iStOÖl SUKRISTOL Woningbureau ViSSER Go, VROEGER NU TYPE 700 ER l£ COMM. VENN. ALBATROS ZATERDAG 17 APRIL 1937 EERSTE BLAD P£G. a iii i ^w~ VOOR KLEUTERS (4—8 jaar) HET GESCHENK BIJBELSCHE VERTELLINGEN VOOR ONZE KLEINTJES DOOR VI. Q. VAN DK HULST Met vele gekleurde en zwarte platen van Isings In prachtband f 5.75 Bij den boekhandel eri bij de uitgevers s N.v.H.J.SPRUYrsUITG..MIJ, AMSTERDAM Postrekening 18657 Heerengr.cht 112 Telef. 45041 Buitenland ITALIAANSCHE CONSULTEN Het trekt algemeen de aandacht, dat gene raal Hermann Goering opnieuw een Italiaan sche reis gaat ondernemen, welke hem Woensdag a-s. te Rome zal brengen. Men heeft het noodig genc-ht, het gerucht te ver spreiden, dat ook. ditmaal ui sluitend parti culiere belangen Duitschlands economi- schen dictator ertoe zouden hebben genoopt ffijn geüd in het buitenland te beste den A het welk, het zij met eenig sarcasme geconsta teerd, een s'edht voorlieeld van deviezen-zui nigheid voor zijn volks- en partij genoot en zou beteekenen. Natuurlijk is de aaak anders gelegen, en hoopt men, dat deze verplaatsing .van Hitiers luitenant dubbel zijn baten zal opbrengen. Het zou dan ook niet behoeven te verbazen, zoo er tusschen Goerings expe ditie naar Rome en de ontmoeting, die op den volgenden Donderdag tussc.hen Musso lini en Schuschnigg te Venetië zal plaats Jiebben, een zeer nauw verband bestond. Te- .vons zou men uit deze volgorde van zaken willen opmaken, dat er inderdaad, sinds eenige maanden, tusschen Rome en Weenen, onder Rerlijnschen invloed, een z-ekere ac- centsverschu 11 ving heeft plaats gehad, en da*, het niet langer Weenen is, hetwelk door Ro me wordt beschermd, doch Berlijn, hetwelk tezamen met Rome, over het toekomstig lot der Donaustad beschikt. Vermoedelijk is men niet ver mis, zoo men veronderstelt dat het Duitsch-Oostenrijksche accoord van 11 Juli 1936 van heel wat verder strekking is ge weest. dan men destijds in internationalen kring wei vermoedde. De wereldpers wensch- te toem in dit vriendschapsverdrag een soort ,van Duitsche capitulatie voor Italiaansche belangen te zien. instede van een toenade ring tusschen Rome en Berlijn, welke met het oog op de gezamenlijke belangen van de ze beide dictatuurstaten inderdaad veel meer in de rede lag. Thans koant men in politieke kringen, ook de „Times" wijst daapop, - meer en meer tot het inKdohrt-, dat dit Duitsch- Oostenrijksch accoord het einde beteekende .vaaii de voormalige) döniineerende positie van Italië te Weenen, en dat men in Italië meer en meer is gaan inzien, dat „Gleich- schalitiung", zooniet „Anschluss", niet. voor immer van de baan kan worden geschoven. De as RomeBerlijn zou echter het tegen- *deel van verstevigd moeten worden genoemd, zoo dit terugtrekken van de beschermende Italiaansche invloed over het Donaugebied niet op andere terreinen een zekere compen satie had gevonden. De gedachte ligt voor de hand, en de geschiedenis der laatste maan den bevestigt haar, dat deae Italiaansche schadeloosstelling in het bijzonder in twee invloedssferen moet worden gezocht, name lijk den Balkan en de Middel landsche Zee. Inderdaad heeft Rome in de Balkanlanden sindsdien belangrijke vorderingen gemaaict. We wijzen slechts op de politieke en econo mische toenadering tot Zuid-Slavië, hetwelk de Italiaansche positie *in deze streken aan merkelijk heeft versterkt en op de hergroe peering die zioh zoowel in Hongarije als Bul garije in dit opzicht aan het voltrekken is. Beteekenen de nieuwe Italiaansche vriend schapsbanden met Zuid-Slavië reeds een gunstiger situatie voor Italië in de Adriati- sche Zee en in het oostelijk bekken der Middellandsohe wateren, in het oog springt c' ook de Duitsch-Italiaansche samenwer- 3. g ten opzichte van Spanje voor beide lan den, doch wel in hoofdzaak voor het fascisti sche iniDerium, van vérstrekkende gevolgen moet zijn. Er heeft zich derhalve ecm soort ,van uitwisseling van beliangen tusschen Ro me en Berlijn voltrokken, waarbij Weenen .voorshands het kind van do rekening dreigt te worden. Dat Mussolini eerst Goering bij zich ontvangt en vervolgens naar Venetië reist, vergezeld van zijn minister van buiten- iandsche zaken, om daar, meer officieel, Schuschnigg en Guido Schmidt te ontmoeten, ligt geheel in deze lijn. De duce zal in de oude dogenstad opnieuw de gedachte onder strepen dat de restauratie in Oostenrijk wel tot op zekere hoogte een zaak is, waarom trent Oostenrijk zelf zal moeten beslissen, doch tevens zal hij, wat Otto's troonsbestij ging betreft, zijn reserves formuleeren. Hij zal in het midden' brengen, dat Italic 'betwijfelt of raulk een stap inderdaad za! kunnen bijdragen tot oplossing van de bin- lienüiandsche moeilijkheden van Oostenrijk. Men beschouwt in Italië de Oostenrijksche onafhankelijkheid als een punt van het hoog ste belang en is van meening, dat de restau ratie voor on bepaalden tijd zal moe ten worden uitgesteld, omdat deze o p d e onafhankelijkheid een nadeeligen in vloed zal hebben. Schuschnigg zal moeten erkennen, naar Staat te vreezen, dat hij, niet slechts chro nologisch, eerst na Goering komt! .Goering gaat naar Rome Goering zal binnenkort opnieuw een Italiaansche reis ondernomen, naar verluidt om particuliere redenen, doch hei lijkt waar schijnlijk, dat hij tevens te Rome Mussolini zal ontmoeten, om met den duce van ge dachten te wisselen. Een Argentijnsch Nazi-leider vermoord [Was roofzucht hef eenig motief? De Mokleider Riedel van de buiteni'and- feche organisatie der Duitsche nationaal- socialisten is te Buenos Aires door onbeken de daders overvallen en "zóó ernstig gewond, dart, hij inmiddels overleden is. Kortgeleden had Riedel uit communistische kringen een dreigbrief ontvangen. Een nader Havas-bericht meldt, dart hét politierapport betreffende den moord op Riedel aangeeft, dat hij 40 jaar was en woon de in het dorp San Martin. Zondag 11 April, op het oogenblik, waarop hij huiswaarts keerde, werd hij aangevallen door twee indi viduen cn tijdens een worsteling werd hij in den buik gewond door een revolverschot. Hij is terstond naar het ziekenhuis overgebracht, .waar hij is overleden. Riedel l<on voor zijn dood een verklaring af eggen, die de politie nog niet heeft gepu bliceerd. Volgons nadere berichten keerde Riedel huiswaarts van een propaganda-tocht voor het Duitsche j^interhulpwerk en werd hij in de gang van wijn edgen woning door de moor denaars overvallen. Men vermoedt dat roofzucht het voornaam ste motief dei; ■'daders is geweest. DE SPAANSCHE BURGEROORLOG Hevige strijd woedde op Oviedo-front Rond Madrid begraaft men zijn dooden Op het front van Oviedo hebben de troepen van generaal Aranda gisteren een hevigen aanval ondernomen op de stellingen van de Asurischie mijnwerkers, die ai maanden lang deze stad belegeren. Tot dit offensief gingen de troepen van Aranda over, toen de belegeraars van Puerto Nuevo uit trachtten een wig te drijven in de defensie-';]nies der rechtschen. De strijd is zeer hevig en heeft ononderbroken voortge duurd van Donderdagavond af den geheelen nacht en gisteren. De eerste colonne, die uit de loopgraven sprong, om den vijand te lijf te gaan, be stond uit Marokkanen en legionairon en zóó verrassend en verwoed was hun aanval, dat de voorste linie van den tegenstander in en- ke'e minuten volkomen was ontruimd. In de tweede en derdp linies van de As'u- riërs stuitten de aanvallers echter op verbit terden tegenstand en het duurde uren lang, voor zij, na een gevecht met handgranaten en bajonetten, ook hier vasten voet konden krijgen. De ij and moet ontzettende 'W.rliezen heb ben geleden. Bij honderden werden de vluch tende Asturiërs door de machinegeweren der rechtschen weggemaaid. Herhaaldelijk heeft de vijand getracht de verloren stellingen te heroveren. Met dyna- miet-patronen beantwoordde hij de aanvallen met handgranaten der rechtschen. Ten slo'te greep aan rech'sche zijcle de artillerie in, zoo- dat verdere tegenaanvallen der Asturisc'no militie onmogelijk werden. De nationalisten namen vooral de vijande'ijke stellingen bij Esteban de los Cruces en La Monjoya onde" vuur. Daarop opende ook de Asturische ar tillerie het vuur op de stad Oviedo, die ander maal door een moorddadig bombardement zwaar geteisterd werd. Volgens sommige be richten zou de Asturische hoofdstad bijna geheel in puin liggen. Een korte wapenstilstand Voor hert. eerst in den Spaanschen burger oorlog is gisteren een wapenstilstand geslo ten; echter s!eohts van zeer plaatselijken aard, in den El-Pardo-sector namelijk, bij Madrid. Een desbetreffend verzoek was door dan nationalist ischen bevelhebber gedaan en, naar uit Madrid gemeld wordt, heeft deroo- de opperbevelhebber er in toegestemd. Zooals reeds gemeld, heeft het dagenlange offensief der volksfronters ontzettende ver liezen aan dooden en gewonden geëischt en is de lucht rond Madrid met lijkenlucht ver- wild. Doel van het verzoek der rechtschen is clan ook slechts, de mogelijkheid te scheppen de talrijke lijken, die tusschen de beide linies liggen, te begraven. Gisteravond nog werd het bevel tort- het in- aohtnemen van een wapenstilstand van loop graaf tot 'loopgraaf doorgegeven en heden morgen. konden de sanitaire diensten onge hinderd de dooden van het slagveld wegvoe ren en begraven. Het dure leven van een dictator Hoe Hitier behoed wordt De Zwitsersche journalist Werner, die onlangs toestemming verkreeg, om denDuit- schen rijkskanselier. Adolf Hitler, in zijn particuliere woning Berghof, op den Ober- salzberg bij Berchtesgaden, een 'bezoek te brengen, schrijft hierover het volgende in de „Benier Bund": Kort 'buiten Berchtesgaden, na de eerste steile bocht, is er al prikkeldraad over den weg gespannen, dat ons toeroept: „Tot hier toe en niet verder!" Een kilometer verder is de weg, dien wij begaan, reeds voor niet-officieel verkeer ge sloten. Particuliere auto's moeten een omweg maken van 15 K.M. Maar ook de auto's, die binnen dit cordon de villa van Hitier nade ren, en dus al geschift zijn, worden streng bewaakt. Zoo deelt Werner hierover mede, dat hert op de eenige plaats, van waaruit Hitiers huis een oogenblik in de verte te zien is, aan alle chauffeurs nadrukkelijk verboden is, om stil te houden. Het laatste gedeelte van den weg is ook voor de toegelaten gasten versperd. Aan den voet van den heuvel, waarop de villa gelegen is, staat een bord: „Verboden weg!" Eerst dan begint de laatste controle of liever de laatste serie controle-maatregelen. Rond het huis van den Führer is voor vele mannen iets te doen. Ononderbroken wordt Hitler's huis bewaakt door 150 S.S.-mannen en tientallen controleplaatsen moeten gepas seerd worden om in die nabijheid te kunnen komen. De vroegere omgeving van Berghof scheen niet te voldoen aan de hermetische controle want, volgens Werner, heeft de Duitsche staat hier reeds 46 huizen aangekocht en af-, gebroken. Hongarije arresteert fascisten De politie van Boedapest heeft een huis zoeking verricht in het partijgebouw van de „Nationale Wil". De leider van deze partij, oud-majoor Szalasy, werd gearresteerd. Dit is het eerste optreden van de politie tegen de extreem-rechtsche partijen sedert het bekend worden van de putsch-poging, enkele weken geleden. Bij de huiszoeking heeft de politie beslag gelegd op een groote hoeveelheid materiaal Voor' CORPULENTEN, DIABETICI, MAAGLIJDERS, PICNICCERS Suiker maakt dik, SUKRISTOL NIET. Enorme bespurtng op Uw sulkarrekenirig Vooral bij bereiding <'an Rbaharber en andere veel suiker vragende f ijzen Ontnis baar bij picnic. SUKRISTOL geeft geen bijsmaak; het Ls een zuiver product in handige platte draalinnsjes 400 stuks, slechts 25 cent BH Apotheken en Drogisten. Import.: H. TEN HERKEL Hilversum. (Adv.) GERARD ADRIAAN VAN SWIETEN TUINBOUWSCHOOL te Prederiksoord Opleiding in alle richtingen van den Tuin bouw M.O. 7 II.A. Schooltuin m. 13 kassen Vraagt prospectus. De Directeur. (Adv.) De blokkade der stad Bilbao Nienwe discussie in het lagerhuis Het geschil tusschen de Britsche regcc- ring en de oppositie, over de kwestie van de blokkade van Bilbao en de handhaving d«r Engelsche scheepsvaart is in het lager huis gisteren opnieuw aan de orde geweest A111 e e vroeg den minister, of hij niets te zeggen had over den nieuwen toestand te Bilbao als gevolg van de ontvangst van een telegram van den Britschen consul in deze stad. waarin verklaard werd, dat er geen mijnen waren gelegd in den ingang van de haven en dat de Baskische batte rijen in staat waren, koopvaardijschepen in de zóne der territoriale wateren te be schermen. Eden deed uitkomen, dat de consul zich er toe bepaald had. te voldoen aan den wensch van den president der Baskische regeering, dat de Britsche regeering zou ingelicht worden omtrent den toestand. Het rapport in kwestie ging dus niet uit van den consul van Groot-Brittannië. die in dit geval slechts als tusschenpersoon optrad. Lloyd George vroeg vervolgens, of de regeering bevestiging had ontvangen van de aanwijzingen door den Baskischcn pre sident gegeven. E d en bepaalde zich er toe te antwoor den: „Wij worden voortdurend ingelicht dor de Britsche marine-autoriteiten, die zich ter plaatse bevinden",'hetgeen Attlee deed opmerken, dat de betrokken autori teiten óf op zee, óf te Saint Jean de Luz zijn, terwijl de Engelsche consul te Bilbao woont. Eden legde er daarop den nadruk op, dat de consul volkomen bevoegd was, om over de toestanden in de stad te oordeelen, maap niet in dezelfde mate over de toe standen ter zee. De minister weigerde nader op de zaak in te gaan. I Van Zeeland naar de Ver. Staten Hij zal zijn intrek nemen in Let Witte Huis In den loop van. Juni zal de Belgische minister-president Van Zeeland een be zoek brengen aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, teneinde aan de universiteit van Princetown te promoveeren tot doctor honoris causa. President R oo s e ve It heeft Van Zeeland uitgenoodigd tijdens zijn verblijf daar te lan de in het Witte Huis te Washington zijn in trek te nemen. In kringen van economische deskundigen heeft de uitnoodiging van Roosevelt aan van Zeeland groot opzien gewekt. Men meent, dat zij in verband staat met de door Frankrijk en Engeland aan den Bel gischen minister-president verleende op dracht, voorbereidingen te treffen voor een nieuwe economische wereldconferentie. Er wordt op gewezen, dat deze uitnoodigini alleen is gedaan, om de mogelijkheid te scheppen, dat beide staatslieden over de met de voorbereiding van een nieuwe economi sche wereldconferentie in verband staande problemen kunnen beraadslagen. ,In dit verband wordt eraan herinnerd, dat de economische wereldconferentie van 1933 hoofdzakelijk op initiatief van president Roo sevelt is tot stand gekomen. In toonaangevende Amerikaansche econo mische kringen is men' van meening, dat de aanstaande economische wereldconferentie in geen geval zonder de medewerking der zoo genaamde „onbevredigde" mogendheden, zoo als Duitschland. zal tot stand komen, aange zien juist voor deze landen het probleem van de herverdeeling der grondstofbronnen een levensbelang is. De oplossing van dit urgente vraa^tuk zal daarenboven niet weinig tot den vrede in Europa bijdragen. Ongeluk op Fransch spoorwegstation Op het startion van Brest heeft zich gister middag een ernstig ongeluk voorgedaan. Men is hier nl. bezig met het afbreken van oude gebouwen en op een gegeven oogenblik stortte een muur in, waardoor een aantal wachtende reizigers getroffen werden. Vijf personen werden onder de puinen be dolven, één hunner werd gedood. De nazi-propaganda in Z.W. Afrika Hertzog beantwoordt het Duitsche protest Generaal Hertzog, minister-president van de Unie van Zuid-Afrika, heeft aan den Duitschen gezant het antwoord over handigd op de nota, waarin Duitschland tegen de besno iing der politieke vrijheid in Zuid-Afrika heeft geprotesteerd. In dit antwoord wordt o.a. gezegd, dat dc regeering der unie van Zuid-Afrika zich bij de door haar getroffen maatregelen niet beeft laten leiden door onvriendschap pelijke gevoelens jegens Duitschland. In zooverre de Duitsche regeering het verbod der unie van Zuid-Afrika tegen po litieke samenwerking met het buitenland als een vijandigen maairegel beschouwt, moet worden opgemerkt, dat dit verbod slechts gericht is tegen politieke intriges, welke de regeering der unie op grond van de voor Zuid-West-Afrika-commissie afge legde verklaringen en andere informaties als bewezen acht. De regeering der unie beschouwt haar proclamatie niet als een schending van haar plicht als mandataris, doch als een maatregel tot vervulling van dezen plicht. In aanmerking moet worden genomen, dat de proclamatie in dezelfde mate van toepassing is op alle niet-Engelschcn en geen tegen Duitschers gerichte discrimina tie beteekent. De Zuid-Afrikaansche regeering vertrouwt dat de Duitsche onderdanen geen aanleiding ertoe zullen geven, dat de bepalingen der proclamatie tegen hen worden toegepast. Medewerking der Duitsche regeering op dit punt zou worden toegejuicht. DE OSLO-STATEN EN DE BEWAPENINGSWEDLOOP Zij zullen onderling hun defensieuitgaven publiceeren Wanneer 't bureau der ontwapenings conferentie op 6 Mei a.s. te Genève bij eenkomt, zal de Zweedsche minister van buitenlandsche «aken, Sandler, naar verwacht wordt, onthullen, dat Belgle, Denemarken', Finland, Nederland, Noor wegen cn Zweden een nieuw pact geslo ten hebben, waarbij iedere staat-onder- teekenaar zich verplicht, den anderen 5 gedetailleerde inlichtingen te geven be treffende de begrootingsuitgaven voor de bewapening te land, ter zee en in de lucht, evenals betreffende de productie en het vervoer van wapens. Bovendien voorziet het pact in de in stelling van een speciale gemeenschap pelijke commissie, welke vermoedelijk voeling zal houden met de ontwape- ningsafdeeling van den Volkenbond, wel ke als een soort „clearinghouse" zal die nen voor de uitwisseling van bewape- mingsinlicbtingen tusschen de ®es staten. Het verdrag zal gedurende een bepaald aantal jaren van kracht blijven en er wordt uitdrukkelijk in verklaard, dat andere mo gendheden er zich bij kunnen aansluiten, welke stilzwijgende uitnoodiiging in diplo matieke kringen te Londen beschouwd wordt als een poging, om de geheele machinerie der bewapeningsbeperking door een „achter deur" in beweging te brengen. Terwijl de motieven van de zes mogendhe den Zeer gunstig beoordeeld worden, acht men te Londen hot tegelijkertijd ®eer on waarschijnlijk, dat andere staten thans zich bij hert pact zullen aansluiten, of dat het zal leiden tot eenige ernstige poging tot hervat ting van de onderhandeling tot beperking der bewapening. Groot-Brittannië is momenteel niet zins aan dergelijke besprekingen deel te men, omdat zulks mogelijk de bui ten land sche mogendheden er toe zou kunnen bren gen, het Britsche herbcwapeningsprogran van 1500 millioen pond sterling als bluf ti beschouwen. De Vereen. Staten zijn evenmin geneigd zich bij het verdrag aan rte sluiten, omdat men daar algemeen van oordeel is, dat de hooge levensstandaard in de Vereen. Staten de bedragen, welke de Noord-Amerikaansche regeering uitgeeft tot onderhoud der gewa pende macht, abnormaal hoog zou doen schij nen, waardoor de indruk van Am eri k aans ch militairisme" zou worden gewekt. 6 tot 10 RENTE van Uw Geld en GR00TERE ZEKERHEID Huizenbezlt geeft minstens 50 tot 100 meer rente dan elke andere goede belegging. Wij hebben voor tedere beleggor een passende aanbieding. Als U ons het beheer tn handen geeft, hebt U er geen omkijken naar. ALGEMEEN BEHEER Laan van Meerdervoott 259, DEN HAAG 2950.— tot 190.000.— GELDBELEGGING Vri)e Huls,M- E,ao<" ULLUULLLUUN1U pandpn. Blokjes, Bot- terdam, Overschie, H'berg, IJsselmonde. ZELFBEWONING-™ UW EIGEN HUIS (Hnizen) TEGEN DAGPRIJS. N.V. „ZOMERHOF", OVERSCHIE CHR. FAASEN Jr., Dir. Telefoon 42247 NATUURLIJK te HEEMSTEDE Belastingen laag. Verbind, met Amsterdam en Den Haag prima Vraagt geïll. Woninggids bij: HEEMSTEDE's WONINGBUREAU CORN. L. KWAK - HEEMSTEDE DREEF 276 WONINGBUREAU „COOILUST" P. Huitzing Zn Bouwkundigen HILVERSUM Bij vestiging in het Gooi verschaffen wij U kosteloos deskundige voorlichting hij het koopen of huren van Uw woning. JOH. GER.WEG 92 Telefoon 6G74 BEKOORLIJKE Amh straat 3 VELP - Telef 3653 WONINGEN IN ELK EN PRIJS Betrouwbare Adviezen Grootste service was het beroemde White-chassis maar al te vaak een van de „vro me wenschen" van hen, die wel graag een chassis wilden h2bben dat ver boven de middelmaat uitstak, maar die terugschrok ken voor de evenredig hoogere prijs van een White. kunnen die wenschen vervuld worden. White is nu in een lagere prijsklasse gekomen met behoud van al zijn kwaliteitskenmerken. Bekijk zoo'n White-chassis eens geen wonder, dat er nu nog White wagens rijden, die de wereld oorlog hebben meegemaakt zulk materiaal is bijna onverslijtbaar. In kwaliteit, service en in zijn fraai, modern en toch eenvoudig uiterlijk, is een White-chassis nooit to overtreffen. PIE TER BASTSTRAAT 21-27 TELEFOON 2148024081 AMSTERDAM (Adv.) De „Verheven Wind" van Croydon naar Berlijn Een noodlanding te Detmold De „Verheven Wind", het Japansche vlieg tuig dat in recordtijd de vlucht Tokio Croydon heeft volbracht, heeft gister, op zijn tocht naar Berlijn, te Brussel een tusschen- landing gemaakt. De beide aviateurs werden door koning Leopold in audiëntie ontvangen. Op de verdere reis moest, tengevolge van het nevelige weer, te Detmold een noodlan ding worden uitgevoerd, die goed is geslaagd. Volgens Reuter was de noodlanding liet gevolg van een motorstoring. Intusschen kon het vliegtuig weer spoedig de reis naar de Duitsche hoofdstad voortzet ten, waar het om zeven uur M.E.T. vlot is geland. Ter begroeting waren hier aanwezig de Japansche ambassadeur Mushakaja en Duit sche autoriteiten. LAND- EN TUINBOUW De prijzen van de biggen Redelijke verhouding zal worden bevorderd Op de vragen van den heer Droesen be treffende den prijs der biggen beeft de Mi- nister van Landbouw geantwoord, dat bet hem bekend is, dat deze prijzen in het al gemeen op een meer bevredigend niveau gelegen hebben dan de prijzen der vette varkens. In zooverre kan inderdaad van een minder gunstige verhouding gesproken wor den. De Minister is echter niet van oordeel, dat de biggenprijzen in. liet algemeen te hoog zijn geweest. Wanneer de teeltregéling uitsluitend be staan zou uit een beperking van den aan- folt, dan zou zulks tot gevolgen kunnen hebben, dat het aanbod van biggen dermate zou dalen, dat, bij een gelijkblijvende vraag, de biggenprijzen tot een onredelijke hoogte zouden stijgen. Om dit te voorkomen, is echter naast de toewijzing van biggenmer- ken voor iederen varkenshouder vastge steld welk aantal varkens boven 25 Kg. door hem ten hoogste tegelijkertijd mag worden gehouden. Door deze vaststelling wordt er naar gestreefd de vraag naar big gen in evenwicht te houden met het aan bod daarvan. Het is den Minister bekend, dat de big genprijzen in de laatste maanden niet on belangrijk zijn gestegen. De gestegen voe- derprijzen maken echter een stijging, zoowel van de prijzen der biggen als van die der varkens, noodzakelijk. Daarbij komt, dat in het voorjaar over liet algemeen een zeer groote vraag naar biggen ontstaat, welke verband houdt met dén aankoop van big gen, welke bestemd zijn om in de winter maanden voor huiselijk gebruik te worden geslacht. Om een zoo juist mogelijke verhou ding tusschen biggen- en varkens- prijzen tot. stand te brengen, zal bin nenkort de nieuwe toewijzing van een aantal ten hoogste tegelijkertijd te houden varkens volledig van kracht worden.. De Minister is niet bereid oen algemeene regeling te treffen, waardoor fokkers ver plicht worden een gedeelte van hun biggen tegen verlaagde prijzen door bemiddeling van de landbouw-crisis-organisaties beschik baar te stellen, aangezien gevreesd moet worden, dat zulk een algemeene regeling bij de uitvoering tot ernstige moeilijkheden aanleiding zou geven. Wel is een onderzoek gaande naar de vraag of op de een of andere wijze aan kleine boeren en houders van varkens big gen kunnen worden versohaft onder voor- deelige voorwaarden. Verbouw van Fabrieks aardappelen Opschorting van de uitkeering wordt 1 Mei a.s. opgeheven Op vragen van den heer Schalker betref fende het tijdstip van uitbetaling der slot- uitkeering over den oogst 1936 aan de ver bouwers van fabrieksaardappelen heeft de Minister van Landbouw geantwoord, dat de opschorting van de uitkeering boven f 1,— per 100 Kg aan de verbouwers van fabrieks. aardappelen een tijdelijke maatregel is wel ke noodzakelijk werd geacht met het oo£ op de regeling der onderlinge verdeeling van de grondstoffen van de oogst 1937, wel ke regeling thans in voorbereiding is. Ver moedelijk zal deze maatregel voor 1 Mei a.s. reeds kunnen worden opgeheven. Geheel overeenkomstig hetgeen in vorige jaren is geschied, is van de oogst 1936 f 0.f~ tot f 0,75 per 100 Kg. aan de verbouwers uitgekeerd, terwijl in het voorjaar van 1937 de aanvulling van onderscheidenlijk f 0,50 en f 0,25 is of wordt uitbetaald. g De slotuitkeering boven f 1,per 100 Kg. vindt steeds plaats na afsluiting der boe ken, dat is einde Juli of begin Augustus. Ook voor oogst 1936 zal deze uilkeering zoo spoedig mogelijk na dat tijdstip geschie den. De uitbetalingen in voorgaande jaren heb ben steeds op deze wijze plaats gehad. Naar de meening van den Minister bestaat geen aanleiding daarin voor het jaar 1936 wijziging te Jmengen. ZONDAG 18 APRIL BLOEMENDAAL 245,9 M. Uitzending1 van Geref. Kerkdiensten uit de Geref. Kerk. Voorg. Ds. Joh. C. Brussaard. 10.00 v.m. Tekst 2 Cor. 5 16. 5.00 n.m. Heidelberger Catechismus Zon dag 13. MAANDAG 19 APRIL HILVERSUM I 1875 M. NCRV-Uitzending. 8.00 Schriftlezing, meditatie, gewijde mu ziek (gr.pl.). 9.30 Gelukwenschen. 10.30 Morgendienst. 11.00 Chr. Lectuur. 11.30 Gram.pl. 12.00 Berichten. 12.30 Amsterd. Salonorkest. 2.00 Voor de scholen. 3.00 Wenken voor de keuken. 3.30 Gram.pl. 3.45 Bijbellezing. 4.455.45 Chr. Liede- renuurtje m.m.v. solist. 6.00 Gram.pl. 6.30 Vragenuurtje. 7.00 Berichten. 7.15 Ver volg Vragenuur. 7.45 Reportage. 8.00 Be richten ANP. Herh. SOS-Ber. 8.15 Viool en piano. 9.00 „De Vlaamsche ziel", cau serie. 9.30 NCRV-orkest (Om 10.00 Be richten ANP). 11.0011.30 Gram.pl. Hier na: Schriftlezing. HILVERSUM II 301 M. Algem. Programma, verzorgd door de AVRO. 8.00 Gram.pl. 10.00 Morgenwijding. 10.30 Lyra-Trio. 12.00 Kovacs Lajos' orkest. 2.00 Gram.pl. 2.30 Groninger Orkestvereeniging. In de pauze: Declamatie. 4.30 Muzikale causerie. 5.30 Orgelspel. 6.40 Causerie over geiten fokkerij. 7.00 Piano-voordracht. 7.30 „Wilde paarden", causerie. 8.00 Berichten ANP. 9.00 Moderne zangdeclamatie. 9.20 Omroeporkest en soliste. 10.00 Negro- Spirituals. 10.15 Het Omroeporkest. 11.00 Berichten ANP. DROITWICH 1500 M. 10.35 Declamatie. 11.20 Orkest. 12.20 Orgelconcert. 1.35 Sextet, 2.50 Pianovoordracht. 3.50 Cello en piano. 4.35 Mandoline-orkest. 5.40 Landbouw- causerie. 6.00 Pianovoordracht. 6.20 Gev. programma. 7.05 Komische voordracht. 7.20 Medische causerie. 8.40 „World Af fairs", causerie. 8.55 Pianovoordracht. 9.10 3de en 4de acte „Othello". RADIO PARIS 1648 M. 11.20 Orkestconcert. 4.50 VioolvooBdracht. 5.05 Zang. 5.50 Ver volg vioolvoordracht. 9.50 Gram.pl. KEULEN 456 M. 8.50 Gram.pl. 11.20 Orkest concert. 12.35 Nedersaks. Symfonie orkest. 1.35 Omroepkwintet, 3.20 Orkest. 5.20 Omroeporkest en -kleinorkest. 7.30 Westduitsch weekoverzicht. 9.50 Omroep- kleinorkest. 10.5011.25 Rijkszending ter gelegenheid van Hitiers verjaardag. BRUSSEL 322 en 484 M. 322 M.: 11.50 Klein orkest. 12.30 Salonorkest. 4.20 Omroepor kest. 5.50 Zang. 7.20 Nat. orkest. 484 M.: 11.50 Salonorkest. 1'2.30 Klein orkest. 5.35 Kamermuziek. 7.20 Militair concert. 8.20 Reportage. VAN ONZE ADVERTEERDERS Plikart Er bestaan over de geheele wereld zoo ongeveer een twintigtal patenten op brief kaarten. Dit aantal is met één vermeerderd door de uitvinding van de Plikart. De Plikart zich echter naar het schijnt zijn weg wel vinden, want hij biedt in derdaad een aantal practische voordeden. Plikart is n.l. een briefkaart met copie. die ook als memoranlum kan worden ge bezigd. Hij is vervaardigd uit postpapier en bestaat uit 2 deelen (copie en tekstblad) welke door een perforatie gescheiden kun nen worden. Voor het gebruik legt men tusschen deze twee deelen een carbon, beschrijft het adres gedeelte en het tekstgedeelte en scheurt daarna de copie langs de perforatie af. Hierna drukt men langs de vouwlijn (aangebracht in het midden van het tekst blad) do achterkant van het adresgedeeltc op de achterkant van het tekstgedeelte,waar door zonder eenige verdere handeling eet) briefkaart cmtstaan is, waarbij het adres op 'dc voorzijde en de tekst op de achlerzijdo staat. De Plikart is zooals gezegd gemaakt uit postpapier en gaat dus gemakkelijk in de schrijfmachine. Het copieblad cn do to beschrijven kaart vormen één geheel. De uitvinder van de plikart de hoer Jan van Mackelenbergh heeft eveneens uitgevonden de machine, welke de plikarls vervaardigt. De plikart is door octrooien in de voor naamste landen beschermd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 2