STADSNIEUWS FlfiMA F. VAN LANSCHOT ESCOMPTO WOENSDAG 7 JULI 1937 TWEEDE BLAD PAG. 6 Onze konijnenfokkers bijeen Scatofagus Argus Hielden diverse besprekingen De Konijnen fokkersvcreenieing „Eigen Fok" hield haar ledenvergadering in hotel E. J. Bremmer. waar te 8 uur de voorzitter, dc heer P. V i n t i e s. allen welkom heette, inzonderheid 6 nieuwe leden. Voorts bracht hij dank voor de geschonken prijzen voor de verloting op dezen avond. Tot keurmeesters voor de a.s. plaatsefijke tlubtentoonstelling werden gekozen de hee- ren Th. Braak (Deventer). M. Blok (Woer den) en Th. van Gent (Leerdam) die op 18 December de dieren zullen inspecteeren. Hoewel eenige aanmerkingen werden ge maakt op het lage inschrijfgeld bleef dit ge handlhaafd op 50 cent per nummer, terwijl tevens werd besloten dat voor in te zenden nesten, die zijn geboren in Augustus of Sep tember en getatoueerd L.E.7A. 50 cent per nummer moet worden betaald. Over Art. 7 van het huishoudelijk regle ment ontstond eenige discussie, zoodat dit punt werd aangehouden tot de volgende vergadering, waarin tevens een vraagpro- gram zal worden voorgelegd. De verloting bracht een aardig saldo op 'ten bate van de eere-prijs-kas. Voor het tentfonds werden benoemd de heeren J. Niemvenburg. Koningstraat 25 en P. Vintges. Morechweg 137. waar het in schrijfgeld kan worden voldaan. Hierna sluiting. Jongeman geëlectrocuteerd Enstlg ongeluk te Alphen Een defect aan een elcctrische kabel heeft gisteren bijna het leven gekost aan den 17-jarigen arbeider Schone- wille uit de Raadhuisstraat te Alphen aan de Rijn. die werkzaam is bij de fa. Duinker en Verruvt. De jongeman was bezig met het stam pen van betonblokken met een elec- trisch apparaat, toen plotseling de hoo- ge spanning door zijn lichaam ging. Hij werd achterover tegen den grond ge- slagen en bleef bewusteloos liggen. Een toesnellende kameraad, die de tegenwoordigheid van geest had om I onmiddellijk den stroom uit te schake- len, werd eveneens getroffen, zij het ook met minder ernstige gevolgen. Eerstgenoemde bleek er echter ge- vaarlijk aan toe te zijn, zoodat zoo vlug mogelijk de hulp van een arts werd ingeroepèn. Na zeer langdurig kunst matige ademhaling te hebben toegepast mocht Dr. N. er in slagen de levens geesten van Schonewille weer op te wekken. Per ziekenauto is de ongeluk kige daarop naar de ouderlijke woning vervoerd. Ofschoon aanvankelijk zijn toestand nog zorgelijk moest worden geacht bestaat er thans geen aanleiding meer tot bijzondere ongerustheid. Om den Luxor-Wisselbeker X.D.S. zegeviert over N.R.M. Gisteravond vond op het .LO.V.-terrein de ontmoeting plaats om bovengenoeonden be ker tusschen N.R.M. en M.D.S. Dit is een gelijk opgaande strijd geworden met van 'beide zijden vlug en open spel. Na een kwartier wist de middenvoor van M.D. S. te doelpunten. De rust ging in met 0I. Na de thee wisten beide elftallen nog een maal het net te vinden, zoodat het einde kwam met een 21-overwinning van M, D.S. Het was een sportieve wedstrijd, die, door den scheidsrechter keurig geleid werd. De wedstrijden L.O.V, I tegen de L.B.G. I fcindiflden met een 1—5-ovejwinning en niet zooals vermeld met een 14 zege. Hedenavond speelt het Kamerlingh Onnes-elftal tegen de Trambovs om den Luxor Beker op het L.O.V.-terroin. Aan vang 7.15 uur. Gemeentel. H.B.S. met 5 j. c. Eindexamen Afd. B LEIDEN, 7 Juli. Voor het eindexamen afd. B aan de Gemeentel. H.B.S. (5-j. c.) alhier zijn geslaagd: J. van Berge Henegouwen. P. Bok, J .Bonsel, mej. Thea Brandon, Leiden; J. Bremer, Voorburg; P. Brouwer, C. J. H- Drewes, C. Eggink, Leiden; N. A. den Har- tog, Oegstgeest; J. J. Houtkamp, Voorburg; II. W. C. Hulsbergen Henning, C G. J. Fros. P. H. Hins, J. P. van Leeuwen, F. A. Mas tenbroek, D. P. Paulusse, A. Prins, Leiden; P. A. Ravelli, mej. Ali Tummers, Oegst geest; mej. Blanche C. M. v. d. Voort T. J. v. d. Zee. E. E. Kuyntjes, J. C. Lingeman, C. L. Modderman, Leiden; W. Nout, Nieuw- .Veen; N. L. v. Oosterhout. Leiden. Afgewezen tien candidaten. Examens Mulo-school ,Van de 26 candidaten 19 geslaagd Voor het Mulo-examen meldden zich .Weer 26 candidaten. Geslaagd voor riipl. A: R. Pasma ALphen a. d. Rijn; J. Kersber gen idem; H. van der Bijl. idem; H. Bree- dijk, Nieuwkoop; C. van Oeffelen, Katwijk aan Zee; L. A Bezemer, idem; C van Elk, Katwijk aan de Rijn; W. F. Vlotman, idem R. van Tel, Hillegom; A. van Breda, Sas- senheim; J. J. Warnaar, Hazerswoude: J. L. J. Kruvff. Leiden; B. J. Nicifwenhuis, Lisse; H. Smit, idem; A. N Plaatscr Noord wijk aan Zee. .1. W. Bardelmcyer idem. Voor diploma B: J. Hoek, Noordwijk aan Zee; J. A. Holthuyzen, Voorschoten; F. H. .van Dijk, Hillegom; afgewezen werden .7 candidaten. Pompen voor de waterleiding Bij K. B. is niet ontvankelijk verklaard het beroep, ingesteld door A. Overdevest en N. Mooyman, beiden te Wassenaar, tegen het besluit van B. en W. van die gemeenten, waarbij aan de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij te Leiden vergunning is ver leend tot het plaatsen van tien diepwel- pompjes. ^Vijftig jaar getrouwd Het echtpaar De Re kD c 1 m e e r, Eli- zabethshof 6, hoopt 21 dezer zijn gouden huwelijksfeest te .tieren. Maandolijksche vergadering De heer J. v. M a s t r 1 g t opende deze vergadering als waarnemend voor zitter en deelde mede. dat de ziekte van den voorzitter een zoodanig ver loop had, dat hij -hoopte met Augustus de vergadering weer te kunnen leiden. Voorts deelde hij mede, dat het bestuur had besloten tot aan de Najaarsschouw, welke dit jaar bij alle leden plaats vindt, mede in verband met den thuiswedstrijd het kweeken te behandelen, waarvoor de heer A. Blok zich als spreker had disponi bel gesteld. Ieder moet dan zorgen, wanneer hij het komende seizoen wil kweeken, zijn kweekstellen gereed te hebben, voor voor lichting. Ook deelde hij nog mede dat op deze vergadering de leden zich hadden uit te spreken of het bestuur een poging moest doen de twee in Leiden bestaande aquarium vereenigingen te doen samensmelten. Hierna kreeg de heer A. Blok het woord, die over eigen kweek-ervaringen vertelde. Na ernstige overweging werd het bestuur ten slotte opgedragen pogingen- in 't werk te stellen de twee vereenigingen tot elkaar te brengen. De Zijl alweer verliezer Met 3—2 gesneuveld tegen L.Z.C. In een meer spannende dan fraaie wedstrijd heeft de Zijl I door eigen fouten wederom verloren, ditmaal van L.Z.C. J. al had een gelijk spel veel beter de verhouding weergege ven. Direct na het uitzwemmen lost La Court een ver schot, dat juist over gaat. Geeve doet het voor de Zijl iets beter, schie in de uiterste hoek, maar ziet zijn schot corner gewerkt. Uit deze corner weet D. Kraaienbrink to scoren (10). Tegelaar probeert het dan met verre scho ten. maar zoekt liet doel op de verkeerde pleats. Heftige aanvallen worden op het De Zijl-doel ondernomen, aanvankelijk zonder succes. Maar als keeper C. Rameau zijn doel dan naar beneden trekt en het water uit moet kan v. d. Reyden gemakkelijk go lijk maken (11). In de tweede helft zijn beide doelen om beurten in gevaar. Op een gegeven oogen- blik profiteert Tegelaar handig van een fout van K. Kraaienbrink, waardoor Rameau geen kans heeft (12). Hierna moet Van Helvert het water uit en kan D. Kraaienbrink uit de strafworp gelijk ma ken (2-2). Had nu de thuisclub rustiger gespeeld, zeer zeker was de uitslag een gelijk spel geworden. Doch het mocht niet zoo zijn. Tenslotte wist L.Z.C. nog eenmaal te sco ren, wat den stand op 2—3 bracht in het nadeel van het met zes man spelende De Zijl. Beide ploegen hebben nu twee winstpun ten. Aan deze wedstrijd ging vooraf, eveneens voor de competitie, een match de Zijl II tegen L.Z.C. II. Thans wist de thuiscluu met 20 in de meerderheid te blijven. Ver re schoten van 'A. v. Egmond hadden niet veel succes, totdat eindelijk een goed schot doel trof (1—0). Ook in de tweede helft werd het doel van L.Z.C. gevaarlijk onder schot genomen, waarna A. H. v. Egmond opnieuw succes had (2—0). Daarmede kwam tevens het einde Scheidsrechter Kok leidde beide wedstrij den met strakke hand. De Zijl IV—Zlan VII (2—5) De voor de competitie van den Kring Den Haag van den K.N.Z.B alhier gespeelde polo-wedstrijd tusschen De Zijl IV en Zian VII, eindigde in een 52 overwinning voor de gasten. Rust 30. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR RIJNLAND HANDELSREGISTER Wijziging. Ii29. 5 Juli. Zuivelfabriek „de Hoop", Katwijk aan den Rijn, Kerkstraat lö. Bovengenoemde zaak is omgezet in een naamlooze vennootschap onder den naam: N.V. Melkinriching en Zuivelfabriek „D® Hoop", L. van Paridon. (Ned. Staatscrt.: 16 Juni 1937, Bijvoegsel nr. 817). Dir.: H. van Paridon, Katwijk. Comm.: M. M. van Paridon-Hoogeveen. Katwijk. Maatsch. kap. f 50.000, waarvan geplaatst en gestort f 30.000. 6573. 6 Juli. N.V. Handelscompagnie Marezate. Sassenheim, Hoofdstraat 15. Verkoop voor Nederland van handels artikelen. in het bijzonder koffie, thee enz. De zaak is verplaatst naar Noordwijk. Golfweg 6. 6578. 6 Juli. Pereboom's Chemische Be drijven N.V.. Sassenheim, Hoofdstraat 15. De zaak is verplaatst naar Noordwijk, Golfweg 6. 6473. 6 Juli. Gebroeders Spadon en Co., Leiden, van Baerlestraat 12a. Granietwerkers. N. Venn.: S. Bartoli, Lei den, 6893. 6 Juli. Massa.ro en Bartoli, Leiden Haarlemmerstraat 46a. Graniet werkers, Consumptieijsfabricatie. Door uittreding van den vennoot S. Bar- 4oli. is de vennootschap onder firma onder bovengenoemden naam ontbonden. 2647. 6 Juli. P. van Rijn, Leiden, Noord einde 32. Expeditie en ijshandel. Bijv. uitgeoef. bedr.: café „De Gouden Wagen". Noordeinde 28. BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD: W. E. van ülden 27 Jr en F. W. Cor.Un 29 jr J. G. van Wlng-erden 26 ji OVERDEDEN: S. Zaalberg xn. 6 wlc C. K - 58 Jr A. C. Pleijaier [EDERl. -INDISCHE MAATSCHAPPIJ NjV. Opgericht 1857 Bankzaken Effectenzaken Open Bewaarneming Beleggingsadviezen Assurantiën AMSTERDAM: Keizersgracht 573*575 VGRAVENHAGE: Lange Vijverberg 13 UIT DEN OMTREK ALKEMADE LOOP DER BEVOLKING Gevestigd: C. A Helleman van Woubrug- ge, W. Opdam van Woubrugge, M. W. van Graas van Leimui den, J. P. Bruijstens van Ams.erdam. A. J. van Wieringcn van Am sterdam. A. M. M. de Boer van Haarlemmer meer, K. de Graaf van Woubrugge. L. J. v. (1. Klauw van Woubrugge, J. W. Uphoff van Hillegom. A. M. Admiraal van Heemskerk. Th. M. M. HoocenLoom van Leiden. P. C. Turk van 's-Gravenhagc. M. C. Hoogenboom van Leiden, D. J. J. Hageman van Zaandam J. v. d. Star van Woubrugge, L. W. v. d. Hoorn en gez. van Rijnzaterwoude. Vertrokken: A. M. Schoonderwoerd naar 's-Gravenhage, J. H. v. d. Fits naar Uit- hoon, G. J. v. Tol naar Woubrugge. W. Zet- zema naar Yeur. J. S. v. Steen naar Haar lemmermeer, wed. J. Oudshoorn naar Wou brugge. A. Kroon naar Zoeterwoude. G. A. de Jong naar Haarlemmermeer. J. A. Zwet sloot naar Noordwiikerhout. G. Plasmeiier naar Warmond. W. J. van Dijk naar Ned.- Indië, C. C. Borst naar Woubrugge. L. van Emmerik naar Warmond. A. F. G. de Jong naar Valkenburg (Z.H.), P. J. Vermeij naar Lisse. C. J. van Borkel naar Heemstede. T. H. Pothast naar Zwolle. J. A. v. Benten naar Wassenaar. C. A. Helleman naar Zoe terwoude. B J. Turk naar Leiden. A. M. Kennis naar Leiden VLEESCHKEURING In den loon der maand Juni zijn ter secretarie secretarie aangegeven de volgen de slachtingen: bcdrijfsslachtingen: 15 koeien, 31 varkens en 2 n. kalveren. Noodslachtingen: 3 schapen. 6 lammeren. 4 n. kalveren. 2 varkens. 1 big en 1 paard. Ingevoerd werd 40 Kg. vleesch. Aan keur loon werd ontvangen f 249. ALPHEN a.d. RIJN OPBRENGST SPELDJESDAG De gister gehouden speldjesverkoop ten bate van het T.b.c.-fonds en Kinderherstel lingsoord van den Clir. Nat. Werkmansbond heeft opgebracht 121,-. SLEUTELBEEN GEBROKEN Tijdens een onderlinge voetbalwedstrijd op het terrein van de v.v. .Alphen" heeft de 17-jarige D. uit de Willemstraat zijn sleutelbeen gebroken. HET HOOIBROEIGEVAAR Wij zijn thans weer in den tijd van hooi- broei. In verband hiermee wordt er aan herinnerd, dat men zich, in geval van vree3 voor brand, kan wenden tot een der vol gende adressen, teneinde een onderzoek te laten instellen met de z.g.n. hooiboor. District 1, de voormalige gemeente Alphen van de Stationsstraat tot de Bontepaal: G. v. d. Meer, Hoorn 117 (hooiboor); J. D. v. d. Akker, Hoorn 107; M. v. Zwieten, Haam 246. District 2, de voormalige gemeente Alphen van de Stationsstraat tot de grens van Zwammerdam: H. C. E. Kroft, Gouwekade 20 (hooiboor); M. A. Hoogendijk, Steekter- weg 19; C. v. d. Stoel, Steekterweg 87 b. District 3. de voormalige gemeente Ouds hoorn: G. den Hertog, Ridderbuurt 1; C. v. Gaaien, Gnephoek 6S; J. Th. Verkleij, Rid derbuurt 57 (hooiboor). District 4, de voormalige gemeente Aar- landerveen, voor zoover betreft het Rijn- gedeelte en de Ziende tot aan do vroegere aschschuur: B. van Zwieten, Kortsteekter- weg 16; P. Bunnik. Kortsteektenveg 40 fhooiboor); W. Kwakemaak, Raadhuisstr. 76. District 5, het overige gedeelte van de voormalige gemeente Aarlanderveen: W. Bol, Hoogedijk 10 (hooiboor); J. J. R. Luij- ten. Stationsweg 5a; J. van Leeuwen D.zn Hoogedijk 5. DE BRUGGENBOUW TE GOUWSLUIS Reeds Vrijdag was het eerste stuk voor de nieuwe brug over het Kanaal gearriveerd en Maandag is men begonnen aan de voor bereidende werkzaamheden voor de plaat sing. Thans is men* reeds zoover, dat een tweetal stukken geplaatst is. Het is een brug van eenvoudige constructie en in te genstelling met de oude, een vaste brug. De doorvaarthoogte is zoo, dat motorvracht schepen en bo...ten vrijwel alle zonder be zwaar door kunnen varen. De zeilschepen zullen in het vervolg de mast moeten strij ken. Ook met de bouw van de brug over de Gouwe vordert men steeds. Met het heiwerk voor het Zuidelijk hoofd is men al eenige weken gereed. Nu is men bezig met het vlechtwerk voor de beton-storting. Reeds heeft een proefstorting plaats gehad en van af Vrijdag zullen er de eerste weken wel regelmatig stortingen plaats hebben. DURE TULPEN Voor dc ITaagsche Politierechter had G B. alhier zich te verantwoorden. Deze per soon had eenige maanden terug uit een tuintje tulpen weggenomen, waartoe hij niet gerechtigd was. Verdachte gaf dit toe, maar hij had er spijt van. Bovendien waren de tulpen voor een goed doel geweest. De politierechter vond het geval niet zoo erg, temeer daar B. zeer gunstig bekend staat. De officier hield hier ook rekening mee en vroeg 2.boete. De politierechter vond dit ook voldoende en legde die boete op. B. was toch nog goedkooper uit geweest in een bloemenwinkel. BENOEMING Onze plaatsgenoot de heer A. J. v. d. Gie- son, thans onderwijzer aan de Bijzondere Lagere School in de Julianastraat, is be noemd tot hoofd van de Clir. School te Uit hoorn. VREEDZAME DUIF VEROORZAAKT RUZIE Onze plaatsgenoot W K. had zich voor den politierechter to verantwoorden we gens mishandeling van II. Deze was een duif kwijt en toen had hij gehoord dat de zoon van K. het beest had. Hij ging hier over praten, maar in plaats van zijn duif kreeg hij slagen en stompen te incasseeren. Verdachte zei dat het niet zoo erg was. Hij had H. een duw ge-geven omdat hij zoo maar zijn huis was binnengekomen. Vol gens verdachte ..zocht" H. hem. Deze ontkende dit. De Officier vroeg, omdat verdachte overi gens gunstig bekend staat, f 5 boete subs 5 dagen. De politierechter legde deze boete voor waardelijk op met een proeftijd van twee iaar. GEVONDEN VOORWERPEN Op het politiebureau zijn inlichtingen te bekomen over de volgende voorwerpen: een damestasch, een zilveren broche, ecu bankbiljet, twee belast ingmerken, een kin- demianteltje, een knipmes. HILLEGOM GAANDE EN KOMENDE MAN Gevestigd: H. Muusze, Hoofdstr. 41; M. Th. Huysmans, Hoofdstr. 25; A. E. van Eg mond, Hoofdstr. 10; P. Philippo, Leidsohe- straat 161; N. J. Sondorp, Zandlaan 1; A. G. D. R. Stol. Wilhelminalaan 3; E. Traomcek, Hoofdstr. 79; J. H. Willemsen, v. d. Ende laan 58s; N. Hordijk, idem; C. W. Zwager. Stationsweg 30 Vertrokken: M. M. G. v. d. Peijl, Haarlem mermeer, IJ weg 776; M. St assen. Beverwijk, Groenelaan 1; M. H. Teeuwen, Haarlem Tempelierstraat 40; M. H. Berkhout, Lisse. Wilhelminastraat 18; G. J. Alberts, Amster dam, Adm. de Ruyterweg 415; F. Ras, Was senaar. den Deyl 382; A. v. d. Linden, Noordw'hout, Regenvlietweg 16b; W. H Zeestraten, Noordwijk, Heereweg 213; J. H. W. de Groot, Noordw'houf, Regenvlietweg 16a; M. Huisman, Duitschland, Bad Kreuz- nach. Rijnland; W. v. d. Berg-Bakker, Am sterdam, 3e Schenkelstraat 26 II. GEVONDEN Te bevragen Politiebureau op werkdagen des n.m. tusschen 7 en 8 uur. Portemonnaic m. inh.; sleutel, stuk lint, gesloten brief, ceintuur. Te bevragen: Stationsweg 78. kin derschoentje. Kanaaistr. 23. Lisse; belasting merk. Molenbuurt 0. fietsbel; Oosteinder- laan 12, mantel; Molenbuurt 23. pet; Loos- terweg II 116, postduif; Bcekkade 17, alpino Molenbuurt 25, haarstrik met speld. KATWIJK AAN ZEE STERFGEVAL OP ZEE De matroos L. v. d. Boon alhier. Is. terwijl hij zijn werkzaamheden op de IJM. 283 ver richtte. plotseling onwel geworden. Hii Is hierna overgebracht naar den politiekruiser „Jan van Brakel" aan boord waarvan hij is overleden, v. d. Boon was 34 jaar. ge huwd en vader van 2 kinderen. Het stoffe lijk overschot zal alhier ter aarde worden besteld. MEER INLAGEN DAN TERUG* BETALINGEN Over Juni werd bij de Rijkspostspaarbank ingelegd f21901.33 en terugbetaald f 15529.35 Gestoït op postrekening f 150.558.23, uitbe taalde cheques f 51.782.54. GESLAAGD Onze plaatsgenooten mej. C. van Elk en de heeren L. Bezemer en C. O. van Oefelen slaagden voor het Mulo-diploma A. VAN WIE? Als gevonden voorwerpen ziin gedepo neerd: Roode badsehoen. vulpen met kom pas. zilveren speld met steen, kosteloos be- lastingmerk, twee paar badschoenen, bril. zilveren armband, rijwielbelastingmerk in etui, autoped en huissleutel. Inlichtingen op het politiebureau. KOUDEKERK Burgemeester Kwint in het koper Haztelijke huldiging in den Raad Onder presidium van den loco-burge meester. wethouder van Egmond, kwam gisteren de gemeenteraad in een buiten gewone vergadering bijeen teneinde hulde te brengen aan burgemeester Kwint met zijn koperen ambts-jubileum. Aanwezig was een groot aantal genoo- digden, w.o. diverse andere burgemees ters, alsook het huldigings-comité. Nadat de jubilaris met zijn familie door de wethoudens was binnengeleid, werd 't eerst het woord gevoerd door weth. Van Egmond, die er aan herinnerde, hoevele werken tijdens het burgemeesterschap van den heer Kwint in onze gemeente tot stand zijn gekomen, terwijl de Regeering in 1936 bovendien nog de administratieve taak van gemeente-secretaris bij de vele andere werkzaamheden van den jubilaris voegde. In geestige bewoordingen herinnerde spr. voorts aan „het beste besluit van alle be sluiten", nl. het in het huwelijk treden van den heer Kwint, om daarna nog te memo- reeren, dat o.l.v. dezen burgemeester de be lastingdruk nog dragelijk is gebleven. De heer Van Egmond wcnschte den jubi laris tenslotte Gods onmisbaren zegen toe, alsook zijn gezin en complimenteerde voorts den vader van den jubilaris. Met het bieden van een gouden potlood eindigde de heer Van Egmond zijn toespraak. Volgende spreker was 't oudste raadslid, de heer Van Egmond, die de grooto waardeering van den geheelen gemeente raad voor den jubilaris vertolkte. Vanaf zijn intrede op 21 Jan. 1925 mocht spr. met den jubilaris samenwerken op de meest prettige wijze. Scherpe woorden vielen in al die jaren zelden of nooit. Spr. hoopte, dat de gemeente nog vele jaren haar bur gemeester, die kort geleden van een opera tie mocht genezen, moge behouden. De voorzitter van het huldigings-comité, Ds Has pers, schetste namens zijn kerke- raad en de burgerij de prettige verhouding tusschen overheid en kerk, die lang niet overal ideaal kan worden genoemd. Ook deze spreker eindigde met de beste wen- schen om den jubilaris tenslotte een aardig jalouziekastje aan te bieden namens de burgerij. Uit naam van 't gemeente-personeel werd het woord gevoerd door den gemeente-ont vanger, den heer G. J. Gorts, die uiting gaf aan de waardeering van dit personeei voor de manier, waarop de jubilaris voor hen een ohef is geweest. Spr. roemde de accuratesse, die den burgemeester steeds kenmerkte, een accuratesse, die herhaalde lijk gepaard ging met groote gemoedelijk heid en zin voor .humor. Met de aanbieding van een polshorloge besloot spr. zijn hartelijke toespraak. (De vergadering duurt voort) VARKENSPEST De varkenspesi in deze gemeente breidt zich nog uit Van liet derde geval is op het secretarie aangifte gedaan door den vee houder J. D. C. in den Hondsdiik. Maatrege len tegen besmetling zijn getroffen. LEIDERDORP GEMEENTERAAD VERGADERT MORGEN Morgenochtend om kwart voor elf komt gemeenteraad in openbare vergadering biieen. De agenda vermeldt o.m.: Beslissing plaats stemlokaal voor stemdistrict II: aan bieding gemeente-rekening 1936 en rekening grondbedrijf 1936 en vaststelling van de staat oninbare posten; vaststelling van pen sioensgrondslagen en capitulantenverorde- ning; voorstel tot verleenine van een bij drage aan de Vereeniging ..Effatha" voor 2 kinderen; voorstel tot het. geven van sub sidie aan de Ned. Vereeniging voor Lucht bescherming alsmede wijziging begrootin gen 1936—1937. TENNIS IN „DE MUNNIK" In het sportpark „De Munnik" werden de tenniswedstriiden voortgezet met het vol gende resultaat: Gemengd dubbelspel: mej. E. Koning en B. van Wijk slaan mej. Tr. van Leeuwen en J. Laman 6—4. 6—4. mej. I. Webber en J. van Deventer slaan mej. N. Bink en J. de Kort 6—3. 3—6. 6-1 Dames dubbelspel: mevr. van Deventer en mei. D. Hanselaar slaan mej. R. Schop pen en mej. I. Webbes 62, 6—0. Heeren dubbelspel: P. Boot en J. Wolfslag slaan S. van Egmond en F. Donkert 8—6, 9—7. LISSE JAARVERGADERING H.B.G. Dinsdagavond werd in de mijnzaal van de Coop. Veilingvereen. H.B.G. de jaarlijk- sche algemecnc vergadering gehouden van deze vereeniging. De voorzitter, de heer P. Warmerdam Cz. memoreerde in zijn openingswoord dat de omzet met niet minder dan f 150.000 ver meerderde. Spr. hoopte dat het surplus zal verdwijnen op normale wijze en op een goed verloop in het komende handelsseizoen. De heer R. Docksen. boekhouder, die het financieel verslag uitbracht, deelde mede. dat het voorloopig winstcijfer op f8745.26 was vastgesteld. Na onderzoek door de com missie zal de balang alsook de verlies- en winstrekening in do No vemberverga dering worden vastgesteld Na enkele toelichtingen van den voorzit ter deelde deze mede dat het voorloopig veilingpercentage wederom werd vastge steld op 6 pet. Men had misschien venvacht dat het percentage iets verlaagd zou ziin geworden, doch het moet worden gehand haafd om de post du-bieuse debiteuen te kunnen opvangen. De heer J. Kortekaas werd als secretaris met algemeenc stemmen gekozen, waarna de vergadering haar goedkeuring hechtte aan een Statutenwijziging, die binnenkort zal worden bekrachtigd, daar thans het aantal aanwezige leden te gering was. Besloten werd dat het bestuur de vraag onder de oogen zal zien of het noodig is dat het aantal commissarissen wgrdt uitge breid (thans 3). De voorzitter deeld© mede, dat het veiling percentage voor dit seizoen is vastgesteld op 6 pet. Voorts zal de minimum-provisie per mand 15 cent bedragen. De heer S. Schoncveld wijdde tenlotte een waardeerend woord aan wijlen den heer L. Onderwater, die de vereeniging als pre sident-commissaris in groote trouw heeft gediend, waarvoor een zoon van den over ledene dank heeft gebracht. VAN HET H.B.G. De afd. Lisserdijk van H.B.G. zal Donder dagavond bijeenkomen in 't café van den heer A. Foos. De afd. Lisse van het H.B.G. zal eveneens Donderdagavond vergaderen ter behande ling van de saneringsmaatregelen, MULO-DIPLOMA Voor het Mulo-diploma is geslaagd Wil lem Boot Azn., leerling der Ned. Herv. Ulo school. BENOEMD Do heer A. A. Obdam alhier werd be noemd tot strandagent te Noordwijk a. Zee. NAAR 'T CONCOURS Het kinderkoor „Klein Excelsior" zal op 19 Aug. deelnemen aan het Concours te Maasland in de eere-afdeeline. BIJTIJDS GERED Een 6-jarig zoontje van den heer K. uit „De Engel" geraakte vanaf de Engelenbrug in het vaarwater. Op het noodgeschrei sprong een voorbijganger den kleine na mocht het genoegen smaken den knaap te redden. NOORDWIJK VERKOOPDAG ZOMERPOSTZEGELS Op Zaterdag 10 Juli zal alhier een open bare verkoopdag van Zomerppstzegels wor den gehouden Daartoe zullen eenige hou ten tenten worden geplaatst, te weten in de Hoofdstraat hij de Ned. Herv. Kerk. bij het Zuiderbad, Oranjebad en Noorderbad. VERLOF B Naar wij vernemen, hebben B. en W. aan den heer A. van Leeuwen te Leiden verlof B verleend voor den verkoop van alcoholvrije dranken in het pand Hoofd straat 76 alhier. EET MEER US B. en W. hebben dit Jaar 19 vergunningen verleend voor het venten met iis met ijswagen, nl. 17 in de gemeente. 1 In het staatsboschbeheer en 1 in het Langeveld. NOORDWIJK-BINNEN ORGEL-CONCERT NED. HERV. KERK Vrijdagavond zal in de Ned. Herv. Kerk alhier, van 8—9 uur een orgelconcert gege ven worden door den heer Jan Zwart van Amsterdam. Het programma vermeldt wer ken van Bach, Italiaansche, Fransche com ponisten en Koraalbevyerking van den Con certgever. NOORDWIJK AAN ZEE VERBREEDING BOMSTEEG GEREED De verbreeding van de smalle Bomsteeg. die de Hoofdstraat met de Jan Kroon- steeg verbindt is heden tot stand gekomen. Wel heeft zii aan eenige gebouwtjes, die nog aan het typische oude visscbersdornie herinnerden, het leven gekost, maar nie mand die de mooie, nieuwe straat beziet, zal dat betreuren. Zoo werpt liet nieuwe uitbreidingsplan reeds zijn schaduwen voor uit. en wordt langzamerhand alles aange past aan de badplaats. RADIO DISTRIBUTIE i. 19.20 Keulen. 21.20 Programma IV: 8— Brussel VI.. 9.20 Lllle, 9.50 diversen, 10.35 Londien Reg., 14.50 Droit- 18.20 diveTeen. 18.40 Brussel Fr., 19.— Droitwlch. 19.30 Sportpraatje door den heer J G. A. Jansen, Journalist, 20.Droitwlch. Tot 15 Juli a.s. gelegenheid tot conversie der 5 Verg.v. Chr. Nat. Schoolonderwijs te Wassenaar. De niet geconverteerde obligaties zijn per 1 Augustus 1937 losbaar. N.V. HET AMSTERDAMSCHE EFFECTENKANTOOR. DEN HAAG, Anna Paulownastraat 49. OEGSTGEEST MYSTERIE OM HEK Op 2 Juli werd een hek ontvreemd ten! nadeele van zekeren L. W. N. Het is thans teruggevonden in een weiland te Leiden, waar het verborgen was. De politie stelt een onderzoek in. SASSENHEIM KERSTTENTOONSTELLING IN BLOEMLUST Naar wij vernemen heeft de tentoonstel lingscommissie „Bloemlust" besloten een Kersttentoonstelling in Bloemlust te organ! seeren op 22. 23 en 24 December a.s. Door de vereeniging „De Hyacinth" is een gouden medaille beschikbaar gesteld voor een inzending Hyacinthen, welke voldoet aan de volgende eischen: De beste inzen ding Hyacinthen, bestaande uit tenminste 100 planten in tenminste 10 soorten, en ten minste 10 bollen van elk soort, in potten, pannen of kistjes waarin deze gebroeid ziin terwijl de bollen eerste soort moeten zijn. VOORSCHOTEN OPENBARE VERKOOPING Gisteren werden door Notaris W. A. Caron in hotel Deurlo verkocht een perceel voor f 9850, kooper G. J. v. d. Stoel q.q. inzet f 4100; een huis Papelaan 29 f 3100, kooper T. Korevaar inzet f 2900; een huis Papelaan 74. f 2400, kooper T. Korevaar. inzet f 2350. ZU DIE GAAN EN KOMEN Ingekomen: M. Haanstra, van Oegstgeest, Rijndijk 266; M. C. Fukken, van Leiden, Rijndijk 266; P. J. Segaar, van Zwartsluis. Leidscheweg 546; mei. C. de Barbanson. v. Den Haag, Veurscheweg 3. Vertrokken: Th. Bergman en gez.. School straat 70. naar Veur, Damlaan 53; K. Ouds hoorn, v. Kempenstraat 3, naar den Haag, Tramstraat 274; J. van Kampen en gez.. Donklaan 1. naar Den Haag. de Moucheron- straat 75; H. F. Kleijn v. Willigen, Leidsche weg 191, naar Boskoop, Rozenlaan 7; mej. R. H. v. d. Helden, Wijng.laan 19, naar Den Haag, Pr. Vinkenpark 19; mej. M. Halm, Gebr. Treubstraat 17 naar Den Haag, Ka- millenstraat 5; H. Frima, Leidscheweg 191, naar Groningen, Heerensingel 14a; J. Mid- derham, Leidsdheweg 243, naar Leiden. P. de la Courtstraat 40; mej. N. de Jong. Veur scheweg 45a. naar Leiden. Mare 100: mej. J. J. Overduin, Leidscheweg 234. naar Lem- sterland, Lemmer, Dijksloot; mej. C. J. van Geldorp. Bij dorpstraat 5. naar Bussum, Bremstraat 2; H. J. A. Seelen en gez., Pape laan 172, naar Rotterdam. Lange Waranda 114; mej. L. Lonski. Oranjekade 5. naar den Haag, Nassau Dijkstra 38. WARMOND KOSTELOOZE VACCINATIE Woensdag 14 Juli a.s. zal er gelegenheid bestaan voor Ikostelooze inenting en her inenting in een der lokalen der voormalige O.L. school en wel des namiddags om 2 uur GESLAAGD Onze Dlaatsgenoote mej. Nelly Versluis behaalde te Leiden het diploma costuum- naaien. Zij genoot haar opleiding aan do R.K.. Vakschool voor meisjes te Leiden. BENOEMING Onze plaatsgenooten de heeren Th. Heems kerk en J. Sehoneveld zijn beiden benoemd tot zomer-acent te Noordwijk aan Zee. CONCERT IN DE TENT De Warmondsche Fanfare gaf een uitvoe ring in de gemeen'elijke muziektent onder leiding van den heer M. Bolderdiik. Voor dezo gelegenheid was een bijzonder nro- grarnma samengesteld. De vele aanwezigen hebben dan ook naar hartelust van de mu ziek genoten. Het orkest onder leiding van ziin eminenten directeur gaat steeds voor uit Met liet bekende rondedansje om de tent werd de zeer geslaagde avond besloten ZOETERWOUDE MET BESTRATING BEGONNEN Met de werkzaamheden der bestrating op het dorp en aan den Noordbuurtscheweg is men thans begonnen. In verband .hiermede is deze weg voor het verkeer gesloten. Do autobusdienst van StomDwijk is tijdelijk stop gezet. De geheele bevolking is dus aan gewezen op het soldaten-spoor". DE STEUNREGELING Door den Minister van Sociale Zaken is besloten de Rijkssteunregeling voor deze gemeente te handhaven tot 2 Jan. 1938. DRINKWATER-VOORZIENING De bewoners van de buurtschappen Noord Aa. Gelderswoude, da Geer en Westeindo zullen voortaan voorzien worden van drink water door middel van een tank-wagen, Deze zal driemaal per week water aanvoe ren. Tegen een kleine vergoeding kunnen in bruikleen waterreservoirs worden ver kregen. WILHELMINA-VEREENIGING De .hepr Jac. v cl Ruit, hoofd cler openbare school, alhier ,is gekozen als opvolger van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 6