STADSNIEUWS M, S, DE JDNG N.V. £scmvm firma F. VAN LANSCHOT WOENSDAG 2 MAART 1938 TWEEDE BLAD PAG. 6 DECLAMATIE-AVOND F. C. VAN DORP Voor den Chr. Kunstkring Gisteravond heeft de heer F. C. van Dorp uit Rotterdam voor de leden van den Chr. Kunstkring een voordracht avond gegeven, die uitnemend is ge slaagd. Daar de voorzitter, Dr. J. van Ham, we gens ongesteldheid niet aanwezig kon zijn, sprak de heer D. v. d. Stoep een kort openingswoord, waarin hij er o.m. op wees, dat de kring, in de twee maanden van zijn bestaan reeds een gezegend ledental heeft .verworven. Bij den aanvang van dezen avond bedroeg het ledenaantal ongeveer 150 en aan h#t einde was het' opnieuw aanzien lijk gestegen. Medegedeeld werd voorts, dat in dit seizoen nog voor den kring zullen op treden de heer W. Meyer uit Groningen, die over zijn nog te verschijnen roman „Hulko" zal spreken en dr. J. v a a Ha m, die een lezing zal houden over Marnix van Sv. Aldegonde. Voor het najaar zijn reeds toezeggingen ontvangen van Anne de Vries, v. Randwijk, mej. Wensinck, dr. Heeroma De heer van Dorp droeg voor de pauze gedichten voor van Revius en Gezelle. Be>- halve een aantal korte religieuse gedichten had hij van Revius gekozen „Simson Speel man" en „Postilion (in aller hacst uytgezon- den, om te zoeken den verloren Graef Johan van Nassau, den 13 Sept. 1631)". Dit werk van Revius lag den heer van Dorp wel bij zonder goed. Hoe zuiver en innig wist hij de mystiek in de godsdienstige poëzie te ver klanken, hoe sterk was zijn dramatiek in de Sim6on-tragedie. hoe speelde de fijne spot en verkropte verontwaardiging in de Posti lion. In deze gedragen poëzie was de decla mator ongetwijfeld op zijn sterkst. Maar ook de lichtere, ijlere, simpeler poëzie van Gezelle met haar toch innig- vrome toon wist hij in alle opzichten recht te doen wedervaren. Nergens probeerde hij te forceeren, maar overal bracht hij de stem van den dichter in zijn lichte en donkere, blijde en weemoedige dagen. Een dankbaar publiek luisterde met stille en toegewijde aandacht. Na de pauze droeg de heer v. Dorp vroo- ,:jk proza voor, dat evenveel, maar ander soortig succes had. Door de fa. B. de Kier was, evenals de vorige maal, een kleine expositie ingericht van boekwerken, ditmaal in hoofdzaak van de dichters en schrijvers uit wier poëzie of proza de heer van Dorp zijn programma had gekozen. De tentoonstelling trok heel veel belangstelling en was vooral in de pauze een gewaardeerde attractie. Oranje en Jong Nederland Het Comité ontbonden Maandagmiddag heeft het Comité Oranje en Jong Nederland ten huize van mevrouw Van der Hoeven—Fockema Andreas de eindvergadering gehouden, waarin het co mité ontbonden werd. 71 wiegen en 70 baby-uitzetten werden uitgedeeld, waarvan 7 wiegen en 7 uitzet ten voor Oegstgeest bestemd waren. Verder konden 30 troostpakken verstrekt worden. De uitdeeling van de complete uit zetten begon op 31 Januari en had terug werkende kracht tot 22 Januari, terwijl met de troostpakken teruggewerkt kon wor den tot en met 10 Januari. Het comité spreekt zijn hartelijken dank uit aan allen, die. hetzij door een gave, hetzij door arbeid, hebben medegewerkt tot het mogelijk maken van deze uitdee ling en aan de leveranciers, die hunne goederen of ten geschenke gaven of tegen zeer gereduceerden prijs afstonden, inzon derheid de firma Turksma, die ten allen tijde bereid was de vele knotten wol voor het Comité te kluwen in iedere gewenschte hoeveelheid. De uitdeelingen zijn thans derhalve af- geloopen. Rijksmuseum van Oudheden Lezing van Prof Dr A. Scharff In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden hield Prof. Dr Alexander Scharff, hoogleeraar in de Egyptologie te München, gisteravond de eerste der heide aangekon digde lezingen. Hij sprak daarbij over de graven der Egyptische ambtenaren van het Nieuwe Rijk te Thebe. In deze door talrijke lichtbeelden verduidelijkte voordracht zette ihij de beteekenis uiteen, welke de Thebaan- sche graven hebben voor onze kennis der Egyptische kunst van deze periode en tracht te hij op stilistische gronden de kunsthisto rische ontwikkeling der wandschilderingen en reliefs van deze graven aan te te toonen. Hij wees er op, hoe men daarin ook ver schillende ontwikkelingsperioden kan on derscheiden. Op een vroege periode, die zich nog heel duidelijk aansluit bij de kunst van het Middenrijk, volgt de bloeiperiode en de rijkste ontwikkeling in de graven uit den tijd van den prachtlievenden koning Amen- hotcp III. De daarop volgende Amarna-tija heeft in Thebe maar weinig sporen achter gelaten. Daarentegen heeft de kunst van ■den Ramessidentijd (19e en 20e dynastie), welke ten onrechte gewoonlijk weinig ge waardeerd wordt, nog verbazend mooie en rijpe schilderwerken voortgebracht van sterk religieus karakter. Donderdagavond a.s. houot Prof. Scharff zijn tweede lezing Qver de Egyptische kunst in de latere perioden. Begrafenis J. H. H. Bosch v. Loenen Gistermiddag om 2 uur vond op de be graafplaats Groene Kerkje onder groote be langstelling de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer J. II. H. Bosch van Loenen, in leven apo theker te Soerabaja, den laatsten tijd wo nende hier ter stede, die de vorige week na een langdurige ongesteldheid op slechts 32-jarigcn leeftijd overleed. Reeds lang voor de stoet op de begraafplaats was aan gekomen hadden zich velen in het kerkge bouw verzameld. Toen de kist, welke met vele kransen was gedekt in het koor was opgebaard, werd het woord gevoerd dooi de lieeren J. P. Mulder Sr. en J. P. Mulder Jr., als vrienden van de fam. Bosch van Loenen en van den overledene en tenslotte door ds Jansen Schoonhoven, Ned. Herv. predikant te Oegstgeest. Bij de geopende groeve, waarin de aanwezigen levende bloemen strooiden, dankte een oom voor de belangstelling. Nieuwe Grieksche Kunst en Aesthetica Lezing mej. dr. P. Lescaris Mej. dr. P. Le6caris, lectrico aan de Sorbonne, heeft gisteravond, op uitnoo- diging van de vereeniging Nederland Griekenland, te Leiden in het Snouck Hurgrfonjehuis een voordracht gehou den over „Nieuw Grieksche kunst: en aestihetica". Er bestaan, aldus mej. Lescaris, affini teiten tusschen de nieuwe Grieksche volks kunst en de geest van de oude Grieksche kunst. Spr. voegde hieraan toe, dat zekere karakteristieke trekken van het oude Grie kenland nog voortleven in het Griekenland van heden. Vervolgens vroeg spr. zich af of er wel van een nieuwe Grieksche kunst ge sproken kan worden. Spr..onderscheidt in de nieuwe Grieksche kunstvoortbrengselen twee tradities daar. bij rekening houdend met de vreemde in een volksstrooming, welke collectief een andere, meer individualistische, de we tenschappelijke strooming. Na in het kort de kenmerkende eigen schappen van deze twee stroomingen te hebben geschetst, komt spr. tot de conclusie dat de volkskunst meer homogeen, meer bin dend en origineeler dan de wetenschappe lijke kunst moet genoemd worden en boven dien het meest representatief voor het mo derne Griekenland De volkskunst concentreert zich eensdeels rond de architectuur, waaruit onmiddellijk een heele reeks toegepaste kunsten voort komen zooals weefkunst, ceramiek, me taalbewerking en houtsnijkunst. Behalve deze toegepaste kunsten, die zich rond de architectuur bewegen, is er anderzijds ook een reeks kunsten van meer collectief ka rakter nl. de muziek, de poëzie en de dans Vandaar deze karakteristieke eenheid in de volkskunst: de arbeider die eenerzijds zijn woning bouwt en verfraait, danst anderzijds en improviseert in de poëzie. Dit neemt niet weg dat de geschoolde kunstenaar heden ten dage een bevoorrechte plaats inneemt, want tegenwoordig kan hij, beter dan in het tijd perk van valsch classisisme en van verach ting van het Byzantisme, zijn eigen Griek sche traditie doen samengaan met de Wes- tersche techniek om - daaruit oen nieuwe Grieksche kunst te schejipen, die zoowel dn Byzantijnsche kunst als de antieke Griek sche kunst eer aandoet. KLEERMAKER S-GRAVENHAGE AMSTERDAM L. Houtstraat 26 Heerengracht £40 Oprichting Zaterdagmiddag tennis-competitie Gelijk bekend werden het vorige jaar door spelers van verschillende tennisparken eenige vriendschappelijke wedstrijden ge speel d. Hieruit is de wensch opgekomen het ver kregen contact te behouden ën zoo mogelijk te verstevigen. Op initiaiief van den heer J. J. Sloos is Jiu in de Harmonie te L iden een vergadering gehouden met de eigenaren en exploitanten van de diverse tennispar ken. De heer Sloos zette nader heit doel der bijeenkomst- uiteen. Door spelers van de Krocht, de Maaldrift en de Munnik waren de vorige zomer reeds vriendschappelijke wedstrijden gehouden. Hiervoor bestond groote ambitie en vandaar liet verlangen om ook dit jaar weer tegen elkaar uit te ko men. Daartoe was echter in de eerste plaats de medewerking noodig van de eigenaars en exploitanten van de banen. Uitdrukkelijk wees de heer Sloos erop, dat het niet de be doeling is de N.L.T.B. concurrentie aan te doen, doch dat het streven is, her spel-peil op te voeren. Om zooveel mogelijk de spelers in de ge legenheid te stellen mee te doen, werd be sloten dit jaar met twee teams uit te komen em dan een halve competitie te spelen. Het bestuur werd als volgt samengesteld: J. J. Sloos, voorzitter, J. Kooreman, secreta ris-penningmeester en A. Pels, als techn. lid. In de commissie van advies werden, be noemd de heeren Dagniaux, Brewer, Knij- neniburg, Vredenburg en Kooreman. Met de N.L.T.B. zal contact worden gezocht. R.K. vakschool voor meisjes Twee jubilaressen Gistermorgen werd in intiemen kring hot feit herdacht, dat twee leeraressen geduren de 12y2 jaar aan de R.K. Vakschool werk zaam waren. Een van deze jubilaressen kon echter door ziekte niet tegenwoordig zijn. Mejuffrouw A. J. de B o e r vierde haar jubileum als leerares in costuumnaaien en zij werd in het bijzijn van het bestuur, leerkrachten en leerlingen toegesproken door Pastoor R- F. M. Smit z, als Voor zitter van het schoolbestuur, die namens het geheele Bestuur mejuffrouw De Boer gelukwenschte met haar jubilé en o.a. zeide, dat het goed is, na 12y2 jaar eens een oogen- blik te rusten en terug te zien op den ar beid, op de overwonnen moeilijkheden en op de behaalde successen. Djt is ook goed om daardoor nieuwe werklust en nieuwe werkkracht op te doen, nieuwe vreugde en ieuw idealisme. De directrice, mei>. M. A. Lutz, wenschtc mej. de Boer hartelijk geluk ook namens «3p leerkrachten en leerlingen, die zooveel mo gelijk door haar aanwezigheid blijk gaven •an haar belangstelling. Mej. Lutz zegde dank voor de groote toewijding en ijv.t, waarmede mej. de Boer steeds de lessen de leerlingen van dc verschillende op leidingen en cursussen met opgewektheid gegeven heeft Met groote plichtbetrachting, zeidc spr. o.a., heeft mej. de Boer zich op het werk toegelegd en zij heeft dan ook met de leerlingen, vooral van de hoogste klassen van den middagcursus goede resultaten /eten te bereiken. Ook voor het geven van dag- en avondcursussen in rostuumnaaim beeft mej. de Boer de geschikheid en takt, zoodat velen uit Leiden en omgeving eenige jaren achtereen bij haar de lessen volgen, die altijd door een prettige toon geken merkt worden Namens de leerkrachten bood spr. een blijvende herinnering aan. Mej de Boer sprak tenslotte woorden van dank. -MAATSCHAPPIJ GPGECfCHT 1Ö57 Alle jBanKzök©T\ AEÊelSh darewtaa SCHOORSTEENBRANDJE De politie-brandweer heeft gistermiddag te 3 uur een schoorsteenbrandje geblusclit ten huize van J. II. F., Oude Singel 62. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN':L, M PanderLassehuüt dr en zn J v HoveReüng-oud dr OVERLEDEN: J Marot m.' 47 jr A M Brng- gaar—Schouten vr. 5$ jr H P Vilier m. 44 jr C Lepelaarv d Wijngaard vr. 55 jr M Mandemaker—Stigter vr. 66 jr F J Parlevllet m. 68 jr H M A v d Boog ongeh. vt. 83 Jr. UIT DEN OMTREK ALFEN a.d. RIJN RAADSAGENDA De agenda voor de Raadsvergadering op Maandag 7 Maart a.s. is als volgt: 1 Opening. 2 Notulen. 3 Mededeelingen. 4 Ingekomen stukken. 5 Voorstel van B. en YV. inzake wijziging van het raadsbesluit d.d. 25 Jan. 1937, tot verkoop van een per ceel bouwgrond aan den lieer N. Rietveld q.q. 6 Voorstel van B. en W. inzake wijzi ging van liet raadsbesluit d.d. 13 Dec. 1937, voor zoovele! betreft verhuring van de boer derij „Florahoeve", aan den heer D. Bin nendijk. 7 Voorstel van B. en W. inzake con. versie eener geldleening van de IIoll. So ciëteit van Levensverzekeringen N.V. 8 Voor stel van B en W. inzake beschikbaarstelling van gelden voor veranderingen in de in richting van het bestaand gebouw der R.K. school aan de Paradijslaan. 9. Voorstel van B. en W. inzake beschikbaarstelling van een crediet voor een nieuwe verwarmingsketel in de openbare school voor L.O. en U.L.O aan den Oudshoornscheweg. 10 Voorstel van B. en W inzake gemeenschappelijke rege ling met Woubrugge voor toelating leerlin gen op de openbare ulo-school alhier. 11 voorstel van B. en W. inzake toekenning van voorschotten ten behoeve van de bijzon dere scholen, over 193S. 12. Benoeming van een lid van de commissie voor het nazien der rekeningen in de .vacature, vari-déii heer C. den Uijl. UITVOERING CHR. MANDOLINECLUB „ONDER ONS" In het gebouw „Jonathan" in wijk Hoorn gaf de Chr. Mandolineclub „Onder Óns" haar jaarlijksche uitvoering. Op allerlei gebied is er genoeg in onze gemeente maar we heb ben één mandolineclub, die zich in den loop der jaren een zeer goede naam ver wierf door medewerking aan verschil lende feestavonden. De gewone uitvoeringen zijn niet zoo hekend doordav men die meestal in „Jonathan" geeft, wat toch wel wat ver uit het centrum is. Toch is Joanthan steeds vol en er is ook steeds van goede muziek te ge nieten. Ook dit jaar werd, onder leiding van den directeur, den heer B. Polak, een keu rig programma uitgevoerd. Ter afwisseling werd een blijspel in 2 be drijven gespeeld: „Wie zal hem zijn?". JULIAN A-KLE UTERS CHOOL In de Juliana-kleuterschool aan dc St. Jorisstraat werd een uitstekend geslaagde openbare les gehouden, waarvan het hoofd doel was te laten zien, wat er op het gebied van spel kitj es, enz. wordt gepresteerd door de kleuters. Duidelijk bleek dat deze Chr. school bij het lioofd mej N v Wijk in zeer goede handen is. Het w as voor kinderen en ouderen een gezellige middag. ALFENSCHE SCHAAKCLUB Het vierde tiental van de A.S.C. speelde voor de 4e klasse B van de Leidsche Schaakbond tegen Boskoop II. Beide wa ren ongeslagen. Het werd een spannende strijd. Drie partijen werden afgebroken. De voorloopige uitslag is 43 voor A.S.C. A.S.C. IV Boskoop II H. VroomJ. P. L. Bouwman J. BlijlevenD. Radder A den OudenJoh. de Ruiter J. M. Stehouwer—M. Schrijver H. v. d. Linden—J. v Wijk Dz H. Piencman—D. Lankhuizen Joh. Basie—W. J. Spaargaren G. L. Posthuma—J. Bulk Cz. J Windhorst—C. Metselaar J. v. LeeuwenA. v Dijen HAZERSWOUDE COLLECTE VOOR BLINDEN De collecte voor de Inrichting PI. Mid denlaan 64 te Amsterdam voor werkver schaffing aan 150 blinden, heeft alhier op gebracht dc som van f 67.03. DUBBELE BEENBREUK In aansluiting aan ons bericht van gis teren betreffende de aanrijding van den heer W. Slootweg alhier door een luxe auto van den heer R. uit Leiden, zij nog vermeld, dat de heer S. bij het ongeval een dubbele beenbreuk heeft bekomen, en na voorloopige behandeling door dr Z. al hier, naar het Diaconcssenhuis te Leiden is overgebracht voor verdere behandeling. De oorzaak van het ongeval is nog in on derzoek. KATWIJK AAN ZEE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM Aan het jaarverslag van bovengenoemde commissie ontleenen wij het volgende: In behandeling kwamen 398 ge.allen waarvan 2 van absoluut schoolverzuim. 93 vaders en 140 moeders, totaal 238 personen, verschenen voor de commissie. In 30 geval len oordeelde zij, dat de verzuimde school tijden gemotiveerd waren. In 1937 betroffen meer dan 50 pet. der Ibeliandelde gevallen leerlingen van het 7de leerjaar. Als voor zitter en secretaris werden aangewezen in 1938 de heeren P. v. d. Laan en J. Holtrusi In het bestuur van de Vereeniging voor Vrijwillige Bijdragen der Ned. Hervormde Kerk werden herkozen de heeren G. van Diggele en P. van Rijn terwijl in de plaats van den Jieer J. Homvnard, die zioh njet meer herkiesbaar stelde werd gekozen de heer L. Kruyt. Besloten werd ora een gids onder de Hervormde leden te verspreiden, waarin zal vermeld worden hetgeen thans op kerkelijk gebied wordt gedaan. Deze ver spreiding stond onder leiding van Ds P Pras. BENOEMD In plaats van den heer C. J. Lamboer is aan de 7de leerjaarschool benoemd de heer J. Prins, kweekeling met acte ;*n de Cihr school voor U. L. O. te Veenendaal. PREDIKBEURT Hedenavond haif acht hoopt in „Casa Cara" voor te gaan d<e heer Sohoonderbcek, van Ede. KOUDEKERK a.d. RIJN PROPAGANDA-AVOND B.V.L. Op de bovenzaal van Hotel de Bruin al hier werd gisterenavond een propaganda- bijeenkomst géhouden door de plaatselijke afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm Na opening door den voorzitter en het zingen van het Wilhelmus verkreeg de res majoor J. P. Borst het woord, die op pak kende wijze vertelde van den groei en ves tiging van het Nedierlandsche gezag in onze Oost, waarna hij nog eenigen tijd zijn hoor ders boeide door het verhaal van een expe ditie naar het eiland Timor, die onder zij a leiding stond. Het krachtig applaus was wel het beste bewijs, hoezeer die spreker zijn hoorders had dioen genieten. Overste Bootz en kap. Karres, die mede tot de zoo gaarne geziene gasten op de Landstormavonden alhier behoorden, wisten weer op hun eigen en pakkende wij ze het doel en de noodzakelijkheid van den B.V.L., het Vredesinstiituut, naar voren te brengen. De uitreiking der herinneringsplaten en de sohietprijzen geschiedde door overste Bootz, die ook den winnaar van den wissel Ibeker, den heer J. B. C. Hagen es, met zij nsucces complimenteerde en den pi. lei der, den heer W. A. van den Dool, dank te voor de organisatie van dezen avond en van den gehouden schietwedstrijd. De heer Burgersdijk zorgde met zijn be schaafd goochel-repertoire tot tweemaal toe voor het meer vroolijk gedeelte van den avond. De burgemeester, die allen, die aan het welslagen vap. den aivond hadden medege werkt, dankte, sloot dezen druk bezochten uitstekend geslaagden B.V.L.-avond. De uitslag van den schietwedstrijd is als /olgt: le pr. J. B. C. Hogenes 1906 p., 2e pr. C. de Wit 1904 p., 3e pr. D. Guldemond 1879 p., 4e pr. C. van Veen 1875 p., 5e pr. J. Dalc- bout 1874 p., benevens nog 16 lagere prijzen. LISSE Chr. Historische Unie De afdeeling Lisse der C. H. Unie Ihield Dinsdagavond in de Ned. Herv. Kleuter- schooi haar jaarvergadering onder leiding van den heer W. Goldberg. De secretaris' bracht zijn jaarverslag uit over 1937, welk jaar spreekt van: hard wer ken, teleurstelling en dankbaarheid, hetgeen in het verslag duidelijk werd uiteengezet. Een overzicht werd gegeven van de actie die gevoerd werd en dank werd gebracht aan hen die hun beste krachten hebben gegeven tot ontplooiing der beginsel-actie. De heer Nic. Nieuwenhuis bracht finan- tieel verslag uit en deelde mede, dat er een voordeelig saldo geboekt kon worden van f 13.17. In .het bestuur werden gekozen of herko zen: W Goldberg tot voorzitter; D. van Gors- scl, H. J. Jansen en T. v. d. Wijngaard tot leden. Allen namen hun benoeming aan. Na de pauze sprak de heer A. Tibboel, lid van den Rfaad, over de gemeente-politiek in 1937. Spr. somde de handelingen van den raad in het afgeloopen jaar op en onder wierp deze aan een uitvoerige bespreking De woningipolitiek en Volkshuisvesting maakten een uitvoerig punt van bespreking uit. Er werd met groote belangstelling ge luisterd. Enkele vrlagen werden gesteld en beantwoord. SCHAAKCLUB „L.S.C." LISSE Uitslag wedstrijden le klasse: C. v. d. LijsM. J. Maustanden uitgest.; C. Markusse—H T Lamers 1—0; J. Th. Koppen—G. Zeestraten 1—0; B. L. Hooyer—J. G. Snel 0—1; W. Spendel—J. Eisenga vytgest.; J. Brauckman—P. Boogerd 2e klasse: M. Bouma—J. Hevkamp 1—0; C. BoogerdH v Diemen 0—1; P Mijland— A Krösschell 10; M de BlicckJ. Boogerd uitgest; R. Hogewoning—L. v. d. Linden uitgest.; P. Wijnhout— H v Hamel uitgest.; H. GiliamsN. Kuipers 01. PREDIKBEURTEN Donderdag 3 Maart: Ghr. Geref. Kerk 7.30 uur Ds. Pontier. Geref. Gem. 7 uur De Ligtenberg. Oud-Geref. Gem 7 uur Ds. J. v. Wier, van Rijssen NOORDWIJK AAN ZEE JAARVERGADERING GEREF. J. V. EN M.V. De Jongelingsver. op G. G. „Hebt de waar heid en den vrede lief" en de Meisj'Gsver eeniging >,Trifoga" hielden gecombineerd hun jaarvergadering in de Geref. Kerk on- de leiding van Ds. Bouma. Het jaarverslag der beide vereenigingen werd uitgebracht door mej. Cath. v. d. Niet. Mej. Plaatzer hield een inleiding over „Ruth". Afgevaar digden van kerkePaad, kiesvereen., Patrimo nium, Ring en zustervereenigingen voerden het woord. De heer J. v. d. Zwart hield een inleiding over: „Gerechtigheid als eisch voor de oplos sing van de Sociale kwestie". Voordrachten, een spreekkoor, een improvisatiewedstrijd brachten de noodige ontspanning. Besloten werd met een declamatorium „Spiegel der Waerheit, streckende tot leeringhe ende Ver- maeck", waarin het wel en wee der vereeni gingen nog eens de revue passeerdeq. VOORSCHOTEN AUTO GEVONDEN Gisteravond werd de politie gewaar schuwd dat tusschen de zilverfabriek e<n de St. NicoJaasbrug, juist in de bocht van den weg. sedert 's morgens een luxe auto onbe heerd stond, die vooral in den avond gevaar opleverde. De luxe auto, ©en Lancia, werd wegge sleept en voorloopig gestald. Uit een inge steld onderzoek is gebleken, dat deze luxe auto binnen korten tijd in verschillende handen is overgegaan en tot' gistermorgen RADIO-DISTRIBUTIE Parüs R., 12.05 Radio PTT Nord, 12.20 BrusselVl. 14.20 Radio PTT Nord, 15.05 Parüs K., 15.20 Londen Reg., 15.50 Keulen, 16.20 Paris R. 17.20 Brussel Fr., 18.50 Brussel VI.. 19.20Keulen, 20.20 Molala of div. 20.50 Parijs R., 21 50 Keu len 23.20 diversen. Programma 4: 8Brusseel VI., 9.20 Gram.- muzlek GRD 10.35 Londen Reg.. 13.05 Drolt wich. 14.20 Londen Reg.. 15.20 Droltwich, 18.40 diversen 19.— Droltwich. DONDERDAG 3 KLAART Programma 3: 8.— Keulen, 10.35 ParÜ8 R.. 12.05 Radio PTT Nord. 12.20 Parüs R„ 13.20 Erussel VI. 13.35 Keulen. 14.20 Radio PTT Nord, 15.05 Parüs R„ 15.35 Droltwich. 17.05 Radio PTT Nord, 17.20 Brussel V).. 17.50 Radio PTT Nord of div., 18.20 Parüs R.. 19.2o Motala of div.. 20 20 Brussel VI. 23.20 Radio Danmark of diversen.' Programma 4: 8.— Brusseel VI.. 9.20 diversen, 10.35 Londen Reg„ 13 20 Droltwich. 14.20 Londen 'Reg.. 17.20 Droltwich, 19.— Gram.muz. GRD. 19.30 sportpraatje J. G. H. Janssen (journ.), 20.— Droltwich. Agenda Donderdag 3 Maart. Stadsgehoorzaal 8.15 uur Tooneelavond ten bate der Chr. Wijk- vereeniging „Pniël". De avond-, naoht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Zaterdag 26 Febr. t/m Vrijdag 4 Maart waargenomen door de apo theken J. E. M. ten Dijk. Haven IS telef. 85. A- J. Donk, Doezastraat 31 telef. 1313 en J. Doedens, Wilhelminapark 8. Oegstgeest, tel. 274. ANNO 1799 's-Hertogenbosch ALLE Bankzaken toebehoorde aan een autohandelaar alhier. Deze handelaar had de auto verkocht aan een paar heeren uit Leiden, maar alvorens de koop definitief zou worden gesloten, wenschte men eerst een proefrifje l'e maken. Het proefritje. ie blijkbaar spoedig beëindigd en van de heeren is verder niets meer ver nomen. BESCHERMING VAN DIEREN In verband met een daartoe ontvangen circulaire van den procureur-generaal fgd. directeur van politie re 's-Gravenhage, maakt de burgemeester der gemeente Voor schoten bekend, dat door de politie streng zal worden toegezien op dierenmishande ling. ORGELBESPELING Op Donderdag 3 Maart (morgen) 's avonds S uur, zal in de Genet. Kerk een orgelbespe ling worden gehouden door den blinden or ganist' K. Kruithof van Kampen. JEUGDSAMENKOMST Vrijdag 4 Maart a.s. 's avonds 8 uur zal de heer J. S. Greidanus voor de Geref. Jon- gelings- en Meisjesvereen. spreken over ..Het Duizendjarige Rijk". Burgerlijke Standen HAZERSWOUDE. Ondertrouwd: S Krult 80 J en J A van Soest 21 J. Bevallen: C van DorpStam z AG Borst Schrilvers d A J HartlesRaaphorst d Overleden: A van Geest 93 j., wedn van C. Scheer. RIJNSBURG. Ondertrouwd: A. Schoneveld 20 j. en F van Iterson 20 J. Bevallen: K J Coliin—van der Zwam z H J Brugmansvan Dekkum d. HILLEGOM. Bevallen M. LagendükCardol d A W Verhoeven—van Rootle d G Jonk man—Bakker d C M Wünen—Kokkelkoren d Getrouwd: C J M v d Voorn en J K Smid ALKEMADE. Gehuwd: H J Strük 35 J. en A A Volwater 26 J J G Warmerdam 37 j n M A M Rodewük. Gehuwd: N J van Bohemen 25 J en W H Smit 25 jaar. Overleden: H J van den Berk 76 J wednr van P van Alkemade: E Meiboom 63 j vrouw van A Lustigheid. LISSE. Bevallen: P C KoopmansStempels z. Overleden: J M H v d Aart—Bezu 65 J. OVERTREDING LOTERIJWET Men meldt ons uit Schiedam: Voor het Kantongerecht alhier is in de he denmorgen gehouden zitting de directeur van de zgn. Verzekerings Mij. Astra'' de heer C. J. V. J. wonende aan de Singel alhier veroor deeld tot f 3000 boete en bij niet betaling tot twee maanden gevangenisstraf wegens over treding van de Loterijwet. Blijkens het getui genverhoor werkte deze N.V. oogenschiinlijk als v erzekerings-maatschappij, doch er werd gespeeld op de Staatsloterij. De verdachte J. is niet verschenen en is bii verstek gevonnist. AMERIKAANSCHE HANDELSBERICHTEN NEW-YORK, 1 MAAKT Slot Vor. slot TARWE. No. 2 N Man N Y 169% 159% No. 2 Harde winter 117% 117% No. 2 Roode winter 112% 111% MAIS. No. 2 Mixed West 72% 71% ROGGE. Can. W no 2 88— 87% GERST. Am. 46 lbs 77% 75% MEEL. Springclear 5.45 5.45 KOFFIE De termünmarkt opende stil en kleur loos. er vonden eenige Europeesche aankoopen plaats wegens de prüsh. stemming te Havre die echter verspreide likwldaties ontmoetten en de zaken werden beperkt door de feestdagen ln aankoopen door den handel, doe daalde de markt op likwldaties en hedge-verkoo pen en sloot nauwelüks prijshoudend. Middling Upland 9.16 9.27 Maart 9.07 9.14 SUIKER. Slot prüshoudend. CHICAGO 1 MAART TARWE. De termlinmarkt opende onrcgelma- Ig en c hooger tot c. lager, daalde daar a op eenige verkoopen. op toenemende teeke- rlng ln het Z.W., werd prüshou dender in syrr Winnipeg i rschlllende gradeerln t prijshoudend. EERSTE KAMER Vergadering van heden rüke gebeurtenl: waarbü de natlonaai-sociaiistiache psychose weder een overwinning heeft geboekt. Niettegenstaande de weigerende antwoorden '*■-*.f bü de Oslo en is Nederlane :lchte van Italië daarmede heeft het dan ook celfstandlg >vergegaan I ifstand gedaan van elk collectief optreden worden herzien. De heer ANEMA (a.r.) constateert, dat de het dwingend karakter van art. 16 Volker h het Spr. acht de kwi eenvoudig, aangezien de beldo extremistisch» richtingen bü dit vraagstuk, do een, dat men steeds gabonden blüft aan hetgeen men over eengekomen is. en de andere, dat door dc in- grüpcnde gewüzigde omstandigheden do partüen niet meer aan haar overeenkomst gebonden zün, weinig büval hebben gevonden. Spr. merkt op, dat de omstandigheden, welke men bü de aan neming van het artikel op het oog had. nooit zün verwezenlükt. De verklaring van 1 Maart 193C van de ex- -.ht 8pr. minder gelukkig, aangeï werd gewekt, r"-' - c wilde plegen, spr. natuurlük goai io. voigens spr. was het beter geweest om te trachten een resolutie van den bond te krügen. waarbü het artikel facultatief wordt gesteld. Deze uitdrukking komt spr. beter voor dan voorioopig buiten werking stellen". Prac- tlsch is de toestand van facultatiefstelling reeds aanwezig en er bestaat geen vrees, dat men voorloopig nog eens een proef met het artikel ultatlefstelllng glnselen worden geen enkel opzicht aangetast. Voorts heeft die facultatiefstelling geen en kelen Invloed op de universaliteit. Wat den bond zelf betreft, Is spr. van mee ning, dat deze geenszins een anti-fascistische bond dient te worden, terwül eveneens behoort te worden gewaakt, dat het niet een bond van Engeland en Frankigk met wellicht nog enkele klelue staten wordt. j SP.r.' .h®eft m0t groote voldoening gezien, dat de Minister een open oog heeft voor de realiteit van de feiten en dat de Regeering bereid is te doen, wat die realiteit voorschrü'ft. waarbtf echter geen fund&menteele beginselen worden losgelaten. De heer DROOGLEEVER FORTUYN (Lib acht het van belang, dat Nederland lid van den Volkenbond blüft en dat het dit instituut in de goede beginselen blüft steunen. Ten aanzien van onze verhouding met België dere kwesties ook geen bevredigende ove: komst tot stand kunnen komen. De heer DE ZEEUW (s.d.) bespreekt t eens de kwestie tusschen de havens van werpen en Rotterdam. Hierna wordt gepauzeerd. MARKTEN AMSTERDAM, 2 Maart Aardappelen. Do prüzen waren heden onveranderd. Aangevoerd 313.000 kg. DEN HAAG, 2 Maart Ned. Zulvelcentrale. 6 t.e.m. 12 Maart Consumptlemelk regeerlngscon- tract, taxegedeelte 7.25 ct, eeventueel verhoogd met premie of verminderd met kwallteltsaf- dracht. Overmelk regeerings-mlnl.numprüs 6.30 ctt Afdracht bü levering in consumptie van an dere dan taxemelk 2.50 ct KOUDE-KERK-RIJNDIJK, 1 Maart. Aanvoer 4470 eieren en 25 pond boter. Prüzen; Kippen- tleren 2.90—3.40, eendeleren 3.10 per 100 ROTTERDAM 2 Maart. Heden kwamen hlot aan de vlschmarkt van IJmulden, Den Helder en elders 416 manden cn kisten versche vlsch en 32 kistjes panharing, 6 kistjes ger. sprot- 4 kistjes spiering en 8 kistjes flacons zura haring. Von Noorwegen 5 kisten schelvlsch. Prüzen: Tong 45—02e. midd tarbot 22— 30. kleine tarbot f 14—20, gr. schol 8— l()del schol f 10— „vu.- ..-—.j1—2 per stuk. niJPWETERING, 1 Maart. (Velling R:R.V.). Aanvoer 3627 kipeleren f 2.70—4, 174 oendtHeren f 3—3.1. per 100 stuks. Konijnen f 0.80—1.85 per stuk Kaas 34—40 ct per kg. IJMU1DEX, 2 Maart Heden kwamen aan den afslag 7 stoomtrawlers, 5 Deensche kotters en 11 motorloggers. Besomming van de trawlers: IJM 59 (700 man den) f 3350. IJM 37 (430 m.) f 3200. IJM 87 (120 m.) f2250. IJM 42 (65 m.) f 1380. IJM 82 (300 m.) f3100, IJM 148 (50 m.) f 1530. IJM 46 (260 m.) f2240, IJM 98 (22-0 m.) f 1820. Besomming Deensche kotters: E 458 f 770, E 322 f310, E 503 f 650. E 419 f 930. E 392 f970. Besomming loggers met versche visch: SCH 107 890. RO 1 f 480. KW 4 f930. KW 76 fl7G0. KW 4-0 f 680. KW 27 f210. KW S3 f390. KW 173 f 480. KW 124 f 540. KW 45 f310. KW 23 500. De prüzen waren heden als volgt: tarbot f 1 —0.56. tong f 1—0.66, heilbot 82—62 ct. alles per kg.: griet f2515. gr schol f'139.50. midd. ld. f16—11. izetschol f25—13. kl. schol f 19—5.60, bot f4.901.10, schar f 113.50 tongschar t 34 16, poontjes f8.397.50, gr. schelvlsch f25.50 —15. gr. midd. ld. f23—18. kl. midd. ld. f17 50 —13.50, kl. ld. f 14.50—9. gullen f 7—4.90. kl. 'ld. f 8.50—5.70 wüting f 9.60—0.80. alles per 50 kg.: rog f 276.50 per 20 stuks: vleet f 2.450.70. leng f 2.200.50, koolvlsch 60—14 ct. alles per stuk; kabeljauw f 29—10.50 per 125 kg. ROTTERDAM 2 MAART MAIS op termün. Vroegkoerscn van heden: Maart 104 Mei 103%. Juli 103%. Sept. 104%. f 0.21 per kg (vor. nota fO.21%). Indische Katoen (ex pakhuis) Superfine Sinds nom. f 0.17% (vor. weeek fO.18%), Fine Bengaal nom. f 0.15% (f0.1G%), Fine Oomrah 1 nom. I 0.17 (fO.17%), alles per kg. WATERSTANDEN RIVIEREN Heden Vorig Keulen 97.93 37.81 Lobith 10.61 J0.53 Nijmegen 8.20 8.15 St. Andrles 3.10 3.05 Arnhem 8.28 8.24 Vreeswijk w 0.87 0.87 Westervoort 8.91 8.85 Deventer 2.78 2.74 Kampen 0.10 0.27 Maastricht 42.18 42.14 Helfeld 12.12 11.97 Vento 11.74 11'fi2 Gravesluis 6.23 6.22 Lith 2.13 3.96 Breisach Kehl Mannheim Lohr Bingen Caub Cobienz Trier Keulen Dusseldorf Kuhrort Wesel Emmerik BINNEHL. WATERSTANDEN 2 MAART Pannerden—IJsselkop 3.55 IJsselkopArnhem 3.05 Arnhem—Wük bü Duurstede 2.45 Wü'k bü Duorstede—Vreeswük 2.60 Waterhoogte bü Arnhem 8.28 4 IJsselkop—Doesburg voldoende DoesburgZutphen voldoende Zutphen—Deventer voldoende DeventerKaterveer voldoende HOOGWATER NEI) '.KEHAVENS jsHl t jiiuo Terschelling 9.3z 21.43 Wiliemstau 4.39 16.56 Harlingen 10.15 22.30 Brouwersh. ,i.(M 15.15 Den Helder 8.10 20.00 Zierikzee 3.34 15.59 IJmuiden 3.58 16.06 Wemeldinge 3.57 16.I6 H. v. Holl. 3.11 15.14 Vlisslngen 1.58 14.21 Scheveningen3.21 15.24 Terneuzen 2.32 14.50 Rotterdam 4.51 17.23 Hansweert 8.19 15.49

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1938 | | pagina 6