LAATSTE NIEUWS FIRMA F, VAN LANSCHOT fscomws WOENSDAG 3 FEBRUARI 1937 TWEEDE BLAD PAG. 7 De onbowoonbaarverklaring Een punt van uitvoerige bespreking was de onbewoonbaarverklaring van een 26-tal woningen Namens de Chr. Hist, en Antirev. fracties voerde de heer J. P. Segers het woord. De heer Segers zeide, dat genoemde raads leden de woningen bezocht hadden en van hun bezoek een rapport hadden opgesteld. Dit rapport werd geheel voorgelezen. Daarin werd verklaard, dat het voorstel zeer in grijpend is te noemen. Het beteekent kapi taalvernietiging voor de betrokken eigena ren, die niets anders overhouden dan een klein stukje bouwgrond. Hij ging nu verder na hoe de toestand der huizen werkelijk is. De meening der heeren is deze. dat ver scheidene dezer voorgestelde woningen nog niet onbewoonbaar behoeven te worden ver klaard als de huiseigenaren verschillende verbeteringen aanbrengen. Hij besprak de huizen stuk voor stuk en betoogde, dat het grootste gedeelte nog goed op te knappen is. De heer A. H. Schrama wilde uit een an der vaatje tappen en bracht een woord van dank aan B. en W. Hij wilde het geheele voorstel aannemen en voorkomen dat er soheeve gezichten komen. De heer Kingma vroeg of er later nog beroep mogelijk is. De Voorzitter zegt, dat betrokkenen zich eventueel beroepen kunnen op Ged. Staten, die dan op hun beurt weer deskundigen een oordeel laten uitspreken. De heer Boot zeide dat het voorstel hem in eerste instantie vreeselijk overdreven voorkwam, doch bij onderzoek was 80 pet der woningen hem erg tegengevallen. Er zijn er echter die verbeterd kunnen wor den. De heer Knetsch sloot zich bij het rap port van den gem. opzichter en den inspec teur aan. Er is reeds lang genoeg gelegen heid geweest om de huizen op te knappen, doc-h men deed dit niet. De heer Tihboel betoogde, dat onbewoon baarverklaring schade beteekent voor de betrokken eigenaars en geeft onaangenaam heden voor de bewoners, die feitelijk bijna algemeen getuigen: we blijven liever hier, zelfs graag hier wonen. Hij vraagt voorts, wat er nu eigenlijk gebeurt als de woningen worden afgekeurd. Kan de eigenaar een vergoeding krijgen of houdt hij alleen maar den grond over? Met eenige cijfers toonde spr. aan, dat het toch wel wat erg is dat deze bedragen zoo maar worden wegge gooid. Spr. was van meening, dat er heel wat verbeterd kan worden. Hij wilde met de huiseigenaren gaan onderhandelen. De Voorzitter zeide dat B. en W. goed begrijpen, dat. de voorstellen ingrijpend zijn. Er is echter door bevoegden geoordeeld. De zaak aanhouden heeft geen zin. Volgens het rapport van den inspecteur zijn de huizen zoo, dat ze niet meer verbeterd kunnen worden. Hij kan niet met het oordeel van leeken meegaan. De heeren Segers en Tibboei beweren wel eenigszins tot oordeelen bevoegd te zijn. Als er ten slotte beroep is, wil de heer Tibboei één lijn trekken en alle woningen afkeuren. Weth. Warmerdam heeft waardeering voor den arbeid der raadsleden. Het algemeen belang moet hier echter boven het particu lier belang gaan. Men kan gerust het rap port aanvaarden. Laat men dan in beroep gaan; dan krijgt men een geheel onpartijdig oordeel door deskundigen van Ged. Staten. De zorg voor de volksgezondheid moet in deze zwaar wegen. Het voorstel in stemming gebracht werd aangenomen met aanteekening van de hee ren Segers, Tibboei. Boot en Kingma .Hat zij enkele huizen die zij genoemd hebben willen latten verbeteren. De schoolgeldregelina Vervolgens werd in behandeling genomen de nieuwe verordening op de heffing van schoolgelden. De heer Kingma was eerste spreker en gaf in een uitvoerig 'betoog, dat gedocumen teerd was door vele cijfers en gevolgtrek kingen, zijn meening over de schoolgeldre geling te kennen. Hij noemde het school geld aan den lagen kant en wees er op dat de artikelen 5 en 7 een belangrijke re ductie inhouden voor de groote gezinnen, hetgeen niet noodig is, gezien de progressie, die er reeds bij de Inkomsten- en personeele belasting wordt toegepast Hij merkte op. dat de ouders verantwoordelijk beliooren te blijven voor hun kinderen. De heer Romeijn was dankbaar voor het feit, dat hier aan de groote gezinnen ge dacht is. De heer Segers zeide, dat als do heer Kingma gelijk heeft, het bedrag op de be grooting niet gehaald wordt Hij wilde een commissie benoemen voor onderzoek. Nadat de heer De Haan, secretaris, de verordening nog eens had verdedigd, stelde de heer Kingma voor om de artikelen 5 en 1 te schrappen. Dit voorstel werd in stem ming gebracht De uitslag was. dat alle Prot. raadsleden vóór dit voorstel waren en de R. K. tegen. Aangezien de heer Onder- water niet aanwezig was, staakten alzoo de stemmen en werd deze zaak aangehouden tot de volgende vergadering. De gaslevering aan Sassenhelm Bij ingekomen stukken en mededeelingen deelde de Voorzitter mede, dat inzake de gaslevering aan Sassehheim een kink in de kabel gekomen was. doch dat de zaak ge lukkig spoedig in orde is gekomen. Dank werd gebracht aan de directie der Licht fabrieken te Leiden voor de betoonde wel willendheid. B. en W. namen een besluit zonder de gascommissie gehoord te hebben. De heer Lefeber zeide hier niet boos over te zijn, omdat B. en W. met den gasdirec- teur de zaak zoo uitstekend tot een oplos sing hebben gebracht De Oranjefeesten De Voorzitter kon niet nalaten in deze fitting zijn groote waardeering en erkente lijkheid uit te spreken over de wijze, waar op de feesen gevierd zijn ter gelegenheid van het Vorstelijk huwelijk. Na een woord van lof over het vele werk der straat- en buurtcomité's huldigde de voorzitter het Oranjecomité en met name den voorzitter. Dr. Marcus, voor de sympathieke wijze waar op all^s georganiseerd was. De heer Segers zwaaide eveneens de lof trompet over het werk van het werlc- fcomité, hetgeen een top-prestatie genoemd Diag worden. Daarbij heeft Dr. Marcus be wezen de rechte man op de rechte plaats te zijn. Het deed hem genoegen dat 85 pet. Van de gelden aan de Lissenaren is ten goede gekomen. Hij zou het betreuren, wan neer dit comité na de raadszitting (zoo hii hoorde) ont' onden zou worden en vroeg den burgemeester nis eere-voorzitter de ont binding te voorkomen. De heer Tibboei sloot zich hierbij aan en öprak de wensch uit dat de eenheid die er is blijven moge en dat het comité in Stand zal blijven. Hierna werd de rondvraag gehouden. ANNO 1799 's-Hertogenbosch Alle Bankzaken A.R. KIESVER. TE LISSERDIJK Jaarvergadering Onder leiding van den heer A. Verkuyl, hield de A.R. Kiesvereeniging te Lisserdijk de jaarvergadering. De voorz. sprak eon openingswoord, waarin hij memoreerde dat geen der leden door den dood wegge nomen was en voorts, dat met vrucht een poging was gedaan om een afdeciing te Hillegommerdijk te stichten. Uit de jaarverslagen van secr. en penn. bleek, dat de toestand der vereeniging be vredigend is te noemen, ook financieel, hetgeen gelukkig is met het oog op de a.s. verkiezingen. Echter is eenig meerder mede leven der leden wel gewenscht. Na de samenstelling der candidatenlijst werd tot bestuursverkiezing over gegaan. De heer G. Kroon werd herkozen, terwijl in de vacature-H. Scholte werd gekozen L. G. Faas. Besloten werd het blad „Nederland Waak zaam", op ruimer schaal te verspreiden. Met de busjes van het A.R. Propagandn- fonds wordt ijverig gewerkt met gunstig resultaat. Getracht zal worden voor de verkiezingen nog een spreker te laten optreden. Ter vergadering werden druk kaarten verkocht voor de Jubileum-Partijdag te Aalsmeer, waar o.a. ook Dr. Colijn zal spreken. GESLAAGD Gisteren slaagden voor de examens, in gesteld door de E.N.S.A.I.D. te 's-Graven- hage voor lingerie Mej. A. van Kampen en voor costumière Mej. M. Houben. Beide stadgenooten zijn leerlingen van Mej. M. H. van Hartevelt te Oegstgeèst. PREDIKBEURTEN Donderdag 4 Februari 1937 Geref. Gem. 7 uur Ds. Ligtenberg. Oud Geref. Gein. 7 uur Leesdienst. NOORDWIJK AAN ZEE KERKDIENST Woensdag 3 Febr. a.s., nam. 7.30 uur, Geref. Bond (zaal Julianaweg 28), de heer Paul van Benthuizen. OEGSTGEEST A R. PROP. CLUB. Op initiatief van de A.R. Kieisvereen. werd Maandagavond in de bovenzaal van dc Geref. Kerk een vergadering gehouden van de A.R. Prop. Club. De vergadering stond onder leiding van den tijdelijken voorz. den heer C. J. Woud stra, die op do gebruikelijke wijze opende. In zijn openingswoord deelde hij mede, dat de A.R. Kiesvereen. de Prop. Club weer nieuw leven in wilde blazen, omdat zij er van overtuigd is, dat de club voor de a.s. vei kiezingc-n onmisbaar is. Een bijzonder woord van welkom riep hij toe aan den heer J. W. van Frankenhuijzen uit den Haag die als spreker op zou treden met het onderwerp Ware en valsche Democratie. Na het behan delen van huish. zaken, waarbij aLs voorloo- pig bestuur werden benoemd: de heer C. J. Woudstra, voorz. de heer A. A. Luyendijk secr. en Mej. L. van Egmond nenningm.esse, werd de propaganda besproken, waarbij bleek dat de verspreiding van Nederland Waakzaam door geheel Oegstgeest naar wensch verloopt. Een commissie tot werving van leden voor de Prop.club werd benoemd. Nadat men eenige oogenblikken gepauzeerd had, verkreeg de heer Frankenhuizen .het woord, die aanving met de noodzakelijkheid aan te toonen van bestudeering van het vraag stuk der democratie. In het kort besprak hij de liberale en de socialistische. democratie die zich openbaarden als valsche democra tie die uiteindelijk moet uitloopen op volks of staatssouvereiniteit. Hiertegenover stelt hij de ware democratie, geworteld in de sou vereiniteit in eigen kring. Ook dit punt wordt uitvoerig door hem besproken, terwijl in de bespreking die volgde hieraan nog meer aandacht wordt besteed en ook andere vragen door den spreker worden beantwoord De heer Woudstra dankte aan het eind de heer Frankenhuyzen nogmaals, waarna deze de vergadering met gebed sloot. SASSENHEIM PREDIKBEURT Chr. Geref. Kerk. Donderdagavond 7-30 uur Ds. I. de Bruyne. GEREF. MANNENVEREENIGING De Geref. Mannenvereeniging „Uw Naam worde geheiligd" zal hedenavond haar 3de feestelijke jaarvergadering houden. Aan vang half acht. VOORHOUT WONINGBOUW VEREENIGING „HERMAN BOERHAVE" Overgegaan in handen der Gemeente Naar wij vernemen kan nu als officieel feit worden vermeld, dat de woningbouw vereniging „Herman Boerhave" is over gegaan in handen van het gemeentebestuur alhier. Hiermede is tevens het tijdstip aan gebroken, waarop de woninghuren aanmer kelijk naar beneden zullen gaan. Voor velen is dit ook de gelegenheid om zich een betere woning te verschaffen. Stonden in het begin des jaars nog een groot aan tal van deze woningen leeg, nu zijn deze voor het meerendeel bezet Voor f 3.80 (hier bij zijn de waterleidingkosten inbegrepen) is een zeer goede arbeiderswoning te ver krijgen. Tot administrateur van dit woning bedrijf is benoemd de eerste ambtenaar ter gemeentesecretarie alhier, de heer A. C. H. N. M. de Bekker, welke zijn zittingsuren houdt, op alle vóórmiddagen, behalve Zater- BROODPRIJS VERHOOGD In deze gemeente is de broodprijs voor alle soorten van brood met één cent ver hoogd. ZOETERWOUDE GEMEENTERAADSVERGADERING Maandagmorgen kwam de Raad bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester Wap. Alle leden waren aanwezig. Alvorens over te gaan tot de behandeling der agenda, sprak de voorzitter zijn traditin- neele nieuwjaarsrede uit, waarin hij o.n vees od het heuglijk feit van het huwelijk \an onze Prinses. Voorts wees hij op de be volkingscijfers van 4263 bij het begin en 4381 bij het einde van het jaar 1936. Dat het jaar 1936 niet gunstig was blijkt wel uit het feit dat slechts 6 bouwaanvragen werden gedaan. De algemeene toes and van land en tuinbouwbedrijven was niet verbeterd- Ziende od het jaar 1937, zei spr., dait van den Baad die arbeid zal worden gevraagd, om te kooien tot uitvoering van het z.g wegenpian. Met de beate wenschen voor ii» Raadsleden met de hunnen besloot hij de>^ openingsrede waarop het oudste Raadslid met eenige welgekozen woorden den burge meester dank bracht voor zijn goede wen schen en hoopte dat ook hij in het jaar 1937 weer in goede gezondheid zijn krachten aan de gemeente kan geven. Notulen en ingekomen stukken leverden geen stof op tot bespreking. De begrootingen 1936 en 1937 werden gewijzigd. De bcgrooung 1937 was van G. S. goedgekeurd terug ont vangen, zoodat de eerste belasting-verlaging een feit werd. De Straatbelasing op het ongebouwde eigendom zal niet worden ge heven. Gebruik makende van de gelegenheid be sloot de Raad om eenige geldleeningen te con verteeren en nieuwe leeningen aan t» gaan tegen lager percentage, 4 pet. Aan de schoolbesturen werd 50 pet. voor schot op de hun toekomende vergoeding ver leend, bedragende f 13,24 p -r leerling. In de vacature handwerkonderwij zeros hadden B. en W. voorloopig voorzien, zoodat de raad een belooning daarvoor van f 25.- per maand toestond. De oudercommissie kreeg haar subsidie van f 10 toegekend, waarna bij de subsidie aanvrage autobus onderneming verschillende tongen in bewe ging bracht De heer van Leeuwen zei, dat de overgelegde cijfers bezijden de waarheid waren, dan de ondernemer vervoert, meer personen uit de inkomsten blijkt. Om echter de Zuidbuurt van een autobusverbinding voorzien is hij voor liet verleenen van f 50 sub. overeenkomstig voorstel B. en W. Ook andere leden zouden niet gaarne zien dat deze verbinding verloren ging. Dc heer Meii- dam, zei, dat wanneer het waar is, dat de overgelegde cijfers bezijden de waarheid zijn. hij tegen het verleenen van de subsidie za' zijn. omdat hij niet wenscht te beslissen op overgelegde bescheiden die niet betrouwbaar ziin. Een klein rekensommetje uit die cijfers zegt hem, dat de ondernemer per week 5 personen vervoert vanuit de Zuidbuurt en voor deze 5 personen zou de gemeente dan f 50 sub. gaan geven. Dat lijkt hem toch aJ te gek. Vervoert hij meer personen, dan is het juist wat de heer v. Leeuwen opmerkte, n.l. dat die cijfers bezijden de waarheid ziju. De heer v. Leeuwen deelde het standpunt van den heer Meijdam, maar daarmede was z.i. de oplossing voor de Zuidbuurt niet ge vonden. Met 92 stemmen (tegen de Weth. Onder water en de heer Meijdam) kreeg de onder nemer f 50.(de heer Starren burg had be pleit voor f 100). De «verordening S'raten- belasting werd opnieuw vastgesteld alsmede de wijzigingen der verordening voor de la vering van drinkwater. De watermeters zul len op alle aansluitingen worden geplaatst, terwijl de meterhuur wordt afgeschaft. Hier na gang de raad over in geheime zitting voer het bespreken van de rtclames, waarna in openbare vergadering de beslissingen wer den genomen. In de vorige vergadering was aangehouden een voorstel tot het niet in stellen van het Burgerlijk armbestuur, waar omtrent een adres bij de raad was ingeko men. Na bespreking werd met 101 stem besloten op het adres afwijzend te beschik ken en niet over te gaan tot inste/llir/r daar van. Hierna kwam de belangrijke zaak ter sprake, «n.l. het rapport van wegencoin missie die een plan tot afdoende verbetering had ontworpen, loopend3 over een tijdvak van 4 jaren. Van verschillende zijde werd lof gebracht aan de commissie ,voor haar arbeid, critiek bleef achterwege. Nadat verschillende inlichtingen warm verstrekt, werd voor 1937 besloten de Dorp straat en de Noordbuurtsohe weg, conform hert plan te doen uitvoeren. Na gehouden rondvraag sloot de 'oorzitter de vergadering. Ingezonden Stukken (Bulten verantwoordelijkheid der Redactie) VOORSCHOTENSCHE VACANTIESCHOOL Werd reeds twee maal door mij hert onder werp „Wandelingen met schoolkinderen in Taoantietijd" in de pers besproken, nu wil ik iets mededeelen over de werking van de opgerichte „Voorschot ensche Vacantin- school". Het comité, dat deze school oprichtte, besloot, na overleg, de kinderen van de twee Chr. scholen, n.l. de Hervormde en de Gere formeerde, 5 achtereen volgende dagen per salonboot naar Katwijk aan Zee te vervoeren en hen daar naar hartelust te laten speleu en van de zee te doen genieten. Elke morgen lag om 8 uur de fraaie salon boot aan de Vliet bij Voorschoten gereed voor 250 kinderen met hun leidsters. De kinderen kwamen alleen of werden door hun ouders gebrachrt. Elke avond om pl.m. 6 uur kwa men ze terug en konden dan middageten ge bruiken. Een broodmaaltijd met een halve flesch melk was door elk kind medegenomen en diende onderweg als voedsel] Hoewel het weder niet medeviel hebben de kinderen en geleidsters, zoowel van de watertocht als van het strand veel genoten. De kosten voor elk kind waren slechts 75 cent voor de 5 dagen of 15 cent per dag. De kinderen die het niet betalen konden werden gratis meegenomen, omdat hiervoor busjes rondgingen, waaruit de kosten kon den worden bestreden. Het was te verwachten dat die uitgang zou inslaan. Het comité heeft vreugde ge bracht in de harten van kinderen en ouder*, terwijl ook de vele leidsters h-ehV 'n genoten. En dat er werkelijk genoten wnV bleek mij. boen zoowel kinderen als ouders mij per soonlijk of schriftelijk hebben gedankt voor het nemen van het initiatief. En die blijd schap was zoo spontaan, dat mij door de kinderen een mooi boek werd aangeboden Wanneer ik kinderen nu nog tegen kom. roepen zij: „Mijnheer" of ook „Meester, gaan wij dit jaar weer uit". Ik stel nu de vraag: Is op elke plaaAs niet zulk een vacantieschoöl op te richten? En ik zeg volmondig j a. Men kan zich geen dankbaarder werk denken. Heel de jeugd geniet. En wie denkt u dat op een kleine plaats het initiatief kan nemen? Ik zou zeggen, de predikant of de predikanten. Misschien vindt u het op het eerste gezicht vreemd en toch is het zoo. De predikant wil de liefde van zijn ge meente gaarne bezitten, want die te verlie zen is vreeselijk. Dikwijls zien de kinderen met een weinig vrees tot den predikant op. Komt hij hun bezoek doen dan blijven dc kinderen dikwijls een weinig op een af stand. Dit nu zou, wanneer de predikant het initiatief nam tot oprichting van zulk een vacantieschooil, en die 5 dagen mee uittrok, geheel verdwijnen. In die 5 dagen zouden de kinderen van hem gaan houden en de ouders zouden hem dankbaar zijn en hem met een blij oog ont vangen Hopende dat dit stukje er toe mag bijdra gen, dat veel Vacantiescholen opgericht wor den, verklaar ik mij gaarne bereid inflichtin- gen te verstrekken en van advies te dienen. P J. H. PIERON. .Voorschoten, 1 Februari 1937. MOORDAANSLAG IN TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN Gevolg van een veete Geen gevaar voor het slachtoffer Gisternacht heeft in 'een Tehnis voor Ouden van Dagen aan den Boschweg t« Schijndel de 65-jarlge H. van G. een aanslag gepleegd op F. van V. en dezen met verschillende messteken verwond. Van G., die in het tehuis werd verpleegd, had sedert eenigen tijd een geschil, vermoe delijk over c~"testament, met van V., die eveneens in genoemd tehuis was opgenomen Sedert de komst van een broer van van G.. werd de veete nog grooter, zoo zelfs, dat beide broers niet tegen van V. spraken. Den laatsten tiid echter is noch door de zusters, noch door de verpleegden een verscherping van het conflict waargenomen. Gisternacht circa half twee is H. van G. uit een eigen slaapkamertje op zijn kousen naar boven gegaan en de slaap zaal, waar negen oudjes sliepen, bin nengedrongen om zich op den aldaar slapenden van V. te wreken. Hij bracht hem met een groot zakmes verschil lende snijwonden toe aan hoofd, hals en handen. De zuster, die zooals altijd de wacht hield in het gesticht en eenige malen haar rondgang had volbracht, was op dat oogenblik juist in de zieken zaal, die op eenigen afstand van de slaapzaal is gelegen. Op het hulpgeroep van van V. werden de kamergenooten wakker, maar, niets ern stigs vermoedende, namen zij het hulpge roep aan vankelijk niet zoo zwaar op. Van V. verzette zich krachtig en daardoor werd verder onheil voorkomen, temeer, toen de anderen te hulp schoten, waarop de dader ijlings wegvluchtte. Toen de surveilleerende zuster haastig kwam toeloopen, was de da der reeds op zijn kamar terug. Direct wc—' geneeskundige hulp ingeroe- pc cn de politie gewaarschuwd. De toe stand van den gewonde werd bij onderzoek niet levensgevaarlijk geacht. De gemeentepolitie arresteerde van G., die op het politiebureau te Schijndel werd op gesloten. De broer van den verd-'-Me werd aan een streng ve*hoor onderworpen. De gebroeders van G. zijn afkomstig uit "T]thoorn. De toestand van het slachtoffer is bevredi gend. De Koningin te Zeil am See Een uitstapje in de omgeving H.M. de Koningin heeft zich gisteren met de aanwezige hofdames per auto begeven naar het terrein van de inter academiale wedstrijden, waar het ge volg is achtergebleven, om de wed strijden bij te wonen, terwijl H.M. een wandeltocht in zuidelijke richting heeft gemaakt De ramp van de „Jonge Jacobus' Deelneming van de Koningin H.M. de Koningin heeft telegrafisch de reederij van de „Jonge Jacobus", de fa. Wambersie en Zn., te Rotterdam zocht, haar deelneming te willen over brengen aan de nagelaten betrekkingen van de slachtoffers van de scheepsramp van de „Jonge Jacobus." Ir. De Kok vliegt naar Indië Vertrek van Ypenburg Hedenochtend om kwart over acht is Ir. J. E. F. de Kok, directeur-generaal van de Koninklijke met zijn eigen vliegtuig, verge zeld van den heer H. M. Schmidt Crans, chef-instructeur van de Nat. Luchtvaart- school van het vliegveld Ypenburg vertrok ken. De heer Kok is een ervaren sportvlieger. die al vele zakenreizen binnen en buiten Europa met zijn eigen machine heeft ge maakt. De thans aangevangen reis naar Ned. Indië onderneemt de heer De Kok niet al leen als zakenman, maar is ook bedoeld als een vacantie-vlucht Beleediging van een bevriend staatshoofd De rechtbank te Arnhem heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen den 36-ja- rigen opperman Th. L., den 63-jarigen bank werker E. .T. Br. en den 39-jarigen vertegen woordiger E. S.. die op 31 Augustus 400 k 50C ballonnetjes hadden opgelaten, waaraan een pamflei bevestigd was, dat beleedigond geacht moest worden voor het hoofd van een bevrienden Staat (in dit gewal Duitsch- land). Het lag in de bedoeling deze ballon netjes met den Westenwind Duitschland te laten indrijven. Th. L. werd veroordeeld tot een week gevangenisstraf en zijn beide handlangers werden vrijgesproken. BURGERLIJKE STAND HILLEGOM. Bevallen: M J v d Aart—v. d eep d CM RünbeekKokkelkoren z A P Doea—v d Zwan d A J Kardol—v d Beek z KATWIJK. Getrouwd: H y DutJn en O. tarnhoorn. Bevallen: P v d Plas—Jonker d C de 'reugdDu IJ venbode z J J Orr go! re—Vlie land z H van ruyn—van Rh«n z J v d Plas—v. d. Plas d L v d "leU—van Beelen z C JonkerVarkevlsaer z. Overleden: C J Bosman 60 j. J G Los *r. 46 t. C. v. d. Nagel, m. 66 J. Onze Handelsmissie naar Zuid-Amerika Vertrek op 18 Febr. a.s. De Nederlaandsche handelsmissie naar Zuid-Amerika, welke onder leiding van Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek staat, ver trekt 18 Februari uit Den Haag naar Parijs. Den dag daarop gaat de delegatie scheep to Cherbourg om met de Astorias van de Royal Mail naar Brazilië te reizen. In Enge land zal Ir. Verloop, directeur van Wilton- Fijenoord, die van de delegatie deel uit maakt, em reeds eerder naar Engeland zal zijn vertrokken, aan boord gaan. De aankomst te Rio de Janeiro is op 23 Maart vastgesteld en het vertrek naar Bue nos Aires op 26 Maart Tijdens het verblijf Argentinië zal de delegatie ook een be zoek aan Montevideo brengen. Van 1 April tot 8 Mei zal de delegatie in Chili verblijven. Den 8e Mei vertrekt zij van Valparaiso om door het Panamakanaal en via Cuba terug te keeren. De aankomst te Bordeaux is op 2 Juni vast gesteld. 3*/4' pet. leening gemeente Groningen Bij de gehouden Inschrijving op f 4.800.000 3*4 pet obligatie-leening 1937 der gemeente Groningen werd dusdanig van de conversie rechten rebruik gemaakt en een zoodanig bedrag vrij ingeschreven, dat op die vrije in schrijvingen tot een met f 30.000 niets en daarboven slechts een uiterst gering per centage kan worden toegewezen. Massavergiftiging na dansfeest Reeds twaalf dooden MANOKWARI, 3 Febr. (Aneta-A.N.P.) Na een dansfeest van Papoea's te Sagewin in de afdeeling Serong, waar schildpadden werden gegeten, heeft zich een massa-ver giftiging voorgedaan. Twaalf Papoea's zijn overleden, een is ernstig ziek, de overige deelnemers zijn waarschijnlijk buiten ge vaar. UIT DE A.R. PARTIJ Prov. Comité Gelderland Het Moderamen van het Provinciaal Comité van A.R. Kiesvereenigingen in Gel derland is onder voorzitterschap van den heer C. S m e e n k bijeen geweest ter be spreking van het aan de Kiesvereenigingen te geven advies. Uitvoerig werd de te voeren propaganda besproken. De Kiesvereenigingen zullen op gewekt worden zoo ruim mogelijk gebruik te maken van het door het P.C. beschik baar gestelde en nog beschikbaar te stellen propaganda-materiaal. Aan alle Kiesvereeni gingen zal een lijst worden toegezonden van personen, die zich voor het vervullen van een spreekbeurt beschikbaar hebben ge steld. Wat de candidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing betreft, meende het Mo deramen te moeten adviseerep, te handelen overeenkomstig 't advies van het C.C. Voor de lijstnummers 19 en 20 worden aanbevolen voor de Kamerkieskring Arnhem: de hee ren jhr J. Beelaerts van Blokland te Oosterbeek, A. Bakker te Oldebroek en voor de Kamerkieskring Nijmegen: de hee ren: J. R ij p s t r a te Zelhem en A. v d Graft te Ammerzoden. Het Moderamen wijst er de Kiesvereeni gingen nogmaals op, dat de uitslag van de stemming over de lijstnummers 3 t.m. 18 gezonden moeten worden aan het bureau van het Centraal Comité, terwijl men den uitslag van de stemming over de nummers 19 en 20 (voor de beide Kamerkieskring- centrales) dient te zenden aan den wnd. secretaris van het Provinciaal Comité, den heer Ad. W i e r s i n g a, Burg. Weertsstr. 25 te Arnhem. De vergadering van het Prov. Comité zal gehouden worden D.V. op Zaterdag 13 Maart AMSTERDAM BEVOLKINGSCIJFERS Blijkens het weekoverzicht van het Gemeen telijk Bureau van Statistiek telde de bevol king op 1 Januari 1937 7833.344 zielen. Het sterftecijfer in de week van 17 tot 23 Januari was nog hoog, hoewel het dalende Er werden n.l. 176 sterfgevallen aangegev waarvan aan influenza alleen 28. Er werden in deze week 209 kinderen geboren en 92 huwelijken gesloten. AANTALLEN WERKLOOZEN Op 1 Januari j.l. waren bij de Gemeente- Arbeidsbeurs ingeschreven 56674, w.o. 2976 vrouwen. Deze cijfers zijn lager dan een jaar geleden, toen resp. 57964 en 2871 personen stonden genoteerd. De daling komt vooral uit by de jongere werkloozen, van 14 tot 24 jaar, en is bij deze groep naar verhouding grooter dan bij de oudere groepen. HERZIENING ERFPACHTBEPALINGEN Bij den gemeenteraad is ingediend By den gemeenteraad is ingekomen een voordracht van B. en W. tot herziening van de bepalingen, waaronder gemeenteterreinen erfpacht kunnen worden uitgegeven EEN KOSTBAAR VERLIES Een dame uit de Apollolaan heeft by de politie medegedeeld, dat zy een kostbare oorbel van platina, gevat in een parel en bezet met diamantjes, vermist. De waarde van het verloren kleinood is f 1375. VESTIGING EN VERTREK In de laatste jaren heeft de trek over de gemeentelijke grenzen telkens weer de aan dacht getrokken. Het wisselend verloop dezer migratie, welke na een periode van belangrijke overschotten van gevestigden boven vertrokkenen in den laatsten tijd regel matig meer vertrek .dan vestiging bracht, heeft geleid tot de benoeming eener commis sie, die door den Wethouder voor de Statistiek, Mr. G. C. J. D. Kropman, geinstalleerd is. De Wethouder merkte daarby o.m. op, dat de samenstelling der Commissie het mogelyk maakt, het vraagstuk der migratie van ver schillende kanten te bezien, met name wat betreft haar omvang, richting, invloed op de werkloosheid in de gemeente, op de steun-1 verleening, op het verlies aan inkomens, enz. Op deze wijze zal een juister en vollediger inzicht in deze verhoudingen kunnen worden .MAATSCHAPPIJ GPGE/2ÏCHT1657 A lie JBanKzaVoxv A Ilelffe c teïïiaYew DE TUNNELCONTRACTEN GETEEKEND Zonder tegenspoed is de Rotterdamsche tunnel in 1941 gereed Rotterdam, 2 Februari Carillonklanken tuimelen uit den toren van het Stadhuis: ,,'k Heb u lief Rotterdam, met uw drukte en gev^oel"..., vroolijk klapperen de vlaggen in den wind en de zon kijkt bemoedigend boven alles uit... het is feest in het huis der ge- meente, want zoo juist zijn de contrac- I ten tusschen het gemeentebestuur en de aannemerscombinatie, welke het werk zal uitvoeren, geteekend. De timnel kan gebouwd worden! Eenvoudige plechtigheid De teekening der contracten was een een-» voudige plechtigheid. In de kamer van B. en W. namen tegen half twaalf aan de ovale tafel plaats: aan het hoofd de burgemeester, Mr. P, Droogleever Fortuyn, met aan zijn rechter-" hand de wethouder v-.oi den Technischen Dienst, de heer Joh. Brautigam, de wethou der voor de Financiën, de heer A. B. dc Zeeuw; de directeur var. den Gem. Techni schen Dienst Ir. W. G. Witteveen; de adj.- directeur van dien dienst, Ir. L. J. van Dun» né; de rechtskundige raadsman der gemeen te, Mr. J. Coert en aan de andere zijde de gemeente-secretaris, Mr. M. Smeding; wet houder J. B. J. Ratté en wethouder R. J Dijk, zoomede de administrateur van den Gem. Technischen Dienst, Mr. J. in 't Veld. Aan de andere zijde van de tafel schaar den zich de directies der aannemingsmaat schappijen, Ir. J. Groene veld de Kater, van de N.V. Ned. Aannemings-Mij .v.h. H. F. Boersma; 'Ir. G. From, van de N.V. Christiani en Nielsen's Gewapend Beton-Mij; J. F. A. Elich en J. J. Meurkens, namens de N.V, Intern. Gewapend Betonbouw en Ir. J. H. Telders en Ir. I. Blanke voort, namens de N.V. M. J. van Hattum's Havenwerken. Nadat allen gezeten waren nam de burge meester als eerste onderteekenaar, tevens de eenig gemachtigde namens de gemeente- de pen ter hand, waarmee de beslissende handteekeningen zouden worden gezet. Deze pen was een gouden vulpen, in 1935 door den Swan-importeur aan de gemeente geschonken voor het onderteekenen van be langrijke documenten. Het was de eerste maal, dat deze pen werd gebruikt. Met een forsche streek zette de burge« meester zijn handteekening, daarmede een moeizame periode van onderhandeling en overleg afsluitend. Alle directies der aan nemingsmaatschappijen teckcnden daarna afzonderlijk. De inhoud van het contract Na die korte plechtigheid hebben Mr. M. Smeding, de gemeente-secretaris en Ir. W, G. Witteveen, directeur van den Gem. Technischen Die net ons nog een korte toe lichting gegeven op den inhoud van het contract Het contract geldt voor een 8. M. —6 M. tunnel. De aannemingssom bedraagt 11.382.000 Het werk wordt volgens het oontract uit gevoerd door de N.V. Maastunnelbouw, van welke N.V. de stichtingsacte heden is ge passeerd. Deze N.V., welke een volgestopt kapitaal heeft vain 1.750.000, welk kapitaal in taot moet blijven, zoolang de N.V. nog eenige verplichting tegenover de gemeente heeft, zai alle verplichtingen op zich ne men. In het contract staat vermeld, dat de ah gemeene inrichting van den tunnel zaJ zijn gebaseerd op het 86 plan. Naar aanleiding van een telegram van 31 Januari j.l., waarbij de Regee ring goedkeuring geeft aan 't Raads besluit, zal in onderling overleg tus schen de aannemers en B. en W. als nog wijziging kunnen worden ge bracht in de indeeling en de hoofd afmetingen van het werk, waarbij uiteindedijk de keuze is aam B. en W. In dit geval zal de aannemingssom op billijke wijze worden gewijzigd. In het contract is ook een clausule opge nomen omtrent de aamsluitingscaissons, een variant, waardoor de aannemingssom zou worden gebracht op ƒ11.752.000, waarin begrepen 4 ton voor de bevestiging van een stalen afdichting. De uitvoering van het ontwerp zal ge schieden volgens de bepalingen van het bestek 840 (z.g. groote tunnelplan), die van een aantal details, de installatie betreffende, volgens het bestek 841 (kleine tuneetplan) verkregen dan tot dusverre het geval was en de resultaten zullen B. en W. by het nemen van maatregelen tot richtsnoer kunnen dienen De Commissie heeft haar arbeid direct aangevangen, om thans zoo spoedig mogelyk te komen tot uitvoering van dit onderzoek, dat over een periode van drie jaar zal loopen waarbij alle gegevens, die over de ruim 160.000 personen van 14 jaar en ouder, welke zich in deze jaren te Amsterdam vestigden, dan wel van hier vertrokken, bekend z\jn, zullen worden verwerkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1937 | | pagina 7