Jliruuir ^eiïtsdre ©nitron t Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken DE WESTERSCHE DEMOCRATIEtN Roosevelts boodschap aan het Congres jafjonranuntsprijK: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is Z35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.5Q Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Ct NO. 6592 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 DONDERDAG 5 JANUARI 1939 19e Jaargang atrtjertentitprfóen: Van I tot 3 regels f 1.17'/» Elke regel meer022'/i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureao wordt berekend'0.10 De beide groote Westersche democra tieën, met name Frankrijk en Groot-Brit- tanië, hebben in 1938 over het algemeen geen gunstige jaarrekening kunnen maken. Zij verkeerden tegenover Duitschland en Italië in de positie van de bezitters tegen over de bezitloozen, en zagen zich ^>or den expansiedrang der autoritaire staten tot het aannemen van een defensieve hou ding genoopt. Verdediging draagt ten op zichte van aanval een negatief karakter, en veelal is het uiterst moeilijk, daarvoor een ware, algemeene bezieling te wekken; het gejuich en hoera-geroep vindt men doorgaans aan de zijde van den aanval ler, Weinig verwondering behoefde het dan ook te wekken, dat zoowel in Londen als in Parijs in den aanvang des jaars de politieke koers onzeker was, en dat men in allerlei kring ongerustheid aan den dag bleek te'leggen omtrent de naaste nationale toekomst. Aan weerszijden van het Kanaal Irof men lieden aan, die blijkbaar moeite hadden, in dit opzicht een minderwaar digheids-complex te onderdrukken. Of schoon zij wars waren van de dictatoriale methoden, die zoo weinig ruimte laten voor individueele ontplooiing, moesten zij tevens met spijt erkennen, dat in de staten y/aar de dictators het regiem voerden, on danks verschillende zeer ongunstige om standigheden, vorderingen werden ge maakt gelijk men zelf, met „vrijheidsdres suur", niet licht terzij kon streven. In Frankrijk was het aanvankelijk een ge modder met kabinetten van korten levens adem, welke bovendien hopeloos experi menteerden op sociaal en economisch ter rein, ten detrimente van de nationale wed vaart en eenheid. In Londen openbaarde zich een verschil van politiek gevoelen ten opzichte van de tegenover Rome en Berlijn te voeren politiek, hetwelk een breuk tengevolge had tusschen Chamber lain en zijn minister van buitenlandsche zaken Eden, een lijn die eenigszins zich afteekende als een scheiding tusschen de oudere en de jongere generaties. Gelijk men weet vertegenwoordigde Eden het geslacht, dat den oorlog had meegestreden aan de zijde der overwinnaars en meende tu kunnen vasthouden aan dezelfde idea len, waarvoor men destijds het leven had ingezet: trouw aan verdragen, internatio nale veiligheid door middel van ge meen overleg, het ideaal van een ondeel- baren vrede. Toen Chamberlain dezen medewerker opgaf, om tezamen met Ha lifax naar Europeesche toenadering te streven in een geest, welke aan de dagen van vóór 1914 herinnerde, had zulks een geleidelijken ommekeer ten gevolge. Het Foreign Office was niet langer ervoor ge porteerd, Rusland een belangrijke rol te laten spelen; het stond eveneens afwe rend tegenover het Fransche streven van een kunstmatige politiek van bondgenoot schappen, overal in ons werelddeel, welke geen ander doel had dan een ongewensch- te omtuining rond Duitschland in stand te houden. Aanvankelijk werd door de Bntsche di plomatie getracht, of men de as Rome— Berlijn, waaraan men niet veel weerstand meende te hoeven toekennen, door toena dering tot een dezer beide partijen zou kunnen teniet doen. De Oostenrijksche Anschluss-affaire, waarbij Italië zorgvul dig in het Duitsche zog bleef varen, toon de aan. dat men zich hierbij had misrekend. De bond Rome—Berlijn bleek een werk en belangen-gemeenschap, die goed in el kaar zat, zoodat men de inlijving van Oos tenrijk werkeloos moest aanzien. Ook de regeling van het Spaansche probleem bleef haken aan gelijke moeilijkheden, en zoo zagen Engeland en Frankrijk zich meer op elkander aangewezen. Zulks ging voor een deel ten koste van de politiek van de Quai d'Orsay, hetwelk duidelijk aan den dag trad, toen de Tsjechoslowaaksche affaire de geesten begon te verontrusten. Engeland nam, door middel van Runci- man, de zaak in handen; Frankrijk volgde, omdat het zonder den Britschen rugge steun, met eventueel alleen de onbetrouw bare hulp der bolsjewisten, de peultjes niet zou kunnen doppen.. Runcimans bemidde ling strandde, ten deele omdat men in Pr^ag geen voldoende besef aan den dag legde voor de gewijzigde internationale atmosfeer, doch Engelands volmacht blééf, en leidde, via Berchtesgaden en Godes- berg, tot het vergelijk der vier van Mün- chen. Zoo werd Frankrijks positie, wat zijn bondgenootschappen in Midden- en Zuid-Oost-Europa aanging, ont manteld, en geraakte Rusland als interna tionale factor op den achtergrond. Doch mede door middel van het Paasch-verdrag met Italië verkreeg Groot-Brittannië een begin van nieuwe veiligheid in eigen we relddeel, en door München een uitzicht op een breedere regeling, waardoor 't als im perium de handen voor actie elders zou kunnen vrijkrijgen. In dit verband moeten wij den blik wat wijder laten gaan, namelijk naar de krach ten op den achtergrond. De „Dritte im Bunde" der autoritairen wij bedoelen Japan welke met groeiende driestheid in Oost-Azië begon op te treden, zou slechts in toom kunnen worden gehouden, zoo Europa rustiger werd. Doch tevens was daartoe noodig, dat de Vereenigde Staten, als tweede Angelsaksische demo cratische mogendheid, bereidheid gingen toonen tot nauwer Samenwerking. Het lang verbeide handelsverdrag tusschen Washington was daarvan een gunstig symptoom; de geweldige bewapening, waaraan Uncle Sam met vlijt arbeidde, duidde eveneens op een ontluikenden nieuwen geestestoestand. Tenslotte had de vervolging, waaraan de Duitsche Joden bloot stonden, de voor Engeland voordee- lige uitwerking, de Amerikanen in hun breede lagen wakker te schudden en tot meerder samenwerking met de west-Euro- peesche democratieën gezind te maken. Maakt men van dit alles een recapitulatie, dan ontwaart men, dat voor Duitschland en Italië in het afgeloopen jaar de o n- m i d d e 11 ij k e voordeelen waren, en voor Frankrijk en Engeland de dadelijk tastbare verliezen, doch elke balans, in zakenleven en in politiek, geeft slechts een momentopname. Lonèen voert een politiek die verder ziet dan heden, of morgen, het bereidt zich zoowel door een verstevigd nationaal leven, als door nau wer contactname met zijn vrienden, op de toekomst voor. Het is in Gods hand of deze, gelijk ook Chamberlains innige hoop is, door het vinden van vergelijken voor spoed en waren vrede zal brengen, dan wel het zwaard. Voorloopig constateeren wij nog. geen opklaring, doch wel het dui delijker aan den dag treden van nieuwe machtsverhoudingen. Statenverkiezingen te Utrecht op 19 April' Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht hebben de verkiezing van de leden der Pro vinciale Staten van dit gewest bepaald op Woensdag; 19 April a.Sj Amerika weigert Japans positie te erkennen Geen „nieuwe orde" per decreet TOKIO, 4 Januari. (Havas) Van daag is de nieuwe Amerikaansche nota aan Japan, welke 30 Dec. j.l. aan Gaimusho werd overhandigd, te Tokio gepubliceerd. Het is een lang document, in zeer krachtige bewoordingen vervat, dat feitelijk de weigering bevat, om de spedale positie van Japan in het Verre Oosten te erkennen, doch, waarin wordt verklaard, dat de Vereenigde Staten bereid zijn, de voorstellen van Japan inzake een wijziging van de open deur politiek in China te overwegen, mits deze voorstellen redelijk en rechtvaar dig zijn. De Amerikaansche regeering wei gert te erkennen, dat een mogend heid het recht heeft, een „nieuwe orde" te decreteeren in een gebied, dat niet onder haar souvereiniteit valt. De Amerikaansche regeering voegt hieraan toe, dat zij niet goed zal keuren, dat zij in haar rechten tekort wordt gedaan. In bevoegde kringen is men ge troffen door den meer krachtigen toon van de Amerikaansche nota en eveneens door het feit, dat haar publicatie samenvalt met den val van het kabinet-Konoye. A V A N G SCHOENEN HET BETERE MERK! WERELDCONFERENTIE VAN DE CHR. JEUGD Wordt van 24 Juli tot 3 Augustus te Amsterdam gehouden Er komen 1500 afgevaardigden uit de heele wereld Naar wij vernemen zal een groote we reldconferentie van de Christelijke Jeugd dit jaar te Amsterdam gehouden worden. Van 24 Juli tot 3 Augustus zullen 1500 afgevaardigden van alle Christelijke Jeugdorganisaties over de geheele wereld, waaronder 300 C.J.M.V.-ers van alle nationale verbanden, in een conferentie bijeen komen. Het doel van de conferen tie is, te ontdekken wat het lidmaatschap van de wereldwijde Christelijke gemeen schap beteekent voor hen en voor de beweging die ze vertegenwoordigen, ten opzichte van de geweldige problemen van de moderne wereld. De organisatie verkeert al in een ver gevorderd stadium en binnenkort zullen meer mededeelingen gedaan kunnen worden. „Van overzee loeien stormsignalen" Drie onontbeerlijke instituten: godsdienst democratie en vertrouwen „Dictatuur brengt kosten mee die het Amerikaansche volk nooit zal betalen!" Gisteren heeft Roosevelt aan het Congres een presidentieele boodschap voorgelezen, waarin hij allereerst erop attendeerde, hoe hij reeds bij vorige ge legenheden het parlement der Vereenig de Staten gewezen had op buiten de grenzen heerschende verwarring en op de noodzakelijkheid, binnen de grenzen het eigen huis in orde te brengen, wijl van overzee stormsignalen loeien, 't Is noodig, bij de opening van het 76ste con gres, dat ik andermaal daarop wijs. De oorlog, die ide wereld in brand dreigde te zetten, is weliswaar voor komen, doch het word* steeds duidelijker, dat de vrede niet verzekerd is. Overal rondom ons woeden niet ver klaarde oorlogen, militaire en econo mische. Overal rondom ons groeien steeds doodelijker bewapeningen, mili taire en economische. Overal rondom ons dreigt nieuwe agressie, militaire en eco- mische. De stormen, die van buiten komen, bedrei gen drie instituten, die van oudsher voor de Amerikanen onontbeerlijk zijn geweest Het eerste is de godsdienst. Het is de bron van de andere twee: democratie en internatio naal vertrouwen. In de moderne beschaving vullen alle drie elkaar an. Waar de vrijheid van godsdienst werd aan gevallen, kwam de aanval van kanten, die tegen de democratie zijn.Waar de democratie verdrongen is, verdween de geest van de ge loofsvrijheid en waar godsdienst en demo cratie verdwenen, hebben het vertrouwen en het recht in internationale aangelegenheden plaats gemaakt voor hebzucht en bruut ge weld. In een samenleving, die den godsdienst, de democratie en de goede trouw tusschen de naties op den achtergrond dringt, kan geen plaats zijn voor de idealen van den Vrede vorst De Vereenigde Staten verwerpen zulk een orde en behouden hun oude geloof. Er komt een tijd in het leven der men- schen, dat zij bereid moeten zijn, niet slechts hun haardsteden te verdedigen, doch ook de leerstellingen van geloof en menschelijkheid, waarop hun kerken, hun regeeringen en zelfs hun beschaving zijn gebaseerd. De ver dediging van den godsdienst, van de demo cratie en van de goede trouw tusschen de volken, 't is alles eenzelfde strijd: Willen wij het eene redden, dan moeten wij thans be reid zijn, alles te redden. Wij weten, wat ons, Amerikanen, zou over komen, indien de nieuwe leer van het ge weld de andere continenten zou meesleuren en het onze binnendringen. Evenmin als an dere landen kunnen wij toelaten, dat wij omringd worden door vijanden van ons ge loof en onze humaniteit. Daarom is het gelukkig, dat wij op dit Westelijk halfrond, onder het gemeenschap pelijk ideaal van den democratischen regee- nngsvorm, een rijke verscheidenheid van hulpbronnen en volken hebben, die samen werken in wederzij dsohen eerbied voor Jen vrede. Wij zullen medewerkan aan de be scherming van dit halfrond, van dezen vre de en dit ideaal tegen de stormen, van welken kant die ook komen. Dit sluit niet ln, dat de Amerikaansche republikeinen zich afzonderen van de vol ken in andere werelddeelen. Het beteekent niet, dat de beide Amerika's zich tegenover de rest van de wereld stellen. Wij honden vast aan onze historische bereidwilligheid overleg te plegen met alle andere landen, opdat de agressie tusschen hen moge ein digen en de bewapeningswedloop ophoude en de handel vernieuwd worde. Doch de wereld is zóó klein geworden en de aanvalswapens zijn zóó snel, dat geen land in zijn vreoeswil veilig kan zijn, zoo lang er maar één machtige natie is, die weigert haar grieven aan de raadstafel te regelen. Want als een regeering, die over een groote hoeveelheid oorlogstuig beschikt beslist een politiek van geweld wil, geven de verdedigingswapens de eenige veiligheid. Op zijn allerminst echter kunnen en moe ten wij ieder optreden of gebrek aan optre den vermijden, dat een aanvaller zal aan moedigen, helpen en sterken. Dit leeren wij, wanneer wij bedachtzaam trachten de neu traliteit wettelijk te regelen. Onze neutra- liteitswetten kunnen ongelijk en onbillijk werken en met name steun verleenen aan den aanvaller en dezen onthouden aan het slachtoffer. De zucht tot zelfbehoud moet er voor waarschuwen dat wij dit in de toekomst niet meer laten gebeuren. Wij hebben nog iets geleerd de aloude les dat de kans op een aanval ontzaglijk verkleind wordt door den veiligheidsmaat regel, die een altijd gereed zijnde defensie is. Roosevelt voegde hieraan toe. dat binnen enkele dagen een speciale boodschap tot het congres zou worden gericht, waarin maat regelen zouden worden aanbevolen voor het op peil brengen van de landsverdediging. Voortgaande zeide de president, dat een sterke eensgezinde natie vernietigd kan worden, als zij niet voorbereid is op een plotselingen aanval, doch zelfs een natie, die van zuiver militair standpunt bezien goed bewapend en goed georganiseerd is, kan een nederlaag lijden, als zij verzwakt wordt door onderling gemis aan vertrouwen en bedreigd wordt door klasse-vooroordee- Tegenover de moeilijkheden in de wereld moet nationale eenheid worden gesteld. Als een andere regceringsvorm bij zijn aanval' op de democratie een eenheidsfront kan bieden, moet tegenover dezen aanval ook een eensgezinde democratie worden gesteld. President Roosevelt Zulk een democratie kan en moet in de Vereenigde Staten bestaan. Na verklaard te hebben, dat het nationale programma van sociale en economische hervorming een onderdeel van de landsver dediging vormde, dat even fundamenteel is als de bewapening, herinnerde Roosevelt aan hetgeen in de afgeloopen zes jaren tot stand gebracht is op het gebied van de handhaving en de ontwikkeling der natio nale hulpbronnen, het ontwikkelen van den landbouw, het uit den weg ruimen van arbeidsgeschillen en het scheppen van werkgelegenheid voor de jeugd. De president verklaarde, dat zijn doel was, voldoende kapitaal en arbeiders aan het werk te krijgen, om te komen tot een totaal nationaal inkomen van minstens milliard dollar per jaar, bij het bereiken van welk bedrag een aanzienlijke vermin dering van de werkloosheid verkregen zal zijn, terwijl de federale inkomsten voldoen de zullen zijn, om op te wegen tegen het gangbare peil van de contante uitgaven op den grondslag van het bestaande belasting stelsel. De dictatuur, zeide hij, brengt kosten mede, die het Amerikaansche volk nooit zal beta len. De dictatuur zou ons kosten onze gees telijke waarden, het gezegende recht te kunnen zeggen wat wij willen, de vrijheid. Zij zou ons brengen confiscatie van ons ka pitaal, de concentratiekampen, de vrees om op straat te loopen met de verkeerde buren, den dwang om kinderen groot te brengen, niet als vrije menschen, doch als machines Indien het vermijden van deze kosten be gen gaarne dragen opdat ik en mijn kinde ren kunnen ademen in de vrije luciit, ineen vrij land, in een levende en niet in een doode wereld, (langdurig applaus). Roosevelt eindigde met de verklaring, dat de gebeurtenissen in de ovorzeesche landen het den Amerikaans-dien volken hoe langer hoe duidelijker maakten, dat de gevaren, die in het land zelf dreigen, minder te vree zen zijn dan de gevaren van buitenaf, TWEEDAAGSCHE PARTIJCONFERENTIE Op 2 en 3 Februari a.s. Ingevolge een besluit der laatstgehouden vergadering van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen ligt het in het voornemen, ook nog in deze win terperiode, naar de gewoonte der laatste jaren, een tweedaagsche partij- conferentie te houden. Dat zij ditmaal in een anderen tijd des jaars valt dan voor heen vindt zijn oorzaak in de drukke en deels onverwachte parlementaire werk zaamheden van het voorbijgegane najaar. De conferentie zal worden gehouden D.V. op Donderdag 2 en Vrijdag 3 Fe bruari e.k. in het Hotel „Witte Brug" te 's-Gravenhage (Sch< ningen). Deze mededeeling strekt tot voorlooplge kennisgeving. Nadere bijzonderheden be treffende te behandelen onderwerpen, inlei ders en huishoudelijke regeling zullen bin nenkort worden vermeld. Slechts moge reeds thans eraan worden herinnerd, dat deze conferenties het karak ter van cursusvergadering dragen; dat zij dus bedoeld zijn om voorlichting te schen ken aan hen, die door de betrokken instan ties der partij worden aangewezen om de ter conferentie behandelde actueele poli tieke onderwerpen voort en uit te dragen in de vergaderingen der kiesvereenigingen en die in het algemeen belast zijn met de lei ding der partij en haar organen in Dit karakter der conferentie vordert, dat zij in het belang eener vruchtdragende be handeling en bespreking der onderwerpen niet overtalrijk zij. Daarom moet worden vastgehouden aan den regel, dat de Provinciale Comité's en Kamercentrales als regel gemiddeld vijf af gevaardigden, hoofdzakelijk op eigen kos ten, aan de conferentie kunnen laten deel nemen. Vanzelfsprekend behoudt het Q het recht zijnerzijds enkele personen als gasten te introduceeren, voor zoover kan geacht worden, dat de aanwezigheid van dezulken en hun deelneming aan de discussies strek ken kan tot verbreeding en verdieping van het inzicht in de behandelde onderwerpen. De moeilijkheden in de Amsterdamsche Burgerwacht Bestuursmededeelingen van den Nederlandschen Bond s-GRAVENHAGE- 5 Januari. Naar aanlei ding van de persberichten, uitgegeven door het bestuur van de burgerwacht Amsterdam, stelt het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vrijw. Burgerwachten er prijs op het volgende mede te deelen. Ten zeerste wordt het betreurd, dat in deze persberichten verband wordt gelegd tus schen de N.S.B. en de interne oppositie, welke in de B.W. Amsterdam bestaat en tusschen deze oppositie en het bondsbestuur. Door het leggen van dit verband wordt de voorstelling gewekt, alsof er eenige voeling bestaat tusschen de N.S.B. en het Bonds bestuur en wordt getracht tegen de burger wachtbeweging wantrouwen te wekken. Het bondsbestuur werpt dan ook elke be schuldiging, direct of indirect gedaan, dat het in contact zou staan met fascistische organisaties, met groote verontwaardiging van zich. Wat betreft het uit den bond treden van de B.W. Amsterdam, zij volstaan met de mededeeling, dat het bondsbestuur de moti veering van het besluit om het lidmaat schap van den bond te beëindigen, niet deelt. Het geschil, dat tusschen den Bond en- B. W. Amsterdam bestaat, en waarin door hoogerhand tevergeefs is getracht te bemid delen, staat geheel afgescheiden van de in terne oppositie in de B. W. Amsterdam. Het bondsbestuur, evenzeer de redacteur van het Bondsorgaan, die men ook in de oppo sitie-kwestie betrekt- staan geheel buiten de moeilijkheden, welke in de B.W. Amster dam zijn gerezen. Nachtelijke vechtpartij te Uden niL6» Ud^n^ (N'Br-) heeft een vechtpartij plaats gehad, waarbij een 25-jarige koop- wond Q°°r messteken vrij ernstig werd ge- Deze marktkoopman. Joh. Theunissen. had don avond in gezelschap van zijn ka meraad. den slager G. doorgebracht in een herberg en omstreeks middernacht keerden de jongelieden huiswaarts. Onderweg moet oneemgheid zijn ontstaan, welke in een vechtpartij eindigde. G, die eenigszins on- der den invloed van sterkon drank was. had zich daarbij zoo opgewonden, dat hij een mes getrokken had en Theunissen deerlijk aan het hoofd toetakelde. Deze trachtte zich te venveren en riep luidkeels om hulp, waarop de dader de vlucht nam. De hevig bloedende theunissen bleef ker mend op de straat liggen: daar trok hij de aandacht van omwonenden, die een genees heer en de marechaussee waarschuwden. Dr Koning uit Uden verleende de eerste hulp. Theunissen had diepe, doch niet Ie vensgevaarlijke steekwonden aan het hoofd opge'oopen. G. werd nog denzelföen nacht door de marechauusee gearresteerd; aanvankelijk ontkende hij zijn misdaad, maar tenslotte legde hij een volledige bekentenis af. FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. Reserves 10.800.000.- Verkrijgbaar van beide banken: 3—31/2 PANDBRIEVEN a IOO VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De strijd tegen het water in Overijsel en Gelderland. De heer G. R. Vonk is gister geïnstal leerd als burgemeester van Bodegraven. In Amsterdam heeft zich een drama af gespeeld, waarbij een man en een vrouw het leven hebben verloren. Te Schijndel is een oude vrouw in haar woning vermoord gevonden. Roosevelts boodschap tot het Ameri kaansche Congres. Grootsche troepenrevue voor Daladier in Tunis. Hiranoema Japans kabinetsformateur Het Kerkelijk Jaar 1938 (III Slot). De Bilt voorspelt: Voor de westelijke provincies: krachtige tot matige noordelijke tot weste lijke wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvanke- llj'k kans op buien met hagel of nat to sneeuw, des nachts temperatuur om het vriespunt, overdag dooi. Voor het midden en oosten: matige tot zwakke noordelijke tot westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, wellicht enkele lichte buien met natte sneeuw, des nachts tempe ratuur om het vriespunt tot lichte vorst, overdag dooi. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 751.0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 2.6 C. FIETSERS LICHT OP 6 Jan. Van 'sav. 4.31 u. tot 'smorg. 7.40 u. Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de uitvoering van Effectenorders, het Incas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurs tijd 31207 T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE - ALMELO DE DORDRECHTSCHE ONDERLINGF CREDIETVEREENIGING N.V. DORDRECHT Groenmarkt 64 Anno 1871 B O U W-C REDIETEN EFFECTEN HET RESTAURANT VANi „SEINPOST" SCHEVE NINGEN is ook gedurende de wintermaanden geopend. Wij verzorgen steeds met torg CJw *«enii. Dr. H. NANKING'S Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. ill# Verkrijgbaar bi) alle Apotheken* en Drogialea k II. 1.50 per dooaje van 12 atuka Pt. R WANNING'. PW». Ckam. Fabritl. M V. OEN HAAG.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1