|liruiur ^triJisdjc (ïTourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken Een kentering der tijden? RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Builenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 DINSDAG 3 JANUARI 1939 19e Jaargang £Utöertentiepnj?em Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'/i ,j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels ƒ2.30 Elke regel meer ƒ0.45 Voor het bevragen aan 'I bureao wordt berekend ƒ0.10 N°. 6590 Wel zelden heeft één jaarkring op hetl gebied van het internationaal gebeuren zooveel spanningen en lotswisselingen te zien gegeven, zooveel kruiingen van drei gende wolkenluchten en toch nog *efr onverwachte opklaringen, als in 1938 de menschheid hebben verontrust. Daarbi] bleef Europa, hoe het ook in Azie en elders aan gezag en invloed moge hebben ingeboet, het boeiende wereldcentrum, hetwelk met zijn belangentegenstellingen en de dynamiek van zijn innerlijke ont wikkeling de aandacht van Oost en West bleef vasthouden, hierin niet ongelijk aan een krater, welke door de catastrofe, die hij vroeg of laat kan ontketenen heel een wijd landschap beheerscht. Beduchtheid voor wereldoorlog was het merkteeken. hetwelk het afgeloopen jaar aan het voor-, hoofd droeg. In de Maartmaand allereerst, toen de snelle wisseling der gebeurtenissen Uos- tenrijk overrompelde, en het laatste over blijfsel van de oude Habsburger dubbel monarchie aan het Duitsche natiionaal- socialisme als een buit in den schoot viel. was de toestand zeer ernstig. Na net barsche gesprek van Adolf Hitler en Schuschnigg te Berchtesgaden, waarbij de Führer bedreigingen met spaarde, bleek de verhouding tusschen Berlijn en Weenen zoo toegespitst, dat er dingen van ingrijpenden aard moesten worden gevreesd. Vergeefs nog trachtte de hoedei van Doll fuss' politieke nalatenschap den Oostenrijkschen „standenstaat", welke feitelijk nooit recht had willen tieren, door een volksstemming nieuw leven in tc blazen. Terwijl de bonte verkiezings leuzen nog aan de gevels van Weenens openbare gebouwen hingen, trokken reeds de gemotoriseerde Duitsche bezet tingstroepen langs den Ring. Seyss In- quarts beroep op Duitsche hulp, „teneinde bloedvergieten te voorkomen had bij de nazileiders een maar al te wilhg oor ge vonden, en terwijl men zich nog in Londen en Parijs bezon op de houding, welke men ten opzichte van de handhaving der Oostenrijksche zelfstandigheid zou aan nemen, was dit land reeds in feite tot „Oostmark" geworden, een integreerend deel van het Groot-Duitsche rijk. Dramatischer en ook onvergelijk tragi scher was het verloop der gebeurtenissen, welke als het gevolg van deze dingen in Tsjechoslowakije werden "ontketend. In Praag onderging men den val van Oos tenrijk als een schok, welks nadreuning men als een dreiging gevoelde. Tever geefs legde Goering de verklaring af, dat het Derde Rijk geen oogmerken tegen de Tsjechok>waaksche integriteit had. In Tsjechische kringen besefte men maar al te goed, dat door dit succes aan de Donau het nationaal-socralisme geducht aan suggestieve werfkracht had gewon nen, en dat de regeling van den status der Sudeten-Duitschers daardoor in een geheel nieuw stadium was geraakt. Helaas ontbrak het den Tsjechen echter aan voldoenden werkelijkheidszin, om de kenterende machtsverhoudingen naar haar juiste waarde te toetsen. Nog steeds bleef men op het Hradschin gevangen in den waan, dat het oude Geneefsche ideaal van den ondeelbaren vrede en van de solidariteit der volkeren althans in de 'leidende democratische hoofdsteden zou worden gehandhaafd. Mede onder invloed van deze gedachtei meende men, zicih nog den tijd te kunnen gunnen tot breedvoerige onderhandelin gen, terwijl intusschen rond Henlein zich de Sudeten-Duitsche eenheid begon te kristalliseeren, en de schaduw van Berlijn den geheelen achtergrond ging vullen. .Frankrijk, zoo redeneerde men, zou op het uiterste moment zijn bondgenooten zeker te hulp schieten, en ook Rusland zou alsdan zich zijn verdragsverplichtin gen herinneren. Doch Parijs was vastge koppeld, als blijvend uitvloeisel der Lo- carno-verdragen, aan Londen, en een eventueele Duitsche aanval op Frank- rijks bondgenooten legde Engeland geen enkele verplichting op. Veeleer had men, aan de overzijde van het Kanaal, immer een zekeren onwil aan den dag gelegd tegenover het Fransche streven, zijn positie in Europa door verdragen met centraal en naar het zuid-oosten gelegen staten kunstmatig te verstevigen. In het Foreign Office besefte men de onklaar heid van de verhoudingen, door deze overeenkomsten geschapen, en de ten- denz. zich daarvan te distancieeren, bleek sterk toegenomen, sinds Eden de porte feuille van buitenlandsche zaken had moeten laten varen. Hoezeer Parijs aangewezen was op wat Londen zou beschikken bleek wel overduidelijk, toen de Fransche diploma tie in feite, tijdens Runcimans missie te Praag, het verloop der dingen geheel In Britsche handen overliet. Men zou zeker te ver gaan met te verklaren, dat Engeland hierin een dubbelzinnige rol heeft gespeeld, toen het weigerde verder te gaan dan de verklaring, dat de integri teit van Frankrijk een Britsch levensbe lang was. Deze declaratie was eerder een scherm, dat Engelands juiste positie maskeerde, dan dat zij volkomen klaar heid gaf. Zoo drong dan het Engelsche optreden te Praag Benesj en de zijnen moeizaam van de eene concessie naar de andere, tot het catastrofale moment, dat de Tsjechen zich op hun weigering, nog verder te gaan, vastzetten. Hitier dreigde, en had achter zich de formida bele macht van een in feite gemobiliseerd leger van anderhalf millioen man. Na de samensprekingen te Berchtes gaden en de felle soanning van Godes- berg waar alles leek te zullen misloopen, kwam toen op het supreme oogenblik de ontmoeting der vier te München. Als gelijken kwamen daar samen de verte genwoordigers der democratische en der autoritaire staten, en ontstond het groote kenteringspunt van den dertigsten Sep tember. De vrede werd aldaar, in prin cipe, in voorloopigen vorm, zou men kunnen zeggen, gered, en de Tsjechoslo- waaksche republiek werd verkaveld. Doch algemeen heerscht thans het besef, dat men er daarmee nog niet is; de schok, die een explosie had moeten brengen, is weliswaar vermeden, maar in de wanke lende Europeesche verhouding bespeurt men ook thans nog den drang naar een nieuw evenwicht. De vraag, die daarbij dringt is deze: houdt de toekomst een verdeeling van invloedssferen, of op nieuw een hegemonie in haar schoot ver borgen? ONBEGRIJPELIJK Terwijl zich gelukkig in steeds breeder kring een streven openbaart tot meer be vordering van de Zondagsrust, schijnen sommige militaire autoriteiten daarvoor in het geheel geen oog te hebben. Een circulaire, uitgaande van de Com missie tot viering van het 125-jarig bestaan van het achtste en negentiende Regiment Infanterie te Arnhem, onderteekend door een kapitein en een reserve 2e luitenant legt daarvan onverbloemd, we zouden haast zeggen, onbeschaamd getuigenis af. Deze commissie deelt mee, dat op Zon dag 8 Januari a.s. des middags om half vier in één der bovenzalen van een bekend restaurant een thé-dansant zal worden gehouden. Wel is waar, wordt om de on kosten der feestviering te bestrijden, een toegangsprijs van 50 cents geheven maar het comité rekent oip de militairen om deze bijeenkomst, waar ook burgerij aanwezig zal zijn, met hun tegenwoordig heid te vereeren. Werkelijk? Rekent de commissie er op, dat Christen-militairen en die zijn er ge lukkig toch ook nog bij deze Regimentenl aan deze wufte feestviering op Zondag rullen deelnemen? Dan toonen de organi satoren toch wel een ontstellend gebrek aan kennis van de Godsdienstige kaart van Nederland. Of, heerscht hier misschien nog de mee ning, dat men met deze achterlijke lieden geen rekening behoeft te houden? Het is mogelijk; maar het eene is al niet beter dan het andere. Vermoedelijk heeft het comité toch ook een uitnoodiging gezonden aan den Minis ter van Defensie. Is het bij niemand opge komen, dat Dr. Van Dijk zeer beleefd, maar zeer beslist zal antwoorden, dat hij een thé- dansant op Zondagmiddag niet met zijn tegenwoordigheid zal vereeren? Onbegrijpelijk! De bedreiging der Amerikaansche handelsbelangen Washington overweegt represailles tegen Japan en Duitschland De Amerikaansche regeering is voor nemens, het congres gegevens voor te leggen, waaruit blijkt, welken omvang de discriminatie heeft aangenomen jegens den Amerikaanschen handel in dat deel van China, dat door de Japanners is be zet, en in Duitschland. Het zal afhangen van de kracht der aan den dag tredende gevoelens in het congres en in het land, welke maatregelen naar aanleiding hier van zullen worden getroffen. President Roosevelt zal geen gebruik ma ken van de hem ten dienste staande be voegdheden volgens afdeeling 338 van de wet op de tarieven van 1930, tenzij hij voelt, dat de natie achter hem staat. Deel 338 van de wet op de tarieven mach tigt den president prohibitieve invoerrech ten te heffen op importen uit elk land, dat een nadeelig onderscheid maakt ten aan zien van den Amerikaanschen handel. Zelfs is de president gemachtigd, den in voer te verbieden van goederen uit andere landen, die vervoerd worden met schepen van het betrokken land. Wanneer dan door de betrokken landen nog de discriminatie wordt voortgezet, zou de president een embargo kunnen leggen op allen handel met het betreffende land. Naar verluidt, is eenmaal een desbetref fend dreigement voldoende geweest in het geval van een Europeesche natie, enkele jaren geleden. De discriminatie eindigde, toen de tekst van een voorgesteld decreet den ambassadeur dier natie getoond werd. De regeering overweegt niet onmiddellijk over te gaan tot die drastische stappen, doch uit betrouwbare bron wordt vernomen dat, wanneer de openbare meening voort gaat zich luider te doen hooren tegenover de herhaalde provocatie, de regeering niet zal aarzelen tot het uiterste te gaan, overtuigd is zij, dat, in het bijzonder in het. bezette deel van China, Amerikaansche on" dernemingen, zoowel van nDvoedkund'gen en philantropischen als van commercieelen aard, opzettelijk geworgd worden. Timmerman ernstig gewond bij ongeval In een benedenverdieping gestort Maandagmiddag is in de Spreuwenhoek te Ouderkerk a. d. IJssel een ernstig ongeval gebeurd. De ongeveer 50-jarige timmerman Jac. Kleibeuker was bezig met het sloopen van zijn woonhuis dat vanwege de normalisatie van den Holl. IJsel aldaar, verdwijnen moet Toen de heer Kleibeuker bezig was de vloer op te breken, schoot plotseling zijn breekijzer uit, waardoor de man het even wicht verloor, en door een gat in den vloer in de 3 A 4 Meter diepe benedenverdieping storte. De heer K.. kwam hierbij met z'n rug op een ijzeren bout terecht, en bekwam zooda nige kneuzingen dat hij niet kon opstaan. Hij werd in de bakkerij van den heer D. Speksnijder binnengedragen, terwijl dokters hulp ontboden werd. Dr. W. Marsman, die spoedig arriveerde, vermoedde inwendige kneuzingen en beschadiging van de wervel kolom. In zorgelijken toestand werd de man daarop naar de woning van zijn schoonzoon vervoerd. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Met ingang van heden zijn alle tijdelijk buiten werking gestelde speciale tarieven voor het vervoer van goederen wederom van kracht. Tevens worden de verkorting van den vrijen lostermijn voor wagons, de verhoog in g van het staangeld en verlenging van de leveringst mijnen ingetrokken. Ter herdenking van de wederoprichting lste regiment huzaren te Amersfoort voor van het corps defileerde Maandag het generaal-mafoor A. R. v. d. Bent. GEEN ALUMINIUMINDUSTRIE TE ROTTERDAM Vestigingsvergunning is geweigerd De N.V. Alinha teekende beroep aan ROTTERDAM, 3 Januari. Zooals men zich zal herinneren, is vorig jaar een N.V. tot het exploiteeren van een alumt- niumwalsbedrijf opgericht, namelijk de N.V. „Alinha", welke vennootschap de voormalige scheepsbouwloods van Bur gerhout aan den Stadionweg aankocht, om deze voor het bedrijf in te richten. Aan deze inrichting wordt momenteel nog gewerkt, doch naar wij thans ver nemen heeft de Minister van Economi sche Zaken aan het bedrijf een bedrijfs- vergunning geweigerd, zoodai de Al in ha niet gerechtigd is het bedrijf, als het eenmaal gereed is, in werking te stellen. Naar wij verder vernemen heeft de Alin ha tegen deze beslissing beroep aange- teekend. Nu ligt de zaak zoo, dat een bedrijfsver- gunning vereischt wordt sinds 5 Augustus 1938, zulks krachtens de Bedrijfsvergunnin- genwet. De N.V. bestond echter reeds voor dien datum en men was ook reeds voor 5 Augustus met het inrichten van het be drijf begonnen. Daarom meende de leiding van de N.V., dat een bedrijfsvergunning niet noodig was. maar om zekerheid te hebben, werd toch een aanvraag ingediend. Nu deze aanvraag geweigerd is. heeft men onder aan voering van bovenstaand argument beroep aangeteekend, over welk beroep de Minister van Economische Zaken wederom zal heb ben te beslissen, doch ditmaal nadat de Economische Raad gehoord is. Wordt de vergunning wederom geweigerd en gaat de N.V. toch produceeren, dat zal een strafvervolging ingesteld worden en zal de strafrechter hebben te beslissen, of het bedrijf inderdaad reeds voor 5 Augustus ge vestigd was. Inmiddels worden de werk zaamheden tot inrichting van het bedrijf op denzelfden voet voortgezet. Naar miein ons mededeelde, is de vergun ning door den minister geweigerd, omdat voor een soortgelijk bedrijf reeds een ver gunning was gegeven, namelijk aan de N.V. Aluminium wals- en persbedrijven, welker fabriek te Oudenrijn in aanbouw is. Feestdag te Hoek van Holland Vlaggenparade en eerste spade 125-jarig-bestaan der kust-artillerie Het nieuwe j'aar heeft ternauwernood zijn intrede gedaan, of het heeft voor Hoek van Holland reeds aanstonds weder enkele belangrijke gebeurtenissen op het program. Op 9 Januari a.s. zal het 125 jaar geleden zijn, dat het regiment kust-artillerie, waar toe ook de bezetting van het pantserfort behoort, werd opgericht. Het ligt in de bedoeling dit feit op fees telijke wijze te herdenken o.m. door het houden van een vlaggenparade op het fort terrein (des v.m. half tien) welke door ver schillende autoriteiten o.m. den burgemees ter van Rotterdam, Mr. P. J. Oud, zal wor den bijgewoond. Om 11 uur volgt een défilé der troepen voor het gebouw der Gemeente-spcretarie, hetwelk eveneens door Mr. Oud zal worden Begin strandboalevard-aanleg Op den zelfden datum zal een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden benoodigd voor den aanleg van een strand- boulevard te Hoek van Holland. In verband met de beteekenis welke deze gebeurtenis voor Rotterdam aan Zee heeft, zal hieraan een officieel karakter worden gegeven. Op een terrein, onmiddellijk grenzende aan den toegangsweg naar het zeestrand, derhalve op het punt waar de Boulevard zijn aanvang neemt, zal door den Burge meester van Rotterdam om 11.45 uur de eerste spade in den grond worden gestoken. Venvacht mag worden, dat door den aan leg van dezen nieuwen weg, de aantrekke lijkheid van Hoek van Holland in niet ge ringe mate zal worden verhoogd en dat deze niet zal nalaten ook op de verdere ontwikkeling van deze badplaats gunstigen invloed uit te oefenen. Wachtsman verdronken ROTTERDAM, 3 Januari. De 69-jarige vachtsman C B. B re uren, gewoond hebben- Ie aan het Prins Frederikplein en in dienst geweest bij een beurtvaartmaatschappij a; de Maaskade, zou Zaterdagavond om zev... uur worden afgelost Om zes uur had men hem nog zijn eten gebracht. Toen echter om zeven uur zijn collega kwam om hem af te lossen, was Breuren nergens meer te vinden. Daar het vermoeden was gerecht vaardigd, dat hij was verdronken is de rivierpolitie gaan dreggen, doch dit leverde geen resultaat op. Daar de man Zondag morgen nog niet thuis was gekomen, is de rivierpolitie Zondag weer gaan dreggen, doch ook toen bleet het resultaat uit. Gis termiddag heeft de politie liet nogmaals ge probeerd en na eenigon tijd dreggen werd het lijk van den man tusschen den wal on een schip opgehaald. Vermoedelijk is de wachtsman Zaterdag avond gestruikeld en te water geraakt, zon der dat iemand het heeft bemerkt. Het lijk is naar het bureau van de rivier politie overgebracht. Geen versperring in de Dordtsche Kil Wel' drukke scheepvaart door het vriesweer van eind December MOERDIJK, 3 Jan. Er is nog heel wat ijs in het Hollandsch Diep, en ook in de Dordtsche Kil, in de mond van de Kil en ook verder in de K-l. Toch zitten de ijsmassa's niet vast. Nu heeft dezer dagen de scheepvaart extra veel drukte, doordat zij zooveel dagen heeft stil ge legen. Ook het ijs op de rivieren veroor zaakt vertraging. Bij elkaar genomen, maakt dit, dat men er niet zoo gemakke lijk doorheen kan komen, maar van een ernstige stagnatie of een ijsversperring is geen sprake. Wel zijn er enkele momen ten overdag dat er een groot aantal schepen liggen te wachten, maar dat is niet omdat men er niet doorheen zou kunnen komen om het ijs, maar omdat er te veel drukte op eens is. Maar die ver tragingen duren slechts kort. Moeilijke verbinding met Ameland Een tocht van twintig uur HOLLUM, 3 Januari. Er is nog geen ge regelde post\erbinding met het eiland Ame land. Nadat Zaterdag de postboot „Ame land van Nes naar de Friesche kust was vertrokken, is deze Zondagmorgen ont tien uur van Hohverd naar Ameiand gegaan met zeventien passagiers, post en vracht goed. De tocht werd belemmerd door een zeer zwanen ijsgang, zoodat de boot twintig uur over deze reis heeft gedaan, hetgeen anders in één uur kan geschieden. Vanochtend om zes uur kwam zij bij het eilan.l aan. De levensmiddelenvoorziening komt weer in orde, nu de vracht- en passagiersbool „Friesland"uit Zwartehaan met ongeveer twintig ton vrachtgoed op Ameland is aan gekomen. De boot ondervond zeer veel last van het ijs op de wadden. Nog zwaar ijs op het IJsselmeer Urk nog geïsoleerd URK, 3 Januari. De postboot „Von Geu- sau' welke gistermorgen van de Keter, waar zij zat vastgevroren, de reis naar Urk voortzette, is ongeveer een Kilometer bui ten de Ketel gekomen. Daar waren de ijs massa's zoo dik, dat men besloot naar de Ketel terug te keeren. Vandaag zal men op nieuw trachten Urk te bereiken. De ijsvlet. welke gistermorgen om Half acht uit Urk vertrok met de post, was om twee uur op haar plaats van bestemming, de Vossewaard. Van hier werd de post naar Kampen gebracht Graanimportfirma te Rotterdam liquideert Overplaatsing naar Argentinië ROTTERDAM, 3 Januari. Een van de grootste Rntterdamsche graanimportlir- ma's. de fa. Weil Hermanos en Cla, heeft besloten haar kantoren te Rotter dam te liqnidceren en te verplaatsen naar Argentinië. Het gebeele personeel, circa 20 man, is tegen 1 April ontslag aangezegd met uitbetaling van nog een Jaar salaris. DE BRANDWEER SN STAKING Gevaarlijke toestand in Wateringen De brandweer van Wateringen is in staking gegaan. De brandweerlieden zijn niet te spreken over het feit, dat wanneei er brand is, zij eerst een snclheidsrace moe ten ondernemen door het dorp, om hun collega-brandblusschers te gaan waarschu wen. .,Geef ons alarmschellen thuis", vroe gen zij aan het gemeentebestuur, maar dat liet de zaak blauw blauw. Er werd geschre ven en nog eens geschreven, resultaat nihil. Toen volgde een ultimatum: vóór 1 Januari de schellen in ons huis, of we zijn geen brandweerlieden meer. Maandag waren de schellen er niet. De brandweerlieden togen met hun uniform over hun arm naar de garage en hingen die over de motorspuit. En dus is Wateringen officieel zónder brandweer De inwoners vragen zich af wai er gebeuren Zal, wanneer de roóde haan zijn kans inderdaad waarneemt Een oplossing is wel dringend gewenscht! Ir. J. P. A. M. PETIT Naar wij vernemen heeft Ir. J. P. M. A. M. Petit, te Arnhem, die een benoeming ontving als directeur bij Openbare Werken te Cu racao voor deze functie bedankt. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE ROTTERDAM, 3 Januari. De Rotterdam LIovq Rapide, rijdende in aansluiting op het heden te Marseille verwacht wordende mailschip .Indrapoera". zal moreen 4 Jan. a.s. om 17.39 uur te Roosendaal: 18,39 uur te Rotterdam DP. en 19.03 uur te Den Haag H.S.M. arriveeren. H et betere fabrikaat VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladei Het Voorloopig Verslag van de Twee* de Kamer over de wetsontwerpen tot wij* ziging van de wet tot steun aan noodlij dende gemeenten en nadere wijziging van de wet van 15 Juli 1929, houdende her* ziening van de financieele betrekking tus* schen Rijk en Gemeenten. Aan de N.V. Alinha is een vestigings* vergunning betreffende een aluminium* industrie geweigerd. De nieuwjaarsrede van Ir M. H. Dam* me, directeur-generaal der P.T.T. Het KerkelijK Jaar 1938 (II) Land- en Tuinbouw in 1938. Amerika overweegt represailles tegeij Japan en Duitschland Daladiers bezoek aan Corsica. 1 Een oorlogsmanifest van de Kwo* mintang. Afnemend buiig weer Voor de kuststrook: afnemend buiig, gedeeltelijk bewolkt, weinig verandering lil temperatuur, aanvankelijk tijdelijk nog krachtige, overigens meest matige noord- westelijke tot zuidwestelijke wind. Voor het binnenland: geen neerslag van beteekenis, tijdens den nacht vrijwel ge heel opklarend met daling van temperatuur tot tin het vriespunt, overdag weer toene* mende bewolking, matige tot zwakke weste lijke tot zuidelijke wind. Waarschuwing voor het verkeer: gladdti wegen in het oosten des lands tijdens derf avond, nacht en vroegen ochtend. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 751.4. TBERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 3.8 C. FIETSERS LICHT OP 4 Jan. Zon op 8.11 uur, onder 3.58 uur 4 Jan. Maan op nm. 2,56 u. ond. vm. 6,16 u, 4 Jan. Van 's av. 4,28 u. tot 'smorg. 7.41 vu IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTCROANW OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: I VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK!] 1 VRAAGT TARIEVEN I Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDK TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHË OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur* DRUKKERIJ VERBRAND TE MAARSSEN Schade van bijna 20.000 MAARSSEN, 3 Januari. Gisteren heeft een ij.ie brand gewoed in de drukkerij en pa- m -rhandei van de firma Schuileman te Alaarssen. Het vuur. dat waarschijnlijk uoor lUjrtaluiting op de bovenetage van het per- eei ontstaan is, vond in de daat opgeslagen ,iapi er voorraden gretig voedsel, terwijl de rij sterke wind de situatie voor de spoedig lealarmsorde vrijwillige brandweer niet gunstiger maakte. Aanvankelijk alleen aa. de voorzijde van het perceel, doch later •os aan de achterzijde, werd de strijd legen If fel uitslaande vlammen aangebonden. De schade is zeer groot Do bovenetage an den papierhandel brandde geheel uit. De daaronder gelegen winkel kreeg belang rijke wtfteischade terwijl ook bet aangreo- /.ijüe café KpufféM ernstig van het blusch 1 ater te lijden had. Slechts het gebouw, wa*r de drukpersen an het plaatselijk blad „I> Magn. et taan opgesteld heeft g?en schade opge lopen De verzekering zou de schade, welke op J 15 tot 20.000 wordt geschat, plechts ge deeltelijk dekken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1