S LAATSTE. NIEÜWS FIRMA F, VAN LANSCHOT CHEEPV AARTen CHEEPSBOUW GEBR. NIESTERN Co WOENSDAG 7 APRIL 1937 TWEEDE BLAD PAG. 7 dank aan de afgevaardigden uit Rijnsburg, uit Sassenheim en ook aan de Accordeonis ten uit Katwijk aan Zee die dezen avond tot steun van het geheel, de helpende hand (mond) geboden hadden Voorts had de direc teur nog woorden van dank te accepteeren en dankte spr. de Jongelingen-vereeniging voor haar daadwerkelijke steun. KATWIJK AAN ZEE GEVONDEN VOORWERPEN. Een bruin lederen portemonnaie inh'. 75 ct. en idem inh. f 3.S3; een belastingmerk; een Alpino muts; een sleutel; een kinder handschoen. Inlichtingen van 912 voorm. op het Politiebureau. LEIDSCHENDAM RAAD VAN VEUR De raad van Veur kwam in openbare vergadering bijeen. Allereerst was aan de orde een voorstel tot wijziging van de ver ordening op Jiet in het openbaar zwemmen of zonnebaden nemen. Zooals ook in de raad van Stompwijk is gebleken, hebben Ged. Staten aan B. en W. doen weten, dat het h. i. te ver gaat. eigenaren en gebrui kers van landerijen te verbieden, dat op hun goed gezwommen wordt of dat daar zonnebaden worden genomen, ook al is dit niet zichtbaar van de openbare weg af. Ged. Staten betwijfelen of een dergelijk verbod wel in het belang van de openbare orde. zedelijkheid of veiligheid zou zijn. Verder wenschen Ged. Staten dat een verbod van het loopen in onwel voege 1 ij ke kleeding, thans ondergebracht in de Politieverorde ning in de op 30 Juni j.l. vastgestelde ver ordening wordt opgenomen. De heer Koerts (v.b.) is dankbaar voor 'deze soepeler bepalingen, welke z. i. nog niet ver genoeg gaan. Daarom zou hij tegen stemmen. Nadat de Voorzitter de wij zigingen had verdedigd, werd de verorde ning aangenomen. Met het voorstel tot vaststelling eener Verordening als bedoeld in het capitulan- tenreglement kon de heer Z u i d w ij k (r.k.) zich niet vereenigen; hij kan niet goedkeu ren, dat dergelijke dingen van bovenaf op gelegd worden. Ook de heer Borst (a.r.) ontwikkelde bezwaren, evenals wethouder de Koning (r.k.). Ondanks de verdedi ging door den Voorzitter werd het voorstel verworpen met de stemmen van de heeren Kerkhoff (s.d.), Koerts (v.b.) en Blonk (r.k.) vóór. Na eenige discussie werd het voorstel om het terrein bij „Rozenrust" te verbeteren met algemeene stemmen aangenomen. Het voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor extra-hulp aan werkloozen ge durende 1937 (steunverleening B) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Eveneens het voorstel tot toekenning van toeslagen op door steuntrekkende werkloo zen verschuldigde premies aan verplegings- i doktersfondsen. AANBESTEDING BOSCHLAAN en W. van Veur zullen Donderdag 15 April in het raadhuis te Leidschendam in het openbaar aanbesteden: het verbeteren van de Boschlaan. LISSE A.K PROPAGANDA- EN STUDIECLUB Onder leiding von Dr. Algera hield de A.R. Propaganda- en Studieclub een goed bezochte vergadering in de vergaderzaal der Geref. Kerk. Na gebruikelijke opening werd het woord gegeven aan den heer A. Schalk, die sprak over „De C.H.U. en A.R. Partij". In zijn be- betoog zeide spr., dat de C.H.U. een partij is, welke didht naast ons, doch helaas nog niet gezamenlijk met de A.R. Partij optrekt. Door de A.R. Partij wordt steeds alles in heft. werk gestéld om datgene uit den weg te rui men wat inog tot scheiding aanleiding geeft, opdat het in de toekomst tot een fusie moge komen. Er zal, evenals in eigen partij, wel steeds verschil van meening zijn, doch dit mag geen reden zijn om immer gescheiden te blijven. Moge )ie-t zoo worden, dat wij en op politiek en op kerkelijk gebied weer één worden. Vooral in dagen van verkiezingen moeten wij alle partijhaat mij tien en eik aar waardeeren en niett afllie mogelijke kleine ge schillen op de spits drijven. Na de pauze volgde een causerie van 'den lieer D. v. Turenmout: Het economisCh leiven owder leiding van den Staat. Het economisch leven van heden is door afllerlei crisiswet'en aan banden gelegd. Dit was noodig om nog erger te kunen voorkomen. Deze instellingen dienen echlter zoo spoedig alls mogelijk is te verdwijnen en daarvoor kome dan in de plaats: bedrijfsraden met bindende bedrijfs overeenkomsten betreffende productierege ling, loonregeling, eng. Dit werd door inleider bader uiteen gezet. Eenige huishoudelijke zaken werden afge handeld, waarna door den heer A. Schalk dankgebtd werd voorgegaan. NOORDWIJK BE WERKLOOSHEID a een geleidelijke daling 'der werkloos heid in Februari, moesten we in de eerste helft van Maart helaas weer een kleine stijging constateeren, welke stijging we maar op rekening van de buitengewoon slechte weersgesteldheid in die periode zul len schrijven. Echter kunnen we thans ge lukkig weer van een- aanmerkelijke daling schrijven, voor wat de tweede helft van Maart betreft. Want in die veertien dagen Verminderde het aantal bij de gemeenelijke arbeidsbeurs ingeschreven werkloozen met niet minder dan 124, zoodat dit aantal op eind Maart van 64G tot 522 daalde. Hiervan Zijn 253 landarbeiders, 33 losse arbeiders, 48 Visschers, 21 timmerlieden, 20 opperlieden, 16 schilders, 2 stucadoors. 8 chauffeurs, 1 reiziger, 2 schippers, 1 loodgieter, 3 bakkers, 1 electriciën, 1 typograaf, 1 slager, 1 smid, 1 pottenbakker, 1 schoenmaker en 108 jon gens. DISTRIBUTIE VAN MARGARINE EN GEHAKT Gedurende de eerstvolgende zes weken lijn met de distributie van onvermengde margarine belast: voor Noordwijk-Binnen, J s winkeliers C. Smit, Wilhelminastraat 55 en Th. Verweij, IJmuiderstraat 10; voor Noordwijk aan Zee: P. Kranenburg, Hoofd straat 63. Idem zijn aangewezen voor den verkoop fran gehakt in blik: voor Noordwijk-Bin nen: Ph. Kriek, St. Jeroensweg 6 en N. van Veen, Douzastrnnt 1; voor Noordwijk aan fcee; M. Hoek. Binnenweg 13 en J. L. van Berg, Schoolstraat 70. NOORDWIJK AAN ZEE VOOR HET ZWAKKE KIND De actie tot het werven van leden en be gunstigers voor de afd. Noordwijk van de Vereen. voor Chr. Gezondheids- en Vakan tiekolonies had het verblijdend resultaat, dat een honderdtal leden en begunstigers "werden ingeschreven, waardoor een jaar- Üjksch totaul-bedrag van pl.m. 150, werd bereikt, waarvoor het bestuur,, zeer dankbaar is, -terwijl het hoopt, dat nog meerderen zullen .volgen door zich aan te ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken melden bij mej. J. J. Klomp, de Ruyterstr. 46 of een der Prof. Chr. Scholen. Met de uitzending der kinderen is reeds een aanvang gemaakt. FEESTAVOND WINKELIERSVEREEN. De plaatselijke afdeeling „Noordwijk Vooruit" van den Kon. Middenstandsbond hield haar jaarlijksche feestavond in „Cen traal". Alle leden hadden naar beste ver mogen bijgedragen om het welslagen van dezen avond te verzekeren, wat dan ook niet uit uitgebleven. De sfeer was uiter mate gezellig en tot laat bleef men bijeen. Ongetwijfeld is deze avond de onderlinge verstandhouding zeer ten goede gekomen. Oegstgeest J aarvergadering A.R. Kiesvereeniging In de bovenzaal van -de Geref. Kerk alhier werd gisteravond de jaarvergadering ge houden van de A.R. Kiesvereeniging alhier. De voorzitter oe heer Bon da opende op de gebruikelijke wijze de vergadering en sprak een kort woord van welkom, inzonder heid tot wethouder Van Egmond, die door drukke ambtsbezigheden den laatstcn tijd verhinderd was de vergaderingen bij te wo nen. Na notulen en ingekomen 6tukken wordt mededeeling gedaan van het optreden vajn Dr. Colijn in Leiden op 24 April a.s. Kaarten voor ceze bijeenkomst zijn te verkrijgen bij Mr. C. J. Woudstra. Aan de orde is verkiezing varn een voor zitter. Als zoodanig wordt gekozen de heer Van Dijk, die echter zijn beslissing aan wil houden tot na de verkiezingen. Als bestuurslid in de vacature Mr. W. F. J. Buys wordt gekozen de heer v. d. Kraan. Tot afgevaardigden naar de Deputaten- vergadering worden benoemd de heeren v. Dijk en Mr. Woudstra. De secretaris brengt zijn jaarverslag uit, dat blijk geeft van flinke activiteit der ver eeniging al was de opkomst numeriek niet zoo schitterend. Ook de penningmeester geeft zijn over zicht van de financiën waarbij hij een plei dooi voert voor verhooging der contributie. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Mi'. C. J. Woudstra, die een overzicht geeft van de aanhangige voorstellen tot wijzi ging van de Grondwet. Spr. schetst de be- tcekenis van de Grondwet in verband met de organische wetten- Historisch wordt het entstaan van de Grondwet in 1814 toege licht. Hij geeft een indeeling van deze wet in hoofdstukken. Spr. gaat na de voornaamste Verande ringen, die in den loop der jaren in d'e wet zijn aangebracht. De nu aanhangige voor stellen zijn niet zoo bijzonder ingrijpend, maar toch dienen we er iets van te weten. Hij gaat nu de acht wetsontwerpen na, die door de Staatscommissie zijn^ voorgesteld en reeds door de Tweede Kamér zijn aange nomen. De Voorzitter dankt den spr. voor zijn interessante uiteenzetting. Met het oog op do vergevorderde tijd wordt ,van bespre king afgezien. De Voorzitter spreekt nu: nog 'een kort woord van afscheid, waarna de heer v. Eg- mond voorgaat in dankgebed, VOORSCHOTEN EEN BEGEERD BAANTJE. Uit 256 sollicitanten is door B. en W. be noemd tot 4e ambtenaar op het secretarie, de heer A. de Boer te Zoetermeer, volontair op het gemeente-secretarie aldaar. Burgerlijke Standen VOORHOUT. Overleden: C J M Meijer 87 3; Hoogervorst 83 j man van A Perfors. Bevallen: P C Boskampv d Berg z. Ondertrouwd: P A Hoek 26 j en A W M van Egmond 25 j. Gehuwd: G Tempel 34 jenMU Floor 32 J* HAZERSWOUDE. Bevallen: H Menken—Btfle- meer z. H A Voetsde Kort d M J Straathof- de Jong d; A W de Ruijter—v'd Mejj d. KATWIJK a. ZEE. Bevallen: A Dijkhuizen- de Lange z. J Ouwehandv d Plas d; G v der Plas—Klok z. C PronkR.ijnsent z: L Berhey Guyt z. j v Beelenv Du'un d; J de Vreugdv Gehuwd: W P Heemskerk en M den Holland der; C J L Coster en C A Reichweln; M v der Marei en B G van Wilgen: H Varkevlssor en M van Ri1n:_AV KIoos en A H P. Vooijs; G Maas- 72 J.; i J Sideriu: eden. J E Café 68 j i Hartkamp 9 J. ALPHEN a d. RIJN". Bevallen: J Smeding— Westra z; C C van 'P WoutBouthoorn d; W H van Holsteinv d Vo.ort z; A Vis—v d Ha ven z.; G M v d Elshoutv d Hobrn z. Gehuwd: W Verhagen 22 en B G van Leeuwen 25 j V Labree 28 jenNC M op den Brouw 23 j. Overleden: P Sehellingerhout 73 j wednr van G Jansen; B H Hulscher 63 j. wednr v M Blom LEIDERDORP. Bevallen: M de VosBeurse d H de Ridder—Boom d. leden; J Ter Wal 60 j vrouw van C van Egmond. HILLEGOM. Bevallen: C M M van DijkPe- srkootn d; P A Vermeil—v d Ham E Lora- ersc—Kruidenberg d; A I C Engel—Verkuil! z. A Straathof—v Rooden z: W Topper—van Lier- op z.: A C v d Jagtv- d Burg d; W P Raams- veld—Warmerdam z Ondertrouwd: L J Spoor en G J J A Bos. Gehuwd: J W Warmerdam en J J M Maat: Th Kaptein en C M van Marls; J Teeuw en W en H A M v d Poll; J FAILLISSEMENTEN Uitgesproken: DEN HAAG. J. G. van Woerkom te Lelden. Nieuwe Rün 6Sa, R.-c. m J H van Laer; cur mr G I-I Wissenburgh. te Lelden. W. R. Cohnen te Den Haag, Thoreslastraat 150. R.-c. mr G H B van den Boom; cur mi W H Krijgsman te Den Haag. H B J M ICuenen te Voorburg, van Egmond- traat 12. R.-c. mr H van Wageningen; cur nr J C I Zuyderhoff, te Den Haag. Klaasje (zich ook noemenle Claslna) Ouwe- Mevr. J. B. de Bruyn. zonder beroep. Den [aag. Bankastraat 126. R.-c. mr A J Paulus; ur mej mr J H G Raadsveld, den Haag. Opgeheven"! Cornells Jacobus Johannes Noi terdam» - i 1 1 *i EERSTE KAMER Grondwetsherziening Aan de orde is het wetsvoorstel tot het in overweging nemen van voorstellen tot ver andering in de Grondwet. De heer Van Lanschot (r.k.) consta teert. dat de thermometer der publieke be langstelling voor deze Grondwetsherziening beneden vriespunt blijft. Spr. wijst op de belangrijke materie der delegatie van wetgevende macht. Ze is eei noodzakelijk kwaad, dat in de tegenwoor dige structuur nog wel tientallen jaren be houden zal blijven. De heer Anema (ar.) acht geen breéde opzet van het debat over deze ontwerpen gewenscht Van de aanvang af heeft het de bedoeling gelegen, zich te bepalen tot eenige concrete kwesties, waarvoor ve dering in de Grondwet wenechelijk was,nl. betreffende vrijheid van drukpers, de maat schappelijke ordening en de revolutionaire volksvertegenwoordigers. Daaraan werden dan nog eenige andere onderwerpen toege voegd. De Grondwet moet geen registratie zijn van uitgevochten kwesties, doch een rechts regeling van bindende rechtsbeginselen. Voor een ingrij pende verandering der Grondwet ware het thans geenszins de tijd. Mot de verschillende voorgaande Grond wetswijzigingen was dit naar spr. uiteen zet, anders. De tegenwoordige herziening zou ziin aan te duiden als een „psycholo gische" herziening. In de bijkomstige punten had voorzien kunnen worden op andere wijze. Haar stempel krijgt deze herziening alleen door de zooeven genoemde drie punten. De staatkundige inhou/d van de ontwer pen bevredigt niet- Maar we hebben hier te oordeelen niet als juristen doch als ver tegenwoordigers van het Ncderlandsche volk. Aan in het volk levende verlangens worde zooveel mogelijk tegemoet gekomen. Dat wordt in deze Grondwetsherziening ge daan. Daarom heeft Öe Regeering met deze her ziening een goede en wijze daad gedaan, waaraan spr. en zijn fractie gaarne zijn stem zullen geven. De heer Werker (v.d.) constateert, dat deze Grondwetsherziening geen groote bc> roering heeft verwekt. Verkeer Nederland—Frankrijk Volgens mededeeling van- den Franschen consul-generaal, heeft de Fransche regee ring, teneinde het toeristisch verkeer tus- schen Holland en Frankrijk ter gelegenheid van de tentoonstelling 1937 te Parijs, te ver gemakkelijken, besloten dat instede van een paspoort, de reizigers ook voorzien mogen van een door de Nederlandsche overheid uitgegeven nationaliteitsbewijs. Dientengevolge: dienen alleen-reizen de toeristen voorzien te zijn van een geldig paspoort, of van een geldig „bewijs van Nederlanderschap". Toeristen, welke in groepsverband e i z e n mogen volstaan met een zgn. col lectief paspoort, voorzien van een visum van het Fransehe consulaat, terwijl elk dier in groepsverband reizende toeristen voorzien moeten zijn van onverschillig welk iden titeitsbewijs, mits voorzien van een foto. Echter dient de laatstgenoemde categorie van reizigers er op attent te worden, dat de .g. „Carte de legitimation", welke recht geeft op verschillende reducties en facilitei ten, niet als een voornoemd identiteitsbewijs kan gelden. De schoolkwestie te Waddinxveen De afdeeling geschillen van bestuur van den Raad van State heeft heden behandeld een beroep van het bestuur der Vereen, tot stichting en instandhouding van Ned. Herv. Chr. scholen te Waddinxveen, tegen het be sluit van Ged. Staten van Zuid Holland tot ongegrond verklaring van zijn beroep tegen het besluit varn den raad der gemeente Waddinxveen, houdende weigering van de overeenkomstig art 72 der L. O.-wet 1920 gevraagde medewerking voor de stichting van een bijzondere school voor gewoon 1. o. aldaar. Het schoolbestuur had aangevoerd. dat zijn bezwaar betreft den voor Ged. Staten uitgesproken twijfel aan de rechtsgeldigheid van de verklaring dat de onderwerpelijke vereeniging voor de nieuw te stichten school is aangesloten bij de door de Ver. voor Chr. Volksonderwijs ingestelde commissie van beroep. Volgens de ten tijde van 'de indiening der aanvrage geldende 6tatuten moest de ver eeniging zijn en blijven aangesloten bij de commissie van beroep, ingesteld door den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Volgens het bestuur echter zijn Ged. Staten niet bevoegd te treden in een beoordeeling, bij welke groep van bijzondere scholen aan sluiting moet geschieden. Het standpunt van het Schoolbestuur is nader toegilcht door den heer J. C. Ligt- voet. Hij zette o.a. uiteen, dat hier geen falcificatie begaan is en dat de in de verkla ring genoemde vereeniging dezelfde is als de aanvragende, al is er eenig verschil met den naam, in de statuten genoemd. Wat de aan sluitingskwestie betreft, zeide pleiter, dat de Schoolraad voor Scholen met den Bijbel aan sluiting weigerde. De statuten zijn toen ge wijzigd, waarop aansluiting plaats had bij de Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs. Deze statutenwijziging is goedgekeurd. Mr. Th. G. Donner, directeur van het Centraal Advies Bureau te 's-Gravenhage, pleitte namens het gemeentebestuur. Het gaat z.i. alleen hierom of bij de overgelegde verklaringen twijfel kon opkomen omtrent den naam der aanvragende vereeniging. DU kon zeer goed, naar pleiter meent, zoodat hij de beslissing van Ged. Staten juist acht. Ds. Vroegindewey, voorzitter van het schoolbestuur heeft ten slotte nog opge merkt, dat bij B. en W. niet de minste twij fel kon bestaan omtrent de aanvragende vereeniging. De gemeente heeft echter alles gedaan om de betreffend® school tegen te houden. Mr. Donner ontkende nog, <3at van een minder faire tegenwerking van het. gemeen tebestuur sprake zou zijn. Het gemeentebe stuur wenscht echter deconcentratie tegen te gaan en doet dat met geoorloofde mid delen. De beslissing van de kroon volgt later. De landsmiddelen van Ned. Indië BATAVIA, 7 April (Aneta-A.N.P.) De landsmiddelen van Ned. Indië hebben in Febr. 1937 opgebracht f 33.000.000; over Jan. en Febr. van dit jaar tezamen f 64.600.000. Over de overeehkomstige periode in 1936 bedroegen deze cijfers resp. f 25.900.000 en f 57.700.000. ROTTERD. HYPOTHEEK. BANK VOOR NEDERLAND In 1936 geen nieuwe leeningen gesloten Winstsaldo 173.553. (v.j. f 211.347.—) Aan het j'aarverslag over 1936 (het 72e) van de N.V. Rotterdamsche Hypotreekbank voor Nederland ontleenen wij de volgende bijzonderheden: De moeilijkheden in het hypotheekbaiik- bedrijf zijn nog geenszins achter den rug maar toch valt een kentering ten goede waar te nemen. Zoo is in 1936 een vrijwel volledig herstel eer pandbriefkoersen inge treden, al heeft dit herstel zich t.a.v. de pandbrieven onzer instelling betrekkelijk langzaam voltrokken, omdat wij gemeend hebben geen gelden voor koerssteun te mo gen besteden. Ook op de markt van de on roerende goederen is hier en daar eenige beweging gekomen niet het minst met be trekking tot landelijk eigendom. Wij zijn voortgegaan onze debiteuren waar noodig, zooveel mogelijk tegemoet te komen en al leen dan te executeeren, wanneer alle an dere middelen om tot een oplossing te ge raken uitgeput waren. Den laatsten tijd is verbetering te bespeuren in de betalingen. liet sluiten van hypotheken hebben wij in 1936 geheel achterwege gelaten. Gelet op de omstandigheden is de ver kregen winst zeer zeker niet onbevredigend. Toch meenen wij. dat een voorzichtig beleid vordert ook ditmaal geen dividend uit te keeren en de winst te gebruiken tot verster king van het bedrijf. Het saldo der leeningen bedroeg 31 Dec. 1935 f 76.039.772. In 1936 werd ter leen ver strekt nihil en afgelost f 3.194.813. zoodat het hypotheeksaldo op „31 Dec. 1936 bedroeg f 72.844.949. De gem. rente der uitstaande hypotheken bearoeg 31 Dec. j.l. 5.119 pet. (v.j. 5.129), die der pandbrieven 4.509 (4.516). De rentemarge ten gunste der bank bedroeg 0.610 pet. (0.613) Wij waren 44 42) maal genoodzaakt tot verkoop krachtens onherroepelijke volmacht Daarbij werd verlies geleden tot een totaal bedrag van f 24.734 op óe hoofdsom. Ook kwamen wij eenige malen op de rente tekort of namen wij de veilingkosten geheel of gedeeltelijk voor onze rekening, een en ander tot een gezamenlijk bedrag van f 42.754.89. Beide bedragen boekten wij in het debet der Bedrijfs-reserve. In 28 (25) gevallen hebben wij het raad zaam geoordeeld onderpanden in te koopen tot een gezamenlijk bedrag van f 582.127.15 (418.390). In 5 (1) gevallen werden ter voorkoming vam onkosten, onderpanden ondershands overgenomen tot een bedrag van f 255.490 (34.850). De aankoop geschiedde voor f 3550 beneden onze vordering, welk verlies even eens in het debet der bedrijfsreserve werd In 1936 werden verkocht 3 van de in dat jaar ingekochte gebouwde eigendommen en 6 der voor 1936 ingekochte onroerende goe deren. Een en ander geschiedde resp. voor f 11.260 beneden de aankoop en f 4400 onder de balanswaarde, welk nadeelig verschil in het debet der bedrijfsreserve werd geboekt. Het totaal der in omloop zijnde niet uit gelote pandbrieven bedroeg 31 Dec. jl. I 72.224.900 (74.066.700). D£ nettowinst bedraagt, na afschrijving van f 8000 op kantoorpanden en f 217.693 op onroerende goederen f 173.553 (v.j. f 211.347). Voorgesteld wordt f 86.699 over te boeken naar de bedrijfsreserve en f 60.000 naar de buitengewone reserve, waarop f 26.S53 over gaat op nieuwe rekening. De gewone reserve blijft onveranderd op f 1.403.236» Begrafenis CH. MasKens H.M. de Koningin zal zich bij de plechtige uitvaartdienst van den overleden Belgischen gezant doen vertegenwoordigen door haar grootofficier R. A. baron van Hardenbroek van Hardenbroek en haar adjudant, majoor IL J. Phaff. Ds. B. Zoete overleden Bekende figuur In Overijssel Te Utrecht is op 71-jarigen leeftijd overleden Ds. B. Zoete, destijds een zeer vooraanstaande predikant van de NetL Herv. Kerk in de provincie Overijssel. Ds. Zoete werd 8 November 1865 te Har- lingen geboren, studeerde aan de gemeente lijke Universiteit, te Amsterdam, werd in 1890 candiidaat in> Zeeland, om 12 April 1891 het predikambt te Grijpskerke te aanvaar den. Daarna diende hij de gemeenten van Augustinusga en Lopik en tenslotte van 20 Septemlber 1903 tot zijn emeritaat (17 Oct. 1932) de gemeente van Avereesit. In Overijssel was hij, gelijk al gezegd, een bekende figuur. Hij was Scriba-questor vau het classicaal bestuur van Zwolle en den ring Hasselt; kerkvisitafor voor Overijssel, alsmede bestuurslid van diverse organisaties op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Tai van jaren was hij godsdienst!"ecraar aan het Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens „Veid- aicht" te Avereest. Na zijn emeritaat te hebben ontvangen ves tigde Ds. Zoete zich te Utrecht. Maandag a.s. om 1 uur zal het stoffelijk overschot te Avereest ter aarde worden besteld. J. S. van Haselen t SINGAPORE, 7 April (Aneta-A.N.P.) Gelijk reeds werd gemeld, is de heer J. S. van Ha selen van de K.L.M., oie 'per s.s. „Kedah" op weg was van Penang naar Singapore, in het zicht van laatstgenoemde plaats over leden. De heer Van Haselen is aan de cho lera bezweken. Als gevolg hiervan zijn de Europeesche passagiers van de „Kedah" ingeënt, terwijl de dekpassagiers in quarantaine zijn gesteld. Ook de inspecteur van de lijn. de heer II. Haas, bevindt zich in quarantaine. Schip tot zinken gebracht MADRID, 7 April De gouverneur van Santander heeft aan journalisten medege deeld, dat de opstandelingenkruiser „Almi- rante Cervera" het schip Andrea, varende onder de vlag van Panama, tot zinken heeft gebracht. Het schip was uit Santander ver trokken om een lading erls voor Cardiff te gaan innemen. Op het oogenblik van de aanval iheersclite een dikke mist. Omtrent het lot van de be manning is niets bekend. KERKNIEUWS AFSCHEID, BEVESTIGING, INTREDE OmmenSchiedam Ds. W. de Graaf te Ommen is voorne mens van de Geref. Kerk aldaar afscheid te nemen op Zondag 23 Mei, wegens vertrek naar Schiedam. Daar zal de bevestiging plaats hebben op Zondag 30 Mei in de Oosterkerk, door Ds. J. v. d. M e u 1 e n van Schiedam. De intrede is bepaald op Donderdagavond 3 Juni in de Julianakerk. NED. HERV. KERK Beroepen: te Oude Tonge, T. v. d. Hee te Polsbroek. Te Tienhoven, cand. H. B. Spijkstra te Woudsend. HANDEL ROTTERDAM. 6 APRIL Rott Ver. voor den Termönhandal In Granen (Medegedeeld door A. Makkreel, Makelaar). MA IS. Op termijn. Noteering per 2000 kg. Vroegk. Slotk. Vor. slo Mei 115% 114% L 115% Juli 115t 114% 115— September 115% 115% L 116% November 117— 116% 116% Omzet 122 contracten van 50.000 kg. T AR WEI. Op termijn. Not. per 100 kg. Mei 9.90 9.95 9.90 Omzet 69 contracten van 100.000 kg. ROTTERDAM 7 APRIL Vroegkoersen van heden; MAIS: Mei 114; Juli 113%; September 114%; November 115% TARWE: Mei 9.87%; Juli 9.90; September 9 20 November 9.,15 KATOEN. (Ver. v. d. Katoenhandel. Amerlk. Loco middling Universal standard 28 m.m staple^f 0.34^(vor. not. fO.34%) per kg nolnaal fO.24% (vor. not. f0 24%); Fine Ben gal nom .f 0.23 (v. tv. 10.22%); Fine Oomrali nom. f 0.25% (v. tv fO.25%) alles per kg. A/IARKTEN AMSTEHDAM, 7 April. Vee. Aanvoeren prijzen: 221 vette kalveren: ie kw 6066 ct; kw 46—58 ct; 3e kw 38—44 ct per kg lever gewicht; 189 nuchtere kalveren f 5—8.50 p sti 223 varkens: vleeschvarkens (90-110 kg) 57- 58 ct; Idem zwaardere 5657 ct; vette varkens 5556 ct per kg slachtgewlcht. Vette kalveren: behoorlijke aanvoer, ei kwaliteit vlugge handel, hoogere prijzen, an soorten, vooral de derde kwaliteit handel sle pend en lagere prijzen. Nuchtere kalveren wone aanvoer, handel vlug en prijshoudend. Varkens: kort9 aanvoer, handel traag en stante prijzen AMSTEHDAM, 7 April. Aardappelmarkt Do aardapelprtjzen waren heden onveranderd. Aan gevoerd werden 125.000 kg. KOUDEKERK, 6 April. (Eierenveiling Kou dekerk-Rijndijk) Aangevoerd 6025 stuks eieren Prijzen: Kipeieren 2.603.20, eendeneieren 2.40—2.80 per 100 stuks. Boter 0.56—0.61, kaas 0.150.20, per pond; konijnen 0.201, p.' stuk. UTRECHT, 6 April. Eieren wit 2.903.15, 2.90—3.15, bruin 3.07—3.15 per 100 stuk: UTRECHT, 7 April. (Nucht kalveren.) Aan voer 780 stuks. Prijzen: 68.50 per stuk. Hani^l vlug. WOERDEN, 7 April. Kaas. Aanvoer 48 par tijen PrijzeD: le kw met rjjksmerk f2021; 2e kw f 1819 per 50 kg. 'Handel traag xROENTEN- EN FRUITVEILINGEN DELFT, 6 April. (Groentenveiltng). Salade le soort 5.70—7.10, 2e srt 3.204.70 per 100 stuks; Stoofsla 17—22, Andijvie 8.30—12 20 per 100 kg; Radijs 3.10—4.50 per 100 bos Spinazie f 10.20—12.60, Postelein 24—27 per 100 kg. LOOSDUINEN, 6 April. (Coop. Groentenvel- Hng). Bloemkool le srt 15, Idem 2e srt 7.90 Eieren 3.50—3.60 pgr 100 stuks. Prei 3.30 —4.40 per 100 kg. Spinazie 28—42 ct per 4 kg- Salade le srt 4.706.60 idem 2e srt 2.10— 4.60 per 100 krop; Peen le srt 33, idem 2«- srt 19, Radijs 3.80—4.50, Raapstelen o.89 —1.40, Rabarber 12.60—13.30. Selderij 0.Ï9- 1.20. Peterselie per 100 bos, Sto >f3la 57i ct per 6 kg; boerenkool 1216 per 7 Kg. 3LOE MEN VEILINGEN WESTLAXD 6 April. (Centr. Westl. Bloemen veiling te Honselersdjjk). Hortensia 0.501.50, azalea 45—1, Heksen 21—33, cineraria 21—31, calla 1725, silverstry 713, calseviaria 1518 geraniums 7—13, alee 2S—31, Clivia 4660 per pet; violen 21—37, madelieven 17—24, elf veria 23—32, prim, vera 35—41, prim, w 851 per bak; anjers 4.2o6.50 per 100; Cop- VISSCHERIJ Maai r Us Over eerste k' SeugvlsscherJJ: Over Maart M 3.141 14.048 Over eer-te kwartaal 6.595 33.371 >rüfnetvlsschorU: Over Maart 19.585 Over eerste kwartaal 36.056 62.826 ROTTERDAM, 7 April. Heden kwamen hier in de vlschmarkt 9 motorkustvaar-tuigen en erden van IJmulden, Den Helder. Spakenburg, Monnikendam en elders 260 manden en kisten 300 kistjes versche en harde bokking, gestoomde makreel en spiering aan- Bif38—42; middel f3610; kleine f2632; groote tarbot f3040: middel f22— 33; kleine f 1018; griet f 1224; midd»l schol f 121Gkleine 16—11; puf 3—4; kabel jauw f8—11; leng f710; (middel schelvlsch f8 —12: kleine f 4—6; hanen f2—2.50; koolviscu f 1.50—2; groote gullen f6—9; kleine f 7; v» g 70—90 ct...; bolk f 2—2.5b; kist; versche bokking f).90 25; spil 1; harde 0.801; gest. makreel .4050 alles per kistje SPAKENBURG, 5 Apfil. Aangevoerd 950 kg. koolvisch 4—6 ct; 1025 kg schol 4—6 ct; 850 leg. braad 10—12 ct. 700 kg. schelvlsch 12—30 c 885 kg. gul 14—18 ct 230 kg. wolf 16—20 ct 240 kg. griet 26—38 ot, 160 kg. tongschar 26 kg. tarbot 60—66 ct 35 kg. tong iangevoerd: 140 —28 1 per kg. Uit het IJsselmeer werd pond aplerlng^ 3 ct 45 p. lünaal 3234 Verder werd nog aangevoerd 360 kistjes bokking 7085 ct per k.. 30 k. makreel 70 c per kist IJMUIDEN, 7 April. Heden kwamen aan den afslag 2 motortrawlers, 8 atoomtrawlers en loggers. awlers besomden: RO 46 1970, YM 131 950, TM 64 990. YM 19 2590. YM 54 f 1790, YM 111 920, YM 491 1650, YM 97 1040. De motorloggers besomden: KW 86 670. KW 42 490. KW 29 520. Tengevolge van de schrale vangsten en lage ijzen der laatste dagen zijn een 8-tal traw lers opgelegd. Indien de besommingen niet poedlg beter worden Is te verwachten. dat ïog meer trawlers worden opgelegd. De priizen waren heden als volgt: Tarbot 0.570.44. tong 1.05—0.65. heilbot 0 83—0 64, per kg.; koolvisch ƒ0.40—0.0.9. leng i.25—0.80 vleet 2.131.25, per stuk; rog 21 per 20 stuks; griet ƒ.2910, groote schol 18. midden schol 23—14. zetschol 30—17.50. klelno schol ƒ20 —1.70. bot 8—0.90, schar 8—1. tongschar ƒ32—19. poontjes 5.70—1.60. groote schelvlsch ƒ18.5010. gr. mldd. schelvlsch 17.5012 50, ld. mldd. schelvlsch 16.50—10.50. kleine schel- lsch ƒ11— 4.90. gullen 10—4.S0, Wijting 4.80— -1.70, koolvisch ƒ2.70, per 50 kg.; kabeljauw 4712, per 125 kg* Scheepswerven DELFZIJL (Holland) Bouwers van Groninger Coasters vol gens „Het verlaagde dubbele bodem Svsteem-Niestern" (Nederlands en Buitenlands Octrooi) Vraagt Inlichtingen en uitvoerige omschrijving W. VAN ORIEL'S Stoomboot- en Transportondernemingen N.V. R'dam klaas ka ile 127 Telefoon 21DS3 (S HJueo) REEDERS CARGADOORS TRANSPORTONDERNEMERS Oageltlksche sleepdienst naar den Rtfn er. het Llmhurgacbe Koiendlstrlct vice versa Bevrachtingen «ij Binnen- en Buitenland N.V. PEKELDER MACHINEFABRIEK OUDE PEKELA TELEFOON *31 GROFSMEEDWERK SPECIAAL: SCHBOEFSTEVENS - BOEBRAMEN EV EN WICHTSROEREN - DAVITS IN IEDERE GEWENSCHTE UITVOERING MET ELK VERLANGD CERTIFICAAT zeevaartschool „ABEL TASMAN" delfzijl Opleiding stuurmansleerling AS en BS (hoogste diploma) Volledig toezicht op de l.l. Scheepsinternaat Kostg. f 480.- Inlichtingen bij den directeur N.V. Machinefabriek H.J.Koopman DORDRECHT Tel. 5041 en 5042 Scheepswerf - Machinefabriek - Ketelmakerij Nieuwbouw en reperatie-inriebting voor Zee- en Binnenvaart Liecntlehoudster van de Kort Straalbulsvoortstuwing SCHEEPVAART fRANSATLANTISCHE LIJNEN LOCH GOIL v R'dam n Vancouver, 6 te Crlat. ROTTERDAM vacantlerels) arr. 6 (na) van Oe rondreis om Zuid-Amerika te New-York, ver trekt 10 Apr. n Rotterdam ItOTTICRDAMSCHH LLOYD KEDOE (uitr) p 7 (10 v.m) Point de Galle KOTA NOPAN (uitr) p 7 (12 u 'smldd) Point de Galle SITOEBONDO (thuisr.) p 6 Point de Galle BUITENZORG (thuisr.) 6 (3 nm) te Londen INDRAPOERA (uitr.) 6 (4 nm) v Pt Said KERTOSONO (uitr.) 6 (2 nm) v Port Said KOTA TJANDI (thuisr.) p 6 (11 vm) Finisterr© STOOMVAART-MIJ „NEDERLAND* CHR. HUYGENS (thuisr.) 6 (nm) v Genua JOH v. OLDEBARNEVELT vertr 7 v Batavia n Amsterdam MARN1X v. ST. ALDEGONDE vertr 7 (nm) y Amsterdam nr Batavia ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN ALDABI (thuisr) 6 v Santos ALPHACCA (thuisr) 6 v St Vincent ALCHIBA 7 (vm) v R"dani te Hamburg vertr. 13 April n R'dam HALCYON LIJN STAD AMSTERDAM 6 v Benlsaf n R'dam STAD ARNHEM wordt 9 (vm) v Pepel te Rott/ Vlaardingen verwacht STAD VLAARDINGEN 7 (n m) v Narvik te Rotterdam FLENSBURG 7 v Narvik te Vlaardingen COTTICA v West-Indlï n A.dam 6 (4 n.m) van Plymouth naar Havre HELDER v Chill n A'dam, 6 v Liverpool n Ant Lydd ORION 6 v Tstanboul nr Malta v.e VAN RENSSELAER 5 v Curacao n'] SATURNUS C v Volo n Piraeus STELLA 6 v ïstanboul n Bourgaa HEBE 6 v Kopenhagen te Gdynia BEN'VORLICH 6 v Japan te Rotterdam EURYLOCHUS R'dam n Japan 5 v Pt Sudan Singapore GEMENGDE BERICHTEN SLEEPBEDRIJF Rotterdam. 6 April. De zee3leepboot NOORD ZEE mat twee bakken op sleeptouw, kwam gisteren van Rotterdam te Southampton aan De slbt OOSTZEE van Brixham naar Leixoes met twee barges op sleeptouw, was 5 April (12.57 nm.) 240 mlil ZW v van Lands End De slbt. LAUWERZEE vertrok 6 v Hamburg n met de tanklichter Neerlandia. WATERSTANDEN RIVIEREN Heden Vorig RelnfeMen 2.69 2.65 Brelanch J.W) 1.81 Kehl 8.10 3.C5 Mnxaa Heden Vorig Keulen 39 09 39.19 J.W) i.ki Loblth 19.20 19.24 8.10 3,05 Nijmegen 9.70 9 8i 4.68 4.73 Nt Andrtee 4.36 4.i7 3.89 3.88 Arnhem 9.64 9.7 2.15 2.08 Vreeswijk w 1.29 0/0 1.59 1.60 Westervoort 10.21 10.29 Deventer 4.05 4.92 0.26 0.3 4°.45 42.50 12.34 12.51 11.90 12.19 Man helm Lohr Malnz Hingen Caub 2.87 2.88 Kampen Coblens 2.98 3.04 Maastricht Trier 1.23 1.35 Belfeld Kenlen 3.15 3.18 Venlo DnseJdorf 2.57 2.63 Graveslols Ruhrort 1.98 2.04 Lltb 1.93 2.07 Wesel 1.95 2.05 Emmerik 3.10 3.26 •UNNENLANDSCHF WATERSTANDEN 7 APRIL Waterdiepte op den Beneden-Rün. Lek en Geldersche lJsel overal meer den 2.70 M. HOOGWATER NED. ZEEHAVENS 8 APRIL Delfzijl 8.58 21/9 Melievoetsu 0.41 13.0.3 Terschelling Ml 1K?« Willemstad 1.34 14.13 Harlingen 5.50 19 2 1 bruuwersb. ]2.iö Den Helder 4.50 16.50 Zlerikzee 0.10 12*48 IJmulden 0.51 ]3.u Wemeldlng» 0.38 I3il0 H. v. Holl. 0.12 12.25 Vilsslngen 11.82 23.47 SchevenlngenO.22 )2.35 Ternenzen 12.03 Rotterdam 1.49 14.34 HanBweert C.CO 12.40

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 7