STADSNIEUWS ESCOMPTO FIRMA F. VAN LANSCHOT Waardig slot van de feestviering M. S. DE JONG N.V. .WOENSDAG 7 SEPTEMBER ig38 TWEEDE BLAD PAG. 6 Feest in het Academisch Ziekenhuis {Voor personeel en patiënten De Directie van het Academisch Zieken huis heeft gemeend het regeeringsjubileum (van H.M. de Koningin ook in het Zieken huis niet onopgemerkt te mogen laten voor bijgaan. De dienst was geregel^ als voor een Zondag teneinde het personeel zooveel mo gelijk in de gelegenheid te stellen om aan de feestelijkheden buiten het ziekenhuis deel te nemen. Het dienstdoende inwonend personeel wachtte in de eetzaal een aange name verrassing. Het menu, dat zoowel voor het personeel nis voor de patiënten iets uitgebreider was 'dan op andere dagen, stond, evenals de ver siering van de eetzaal, in het teeken van .Oranje. De directeur, Dr H. H. Maas, die mede aanzat, herinnerde aan de groote beteeke- nis voor land en vol'k van dit Koninklijk jubileum en stelde voor een heildronk uit te brengen op H.M. de Koningin, waarna gezamenlijk het Wilhelmus werd gezongen. Bij monde van Zr G. Boibeldijk werd den {Directeur namens het personeel dank ge zegd voor de feestelijke verrassing. Het geheel werd opgeluisterd door het Hongaarsahe Zigeuner ensemble van Bel a Horvath wat de gezellige stemming zeer (verhoogde. Buurtvereeniging Willemstraat Door deze buurtvereeniging werd gister avond in de straat een welgeslaagde feest avond gehouden ter gelegenheid van het regeeringsjubileum. Na een openingswoord door den heer A. Segijn en het aanbieden van bloemen aan mevr. Segijn en aan mevr. Fortrie door enkele kinderen werden een aantal wedstrijden gehouden. De uitslagen zijn als volgt: Zak loop en voor hee- ren: 1. Marijt, 2. Romijn, 3. Bergers; Zak- ïoopen voor dames: 1. mej. Nievaart, 2. mej. R. v. Riet, 3. mej. Dreef; Hard- loopen met verkleeding (voor hee ren): 1. Keereweer, 2. Selis; (idem voor dames): 1. mej. Bekooy; Touwtrekken voor heeren op wagentje: le prijs junio ren Paul Jr., le pr. senoren Mieremet, 2e pr. .v. d. Berg; vlagsteken voor dames ju nioren: 1. mej. Fan tril, 2. mej. v. Ginkel; idem dames senioren: 1. mej. Nieuwenburg, 2. mej. Dreef; idem heeren junioren: 1. v. Riet, 2. Bey; idem heeren senioren: 1. Braam, 2. Elburg, 3. Keereweer. Er was verder vroolijke muziek en er .werd menige polonaise geloopen. ,Chr. Comité voor iW erkloozenzorg Boottocht naar Amsterdam Onder leiding van het dagelijksch bestuur van bovengenoemd Comité werd gister een boottocht met de werkloozen en him vrou wen naar Amsterdam gehouden. Ongeveer 200 personen namen aan dezen boottocht deel en hij werd begunstigd door prachtig zomerweer. Om 7 uur v.m.' had de afvaart plaats en was de stemming er al spoedig in. Over het Brasemermeer had de heenreis plaats en omstreeks elf uur was men in Amsterdam, waaruit om half zes weer werd vertrokken, zoodat men te 9 uur ifi Leiden terugkwam. In dien tusschentijd kon men de versie ring in Amsterdam bewonderen en oogge tuige zijn van den grooten optocht, die daar werd gehouden. Men kon aan g*een hulde- betooging deelnemen, maar niet minder groot was de blijdschap, die door het zingen ,van Vaderlandsche liederen geuit werd. Gedurende de reis werden de deelnemers jop koffie, brood, sigaren, gebak en limonade getracteerd. De heer Alberts was dan ook aller tolk, {toen hij namens de werkloozen dank bracht aan het Comité voor den heerlijken dag. Noord-Zuid-Hollandsche [Tramweg Mij Toename der ontvangsten De verwachtingen in het vorig jaar verslag der Noord-Zuid-Holl. Tramweg- Maatschappij geuit, zijn, voorzoover de inkomsten betreft, grootendeels verwe zenlijkt Deze namen in 1937 met f 75.600 of ongeveer 2.4 pet ten op&chte van 1936 toe, een wel niet belangrijk percen tage, waarvan de beteekenis echter ver groot wordt, als men het vergelijkt met het percentage waarmede de ontvang sten in de laatste jaren achteruitliepen, en dat in het vorig jaar nog 7.1 pet be droeg. Alles heeft meegewerkt aan de stijging der ontvangsten. Zoo werd bij wijze van proef met Ingang van 1 Sept 1937 het tarief op de stadstram ite Leiden aanzienlijk verlaagd, met het doel na te gaan of hierdoor een inkomstenver meerdering zou worden verkregen. Een voortgezette proef zal moeten leeren. of de tariefsverlaging de gewenschte gunstige fi- nancieele resultaten alsnog zal geven, in welk geval ook op de andere lijnen (Leiden- Katwijk-Haarlem-Den Haag) proeven in de zen zin zullen worden ondernomen. In het jaar 1938 bleef de geleidelijke ver betering, die het gevolg mag zijn van het steeds meer doordringen van het lage stads tarief, aanhouden, zoodat de verwachting mag worden gekoesterd, dat de totale ont vangsten ook een surplus gaan vertoonen. DIPLOMA-ZWEMMEN IN DE ZWEMINRICHTING „DE ZIJL" Maandagavond vond in de zweminrich ting „De Zijl" voor de laatste maal in dit seizoen het diploma-zwemmen plaats. Geslaagd zijn de dames: J. Trouwee— Massaar, M. v. d. Reek—Kuyvenhoven, A. Plug—Vink, J. v, GennepSimons, Lenie Pikaar, Jeanne Lautenbach, Annie Faber, Thea Neuteboom, Nelly van Egmond, Nelly do Raad, M. M. Devilee, Mia de Koning, Jo ,van Leeuwen en Toos Stouten; Dirk de Neef, Cornelis Teunis Mover, Leo v. d. Meel, Ja cob Grobfce, Kees Trago, Daniel Cornelis Stigter en Leo Segaar; de heeren: G. J. C. Poortman, J. J. van Dijke en J. Berger. Laatstgenoemde heeren zijn alle reoher- 'cheurs van politie alhfer. Bij monde van 'don Voorzitter der L.P.S.V. den heer J. de Boer werden zij gecomplimenteerd. RIJWIELDIEF GEARRESTEERD Door de politie is aangehouden de 26-jari- ge C. K., die eenige rijwieldiefstallen in on ze stad op zijn geweten heeft. Drie heeft hij er bekend. DE TENTOONSTELLING LEYDS GOEDT In totaal 24462 bezoekers Gisteravond is de tèntoonstelling „Leyds Goedt" gesloten, bjj welke slui ting werd vastgesteld, dat de expositie door niet minder dan 24.462 bezoekers is bezocht, zoodat zij een volledig succes genoemd mag worden. De 20.000-ste be zoeker ontving een electrische stofzui ger. Een gelijk geschenk viel als extra- prijs ten deel aan den heer W. Th. van Dijk. Noordeinde 44a. De Voorzitter van het tentoonstellings-co- mité. de heer Landman bracht dank aan de tientallen medewerkers aan het welsla gen der tentoonstelling en roemde nog eens de wijze waarop de exposanten de kernge dachte, het naar voren brengen van het Leidsche kwaliteitsproduct in grondstof en bewerking hebben begrepen en naar voren gebracht. Speciaal bracht spr. ook dank aan het filmbedrijf ,.Filca" van de fa. van Cal- car, dat in samenwerking met radio Jesse de filmvoorstellingen in de foyer verzorgde. Hij deelde mede, dat in overleg met het Ge meentebestuur nog zal worden gezocht naar wegen en middelen Qm de propaganda voor het Leidsche kwaliteitsproduct voort te zet ten. Het woord werd daarna nog gevoerd door de heéren P. A. de G 0 o y e r «n L A. M e n- nes, die hun groote waardeering voor de expositie uitspraken. De kinderverlamming Geen nieuwe gevallen Naar de directeur van den Gem. Gen. en Gezondheidsdienst ons mededeelt hebben zich geen nieuwe gevallen van kinderver lamming in onze stad voorgedaan en is het aantal gevallen dus tot het eene van Leiden en het eene van Zoeterwoude beperkt ge bleven. In totaal worden op het oogenblik in het Academisch Ziekenhuis 24 patientjes verpleegd, waarvan 1 uit Leiden. Over het algemeen is de toestand gunstig te noemen. NIEUWE NUMMERS 3531 Twentsche Bank N. V, Telexdienst. Breestraat 81. 4172 Mevr. P. A. A. v. HoekenIHapman. Wilhelminapark 9, Ogt. 4140 J. W. Blom, leeraar Instituut Wullings. repetitor Natuurkunde, De Sitterlaan 78 4150 Mej. A. G. Boekwijt. De Sitterlaan 94. 4179 H. de Vries, Teoflux en K.A.W. Nieuwe Rijn 33. H. Broekema, arts. Emmalaan 52 Ogt. 4175 Jac. Key, insp. N.V. Ass. Mij. „De Ne derlanden" van 1845. Rijnzichtweg Ogt 4167 Dr. J. Wlnsser, dierenarts, spr.u. 12.30- 13.30 en volgens afspr. uitsl. kleine huisd. Tib. Siegenbeekstraat 2. 4178 A. A. Kimball. Oude Singel 18. 4151 S. Meyer, veehandelaar. Vliet 19. 41S7 K. A. F. Houwert-, arts. Ch. de Bour- bonlaan 8 Ogt 41S6 Corn. J. v. Valderen, aannemer, Haar lemmerstraat 248. Prof. Dr. J. J. Lijnst Zwikker, Lorentz- kade 40. 4173 J. Blitz, vioolleeraar. Zoeterw.slngel 10. 4198 L. W. M. Hamm. Warmonderweg 8 Ogt. 4183 C. Verhoog, arts (Homoeopatisch ge neesheer). Rijnsburgerweg 36. C. O. Matray, oud-resident. Warmon derweg 6 Ogt. 4190 A. A. Kampman, alg. secretarls-pen- ningm. v. h. Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap „Ex Oriente Lux". Roo* denburgerstraat 41. GEVONDEN VOORWERPEN IN DE MAAND AUGUSTUS 1938 Actetasch inh badgoed; armbandhorloge; badmuts, broche met kinderportretje, blok met 1 koperen gewicht, bok, broche, boor- maat. blocnote; breekijzer met steel, broche met steentjes, ceintuurs, fietstasch, gouden damesring met steen; gereedschap voor mo tor, in doek; H.B.S.-agenda; bruin lederen handschoen, jongensjasje, kettinkje, kieltje, koffertje inh. vet, kindertaschjes, kettinkje met kruisje, kindermutsje, koffer, metalen doos voor een meter, notitieboekje, nummer bord, portemonnaies, damesparaplui, regen pijpen, roeispaan, rolbandmeter, sleutels, blauw schort, schoenen e. a. in papieren zak, stukje witte stof» vulpotlood, vulpen houders, vest. zwemkaart, rijwielbelasting- merken, diamantje. Gevonden in het Postkantoor: een geluidshoorn (te gebruiken door slecht- hoorenden. Gevonden in de Tram (stadslijn) een "toeerenhoed, beige handschoen, 3 paar handschoenen, een broche met steen, een damesparapluie, blauwe dameshandschoen, schopje, emmertje met schopje, actetasch. Terug te bekomen en inlichtingen te ver krijgen eiken werkdag van 1—3 uur namid dag, behalve Donderdags en Vrijdags ten Politiebureele alhier. AANGEHOUDEN Door de politie is gisteravond in zijn wo ning gearresteerd de 62-jarige N. D. S., die zich aan een zedendelict heeft schuldig ge maakt. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD: J W v d B|)l 23 Jr en L Schllperoord 25 Jr GEHUWD: D .Güzenü en S Kikkert P G A de Kier en G EHazes G C Redegeld en j C x O J v d ReUden en C v Esmond J Robbers en A Ouwerkerk T de Roode en A v MuUen H J Sloos en A E Poelsma P W v Vliet en M RtJsbergen P J v d Waals en j M Steenbergen BEVALLEN: M W C V Berkel—Verhoogt dr - C v GentSlnteur zn J Hlllebrand Freeke zn C A v d StaakLagerberg dr M FleurMiltenburg dr C G Frankenv d Wellend zn ACM Elberg;Zéguers dr C v Bohemenv As dr J BloemkoperDen Hartog zn V I-C JongbloedLasberg dr N W v EekBoero dr H v TolGroeneveld dr AM SpierenburgVermeulen zn B Star— Wns.'Vfr zn A Knol—Stapel zn J Broek- hulzeit—Boender zn J M w F v Stebonergen vz d Burg zn J S de -Wit—Kluivers zn J Harteveltv d Blom dr M v d Wijngaard v Polanen zn J C OttenhofDu Mortier zn OVERLEDEN: H Korver zn 7 W. J v Dijk vrouw van J F Baten 64 jr J Wagemans vrouw 64 jr I v Peet m. 36 jr H R Anlba EDE RL. -INDISCHE MAATSCHAPPIJ NjV. Opgerlch» 1857 Bankzaken Effecten zak en Open Bewaarneming Beleggingsadviezen Assurantiën AMSTERDAM; Keizersgracht 573-575 VGRAVENHAGE: Lange Vijverberg 13 UIT DEN OMTREK HILLEGOM De feesten De jubileumfeesten zgn feitelijk Zaterdag reeds voor vele gezinnen begonnen, toen door het comité 335 pakketten met levensmiddelen zyn uitgereikt. Maandagavond trok men om half tien met muziek naar het terrein om het feest te openen, hetgeen niet erg moedgevend was, want-de regen stroomde rustig neer. Do Dinsdag begon met het oranje-zonnetje beter. Om 8 uur reveille van de Hillegomsche Ra diocentrale. Om kwart voor negen kwam de Gemeenteraad bijeen om het Regeeringsjubi leum te herdenken. Na de gebruikelijke opening houdt de bur gemeester een korte toespraak over dit vreug devol gedenken. Om negen uur had de ontvangst plaats van korpsen van Burgerwacht, B.V.L. en jeugd- vereeni-gingen. Na een korte toespraak van den heer A. Suure werd door den burgemees ter met een enkel woord de gemeentevlag overhandigd aan de deputatie die de huldi ging te Amsterdam zou bijwonen. Te half elf had een aubade van de schoolkinderen plaats voor het Raadhuis. Het was een mooi gezicht die versierde boeren die door de kinderen werden meegevoerd in den optocht. Te elf uur werd op het „Concordia"-terrein een voetbalmatch gespeeld door de plaatselij ke voetbalclubs, welke wedstrijd in een 1 overwinning voor het Oranje-team eindigde. De middag werd gevuld met diverse volks spelen, afgewisseld door muziek en het optre den van verschillende artisten. Te ongeveer negen uur werd de uitslag van de verskillen de wedstrijden bekend gemaakt en had door den burgemeester de trekking der prijzen plaats. KERKINSTITUEERING BENNEBROEK Men bericht ons. dat de voorbereidingen tot institueering van de Gereformeerde Kerk te Bennebroek thans zoover gevorderd zijn, dat or Vrijdag 9 September a.s. des avonds acht uur in het gebouw .Rehoboth". Schoollaan Bennebroek, de bevestiging van Ambtsdra gers zal plaats vinden door den Consulent Ds. A. K. Krabbe van Hilleirom, KATWIJK a.d. RIJN ETALAGE-FOUTEN WEDSTRIJD De door de Oranjevereeniging beschikbaar gestelde pry's voor de étalage-fouten-wedstrijd is na loting gewonnen door Mej. C. van Elk. Er waren slechts zes inzendingen geheel goed. KATWIJK AAN ZEE De jubileumfeesten Zoo heeft Katwijk aan Zee op waardige wijze haar Jubileumfeesten gevierd. Door iedere burger is aan deze feesten deelgeno- meumen. hetzij aan de prachtige versiering van ons dorp, hetzij aan de verschilende volksspelen, die zijn gehouden. Des avonds was de lampionverlichting sprookjesachtig, zoo zelfs, dat naar men ons meedeelde, een vei'tegenwoordiger van H. K. H. Prinses Juliana Zaterdag j.l. een bezoek aan ons dorp heeft gebracht. Vroeg in den morgen werd door herauten te paard de feestdag aangekondigd, door het voorlezen van de proclamatie, gepaard gaan de met trompetgeschal. Om S uur werd door o'e Chr. Muziekvereen. U.N.I. koraalmuziek van den torentrans gegeven. Het mondorgel orkest D.V.H. bracht een bezoek aan de pa tientjes van het Zeehospitium. Intusschen had zich reeds een groote stoet geformeerd om gezamenlijk naar het Gemeentehuis te marcheeren, alwaar de Gemeentevlag aan de deputatie overhandigd zou worden. Nadat gezongen was „Wilt heden nu tre den', sprak de Burgemeester Mr. W. J. Wol- dringh v. d. Hoop een rede uit Na deze plechtigheid werd een aanvang gemaakt, met de volkspelen. Jammer was echter, dat de kinderfeesten niet gehouden konden wor den. Bij het boegsprietloopen werden prijzen gewonnen door J. v. Leeuwen, A. Haasnoot, D. v. d. Plas, resp. le. 2e en 4e prijs. Paard rijden met hindernissen J. Schaap, C. Hoek en A. W. v. Schie, resp. le, 2e en 3e prijs. Behendigheidswedstrijden per fiets voor slagersjongens en kruideniersbedienden: D. v. d. Marei, J. Guijt en A. Ouwehand, resp. le, 2e en 3e. prijs. Stoelendans: le groep mej G. v. Beelen, jnej. A. v. Duijvenbode en m.ej. ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken A If en a.d. Rijn De optocht het glanspunt van de feestweek Duizenden menschen waren op de been Aan alle dingen komt een einde. Verleden week Woensdagmorgen zal menigeen ge dacht hefoben: is het niet te veel, een week feest Maar diezelfden zullen gisteravond ezegd hebben: „Het is omgevlogenl" Maar één troost is er! Alfen kan te rugzien op een feestviering, op een machtige manifestatie van hulde en trouw aan het Oranjehuis, als nimmer te voren. Het is maar zoo jammer dat onze Koningin niet' overal eens een kijkje kan nemen. Want in alle opzich ten was hetgeen ook in onze gemeente geboden is, af, hoewel uiteraard het een meer waardeering heeft ondervonden dan het ander. Dat is altijd zon Het ochtendfeest Gister was dan de dag van 't groote feest Het waren de Oranje-Gardisten die reeds vroeg vertier brachten met een rondwande ling door de gemeente, vooraf gegaan door de tamboers en hoornblazers. Ongeveer kwart voor acht volgde klokluiden en na be ëindiging hiervan op drie plaatsen in de ge meente koraalmuziek. Op het programma stond vervolgens de zanghulde van de kinderen aan hei' hoofd der gemeente, gevolgd door kinderoptocht en kinderspelen. Door de voorkomende geval len van kinderverlamming moest dit pro- grammadeel uitgesteld, wat natuurlijk te betreuren is, daar op de feestdagen het op treden der kinderen steeds een hoogtepunt Is. Helaas werd dit nu gemist. Ook de ge- costumeerde jeugdvoetbalwedstrijd ging niet Een daverend optreden der feestcommissie De feestcommissie had wel eenigszlns met de handen in het haar gezeten toen dit deel moest geschrapt. In een aanvullend pro gramma van volkspelen, waar veel belang stelling voor was, vond men eenige compen satie. En voorts kwam men op't schitterend idee om den gecostumeerden voetbalwedstrijd toch te houden maar thans door de grooten ien besloot dit punt zelf uit te voeren Een elftal werd samengesteld uit het hoofd comité en een elftal uil de sulb-comité's. Ve len hadden nimmer gevoetbald. Dit was reeds een handicap. En voeg daarbij de rotte kleeding (de directeur van gemeentewerken kwam op als hansworst met een autoped), dan kan ieder begrijpen dat er door het zeer talrijke publiek braaf gelachen is. De optocht Vanaf kwart over 2 tot plm. kwart voor 6 trok een optocht door onze gemeente, zooals in geen jaren het geval geweest was. De handel, industrie, jeugdvereenigingen, sport, enz. enz., van alles deed mee en het was een prachtige kleurenmengeling vol blijheid en levenslust. Da stoet werd geopend door de Alfensche Rijvereeniging, waarachter een auto met do leden van do optocht-commissie. Het was geen wonder dat deze heeren glunderden. Want achter hen aan kwam een stoet, waar van het voorbijtrekken zeker eon kwartier duurde. De industrie was vertegenwoordigd door een heel groote zeswieler, waarop een groot aantal industrieelen hun producten uitge* stald hadden. Een zeldzaam mooie auto reed mee van de fa. Samsom N.V< De midden stand voerde de reclame om bij het inkoo pen doen eerst aan de gemeentenaren en het Nederlandsch Fabrikaat te denken. De slagers, allen welgedane kerels, voer den. een bedrijf mee van 40 jaar terug en het moderne bedrijf. De bakkers deden voor hun collega's witjassen niet onder, Keurig kwam de Oranje-Garde voor den dag. Ho* kan het ook anders. Zeer origineel kwam Gouwsluis voor den dag. De eerste wagen vervoerde een schilderij met de twee oude bruggen en op den wagen treurende oude vrouwtjes. Op de tweede was de nieuwe brug afgebeeld en daaronder do Jeugd in blij optimisme. Overtuigd zijnde dat we veel mooie dingen niet noemen, besluiten we met een eere- saluut aan de meisjes van enkele Chr. en Geref. Meisjesvereenigingen, die zoo keurig haar liefde voor onze Vorstin toonden. Na een toespraak van burgemeester Co" lijn is de stoet ontbonden. Op het feestterrein Allereerst werden daar verschillende volks spelen gehouden. Voorts werd een groote ringrijderij met paard en tilburry gehouden. De belangstelling uit den boerenkring was zeer groot. Overdracht Gemeentevlag Om half 4 had de overdracht plaats aan een 4-tal jongelui van de Gemeentevlag, waarmee men aan het défilé in het Stadion zou deelnemen. Voor de meesten is dit ongemerkt gepas seerd, wat te betreuren is, daar burgemees ter C o 1 ij n in zijn betoog duidelijk uil' deed komen dat het een zaak van belang was. De vlag bestaat uit twee banen. De boven ste baan een deel rood en een deel wit met zwarte ster. De benedenbaan is geel met rood-gele rand. Het avondfeest Duizenden bij duizenden verdrongen zich gisteravond op het feestterrein aan de Dr. Lovinklaan, waar de laatste feestavond ge houden werd. Om half acht Is door een 1200 menschen weder genoten van den schoonen zang en mu ziek in de Ned. Herv. Kerk Julianastraav Het koor stond weder onder leiding van den heer Gaillard, terwijl ook thans als or gelist optrad Feike Asma en voorts onze plaatsgenoot Feike van Zwieten zich als een meester deed kennen op de viool. Er ls dan ook weer zeer veel genoten. Op het feestterrein was het nimmer zoo ol, waaraan in niet geringe mate medege werkt* zal hebben dat het weer buitengewoon fraai was Het programma venneldde: muziek, hos- m, vermakelijkheden. Van alle drie is voor" dl door de jeugd op enthousiaste wijze ge profiteerd, zonder dat het feest in een los bandige bende is ontaard. Bestond daar voor wel vrees, gelukkig ie het mogelijk ge bleken dat ook het Protestantsche deel on zer gemeente op het terrein kon blijven, al is het voor dezen nog wat onwennig op een feestterrein met een zweef. En tot slot was er het groot schitterend vuurwerk, zooals we in geen jaren zagen in onze gemeente en waarvoor een woord van dank aan de Chr. O. V. en de W. V. wol zeer op zijn plaats is. En zoo behoort de feesvweek tot het ver leden. Het hoofd der gemeente, feestcommis sies, burgerij en allen die op een of andere wijze aan het slagen hebben medegewerkt, kunnen te\ reden zijn. Alfen bleef niet ach ter, Alfen ging zeer velen voor. DE KINDERVERLAMMING Wederom is een geval van kinderverlam ming geconstateerd, thans bij een 4-jarig kind van H. in de Raadwijkstraat. Het kind is naar hei' ziekenhuis vervoerd. M. v. Duyvenbode, resp. le, 2e en 3e prijs; 2e groep: mej. A. v. Duin, mej. P. Ivoestalter en mej. v. DuijnBerkhof, 3e groep mej. T. v. Leeuwen, mej. SwanenburgPlos en mej. Parlevliet resp. le, 2e en 3e prijs. Mooist ver sierde fietsen le pr. Corrie Kruijt, 2e pr. D. Bos; 3e pr. Nelly Lammerse; ringsteken met fiets: le pr. Corrie Kruijt, 2e ipr. A. Haasnoot, 3e pr. I/?na v. d. Bent. s Middags werd in de Sweerts de Landas Wyborohstraat de optocht samengesteld. Daar dit een vrije optocht was, waren er heel verschillende groepen te zien. Zoo was er o.a. een matrozengroep, een boerenbrui loft, een cowboygroep, een vroolijk huishou den, een 1?. R. B.-groep, een iprettig koopen- groep enz. Naar het oordeel der jury was van de versiering veel werk gemaakt. Na dat de lange optocht door het dorp was ge trokken en bij het Witte Hek weer was ont bonden hadden om 4.30 demonstraties te paard plaats. De landelijke rijvereeniging Koningin Emma te Wassenaar was hiervoor aangezocht. Deze demonstraties werden op hoogen prijs gesteld, temeer daar zulks in Katwijk nog niet had iplaats gevonden. Des avond vond een herhaling van de middag- optocht plaats, alleen was thans de route ge wijzigd. Bij het marcheeren door het dorp kon men eens goed zien hoeveel menschen er wel op de been waren. De trottoirs waren schier met 3 k 4 rijen menschen bezet. De politie te paard en per fiets, zorgde weer dat alles keurig verliep. De orkesten U.N.I., D.V.H. en Concordia zorgden op pittige wijze voor muzikale op luistering. Omstreeks 10 u. trok men in dichte drom men naar het „Witte Hek" om getuige te zijn van het vuurwerk, dat in het weiland stond opgesteld. Weldra werden de lichten gedoofd en vlo gen de eerste vuurpijlen de lucht in. Over het vuurwerk niets dan lof; nog nimmer za gen wij in ons dorp zoo'n uitgebreid vuur werk, met zoo'n groote verscheidenheid als thans hot geval was. Het slotstuk was wel het mooist;-plechtig klonken hierbij de toonen van het Wilhel mus. Een woord van dank komt zeker toe aan het bestuur der Oranjevereeniging, die op zoo'n voortreffelijke wijze een Oranje feest wist te organiseeren. VERKEERDE MANOEUVRE Op den hoek ParklaanZeeweg had een botsing plaats. Toen een truck bestuurd door J. M. II. wilde uitwijken voor den fietser J. A. S. uit de Voorstraat alhier, reed deze tegen een groote lichtmast op en kwam vervolgens in het plantsoentje terecht. Dé nieuwe tractor, welke pas was ingereden, werd b,ij deze botsing ernstig aan den motor beschadigd. KOUDEKERK a.d. RIJN Tijdens het berijden van een jong paard gistermorgen door den 21-jarigen J. Peters, wonende in de Lagewaard begon het dier in de Dorpsstraat alhier te steigeren, met 't gevolg, dat het achterover sloeg en de berij der onder het paard terecht kwam. Aanvan kelijk liet zich het geval minder ernstig aanzien. Peters zette zijn rit voort. In den loop van den avond verergerde zijn toestand echter zoodanig, dat hij gisteravond nog op medisch advies is overgebracht naar het Diaconessenhuis te Leiden, LEIDERDORP De feesten van Dinsdag Het feest begon met koraalmuziek en zang des morgens om 8 uur in het plantsoen voor de Ned. Herv. school. In weerwil van het vroege morgenuur was hiervoor al een groo te belangstelling. De jeagdhulde Onmiddelijk na bovengenoemde uitvoe ring werd in de Acacialaan de optocht gefor meerd van de deelnemende vereenigingen aan de jeugdhulde. In den fuin voor het ge meentehuis werd de burgemeester toegespro ken door den voorzitter der feestcommissie» den heer A. J. v. d. Wijngaard. Na het be antwoorden dezer toespraak overhandigde de burgemeester de gemeentevlag aan de deputatie. De volksspelen Deze spelen, waaraan ieder boven 14 jaar kon deelnemen, werden gehouden op het ge meentelijk sportterrein „De Munnik". De verschillende nummers, als behendigheids- fietsen, hardloopen met hindernissen, ring steken per fiets enz. werden hier vlot afge werkt De optocht Het belangrijkste van het geheele pro* gramma was de nationaal-historische en al legorische optocht Voor de opstelling hier van hadden de heer P. Vromesteln en het kinderkoor „Voordorp" welwillend en be langeloos gebouwen en terreinen ter beschik king gesteld. Hpt historische ^deelte bestond uit de groepen „Frederik Hendrik" en „Pieter van der Does", die door uniformen en costuum/» m kleurigen aanblik boden. Het allegorisch gedeelte werd gevormd door den bruidsstoet van Kloris en Roosje Het bruidspaar alsmede Thomasvaer en Pieter nel waren gezeten in fraai versierde til bury's. Een talrijke schare bruiloftsgasten volgde, deels in versierde boerenwagens, deels te voet. Verder een praalwagen „De Oogst" en in de derde plaats een praalwa gen waarop de Nederlandsche Maagd, omge ven door de elf provinciën. Op den terugweg werd bij het gemeente huis even gepauzeerd en werd de burgemees ter toegesproken door iemand, zich noemen" de „de oudste burgemeester des lands". Bur gemeester Brug beantwoordde deze toe spraak, waarop de schare een driewerf ,Leve de Koningin" liet volgen. Mevrouw Brug ontving hier een bloemenhulde. Een zelfde hulde viel „Pieter van der Does" teD deel van de zijde van de Doesbewoners, toen de optocht daar langs trok. De Chr. muziekvereen. „Devote" en dp Leidsche Chr. Harm. Ver. zorgden voor de muzikale opluistering in den stoet. Het avonjdfeest Dit werd weer, evenals des voormiddags de volksspelen, in „De Munnik" gehouden. De Leidsche Chr. Harmonie gaf hier een populair concert. Ook werd een filmvoorstel ling gegeven. De belangstelling was hier wederom zeer groot en er heerschte een RADIO-DISTRIBUTIE WOENSDAG 7 SEPTEMBER Programma 3: 8.Keulen, 10.2o diversen. 10.35 ParUs Radio, 12.05 Radio PTT Nord, 12.20 Brussel VI.14.20 Keulen, 15 20 Londen Reg., 16 20 Keulen, 17.20 ParUs Radio. 18.20 Londen Reg., 19,20 Brussel VI., 19,50 diversen, 20.20 Brussel Fr., 21.35 Londen Reg., 31.55 Brussel VL of dlv., 22.35 Keulen. Programma 4: 8Brussel VL. 9.20 diversen, 10.85 Londen Reg., 11.50 Droltwlch DONDERDAG 8 SEPTEMBER Programma 3: 8Keulen, 10.50 Parijs Radio, 12.05 Radio PTT Nord, 12 20 ParUs Radio, 13.20 Brussel VL, 14.20 Brussel Fr., 17.2o Brussel VL, 18.05 Radio PTT Nord, 18.20 Londen Reg, 19,20 Keulen, 20.20 Brussel VI., 22.50 Keulen. Programma 4: 8.Brussel VI., 9.20 diversen, 10.35 Londen Reg., 12.15 Droltwlch, 19.30 Sport» heer J. G, A Janssen, Journa» Agenda De avond-, nacht- en Zondagdienst der apotheken wordt van: Zaterdag 3 Septem ber ('s-avonds 8 uur) tot en met Vrijdag 9 September a. s. waargenomen door de Apo theken: J. E. M. ten Dijk, Haven 18, Telef, 85; A. J. Donk, Doezastraat 31, telef. 13, echter met dien verstande dat voor vandaag tot vanavond 8 uur alléén waarneemt: Apo theek Duyster, Kr. Rijn 18, tel. 523 en Dins-, dag 6 September (nat. feestdag) alléén: Apotheek Boekwijt, Breestraat 74, tel. 552. Voor Oegstgeest: Mej. J. Doedens* Wilhelminapark 8, tel. 274. KLEERMAKER 's-GRAVENHAGE AMSTERDAM L. Houtstraat 26 Heerengracht 440 vroolijke stemming, vooral onder de in dich te rijen om de muziektribune hossende jeugd. Voor de feestcommissie was deze belang- telling ook daarom zeer welkom, daar do kaartverkoop nog een flink bedrag ople verde. Vanavond worden de feestelijkheden be sloten met een optocht van de jeugdvereeni gingen, die de gemeentevlag aan het raad huis zullen terugbrengen. LISSE De jubileumviering De jubileumviering te. Lisse heeft een of ficieel karakter gedragen door de officieel© herdenking op het gemeentehuis. Behalve de leden van den Raad waren,' hiertoe uitgenoodigd alle autoriteiten uit dei gemeente, vertegenwoordigende de geheel© burgerij. O.a. merkten wij op alle leden van! het eere-comité, heeren geestelijken, predii kanten en doktoren, den notaris, den direc teur der Rijkstuinbouwwinterschool, ir. K. Volkersz, prof. dr. van Slogteren en zeer vele andere notabelen uit de gemeente. De officieel© herdenking ten gemeente huize ving aan om half elf en werd gehou den in de Raadszaal. Toen alle personen tegenwoordig waren, werd allereerst het woord gevoerd door den. voorzitter van het Oranje-Comité, dr. H. A. Markus. Dr. Markus zette uiteen, waarom ditmaal 3 feestviering een eenigszins sober karak ter droeg. Het comité was van meening, dat na de twee „geweldige feesten" van de laat ste jaren het beroep op de beurs van de burgerij bescheiden moest zijn. Ook leent zich het begin van September tn onze ge meente slecht voor het vieren van feesten* in verband mev de onttrekking van arbeids krachten. Verder gaf spr. den burgemeester de ver zekering van de vreugde welke leeft in de harten van de burgerij van Lisse nu wij dit jubileum mogen vieren. De burgemeester sprak, na begroeting van het gezelschap, een rede uit en herinnerde er aan, dat deze dag er een is van groote dankbaarheid, van nationalen trots, van alge» meene blijdschap en van innerlijke ontroa- ring. Na de groove waarde van de regeering van Hare Majesteit op juiste waarde te hebben geschat en vertolkt en er op gewezen te heb ben, dat er zeer groote dankbaarheid leeft in ons aller hart, eindigde de burgemeester met de woorden: God'zegene onze Koningin! God handhave haar nog lang op den troon van Nederland. Zoo zal onze geliefde en ge» eerbiedigde Vorsvin, heel haar rijke leven strekt ons tot waarborg, harerzijds handha ven Gods recht en het recht van haar volk. Lang leve H. M. de Koningin! Onder groote instemming werd een tele gram van gelukwensch gezonden naar Am sterdam Nadat de eerewijn was rondgediend, werd plaats genomen op het bordes van het ge meentehuis, waarvoor zich duizenden school kinderen en niet minder groote menschen hadden vereenigd om den burgemees ter een aubade te brengen. Hierbij werd de jeugd op hartelijke wijze door den burge meester toegesproken en zongen de kinde ren daarna verschillende Oranjeliederen, die met groote belangstelling werden aange» hoord. Des middags om half drie verzamelde men zich weer op het H.B.G.-plein, alwaar in tegenwoordigheid van vele autoriteiten de gemeentevlag door den burgemeester werd overhandigd aan de deputatie welke deel ging nemen aan de nationale jeugdhui- de te Amsterdam op Dinsdagavond. Des avonds werd in de Ringvaart oen fan tastische gondelvaart gehouden, die gewel dig veel belangstelling trok, zoowel uit Lisse als Lisserdijk. Er waren zeer veel prachtig versierde vaartuigen. Te Lisserdijk hebben in den loop van derf dag verschillende volksspelen plaats gehad, die zeer veel belangstelling trokken en waar aan op enthousiaste wijze werd deelgeno men. Een eere-saluut voor Lisserdijk! Zoo heeft men hier dan ook, zij het op be scheidener wijze dan anders, feest gevierd. NOORDWIJK AAN ZEE Jubileumfeest De uitslag van de vele wedstrijden, dezen ig doyr de Oranjevereen. georganiseerd is: Versiering rijwielen; le prijs schemerlamp, met extra priis door den burgemeester be schikbaar gesteld Cathr. Krug; 2 fototoestel Corry van den Berg; 3 kapdoos Bep van de Plas; 4 foto-album Mary van Ryn; 5 schelpen doos Corry Koemans6 Fia van 't Wout; 7. (beschikbaar gesteld door Baronesse de Vos Steenwiikl; een schemerlamp Jans Kra nenburg. Ringsteken op rijwielen: klokje Jans Kra-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 6