wind, aanvan kelijk toenemende bewolking, met kans op regen, later weer gedeeltelijk met wellicht enkele lichte regenbuitjes, iets minder zacht. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 757.4. 10 ERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8.2 C. TIETSERS LICHT OP 10 Jan. Van 's av. 4,36 u. tot 's morg. 7.38 Nu behoeft hij zijn „auto" nog niet te laten verzekeren. Moor later - als hij een echte heeft - dan wel En hij weet reeds waar Hij hoorde t al dikwijls zeggen: Dr F. K. H. Kossmann Bü K. B. van 22 December 1938, is aan Dr J. A. Vor der Hake, rector van het Lyceum te Baarn, op zyn verzoek, eervol ontslag ver leend als lid van de Rijkscommissie van Ad- ies inzake het Bibliotheekwezen en is be noemd tot lid van bovengenoemde commissie Dr. F. K. H. Kossmann. bibliothecaris van de Biblio5theek en Leeszalen der gemeente Rot terdam. UIT OOST- EN WEST-INDIE De zaak der zedenmisdrijven Huis van bewaring thans geheel vol MEDAN, 9 Januari. (Aneta). Zaterdag zij-n op last van den officier van justitie drie inlanders en een Chinees gearresteerd, die er van verdacht worden als „souteneurs" te zijn opgetredert in de bekende zedenzaak. De verhooren werden tot diep in den nacht voortgezet. Gisteren en heden zijn verschei den huiszoekingen gedaan, als gevolg waar van vermoedelijk binnenkort wederom ar restaties te verwachten zijn. Het huis van bewaring voor Europeanen is thans geheel gevuld, waarom de inheemsche strafgevan genis te Bindjci voor eventueel volgende ar restanten is ingericht Deze gevangenis ts tevens onder F.uropepsch beheer gesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1