Jlieuwt (ürtirant dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken &otteröammer= efirl/eifilA FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.J8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling liDSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 'fi cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 No. 6395 DINSDAG 17 MEI 1938 19e Jaargang Söberttntieprtjjen: Van I tol 3 regelsf Elke regel meer 0.227» Ingezonden Mededeelingeo V van 1-5 regels f 2.30 ''Elke regel meer 0.45 4fer- - Voor het bevragen aan burfiaö wordt berekend 4 0.10 Eenige dagen geleden wezen we er op. 'dat in November 1937 de sociaal-democra ten ijl Amsterdam vóór een Roomsch- Katholieke motie stemden, waarin sal verhooging voor het personeel gevraagd werd, doch tegelijkertijd wezen de sociaal democraten in den Haag eenzelfde motie „kortweg'' af. In 't slot spraken we het ver moeden uit, „dat de hoofdstedelijke editie van de roode pers niet over de „onverant woordelijke malligheid" van de sociaal democratische raadsfractie zou schrijven''. In de Haagsche editie van de roode pers werd onmiddellijk toegegeven, dat onze laatste veronderstelling wel juist zou Maar, zoo voegt de redactie er aan toe, daar is ook alle reden voor. Want in sterdam wilden de Roomsch-Katholieke voorstellers eerst het Georganiseerd Overleg hooren en er met de Regeering over spreken; in den Haag moest onmid dellijk een definitieve uitspraak vallen. Dat dit slechts woordenspel was, stond 'dadelijk voor ons vast. Evenmin als in Am sterdam zou men in den Haag tot onmid dellijke uitvoering van de motie kunnen overgaan, want raadpleging van Regeering cn Georganiseerd Overleg kunnen niet ver meden of overgeslagen worden. Ten overvloede heeft onze Amsterdam sche redacteur de begrootingsdiscussies nog eens doorgelezen en hij kon het futiele verschil niet ontdekken. Alleen, zoo merkt hij ondeugend op: De Amsterdamsche wet houder is roomsch-katholiek en de Haag sche sociaal-democraat En de Amsterdam sche roode wethouders stemmen steeds ge dwee met hun fractiegenooten mee. Wat het zakelijk deel betreft is er tus- schen Amsterdam en den Haag geen enkel verschil. Maar politiek staat de zaak iets anders. De Amsterdamsche wethouder ont raadde namens de meerderheid van het college sterk de aanneming van de motie, omdat men daardoor ijdele verwachtingen bij het personeel zou wekken. In'den Haag deed de soc.-democratische wethouder hetzelfde; één der roode raads leden „heeft de motie uiteengerafeld op een Wijze welke aan duidelijkheid niets te wen schen overliet"; en hier koos men dus po sitie tegiem de motie, al kwam het in No vember niet tot stemming. Men kan het misschien ook zóó zeggen: In Amsterdam hoopten de sociaal-democra ten de Regeering een hak te kunnen zet ten; in den Haag moest een partijgenoot met de Regeering spreken en waar het resultaat van te voren vaststond, wilde men hem dat liever besparen. Daarmee is voldoende verklaard waarom in verschillende edities van één en dezelf de krant dezelfde motie hier gesmaad cn daér geloofd wordt, terwijl de partijgenoo- ten in beide steden geprezen worden omdat ze in Amsterdam een motie steunden en dezelfde motie in den Haag hoonden. Dat is nu „politiek"! Wij gaven dan ook geen „kreupel", maar een zeer rechtvaardig oordeel. Naar herstel van den Volkenbond Het bestuur van de Vereenigang voor Vol- jjjjP kenbond en Vrede heeft een verklaring voor .iden Volkeinbondsdag op 18 Mei opgesteld, oe(. waarin gewezen iwordit op het feit, dat de .Tmenschheid hunkert haar den duurzamen vrede. 'vT -De uitnemende waarde van een Volken- _t-*1 bond aan het licht te stellen is het doel van kor4 den VoLkenbondsdag. I Iet .gezag, dat de Volkenlbonld eerst langen tijd had, is wel verminderd. Zeflfs wordt met hoon en geringschattend over de beteeken,is Doch hij leeft en werkt gelukkig ilnog en heeft nog vele wanne vrienden, die beraden over middelen om hem een rts-ijspoedig herstel en een krachtig bestaan te >rda [verzekeren. 5 d Opende om een hechte volkerengemeenschap enien ec'n duurzamen vrede, zich bij voortduring 'duidelijk hoorbaar wete te maken. In Nederland heeft deze stem steeds hel der geklonken en zij is gelukkig nog aller- aiminst verzwakt Ons volk, dat zijn zelfstandig bestaan be stendigd wenscht te ®ien, wil gaarne met alle andere volkeren in vrede en vriendschap 'leven en het zijne doen om overal in de we reld den vrede te bevorderen. De wereld moet innerlijk zóó verstevigd worden, dat er een goede blijvende plaats ur.s<.Voor den Volkenbond gevonden kan worden. m Daarom streeft Volkenbond en Vrede met denpjrachit naar de ontwikkeling van een inter- nationale rechtsorde, in het bijzonder door van den Volkenbond, de verbreiding i®k%an de vredesgedachte en het bestrijden van Hu- den oorlog, ingu (Du BOND VAN NED- HERV. MEISJES- oek VEREEN. OP GEREF- GRONDSLAG De 12e algemeene vergadering van den G,Bond van Ned. Herv. Meisjesvereenigingen 'tie-op Geref. grondslag zal Woensdag 8 Juni a.s. in de Ilandelsbeure te Utrecht wor telden gehouden- In de morgenvergadering de huishoudelijke zaken aan de orde in,en zal mej- R. Langbroek spreken over: d °i,,0nz)c verantwoordelijkheid". In de middagvergadering zal Ds. J. Fok- okema, Ned. Herv. predikant te Delft, refe- iver r.eercn over- ,.K?rk en Wereld", waarna Ds- A. M e ij e r s, N-1- 1-Ierv. predikant te ,4 Utrecht, de opwekkende slotrede houden 8e'iU, De Rijksmiddelen in April Sterke inzinking ingetreden Noch de raming, noch opbrengst vorig jaar gehaald In 4 maanden f 6.4 millioen bij raming ten achter De Rijksmiddelen hebben in de maand April opgebracht 32.663.187. tegen 34.489.306.— in April 1937 en een maandielijksche raming van 35.768.750.Na de gunstige cijfers van de vorige maand, waarbij de ra ming aanzienlijk werd overschreden, valt dus thans een sterke inzinking te constateeren. De cijfers, juist dezer dagen verstrekt over onze handelsbeweging in April, deden al een terugslag lan de opbrengst der Rijksmidde len verwachten. Thans blijkt, dat van. de teruggang de invoerrechten het leeu wendeel voor haar rekening hebben geno men. Zij vertoonen tegenover dezelfde maand van vorig jaar ©en deficit van een vol millioen. Voorts zijn de zegelrech t e n met 8 ton gedaald ten opzichte va vorig jaar, waarvan de beursbelastin 5 ton voor haar rekening neemt. Een jaar geledien gaf immers de beursbelasting nog hooge opbrengsten, al waren toen de eerste teekenen van de terugslag al merkbaar. De verschillen bij de andere inkomsten bronnen zijn geringer. De omzetbelas ting kon met een ton verbeteren text 5,6 millioen en de 6uikeraccijns overi gens een middel, waarvan de opbrengst grillig op en -neer springt vier ton tot 4,8 millioen. De dividend- en tan- tiemebelasting bracht het tot 838.493 (v. j. 635.S84). Voor het overige konden alle micldellen zich op het niveau van vorig jaar handhaven óf zij liepen '©en kleinigheid te rug. Neemt men de cijfers over vier maanden, dan bedragen de totale ont vangsten voor de „Overige Middelen" 136.697.799.— tegenover ƒ133.704.527 het vorig jaar en 143.07 millioen als 4/12 der raming. Konden we over liet eerste kwartaal een vooruitgang boeken van ruim 4.8 millioen tegenover vorig jaar, de maand April heeft dezen voorsprong weer dcxen temgloopen tot slechts bijna ƒ3 millioen. Ten opzichte van e raming zien we zelfs, dat over de eerste maanden de opbrengst hierbij 6.377.100.— is ten achter gebleven Wat de zgn. kohierbelastingen be treft was eind April 46.833.543.op kohier gebracht (v. j. 42.253.259), een voordeelig verschil derhalve van rond ƒ4.580.000.De nkomstenbelasting wordt per uK April verantwoord met een bedrag van ƒ24.991.923.— (v. j. ƒ22.442.644), de ver mogensbelasting met 7.024.363 (v. j. ƒ6.037.709), de verdedigingsbelas ting met ƒ3.868.162 (2.734.423) en de be lasting van de dood© baad 1.202.69S (v. j. ƒ1.011.484). De inkomsten ten bate van hert, gemeentefonds hebben tot en met April bedragen ƒ66.153.256.tegenover een raming van ƒ63.140.000. Voor het werkloosheidssubsidie- fonds waren de inkomsten tot en met April ƒ20.860.825 bij een raming van ƒ52.300.000 voor den geheelen dienst 1938. De opbrengst ten bate van het verkeer fonds was in April 5.648.523 en over de eerste 4 maandien 9.971.879. De steun aan kleine boeren De Minister van Economische Zaken schrijft in een circulaire aan de gemeente besturen betreffende den steun aan kleine boeren: Overeenkomstig de bepalingen van de ge wone steunregeling kunnen weduwen met kleine kinderen en weduwen zonder kinde ren beneden ae 25 jaar geenerlei steun ont vangen. Mede in overleg met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken heeft de Minister besloten ten aanzien van bedoelde weduwen, voor wie derhalve geen bedrijfsvoerder aanwezig is, en die overeenkomstig de berekende net- to-bedrijfsiaikomsten in de B-groep van de kleine boerenregeling vallen, het karakter van bedrijfssteun te doen praevaleeren, zoo dat zij vanaf ae eerste uitkeeringsweek, vol gend op het uitgaan van deze circulaire, overeenkomstig de bepalingen van de kleine boerenregeling op het eigen bedrijf tewerk gesteld kumien worden. Noodzakelijke havenverbetering De gepensioneerde kapitein ter zee, kolo nel F. W- Co s v e r, heeft in een artikel de noodzakelijkheid betoogd van een verbete ring van de haven van Nieuwediep ten bate van do vloot in oorlogstijd. Was de haven tot nu toe voldoende, tlians is zij dat niet meer. De groote oorlogsschepen als de Tromp en de Sumatra, kunnen niet meer in de haven keeren wegens hun te groote leng te terwijl zij ook niet op de werf in reparatie kunnen komen om te dokken daar de dok ken niiet zoo groot zijn. De kolonel bepleit daarom ecu verlegging van den steenen dam, een opruiming van het verouderde forv Harssens en een betere toegang tot de werfdokken, welke laatste tevens vergroot dienen te worden- In oorlogstijd kan anders de vloot' niet op Dien Helder als steunpunt rekenen, daar ze niet vlug in- en uitvaren kan terwijl dokken ,ver plaatse niet mogelijk is* De maidentrip van de Nieuw Amsterdam Nieuw record op de lijn Rotterdam-New York Geen trilling bespeurd Gistermiddag laat is het stoomschip Nieuw-Amsterdam op zijn eerste reis in de haven van New-York aangeko men. De sirenes der schepen loeiden ter verwelkoming van de nienwste aan winst der Holland-Amerika-lijn, die, bijna een halven dag eerder dan ver wacht werd in een dok te Hoboken werd opgenomen, nadat het de reis had volbracht in vijf dagen, 23 uur en 45 minuten- Muziekcorpsen speelden het Nederland- sche volkslied, toen de Nieuw-Amsterdam aanlegde. De vreugde werd overstraald door schitterend zonnig weer. Tot degenen, die ter begroeting aanwezig waren behoor den de consul-generaal der Nederlanden te New-York, Willem P. M o n t ij n, de sident van de Nederlandsch-Amerikaansche Kamer van Koophandel, L. Louis van Zelm, ambtenaren der Holland-Amerika- lijn, en een delegatie namens den gouver neur van den staat New-York, Herbert Leljman. Ook anderen begaven zich aan boord van het schip om de bemanning 01 passagiers te begroeten. Het schip heeft een gemiddelde uur snelheid gemaakt van 21,7 knoopen. Op een gedeelte van de reis bedroeg de snelheid 23 knoopen hoewel de scheeps bouwers waren overeengekomen, dat slechts op een snelheid van 20% mijl kon worden gerekend, Het weer was zeer goed. Op het eerste stuk der reis had men nogal wat tegen wind, terwijl het, toen men Amerika na derde, mistig was. De gezagvoerder van de Nieuw-Amster dam, de heer Johannes B ij 1, en de di recteur der Rotterdamsche Scheepsbouw Maatschappij, de heer Dirk C. Endert, spraken hun voldoening uit over het feit, dat het schip, ondanks zijn groote snel heid niet heeft getrild. Sir William Isherwool, een scheepsbouwkundig ingenieur der Britsche Marine, die de reis had meegemaakt, sprak zijn bewondering uit over het schip. De directeur der Holland Amerika Lijn. de heer Frans C. B o u m a n, en de heeren Bijl en Endert hebben voor de verschil lende Amerikaansche radiozenders gespro ken over de reis en de kwaliteiten van het schip. Er waren van vele zijden geluks telegrammen binnen gekomen. Vanmiddag, Dinsdagmiddag, zou boord van de Nieuw-Amsterdam, een noen maal worden aangeboden aan de journa listen. Er zal dan tevens gelegenheid zijn het schip te bezichtigen. Woensdag zullen de autoriteiten van New-York en vooraanstaande personen uit de scheejJvaartkringen en industrieelen zich aan een diner vereenigen. De Nieuw- Amsterdam heeft de reis van Rotterdam naar New-York gemaakt in zes dagen, vijf uur en dertig minuten. Tot nog toe beeft men daar acht dagen voor noodig gehad. Het andere record betreft den afstand Isle of Wight-lichtschip Ambrose. Begrafenis J. Pierson In Frankrijk ter aarde besteld Te V a u f bij M e 1 u n in Frankrijk is gisteren onder groote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer J. Pierson te Parijs, die aldaar na een langdurige ziekte in den ouder dom van 78 jaar is overleden. Te half tien gistermorgen had in de Pro- testantsche kerk in de Rue de Roohepine te Par ijs een plechtige rouwdienst plaats. Hierbij waren o.m. tegenwoordig onze ge zant Dr. J. Loudon, de heer Drooglee- verFortuyn, consul-generaal, baron Van P a 11 a n d t, gezantschaps-secretaris, Ir. Dr. A. Zevenster, landbouw- en handelsver tegenwoordiger en verder leden van diplo matieke en consulaire diensten te Parijs. Verder de volledige besturen van de ver schillende Nederlandsahe vereenigingen te Parijs, in het bijzonder van de Ned. Vereeni- ging van liefdadigheid, waarvan de overle dene 55 jaar geledon een der oprichters was en waarvan hij sinds 1916 president was. Ook van Fransche zijde was de belangstel ling zeer groot. De bijzetting van het stoffelijk overschot had te half twaalf plaats te V a u f, in de prachtige streek van het Seine-Oise, in het zelfde graf, waarin zijn twee zonen zijn be graven, die in den oorlog in Franschea krijgsdienst sneuvelden. WEGENAANLEG IN OVERIJSSEL Te Zwolle is vanwege den Provincialen Waterstaat aanbesteed het aanleggen van een nieuwen we* van Kampen naar de Gel- dersche grens, met rijwielpaden. Laagste in schrijvers waren: N.V. Reef's Aann'emings- en Handels-Mij. te 01 denzaal voor f 106.489 (asphaltbeton en f24.000 meerprijs voor rij" wielpaden van cementbeton). Vale's Wegen bouw en Exploitatiebedrijf N.V. te Velp f108.160 (teerslakken, en f20.900 meerprijs voor rijwielpaden van cement-beton), firma Van Dijk en Taekema te Hattem f127515 (cementbeton en f24.000 meerprijs voor rij wielpaden, dezelfde specie). De opruimingswerkzaamheden na de treinbotsingwélke Zondagavond nabij het station Ede heeft plaats gehad. De onderstellendie onder den trein uitgedrukt zijn DRONKEN ZEELUI BEKOGELEN RIVIERPOLITIE Officieren durfden niets te doen Rotterdam, 17 Mei Gisteravond omstreeks half vijf werd door den kapitein van de Engelsche bananen- 'boot ,,Aracauara" de hulp ingeroepen van de Rivierpolitie voor vier dronken opvaren den, die met alle geweld weer van boord wilden gaan, hoewiel de hoot op punt van vertrekken stond. Vijf agenten trokken er met een va. kleinere motorbooten op uit', maar bij het Engelsche schip gekomen bleek al spoedij dat daar een ware revolutie heerschte* Met sUukken hout en ijzer werd naar de politie gegooid en deze kwamen lee- lijk in het nauw, temeer, omdat niet alleen de vier dronken zeelui aan heU opspelen waren, maar ook de rest van de bemanning 2ioh tegen de politie keerde* Door de revolvers te trekken en vele schoten in de lucht' te lossen gelukte het de politiemannen ten slovte met groote moeite om de dronken zeelui weer met geweld aan boord te brengen- Aan boord hebben zij er met de gummistok op los moeten ranselen omdat de ontvangst door de reet van de bemanning allesbe halve vriendelijk was. De scheepsofficieren zagen lijdelijk toe, blijkbaar bevreesd het later te moeten bezu ren, wanneer ze partij kozen, gelijk htm plicht was geweest'. Toen de orde was hersteld kon de politie vertrekken en de bananenboot koos zee. Bij den Engelschen consul zal een rapport over het' optreden der Engelschen worden ingediend, terwijl deze bij een volgend be zoek aan Rotterdam stellig zullen ondervin den, dat wat in 't' vat zit nog niet verzuurt. Derde marsch Uitoefening Kleedingbedrijf Vreemdelingen moeten vergunning vragen De regeerings-persdienst meldt: De Wet van den 22sten April 1937 tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen, opent, gelijk bekend, de mogelijkheid om te bepalen, dat vreemoelingen nader aan te wijzen beroepen en bedrijven niet zelfstandig mogen uitoefe nen, zonder dat zij daartoe schriftelijk ver gunning hebben verkregen. Na onderzoek der verhoudingen in het kleedingbedrijf is gebleken, dat er aanlei ding bestaat dit bedrijf ander de werking der Wet van 22 April 1937 te brengen. De Minister van Economische Zaken heeft derhalve besloten totstandkoming van een K. B. te bevorderen, waarbij voor de zelf standige uitoefening door vreemdelingen van het kleedingbedrijf een vergunning ver plicht wordt gesteld. Onder kleedingbedrijf wordt hier verstaan het bedrijf, bestaande in het vervaardigen, vermaken of herstellen van: 1. confectie- en maatkleederen en -klee- dingstukken,daaronder begrepen alle ge breide en tricot-kleederen en kledingstuk ken; 2. hoofd-, hals-, hand-, been- en voetbe- kleeding met uitzondering van schoeisel; 3. kleedingtoebehooren als bretels, jarre tels. kousenbanden, sokophouders, mouw- en rokophouders. 't Bovenbedoelde K.B. zal dezer dagen in de Staatscourant worden openbaar gemaakt. Carnegie Heldenfonds Verslag over 1937 Ook in het jaar 1937 heeft het Carnegie Heldenfonds weer tallooze belooningen en onderscheidingen uitgereikt. De numme ring loopt van 2339 tot 2480, zoodat niet min der dan 141 „helden" beloond zijn. Eigenaar dig is, dat men daarbij niet zelden minder jarige kinderen, zelfs jongens van 10 en 13 jaar aantreft, die een ander het leven heb ben gered. Meestal worden ze met een zilve ren horloge beloond. Niet minder dan 49 personen genieven een vaste ondersteuning per week of kwartaal; het zijn voornamelijk weduwen van redders en ze wonen voor 't grootste deel in een der zeeplaatsen- Aan geregelde uitkeeringen is een bedrag van f 12.893-50 besteed; aan scha deloosstellingen cn belooningen f 2.807.50 en aan medailles f 563.37. Er is een saldo van ruim f 20-000- De bezittingen, hoofdzakelijk .effecten, bedragen bijna f 1,256.000. Binnen enkele Hagen zal Ket Program ma voor den derden Rotterdammer- Marscih worden toegezonden aan de ons van vorige jaren bekende adressen en voorts aan alle vereenigingen, detache menten en groepen, die er belangstelling voor toonen te bezitten. Wij kunnen echter reeds thans uit dit Programma een uittreksel geven van de autoriteiten, die zitting hebben willen nemen in het Eer e-C o m i t Daartoe behooren: Z.Exc. J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, Luitenant-Generaal, Comman dant van het Veldleger, Gouverneur der Residentie. Z.Exc. J. Th. Fürstner, Vice-Admiraal Chef van den Marinestaf. Mr. G. van Baren, Burgemeester van Delft. Mr. P. Droogleever Fortuyn, Burge meester van Rotterdam. Mr. S. J. R. de Monchy, Burgemeester van 's-Gravenhage. Jhr. T. Th. Alting van Geusau, Gene- raal-Majoor, Commandant der Iste Di visie a W. F. Sillevis, Generaal-Majoor, Commandant der Ilde Divisie. H. F. M. Baron van Voorst tot Voorst Inspecteur der Cavallerie, Commandant der Lichte Brigade. L. A. v. d. Berge, Luitenant-Kolonel Kon. Ned. Indische Leger, Commandant der Koloniale Reserve. F. Lugt, Luitenant-Kolonel, Comman dant der Afdeeling Mariniers ite Rot terdam. Wij moeten ons op deze plaats beper ken en kunnen dus niet de gansche rij van leden van het Eere-Comité vermel den. Tal van predikanten, voorzitters van belangrijke organisaties, gemeente lijke- en politioneele autoriteiten komen op de lijst voor. Vermelden wij nog, dat behalve de Commandant van het Veldleger ook de Inspecteur der Cavalerie het Organisatie- Comité wilde verrassen door het be schikbaar stellen van een prachtige zil veren legpenning. Deze zal als eer e- prijs voor het beste detach e- nt van de bereden wape nen worden uitgeloofd. Dan zijn er in de afgeloopen week nog enkele berichten binnengekomen, die de verwachting openen, dat dit jaar nog beter voor de deelnemers zal wor den gezorgd, dan bij vorige marschen. We zullen daar echter nog niet op vooruit loopen. Wat de deelname betreft: de inschrij vingen loopen al aardig binnen en uit de aanvragen blijkt, dat nog weer an dere groepen dan vorig jaar zich bij de ouwe getrouwen" zullen voegen. Het lijdt geen twijfel: voor deze derde marsch zal gelden „Drie maal is scheeps recht!" VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over het wetsonte werp tot wijziging van de L.O.-wet 1920 en van de Pensioenwet 1922. Blijkens het overzicht van den stand der Rijksmiddelen bedroeg de opbrengst der „Overige Middelen" in de afgeloopepl maand 32.663.187 (v.j. f 34.489.306) Het Verbond van Evangelisatie-conn missies der Geref. Kerken bestaat op 3 Juli tien jaar. De Nieuw-Amsterdam heeft het trajeclj Rotterdam-New .Vork in recordtijd afge-t legd. Een halve eeuw Christelijk Front V3 (Slot), De Paus erkent de regeering-Franco* LAKVERF VAN WAGEMAKER5 Bpeda „BLAUFRI ES' AMSTERDAM ROTTER DAW OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: 'VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI I VRAAGT TARIEVEN I PAOIOSSW N.V-DEH HAA<Ï Vijf onr bet uur voor RIJNBENDE'S Zeer Onde Zeer Goede Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING I VAN 17e EEUVVSCHE OUD-HOLLAND- j SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur* LIJST VAN OFFICIEELE PERSONEN ENZ* Door de Directie van den Landbouw is van de verslagen en mededeelingen van deze directie voor 1938, als nr. 1 versohenen: de „Lijst van officieele personen enz." We derom is deze lijst uitgebreid en dijt deze uitgave zoo langzamerhand uit tot een lij vig boekwerk van meer dan 300 pagina's, zoodat de prijs, f 1,— voor deze belangrijke uitgave aan Algemeene Landsdrukkerij, wel' heel laag is. Thans zijn, behalve de gewone rubrieken; ook opgenomen de colleges van consulenten* de assistenten bij den Landbouwvoorlich- tmgsdienst, de Landbouwbedrijfsstudiegroe pen, de Vereenigingen voor Bedrijfsvoor lichting, de vereen, op het gebied van; vleeschwaren en de werkgeversorganisaties* KIND VERDRONKEN. v„n0rtï?1P' 16^Iei; Het tweei"rig dochtertje van den heer B., is gistermiddag bij het spelen m een sloot achter de Nieutvstraat gevallen en verdronken. Het was met en. Keie kinderen aan het spelen en schijnt plot seling. zonder dat iemand het merkte in het water te zijn geraakt. Na langdurig dreg- Sa15 TV1", m geslaagd het lijkje van het Kina op te halen, WONINGBOUW TE WAALWIJK Te W a a 1 w ij k is namens de fa. Ivo van Haren aanbesteed het bouwen van een 12-tal woningen in de Baardwijksche straat alhier. Laagste inschrijver P. v. d. Aa, te Waalwijk, voor f 24.493, aan wien het werk is opgedra gen. KNAAPJE VERDRONKEN Gistermiddag om vijf uur is het vijf-jarig knaapje W. R. in een onbewaakt oogenblik in de Piushaven te Tilburg te water ge raakt en verdronken. AMSTERDAM RONDLEIDINGEN DOOR MUSEA Een uitnemende instelling, die vooral iri de zomermaanden in trek is, mag genoemd worden het rondleiden door musea. Vroeger kende men dit instituut niet* Het was ook minder noodig, omdat bij do kunstvoorwerpen in den regel vermeld stond met welk schilderstuk of ander mu seumstuk men te doen had. Wat men niet wist, vroeg men maar aan den suppoost die meestal op de hoogte was en het ook wel vertelde. Dit laatste is nog altijd het geval, en toch is het toe te juichen, dat de voorlichting in musea in meer bevoegdo handen berust Vanzelf geschiedt deze ah» WT, Pn uren<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 1