.Jliriiiur iTriitscljf (üourattt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De verzwaard taak der vrije pers Dr. P. Smit overleden Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is .2^5 Franco per post 2.35 portokosten Per week£18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending450 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad '/:Ct. Bureau: Beestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 NO. 6589 MAANDAG 2 JANUARI 1939 19e Jaargang Ültibertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels f 1.17*/» Elke regel meer 0.221 /a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer .••••••-.. 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Gelijk de West-Europeesch ooge-| ïiaamde democratische staatarsellin- gen door de nationaal-socilisische ideclogie op liaar houdbaarhid wor den beproefd in Midde-Bropa hebben deze den strijd verlora - ont komt ook de vrije pers niet aa het vuur van den smeltkroes. Een vrije pers is het kenrer van de landen, welke geen dictatorial be wind kennen. Natuurlijk wildi niot zeggen, dat ieder dan in he jibliek maar mag neerschrijven, wa i zijn gedachten opkomt, al is he pg zoo beleedigend of leugenachtig. Ece pu blieke schrijver draagt zelf e erant- woordelijkheid voor zijn werk e loopt dus de risico in aanraking t komen met den strafrechter, wannerhij het al te bont maakt. Hoe hooge le pers nu staat, hoe minder vaak ha'beoefe- naren voor den rechter \crden ge daagd, terwijl zij toch ondank lat haar roeping als voorlichtings- emontröle- apparaat heel goed kan verrilten. Het aantal landen met eenvije pers .is in de laatste jaren sterk vtninderd. In Europa grenzen deze lailen, be halve Zwitserland, alle aane Weste lijke zeeën. Oostelijk óp is te uit met deze vrijheid. De pers is d;ir, in het ééne land meer duidelijk dana het an der, een apparaat in hanln van de regeering, waarmede het vol bestuurd wordt. In het groote Duitscbnd is dit stelsel wel het sterkst doorwoei de oer-degelijke wijze, indieiflat woord hier past, gelijk men daar b dingen kan aanvatten. In de krafcen komt precies wat de regeeriiigspopagi dienst nuttig oordeelt, en idien dienst vindt, dat er gezwgen moet worden, dan zwijgt alles. Over den langdurigen strijd tusscha üonaal-socialistische leidersin de Kerk kan men niets lezen, behave enkele regels waarin een verorden r is gego ten. Van den predikant Njmoller we- ittXL dc meooiö Duitschcrn iet, dat hij in een kamp opgesloten is n waarom hü het kamp kiest boven terugkeer naar zijn gemeente. Bewega kerkelijke bladen, als bijvoorbeeld DieReformirte Kirchenzeitung zich even p het ter-1 rein. hetwelk de regeering voor verboden heeft, dan volgt verbod van uitgave voor soms langen t d. De Kerk en dus ook haar organen, hbben alleen te maken, zoo men dat norit, met het jenseits en niet met het disseits, alsof .Christus' Koninkrijk niet «vér alle din gen moet gaan. M De controle van alle blaten is zoo in handen der autoritaire regeering, jvenals alle instituten ter volksontwik keling, als radio, schoolwezen, li- cliaamsontwikkeling, jeugdorganisatie. "Vooreen vrije meening, db louter door overtuiging, en dus niet dor bruut ge weld, den geestelijken kamp wil aan gaan tegen de heerschenle ideologie, blijft alzoo niet het mms* gaatje open. Alles is verstopt. De geest maakt hier niet meer vrij, wijl zij dooi de macht met zeven ketenen is va&geklonken. Hoe lang zulk verhinderen van eigen gevormde meening mogelijt is, zal de toekomst aanwijzen.. Dat het veel lan ger kan duren, dan de meesten denken, ziet men aan Rusland, wtar om een ander systeem den boventcon te doen vieren, ongeveer gelijk wcrdt gehan deld, zij het ook, dat de Kerk daar zelfs over het jenseits zich nauwelijks mag uitspreken. Men hoort ook in ons land zoo nu en dan stemmen opgaan, die ailk systeem nog niet zoo verwerpelijk vinden. Meestal ijvert d$n een of ander pers ergaan voor 'n dupl, hetwelk zij verwer pelijk vinden. Deze kleinnoedigen of -nisschien gemakzuchtigen zien niet in, cat bij totale breideling der persvrij- leid, ook aan hun ideaal geen woord du mogen worden' gewijd. Een dictato- iaal stelsel houdt er geen vriendjes op n. Alles moet volkomen onderworpen 'jn aan de macht, die letterlijk over lies gaat, wat zich binnen de lands- lenzen bevindt. De vele geloovige pre ikanten in Duitschland, zoowel als et groot aantal roomsch-katholieken, •elke het nationaal-socialisme eenmaal iet gejuich hielpen binnenhalen, mo- en nog zooveel spijt hebben over hun erkeerd uitgekomen verwachtingen, e zaken nemen geen keer. Daarom, laat men in de landen, waar 2 vrije meeningsuiting nog bestaat, it geestelijk goed hoog houden. Merkt eer een ander op, dat ei toch bladen jn, die deze vrijheid misbruiken, en iet voldoende inzien, dat elk land en k volk de regeering heeft, welke zjj l) Als de meeste lezers wel weten, wordt ?t deze uitdrukking bedcr.ld, dat het Ko- nkrijk Gods alléén te maken heeft met t hiernamaals, doch niet met de zaken n het heden, bijvoorbeeld Staat en maat- ïapptf. verdienen of wel wenschen, en dat an dere landen zich daarbü hebben neel te leggen, dan verstaan wjj deze klachl Men kan den haat tusschen landen zof hoog doen oplaaien, dat er nauwelijl omgang mogelijk is. En geen enkel lar kan in onzen tijd bestaan zonder di<t omgang met de buurstaten. De taï onzer eigen regeering, die overiges het groote nut der persvrijheid wal lij k genoegzaam inziet, wordt er door bemoeilijkt, en onze volkswelvgrt tegengestaan. Natuurlijk wil dit niet zeggen, at wij tgenover een door ons begisel verworpen wereldbeschouwing niesde onze zouden stellefL Integendeel, vij gen zou dan reeds zijn zich onderer pen aan wat wij om des beginsels wil vierkant afwijzen. Ook btteekenldat niet, dat wij niet dagelijk» het loek der wereldgeschiedenis zcuden Pgen opslaan. In de kolommen der ant, waarin over het buitenlani gehideid wordt, moet zeer nauwkeirig degang der historie, ook in de dicatoria laii den worden gevolgd. Doei zuiv ob jectief, volkomen naar waarhei dus op een wijze, tv elke de vrie perwaar- dig is. Het leek ons goed bij den invang van 1939 onze lezers dit ens oder hel oog te brengen. De vrije pers 2t haar taak verzwaard in onze dgen. In toch, nu eens heel breed gezia, wafcou het menschenwee zwaarder vornn aan nemen, indien overal dc pers gemuil band was. De verdruking m Kerk, van ras, van allerlei le^nsujng, wel licht ook van kleine vocen, jou nog veel grooter vormen heben aangeno men, indien er niet 0g laden zijn, waaronder gelukkig eicele machtige, waar de publieke meemg zh kan uit spreken. En deze is serke dan een millioenen-leger van vle dlsies. Dat in ons land het Christelijk volksdeel de opvatting vai zijn dag bladschrijvers aangaade -'aken van klein, doch ook van tel pot belang, kan vernemen uit de geiChristelyke Dagbladpers, is een bijJider voor recht. Dat het getal 'zei onzer Vijf Samenwerkende Chrteke Dagbla den in 1938 regelmati blf stijgen, en dat géén der vijf bladi <arbij achter bleef, erkennen wij a) ei grooten ze-; gen Gods. De ver:w.a£ taak derj vrije pers aanvaarlei ij ook voori 1939 gaarne, zeis Jsen voorrecht, omdat wij op deze wjzi de gemeen schapsgedachte dgeljkzullen mogen uitdragen. De gmenhapsgedachte, welke de noodzafelijle'oorwaarde is voor het slagen an ,1>- Christelijken arbeid, waartoe lod roept. van Defensie Twintig motortorpedobooten besteld l\_ar wij uit goede bron vernemen heeft het Ministerie van Defensie een contract gesloten voor den bouw van twintig motortorpedobooten, welke ontworpen zijn door den heer Scott- Paine. De eerste boot zal door British Power Boat Comp. in Enge land worden gebouwd; de volgende booten door de N.V. Werf Gusto te Schiedam. De motortorpedobooten zullen dienst doen op de Noordzee en in Nederlandsch-Indië. Zij zijn van een geheel nieuw type. De Neder- landsche marine-autoriteiten hebben zeer ge slaagde proeven met dit type boot bijge woond, waarbij o. a. snelheid, zeewaardig heid, manoeuvreervaardigheid en geluidloos- :-eid bij kleine vaart werden beproefd. De nieuwe boot heeft een lengte van on geveer 23 meter, de waterverplaatsing be draagt 32 ton. De maximum-snelheid van de boot is niet bekend, doch naar verluidt, zij grooter dan die. wélke b"j vorige motor torpedobooten werd gehaald. De bewapening bestaat uit vier torpedo- buizen van 45 cM. kaliber; uit luohtafweer- mitrailleurs, die in mechanisch bewogen koepels zijn opgesteld en uit dieptebommen. De booten zijn van een nevelapparaat zien. Zij worden voortgedreven door drie Rolls Rovce Merlin-motoren, welke voor scheepsgebruik zijn gewijzigd door de firma Rolls Royce in samenwerking met de British Power Boat Comp. Groote aandacht werd besteed aan de woonbedrijven en de ventilatie, opdat deze ook voor de tropen geschikt zullen zijn. De booten zullen waarschijnlijk worden bemand door twee officieren en zeven onderofficieren en manschappen. FOKKER ONTWERPT REUSACHTIG OCEAANTOESTEL Groote order van de Indische Regeering Besprekingen worden gevoerd AUTEURSRECHTVOOtf WEEKERS Een international boiopgericht. Zooals we eeniien tijeledon mededeel den wan door kzeekejjit versohillendc landen een bijeeikomslegd te Amster dam, waar veel fespro zou worden over de bescherming van nieuwe rassen en het eigendom vai kwïrs. Deze vergaderng h plaats gehad en heeft geleid tot >prictt van een Interna tionalen Bond ^an Bipskweekers. Voor zitter is de bellinde Jsche kweeker E r- nest Tournfur twlommiers. In het bestuur hebber voorderland zitting de heeren P. J. Hjrlké en A. R. Zwaan. Als voorloopig secret/van het dagelijlisch bestuur treedt >p dei" Th- Boersma te Groningen. E. H. P. VAN HfAHtt ZIERIKZEE, 2 Ja;i- Te Schuddebeurs, gemeente Noordgoujs op 61-jarigen leef tijd overleden de H. P- van Nahuys, burgemeester der feut© Noordgouwe en Dreischor. Reeds enkele weken geleden verna men wij, dat bij de vliegtuigfabriek van Fokker plannen zijn ontworpen voor den bouw van een reusachtig vlieg tuig, bestemd voor de transatlantische route. Wij konden destijds van dit be richt geen bevestiging verkrijgen, doch lezen thans in een Engelsch blad, de „Daily TeL", dat de plannen inderdaad bestaan. Aan het bericht van het Engel- sche blad kunnen wij nog toevoegen, dat momenteel een der. leiders van de technische afdeeling van Fokker zich in Indië bevindt voor het voeren van be sprekingen over een groote order, die de Indische Regeering voornemens zou zijn bij Fokker te plaatsen. Omtrent den bouw van het trans-atlan- tische vliegtuig weet de „Daily Tel." mede te deelon, dat de machine waarschijnlijk zal worden uitgerust met Dieselmotoren. Fokker heeft dezer dagen tijdens zijn jongste he zoek aan Engeland met commander Sir Charles Dennistoun Burney de plannen be sproken. Laatstgenoemde zou zeer geïnteresseerd zijn bij de ontwikkeling van Dieselmotoren voor vliegtuigen en is van meening, dat het niet lang meer zal duren, dat groote vlieg tuigen, uitgerust met Dieselmotoren, passa giers tussohen Londen en New-York kunnen vervoeren tegen een billijken prijs. Het vliegtuig zal 56 passagiers kunnen vervoe- en een bemanning van 6 koppen. De snelheid zal meer dan 200 rryjl per uur be dragen. De president van de Synode der Ned. Herv. Kerk ging op Nieuwjaarsdag de eeuwige rust in. Aan den in gang van het nieuwe jaar heeft reeds de dooci zijn hand gelegd op een der meest voor aanstaanden in het Kerkelijk le ven: den presi dent der Alg. Synode van de Ned. Herv. Kerk, Dr P. Smit predikant te Heumen. Weinig konden wij vermoeden, dat op bet bericht van zijn ongesteldheid in cms blad van Oudejaarsdag, het levenseinde van dezen waardigen leeraar op N iuw- jaarsdag zou volgen. Nog in November j.l. had hij de zittingen der Alg. Syn. Commissie gepresideerd. De laatste ken had hem echter lichaamszwakte aangetast, dat zijn om geving sinds eenige dagen voor het erg ste beducht was. Gisteren is het c'nde gekomen en Dr Smit op 66-jarigen leeftijd de eeuwige rust in Bij den terugblik op het leven van den man, dtie het gewichtige ambt van president der Alg. Synode van Dr Weij'lamd had over genomen, dringt zich terstond de herinne ring op aan de ernstige rede, waarmede hij op den 12en Januari van het vorige jaar de .zittingen der Buitengewone Alg. Synode ge opend heeft. Wij ontleenen er, ook omdat zij de figuur van den overledene in zoo helder licht stellen, enkele regelen aan. Zich inden kende in de rol van den historicus van over 50, 60 jaren, zei Dr. Smit: „Die historicus zal ongetwijfeld ook een hoofdstuk van zijn boek moeten wijden aan de schuldvraag, aan de vraag dus, wie als de schuldige moet worden aangewezen voor dat al maar versohuiven van de oplossing der reorganisatie-kwestie. Zal hij zeggen: de schuldige was de Synode van die dagen, die geen oog bleek te hebben voor de teekenen der tijden en geen begrip van den nood der Kerk? Bij de voorbereiding voor zijn studie zal hy telkens met dit antwoord in aanraking zijn gekomen. Zal lij het aanvaarden en uit zijn pen w„ doen vloeien woorden van vlijmende scherp- Ned. Leeuw. te en bitter sarcasme over het benepen con servatisme, dat de toekomst niet vermocht te onderkennen, en over het onvergeeflijk ge mis aan verantwoordelijkheidsbesef van vertegenwoordigers van de Kerk, die de Kerk niet tot Kerk wisten te maken? Of zal hij dit antwoord afwijzen en a» zijn gedachten een andere richting geven? Zou er dan een ander antwoord mogelijk zfjn? Zou de schuld dan elders gezocht moeten worden? Ik waag te veronderstellen, dat de histo ricus, dien ik met die studie bezig zie, histo ricus genoeg zal zijn, oen de beschuldigingen door vele tijdgenooten tot de Synode gericht niet naar voren te schuiven, maar de schuld bovenal zal zoeken in de moeilijkheden van 't vraagstuk der reorganisatie zelf'. Toen Dr Smit de gewone vergadering der Alg. Synode op 20 Juii j.L opende, heeft hy in zijn openingswoord o.m. gezegd: „Met een variant op het woord van Cal- vijn, dat het geen aangename taak was de kerk te regeeren, zou ik willen zeggen, dat het geen aangename taak is president van de Synode te zijn, het brengt wel groote moei lijkheden met zich mede. „Deze vergadering is er een van groote be- teekends. Een hooggeleerde had mij gezegd, dat deze vergadering de moeilijkste zou zijn, die in honderd jaar en meer was geweest. Het onderwerp „reorganisatie" is wel zwaar, maar van de welwillendheid der leden ben ik overtuigd. Ik twijfel er niet aan, of ik zal deze vergadering kunnen sluiten met het brengen van dank voor de welwillendheid als president genoten, maar ook voor den aan- genamen geest, die de vergadering heeft ge kenmerkt." En met zulk een woord had ook de spreker zichzelf gekenmerkt. Dr. Smit ontving aan de bekende kweek school „De Klokkenberg" te Nijmegen zijn opleiding als onderwijzer en was ook eenigen tijd bij het onderwijs werkzaam, In 1901 werd hij proponent bij de Waalsdhe Com missie en 25 Jan. 1003 ving hij zijn loopbaan als predikant aan bij de Ned. Herv. Gem. van Heumen. In 1915 vertrok hij naar Wamel en Dreumel en 15 Febr. 1920 verbond hij zich opnieuw aan de gemeente van Heumen, die hij tot zijn dood heeft gediend. De overledene die op een proefschrift over Mr. v. d. Brughen, den stichter van de Klok kenberg tot doctor in de theologie promo veerde, heeft de Ned. Herv. Kerk in verschil lende functies gediend. Hij volgde enkele jaren geleden wijlen dr. J. G Weij'land te Veere op als president van de Algemeene Synode en was ook voorzitter van de Alge meene Synodale commissie, alsmede voorzit ter van de Commissie voor de Buitenlandsche Kerken. Hij maakte eveneerc deel uit van het Algemeen College van Toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen in de Ned. Herv. Kerk en was ook president ran 1 Prov- Kerkbestuur ran Gelderland. In het wettobted van de Ned. Herv. Kerk verscheen een enkele bijdrage van zijn hand. Dr. Smit betoonde zich in de kerkregeering een zeer scherpzinnig man en een voorzitter die streefde naar rechtvaardigheid en wijs beleid. Zyn verdiensten vonden erkenning in ziin benoemin.tr rljj3 J VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Prof. Mr. P. A. Diepenhorst is heden zestig jaar geworden. Zaterdag is het vliegtuig „Reiger" uit Zuid-Afrika teruggekeerd Overleden is Dr. P. Smit president der Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk. Overleden is Ds C. J. van Paassen, em.^ predikant der Ned. Herv. Kerk te Haar lem. Defensie heeft een belangrijke order voor motortorpedobooten gegeven. Het kerkelijk jaar 1938 (I) Overleden is Prof. R. N. Roland Holst* Te Oosternijkerk (Fr.) is een jongeman! bij een twist doodgestoken. Bij een vechtpartij in Helmond is een! man met een mes gestoken en aan de ge volgen daarvan overleden. De Chineesche oud-premier Wang Tsjing Wei, die met Japan onderhandelde, is uit de Kwomintang gezet. De rechtsche opmarsch in Catalonië vordert in de richting van Tarragona. De Fransche minister-president Dala- dier naar Corsica en Tunis vertrokken. De Bilt voorspelt: Voor de kuststrook: buien met regen, hagel of natte sneuw. Meest zwaar bewolkt, iets konder, matige tot krachtige weste lijke tot noordelijke wind. Voor het binnenland: bnien met re gen of natte sneeuw, betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, Iets kou der, meest matige Zuidwestelijke tot Noord-» westelijke wind. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 743.5. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 4.0 C. IETSERS LICHT OP Jan. Zon op 8.11 uur, onder 3,57 uur Jan. Maan op nm. 1,55 u. ond. vm. 5,1U 3 Jan. Von 'sav. 4.27 u. tot 'smorg. 7.41 u Mede d<cfyladheid van den weg reed te Den Bosch een automobilist met vol vaart ten wielrijder en een lantaarnpaal. Onder den deerlijk gehavenden wa gen de 'bren lantaarnpaal; daarachter de vernielde fiets, waarvan de berijder gewoTufoM ERNSTIGE TWIST TE HELMOND Met mes in de buik gestoken HELMOND, 2 Jan. Gisternacht ont stond een vechtpartij tusschen twee inwoners van Helmond, waarbij de 31- jarige A. V. door zijn tegenstander, den 45-jarigen G. S. met een mes in den buik werd gestoken, tengevolge waar van de ongelukkige is overleden. Zaterdag, in den vooravond, troffen de beide mannen elkaar in een café aan de Wolfstraat Zij waren niet „drankvrij" en al spoedig kregen de lieden oneenigheid. De vrouw van den kastelein wist de twist te sussen, waarop S. zich na eenigen lijd verwijderde. Kort na twaalf uur evenwel, nadat het café gesloten was,, kwam S. aan ae achter zijde van het café de keuken binnen, waar V. met den caféhouder en diens echtgenoo- te aan de koffie zat. Opnieuw laaide de ruzie op. Hier zou V. zijn tegenstander eenige kaakslagen hebben gegeven, waarop S. zijn mes trok en in het wilde weg V. enkele steken toebracht V. zakte hevig bloedend in elkaar. Inmiddels was de café houder komen toesnellen. Deze droeg den gewonde het café binnen en waarschuwde een geneesheer en de politie. Het slachtoffer werd naar het Sint An- toniusgasthuis vervoerd, waar men opera tief ingreep, hetgeen evenwel niet meer mocht baten. De man is in den loop van Zondagmiddag overleden. De dader kon kort na het gebeurde ge arresteerd worden. Hij is vandaag naar Roermond overgebracht De verslagene was ongehuwd en werk-] zaam in Duitschland. ZILVEREN JUBILEUM BIJ MOLIJN Co. Vandaag heeft de heer Jac. Bosman te Velp (G.) herdacht, dat hij vóór 25 jaar bij de firma Molijn en Co. in dienst trad als generaal-vertegenwoordiger voor Zweden, Finland en de Baltische landen. Ten kantore te Rotterdam is de jubilaris vandaag har telijk gehuldigd. JONGEMAN DOODGESTOKEN IN FRIESLAND Twist om een meisje Te Oosternijkerk (Fr.) heeft zich op oudejaarsavond een drama afgespeeld, dat aan een achtienjarigen jongeman het leven gekost heeft. Deze jongeman, P. C. de Boer genaamd, kreeg met een zakmes acht steken in het bovenlichaam, die werden toegebracht door den eveneens achttienjarige J. van der Ploegen. Het slachtoffer werd in hoogst zorgwek kenden toestand opgenomen en is tijdens het vervoer naar het ziekenhuis te Leeuwar den aan zijn verwondingen bezweken. Het drama speelde zich omstreeks kwart voor twaalf op straat af, toen verscheidene inwoners van het plaatsje in afwachting van de jaarswisseling buiten een praatje stonden te maken. Tusschen de twee ge noemde jongelieden ontstond een hoogloo pende ruzie, waarschijnlijk uit minnenijd over een zestienjarig meisje. Het schijnt, dat Van der Ploeg uit zelfverdediging gehan deld heeft toen de ander hem bij de keel zou hebben gegrepen. Des nachts is de dader van zijn bed gelicht en na verhoor door den veldwachter en burgemeester Sytsma van Oostdongeradeel, tot welke gemeente Oos ternijkerk behoort, ingesloten ia de mare chausseekazerne te Dokkum. genua-expres AMSTERDAM, 2 Januari. De N.V. Stoom- aart-Maatschappij „Nederland" meldt dat '"'I met P'ls'MKifrs en poèt in aansluiting op het dd. 6 Janurai as vaï Genua vertrekkend m.s. „Johan vail Ólder" ïo27eVv», 5 Januari te 10.. tan Den Haag S.S. zal vertrekken Vertrek utrecht C.S. U.Z% van Arnhem: 12.12, van Nijmegen: 12.30, vertrek van den aansiintenden trein naar Utrecht: van Ara- W?T.nV0 00 m33- Van An"lerCl i I aansluitende trein van Rot- erdam Maas vertrekt om 10.23. Dp aankomst te Genua Vrijdagmorgen as. te 8.50 uur. Ah U de .loltTSitlder.B.h.B *m de AutoOnderTnge kart, ja 46a •il de prochjk altijd zegwee. GRONINGEN NV. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" DELFT. Fabriek en Kantoor: Delftweg 33 Telefoon 366. TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN I Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen Syth. en CelL Lakken Glanslakken BOEKHOUDING BALANS BELASTINGZAKEN JOH A, RE N K S n,ond v»" C00! SINGEL 71 ROTTERDAM Telefoon 13634 DE KONINGIN TER KERKE H. M. de Koningin woonde Zondag den avonddienst bij in de Groote Kerk te Den Haag onder het gehoor van Ds G. F. van Itterzon. DOODELIJKE AANRIJDING TE NIJMEGEN NIJMEGEN 2 Jan. In den afgeloopen nacht is de Jï-jarige J. C. van Gaasheek bij do an Gendtstraat te Nijmegen door een personenauto aangereden. De man was on middellijk dood. GRONINGEN, 2 Jan. In den ouderdom van 63 jaar is in het R.K. ziekenhuis alhier over leden de burgemeester van Wildenank. de heer D. P. Teenstra.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1