$limm (üouran t Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken HOE HET PALEIS SOESTDIJK ER THANS UITZIET psdneeAS Z) kp"le'tsoJ,ir in"m° S[e" de bibli°'hKk "I'S" iSboraiEimntsprijs!: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Frando per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct No. 6591 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 WOENSDAG 4 JANUARI 1939 19e Jaargang atrtiertentieprihen: Van 1 tot 5 regelst.171/* Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeeüngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer- 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN AS SU RANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden De verbouwing is geheel gereed Geschenken van het Neder- landsche volk kregen een goede plaats Een schitterend geheel verkregen BAARN, 4 Januari. De verbouwing van het Paleis Soestdijik is gereed! Aan de voor zijde zou men dat niet zeggen, want daar is niets veranderd, doch aan de achterzijde en inwendig hebben groote veranderingen plaats gegrepen. Zooals men weet betrof de .verbouwing de rechtervleugel van het Pa leis, de z.g. Baarnsche vleugel. Aan de tuinzijde van het paleis konden deze wijzigingen, eventueele aanbouwen of plaatselijke verlioogingen zonder schade aan het geheel worden aangebracht Van de kansen, welke het gebouw in dit opzicht bood is door de architecten, de irs J. de Bie Leuveling Tjeenk en A. J. van der Steur, dan ook naar behoefte gebruik gemaakt Een r uwe ingang De nieuwe ingang van de prinselijke wo ning is niet in het midden van het hoofd gebouw gelegen. Öp de stoep van de zij ingang ter rechterzijde bemerkt de binnen tredende een nieuw licht bronzen ingangs portaal, dat als tochtafsluiting voor den nieuwen hoofdingang dient. Door dit por taal komt men in een in de lengterichting van het gebouw loopende gang, welke ii ontstaan door verbreeding van de 'vroeger aanwezige gangruimte. Rechts wordt deze gang afgesloten door een nieuw aange bouwd trappenhuis, waardoor het mogelijk was de nieuwe woning te voorzien van de royale en gemakkelijk begaanbare trap, welke daarin noodig was. In dit trappen huis komt ook een personenlift uit, welke souterrain, hoofdverdieping en eerste ver dieping van het paleis verbindt. De kamer van den Prins Op deze gang komt een aantal aan de tuinzijde gelegen vertrekken uit. te weten, van het midden van het paleis uit gere kend: de werkkamers van Prins Bernhard en Prinses Juliana, een dienkamer, de eet kamer en de ontvangkamer tevens biblio theek. Aan de voorzijde ligt aan het einde van de gang de kinderspeelkamer. De kamer van Prins Bernhard heeft een zoodanige ligging, dat een prachtig uitzicht over den grooten vijver in het park kan worden genoten. Men heeft dit uitzicht door een zeer groot raam met een onver deelde spiegelruit, welk raam door electri- sche beweegkracht in den vloer kan weg zakken. zoodat men dan door een wijde opening een terras kan betreden, dat voor deze kamer en die van Prinses Juliana is aangebouwd. De kamer van Prins Bern hard is ingericht met gebruikmaking van verschillende meubelstukken, die Z.K.H. als persoonlijk gewaardeerde eigendommen meebracht De betimmering van de kamer, in Zebrano-hout, is een geschenk van de gezamenlijke burgemeesters der Nederlahd- sclie Gemeenten. Lederen clubfauteuils wer den aangeboden door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en HandeL De kamer van Prinses Juliana De kamer van Prinses Juliana, naast die van Prins Bernhard gelegen, heeft nagenoeg hetzelfde uitzicht. Ook hier is een groot, electrisch beweegbaar raam, dat toegang geeft op het terras. Ook deze kamer is in gericht met gebruikmaking van verschil lende objecten, die H.K.H. heeft meege bracht. De verdere meubileering, hoofdza kelijk bestaande uit metalen meubelen, is pen geschenk van de Leidsche vrouwelijke ktudenterj. Een der kamers van het gerestau reerde paleis Soestdijlc. Op den ach tergrond rechts onderscheidt men een kostbare wandversiering. De eetzaal De inrichting van de eetzaal, die in de rij volgt,, is een geschenk van de bewoners van Curasao en de overige Nederlandsche Antillen. Deze zaal is in lichtkleurig ber kenhout betimmerd en voorzien 1 wandbespanning van champagnekleurige moiré-zijde. Het plafond is flauw gewelfd en kan worden beschenen ddor een indirecte verlichting, die in een kooflijst langs de beide lange wanden van het vertrek is gebouwd. Aan de korte wanden zijn twee kleine stuc-reliefs van den beeldhouwer F. J. van Hall aangebracht. De meubelen zijn uitgevoerd in notenhout met stoelbe- kleeding van zwijnsleer. Boven de tafel hangt een bronzen lamp, ontworpen en ver vaardigd door de edelsmeden Tan Eloy en Leo Brom.' Ontvangkamer-bibliotheek Het volgende vertrek is de ontvangka mer, tevens bibliotheek, die, behalve aan de achterzijde, ook aan den zijkant uitzicht heeft op het park. De betimmering deze bibliotheek, in den vorm van groote, in den wand ingebouwde boekenkasten met schuivende spiegelruiten, uitgevoerd in Amerikaansch notenhout, is een deel van het geschenk van de Nederlandsche school jeugd, die, gelijk reeds vroeger werd mede gedeeld, ook het sportpaviljoen met tennis banen in het tpark aanbood. De groote zand- steenen scliouw met open vuur, die versierd is met een schildering van Charles Eyck. is een geschenk van de inwoners van Suri name. Het vloerkleed is een effen groen, handge knoopt Smyrna-tapijt, de meubels, evenals de betimmering in Amerikaansoh noten hout met handgeweven bekleeding van de handweverij ,,'t Paapje", zijn een geschenk van de Amsterdamsche vrouwen. Wanneer men de ontvangkamer verlaat» staat men weer in de gang, die een effen blauw ta.pijt heeft, licht grijs, op Zwitsersch doek geschilderde wanden en een in hout getimmerd plafond" in cassettenverdeeling met vergulde rozetten. De lichtkroon, die voor de hoofdtrap hangt, en de kleinere, daarbij aansluitende lióhtornamenten in de gang zijn van Fransch glaswerk en vervaar digd door den bekenden Frans oh en kunste naar Lalique. Een en ander is een geschenk va.n de Nederlandsche gezanten. De met de hand geknoopte traplooper is een werkstuk van de Baarnsche vrouwen. Een huisapotheek Wanneer men langs deze hoofdtrap of met de lift naar boven gaat, komt men in de privé-slaapvertrekken van het Prinselijk Paar, die aan de tuinzijde zijn gelegen boven eetkamer en ontvangkamer. De kin- derslaaipkamer met bijbehoorende badkamer kamer van de verpleegster liggen boven de kinderspeelkamer aan de voorzijde. In de nabijheid vinden wij nog de huisapotheek, volgens de meest deskundige voorschriften ingericht: een geschenk van het Ned. Roode Kruis. In den vleugel, die achter de bekende colonnade in kwartronden hoofdvorm aan het hoofdgebouw aansluit, is de indeeling der vertrekken ook aanzienlijk gewijzigd. Deze vertrekken hebben nu de bestemming van logeerkamers verkregen. Aan het einde *an den vleugel is een groot vprtrek inge richt als turnkamer met verschillende appa raten voor lichamelijke oefeningen. Op de bovenverdieping bevindt zich nog één appartement voor logé's; de overschie tende ruimte is ingenomen door personeel- verblijven. Aan het einde van den vleugel, boven de turnkamer, bevindt zich een zit kamer voor het personeel. Het souterrain Het souterrain is geheel door dienstruim ten in beslag genomen. Onder de stoep voor den hoofdingang bevindt zich de dienst ingang, onder contröle van een portiers- kamer- waar ook de telefooncentrale van 't Paleis wordt bediend. De telefooninstallatie in het Paleis werd aangelegd met gebruik making van een tot dat speciale doel bijeen gebrachte bijdrage van het personeel der P. T. T. De keukenafdeeling is van alle moderne installaties voorzien, terwijl ook hier nog afzonderlijke eet- en zitkamers voor het per soneel zijn ingericht. Tenslotte moge nog vermeld worden een afzonderlijke nieuwe aanbouw aan het sou terrain, nl. de filmzaal. Door een schenking van den Nederl Bioscoopbond, die aan het Prinselijk Paar een volledige moderne ge luidsinstallatie alsmede de daarbij behoo- rende inrichting van een filmzaal aanbood, ontstond d? noodzakelijkheid, daarvóór een ruimte bij te bouwen. Teneinde te vermijden, dat een aanbouw van de betrekkelijk groote afmetingen, die de installatie vroeg, hef be staande gebouw zou ontsieren, werd de filmzaal op het niveau van het souterrain geplaaetst en gedeltelijk ondergronds aange legd. Het tapijt, dat ter gelegenheid van huwelijk van het Prinselijk Paar door de Rotterdamsche vrouwen werd vervaardigd, heeft in de filmzaal zijn bestemming ge vonden. De overige geschenken zijn over de ver schillende vertrekken verdeeld Het Nationaal Comité voor de aanbieding van het huwelijksgeschenk zal op Zaterdag 7 Januari a.s. door het'Prinselijk Paar wor den ontvangen in den nieuw-gerestaureerden vleugel van het Paleis Soestdijk. Interim-dividend Kon. Petroleum Onveranderde uitkeering van 6 pet Een meevaller Het bestuur van de Kon. Ned. Mij tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned. Indië deelt mede dat besloten is tot nitkeerlng van een interim dividend over het boekjaar 1938 van 6 betaalbaar Dinsdag 10 Januari a.s. Ook het vorig Jaar werd 8 in terim-dividend uitgekeerd. getwijfeld want ter beurze had men zioh reeds vertrouwd gemaakt met de gedachte, dat het interim-dividend zou wordien ver laagd, of mis schien wel gepas- eeerd. Het jaar 1938 i6 voor de petroleum-in du st rie immers niet zoo goed geweest als het vorige. De prijsontwik keling heeft bijna voortdurend eruschten overgelaten en pas in de laatste maanden is er eenige stabiliteit ingetreden. Een ongunstige factor was voorts het \urlies van de Mexicaansohe bezittingen. Wat hiervan tereoht zal komen, valt nog niet te zeggen, doóh men mag in elk geval wel aannemen, duit de gebeurtenissen i: land de Koninklijke tot belangrijke afsohrij- mgen zullen nopen. Ten slotte dient niet te worden vergeten, dat die Shell, de Ame- kaansche docht/er-mij. in 1938 een lager dividend ($0.70) heeft uitgekeeird dan over 1937 ($1) op de gewone aandeeien. Ook diit beteekent voor de Koninklijke een vermin dering van inkomsten, welke niet te onder schatten valt Ondanks al deze ongunstige factoren wordt het interim-dividend gehandhaafd op liet peil van vorig jaar, waaruit dus de conclusede mag worden getrokken, dat de insten van het concern wellicht nog goed op peil ziji: gebleven. Het zal er dus nu om gaan of ook het slotdlividJend kan wordien gehandlhaafd. laatste jaren werden de volgende dividenden gedeclareerd door de Koninklij ke: 1929 24, 1930 17, 1931 6, 1932 6, 1933 6, :934 7y2, 1935 10y2, 1936 16% (hiervan werd een interim-dividend uitgekeerd van 5%), 1937 17 (waarvan 6 interim). Ir J. E. F. de Kok De Shell Transport and Trading Co kon digt een interim-dividend aan van 1 s. 6 d. per gewoon aandeel van 1; dit is 7% rij van belasting, evenals het vorige jaar, toen hierop een slot-dividend volgde van 12% Het interim-dividend is betaalbaar op 31 Januari. Prijsvraag „Nederlandsch Fabrikaat" De Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" heeft een prijsvraag uitgeschreven, met als laatsten datum van inzending 15 April. Ge- ■Taagd wordt een beschouwing over de ge volgen, welke er voor onze Nederlandsche Volkshuishouding uit voortvloeien, indien hier te lande een gezonde voorkeur aan bin- nenlandsche- boven buitenlandsche artike len wordt gegeven. Prijzen zijn een verguld-zilveren eere-leg- penning benevens een bedrag van f 150.- i verder twee zilveren penningen. Nadere gegevens worden door de Vereen. „Nederlandsch Fabrikaat" 'te Den Haag op aanvraag toegezonden. Kampcommandant te Hoek van Holland pleegde fraude Hij is reeds ontslagen en een ander is benoemd Strubbelingen met de politie zijn thans verklaard ROTTERDAM, 4 Jan. De commandant van het vluchtelingenkamp te Hoek van Holland, de reserve-kapitein Jansen, is op staanden voet als zoodanig ontslagen. De reden van dit plotselinge ontslag is het feit, dat deze commandant fraude gepleegd heeft. Een der Joodsche vluch telingen had hem f 100 ter hand gesteld met het verzoek dit bedrag over te wil len maken aan het Joodsche vluchte- lingencom.té. De commandant blijkt nu dit bedrag voor het grootste deel ten eigen bate aangewend te hebben. De kampcommandant heef he; bedrag dat hij van den Joodschen hankier ontving, wel 'n zijn kasboek verantwoord, doch daarbij len belangrijk kleiner bedrag genoteerd. Het grootste deel van het bedrag heeft hij ten eigen bate aangewend. Deze fraude s ihans ontdekt en tegen den kampcommandant is proces-verbaal opgemaakt. Voorloopig :s hij nog op vrije voeten gelaten, doch de iustitie te Rotterdam stelt een verder onderzoek in Of er nog meer fraude gepleegd is, kan op het ooge-nblik nog niet gezegd worden. Een en ander verklaart nu, wel, waarom de kampcommandant de oolitic in het kamp liever zag gaan dan komen. Er waren din gen, die de politie beter niet kon zien Want hoewel verder officieel nog niet? be kend is, schijnen de handelingen van den heer Jansen in het kamp niet steeds geheel juist te zijn geweest. Zijn opvolger, de .eser- ve-kapitein Schot, heeft inmiddels rijn func tie aanvaard. Naar wij in verband met deze kwestie der vernemen, is de politie zoo goed als klaar met het registreeren van de vluchte lingen en daarmee is dan waarschijn!iil haar taak in het kamp afgeloopen. 7,j zal zioh dein verder beperken tot bemoeienis met de emigratie van rle vluchtelingen. Tet is niet onwaarschijnlijk, dat de bewaking dan verder toeveitrou-./d zal worden aan maie chaussee of militaire politie. Nu de registratie-iveckzaamheden n af geloopen is. het ook zoo goed als zeker dat de v lucht el ingi?n zeer binnenkort bezoek zul len mogen ontvangen. POSTBOOT „VON GEUSAU IN MOEILIJKE POSITIE Door het ijs ingesloten, doch geen gevaar URK, 4 Januari. Naar de directeur der N.V. Eerste Urker Stoomboot Maatschappij ons mededeelt, is uit de radio-gesprekken met den schipper van de postboot „Von Geusau" gisteren ten onrechte, afgeleid, dat het schip in nood zou verkeeren. Er is namelijk slechtsbericht, dat het vaartuig wegens het invallen van de duister nis zijn pogingen om het eiland te bereiken heeft moeten staken tot het aanbreken van den dag. Om elf uur werd van boord ge meld, dat alles wel was en dat men zich naar kooi begaf. Hedenmorgen zou de ijsvlet van Urk op nieuw naar het schip gaan om de post over te nemen. Web was oe boot geheel door het ijs inge sloten. zoodat het schip voor- noch achter uit kan. Hoewel er geen onmiddellijk gevaar was. bevindt het vaartuig zich dus wel een moeilijke positie. Liquidatie Weil Hermanos en Gie. ROTTERDAM, 4 Jan. Het bericht inzake de liquidatie van de grootste Rotterdamsche graan-importfirma Weil Hermanos en Cie. moet in zooverre verbeterd worden, dat er geen sprake is van verplaatsing naar Ar gentinië en dat niet 20 doch ongeveer 40 personen door deze liquidatie zonder arbeid komen. Omtrent de periode gedurende welke hun salarissen nog zullen uitgekeerd wor den bestaat voorts nog geen zekerheid. Veertig-jarig jubileum Vincent J. M. Eras Terugkeer van den winter 't Wintert deze keer goed in Holland.! Eerst felle koude, toen sneeuw er bij, een week lang wintervermaak en daarna dooi, met nog vele naweeën voor de scheepvaart. En nog is het ijs niet verdwenen, of er komt op nieuw een laag sneeuw, die onze landen wit schildert en de wegen glad maakt. Vanmorgen begonnen op verschillende plaatsen in den lande de sneeuwvlokken neer te dwarrelen en in korten tijd zag alles weer smet- teloos-wit. Beteekent dit een terugkeer van den winter? Volgens een bekend rijmpje wel. Dat zegt namelijk: Sneeuw op slik; binnen drie dagen ijs, dun of dik". Maar het weerbericht denkt er blijkbaar anders over! Op 2 Januari j.l. was het 40 jaar geleden, dat de heer Vincent J. M. Eras, direc teur van Lips' Brandkasten- en Sloten fabrieken N. V. te Dor drecht, zich aan deze onderneming verboni. In 1903 werd, onder zijn leiding, de fabricage \an veiligheidssloten tor hand genomen Aanvankelijk op kleine schaal, en n hoofdzaak lo ten voor brand kasten, kluisdeu ren en sa'eloket- Onder de energieke leiding van den heer Eras werden al spoedig ook sloten "oor de-n •oningbouw, voor schepen, etc. en tevens het beslag daarvoor, in het program opge nomen. Het personeel van de afd. Sloti;nfabriek bedraagt thans 440 personen. De heer Eras leidt de onde,rneming nog steeds met jeug dige stuwkracht. Op Zaterdag a.s vindt de herdenking van dit 40-jarig jubileum plaats NIEUWE PRESIDENT VAN DEN HOOGEN RAAD Mr Dr L. E. Visser benoemd Bij Kon. Besluit van 3 Januari 1939 zijn benoemd bij den Hoogen Raad der Nederlanden: tot president Mr. Dr. L. E. Visser, thans vice-president van gemelden raao; tot vice-president: Prof. Mr. B. M. Tavern e, thans raadsheer in gemelden raad. Mr. Dr. L. E. Visser, is 21 Aug. 1871 te Amersfoort geboren. Aan de Utrechtsche Universiteit studeerde hij rechts- en staats wetenschap. Na beëindiging van zijn univer sitaire studie in 1894 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Amsterdam. In 1S97 werd hij benoemd tot adjunct-commies bij net departement van Buitenlandsche Zaken. Drie jaar later werd hij bevorderd tot com mies en in 1902 werd hij toegelaten als pri vaat-docent in het Volkenrecht aan de ge meentelijke universiteit van Amsterdam. Te vens werd hij benoemd tot rechter-plaatsver- vaneer te Amsterdam In 1903 'werd hij rech ter te Rotterdam en in 1911 vice-president van de Rotterdamsche Rechtbank. Op 1 Maart 1915 deed hij als raadsheer zijn intre de in den Hoogen Raad der Nederlanden. Sinds 1933 was Mr. Visser vice-president van ons hoogste rechtscollege. Den laatsten t'jd presideerde hij de kamer voor strafzaken van den Hoogen Raad. De heer Visser oromoveerde op een proef schrift over: „De territoriale zee". Van hem verscheen ook een bewerking van Kists handhoek over handelsrecht Hij is Ridder in den Nederlandschen Leeuw en Comman deur Oranje-Nassau. Niet alleen op juridisch terrein heeft de heer isser groote verdiensten. In het jood- fiche leven van ons land neemt hij een zeer vooraanstaande plaats in. Zoo is hij o.a. lid van 't Comité voor Bijzondere Joodsche Be- •angen en voorzitter van het Palestina op houw fonds. EEN VRACHTAUTO REED HET TROTTOIR OP Een doode, twee gewonden te Amsterdam AMSTERDAM, 4 Januari Gistermid dag omstreeks vijf uur heeft zich op het Rapenburgerplein een ernstig verkeers ongeluk voorgedaan, waarbij een vrouw het leven verloor en haar zoontje werd gewond, terwij] ook een wielrijder kwetsuren opliep. Een vrachtauto wilde rechts de Foelie dwarsstraat inrijden. De chauffeur nam ech ter de bocht verkeerd, waardoor de wagen hel trottoir opreed. Hier liepen een dertigja rige vrouw met haar achtjarig zoontje. Zij geraakten, evenals een veertigjarige fietser, die juist kwam aanrijden, bekneld tusschen de auto en den muur De vrouw, een bewoonster van de Rapen burgerstraat, liep hoogst ernstige verwondin gen op, terwijl haar zoontje en de wielrijder lichtere kwetsuren kregen, hoofdzakelijk aan hoofd en ledematen. De drie slachtoffers werden door den G. G. D naar het Neder landsch Israël ietisch ziekenhuis overge bracht, op .weg waarheen de vrouw aan haar wonden is bezweken. Na te rijn verbonden konden de beide an dere slachtoffers het ziekenhuis verlaten. De chauffeur van de vrachtauto, is in Jen loop van den avond aangehouden en in het politiebureau Jonas Daniel Meijerplein in gesloten. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen De nieuwe vleugel van het Paleis Soest dijk, zooals die thans is gerestaureerd. De Chr. Fabrieks- en Transportarbei- dersbond heeft de eerste vertooning ge geven van de film ..Verbroken Boeien". Jhr Mr Dr E. A. van B^resteyn is gis ter gehuldigd als voorzitter van de Cen trale Vereeniging van Openbare Lees- Overleden is Ds D. J. F. Westenburg. emeritus-predikant te Blokzijl. De bekende Amerikaansche predikant- schrijver Dr Henry Beets wordt morgen zeventig jaar. Reconstructie der Chineesche regeering in linkschen zin verwacht. Daladier bij den Bey van Tunis. Het Amerikaansche Congres te Was hington bijeen. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM ZEEUWSCHE HOEK 12—2 oor: Speciale Plats du Jour vanal f 0.50 Koffie 0.15. ONZE NIEUWSTE NAJAARSMODELLEN voorradig H.J.VAN BLADEL, Waalwijk SNEEUW, REGEN, ZACHTER Voor de kuststrook en het zuidwesten: Aanvankelijk krachtige, later afnemende zuid-oostelijke tot zuidelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt- natte sneeuw, later regen, iels zachter. Voor het binnenland en het oosten: Mest matige zuid-oostelijke tot zuidelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, aanvankelijk sneeuw, later sneeuw en regen, temperatuur om het vriespunt. Waarschuwing voor het verheer: Gladde wegen in het geheele land, aanvankcP'k het imcest in Zeeland. Bit.IK, SRSTAND I P F BM'OPÏETE RST AND 5 Jan. Zon op 8.11 uur, onder 4.00 uur LICHT OP 5 Jan. Van 'sav. 4,30 u. tot 'smorg. 7.41 u.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1