STADSNIEUWS M. S, DE JONG N.V. ISCDtmXS FIRMA F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 6 APRIL 1938 TWEEDE BLAD PAG. 6 1 Leidsche Chr. Besturenbond De jaarvergadering In het gebouw Patrimonium werd gister avond de jaarvergadering gehouden van den Leidschen Chr. Besturenbond. De voorzitter, de heer G. H o r d ij k, las aan he.t begin der vergadering Ps. 2, waarna hij herinnerde aan het belangrijke en veel- omvattende werk in het afgeloopen jaar speciaal door secretaris en penningmeester verricht. In het bijzonder memoreerde de Voorzitter de prachtig geslaagde November propaganda-actie en de totstandkoming van een eigen gebouw. Het werkloosheidsprobleem blijft nog steeds voortduren. Al kunnen wij, aldus spr., dit probleem niet oplosser., steeds zal ons ideaal blijven de bevordering van de maatschappelijke welvaart naar den eisrh van Gods ordinantiën. Steeds zal ons stre ven er op gericht dienen te zijn, dat het Godded ijk recht van den arbeid mag door werken tot zegen van de geheele maat schappij. Na lezing der notulen wordt medegedeeld, dat practisch alle aangesloten afdeel ing^u toegetreden zijn tot de vereeniging tot ex ploitatie van het eigen gebouw, waarvan de .verbouwing begin Juni zal gereed komen. Hierna kwam het jaarverslag van den secretaris, den heer W. Veerman, dat wij reeds uitvoerig publiceerden, in bespreking. Ook het jaarverslag 'van den penning meester, den heer Robbe.rs, werd bespro ken. Tenslotte vormde nog de exploitatie-reke ning van „Ons Schild" een onderwerp van discussie. Alle verslagen werden goedge keurd. De hierna gehouden bestuursverkiezing had tot resultaat dat bij acclamatie herko zen werden de heeren H. van Cittert, 2de voorzitter, W. Veerman, 1ste secretaris, II. G. Wessel 2e penningmeester, M. Corpel, bibliothecaris en D. Hendriks, bestuurslid, terwijl in de vacature-N. Korswegen de heer Jac. van Es gekozen werd. Verder werd besloten, dat in de controle- commissie-1938 een lid door den Chr. Bond van Ambtenaren, van S'agers en van Hout- Ibewerkers, zal worden benoemd. Nadat tenslotte nog de rondvraag was ge houden volgde sluiting op gebruikelijke wijze Openbare Leeszaal en Bibliotheek „Reuvens" Boekenweek 2—9 April Ter gelegenehid van de Boekenweek heeft de O. L. en B. „Reuvens" de recen te litteraire gebeurtenissen in stad en land naar voren gebracht. Voor zoover de ruimte het toelaat zijn uit eigen bezit neergelegd in leeszaal en étalage boeken van en over Willem Bilderdijk, Willem Kloos en Top (van Rhijn) Naefff, er tusschen eenige por- treitten, 't geheel versierd met de Boe kenweek-kleur: 't .vaderlandsche rood- Wit-blauw. B i 1 d c r d ij k. een wonderlijk veelzijdig man: dichter, taalvorscher, geschiedschrij ver, politicus en fel strijder voor geestelijke waarheden. Toch is hij veel gesmaad *in wei nig gelezen doordat zijn gedichten bombas tisch, langdradig cn hol zijn. Hij was echter .een persoonlijkheid, één die boven de massa /uit6tak, die èn door de gespletenheid van zijn wezen èn door de omstandigheden niet bij machte geweest is zijn genialiteit harmo nisch te ontwikkelen. Hij leefde gedurende een overgangstijdperk, stond tusschen de ISe eeuw, waarin de rede en de conventie hoogtij vierden, eni de 19ei eeuw met de ont waking van de romantiek als reactie. Daar door is zijn lange leven, hij werd over de 70, 'één worsteling geweest. Ook lichamelijk en materieel heeft hij veel geleden. Rust en vrede deden eerst met de dood hun intree. Het is wél teekenend dat twee zulke anti poden van B. als Quérido en Kloos, na hem gehaat en verguisd te hebben, op ouderen •leeftijd zich gedrongen voelden hun ziens wijze te herzien en hem in eer herstelden: 'de eerste met een artikel in Letterkundig Leven dl. 1, de tweede door een bloemlezing uit zijn gedichten samen te stellen voorzien van uitgebreide commentaren. Ja welk een verschil tusschen Bilderdijk én Kloos naast de uiterlijke overeenkomst van een lang, stormachtig, zwaar en ge tourmenteerd leven. "Ivloos was de waarlijk begenadigde schepper der poëzie. Zijn sonnet ten (met kleinere gedichten en 3 groote fragmenten in „Verzen" gebundeld) zijn van zoo'n ontroerende schoonheid, zoo volmaakt zuiver van gevoel een zegging, dat zij tot 'v schoonste der literatuur behooren. Hijzelf voelde zich als dichter onmetelijk hoog ver heven en al kan men die vergoddelijking van het dichterschap niet aanvaarden, men bedenke dat Kloos daarmee nooit de gewone menschelijke 'hoogmoed heeft willen ver eeren. Dat hij de mede-oprichter van ,.de Nieuwe Gids" geweest is, een der vurigste en grootste strijders voor de schoonheid en een der individueelste van „De mannen van 'SO"' maakt, dat hij steeds vermeld zal blij ven in de annalen der Ned. literatuur. Maar 't is toch in zijn gedichten dat hij het nobel ste en diepste gegeven lieeift on zal voortle ven voor den mensch van alle tijden. Naast deze twee dichters, de figuur van een vrouw: Top N a e f f, de zoo juist 60- jarige romancière, die ondanks haar afkeer jvan uiterlijk vertoon door haar naaste vrien den in 't zonnevje is gezet, 't „Zonnetje", hoe weinig past dit verkleinwoord bij haar, zij die alles haat wat laf en klein, benepen en burgerlijk is. Fel is haar persoonlijkheid, eerlijk en zichzelf, van een grootsche allure. Ondanks heit dikwijls koel en nuchter aan doend uiterlijk van haar werk, vol spot en ironie, voelt men een deernis en liefde voor de mensch die lijdt en steeds weer te kort schiet, een weemoed om de teleurstelling en ontgoocheling; om de kleinheid waarmee de mensch zijn leven leidt en ondergaat. MET DE MOTOR GESLIPT Gistermiddag is op den Rijnsburgerweg ïioek Kagerstraat de 25-jarige student L. D. C. met zijn motorrijwiel in de tramrails ge slipt en gevallen. Hij liep eenige schaafwon den op en klaagde over piin in het rechter been. De E.H.D. bracht hem naar het Acad Ziekenhuis. DIEFSTAL UIT AUTOMATEN Door de politie is in den afgeloopen nacht op straat aangehouden de 29-jarige R. v. S. alhier, die verdacht wordt van diefstal uit automaten. Met nagemaakte en vervalschte geldstuk ken wist hii zich de waren uit de automa- jten toe te elg .en. Eon aantal werktuigen waarmee de geldstukken werden gemaakt, js in beslag genomen, Chr. Zangvereen. „Debora" Uitvoering in de „Pauluskerk" Daar onze aanwezigheid elders vereischt werd, was het niet mogelijk het geheele concert bij te wonen. Daardoor misten we de eerste koorliederen en .het eerste optreden van den vocaalsolist. Doch daarna was er nog tijd genoeg van een en ander behoorlijk nota te nemen. „Debora" staat onder leiding van den heer Aart Smink, dien we reeds eenige malen mochten karakteriseeren als een veelbelo vend jong dirigent. Hij houdt van een fris- iche, pittige directie. Veel zorg wordt be steed aan uitspraak en klankvorming en ten slotte aan de voordracht. Zijn koor is niet groot, doch bestaat voor een deel uit mooie stemmen. De .gezongen liederen klon ken frisoh en gaaf en zouden zeer zeker in ruimte met gelukkiger acoustiek nog mooier hebben geklonken. Wij hebben altijd het gevoel, dat in de overigens zoo smaakvolle Pauluskerk de acoustiek altijd tegenwerkt. Onder de ge zongen liederen, die we hoorden, moeten we de eerste plaats noemen: „Wilt heden nu treden", dat door Aart Smink op zeer ge lukkige wijze meerstemmig was bewerkt. Van de verder zeer mooie bloemlezing koorwerkjes noemen we verder nog „Heer Jesus heeft een hofke", „Gott der Welt- schöpfer" van Schubert en het slotnummer: „Die Seele des Weltalls", een zeldzaam mooi koorwerkje van Mozart. Deze wer ken en andere, die we niet noemden, wer den frisoh en mooi uitgevoerd, waaraan, dat kon men aan alles merken, een zeer ge degen studie vooraf is gegaan. Ter afwisseling zong de heer Henri Wel- booren tweemaal een groep liederen, waar van we de eerste tot onzen spijt moesten missen. Doch de „Lieder von Gellert", ge toonzet door Ludwig van Beethoven gaver ons toch wel een indruk van het kunnen van dezen zanger. Voor zoover wij weten, was dit het eerste optreden van den heer Welbooren in het openbaar. Dit in aanmer king genomen, mogen wij tevreden zijn. De heer Welbooren beschikt over zeer mooie stemmiddelen, een uiterst aangenaam getim breerde bas-baryton. Onder leiding van Cor- nelie van Zanten en Willem Ravelli, na men waarmee men te voorschijn kan komen- is deze stem voortreffelijk gecultiveerd. Over de techniek welke de heer Welbooren zich onder deze voortreffelijke leiding heeft verworven kan men in alle opzichten tevre den zijn. Het is nu zaak, geheel „vrij" te worden, zich op het podium geheel te kun nen geven. En dat is ten slotte iets, dat al leen docr routine kan kemep. De heer Welbooren is mhzikaal en heeft gevoel voor voordracht. Men heeft dat b.v. in het prachtige „Busslied" van Beethov kunnen voelen. Wanneer wij zeggen, dat er in dat lied meer relief, meer voordracht kan komen, dan gelooven wij hiermee geen dis- qualificatie te geven, doch meenen wij dat zooiets bij herhaald optreden wanneer de zanger zich meer „los" en „vrij" gaat ge voelen, vanzelf terecht komt. Hij late zich dus niet ontmoedigen, doch houde voet bij stuk. Hij werd op zeer loffelijke wijze op den vleugel begeleid door den heer Carel Pleij sier. Deze gaf als organist een fraaie vertol king van „O Mensch, bewein dein Sünde grosz" en van het. prachtige orgelwerk van César Franck „Pièce Heroïque". Er was voor dit concert tamelijk veel be langstelling KLEERMAKER 's-GRAVENHAGE AMSTERDAM L. Houtstraat 26 Heerengracht 440 Ouderavond Dr H. Bavinckschool Zeer druk bezocht Gisteravond werd de jaarlij ksche ouderavond gehouden van de Dr. Her man Bavinckschool. Het nieuwe gym nastieklokaal kon nauwelijks het groot aantal belangstellende ouders bevallen. Na de gebruikelijke opening door den voorzitter Mr. M. J. van Steenes sprak deze een welkomstwoord. Hierin wees hij op de bevoorrechting van ons land boven vele andere. Een van de voor naamste oorzaken dat in ons land de geest van den afgrond niet overheerschï, is gelegen in het feit dat een breede laag van ons volk zich houdt aan de Christe lijke levensbeschouwing. De invloed hierop van de Christelijke school is zeer groot, want daar toch wordt' reeds de kiem gelegd voor een levensbe schouwing, die een dam kan vormen tegen den revolutiestroom. Daarom heeft Christelijk onderwijs reöht op onze blijvende belangstelling en liefde. Ook hev voorberei dend Christ, onderwijs wilde spr. onder de aandacht der aanwezigen brengen. Speciaal werd gewezen op de Christelijke Fröbelschool aan de Acaciastraat, kinderen van 4 tot 6 jaar hartelijk welkom zijn. De kinderen van de hoogste klassen zon gen onder leiding van den heer Lieffering een tweetal Paaschliederen en tot slot een vroolijk nummer. De keurige zang werd door de ouders ten zeerste op prijs gesteld, Vervolgens werden gymnastische oefenin gen gegeven onder Eiding van den heer C. Oosterom; ook hier werd fraai werk ge leverd en de kinderen kregen veel applaus. Het hoofd der school, de heer J. bracht nu verslag uit. Het leerlingental was hooger dan bei' vorig jaar en bedraagt thans 414. Tal van leerlingen werden toegelaten tot H.B.S., Lyceum enz. Bijzondere gebeurte nissen deden zich niet voor. De toestand is nog niet rooskleurig, maar met vertrouwen op Gods leiding kan de toe komst. worden tegengegaan. De iheer Bos heeft hiermede voor de laat ste maal verslag uitgebracht, daar hij om gezondheidsredenen de school gaat verlaten. De heer van Steenes dankte den heer Bos voor zijn arbeid gedurende 15 jaren aan de school verricht. Hij huldigde hem als een harde werker, en wenschte hem nog vele goede jaren toe. Later zal officieel afscheid worden geno men. Na de pauze werd een lezing met licht beelden gehouden over het onderwijs in Ef- fatha, de bekende school voor doofstommo kinderen. De interessante lezing werd mei" groote aandacht gevolgd. Na een kort slotwoord volgde het gewone ein'de van den geslaagden avond. Volkstuinvereeniging „Ons Genoegen" Bovengenoemde vereeniging hield uit sluitend voor de leden ter genegenheid van het 10-jarig bestaan een feestelijke bijeen komst in haar nieuw clubgebouw nabij 'is zweminrichting De Zijl. De voorzitter van het jubileum-comité, de heer Dool, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder helt bestuur en het Damescomité der vereeniging. Spr. wees op de vele verplaatsingen ten behoeve van don woningbouw en hoopte nat toch éénmaal een vast complex de vereeniging wal worden toe gewezen. Vervolgens bood spr. het bestuur namens de leden een cadeau aan, bestaante uit een volledige verlichting van het nieu we clubgebouw met Batagas. Mevrouw de Zwijger bood namens het Damescomité .een clubvlag aan. De heer Van Weizen over handigde den Tooraitter f 25, gestort door een donateur. Vervolgens traJd onder leiding van den heer v. d. Broek het Mannenkoor der veree niging op. Nadat versnaperingen waren rondgediend, bedankte de heer Mulder namens U bestuur >or de geschonken cadeaux. De 'heer Zaalberg wekte de leden op oin vooral zich op te geven voor die tentoonstel ling, welke gehouden zal worden in Augus tus, wanneer de vereeniging officieel het 10-jarig bestaan met een driedaagsch feest op het 'tuincomplex hoopt te vieren. Leidsche Districts-Dambond De eerste jaarvergadering In restaurant „Zomerlusï" hield de L.D. D.B. onder leiding van den voorzitter den heer I. Vermeulen haar eerste jaarvergade ring. De belangstelling voor de vergadering was groot. In het jaarverslag werd de oprichting ge memoreerd. Aan de massakamp werd door deelnemers deelgenomen. Het district telt thans 326 leden. Spoedig zullen de eenigingen van Noordwijk. Sassenheim en Voorschoten zich nog aansluiten. Van het financieel venslag, uitgebracht door (fen penningmeester, den heer G. Guyï, vermelden wij het volgende: Inkomsten f 298.28, de uitgaven bedroegen f 243.54; ba tig saldo f 46.74 en nog te ontvangen f 43.75. In de kascommissie 1937'38 werden de heeren A. Blauw, L.D.V. en Jac. v. Eijtk K.D.C. benoemd. De voorzitter werd me gemeene stemmen herkozen. In de vacature door benoeming elders van den secretaris, den heer L. de Haan. werd de heer W. F. Slieker gekozen, die zijn benoeming niet aanvaardde en in de vacature-P. A. Verkade is de heer A. Wassenaar gekozen. De voorzitter bracht den gewezen secre taris hartelijk dank voor het vele en moei lijke werk, dat door hem ten gunste van het district en de damsport is verricht en ovr handigde een blijk van waardeering in d vorm \an een zilveren potlood met inscriptie L.D.D.B. De heer L. de Haan werd tevens als eerelid van het District benoemd. Aan prijzen voor het district kwamen bin nen door bemiddeling van den heer A. Buurman: 1 zilveren wisselibeker, geschon ken door de N. L. Courant, twee bekers ge schonken door de heeren J. Huisman Sr. en D. de Roode en eenige fraaie prijzen "van D. Ladan, Coöp. Vooruit en de Leidsche Cou rant, alsmede 3 boekwerken van de Ned. Dambond voor de kampioenen le, 2e en 3e klas L.D.D.B. Als bestuurslid Nèd. Damhond en plaats vervanger werden de heeren P. de Haan L.D.V. en W. F. Slieker herkozen. De Sportfondsen-kwestie Na de verleden week met de spaarders gehouden vergadering heeft de Raad van Toezicht van de N.V. „De Sportfondsen", af- deeling Leiden, zich in verbinding gesteld met de directie en gedaan weten te krijgen, dat aan de. spaarders, die drie-jaar-stortin- gen hebben gedaan, alsnog SO ct. per aan deel voor rente vergoeding zal worden uit betaald. De op f 25 75 bepaalde korting-af trek wordt dan dus f 24.95, waarbij dan nog komt een bedrag voor de door den Raad van Toezicht gemaakte onkosten. Zij die spaarders blijven, in totaal 41 per sonen, worden verzocht zich inzake de rege ling knnner gelden met den Raad van Toe zicht in verbinding te willen stellen. LEIDSCHE POLITIE SPORT VEREEN. Morgen, Donderdag, des namiddags te 4.15 uur speelt de L.P.S.V. op het terrein Z.VV. Singel oen vriendschappelijken wedstrijd tegen een A.S.C. combinatie. HET VERSTREKKEN VAN BOEKEN AAN MINDERJARIGEN Naar men ons mededeelt, ligt de door den Gemeenteraad in zijn vergadering van 14 Maart 1938 vastgestelde Verordening op het verstrekken van boeken, enz. aan minder jarigen heneden den leeftijd van achtli jaar door openbare leesbibliotheken ter st retarie dezer gemeente, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing. Mag ik nummer De opgaaf van nieuwe aansluitingen op het telefoonnet in de maand Maart luidt als volgt: 4039 J. W. Stoffers Sr. Bruggravenlaan 9. 1001 Verkoopbureau Leiden (C.M.C.) dir. ir. A. W. Ausems, Apothekersdijk 4. 4004 W. dei^ Dubbelden, timmerman. Wij- tenhachweg 111 Ogt. 671 J. M- v. d. Weg. Zoetenv. singel S 673 Jan Ouwersloot, wolhandel. Kempenaer- straat 69 Ogt. 1106 J. A. Janssen. BreesiTaat 121a. 1262 C. Hundersonarck, lood- en zinkwerken plaatsing van sanitair, erkend waterfit- tcr. Amaliastraat 6. 594 Machinefabriek „Drakenburgh" v/h D. W. v. Rennes N.V., Sumatrastraai' 55. 4093 J. J. Groen, dir, drukkerij Groen en Z Pieterskerkhof 36. 655 Stocke, Leidsche. stoomerij en ververij Ch. Stoeke (fabriek Voldersgracht 23) Kort Rapenburg 12. 1551 „Vuurbaak", Katwijksche Reederij-ver- eeniging, eecr.-administrateur J. C. F. de Ridder. Lammermarkt 64. 1644 Alg. Vereen, voor Melkvoorziening A. V. M., secr. district Leiden. Apothekers, dijk 6 4018 Leidsch Manufacturenhui» v/h „de Waag". Haarl.str. 143. 1099 H. E. G. Kommers; part. verpleegster. Rijnsb.weg 75a. 657 F. H. Ansingh, arts. Kagerstraat 20. 1721 J. P. v d Blom, coiffeur, parfumerieën en toiletartikelen. Rijnsburgersingel 1681 Dr. H. J. Smit. Waldeck Pyrmontlaan 8 Ogt. 2166 A. de Lange, eilectr. techn. bureau en huish. artikelen. Hoofdstraat 30 Ld. 474 F. J. M. Goslings Ir., Burggravenlaan 7. 1950 Mevr. A. C. Bos van LoenenLoenen. Joh. de Witstraat 18. 1477 J. Baak Jzn„ inspecteur v. h. L. O. b- dienst. Julianalaan 8 Ogt. ]2203 L. G. v. d. Horst, behangerij en woning inrichting. Morschweg 112. 1307 Rijkswaterstaat, kantonnier, H. de Vos Duimzichtstraat 27 Ogt. 2516 W. Briët, arts. Spaargarenstr. 36 Ogt. Keizersgracht 573-575 MAATSCHAPPIJ CPüEQfCHÏ 1657 AlleBa nKzakow A J/eEff eet Qmeüm\ Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Aan de Leidsche Burgerij. Zaterdag 9 April zal wederom de jaar lij kechw terugkeerende Emimabloem-collecte gehouden worden. Hoewel er tot nu toe in het algemeen ondanks de reeds vele jaren durende oeco- nomische malaise van een toename der tuberculose gelukkig niet kan worden ge sproken, heeft toch het afgeloopen jaar groote eischen gesteld aan de kas van onze vereeniging. Gelukkig waren wij in staat in het afgeloopen jaar te voldoen aan alle aanvragen voor uitzending van tuberculose patiënten. De inkomsten echter, subsidie en contri buties, worden geregeld minder. Wij mogen ons gelukkig achten, dat het Gem-.ientebestuur van onze stad, ook dit jaar de volle subsidie voor ons zoo nood zakelijk werk verleende. De opbrengst van de Emmabloemcollecte is een gewichtige factor voor onze finan- cieele middelen ter bestrijding der tubercu lose. Met klem 'bevelen we deze collecte in .uw wanne belangstelling aan deze collecte, de meest populaire, met de oudste brieven, ■aan de naam van wijlen Koningin Emma nauw verbonden is. Geeft allem, zooveel als in uw vermogen is. Namens het bestuur, A. J. B, POORTMAN, Secr.-penningmeester. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: C J OberKrom d OVERLEDEN: J C Potters, man, 61 J. J G den Dopper—de Haas, vr., 55 J. H Brier, ongeh. man. 79 J. UIT DEN OMTREK ALFEN a.d. RIJN Kinder- en Meisjeskoor Sursum Corda" Een mooie uitvoering In het Nutsgëbouw gaven bovengenoemde koren Maandagavond hun jaarlijksche uit voering. Vooral het kinderkoor heeft een goede re putatie en het was dan ook niet te verwon deren dat voor deze uitvoering een overwel digende belangstelling was. Er zal geen mensch g.eweest zijn die er spijt van gehad heeft voor deze uitvoering een gang naar het Nut gemaakt te hebben. Want wat daar Maandagavond ten gehoore is gebracht was i alle opzichten uitstekend. Het kinderkoor begon, nadat de voorzitter heer Beish-uizen de avond had ge opend, met „Loflied" van Timmermans. Reeds dadelijk viel de goede opvatting en uitspraak van het koor op en vooral dwong ook bewondering af de wijze waarop men het dirigeerstokje volgde. Door niets liet men zich afleiden. Bij een zoo uitgebreid programma is het niet mogelijk al de nos, afzonderlijk te ver melden. Wij willen een uitzondering maken voot de keurige wijze waarop „Zomer, zon en bloemen" vertolkt werd. Naast de gewone zangstukjes werden verschillende speelliedjes gezongen waarv we noemen „De strenge verkeersagent", waarin Arte van Dongen wel op zeer aan trekkelijke wijze de rol van den verkeers agent vervulde. Op herhaald applaus werd dit nummer gebisseerd. Ook het Meisjeskoor liet zich van haar goede zijde kennen door de vertolking van „Trekvogelmarsch" en „Morgenlied" van Weissenborn. Het 'hoofdnummer voor de pauze wa „Woudcaniate" van Bmil Hullebroeck, uit gevoerd door Meisjes- en Kinderkoor. De vioolbegeleiding vah de heeren F. M. Ver- duyn, J. v. d. Kemp en L. Jacobs was uitste kend. In de pauze werd een tombola gehouden, waarvoor de enveloppes wegvlogen. Als slotnummer werd door het Meisjes koor, met medewerking van het kinderkoor de „Nachtsproke" van Annie Franck uitge voerd. Zelden zal een stuk zooveel succes geoogst hebben als dit, waarbij zang, cos- tumeering en de belichting in verschillende kleuren een zeer fraai geheel vormden. Solo's en duetten waren af. De begeleiding op de piano van mevr. M. F. Verduin ver diende alle lof. Het applaus werd een ovatie en directeur van Beek ontkwam er niet aan om een gedeelte van dir slotstuk te herha len. DE BURGEMEESTER MET VACANTIE Naar wij vernemen gaat burgemeester Colijn volgende week eenigen tijd met va- cantie. GESLAAGD Voor het einddiploma der Eerste Nederl. Slagere Vakschool slaagde re Utrecht onze plaatsgenoot H. H. Bogaards. KERKDIENST Chr. Geref. Kerk van Reedestraat: Donder dag 7.15 uur Ds. du Marohie v. Voorthuizen, van Urk. TANDEM GESTOLEN Dat er fietsen gestolen worden leest men dagelijks in de bladen en dat is dus geen nieuwtje meer. Dit was misschien ook de meening van een persoon die tijdens afwe zigheid van den rijwielhandelaar K., aan den Groeneweg een bezoek aan zijn werk- plaafs bracht en een tandem meenam. K. deed aangifte. JAARVERGADERING ORANJESCHOOL Onder leiding van den voorzitter den heer E. v. d. Pol. kwam de Oranjeschool gisteravond in ledenvergadering bijeen. De secretaris, de heer F. Los, memo reerde in het jaarverslag het 2ö-jarig jubi leum en deed voorts zien dat het jaar verder een geheel rust'g verloop had. administrateur, de heer S. Kooy, bracht het financieel verslag uit. De reke ning sloot in ontvangst en uitgaaf met een j eindcijfer van f 13.537.2 en met een saldo •erlies van f 513.37y2. Dit verlies was ontstaan doordat een gedeelte van de dakbedekking moest ver nieuwd en door de kosten verbonden aan de jubileumsvergadering. De heer W. H umm el e n rapporteerde namens de commissie, dat de boeken eu bescheiden in de beste orde bevonden wa- Tot bestuursleden werden gekozen de heeren S. Kooy, L. C. ter Louw en K. Salverda. Het woord was daarna aan het hoofd der school den heer J. W. Hoornenborg. voor het uitbrengen van zijn jaarverslag. Uit dit verslag stippen we aan, dat het gemiddeld aantal leerlingen over 1937 be droeg 20914. Eén der kinderen werd door den dood weggenomen, terwijl verschillen de langdurige en ernstige ziektegevallen oorkwamen. Met groote getrouwheid wer den ook in het afgeloopen jaar de ouders der kinderen door de onderwijzers en on derwijzeressen bezocht om inzake het on derwijs aan de kinderen met de ouders contact te hebben. Op 1 April 1.1. werden nieuwe leerlingen ingeschreven, terwijl 23 leerlingen de school verlieten n.m. 4 jongens en 19 meisjes. Het grootste deel dezer meisjes gaat over naar de Nijver- heidschool cn Huishoudschool. Na afdoening van enkele huishoudelijke zaken werd de vergaderingdoor den heer K. Salverda met dankzegging gesloten. HAZERSWOUDE Het collectief arbeidscontract Uitspraak arbiter De arbitragecommissie, samengesteld uit de drie standsorganisaties en de drie werk nemersbonden, vergaderde in het hotel „Het Oude Raadhuis" met als voorzitter den heer v. d. Weyden, lid der Tweede Kamer. Zooals men weet bestaat deze arbitrage commissie uit de heeren A. v. d. Lelie, N. P. Kapteyn, M. Noordam, neap, zitting hebben de voor de Holl. Maatschappij van Land bouw, de R.K. Land- en Tuinbouwbond en de Chr. Boeren- en Tuindersibond en de hee ren J. Salmen, P. Stokman en J. Sikma, wel ke laatstgenoemde heeren zitting hebben reep. voor de R.K. Landaibeiderslwnd St. Deus Dedit, wonende, te Haarlem, Ned. Chr. Landaibeidersbond te Utrecht en de plaat selijke gedelegeerde, wonende te Hazers- woude. Ondanks de vele en uitgebreide discussies tusschen de verschillende gedelegeerden, kon men het over een definitieve vaststelling van het loon nieit eens worden. Waar in een vorige vergadering besloten was door vrij willige arbitrage het pleit te doen beslissen, was due nu het woord aan den heer M. P. v. d. Weijden, als vrijwillige gekozen arbiter. Thans is de beslissing van den arbiter af gekomen. Hierdoor is voor een jaar het vol gende collectieve arbeidscontract voor Ha- zerewoude tot stand gekomen: vaste arbei ders 8 maanden f 17 p. week en 4 maanden (de winterm.) f 16 p. week; losse arbeiders 6 maanden f 2.75 p. dag en 6 maanden f 2.50 p. dag. Losse arbeiders oogetarbeid i 3 p. RADIO-DISTRIBUTIE WOENSDAG 6 APRIL Progra-mma 3: 8.Keulen; 9.30 Parijs R; 1 Radio PTT Nord; 11.20 Brussel Fr.; 12.20 T sel VI.: 13.20 Keulei rils R; 15.50 T" 20 London R.; 15.2C il-en; 16.20 London R.; 1 d Fr; 18.20 Keulen: 19.05 divedscn; 1 Keulen; 20.20 Londen Tteg.; 21.2 of div.; 21.50 Weenen of diversen. Programma 4; 8.— Brussel VI; 8.2 div; 98.20 R. Dai DONDERDAG 7 APRIL Programma 3: 8 Keulen: 9.50 Paros R; 11.05 Radio PTT Nord: 11.20 Parijs 'R; 12.20 Brussel VI; 13.10 Keulen; 14.20 R. Danmark of div.; 15.20 Keulen: 16.20 Brussel VI; 16.30 Keulen; 1 20 Parijs R; 18.20 Droitw-ich; pl.m 18.40 Kcu- 19.20 Brussel Fr; 21.20 Brussel VI: pl.m 21.45 Boedapest of div.; 22.20 Keulen; 23.20 R. Dan: Programma 4: 8 Brussel VI; 8.20 Diversen; 10.35 London Reg; 15.35 Droitwich; 18.20 London I Reg; 19 Gram.muz. GRD; 20 Droitwich Agenda Dienst der apotheken De avond-, nacht- en Zondagsdienst dier apotheken wordt van Zaterdag 2 tot en met Vrijdag 8 April a.s. waargenomen door de i apotheken: G II. Blanken, Hoogewoerd 171, telef. 502, G. F. Reyst, Steenstraat 35, telcf. 136 en J. Doedens, Wilhelminapark S, Oegst- geest, telef. 274. WERKLOOSHEID Bij de arbeidsbemiddeling stonden in de a-fgeloopen week ingeschreven 115 werkloo- zen, waarvan 96 steuntrekkenden. Vergele ken met de vorige week is het aantal werk- loozen met 11, en het aantal steuntrekken den met 41 vermeerderd, SCHAKEN De stand van de gehouden competitie wedstrijden voor de bordenbèzetting van de Hazerswoudsche Schaakclub „H.S.C." is als volgt: Klasse I: gesp, gew. rem. vrl. pt Joh. v. Veei. 15 15 0 0 15 C. v. Veen 14 4 3 7 5y2 B. Cok 9 3 4 2 5 M. J. Ravensberg 11 5 0 6 5 N. v. d. Bosch 13 4 2 7 5 C. Buitenhuis 10 4 0 6 4 J. v. d. Toorn 10 3 2 5 4 G. Ruys 8 3 1 4 31 J. P. Cok 9 3 0 6 3 T. Dorsman 1 0 0 10 Klasse II: A. Raaphorst 24 16 2 6 17 Jac. v. Gorkum 20 14 1 5 14^4 Jac. Harkes 20 13 3 4 14V2 L. v. Gorkum 19 13 1 5 13V2 M. Kroon 21 11 2 8 A. Hoogendoorn 15 7 0 S Jac. Raaphorst 22 5 4 13 Jac. de Wilde 9 5 13 A. Ravensberg 13 6 16 D. Buitenhuis 11 5 0 6 B. v. d. Loo 11 3 0 8 P. Verheul 22 2 1 19 M. v. d. Waay 13 2 0 11 KATWIJK AAN ZEE EMMACOLLECTE De Emmaicollecte in onze gemeente gehou den heeift f 96.64 opgebracht. JEUGDIGE AVONTURIERS De 13-jarige F. v. C. en de 12-jarige W. V.. beiden uit Amsterdam, werden hier zwer vende aangetroffen. De politie ontfermde zich over dit tweetal en bracht ze naar de ouderlijke woning terug. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer K. Timmers slaagde voor het einddiploma der Eerste Nederl. Slage rev ak school te Utrecht UITVOERING VAN HALLELUJAH'S „JEUGDKOOR" In de groote zaal vond gisteravond df" uitvoering plaats van Hallelujah's „Jeugd koor". De heer Volbeda sprak bij deze gele genheid een openingswoord. Het programma stond in het teeken van de lente. Alles wan dan ook evun luchtig en kleurig versierd. De liederen welke door het koor werden gezongen waren van een frisch gehalte; vooral was dit het geval met „In mijn tuin" em Zonnelied. Veel bijval oogstte „Winkeltje-spelen", „Vreemde talen" en «De brandweer". Na de pauze werd opgevoerd het zangspel „Lentebloemen" van Cath. van Rennes. Dei directeur, de heer P. de Rook. heeft met de opvoering van dit spel een goode keus ge daan. Het werd heel goed uitgevoerd. De regie was in handen van mej. Gaijikema ter wijl mevr. Spaargarende Roode voor piano begeleiding zorg droeg. of c ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken KOUDEKERK a.d. RIJN RAADSAGENDA D© Raad zal vergaderen op Donderdag 7 April 1938, des nam half aoht uur ten Raad- huize. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingeko men stukken. 2. Wijziging Ibeheersvcrorde- ning Waterleidingbedrijf. 3. Verzoek van de i E.H.B.O., afd. Koudekerk a. d. Rijn, om kos- telooze beschikbaarstelling van een lokaal der o 1. school gedurende 1 avond per maand. 4. Wijziging verordening regelende de voorwaarden voor levering van drinkwa ter. 5. Onbewoonbaarverklaring van de wo ningen B 220, B 221 em B 222 aan clc Gnep- hoek. 6. Intrekking overeenkomsten betref fende de levering van electriciteit door de gemeente Leiden en aangaan van een nieu we overeenkomst. 7. Verkoop van een perceeltje grond, gren zende aan de algemeene begraafplaats, groot p]m. 205 m2, aan het Rijk. 8. Wijziging over. eenkomet met de N.V. Bank voor Nederland- sche Gemeenten. 9. Overeenkomst met de N.V. Gekro, destructiebedrijf te Ouwersdhie, 10. Crediet voor extra-hulp aan ondersteun de werkloozen (B-steun) voor 1938. 11. Wij zigingen begrootingen dieneten 1937 en 1938» LEIDSCHENDAM De komende raadsverkiezing De kiezers der nieuwe gemeente Leid- schendam, ontstaan door de vereeniging van de voormalige gemeenten Stompwijk en Veur, zijn opgeroepen om a.s. Don derdag 7 April het nieuwe gemeente bestuur aan te wijzen. Een ongewone raadsverkiezing dus. Tot heden merkt men er in de gemeente heel weinig van. Er zijn een paar strooi biljetten rondgebracht en een paar verga deringen gehouden, die niet al te veel be zoek hadden. Vooral de openbare vergade ring der S.D.A.P., waar een bekend propa gandist sprak, moet slecht bezocht zijn geweest. Toch is deze verkiezing van heel veel gewicht. Er zijn, gelukkig, slechts 5 candidaten- lijsten ingediend. In 1935 waren er meer en dat gaf vrij veel verwarring, waaronder vooral de Prot.-Chr. lijst leed. In Veur werden één anti-rev. en één Chr.-hist. can- didaat gekozen; in Stompwijk twee Chr.- hist. en één anti-rev.; de tweede Chr.-hist, candidaat kwam er echter met 3/11 stem. De groote vraag is dus, of er thans wel 3 leden der Prot.-Chr. lijst (combinatie Chr.- Hist. en Anti-rev.) gekozen zullen worden. Wij hebben er echter, ook omdat er nu 13 in plaats van 11 raadsleden komen, wel moed op; bovendien hebben onze raads leden zich niet onbetuigd gelaten. Het is jammer, dat door de ziekte van, den heer Vink een groote openbare ver gadering met debat niet door kon gaan. Dat had wel eens leven in de brouwerij kunnen brengen. De verwachting is, dat de nieuwe raad zal bestaan uit 8 Roomsch-Katholieken; 3 C.H. en A.R.; één soc.-dem. en één liberaal (zich noemende: algemeen belang). Bij de R.K. heeft het met de candidaat- stelling nog al gespannen, naar men zegt, en men verwacht nog grooter strubbeling straks bij de wethouderskeuze. Tot de sa menvoeging waren er 14 R.K. raadsleden en 4 R.K. wethouders; er vallen dus heel wat af en dat schijnt sommigen obstinaai te maken, die met alle geweld weer terug willen komen. Echter: er is geen aparte lijst ingediend en tot heden wordt er ook niet in 't publiek gewerkt voor bepaalde candi daten. Bij lijst 2, de Prot.-Chr., ging het anders; in elk geval wat de a.r. betreft. Zoowel de heer Borst als de heer Vink wilde zich terugtrekken, maar na onderlinge bespre king heeft de laatste ten slotte de meest kansbiedende plaats aanvaard en stelde eerstgenoemde zich voor de volgende be schikbaar. Overigens werd er rekening mee gehou den, dat om en om uit beide voormal igt> gemeenten candidaten op de lijst kwamen. Daar zorgde de Chr.-hist, Kiesvereeniging ook voor. Dientengevolge viel het raadslid Binnendijk af en kwam het oud-raadslid G. Kranenburg uit Veur op zijn plaats. Een uitnemend candidaat. De sociaal-democraten plaatsten den heer Kerkhoff, raadslid van Veur, boven aan en Mevi'. Visserv. d. Linden, raadslid van Stompwijk op no. 2. Met beiden viel wel samen te werken. Naar men zegt maakt de lijst der K.D.P. niet de minste kans; terwijl als no. 1 op de liberale lijst staat de heer Koerts, tot voor kort raadslid van Veur. Wij hebben hoop dat zich ditmaal min der rechtsche kiezers door het leugenach tige naamkaartje „algemeen belang" zullen laten bedriegen dan in 1935 het geval was. F.n wanneer dat geschiedt is de verkic7ing van 3 Prot.-Chr. raadsleden verzekerd. Op 4 durven we niet te hopen, hoe gaarne we den heer Borst ook als raadslid zouden behouden. De Prot.-Chr. fractie zal hem met. zijn praktische adviezen noode missem Als er eens heel hard gewerkt werdl Wie weet!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 6