DINSDAG 2 JANUARI 1934 TWEEDE BLAD PAG. 6 STADSNIEUWS HET SECTIEVERSLAG VERSCHENEN II. Algemeens Personeelzaken In antwoord op enkele opmerkingen in zake deze materie antwoorden B. en w. o.m- het volgende: Het ontwerp Amb enarer- regloment zal in de eerste helft van wo* worden behandeld. De nieuwe regeling van den rechtstoe stand van het politie-peraoneel tal worden tor hand genomen, zood-a hot Ambtenaren reglement, waarmede zij uit den aard dei- zaak ten nauwste verband houdt, door den Raad zal zijn vastgstold. Bepalingen inzake de politieke gezindheid enz van ambtenaren, als bedoeld in de in het Verslag vermelde circulaire van Gedepu teerde Stalen, zijn door ons reeds opgeno men in het ontwerp-Ambtenarenreglement. Het door het politiepersoneel doen teeke-j nen van een verklaring, dat het 't wettig gezag zal handhaven, acht de Burgemees ter vooralsnog niet noodig, omdat te dezer zake voldoende waarborg is gelogen in den eed, die door het politie-personoel ingevolge de ambtsinstructie, hij de aanvaarding van zijn bediening wordt afgelegd. In het midden latende de vraag, of er bij het openhaar onderwijs revolutionnair personeel werkzaam is, de noodzakelijkho d tot het geven van ontslag op grond van re- voluilonnaire gezindheid is in elk geval tol dusver nog niet gehlekem; alvorens daartoe over te gaan, zullen althans, wat het lager onderwijs betreft, eerst de voorwaarden van art. in der L.Owet 1920 moeten zijn vervuld. Bij alle diensten en bedrijven heeft het inhalen van overuren door werklieden als regel plaats. Intusschen zijn er gevallen, waarin dit inhalen niet mogelijk of wen- schelijk i6; alleen dan vindt uitbetaling plaats. Door ons College zal worden overwogen, of het aanbeveling verdient de geldende di- ploma-toeslagregoling te wijzigen of geheel te' doen ven-vallen. Openbare veiligheid Het vraagstuk der samenvoeging van po litie en brandweer is thans zoover voorbe reid, dat binnen niet al te langen tijd een des hetreffend voorstel zal kunnen worden ingediend; dadelijke bezuiniging zal deze vereeniging evenwei niet geven, al hopen B en Wdat zij die op den duur wel zal op leveren. Het voorbijrijden van stilstaande trams is moeilijk te constateeren. Wanneer een agent in de nabijheid is, wordt zulks niet gedaan. Bijzonder toezicht door personeel in burgerkleednig zal af en toe worden gelast De stopplaats van de tram op de Plantage vóór de Utrechtschebrug is niet ideaal, doch gunstiger dan een halte op die brug zelf. Het vraagstuk van parkeeren en station rteeren van auto's op de Breestraat wordt in de nieuwe verordening op het verkeer te land nader onder de oogen gezien. Intus schen wordt het verkeerd plaatsen van auto's op die straat door het politieperso neel zooveel mogelijk tegengegaan. Binnenkort zal, naar B. en W. hopen, den Raad een voorstel bereiken tot aanvulling van de Rijverordening, waarin beschermen de maatregelen voor tram en Stadsverkee tegenover het klein-taxibedrijf voorkom?- Verwacht mag worden, dat, wanneer voorstel wordt aanvaard, dc toestand o d,t gebied veel zal verbeteren. Eenerzijds uilen tram en Stadsverkeer dan minder .-oncur- ren tie. ondervinden van het klein-tr.,P®drU' anderzijds zal het klcin-taxibedri> z'Jn ,aan vullende taak in de verkeersbg0®'1® nen blijven volbrengen. yr\shu is vesting Tot grondslag nemende f wijze van be werking van den staat, or(e nemen m het binnenkort verschijnende J^aCTers 1932, kan naar den toestand'P Nov. 1933 om trent den waningvoe'aa<* volgende worden medegedeeld,.., Aantal inwoners hoevende gezinne (72.188:4 22) 17.106; werkelijke woninr°°rraad (aantal beschik bare woningen, v'arop het aantal samenwo ningen uitsraa''- Seen invloed heeft) 17.938 benóodiede w^m?en met Inbegrip van 2 reserve 17.44'Reeds bestaand overschot wo ningen 490 in «*nbouw zijn: particuliere woningen :n' &ar"eentewoningcn 55; totaal overschr ~r 440 55 9S5. BouvAnvra£en 7'!n loopende voor: par- ticülij? woningen 174; vereenigingswonin- gen -60 ..de Eendracht" 20 „Een: hei - 8°; tezamen 254. deze opgave zijn dus niet begrepen de vporbereiding zijnde plannen van andere x>uw vereer igingen. Het plan van „de Eendracht" is na 1 Nov. nog in uitvoering gekomen. Uit den Omtrek ALPHEN AAN DEN RIJN BtlRGF.RM.TKK STASD BEVALLEN: A do Jone— van Winkel d.; G .T Hartkampdc Vrlos d J Wol»v< ld,: W van Wilgen—Ulum z,\ J S v der I.eede d.; B Vrlelli.t Kliivfmun I OVERLEDEN: A Lagerwaard V6 J wed van iW Noomen; T J Klaverweiden 61 J.C M van p v Oostdam d. W A Bemni Braak— Sehle 00 J I Groenevelt 6 mnd GEHUWD: J T HoolJmans 25 on J A A M Ion 25 J; Post 37 M E de Jong 2S J. TARIEFSVERHOCGINGEN EN WIJZIGINGEN BIJ DE N.Z.H.T.M. HAZERSWOUDE ZUSTER-COialTé GEREF. KERK Door het Zuster-Comité van de Gerei. Kerk zijn in het afgoloopen jaar aan zieken en zwakken uitgereikt 2844 eieren, 1341 liter melk en 80 keer versterkend voedsel. Tot lid van het bestuur ls in de plaats van inej. I E. van 't Holf—Vos, die periodiek moest I E. van 't Hoff—Vos, periodiek aftredend en niet herkiesbaar gekozen niej. S. Sloot- weg—Hortensiur. Het bestuur bestaat nu uit de dames: mevr. Offringa—Huisma, mcj. H. de Bruyn—HJrschman, mcj. Hortensius— Windhorst, i»oj. Oudshoorn—Zonneveld, me.j Zonneveld, mej. Slootweg—Hortensius A.R. KIES VEREENIGING Vrijdag 5 Jan. a.s. des avonds 7 uur zal de A.R. Kjesverien. „Ned. en Oranje" een ver- gaderrig houden in het lokaal achter de Geref Kerk. Door den heer IJ. Bol zal wor den oehandcld Art. 19 (nieuw) van het Pro- gr?m van Beginselen „Handelsbetrekkin- gfiten door den heer C. Boogaards „De rat-soc. beweging in Nederland". Benue- 40 t.m. 70 worden verhoogd met 5 cent ming zal tevens plaats hebben van afgevaar digden naar de Deputatcnvergadering die op 10 Jan. a.s. zal worden gehouden. Trouw»* opkomst wordt venvacht. De me'; ingang van 1 Jan. aangekondigde tariefswijzigingen voor de NZHTM luiden als volgt Wat betreft de enkele retourbiljetten, wor den de prijzen t.m. 35 cerJ: niet verhoogd. De prijzen van 75 120 10 225 en hooger 25 De prijzen van enkele van de rittenka^rten zijn verhoogd, van enkele ongewijzigd geble ven of zelfs verlaa-d. De te betalen prijzen zijn met inbeïrip van de tijdelijke verhooging op de kapten aan gegeven door overstempeling. De maandabonnementen zijn f J-60 in prijs verhoogd. Deze verhooging is o» de abonne mentskaart aangegeven. Dag- en Weekkaarten voo- de ftadsltfnen te Leiden en Haarlem wordn nie^ prijs verhoogd. Ingevoerd worden eeni-*® nieuwe abonne menten in- of exclusief ■ien -tadslijn te Lei den of Haarlem. Voorts werden de vteende reducties gege- 10 pk voor 2 abonne^r-tan in eenzelfde gezin 15 pet. 3 20 pet. 4 25 pet. 5 ei 10 pet. voor eé abonnement van 12 maanden AFSCHEID A. HOMBERGEN Wegens het bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd nam Zaterdag j.l. de heer A. Hombergen, administeatief ambte naar bij de Lichtfabrieken, afscheid van zijn superieuren en collega's. Na vooraf door de directie te zijn ontvan gen, werd hij door den boekhouder, den heer Scholtz, in een vrien 'jlijk speechje toege sproken, die den scheidenden ambtenaar een rooktafel aanbood. Spr. hoopte, dat de heer Hombergen na zijn 45-jarige loopbaan, nog vele welverdiende, rustige pensioenjaren zal mogen genieten. Ook de hoofdboekhouder, de heer Wiggers, sprak den krassen ambtenaar hartelijk toe. De heer Hombergen dankte voor de vrien delijke woorden en voor het geschenk. Hij sprak, zijn groote erkentelijkheid uit voor de prettige samenwerking, gedurende zijn lan gen diensttijd ondervonden, waaraan hij, naar hij verzekerde, een aangename herin nering zal bewaren en nam daarop met een hartelijken handdruk van allen afscheid. DE LEIDSCHE SPAARBANK Bij de Leidaohe Spaarbank is In de vorige (maand (December 1933) ingelegd ƒ343.934.30 en terugbetaald 423.785.40, 94 nieuwe flegigers zijn ingeschreven en 106 boekjes werden geheel uitbetaald. Het te goed der 18348 inleggers, inclusief 1412 deelnemen» aan den A fhnaldienst be droeg eind© December 1033 S.538.639.85 met inbegrip van de rente oveir 1933. In 5821 posten is in deze maand door den Afüraaildienst ƒ16.133.50 ontvangen. GESLAAGD Geslaagd voor het examen boekhouden enz. „Ver. van Leeraren" Mej. D. Hanselaar, Lei den, en de heeren A- L. Verhoog. Sassenheim en J. F. Wakka, Leiden; leerlingen van den heer J. A. Jansen, alhier (Nieuwsteeg 4a). DE DIENST DER APOTHEKEN De avond-, nacht- en Zondagd'enst van de apothpken wordt van Dinsdag 2 Januari tot en met Zondae 7 Januari a.s. waargenomen door de apotheek van den heer C. B. Duys- ter, Nieuwe Rijn 18, telef. 523. DAMMEN T)ede klasse competitie N.D.B. Voor derde klasse competitie Ned. Dam Hond -is'rict Den Iiaag, hebben 8 vereeni- Ingeschreven, nl. D.O.S. HI, H.D.S. II. T rw- II, Monster Tl, Naaldwijk II, O.D.B. tt O.K.K. I en W.Z.D.V.-V.H.D, II Het rooster is als volgt vastgesteld: 6 Jan. D.O.S. III—Naaldwijk II 16 O.D.B. II—H.D.S. II 17 W.Z.D.V. II—O.K.K. I 18 L.D.V. II—Monster II 22 Naaldwijk IIO.D.B. III 22 Monster II-W.Z.D.V. II 23 D.O.S. Ill—L.D.V. II 25 H.D.S. II—O.K.K. I 29 O.K.K. I—Monster II 30 O.D.B. II—W.Z.V. II 1 Febr. L.D:V. II—Naaldwijk II 1 p H.D.S. II—Naaldwijk II 5 H.D.S. II—D.O.S. III 5 Naaldwijk II—O.K.K I 5 Monster IIO.D.B. II 7 W.Z.D.V. II—D.O.S. III 8 L.D.V. II—H.D.S. II 12 O.K.K. I—O.D.B. II 13 D.O.S. III—Monster II 14 W.Z.D.V. IIL.D.V. II 15 H.D.S. II—Naaldwijk II 19 Naaldwijk II—W.Z.D.V. II 19 O.K.K. I—D.O.S. III 19 Mons'er IIH.D.S. II 20 O.D.B. II—L.D.V. II 26 Naaldwijk II—Monster II 27 O.D.B. II—D.O.S. III 1 MrL L.D.V. II—O.K.K. I 1 H.D.S. II—W.Z.D.V. II De tientallen zijn als volgt samengesteld: D.O.S. Ill: 1 Th. Stolk; 2 C. Valstar; 3 K. Oostrum; 4 J. J. Dullaart; 5 J. Kuipers; 6 J. Zwarts; 7 J. Lock; 8 C. Versluis; 9 A. Wel en 10C. Klocg. H.D.S. II: 1 P. Kleu'e Jr.; 2 B. Roukerk; 3 A. den Ouden; 4 A. Borkent; 5 C. R. Ties- sens; 6 H. Barnnds; 7 A. Koenen; 8 P. Be velander; 9 F. v. Zonneveld Sr. en 10 J. Lodders. L.D.V. II: M. Sweri»; 2 J. C. den Dekker; 3 D. A. Poppings; 4 A. Sladek; 5 J'. Buisman 6 J. Dreef; 7 A. J. v. Haeringen; 8 C. Klin kenberg; 9 P. Lepelaar en 10 B. de Kier. Monster II: 1 F. v. d. Endo Jz.2 N. v. Ende; 3 L Vellekoop; P. Verkade; 5 J. Looye; 6 J. v. d. Akker; 7. N. Storm; 8 M. v. Wave- ren; 9 T. Boon en 10 J. de Drijver. Naaldwijk II: 1 C. v. d. Sos; 2 N. v. d. Wel; 3 G. Steenks; 4 N. Flik weert; 5 N. Boon; 6 C. v. Staalduinen; 7 A. Olsthoorn; 8 C. Valstar; 9 W. Flikweert en 10 J. C. OjD.B*. II: 1 G. J. Eijgendaal; 2 W. H. d Klerk; 3 R. de Geus; 4 H. Polak; 5 H. Post; 6 G. de Jong; 7 G. Eijgendaal; SW.v.d, Vet; 9 C. v. d. Hoeven en 10 C. Mol. O.K.K. I: H. de Rover; 2 P. Keijzer; 3 H. Molebeld; 4 H. Groen; 5 L. Bremer; 6 J. Bron 7 C. J. Steenbrugge; 8 J. M. Kiersch; 9 N. Bremer en 10 C. Hanemayer. W.Z.D.V.-V.H.D. II: 1 D. Dekker; 2 P Rem- mersvvaal; 3 B. Bosveld; 4 W. Dekker; 5 F. Rijntjes; 6 H. C. M. v. d. I-lenst; 7 P. C. Bos veld; S J. C. Winter; 9 A. M. Baptist en 10 C. v. d. Rest K. VAN K. VAN RIJNLAND HANDELSREGISTER Wijziging. 30 Dcc. N.V. Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik H.zn, Leiden, Ka:- serstraat 9. Uittr. dir.: F W Grüter, Den Haag. De Stofzuiger Centrale Gebrs van Meel, Leiden, Stationsweg 14, handel in stofzuigers. Uittr. Venn.: N J van der Meel, Leiden. Opheffing 30 Dec. J de Groot, Oegstgeest, v Assendelftstraat 1, huisschilder. AANGEHOUDEN Aangehouden is J. S., zonder vaste woon- en verblijfplaats, die uit een auto een jas had ontvreemd en bij zijn aanhouding te vens in het bezit bleolt te zijn van een auto deken, die hij eveneens in Leiden ontvreemd liad. BURGERLIJKE STAND BEVALLENH J de Sitter—Zoetelief—Tromp d ONDERTROUWD: J Bavelaar 23 en P J Lan- ezaal 21 j: A Willemso 28 en J v d Mefl 25 j. van Loef 28 en W Heemskerk 22 j. OVERLEDEN: W F vaa Tongeren wednr 83 J. KATWIJK AAN DEN RIJN H'TLER OF COLÏJN Morgen (Woensdag) avond tc half acht wordt in de zaal van dc Geref. I\erk een v r gadering gehouden vanwege de A.-R. K'os- vereeniging, i.i welke vergadering als sp'-:>- ker op zal treden de heer E. Kloosterman, uit Schiedam met het onderwerp- „Hitier o' Colijn". Er zal gelegenheid tot debat gegeven worden. OMZETBELASTING Aangezien de Wet op de Omzetbelasting toestaat, dat door tuinders vrijstelling ucivit gewaagd voor artikelen, die voor dat bedrijf noodCg zijn, als b.v. brandstoffen, mest stoffen, is door vele tuinders hiervan reeds gebruik gemaakt cn ontheffing van deze belasting op genoemde bertcodigdheden voor het bedrijf verzocht. KERKELIJKE VERKIEZINGEN Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk werd herkozen de heer W. Lagemaat, Tot regent van het Weeshuis werd herkozen de heer W. van Boelen Czn en gekozen de heer Joh. Haasnoot. KATWIJK AAN ZEE VISSCHERIJSCHOOL Geslaagd vcor het certificaat in kenn;B der intern, hejialingen te voorkoming van aanvaringen op zee: Arie van Duyn Jan van Duyn, L. P. Vink, S. Klinkenberg, Noord wijk aan Zee, Gerrit Hermans en P. J. Cas- pere, Noordwljk-Binnen, Willem Haasnoot, Jan Nijgh, en Piet v d Plas, alhier. Gedele geerde bij het examen was kapitein J. H. Götz, lid der examen-commissie voor stuur lieden. STAND DER WERKLOOSHEID Bij het Correspondentschap voor Arbeids bemiddeling staan 1124 personen ingeschre- enen, waaronder 259 visschers, 251 landarb^i ders, 202 los-arbeiders, 111 grondwerkers, 40 metselaars, 39 opperlieden, 36 timmerlieden, SS kuipers, 17 motordrijvers, 20 schilders. 35 tosarbeiders (venters), 8 fabrieksarbeiders, 14 binnenschippers, 11 stokers, 9 scheepsma kers. BIJZONDERE COLLECTE OUDE KERK De bijzondere Collecte in de Oude Kerk heeft opgebracht f 226-51 WINTERCC LLECTE Diakenen deelcn mede, dat de gehouden winterco'-lecte heeft opgebracht de f 2156.30. Hartelijk danken z(j de gemeente voor deze mooie collecte, die slechts f 2 minder is dan verleden jaar. LEIDERDORP GESLAAGD Onze plaatsgenoot C. M. J. Rietvefld ie, ails leerling van Kennis is M-solit te Leiden, te Amstoi-diam geslaagd voor Ned. Handelscor respondentie tor verkrijging van het Mer- curi us-diploma. „RONDOM HET WOORD" De Geref. Mannenvereeniging „Rondom het Woerd" vergadert Woensdag 3 Jan. te 7.30 in Irme. Behandeld zal worden het onderwerp Geloofsleer „Jozua" (Leidr. Man- nenbl. Nov. '33). LISSE GROOTE NATIONALE PLUIMVEE- EN KONIJNENTENTOONSTELLING IN DE H. B. G.-GEBOUWEN Iets zeldzaams op dit gebied Ieder die thans een bezoek brengt aan de H. B. G.-gebouwen, waar de groote Natio nale Pluimvee- en Konijnentcntoonstelling wordt gehouden, zal de indruk meenemen dat deze groote tentoonstelling op het ge bied van alle rassen konijnen cn pluimvee iets zeldzaams is te noemen. De tentoonstel ling is een bezoek meer dan overwaard! Een pracht collectie Groote hoenders zijn het meest vertegen woordigd, Hollandsche hoenders (Hambur gers) en Leghorns in alle mogelijke kleur- slagen. Bij Krielhoenders vormen de Ned. ^abelpooten cn Holl. Krielen de hoofd klasse. De inschrijving konijnen is buiten gewoon, nl. 360 konijnen, waarvan wij noe men Vlaamsche reuzen, Franschc -hangooren, Weeners, PapiUions, voorts Hollanders en Tankonijnen, kortom alle mogelijke rassen. Ook Sierduiven zijn or veel ingeschreven, nl. 160 stuks, waaronder zeer vele kropper- coorten. posMqiven (hoewel iets mindei dan gewoonlijk, toch bijna alle van voor aanstaande exposanten). Tot stet noemen wij nog een schitterende collectie Fazanten. De ofliclecle opening Zaterdagavond had de offlcieeln opening der tentoonstelling p'nats, waarbij vele pe- nondieden tegenwoordig waren, wo. we op merkten Burgemeester Baron vnn Wijnher der vele genoodigden uit Lisse cn naburige plaatsen. De voorzitter de heer W. F. Doudey, welkomde do aanwezigen, in het hijzonder den burgemeester der gemeente, den gem.- secrctaris en don heer J. C. de Haan, be schermheer der Vereeniging; voorts wet houders der g:meente, directie van H. B G. Spr. g(* aagde van de schiiterende in dingen, die door de exposanten zijn toongesteld. Den besturen van de naburige vereenigingen en verder alle anderen werd een weikóm toegeroepen. De opening Op verzoek van den voorzitter word openingswoord gesproken door den bur gemeester der gemeente. Baron van Wijn bergen. Spr. 'zette in het kort uiteen wolk een nut er gelegen is in do beoefening der pluimvee- en konijnensport. De Burge meester hoopte dat het resultaat van deze tentoonstelling moge zijn dat een druk be zoek za! worden gebracht aan de tentoon- stelljng. Hiermede verklaarde hij de tentoon stelling voor geopend. De voorzitter dankte voor dc welwillend heid van den Burg"meester deze tentoon stelling te willen openen en verzoekt een rondgang te willen maken en het geëxpo seerde te bezichtigen, waaraan de Burge meester en de beschermheer gaarne volde den. OEGSTGEEST AANRIJDING De wielrijder A v. d. G, wonende te Rijns burg deed aangifte, dat hij door een auto van C.. de M., eveneens wonende te Riins- burg, op den Riinsburperweg nabij „Flora"' is aangereden, waardoor zijn rijwiel geheel werd vernield, terwijl hij er zelf zonder let tel afkwam. De politie heeft de zaak in ou- derzoek. AARDAPPELEN IN BESLAG GENOMEN Door de politie en ambtenaren van de Aardappel-Centrale is van A. van E. wonen de te Kijusburg, die een partij aardappelen liet vervoeren zonder geldig vervoerbewijs, deze partij In beslag genomen. In totae' werd met óén vrachtauto ruim -1000 kg. aard appelen irauduleus vervoerd. Voor den ver voerder een schadepost! RIJWIEL ONTVREEMD Ten n-adeele van T. H„ alhier, werd een Dr D. TIMMERMANS f Hedenmorgen is overleden in den ouder dom van 65 jaar Dr D. Timmermans, in leven nris alhier. Dr Timmermans was ecu huisarts van zeer bijzondere gaven, die in hooge mate het vertrouwen van zijn patiën ten heeft weten te verwerven en zich in een zeer drukke praktijk mocht verheugen. F.enige jaren geleden heeft hij deze prak tijk neergelegd en werd hij rustend burger. Van rust is bij dr Timmermans echter nooit veel sprake geweest. Hij heeft zich steeds zeer voor het Oegstgeestsche leven geïnte resseerd en nam in tel van vereen igingen, o.a. bok in de Burgenvacht en B.V.L., een vooraanstaande plaats in. Zeer velen 'zullen van zijn verscheiden met ontroering en verslagenheid kenn's nemen. Een zeer begaafde en markante fi guur is uit het leven van Oegstgeest ver dwenen. Dc teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdagmiddag te twaalf uur op de begraaf plaats bij het Groene Kerkje. RIJNSBURG GEREF. MANNENVEREENIGING De Geref. Mannenvereeniging „Calvijn" vergadert Donderdag 4 Jan. a.s. in de voor zaal van de ker'k. Behandeld zal worden het onderwerp: „Jeremia". SASSENHEIM DE PELIKAAN Wjj vernemen dat mdc het vliegtuig de Pe likaan voor Sassenheim niet minder dan veer tig poststukken zijn aanrekomen, welke ten spoedigste onder de diverse geadresseerden, waaronder vele postzegelverzamelaars, wer den gedistribueerd. GESLAAGD De heer H. J. Broer slaagde voor hé: exa men boekhouden en aanverwante vakken, af genomen door de Vereenigin" van Leeraren. De hear L- C. van der Kwaak s1 aagde. onder beding van herexamen voor handelsrecht. RIJWIELDIEFSTAL De heer G. v. T., die zijn rljwiefl even on beheerd had laten «tann, kwam tot de min der pleizierige ontdekking, dof een ander zco bereidwillig was geweest, zijn karretje mee te nemen. De politie zoekt nu naar deze hulpvaardige man. AANRIJDING Zaterdagavond is nabij huize „Sassem" de heer H., die de Maasbode bezorgde aange reden door een auto. Alvorens den weg over te steken, wachtte hij tot een auto gepas seerd was, doch bemookte niet, dat daar achter een andere, met gedempte likshten, reed. Hij werd tegen den gn rrtd geworpen en werd ernoMg aan het hoofd verwond. 0'k wac een been uit de kom geschoten. Hij werd in huize Bornadus verbonden, en later naar het ziekenhuis te Leiden overgebracht. „KLEISJE KRACHT" De Chr. Gereif. Metejesverceniging „Kleine Knacht", zat Donderdag a.s., '6 avonds half 8, een verkoopavrmd houden van door haar gemaakte kle©'lfngstukken in de consistorie kamer dev Chr. Geref. Kerk aan de Kenk- laan aillhi-er. De toegang is vrij, terwijl de meisjes aan de bezoekers(sters) gratis thee zullen aanbieden. BPHCRni.I.nCK STAND BFVALLKN- G Cle-graarJDamUa d. OVF!RLF,r)EN: C C Kramer. ONDERTROUWD: P G M Gouverneur 29 an MJ E D-ene 24 J.: J 8teenvoorden 25 en J P Sehra-' ma si J. GEHUWD: P G Loos 27 en F Kattenburg 28 J Radio Nieuws. GEMEENTELIJKE RADIODISTRIBUTIE Deuuchl. sender. Programma 11.20 ry: 17.35 Londt WOENSDAG 3 JANUARI Programma 3- S13.50 Langenberg: 13.K9- 15.20 Kalundborg; ---- -~~g jaar 5,2017.20 Lungenberg; 17.20—17.40 DeutBchl.-cender 17.40—: 18 20—21.20 Du, hl -sender: 21.202: :oednpest; 22.50—uf].: Langenberg Programma 4: J 1.20- 12-20 Kalundborg: 11 —17.35 Da ven try; 17 35—18.20 Londen NaMonal 18.20—20.50 Davtenr.v20.50—22.20 Radio Suisse Romande; 22.20afl.: Daventry DONDERDAG 4 JANUARI Proprammn 3: 812.20 Langenberg 14.20 Brussel VI: 14.20—15.20 Kal 35.20—17.20 Langenberg: 17.20—18.20 i'l; 18 2019.20 Lengenber 15.20—16.10 Londen 16.10—17.35 Daventry: 17.3518 20 Londen 18.20'—18.50 Warschau: 18.50—19.30 Londen Keg 20 Locale uitwin" den heer J. Janssen (J< 20—22.30 Luxi ,i Sportpraatje inllst); of Londei 22.80— afl.: Daventr> VRIJDAG 6 JANUARI Programma 3- 812 20 Langenberg: 12.20—14 Luxemburg; 1415 20 I\n1"ndborg; Langenberg; 17.20—18.25 Brusecl VI: 18.2o- -.36 Weenen: J9.35—21 Warschau: 21—22.20 ussel VI: 22.20—afi.: Kalundborg of Lu: ^Programma 4- 11.20—12.20 Kalundborg; —17.36 Daventry: 17.36—18.20 Londen Nat; —20 Milaan of Rome: 20—23 Locale uitzending A. De Nieuwe l.eldeche Orkestvereniging o.!. den heer J«e Blltz: solist de heer M. L. Obdui (plano): B Mevr. W. Puval—Pruetz (zang): Mandollnecluf Kreoustt po: 23—afl.: D&ventr ZATERDAG 6 JANUARI Programma 3: 8>—12 20 Langenberg: 12.20— 14.20 BrusselVI: 14.20—15.20 Kalundborg: —17 20 nngenberg; 17,2020 Brussel VI; 12.20 Luxemburg; 2.20—af).: Langenberg Wijzigingen voorbehouden richt ingekomen houdende de mededeeling. dat dit College de tijdelijke korting op de wedde van burgemeester, wethouders, secre- aris, ontvanger en ambtenaren van don burgerlijken stand wil continueeren. Om da' een algemecne salarisherziening in voor bereiding is en zeer aanstaande, stelden B en W. voor aldus te besluiten. Z.h.s. goed gekeurd. Een voorstel lot verhuur van een perceel tuingrond aan W. P. Verkade en een idem tot aankoop van een stuk grond, liggende hij de Ned. Herv. Kerk 'e Hoogmode en toe- beboorende aan de Erven Sprongh, ging eveneens z. h. st. onder den hamer door. Alsnu kwam in behandeling een voorstel tot wijziging der begrooting 193i. Door het besluit tot overname van het onderhoud van den Ach'erweg moet voor aflossing op dit object nog een bedrag worden gevonden. Wegens conversie van leeningen wordt 409 gevonden wegens verminderde rentelast, het overige bedrag wilden B. en W. vinden in verhoogd pensiocnverhaal op de ambtena ren, zulks reeds in voorraad op de aange kondigde salarisherziening. De heer Tondu vroeg of B. en W. geen andere weg weten aan te wijzen, spr. voelt niets voor salarisverlaging en wil in geen geval vooruil loopen op de Regeeringsbe- moeiing in deze. Wcth. Boot bracht in herinnering dat de lage premie voor pensioen indertijd is toe gestaan en als salarisverhooging is aange merkt, deze verhooging van premieverhaat gaat wel ten kos'e van den ambtenaar doch is geen directe salarisverlaging. Nadat de voorz. heeft toegelicht dat het college van B. en W. geen andere uitweg kan vin den, he geen de heer Tondu niet overtuigt, wordt het voorstel z.h.s. aangenomen. Daarna deelde de voorz. mede, dat het gemeentebestuur een bespreking heeft ge had met de besturen van Alkemade en Lei muiden over de mogelijkheid tot het ge zamenlijk benoemen van oen gemeenteop zichter. Daar evenwel de tijd te kort is ge weest om besluiten o' voorstellen in deze te nemen, vroeg de voorzit'er het oordeel van den Raad. De heer Tondu wilde liever baas in eigen huis blijven en werd hierbij ge steund door de heeren Noordam en v. Ruiten Na eenige bespreking werd in principe be sloten zelfstandig te zijner tijd een gemeen teopzichter te benoemen. Gekomen aan de rondvraag vroeg de heer Van Ruiten of de van gemeentewege aangewezen Commissa ris in de Woningbouwvereeniging de verga dering van deze vereeniging beeft bijge woond. Spr. heeft wel het verslag van dezo vergadering in de couranten gelezen. De Voorz. antwoordde hierop dat de heer Van Rui en in de Raadsvergadering van Maart jl. als Commissaris is benoemd doch deze benoeming nog steeds in beraad heeft gehou den, tengevolge waarvan er momenteel geen zoodanige functionaris is. De voorz. vroeg of de heer Van Ruiten thans kon besluiten zijn benoeming aan te nemen, deze deelde den Raad mede dat hij voor deze benoeming bedank'e. De heer Noordam drong er op aan bij gladheid van/wegen de ingezetenen op de erplichting van zandstrooien te wijzen en _oo daar een verordening op is, deze te handhaven en tevens maatregelen te treffen dat de brug met de opritten behoorlijk wor den gezand. Hierna volgde sluting der ver gadering. „HET MOSTERDZAADJE" De Meisjesvereeni.vng „Het Mosterdzaad je" heeft in het afgeloopen jaar 85 stuks kleeding vervaardigd. Hiervan zijn 35 stuJcs verzonden aan het Zendingsziekenhuis le Solo en 50 stuks uitgereikt aan behoeftige gezinnen in deze gemeente. Gemengd Nieuws VALKENBURG BURGERLIJKE STAND. WOUBRUGGE RAADSVERGADERING De Raad der gemeente kwam in open bare vergadering bijeen. Voorzitter Burge meester Boddens Hosang. De heer De Vette was met kennisgeving afwezig. Na opening op de gebruikelijke wiize werd medege deeld, dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het raadsbesluit tot conversie van 2 geld leeningen en dat de verordening op de hef- gen, de beschermheer der Vereeniging de fing van begrafenis-rechten bij Kori. Besluit heer J- C. de Haan, gemeente-secretaris, ver-j is goedgekeurd. Van Ged. Staten was be- HET IJS IN DE RIVIEREN Men meldt ons uit Vianen: De Lok is tusschen Vianen en Vreeswijk vrij van ijs. Beneden Vianen naar Rotter dam is weer scheepvaart evenals van Vrees wijk naar Utrecht. Boven Vianen bij de voor malige steenfabriek den Hoogen Blieker heeft zich een Ijsdam gezet waar boven het ijs nog vastzit. De overtocht gaat per pom van 's morgens 7 tot zonsondergang, per stoomboot van 's mórgens 4 tot middernacht. Alles gaat door water vrij van ijs. Te Capellc a. d, IJsse] is het Ijs in den IJssel in den Groene-dijk vastgeloupcn. Me Gourische brot ondervoed door het kruien van het Ijs in den Koudenhoek groote moeite. Het kleine veer is geheel gestremd gebleven. Het pont veer onderhoudt verdemp bij de koolteertebriek den overtocht naar Krimpen a. d. IJs6el. Laatste Nieuws. TOCHT VAN DE PCSTJAGER Zondagavond op Schiphol BATAVIA, 2 Jam. (Aneto). De Postjagar, die op 31 December to 9.25 uur op het vln.v?- veld Tjilitjau arriveerde, vloom cim 11 U'ur voormiddag dcor naar Bandoeng. Op Tj-ili- litan was meer publiek aanwezig dan bij de aankomst van de Pelikaan, hetgeen ten deeic kan worden toegeschreven aan het feit, dat het een Zondag was. De afstand Amsterdam—Batavia werd d-oor den Post- jager afgelegd in 46 vlieguren en 55 minu ten. Luitenant Asjrs verklaarde bij inter view na de groótsohc huldiging, dat een rendabele dienst met vIlogti*"gen ven riet Postjager-type mogelijk ie, waarbij 250 Kg. post voldoende is. Omtrent de terugreis werd besloten, dat de Postjager op 4 Jan., 's middags 12 uur uit Bandoeng zal vertrek ken en op 5 Jan. te 1 uur voomiiddngs uit Batavia de terugreis zal aanvaarden. Er zaïl dam eerst near Alor Star worden gevlo gen, in verband waarmede de mail uit he Lam pongs ch-e dus-tri eten op 4 Jan. van Medan per KNILM-vliegtuug naar Alor-Star zal worden overgebracht. De Postjager wordt waarschijnlijk Zondagavond Iaat op Schiphol verwacht. De Pes'jager vertrekt Vrijdag 5 Jan. a.s. om 1 uur (Indische tijd), d.l. 8.10 uur Am- steudiameche tijd van Batavia. OVERSTEOOMINGSRAMP IN CALIFORNIE NEW-YORK, 2 Januari. De koude in de staten en de overstronmingen in Cnlifor- oie hebben gedurende de laatste feestdagen naar schatting ongeveer 175 slachtoffers ge- eiseht. Alleen te Los Angeles reeds zijn 19 per sonen door de overstrooming tengevolge van den hevigen regenval om het leven ge komen. Ook de materieela schade door het water aangericht is zeer groot en wordt ge schat op honderdduizenden dollars. Ook te Mont Rose. Glendale en San Ga- nricl in de San Fernando-vallei richtte het water groote schade aan. De overstrooming is de hevigste sedert 1879 in deze streek. Op sommige plaatsen brak het water onver wacht door den dijk, waardoor een aantel motorrijders en automobielen door een vloedgolf werden gegrepen en meegesleurd, o.a. nabij Passadena. Tengevolge van de overstrooming heeft een aardverschuiving yan den spoorweg van Los Angeles naar 't Noorden plaats gehad. BLOEDIGE ONLUSTEN IN SOFIA. SOFIA. 2 Jan De organisatie van banket- bakkersbedienden had een Nieuwjaarsver- eadering belegd, waar do spreker een tegen den staat gerichte rede hield. De politie verbood de vergadering en eischte de ont- nriming van do zaal binnen een kwartier. De vergadering, die. volgens officieele be richten. een communistisch karakter droeg, antwoordde hierop met het doorsnijden van de telefoonverbinding, opdat de aanwezige politiebeambten geen assistentie zouden kunnen vragen. De nolitie mankte toen ee- bruik van haar wapens, terwijl de vereade- ring met flcssehen en stoelen tegen de agenten optrad. Op straat werd het gevecht voortgezet en pas na geruimen tijd was de politie den toestand meester. Eén commu nist werd gedood, twee levensgevaarlijk ge wond, terwijl verscheidene anderen lichte verwondingen hebben opgeloopen. Ook aan de zijde der politie waren verscheidene be ambten gewond. KERKNIFfJWS CHR. GEREF. KERK. Tweetal: Te Deventer, H. Heerma té Aa1 smeer en J. L. de Vries te Bussum. AUTO- EN MOTOR-ONGELUKKEN Te Oostzaan werd de arbeider Y. G., toen hij per fiets van zijn werk naar huis ging, op de Kerkstraat door een luxe-aulo achterop gereden. Tengevolge van de glad heid van den weg werd de wielrijder ge grepen en van zijn fiets geslingerd. Me' een hersenschudding werd het slachtoffer opgeno men en naar zijn woning overgebracht. Zijn toestand is redelijk wel. Te Tilburg werden in de Industrie straat, twee fabrieksmeisjes, die zich per fiets huiswaarts begaven, door een luxe auto aangereden. Beide kwamen te vallen. Het eone meisje kwam er met een enkelkneuzing af doch do andere, mej. A. Kokke, bekwam een kneu zing aan het bekken, een vermoedelijke schedelbreuk en een groote bloeduitstorting aan het achterhoofd. Per au'o van den G.G. en G.D. werd zij naar het Ziekenhuis ovex-gebracht. Haar toe stand is ernstig. Bij Wagen in gen reed een zeswie- Hge vrachtauto van de firma C. Leenders, uit Zetten, bij liet oversteken van den Rijn, toen de pont aan den Wageningschen kant aanlegde, achterwaarts van de pont in de rivier, hoewei het ijzeren afsluithek geslo ten was. Het hek werd vernield, terwij! van de kiep der pont een der draagbalkcn brak, zoodat de klep is doorgebogen en de ->ont daardoor voorloopig niet meer varen kan. De auto brak doormidden, de tractor bleef aan den kant in het water liggen, de wagon werd door don stroom ruim 100 meter mee gevoerd, De inhoud bestond uit stukgoed, totaal zeven ton, waaronder een groote par tij jam, welke vrijwel geheel bedorven is. De tractor en de wagen zijn gelicht ERNSTIG AUTO-ONGELUK Een zwaar, twee lichtgewonden Te Roermond had 's nachts op den hoek Schuitenberg-Bakkerstraat e-i Kloosterwand straat een botsing plaats ':usschen een taxi en een luxe auto, bestuurd door H. uit Roer mond. De taxi kwam op het 'crottoir tererht en reed daar den rijwielhandelaar Wolters aan. Deze werd zwaar gewond. Hij is in ern- stigen toestand naar het ziekenhuis overge bracht. De bestuurder van de ':axi en een der inzittenden van de luxe auto, liepen verwon dingen aan hoofd en gelaat op. Beide wa gens werden zwaar beschadgigd. SCHEEPSBOTSING Op DEN NIEUWEN WATERWEG Cm 6 uur Zaterdagmiddag zjin buiten gaats den Nieuwen Waterweg me'; elkaar in aanvar'ng gekomen het Engelsche stoom schip Tadorna, van Liverpool op weg naar Rotterdam en het Nedarlandsche stoomschip Arie Seheffer. van R-bterdim op weg naar Havre. De bet ing escbiedde in de mis<\ Het Engelsche fch»"p kreeg een gat aan bakboord boven de waterlijn. Het Nederlan-'sche =chïp werd aan de voorsteven beschadigd. Beide schepen zijn naar Rotterdam doorgestoomd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1934 | | pagina 6