De dienst der Barmhartigheid FIRMA F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 4 MEI 1938 TWEEDE BLAD PAG. 7 Binnenland VAKSCHOOL VOOR SCHOEN MAKERS TE DEN HAAG Zilveren jubileum Officieele waardeering en intieme feestvreugde Tot de merkwaardige instellingen, die de Residentie kent behoort de Vakschool voor Schoonmakers, die, heel toepasselijk, in op Crispijnlaan is gevestigd. Deze vakschool, die in haar soort eenig is in Nederland, werd in 1912 in het leven ge roepen door de Haagsche Schoenmakers- patroonsvereeniging in een tijd, waarin het schoenmakersvak een groote depressie door maakte. De school is thans <S*er het geheele land bekend en een soort Mekka voor iederen schoenmaker, die liefde heeft voor zijn vak. Indien we dit beeld vast mogen houden, kan gezegd worden, dat de thans jubilee- rende school in deze dagen het bedevaarts oord voor honderden zal worden omdat er een zeer interessante tentoonstelling van vakwerk wordt gehouden. Deze tentoonstelling is Maandag i: tegenwoordigheid van vele autoriteiten don burgemeester S. J. R. de Monchy officieel geopend. Verder werd nog het woord gevoerd door den heer M. D ij k e r m a n, voorzitter van het Schoolbestuur, en den heer Groot Haar, namens den Minister van Onder- Voorts heeft Prof. Dr. R. P. M i c h a 6 1 een lezing gehouden over het onderwerp „Artsen en Schoenmakers". Door het bestuur werd een receptie ge houden, die zeer druk bezocht werd. Het zilveren jubileum van de school was ook het zilveren feest van haar directeur, den heer Hendrik Hoek, den leeraar G. J. Koopman. Voorts herdachten de bestuursleden J. P. van D u y n e en J. H. Maks, dat zij ge durende de heele kwart-eeuw de school mee hielpen leiden Een klinkend herdenkingsfeest is in ver band daarmee 's avonds in „Amicitia" go houden. De groote zaal was tjokvol en de feestgenooten staken hun opgewekte stem ming niet onder stoelen of banken. Den directeur werd een fraai bureau met stoel aangeboden. Ook aan de andere hee ren en hun dames vielen geschenken ten Het ie Reg. Veldartillerie Te Utrecht is het negentig jarig bestaan herdacht van het le Regiment Veldartil lerie. De kazerne aan den Leidsche Weg trok Zaterdag door de versiering en de belichting met floodlight zeer de aandacht van de honderden voorbijgangers die zich van en naar de stad begaven. Allereerst vond een inspectie plaats van den troep door overste Bartels. Onze loto geeft daarvan een beeld. Na de inspectie werd de vlag geheschen. Vervol gens kwam het Regiment samen in een der zalen, waar overste Bartels een toe spraak heeft gehouden, waarin hij de voornaamste feiten uit de geschiedenis van het Regiment naar voren bracht. Na de bijeenkomst hebben de manschap pen voor den commandant gedefileerd. Vervolgens had de feestmaaltijd plaats, en waren er op het Veemarktterrein sportwed strijden voor de manschappen. Op deze wijze is het lustrum van de Veld artillerie voor de manschappen op alleszins waardige wijze gevierd. De onbewaakte overwegen Pas op na 15 Mei! De K.N.A.G meldt, dat deze week bij den onbewaakten overweg in den rijksweg van Zwolle naar Almelo nabij R a a 11 e de nieuwe waarschuwingsbakens geplaatst zullen worden, waarmede op aandrang van de verkeersbonden hier .te lande thans een proef zal worden genomen. Het betreft hier het systeem, zooals dit in Duitschland reeds algemeen en in andere landen, als België en Zwitserland, reeds ge deeltelijk in gebruik is. Een bijzondere waarschuwing richt de K.N.A.G tot alle weggebruikers nu in Mei op vele spoorlijnen de electrische tractie met verhoogde rijsnelheden haar intrede zal doen, terwijl op andere lijnen, die tot nu toe stoomtractie hadden, de geruischlooze en snelle dieseltreinen worden ingezet, die het gevaar der on bewaakte ovenvegen weer in niet onbe langrijke mate zullen verhoogen. Het „plakken" van koeien Twee veehandelaars veroordeeld Het Kanltongerecht te Amsterdam heeft thans uitspraak gedaan in de zaak tegen de beide veehandelaren B. en O., die een proces-verbaal hebben opgeloopen we gens het „plakken" van koeien. Nadat nog eenige getuigen waren gehoord, zei de de ambtenaar van het O. M. in zijn requisitoir, dat het „plakken" zuiver boeren bedrog is. Z.i. is het veel juister de beesten naar de markten te brengen, wanneer zij normaal zijn gemolken. Het plakken is dan ook terecht op vele veemarkten verboden. Spr. kwam tot de conclusie, dat de wijze, Waarop de verdachten de koeien hebben ver voerd n.l. met g< plakte uiers pijnlijk, althans uiterst kwellend was. De veehouder B. is reeds herhaaldelijk gewaarschuwd en ook al eens terzake vau „plakken" veroordeeld. Tegen hem vorderde de ambtenaar vijf dagen hechtenis. Tegen den tweeden verd. eischte hij f 50 boete, subs 25 dagen hechtenis. De verdediger, Mr. F. J. J. van den Biesen bepleitte op juridische gronden ontslag van rechtsvervolging. De Kantonrechter achtte het noodeloo'e Van het plakken bewezen en meende, dat verd. B., die reeds eerder is veroordeeld, eigenlijk een hechtenisstraf verdiende. In verband met zijn leeftijd veroordeelde hij hem echter tot een geldboete van f 50 subs. 25 dagen hechtenis. De tweede verdachte werd tot f 25 boete, subs. 10 dagen hechtenis veroordeeld. Provinciale Staten van Zuidholland Tot lid van de Provinciale Staten van Zuidholland is. in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer B. van Eesteren, benoemd de heer Anth. F o 1 m e r, tc 's-Gravenhage. Deze week wordt te Utrecht het negentig-jarig bestaan herdacht van het le Reg. Veldartillerie. Gisteren vond een inspectie plaats van den troep door overste Bartels. Onze foto geeft daarvan een bee ld. Laatste Nieuws Staking in de haringvisscherij Thans zoo goed als zeker te achten Visschers houden voet bij stuk 'sGravenhage, 4 Mei. Naar wij uit goede bron vernemen staat het thans wel zoo goed als vast dat de Scheve- ningsche haringvloot, waarvan het eerste contingent op 11 Mei naar zee zou gaan, niet zal uitvaren op dien datum. En hetzelfde mag worden verwacht van Vlaardingen en Katwijk. Nadat de vorige week de besprekingen tussehen reeders- en vissohersorganisa- ties onder leiding van den rijks bemidde laar geen resultaat hadden opgeleverd is er nog geen enkele wijziging in den toe stand gekomen. Daar het er helaas nie' naar uitziet dat de visschers afstand zullen doen van hun zeer sobere verlan gens en ook de i teders halsstarrig op hun stuk blijven staan moe; een staking werden tegemoet gezien. Dat de verlangens van de visschers inder daad sober zijn, m >ge biykon uil het feit, dat het in hoofdzaak gaat om een' paar vrije degen. Zij willen tweemaal i'4 uur absoluut riij zijn na iedere zeis, teieind' dien tijd ongestoord in den familiekring te kunnen a< rrbrengen. Daarvan is or.der de gegtver. omsU nöigheden geen spreke. Thans is het zoo, dat wanneer een logger volgeladen van zee komt, en de dag al vrij ver gevorderd is, er dien dag geen gelegen heid meer bestaat om te lossen. Alleen de vleet kan men dan nog van boord halen, hetgeen enkele uren vordert. Beginnen ze nu den volgenden ochtend met het lossen, laat ons zeggen, om zeven uur ongeveer, dan is men daarmee op zijn vroegst om twaalf uur 's middags gereed. Dan kan men naar huis, om op den ochtend die hierop volgt, al weer vroeg present te zijn teneinde de logger voor 's avonds in gereedheid te brengen. Want 's avonds om zeven uur is. het weer varen ge blazen. Zooals men ziet komt er op die manier van een paar vrije dagen al bitter weinig te recht. Indien de reeders aan het verzoek van de visschers gevolg geven, zou de grootste grief zijn weggenomen en zouden tevens een aantal andere visscherslui, die nu werkloos rondloopen, wat te doen krijgen. Financieel zou deze maatregel, omgeslagen over het totale arbeidsloon, heel weinig te beteekenen hebben. Hetzelfde kan worden gezegd van enkele andere verlangens der visschers met betrek king tot de zout-visscherij en het jaagloon. Niettemin is men er niet in geslaagd de ree ders van een en ander te overtuigen. Hier door is niet meer te vermijden, dat de bom barst. Hedenavond komt het hoofdbestuur van den Chr. Fabrieks- en Transportarbei dersbond in vergadering bijeen om een defi nitieve beslissing in dezen geest te nemen. Monopolieheffing op aardappelen Pas met 1 Juni verhoogd De Minister van Economische Zaken heeft ten einde de situatie op de ©on- smntie-aardappelmarkt te vergemakke lijken, besloten de verhooging van het invoerprijsverschil op vroege aardappe len van t 3,— tot f 5,— per 100 Kgr. niet op 16 Mei a.s. te doen ingaan, doch op 1 Juni a.s. V eilingmeester gearresteerd Onregelmatigheden >d de boekhouding Naar wij verneryen, is de Katwijksche politie overgegaan tot arrestatie van J. M., veilingmeester van de tuinbouwver- eeniging „Katwijk en omstreken", die er van verdacht wordt onregelmatigheden in de boekhouding der vereoniging te hebben gepleegd. Verschillende beschei den ®ijn in beslag genomen. Van welken aard deze onregelmatighe den zijn, wenschte de politie ons, han gende het onderzoek, niet mede te deelen. |Bouw Raadhuis Maassluis Door B. en W. van Maassluis zijn de vol gende architecten uitgenoodigd een schets- plan te ontwerpen voor den bouw van een nieuw raadhuis: C. Elffers, architect B.N.A. Rotterdam; J. W. Janzen. architect, Den Haag; Ir. E. H. Kraaijvanger en H. M. Kraaijvanger, architecten B.N.A., Rotter dam; A. J. Kropholler, architect, Wassc- Dr J. Kuiper f In den ouderdom van 75 jaar is te Am sterdam overleden Dr. J. Kuiper, oud directeur van heit Wilhelmina-gasthuis Franc op nieuw laagterecord Stabilisatie op lager peil? Op de wisselmarkt stond de Fransche franc hedenmorgen in het centrum, van de belang stelling. Reeds onmiddellijk werd op en la ger peil gehandeld en worden transacties afgesloten tegen circa 5.36 h 5.38, docih ender de noodige fluctuaties werd een neergaande lijn gevolgd, zoodat het Fransche devies ten slotte terecht kwam in de omgeving van ca. 5.30 en daarmede een nieuw laagterecord vestigde. Internationaal deden geruchten de ron de, dat de franc op een lager peil zou worden gestabiliseerd en deze geruchten misten hun invloed nidt. Bovendien ver luidde, dat het Fransche Egalisatiefonds een flink gedeelte van zijn kruit ver schoten had, waardoor de controle min der scherp kon worden uitgeoefend. Voor Britsche ponden bestond een vas e stemming en voornamelijk werd gehandc'd tegen prijzen varieerende tussehen 8.97 en 8.96%. Aanbod van francs gaat, zooals be kend, veelal gepaard met vraag voor het Britsche devies en de koersstijging hield hiermede ook thans klaarblijkelijk weer verband. Amerikaansche dollars bewogen z'rh rond om 1.79%, Belga's werden aanvankelijk gead viseerd op 30.27 A 30.29. doch later in dm morgen werd gehandeld tegen 30.24 en 30.28. Het disagio voor temijnbelga's bedroeg 3V-» cents voor 1 maand en 25% cents voor 3 maanden. Zwitsersche francs waren 41.27 a 41.31. Duitsche Marken 72.23 72.28 UNIVERSITEIT VAN LEIDEN Geslaagd: Cand. ex. Wis- en Natuurkunde, letter A. de heer H. G. J. E. oster. Den Haas; idem letter L, deheer A. S. Jousma, Vlaardln- Doct. ex. Rechten: de heer P. L. Wery, Den Haag Propaed. ex. Theologie: Mej. Mr S. L. W. v. Straaten, Den Haag MARKTEN AMSTERDAM, 4 Mel. V e prijzen: 20 vette kalveren, le art 52—62 ct. gewicht: 120 139 varkens, -70 50 ct per kg. levend en f 5—9 per et., (90-110 kg.) 63— vette varkens 58 —60 ct, per kg. slachtgewicht. Aan het ababtoolr werden heden 3 wagons geslachte runderen aangevoerd, afkomstig uit Vette kalveren aanvoer behoorlijk, handel :alm. constante prijzen. Nuchtere kalveren aan 'oer gewoon, handel goed. onveranderde prU- ;en. Varkens aanvoer matig, handel aleepend, noeiliJk prijshoudend. KOUDEKERK-RIJNDIJK, 3 Mei. Aanvoer '273 stuks eieren en 110 pond boter. Prijzen: kippeneieren 3.10—3.50, eendeieren 2.40— liEIDSCHBNDAM, 3 Mei. Elerveillng. 41125 ippeneieren 2.90—3.50. 499 eendeneieren 2.20 -2.25 per 103 st. 29 ganzeneieren 6—7 ct p. st. Pluimvee: 736 kippen 0.101. 9 eenden 60— 5 ct. 111 konijnen 20—1.70. 36 duiven 10—20. Het Calvinisme en het Diaconaat Provinciale Diaconale Conferentie der Geref. Kerken van Zuidholland I-Ieden werd onder leiding van den voor zitter, Mr. J. W. Noteboom, van Scheve- ningen, in de Valkenboschkerk ve 's-Graven- hage de jaarlijksohe Provinciale Diaconale Conferentie gehouden van de Geref. Kerken in Zuia-Holland. In ziin openingsrede wees de voorzitter er op, dat de laatste jaren in het buitenland, maar ook in ons land een sterker neiging valt te constatee- ren tot het col leotivisme. Wel kan men het indi vidu niet geheel wegcijferen, maar zijn bestaan en belangen worden geheel onderge schikt gemaakt aan de collectivi teit. Spr. ziet symptomen van lit verschijnsel nok op het ter- ein der armen- :org. Het is. aldus *or. overbodig le zeggen cat dit col lectivisme op het terrein der barm hartigheid vloekt met het beginsel van den diaconalen arbeid, waarvan juist de adel dom is het mededoogen en medeleven met den armen broeder en zuster persoonlijk. De beperktheid der financieele middelen, waar door men vooral in grootere plaatsen al meer tot uniformiteit en massabehandeling bij de steun verleen ing komt, moet hierbij aanmerking genomen worden. Maar die practijk vindt ook 6teun in bepaalde valsche theorieën. Het socialisme heeft in die rich ting gewerkt en het nat.-socialisme met zijn idee van den totalen staat heeft he vaandel het collectivisme overgenomen en nog breeder en propagandistischer ontplooid. Het Geref. beginsel zegt dat niet het recht en de macht maar het liefdebetoon van Chris tus het hoogste is in dit leven. Het collecti visme is wreed wijl het het individueele miskent en niet rekent, rekenen kan met de verscheidenheid die elk waarachtig leven Spr. wekte de diakenen op meer dan ooit te waken tegen dat collectivisme en zich niet te leenen voor „gedienstigheden der prac tijk'' die zoo gemakkelijk in schablonewerk ontaarden. Tegenover de practijk van 't col- Mr J. W. Notebouv lectivisme moeten we, aldus spr., blijven stellen de daad van de offervaardigheid en het ware, opvoedende barmhartigheids- betoon. Nadat de notulen van de voirge conferen tie waren vastgesteld, hield de vergadering zich in de morgen zit ting bezig met vraag stukken van de diaconieën van Den Haag- West. Rotterdam-Delfshaven, en Westmaas. Na de morgenvergadering vereenigde men zich aani een gemeenschappelijke koffie tafel, waarna een autotocht gemaakt werd door ae omstreken van Den Haag. In de middagvergadering hield Ds. F. C. M e ij s t e r, Geref. predikant te Rotterdam, een referaat pver: „Het Calvinisme en het Diaconaat" Schijnt het niet water naar de zee dragen, zoo vroeg spr- om in een vergadering van gereformeerde diakenen te spreken over het Calvinisme en het diaconaat? Op erzoek van het icstuur heeft spr. lit onderwerp langesneden, hoe wel het dingen aan de orde stelt il ie onder ons volkomen zeker heid hebben, zelfs il wil men zich ►eperken tot de listorisch-descrip- ieve zijde van het •robleem. Tot oor ongeveer 50 aar hadden de diakenen over het algemeen vam de historie en van de theorie van hun ambt weinig studie ge maakt. Al bleken ze in de practijk der arm verzorging bruikbare en toegewijde mannen, in de theologische constructies van hun ambt waren ze weinig thuis. Men vergete echter niet dat men met theoretische bestu deering van de Diaconiek (dat is het onder deel der Theol. wetenschap dat speciaal het diaconaat tot voorwerp van studie heeft) nog geen goede diakenen kweekt. Maar dat die studie vooral in onzen tijd voor het >,oed waarnemen van het ambt van uitnemende waarde is, zal moeilijk voor tegenspraak vatbaar zijn. In dit opzicht is onder de Gere formeerden in de laatste 50 jaar een grooten achterstand ingehaald, zoodat zelfs Dr. Rull- mann spreken kon van de reformatie van het diaconaat. Waar nu de leer der H. Schrift in het Calvinisme het zuiverst is voorgesteld, het diepst is ingedacht en het meest consekwent werd toegepast, beteekent teruggaan tot het Calvinisme als historisch verschijnsel voor ons terugkeer tot de zui vere bron. Feitelijk was fcat Calvinisme op kerkelijk gebied een he«jp§ poging om de Kerk van Christus weer •re? het oorspron kelijke plan te restaureeren. Ook het diaken ambt moest gereformeerd worden en tot de Ds F. C. Meyster oorspronkelijke schoonheid en gaafheid teruggebracht worden. Het oiaconaat is het meest dienende van alle ambten, waarop ook de naam wijst. Spr- herinnert aan de instel ling ten gevolge van een conflict en handelt over den dienst der tafelen bij de liefdemaal tijden. Alle ambt is afgeleid uit de volheid der ambten van Ghristus, die niet alleen het land doorging predikende het evangelie des koninkrijks, maar ook de kranken genas, de hongerigen voedde en de vriend der armen was. Uit het apostolaat heeft het diaconaat zich het eerst afgestekt. Van bedeelen was geen spraken, alleen van mededeelen krach tens gemeenschap der heiligen. Al spoedig metamorfoseerde het ambt, werd de diaken helper en dienaar van den bisschop. Spr. releveerde welke werkzaamheden achtereenvolgens in de oude katholieke kerk en in de Roomsche kerk der Middeleeuwen aan de diakenen werden toevertrouwd en hoe thans van de 70 kardinalen er 14 kardi naal-diaken zijn. Do diaken werd ingevoegd in de hierarchia ordinis en behoorde tot de hoogere ambtsdragers, de ordines majores. Dienen aan het altaar, doopen en prediken werd zijn eigenlijk werk. Luther heeft wel het pleit gevoerd voor terugkeer tot het oor spronkelijk ambt, maar tot daden kwam het in de Luthersche landen niet. Eerst Calvijn vond het authentieke ambt terug en herstelde het im zijn actieven dienst in de gemeente. Regeer- en leerbevoegdheid in enger zin werd den diaken ontnomen; hij werd weer armverzorger. Daardoor kreeg het amibt binnen eigen grenzen zijn volle beteekenis terug. Het gevoelen van Calvijn vond aansluiting en toepassing ook in an dere landen, waar zijn leer doordrong. Dit blijkt o.a. uit de Confessio Gallicana, Bel- gica en Bohemica en uit de Kerkenorden. Breedvoerig beschreef spr. de historie van de diaconale praxis in den bloeitijd van het Calvinisme en in het decadentietijdperk in ons vaderland: de vereischten die aan de diakenen gesteld werden (ook insohriftuur- lijke. als b.v. dat ze over eigen vermogen beschikken konden en behoorlijk vóórsóhie ten!) en de klachten die over hen inkwamen, waarbij allerlei anecdoten uit notulen en acta als illustratie dienden. Ten slotte gaf spr. een beeld van het diaconaat naar Calvinistisch beginsel te midden van de ge compliceerde verhoudingen van onzen tijd. nu er zooveel keftnis, inzicht en wijsheid noodig is en het ambt in aanraking brengt met allerlei overheidsbemoeiing, staats- en publieke of particuliere armenzorg, zorg voor invalieden, ouden en weezen, maar ook met voorschotkassen en bestrijding van woe ker, werkloozenzorg, crisissteun, arbeidsbe middeling. voogdij, kinderverzorging, verple ging en opvoeding in gestichten, armenraad, enz. Terugkeer Vot de Calvinistische beginse len geeft den drager van het ambt zeker heid dat hij in dit alles arbeiden mag krach tens goddelijke vocatie en naar de wet van den Koning der Kerk. De vereischten voor het diakenambt zijn gewichtig, maar God zal wie daar ernstig en biddend aan zoekt te voldoen, genade en eere geven. Ds. L O r a n j e. Geref. pred. tc Den Haag- West sprak ten besluite een opwekkend woord; ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken Nederlandsche Molenaars Bond Viering van het veertigjarig bestaan In de congreszaal van het Jaarbeursres taurant t" Utrecht kwamen gisteren de leden van den Alg. Ned. Molenaarsbono bij een ter viering van het veertig jarig bestaan van den bond. Omstreeks één uur werd de begroetings vergadering geopend door den voorzitter, den heer A. L. Schuurman, uit De Bilt. De toestand is volgens spreker niet roos kleurig. Niettemin mag op dezen dag dankbaar woraen geconstateerd dat de molenaar er nog is en zijn taak behoorlijk weet te ver vullen. Was het organisai'ieleven onder de molenaars niet sterk in het verleden, de laatste jaren valt er opleving en een ge zonde activiteit te bespeuren. Aan het einde van deze begroetingsver gadering had een korte huldiging plaats van de beide aanwezige jubilarissen, de neeren Gos Eshuis, die reeds 40 jaar het orgaan van den Bono uitgeeft, en C. R e z e I m a ii Jr., die 25 jaar hoofdbestuurder ia. Beiden ontvingen de bondsmedaille. Hierna werd een druk bezochte receptie gehouden. PIJN ACKER, 3 Mei. Sla le srt srt 1—1.40 per 100 krop; komk' 8 20—10.20, 2e srt 5.50—7.70, ider 9.80—12.70 per 100 stuks: Tomaten A 21.20— 25.10. Idem B 1823; idem C 22.2026.70, Idem CC 15.8017.90, andijvie 1016.10, Spinazie 3.3 4, postelein 1113. SnUboonen 60—71. Rabar ber 3.60—3.80. stoofsla 2.806. snüstek 40—45 r 100 kg; Aardbeien 54—83 per 100 pond adüs 0.60—1.30 i slderb 60—80 ct per 100 bos. Hedei ROTTERDAM, 4 MeL aan de vischmarkt, 1 motorkustvaartuig en werden van IJmuiden, Den Helder. Spakenburg en elders 37-0 manden en kisten versche vlsch en 29 kistjes IJbokklng. 6 kistjes levende pa ling 4 klstjs bot, 1 kist bevr. zalm, 7 halve tenn en haring en 9 kistjes gest. makreel. Prijzen; Middel tong 3543, kleine tong 32—38, slips ƒ20—25. groo:te tarbot 12—16. middel tarbot 16—22, middel schol 12—20. kleine schol 6—12, puf 4—5, kabeljauw 5— 10. middel schelvlsch 8—12, makreel 6—8, gullen 5—8, 5—10, per m .42. dikke 0.50, per pond. Harln SCHERPENZEEL. 670.000 stuks. Prjjz'ei f 3.40—3.60, eendeiere Stemming willig. UTRECHT, 4 Mei. K a 1 v eren. Aangevoerd 438 nuchtere kalveren. Handel redelük. Prij zen: f7—9 per stuk. WOERDEN, 4 Mei. Kaas. Aangevoerd 194 partijen met R.M. Prijzen: le srt f 22.50—25. 2e srt f 20.50—22, per 50 leg. Handel matig. chol 12.40, middel schol 912, kleine :hol 3.808.90, schar 2.50—4.50, schelvlsch ivüting wijting 2.80—3.10, makreel RIViERBERICHTEN HANSWEERT. 2 MEI Gepasseerd en bestemd naar: DORDRECHT: W. van Drlel 69. Schreuders; W. van Drlel 71. Peters. ROTTERDAM: Obi. Pel; Margaretha van Schöll BALLEGOOY: Mathllde. Kerseboom ENKHUIZEN: Onderneming. Jot. DEVENTER: Voordentijd, Raldt. WEURT: Lucien, Buytaert IJMUIDEN: Grietje, Koovmans. MAASSLUIS Bakou. Verstraeten OLST: David. Heerdt ROTTERDAM. Elise, Bertha. Sellensmgh; Haspengrauw. de Wachter; Patriotisme 2, Bul- "dUITSCHLAND Irene, Soeteweö; Hermann. Lurkin; Obl, Wflckmans; Safi, Ebel, August da Toeuf, Jansen; Infatigabie 1, v. d. Klooster; Infatigable, 2, Boers; Neptun 3, Keunen; Ju- mea.ll, van Bosch. BELG1E: Cellna, Wlnde|J; Aiwa, Leunis; Jac- Jo, Heek; Tijdstroom, Bage; Vertrouwen, v. d Vliet; Eendracht, Brijder; Ever Ready. IJmker Hendrika, Loois; Stad Amsterdam 7, Merrelbar; Hargee, Brons; Avontuur. Oldenburger; Vlos, Eastipanse; Maria, Hoogendoorl; Nelly Hart- mans, Godefrida, Schuller; Margaretha. Appa- lius; Eisenfresser. Houwelingen; Seppla. Jas pers; Emma 3, Trouwborst; Golgotha, Engelen Filat, Steenbergen: Nautilos 9. Korstanje; Am bulant, Folie, Keltla, Regoort; Amstel 6. HeU- boer; Amstel 4. v. d. Bent; Telegraaf 12. Hulstaert. ROTTERDAM: St. Katla; at. Malpo- ct. Bet»; st. Stachelhaus 5; st. Fiat Voluntas 11; st. Bochlng; st. Esperance; st. Ajax; st. Vauban; st. Mldgard; st. Willem III. st. Modi; st. Arte I; st. l'Avenir; st. Adrlana '2; st. Jacobus; st. Lambert; Harpen 9, Weczel; Succes, Ochten; Josephine, Duquesse; Rhenus 48, Albers. Ver trouwen, de Hoop; Mannheim 215, Gassert; Vriendschap Vroom; Peteli, Visser; Trapina. CruqBanjoh, Muller; Laurentlus, de Bot; Mon- Handel 6, Haferkamp; Rijn- DIRKSLAND: Flora, Estrik; MALBURGEN- Aleida Grada, da Beyer; HANSWEERT: delweiss 8, Pietera; GOUDA. Tijdgeest. Kreuk; APELDOORN: Eli sabeth. Panjer; GORCUM: Mechel, v. Metern; Twee Gebroeders, den Breejen; ST. ANN ALAND: Johanna, Neef; FLAUWERS: Avontuur, Neef; HEINENOORD: Vertrouwen, v. Weel; BALK BRUG: Clto Liet; Han, Bongers. BELGIë; st. Jose. st. Rival: st. Egalite; Louis, de Beyer; Watergeus Herman; Madeleine, Welz- berg;; St. Maria 2, Vllters; Wis, Tanghor; Maria, Clauwert; Margaretha Magdalena, v. Puymbroek; Albert, Achtergaal; Asterie, Verbergt; Marlo Lenle, Boos; Vflemajo, v. d. Giesen; Sophia, W1I- laert; Rupel I, Hal; Grijshal, v. Hal; Gerwi, Stoop. EMMERIK, 3 Mei 1938. 12 be- 5.30—8.' 40 kg.; kabeljauw 0.902. wolf 0.701.2-5, per stuk. Poon 2 per 40 kg. Hedenochtend kwamen met versche vlsch aan de markt de stoomtrawler SCH 61 A Groen met 1340, de trawllogger SCH 50 J Klein 652 en SCH 166 G Ruiter met 135.70; de trawl- kotter SCH 12 G den Heyer met 33.60 en 15 schokkers met tezamen 453.60 besomming. IJMUIDEN, 4 Mei. Heden kwamen aan den afslag: 5 stoomtrawlers, 1 Deensche kotter en 5 motorloggers. Aangevoerd aan den afslag 16 kisten ver- Besomming trawlers: IJM 116 (335 manden) f2800, IJM 115 (825 m.) f 4030, IJM 83 (100 m.) f 1300 IJM 4 (220 m.) f2030, IJM 2 (690 m.) f580. KW 95 f 530. KW 173 f550. KW 134 Prijzen: tarbot 5746 ct. tong 88—60 ct, heil bot 86—72 ct. alles per kg.: griet f25—14 enid del schol f 24, zetschol f 12—17. kl. schol' f 20 —6. schard f 12—2.20. tongschar 21—13, poon tjes f71.70, gr. midd. schelvlsch f 14 50 kl. midd. ld. f14—11. kl. ld. f 12.50—7.50. gullen f 129, kl. ld. f 17—5.50. wijting f 7.304.50, ma kreel f 7.50—4.20 kl. midd. heel f 13.50—11.50. kl. id. f 11—8.50. alles per 50 kg.; rog f 11.60 per 20 stuks; vleet f 2.50, leng f 2 50—9.52, bel de per stuk; kabeljauw f 44—10 per 125 kg.; versche haring f 4.70 per kist van 50 kg. ROTTERDAM 5 MEI iIS op termijn. Vroegkoersen van heden: 105%, Juli 10414, Sept. 105, Nov. 051%. DUITSCHLAND: Badenia 17, Beuren; Main 70, Brand; Magda, Hertling; Hoop, Blonk; Meg- chel, v. Meteren; Berth.L, de Ridder; Maasland, Timemrman; st. Wlm; Corduia, Schroeyers; Maria, Buysse; Drie Gezusters, v. Buysscveld; at. Utrecht; Uranla, Kranendonk; Tunisia, Mi- chlelse; Schollevaar, Pols; Antemael, v. Dongen; Divlnitus, Adriaansen; Harmonie, Brien; Flot- tant, Volkers; San Antonio, Urraetzer; Spes Sa- lutis, v. Groezen; Pleternella, v. d. Klooster; De tijd zal 't leeren, Honkoop; st. Somme; Bob IV, v. d. Voorde; Osterfeld, Busch; Result, Wijnen; Johanna, Trouwborst; de Tijd zal 't Leeren, Pols; st. Insullnde; Hema, Blom; Klazina, Wolt huis; st. Lutln; Astoria, K&hlhofen; Angelika, Kill; Zegerina, Klein; st. Willem; Martha, Nout; st. Lema; Maria, Verhulst; Helene, Meyvaert; Vertrouwen, Kerpel; Wico, Muller; Oom Engel, de Ruyter; Synthese, Jongen; Goede Verwach ting, de Vries; Marga, Kiepe; st. Harmonie; Res Nova, Haveman; Hendrik Willem, Eerland; Geertruida, Roeberding; Leo, Groen; Gepasseerd na des middags 12 uur i bestemd DUITSCHLAND: Hochfeld, Gl&ssner; Flevo, Schouwstra; Elja, Baay; st. Zeehond; Paul, v. Tilburg; Maria, Mettlach; Wiljo, Borsje; Energie 7, Jansen; st. Furgot; Comptoir 15. Bier; CoL Lenglez, Verberght; Avontuur, Versluis; Fulda, Slnzig; 7 Gebroeders, Theunlsse; Italia, Kei Tijdst r; Verandering, tof; KATOEN. (Ver. v. co middling univers f 0.20 per kg. (vi f 0.15% (fO.15%). MAIS per M Juni LIJNZAAD TARWE. De _k wegen; ^erpoo i Si [el Juli ROGGE per Mei Juli HAVER per Mei Juli GERST per Mei Juli LIJNZAAD per M Juli WINIPEG 3 MEI 16.05 46% 43— 57% TARWE BUENOS-AY'RES. 3 MEI •er Mei 10.75 HAVER per Juli LIJNZAAD per Mei BINNENL. WATERSTANDEN PannerdenIJsselkop 2.60 IJsselkopArnhem 2.35 ArnhemWpk bii Duurstede 1.85 Wlik bij DuurstedeVreesw',ik 1.85 Waterhoogte bf Arnhem 7.50 -f- 7 IJsselkopDoesburg 1 95 Doesburg—Zutphen 2.15 Zutphen—Deventer 2.05 Deventer—Katerveer 2.00 Bewaking IJsselkop—Vreeswijk ingesteld HOOGWATER NED. ZEEHAVEN' 6 MEI Delfzijl 2.60 15.03 Hellevoetsl. 6.36 19 07 melilnc 12.14 Willemstad 7.27 19.67 ......jngen i'.fi 13(5 Krouwcrsh. 6.48 18.19 Den Held.-. id.4 23.3U Zlerlkzet 6.21 J8.41 JJmuiden 6.35 19.07 Wemeldlno. 6.45 19 li oihV' H°i1L x4-o ^Hsslngen 4.49 17J1 SDhevenlnReD5.o2 18.28 lerneazen 6.26 17 49 Rotteidam 8.01 20.17 Hansweert 617 18)36 Zutphen I, Zw ma, Muller; Eei^ .ing, Sukkel; Emma, Haman; Liselotte, Drinkgern; Thrianta, v. Veen; Energie 8, Veldman; st. Wilhelm; Nurnberg, Weinshel- mer; Zuid Beijerland, Mos; En Avant, Rook; Putten, Top; IJsel 5, Arts; Beta, MooijFerdi nand, v. Dongen; Adrlana, Urslnus; st. Harmonie 5; Marksburg, Scholten; Cornelia, Kuijten; Zorg en Vlüt, Lubbers; EiJo, Smit; st. K. Vaart 6; Maria, Wanders; Corjo, v. Weel; Hendrika, v. d. Hart; Margina, Boertien; st. Adrlana 1; Nieuwe Zorg, v. Lopik; Germania, v. d. Maat; Helvetia, Bayer; Nooit Volmaakt, Pols; Hoop op Welvaart, Stad SaarhrucRen, Bachton; Anna, spitslafj; Rhenania 40, Gerhardt; Kortenaer, Groenhof; Mannheim 166, Zimmerman; Mannheim 181, BeiJ- siegel; Renee, de Vree. Schorpioen, Rosseniers; Comptoir 66, Adam; Texel, Smook; Binnenvaart 29. Wierlnga; Revenir, Zijlmans; Anton Hugo, Pikaart; Anna Bertha, KocksMannheim 218, Schmit; J. Schurmann 66, Lutsdorf; Karl Paul 3, DELFZIJL: Zeemeeuw, Biese; N. LEKKER- LAND: Hardi, Mannak; ZAANDAM: Leine, Rietveld. KRIMPENERWAARDAnna Mathlde, v. d. Horst; ALPHEN a/d RIJN - Attalante, Spek snijder; LEIDERDORP: Lucia. Jansen; VLAAR DINGEN: Nussla I, Gerard; ALKMAAR: Pema, Vogel; HELMOND: Alja, Mannak; ZWOLLER KERSPEL: Animo, Evenboer; WOLFA ARTS- DIJK: Ejo, DiehlURK: Sophia 3, NeiJenhof; Anna Maria, Hofman; ST. ANNALAND; Maria, Lensen; VLIEREEDE. Brandaris. Kupe; ZWOL LERKERSPEL: Alpha', Stoter; UTRECHT: Lina, HuiJseens; ALPHEN a/d RIJN: Dwaal lk wacht u, v. Dam; BODEGRAVEN: Margaretha, van Ham; WILNIS: Dankbaarheid, Keuvelaar. St. Maria, Rutjes. BELGIë: st. August; st. Gerard; st. Goliath; st. Dolfijn; Bavaria 15, Musslg; Siere, Karbach Corneilie, Velenturf; August Therese, RiJniers; Willy Jean, Heintjes; Jean Baptlste Haems; Festina Lente, Peer; Baden 9, Reutenhafen; Flo- rentlus, Segers; Josco, Sterlln; Curie, Jansen; Franklin, Jansen. Voulu, Wlllaert; Rephi, Wll- 3, de Smet. DUITSCHLAND: st. Prins Hendrik. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: st. Teuna 3; st. Keulsche Vaart 9; st. Kenia; st. Fiat Voluntas 15; st. Teuna 2; st. Frans; st. Netta; st. Frlgga; st. Gelderland; Trinitas 4 Hllbert; Delft, Rink- Vla Media, Schlebach; Kathe, Eisenhut; Gelria, Buisman; Miereveld, Kehl; Vllssingen, Lesage; Harpen 68, v. Hussen; Kembal. Wechs; Jos. Schurmann 61, Kohn; W. van Driel 57, Heiboer; Rhenania 45, Kamps; Rheinfahrt 127, Berlenbach; Neptun 32, Mussig; Hundung. v. Asperen; Risico, D.»Courbet. Super. Johanna 2, Vering; Spes, iel; HEEMSTEDE Bln- 28, Vergeer; STEENWIJK: Maria, Kernhout; SCHIEDAM: Henri Matthieu, Kamp huls; ZAANDAM: Risico, de Jonge; BUIK SLOOT: Leentje Cornelia, Volker; OUD BEIJER LAND: Corjeml, Smits. DE STEEG; Nenuphar. Stoter; 'S GRAVENDEEL: Hen ja. Kerkhof; UTRECHT: Rlka, de Bie; BALKBRUG: Plus X, etao-ars: VELSEN: Amsterdam 2. Schreuders: WATERSTANDEN RIVIEREN Itdlnfelden Urelsnch Kehl Mannheim Lohr Mainz Hingen Caub Coblenz Trier Keulen Dnsseidorl ltnhrort Wesel Emmerik Keulen Lobltb Nijmegen St. Andrte Vreeswijk w U.Ö0 Westervoort 8.05 I leven tei 1.8' Kampen UH6 Maastricht «i.76 Hel feld Veoio ll.ë' Sr""- 37.28 37.18 9.60 9.46 7.20 7.10 1.97 0.00

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 7