Jliruier CdhsrtK (ünuriutt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden 3n Omstreken W„ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 23S Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 cl. met Zondagsblad 7'/> ct Zondagsblad niet afzonderlijk verkrijgbaar No. 5432 Bureau: Breestriat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 VRIJDAG 22 MAART 1935 15e Jaargang a&bErtcntieprij?tn: Van I tot 5 regels V.17.'/i Elke regel meer 022'I» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Handelsadvertentiën per regel 0.17'/> Bij contract belangrijke korting Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 ie zich heden op ons blad abonneertontvangt de tot i 'April a.s. nog te verschijnen nummers gratis Zoowel eigenlijk dagblad als Zondagsblad bevatten een keur van lectuuren gaan in hoeveelheid elk voor vergelijking in aanmer king komend blad te bovenen in prijs er beneden. Abonné's op te geven aan de Administratie van NIEUWE LEIDSCHE COURANT 1 i' HET ROODE NOORDEN" En de ontaktische roode regeering Wij kunnen de verleiding niet weerstaan enkele opmerkingen te maken over de wijze, waarop de Nederlandsche sociaal- democratie zich zelf vastgewerkt heeft in „het roode Noorden". Eenige dagen geleden verscheen een pro pagandablad met deze titel, volgeschreven door de redactie van „Vrijheid, Arbeid, Brood", die een in elk opzicht welgeslaagde „studiereis" had gemaakt door Zweden en Benemarken. Waarschijnlijk niet alleen met de bedoe ling om de werklooze Nederlanders te ver tellen hoe welvarend deze, door sociaal democraten geregeerde landen zijn, doch ook met het oog op de komende verkiezin gen. Immers, er verschijnt tegenwoordig geen artikel in de roode pers over de „wel vaart" elders en de „armoede" hier, of het eindigt met de woorden: „Onze lezers zul len zich dat herinneren, als straks de stem bus opengaat". Het eerste nummer van „het roode Noor den" handelde over Zweden, het roode eldo rado, waar het al leven en bedrijvigheid is en de welvaart met schepels opgeschept wordt. „Feiten", niets dan feiten worden er gegeven; vaststaande feiten: even wicht in de staatsbegrooting, toeneming van het nationale vermogen, geen enkele belas ting- of tarlefverhooging in 1935 en veie millioenen kronen voor werkverschaffing, goedkoope woningen, hulp aan de midden stand... het kan niet op. Voorts godsdien 6tige verdraagzaamheid en kostelijke een heid in de vakbeweging. Men staat eenvou dig paf, dat de leiders der zoo sterk ver deelde roode arbeidersbeweging in Neder land maar niet in het Noorsche Utopia bleven. We behoeven er niet meer van te zeg gen: het rose blaadje met het hooggestemde loflied is op ruime schaal verspreid; onze lezers kennen het en meer dan een zond het ons met enkele aanteekeningen, welke twijfel verraden, toe. Maar, laatstleden Zondag (symptoom der verdraagzaamheid; de minister van „godsdienst" is immers volbloed theoretisch Marxist!) werden er in Stockholm gemeen teraadsverkiezingen gehouden. De uitslag, men heeft het kunnen lezen, was zeer te leurstellend voor de sociaal-democraten. Er waren groote winstmogelijkheden; maar de sociaal-democraten liepen van 52 tot 45 zetels terug. Bat was voor de roode pers hier een allernaarst geval. Ze zat er mee. En toch moest ze er uit. Die domme Zweden, niet waar! Zijn die nu het gezegende roode be wind in ruim twee jaar al zat? Kennen zs dan de fe-iten, de vaststaande fei ten niet? Men zal moeten toegeven, dat de jubel iD de roode pers verstomde. Echter, slecht-s kort. Reeds Maandagavond was de oplos sing gevonden. Ze is bar eenvoudig en luidt als volgt. Een paar weken geleden heeft de roode rijksregeering een taktische fout gemaakt. Ze heeft de kwestie van een staatsmonopo lie voor koffie en benzine bij de Wetsraad ter onderzoek ingediend. Hiervan hebben de tegenstanders een agitatie-middel tegen de sociaal-democraten gemaakt en dit heeft hen een gevoelige nederlaag in Stockholm bezorgd. We laten dit voor wat het is; maar hier bij vallen een paar rake opmerkingen te maken- De roode pers wijst er op, dat het nog geen wetsontwerp doch slechts een onder zoek is. En dus moest men er niet zooveel kabaal over maken. In orde, zouden we haast zeggen: hoewel zoo'n onderzoek naar een monopolie al een leelijk ding is. Maar mogen we de roode pers er beleefd aan herinneren, dat zij in de loop der jaren veel verder ging en Voornemens, welke z ij z e 1 f aan de regeering toeschreef, tot agitatie-middel maakte? Voorts zouden we er op willen wijzen, dat dezer dagen een roomsch-katholiek blad de vraag stelde, of het van onze regeering wel verstandig was om vlak voor de ver kiezingen een bezuinigingsontwerp te pu- bliceeren. Het is, zoo schreef ze, maar al te be grijpelijke politieke vrees. Doch ook een staaltje van opzettelijke- kiezersmislei ding, waarpxer men zich zou verbazen, indien niet de R.K. Staatspartij bij ver kiezing na verkiezing programs opstelde, waarvan zij voornemens was zich na de verkiezing geen steek meer aan te trek ken. Zou men nu niet hetzelfde zeggen van het Zweedsche geval? Ook daar ging het over een regeeringsontwerp vlak voor een raadsverkiezing. En zoo komen we vanzelf tot onze derde opmerking. Hoe is hier de taktiek der sociaal-democraten? Hoe was zo in En schede en Heerenxeen? Men praatte zelfs niet over gemeentebelangen; men had het alleen over de rijkspolitiek; en schering en inslag was: dat zijn uw menschen, die daar de regeering voeren en daarom be strijden we u. Thans maakt dc rijksregeering in Zxve den, volgens do roode pers een taktische fout. En wat zegt diezelfde pers nu tot haar tegenstanders? Bit voorstel is voldoende geweest om een stormaanval van het burgerlijke front uit te lokken, dat maar al te blij xvas zulk prachtig propagandamateriaal midden in de Stockholmsche verkiezings actie in dc schoot geworpen te krijgen. Het xvas van de regeering waarschijnlijk tactischer gexveest, de kxvestie nog een paar dagen te laten rusten, daar in de Stockholmsche .gemeenteraad toch geen beslissingen over het monopolie-vraag stuk moeten vallen. De burgerlijken gingen onmiddellijk met grof geschut tot de aanval over, waarbij geen verschil xverd gemaakt tus- schen de regeering en de hoofdstedelijke gemeenteraad, zooals zich gemakkelijk begrijpen laat De snoode burgerlijke partijen, nietwaar? Hoexvel de kxvestie niet in de gemeenteraad uitgevochten kon xvorden, vonden zij het toch prachtig propagandamateriaal Die burgerlijke partijen in 't Noorden schijnen goede leerlingen te zijn van de Nederlandsche sociaal-democraten. Ze heb ben hun de verkiezingsagitatie haje goed afgekeken! BINNENLAND. Officieele Berichten ONDERSCHEIDING Bil Kon. besluit is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-N'assau A J J H Griepen, te Tegelen. RADIODIENST Bü Kon. besluit is. met ingang van 1 April a.s. benoemd tot commies b(j den radiodienst J J Koopmans, thans adj.-commies b(J dien Bedrijfsradenwet Kerncommissie-Industrie. De Minister van Sociale Zaken heeft be noemd tot leden van de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 der Bedrijfs radenwet (kerncommissie-industrie), de hee- ren W. Ch. D a a 1 e n en Mr. Dr. J. J. M. Nob.ack, beiden te Haarlem. Abonnementen op revolutionaire bladen Voor ambtenaren niet verboden. Naar aanleiding van een in de pers xrer- schenen bericht, handelende over het ver bod voor ambtenaren om steun te verleeneu aan revolutionnaire organisaties, volgens hetxvelk geabonneerd zijn cp door die orga nisaties uitgegeven bladen als een vorm van steun zou worden aangemerkt, wordt van regeeringsxvege medegedeeld, dat inder daad van een der departementen een aan schrijving in dien geest is uitgegaan, doch dat zulks berustte op een misverstand in zake de interpretatie van de voorschriften door den raad van ministers voor de niet- militaire departementen gegeven. HERDENKING VAN KONINGIN EMMA N.S-B.'krans geweigerd! De burgemeester van Delft heeft gisteren als commissaris van den Koninklijken grafkelder te Delft aan de afd Baarn van den N.S.B. niet toe gestaan een krans op het graf te leggen. In de eerste plaats, omdat daartoe tevoren geen overleg werd gepleegd: in de tweede plaats, dat hij het niet oirbaar vond dat ook de kerk ia den poliüekea strijd wordt betrokken. NEDERL. SCHEPEN NAAR HET BUITENLAND VERKOCHT Thans ook de Arendskerk en de Amsterdam De vloot sinds 1930 met ruim 25 pCt. verminderd Naar xvij vernemen zijn naast dc in de laatste dagen naar 't buitenland verkochte Nederlandsche schepen, ook nog verkocht het s.s. Arendskerk, .gobouxvden in 1914, me tende 7259 bruto reg. ton, van de Ver. Ned Scheepv. Mij. te 's-Gravenhage„ ,en het s.s. Amsterdam, gebouxvd in 1921, metende 8670 bruto ton, van de Kon. Ned. Stoomb. Mij. te Amsterdam. Do Arendskerk is naar Ttalië en de Am sterdam naar Buitschland verkocht De achteruitgang der Nederlandsche koopvaardijvloot begint dus een onrust barend karakter te dragen. Alleen de ver- koopen der laatste dagen bedragen circa 58.000 ton scheepsruimtc. Sinds 1930 is van de Nederlandsche vloot ruim 25 pet. gesloopt of naar het buiten land verkocht. Onderhandelingen over 20 schepen Dezer dagen meldden xvij reeds de ver koop naar Rusland van de geheele vloot der Nederlandsche Lloyd, bestaande uit ze ven schepen. Inmiddels vernemen xvij nog nader dat xran Russische zijde met Nederland sche reederijen is onderhandeld over den aankoop van ongeveer 20 schepen. Deze aankoopen hebben thans reeds hun beslag gekregen. De Kon. Ned. Stoomboot Mij. te Amster dam heeft n.l twee harer schepen, de „Breda" en de „Brielle" naar Rusland ver kocht c>e resp sinds 28 Juli 1931 en 1 Maart 1934 te Amsterdam waren opgelegd. Ze werden beide in 1921 door de scheeps werf De Nieuxve Waterweg te Schiedam ge bouwd en rneten circa 690Ó br. reg ton. Vervolgens is door de N. V. Mij Houtvaart (Vinke en Co) te Rotterdam het s.s. „Noord" naar Rusland verkocht xvelk schip in 190X op de seheepsxverf De Noord te Alblasser- dam is gebouwd en 2485 br. reg. ton meet. Reeds in de laatste maanden waren ver schillende Nederlandsche schepen in Russi sche handen overgegaan, en wel de Thu- ban, Rellatrix en Procyon van de Stoomv. Mij. Van Nievclt Goudriaan en Co te Rot terdam, de Hagno van Hudig en Veder te Rotterdam, de Gaasterland van de Kon.. Holl. Llovd, de Tiba van de Mij. Vracht vaart te Rotterdam, de Larenberg en Har- derberg van de Stoomv. Mij Hillegersberg (Vinke en Co. te Amsterdam) en de sleep boot en H. A. M. 408 en H. A. M. 409 van de Holl. Aannemines Mij. te Amsterdam. Alle bovengenoemde schepen komen te varen onder de vlag van de Morflot xvelke te Moskou is gevestigd. Vragen van het Kamerlid Brantigam. In een aantal vragen vestigt de heer Brautigam er de aandacht op van den Minister van Eccn. Zaken, dat opnieuxv on derhandelingen gaande zijn over den ver koop van een txvintig-tal Nederlandsche koopvaardijschepen naar het buitenland, en dat de verkoop van een zevental dezer sche pen reeds vast zou staan. Is het den minister bekend, zoo vraagt de heer Brautigam verder, dat van geen enkele natie de teruggang van het aantal schepen en dc tonnage door sloop en verkoop zoo gorot is als van de Nederlandsche? Is het den minister ook bekend, dat van de z.g. home-vloot, die uit Nederlandsche havens het bedrijf uitoefent, het verlies aan sche pen en tonnage reeds een kxvart te boven gaat? Acht de minister een verdere vervreem ding van de vloot met het oog op de Neder landsche belangen bij een eigen koopvaardij toelaatbaar en zoo niet, is hij dan bereid door middel van een scheepuitvoerverbod een verderen ongebreidelden verkoop tegen te gaan? Kan de minister mededeelen, op welke xxdjze en met ingang van welk tijdstip de regee ring den steun aan de koopvaardij zal ver- leenen, die door haar reeds lang in uitzicht is gesteld? Weer Dieseltreinen op de baan! Tusschen Utrecht en Leiden Het „Leldsch Dagbl." verneemt dat met den a.s zomerdienst der Ned. Spoorwegen op het baanvak LeidenUtrecht de stoom treinen door Dieseltreinen zullen vervan gen worden. Daar de snelheid der Dieseltreinen grooter Is dan die der stoomtreinea, zal de rijtijd tusschen Leiden en Utrecht belangrijk be kort worden en ongeveer 50 minuten bedra gen (nu ongeveer 58 minuten). Daardoor zullen te Utrecht belangrijke aansluitingen verkregen worden. Hulp aan den Scheepsbouw In verband met allerlei geruchten kan het Vad meedeelen, dat het Werkfonds hulp heeft ver strekt in den vorm van een tweede hypotheek, groot 15 percent der bouwsom, voer den bouw van kleine motor- en kustschepen, welke aan uit voerig omschreven voorwaarden moeten voldoen De K 18 De K IS, die koers zet naar Tristan da Cunha, heeft stormxveer ontmoet. Hooge golven rolden gedurende drie xvachten over de boot. Het torenluik bleef gesloten, (Ie brugkuip stond voortdurend onder water, het schip hield zich uitstekend. DE ZOMERDIENSTEN DER K.L.M. Nederland krijgt 150 verbindingen per dag De dienst op Iudië wordt verdubbeld Het zomer-program der K L M. brengt een belangrijke uitbreiding van het luchtver keer. zoodat Nederland 150 luchtverbindin- geri per dag krijgt. Uit ons land kan men 80 der voornaamste Europeesche steden bin nen één dag bereiken. In het begin van dit jaar zijn drie Kool hoven taxi-vliegtuigen van het type FK 43 geleverd: de Fokker F 36 heeft de K.L.M. zoo juist overgenomen en in den loop van Maart en April volgen de drie Fokkers F 32 en de 14 Douglas DC2 vliegtuigen. Deze Fok kervliegtuigen, resp- voor 32 en 22 passa giers, xvaarin men kan lunchen of het mid dagmaal gebruiken tijdens de vlucht, als mede de Douglastoestellen, die het laatste en beste zijn in snelheid en gerief, maken dat het publiek zich in dit zomerseizoen met een comfort en snelheid kan verplaat sen als nooit tevoren mogelijk geweest is. Gedurende de Brusselsche tentoonstel ling zal de K.L.M. het bezoek daaraan vergemakkelijken door de instelling van een hoogfrequenten dienst met Dou- glas-toestellen. Vijfmaal per dag kan men naar Brussel overxvippen en terug zijn er zelfs zes diensten. Om 22-55 kan men nog uit Brussel vertrekken en zeker zullen velen met het oog op de overvolle hotels van dezen laten dienst gebruik maken. Er rijdt een extra, auto-busdienst tusschen liet vliegveld Haren en het tentoonstellings terrein: tien minuten nadat men uit het vliegtuig gestapt is, is men op de tentoon stelling. De Indië-route Ook voor do Indiëlijn zal 1935 een zeer belangrijk jaar xvorden, waarin de dienst verdubbeld wordt, nieuw materieel op de lijn komt en de passagetarieven op nieuxv worden verlaagd. Deze verlaging gaat den 3en April in. Den 12en Juni xvordt de dienst verdubbeld en zal voort aan uitsluitend met Douglasviiegtuigen gevlogen worden. De reisduur wordt-^ verkort tot 5y2 dag. Door dezen versnel- dn, tweemaal wekelijkschen dienst hoopt de KJLM. aan de groote vraag naar passage te kunnen voldoen en bovendien het passagiersvervoer krachtig te stimu- leercn door de belangrijke tariefsverla ging De ontwikkeling van het vracht vervoer, tot nu toe geremd door het ge bruik aan laadruimte, zal eveneens door de verdubbeling van den dienst krach tig xvorden bevorderd. Bij de verdubbeling x-an den dienst zal de maildag in Nederland van Donderdag op Woensdag verspringen en valt de nieu xve maildag op Zaterdag. In Batavia wordt de Woensdag als dag van vertrek gehand haafd en vertrekt het volgende vliegtuig eveneens op Zaterdag. De aankomstdagen aan beide eindpunten xvorden daardoor Maandag en Donderdag, hetgeen gunstig uit komt to.v. de vertrekdagen, resp. Woens dag en Zaterdag; de omlooptijd van een brief komt dus op 13 dagen. Wij brengen in herinnering, dat de omlooptijd thans 22 dagen is, hij xvordt dus 9 dagen minder. Een voordeel is ook, dat de postdienst veel soepeler wordt: een brief, die de mail ge mist heeft, blijft geen xveek meer liggen: drie dagen later gaat reeds het volgende vliegtuig. De binnenlandsche lijneu Amsterdam en Rotterdam zullen dit jaar verbonden zijn met Zeeland, Twente, Gro ningen en Eindhoven. De lijnen Amsterdam Txvente en Amsterdam-Zeeland zullen ge durende dezen zomer met Douglasviiegtui gen onderhouden worden Op de Groning- sche lijn is dat nog niet mogelijk, omdat de luchthaven Eeide nog niet geschikt is voor deze vliegtuigen Het binnenlandsch luchtverkeer biedt thans een aanzienlijke tijdwinst In 35 minuten vliegt men van Am- serdarn naar i'xvente (x'orig jaar 1 uur) en in een uur van Amsterdam naar Vlissingen (in 1934 Wo uur). Voor het eerst zal frequentie óp de lijn naar Zeeland en Knocke in het tijdvak van 13 Juli tot 31 Augustus opgevoerd xvorden tot drie dien sten per dag. Er komt een nieuxx'e lijn Eindhoven- Brussel, xx'elke van 1 Juni tot 6 October ge vlogen xvordt. Er is gezorgd voor goede bin nenlandsche aansluitingen, zoodat men dit jaar uit Groningen en Txvente naar Zeeland en Knocke vliegen kan en terug. Voorts geven alle binnentandsche lijnen aansluitingen naar de voornaamste centra van Europa. De Rijnscheepvaart De besturen van de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale en het Schifferbetriebsverband für den Rhein. de twee centrale organisaties der Nederlandsche en Duitsche particuliere Rijnschip pers en -kleinreeders, hebben Dinsdag en Woens dag te Rotterdam vergaderd, teneinde tot een mauente vorm van samenwerking te geraken. De onderhandelingen hadden een bevredigend verloop en worden binnenkort voortgezet nadat de opgeworpen vraagstukken nader zullen zijn be studeerd. De Gouverneur van Curagao Naar dc ,,Msb." verneemt zal de Gouverneui van Curasao, Z.Exc B. W. T. van Slobbe na een 6-jarjge ambtsvervulling tegen het einde van dit jaar of het beg'n van 1936 ontslag an- vragen als gouverneur van Curagao, tot welk ambt h bij Koninklijk Besluit van 3 Decembei 1929 met ingang van 1 Januari 1930 ws?d benoemd. Het conflict in de sigaren- industrie De uitsluiting uitgesteld tot 22 April Na langdurige besprekingen heeft de Rijksbemiddelaat', prof. mr. Aalberse, voor- gesteld een besluit over de loonen der siga renmakers aan te houden tot na de beslis sing van de regeering over de breideling van de mechanisatie en te onderhandelen over een loonsverlaging voor de overigci. Dit voorstel xverd door de xverkgevers aan aard, door drie arbeiders-organisaties af gewezen, terwijl de Ned. R. K. Tabaksbexver- kersbond bereid xvas het aan de betrokken instanties voor te leggen. Be opzegging, die tegen 1 April geschied xvas, xverd in ver band hiermede uitgesteld tot 22 April. België en de Spellingwijziging Gunstig rapport ecner commissie Dc Belgische spellingcommissie heeft aan den Minister van Onderwijs een rapport uitgebracht, waarin zij zich uit spreekt ten gunste van een spelling, die bijna gelijk is aan die van minister Marchant. De uitzonderingen hebben betrekking op de voomaamxvoordelijke aanduiding en op de xrierde naamval. Nederlandsche Christelijke Drogistenbond Jaarvergadering te Utrecht Onder leiding van den Bondsvoorzitter, den heer G. B o o d e, te Amersfoort kwam de Ned. Chr. Drogistenbond te Utrecht in jaarvergadering bij een. In zijn openingsrede wees spr. op de groote moeilijkheden, waartegen het drogistvak te kampen heeft en wekte op tot vertrouwen op God. Het jaarverslag van den Secretaris sprak var voortgaande bloei van de Bcnd. Dank zij de ge voerde propaganda waren 30 nieuwe leden inge schreven. Bij de reeds bestaande Afdeelinger Rotterdam en den Haag. xvaren nog de Afdeeling Utrecht en Omstreken en Friesland opgericht, dat de Bcnd thans vier Afdeelingen heeft. Krachtens het besluit van de vorige jaarverga dering was medewerking verleend aan de totstand koming van de Federatie van Drogistenbccden Ook werd nog de aandacht der leden gevestigd op de Bibliotheek en tot meerder gebruik daarvan aangespoord Met de opwekking dat elk lid propagandist in eigen omgeving zoude zijn en niet te rusten ieder christen-drogist, lid van de N.CD.B. geworden, eindigde dit verslag. Het jaarverslag van den penningmeester, den heer J. C o z ij n s e n te Barneveld werd goedge- De voorzitter en penningmeester, die periodiek- aftraden. werden bij acclamatie herkozen en namen beiden hun herbenoeming aan. Met -enige hartelijke woorden dankte de 2e voorzitter de beide functionarissen, voor het vele werk dat zij reeds in het Bccdsbelang hadden richt en wenschte hun bij voortduur den zegen des Heeren o; hun arbeid. De heer W. de Vries te Leeuwarden hield ..On ak". Na een korte beschouwing over de drogistzaak :n het algemeen, stond spreker uitvoerig stil bij de verschillende reclame-objecten, die aoor de dro gisten kunnen worden beaut. waarbij hij pcactische weoken gaf ten opzichte van etaleeren. adverten ties, circulaires enz De dienende taak. de Service die wij onze klanten kunnen bewijzen, moet ni uit het oog verloren worden. Op deze causerie volgde een zeer uitvoerige bespreking. Na vaststelling contributie en goedkeuring der begrooting 1935 kwam nog aan de orde, de ver houding tot de Vereenigiog van den Industrieelen Handeldrijvenden Middenstand en werd besloten na overleg aangaande de daaraan verbonden kosten, dezen band te bestendigen. Met een woord van dank voor de goede op komst sloot daarna de voorzitter de vergadering nadat de 2e Voorzitter In dankgebed was Gemengd Nieuws- De moord op Sara Beugeltasch Verdachte tot levenslange gevan genisstraf veroordeeld. De rechtbank te Amsterdam ver oordeelde den 21-jarigen E. P., die op 27 Augustus van het vorige jaar de 8-jarige Sara Beugeltasch in een bananenpakhuis aan het Waterloo- plein te Amsterdam heeft vermoord, tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank overwoog, dat hier slechts levenslange gevangenisstraf kan xvorden opgelegd, gezien de ernst van het misdrijf. Ook het O. M. had na een uitvoerige behandeling met gesloten deuren, levenslange gevan genisstraf tegen den verdachte ge- eischt De psychiatex-s hadden den man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. DE MOORDAANSLAG TE VOORBURG. Mej. B. uit de Maasstraat te Den Haag, e Dinsdagochtend IJ. in het Westeinde te Voorburg een moordaanslag pleegde op haar minnaar, den 54-jarigen Lelelmaker de B. aldaar, is. na door den officier van justitie te Den Haag te zijn gehoord, weer op vrije voeten gesteld. Tijdens haar vei'hoor schijnt zij niet het minste berouw te hebben getoond. Integendeel, zelfs moet zy er haar leedwezen ox-er ge ut hebben, dat ze den man niet heeft gedood. Zy zaï vervolgd" worden xvegens poging tol; moord. Voornaamste Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen Blz. 1 Verkoop van Nederlandsche schepen naar Rusland. De uitsluiting in de si garenindustrie is uitgesteld tot 22 April. De N.d. Chr. Drogistenbond heeft te Utrecht de jaarvergadering gehouden. De Dieseltreinen zullen gaan rijden tusschen Utrecht en Leiden. Blz. 2 Beschouwingen in het Engelsche Lagerhuis over het Duitsche dienstplichtbesluit en Simons reis naar De Fransche en Italiaansche nota's gepubliceerd. Eden gaat na Moskou en Warschau ook Praag bezoeken. Italië houdt de lichting 1913 voorloopig in Tschoffen weigert koning Leopolds opdracht tot kabinetsformatie. Arrestaties van Duitsche nazi's <n Zwitserland in verband met de ontvoering van den schrijver Een vlieg-ongeluk in Frankrijk kost zes men schen het leven. De EeTsfe Kamer heeft gister een motie-de Sa- vornin Lohman inzake dc spelling verworpen en daarna de Ixgrooting van Onderwijs aangenomen. Felle boerderijbrand Vee in vlammen Donderdagmiddag omstreeks 2 uur is, door dat. kinderen op de bovenverdieping met vuur hadden gespeeld, brand uitgebroken in de boerderij met woonhuis van de weduwe P. Vink te Dreuirel. Zoowel woonhuis als boer derij stonden weldra in lichter laaie en wer den in de asch gelegd. In allerijl txachtten omwonenden het vee te redden, wat slechts ten deele gelukte. Twaalf varkens, een kalf en een honderd kippen zyn in de vlammen omgekomen. De brandweer was niet uitgerukt, daar er geen bluschwater xvas en ei in verband met de gunstige wind richting niet voor uitbreiding behoefde te worden gevreesd. Het huisraad en landboüw-machines, 5000 kg. hooi en stroo en een groote party voeder bieten en aardappelen zijn verloren gegaan. Een nog nieuwe landbouwschuur welke door een brandmuta van de boerderij was geschei den, kon behouden blyven. Huis en inboedel zyn laag verzekerd. Een gecompliceerde aanrijding Twee gewonden Te Wassenaar kwam Donderdagavond een fietser de Klein Persynlaan uitgereden. Toen de auto van den heer v. d. V., uit Was senaar, die uit de richting Den Haag kwam en met groote senlheid reed, daar ter plaatse verscheen, was de heer v. d V. genoodzaakt links uit te balen ten einde den wielrijder te ontwijken en eer. aanrijding met hem te voor komen. Denkelijk heeft de fietser vóór het oa- gex'al niet goed uitgekeken. Een auto, rijdend in de richting Den Haag, werd c aarbij aangereden aoor de zuto van den heer v. d. V. Deze auto sloeg twee keer over den kop en werd totaal vernield. Een inzit tende dame brak bij dit ongeval een rib. Da auto van den heer v. d. V. reed nog een twin tig meter door. doch daar de heer v. d- V. er niet in slaagde weer de macht over het stuur te herkrijgen, reed deze wagen tegen een boom. Deze auto werd zwaar beschadigd. De heer v. d. V. liep bij dit ongeluk een kaakfractuur op. Dr. Boer verleende de eefste hulp De beide zwaar beschadigde auto's werden naar de garage van den heer Jansen gebracht Te Drogeham (Fr.) liep de 19-jarige R. B. naar zyn oom S. Bruining om een schop te leenen. Deze weigerde, daar de verstand houding tusschen hen niet goed was. Plotse ling trok de jonge man een mes en bracht den ouden man 23 steken toe, waarvan een ae longen raakte. De dokter adxiseerde onmiddel lijke opname in het Diaconessenhuis te Leeuwarden. De toestand van den getroffene is zorgxvekkend. De dader, die bpkende de steken in staat van razernij te hebben toegebracht, is ter be- 6chikking van de justitie gesteld. Schoolnieuxvs. P. Zwitser t Na een korte ongesteldheid is te dezer stede op vijftig-jarigen leeftijd overleden de heer P. Z .v i t s e r, hoofd van de afd. L. O. der Eloutscholen aan de 's-Gravendijkwal te Rotterdam, waar hij, evenals aan de Vaktee- kenschool x'an Patrimonium, Feyenoord, bij na 25 jaren is werkzaam gexveest, de laatste 5 jaar als hoofd.Voor- «L— 'lien xvas hij verbonden aan de Chr. scho- len van Rid derkerk. Kra- 1 >ran ie-Nassau school alhier 'hfd. de heer De Bruyn). De heer Zwitser is ook geweest voorzitter van de Unie van Chr. onderwijzers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1935 | | pagina 1