|lirtut"f £Hltstift (iTimnuil ABONNEKENT» ?er kwartaal In Lelden en In plant len waar "n agentschap gevestigd la ƒ2.35 Franco per post 2.35 portokosten. Voor het Buitenland bij wekeltjk- »che tending Bu dagenjksche tending Alles bij vooruitbetaling Zondagsblad niet afzonderlijk verkrijgbaar Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestriat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 4050 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1933 ADVERTENTIEN Van t tot 5 regelsf IA*/, Elke reeel meerO.Z2Vf !rger Mededeellngen van 1—5 regel3 2X0 Elke regel meer5.45 Bil contract helangriike korting. Voor het bevragen aan "t bureau Wordt berekend o.!0 14e Jaargano Dit nummer bestaat uit TWEE bladen EERSTE BLAD Nederland moet voorzichtig zijn! Er is een Joodsche Perscommissie, welke het opneemt voor de joden tegen over de Duitsche Regeering. Wij kun nen dit verklaren. Ofschoon over het algemeen in ons land het juiste begrip ontbreekt over het joodsche vraagstuk in Duitschland, en slechts een zeer enkel blad het vraagstuk van meer dan één zijde durft bezien, begrijpen wij, dat in den internationalen kring der joden een commissie ter voorlichting optrad. Alleen, wie de berichten van deze commissie leest, moet vooraf be denken, dat ook hier geen onpartijdig heid aan het woord is. Thans zendt deze Perscommissie vol gend bericht rond De American Hebrew and Jewish Tri bune, het te New-York verschijnende be kende Joodsche weekblad van den 28sten Juli j.l., publiceert een artikel, waari de ontvangst in Nederland der uit Duitschland gevluchte Joden wordt be schreven. Nadat de arbeid der diverse hulpverleenende comité's uitvoerig is be schreven, richt de correspondent zich tot alle Joden met de volgende aansporing: En tenslotte gedenk Nederland! Dit kleine land, tezamen met Frankrijk, hebben zeer ridderlijk gehandeld, dooi de eerste en practisch gesproken ook de eenige staten te zijn, welke hun deuren voor de vluchtelingen hebben openge steld, daardoor blijk gevende van een grootmoedigheid en humaniteit, waardig aan de beste tradities in de geschiedenis .van deze twee landen. „Laat de Joden over de geheele wereld hun dankbaarheid aan Nederland too- nen, door hun zakenrelaties met dit land te ontwikkelen. Iedere Nederlandsche consul zal u gaarne vertellen, wat u Nederland kunt koopen. Brengt uw cantie in dit land door en ziet zijn wc derlijke interessante oude steden; koopt Nederlandsche goederen; reist met Ne derlandsche passagiersbooten, indien u daartoe de gelegenheid openstaat. De vriendelijkheid en sympathie, wel ke ons door de Nederlanders is bewezen, mag door geen enkelen Jood, waar ter wereld hij zich ook bevindt, ooit worden vergeten!" Wanneer deze commissie meent hier mede alle Nederlanders blijde te ma ken, is dit verkeerd gezien. Althans wij betreuren deze publieke lofuiting. He: zint ons in 't geheel niet op deze wijze uitgespeeld te worden tegen onze buren, de Duitschers. Zeker, wij zijn gastvrij en zullen gastvrij blijven, maar niet om onze zoogenaamde weldadigheid in het publiek uit te zien spelen tegen een bevrienden buurstaat. En dat ligt toch in dit bericht opgesloten. Dr. Kuyper waarschuwde eens tegen de „vleiende lip". Wanneer de jodenkwestie eens gere geld is in Duitschland, zal het joodsche volk, van huis uit met den handel ver trouwd, zeker van de gelegenheid ge bruik maken en méé doen, en volkomen te billijken. Maar zullen Nederlands kansen, als wij op deze wij ze thans vooropgeschoven worden, hierdoor ge diend worden? Als tegenhanger nemen wij nu een bericht op, hetwelk vóór eenige dagen in verschfllende Duitsche bladen voor kwam. RONDOM DEN EMIGRANTENROMMEL. Het lijkt er thans op, alsof de z.g.n. Asyllanden (het gaat hier in de eerste plaats om Tjchechoslowakije, Zwitser land, Frankrijk, Holland, België en Enge land) steeds minder plezier van het drij ven van dit landsverraderlijke gepeupel beleven. Alleen Holland schijnt een uit zondering te maken, omdat hier de ver giftiging van de publieke meening veel verder is gegaan. Dat komt in de eerste plaats hierdoor, dat de Hollandsche pers in nauwe relatie met joodsch kapitaal staat, en hiertoe behooren (hier wor den dan eenige voorname liberale bladen genoemd'1 en eenige uitgesproken link- sche bladen, zooals de „Voorwaarts", die overigens met de financieele hulp van de Barniats is ontstaan. Ook dit bericht gaat van een zekere, tendenz uit, evenals dat van de Jood sche Perscommissie. De laatste moet dit nota bene halen uit een Amerikaansch joodsch blad. Maar men ziet, hoe wij tusschen twee vuren in komen te zitten. De joden met hun groote wereldmacht prijzen ons, en bij de Duitschers gaan stemmen op, welke ons toch ook wel wat te zeggen hebben. Laat ons hier voorzichtig zijnNeder lands welvaart viel samen met Duitsch- lands economische opkomst. Ook nu zal verbetering hier niet blijvend kunnen verwacht worden zonder Duitschlands maatschappelijke verheffing. Wie an ders oordeelen, en meenen, dat wij door schelden op Duitschland, en door het treffen van boycotmaatregelen onszelf niet in de vingers snijden, zijn kinderen in de geschiedenis. Deze landen zijn op elkaar aangewezen, en de burgers ervan moeten begrijpen, dat elk dezer twee landen, Duitschland en Nederland, hun binnenlandsche aangelegenheden zelf te regelen hebben. Hoewel wij, als zoo vaak in den loop der eeuwen, gastvrij zullen blijven. Het wordt tijd, dat ook onze Regee ring acht geeft op hetze- en boycot campagne. Andere landen deden dit ook reeds. Men klaagt, dat Duitschland niet zooveel zuivel en groenten van ons koopt als in den besten tijd, en boycot tegelijk de Duitsche artikelen. En toch willen deze boycotters, de sociaal-demo craten, onze plattelanders vertellen, dat zij zoo met hun nooden te doen hebben, 't Is alles even fraai, maar hoe het zij, Nederland moet voorzichtig zijn! BINNENLAND. OFFICIEELE BERICHTEN ZEEMACHT Bij Kon. besluit zjjn: met 1 September levorderd tot officier administratie le kl.. Ier 2e kl.. uir R J BrUnner; i s t ieW.s. de officier der Marine Stoomva« lienst le kl. G H Klazinga: en bevorderd tot >fficier Marine Stoomvaartdienst le kl., die de !e kl G M van de Velde. BU beschikking van den Minister van Defen- skerek" den len Septembi ehikking gesteld. BU beschikking van den Minis' V M J Kettlitz^ den len Septembe gezondheid der 2e kl. H i boord HM Wachtschip i Snitslaar, allen vliege WATERSCHAPPEN, ENZ Bij Kon. besluit^ziin benoemd: an het polderdistrict Meluwe, P Schieven. t 'libroek, gemeente Voorst, en W Rakhorst, t eemraad"van het polderdistrict Veluwe. 1 leker, te Wilp, gem Voorst; W Schrijver, t 'erwolde, gem. Voorst, en G v Werven W zv te Vorgten, gem. Heerde: 2e in de prov. 55udi-Holland: a. tot heem a ad van den polder Velgersdök, A Zoetema Field recht, 'mr P° Blussé. van Oud-Alblaa, t ordrecht: c. tot heemraad van den polder D Generale Diikage van Stellendam D. Goekoor te Gocdereede; en L Koese J.zn. te Stellendam 3e. in de prov., Noord-Brabai Arnhemsche Velpsche Broek (Gelderland). PROV. STATEN VAN Z.-HOLLAND VACATURE-WARNAER Het Centraal Stembureau heeft benoemd tot lid der Prov Staten van Zuid-Holland in de vacature, ontstaan door het overlijden an den heer C. Waraaer, den heer G. van Andel te Zuidland. STEUNREGELING IN HET NOORDEN VOOR LAND- EN VEEN ARBEIDERS. Mede in verband met het niet aanwezig zijn van voldoende werkobjecten, hetzij oogenblikkelijk, hetzij in de toekomst, zijn thans in vrijwel alle gemeenten in de noor delijke provinciën de tot dusver bestaande rouleerregelingen (1 week werken en lweek steun) ingetrokken en worden slechts de werklooze arbeiders met de grootste gezin nen tot de werkverschaffingen toegelaten. Voor de werkloozen met kleine gezinnen zijn steunregelingen ingevoerd, welke in het algemeen voor de land- en veenarbeiders grondnormen aangeven van f 7 voor de te gen werkloosheid en f 6.50 voor de niet te gen werkloosheid verzekerden met boven dien kinder- en woninghuurbijslag, echter met dien verstande, dat de maximum-uit- keering 80 pet. van f 12 of f 9.60 per week bedraagt. Dat weekloon houdt verband met de 48-urige werkweek, welke in de algemee- ne steunregeling als normale arbeidsduur is aangenomen, maar welke, zooals bekend, voor het landbouwbedrijf in de zomermaan- ?n 60 uur en meer bedraagt. De contact-commissie uit de drie land- •beidersbonden, die met vertegenwoordi gers van den minister van sociale zaken besprekingen heeft gevoerd, ontving de toe zegging, dat haar verschillende wenschen nader zullen worden overwogen. EVENREDIGE VRACHTVERDEELING RAAD VAN BEROEP GEÏNSTALLEERD. Gisteren is te Den Haag geïnstalleerd de Raad van beroep voor bevrachtingszaken inzake de evenredige vrachtverdecling in de binnenvaart, waarbij namens den minister van economische zaken door den directeur- generaal van handel en nijverheid aan het departement van economische zaken den heer Dr. H. M. Ilirschfeld, een rede werd ilgesproken, welke door den voorzitter, den heer J. Warner, beantwoord werd. Het secretariaat van den Raad van Beroep is gevestigd Bezuidenhoutscheweg 107, Den Haag. Naar wij vernemen, zal in den loop van deze week vanwege de afd. Handel en Nij verheid van hot departement van economi sche zaken een publicatie worden uitgege- waarin voor den vervoerder en verlader de wet op de evenredige vrachtverdeeling nader wordt uiteengezet. De publicatie zal verkrijgbaar worden ce stoid bij de Algemene Landsdrukkerij te ■Gravenhagc en bij de erscHllende be- vrachtingscom ~issi es. DE SALARISSEN VAN HET RIJKSPERSONEEL NAAR NIEUWE KORTINGEN Herziening van bezoldigingsbesluit Elders in ons blad publiceeren wij een bericht, aan de Volkskrant ontleend, be treffende de voornemens der Regeering t.o.v. de salarissen van het rijkspersonei Naar wij nader vernemen, is de Regee ring voornemens de bestaande crisiskortin gen met 5 pet. te verhoogen. Verder ligt het in de bedoeling om de bestaande kor ting van 3 pCt. voor ongehuwde ambtena ren op jaarloon naar een bepaalde schaal op te voeren tot 10 pet. maximum. Voorts zal deze laatste tot 10 pet verhoogde kor ting ook worden toegepast op de ambtena ren op maand- en weekloon. Deze zullen bovendien worden getroffen met 5 pet verhooging van de bestaande crisiskorting. Ook ligt het in de bedoeling om het bezoldigingsbesluit aan een herzie ning te onderwerpen. Deze herziening zal 1 Januari 1935 in werking moeten treden. In het begin van^September komt hel georganiseerd overleg bijeen om deze voor stellen te behandelen. UITVOERREGELINGEN DE BESTEMMING DER HEFFINGEN. Aan de besluiten tot regeling van den uit voer van boter naar Duitschland, tot rege ling van den uitvoer naar Duitschland, naar Frankrijk, naar Engeland, naar België en Luxemburg is als nieuwe bepaling toege- „Door onzen minister wordt voor ieder ge val afzonderlijk beslist over de aanwending der ingevolge het eerste lid van dit artikel aan belanghebbenden in rekening gebrachte bedragen". NED. REISVEREENIGING NAAR BETERE TIJDEN? Als blijk dat nog niet alle Nederlanders slechte tijden doormaken, vermelden wij dat de Nederlandsche Reisvereeniging dezer dagen haar 9900e nieuwe lid sinds 1 Januari 1933 inschreef. Men schijnt wel stellig te verwachten.dat betere tijden zeer spoedig zullen aanbreken NEDERLAND EN ORANJE NAAR HET STADION ZATERDAG 9 SEPTEMBER. Het bestuur van de Centrale A. R. Kies- vereeniging „Nederland en Oranje" te Am sterdam schrijft ons: Zooals bekend zijn politieke organisaties als zoodanig uintgesloten van deelname ann het Nationaal Huldigingsdefilé in het Sta dion op 9 September 1933. Critiek op dit be sluit van het Comité, dat deze huldiging or ganiseert, geven vrij hier niet. Waar de le den van onze kiesvereeniging, dte den alou- naam „Nederland en Oranje"" draagt, bij deze huldiging van H. M. de Koningin niet mogen ontbreken, verzoeken wij den leden hun huisgenooten zich aan te sluiten bij organisaties, tegen wier deelname geen be zwaren zijn gerezen. Ieder kent de adressen el: Patrimonium, den Chr. Vrouwenbond, Chr. Oranjevereenigingen en vakvereenigin- ?n enz. of bij de jeugdorganisaties. De huldiging zal een grootsch karakter dragen en iets buitengewoons zijn. Laai daarom niemand onzer achterblijven. Allen dus naar het Stadion en zich tijdig (vóór 1 Sept. liefst) opgeven aan een der bedoelde adressen. Kerknieuws. NED. HERV. KERK ingenomen: Naar Hillegom, J. P. E. C. Eerhard te \Yorkum. Bedankt: Voor St. Pancras, G. de Vries te Heerde. GEREF. KERKEN Drietal: Te Hijum en Finkum, cand. T. Klein te Beverwijk, cand. J. L. Koole te Amers foort en cand. H. Muys te Bilthoven. roepen: Te Daarle (Ov.), cand. T. van der Meulen te Garijp. Te Rinsumageest en Sylirandaburen, cand. S. Eringa te Leeuwar- CHR. GEREF. KERK. eroepen: Te Arnhem, W. Bijleveld te Haarlem-Centrum. Bedankt: Voor Meerkerk, J. W. van Ree te Bafendrecht. AFSCHEID, BEVESTIGING, INI REDE. Men schryft ons: Ds. P. de Groot, gekomen van Amers foort en vorige week bevestigd als predikanl der Chr. Geref. Kerk te Gorinchem, deed hier gisterenavond voor een schare van 500 hoor ders zijn intrede met een predikatie over Ps. 27 4, waarin hij sprak over Davids gepaste begeerte om in 's Heeren Huis te wonen en het doel, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Daarna richtte hij zich tot den consulent, de aanwezige predikanten en Ker keraden van elders, den Kerkeraad van Gorin chem, de catechisanten, de Gemeente en mee- levenden. Hierna werd Ds. de Groot zelf toegesproken door oud. P. van der Meijden; Ds. J. A. Riekel, van Sliedrecht; Ds. J. W. Ree, van Barendrecht; Ds. J. P. Meije- ring, van Zwijndrecht; en Ds. L. S. den Boer, Leerdam. De Gemeente zong haar predi kant Ps. 126 2 en Ps. 147 1 toe. Onder de vezigen bevonden zich ook nog Ds. P. de Smit, van Utrecht, de Kerkeraden van Slie drecht, Werkendam, Noordeloos, Nieuwpoort terwijl er broeders en zusters waren opgekomen uit de drie Gemeenten die Ds. de Groot vroeger gediend heeft, namelijk Noor deloos, Rotterdam en Amersfoort. Cand. G. W. Korevaar, die Zondag 24 September a s. intrede doet als predikant der Ned. Herv. Gemeente te Biggekerke, na be- •stiging door Dr. J. van Dorp, van Gen- dringen, hoopt Zondag 17 September a.s. als hulpprediker te Overschie afscheid te nemen. GENERALE SYNODE DER GEREF. KERKEN DE EERSTE ZITTNG SAMENSTELLING DER COMMISSIES In de gistermorgen te Middelburg aang vangen eerste zitting van de Generale Sy node der Geref. Kerken werd na de opening door den pastor-loci, Ds. D. S c h e e 1 e, na mens de roepende Kerk van Middelburg, waarvan we reeds verslag gaven, overge gaan tot de constitueering van de vergade ring. Bij het nazien der credentiebrieven werd medegedeeld dat in de plaats van Ds. J. P. Klaarhamer te Dokkum door Friesland- Noord is afgevaardigd Ds. W. H. den Hou- ting te Huizum; door Noord-Holland in de plaats van oud. G. van Zeggelaar te Rans- dorp oud. J. H. Linschoten te Amsterdam; door Bentheim en Oost-Friesland in plaats van oud. G. J. Vette te Veldhausen oud. J. A. Kip te Emlichheim. Voorts kwam bericht van verhindering in van Ds. J. G. Fernhout, van Bandoeng, tot 1 Sept. Hij wordt vervangen door Ds. C. Mak, van Medan. Voorts kwam bericht "'an verhindering in van Prof. Dr. C. van Gelderen en Prof. Dr. H. H. Kuyper van de V. U.; deelde Prof. Dr. F. W. Grosheide mede, dat hij volgende week komt; Prof. Dr. J. Waterink dat hij komen zal als de Synode zulks wenschelijk acht en Prof. Dr. A. G. Honig en Prof. Dr. S. Greydanus van de Theol. School te Kam pen dat zij resp. Woensdag en Donderdag komen zullen. Van de buitenlandsche afgevaardigden waren aanwezig Dr. H. Beets van de Chris tian Reformed Church in Noord-Ainerika; Rev. James D. Evans van de Presb. Church of Wales; Rev. A. Wellesly Jones van de Presb. Church of Wales; Prof. W. R. Wil liams van de Presb. Church of Wales; Rev. John Macfarlanu van de Church of Scot land; Pfarrer Hermann Greve van de Vrije Geref. Gem. te Görlitz en oud. Georg Sub- scher van de Vrije Geref. Kerken in Silezië i Saksen. Hierna werd overgegaan tot de verkie zing van een moderamen, waarvan we eneexis den uitslag reeds gisteren melcl- Nadat het moderamen heeft zitting geno men, richtte de praeses, Dr. K. D ij k, woor den van dank tot de Synode voor het be toonde vertrouwen. Zonder een sfeer van waarachtig vertrouwen kan geen kerkelijke ergadering slagen. Spr. houdt zich van dit ertrouwen en deze medewerking over tuigd. Moge God ons bestralen met het licht in Zijn H. Geest. De leden der Synode verhieven zich hier na van hun zitplaatsen, als een bewijs van instemming met de belijdenisschriften der Geref. Kerken. De Praeses dankte den Kerkeraad van Middelburg en zijn praeses, Ds. D. Scheele oor de ontvangst der Synode, die veei _oeds belooft. De Synode zal alle krachten inspannen zoo spoedig mogelijk uit Middel burg te verdwijnen. De Synode blijft zich aanbevelen in de gulle hartelijkheid der Zeeuwen. De praeses richtte ook woorden dank tot den voorganger in den bid stond en begroette de praeadviseerende hoogleeren. Besloten werd aan Prof. Dr. H. II. Kuyper een hartelijk schrijven te richten, alsook aan Ds. J. P. Klaarhamer. De Praeses richtte een woord van welkom tot de buitenlandsche afgevaardigden. De Synode noodigde voorts Ds. Scheele uit on. als praeadviseerend lid zitting te nemen. Met Ds Mak zal hij de perscommissie vor- De Synode besloot dat stukken die deze eek niet bij haar binnenkomen en die geen verband houden met de zaken op hei agendum niet meer in behandeling zullen worden genomen. De hoogleeraren Prof. Dr. G. Ch. Aalders 3 Prof. Dr. J. Ridderbos zullen met het moderamen een program van werkzaam heden voor deze Synode ontwerpen. Te half twaalf schorste de voorzitter de zitting tot half twee. DE MIDDAGVERGADERING. De middagvergadering ving aan met het zingen van Pgalm 118:8. Th. Kuypers, van Djocja, nam na door opstaan instemming met de belijdenis schriften te hebben betuigd, zitting als lid der Synode en werd door den Praeses ver welkomd. De Praeses stelde namens het moderamen voor de Synode niet in 5 maar in 7 coru- issies te splitsen. Conform besloten. Commissie I krijgt de zaken betrekking hebbend op leerboek, Theol. School, Vrije Universiteit, zaak-Dr. Ubbink en de zaken van dogmatischen aard. Voorzitter-saam roeper: Dr. W. A. v. Es. Adviseur Prof. Dr. V. Ilepp. Leden dezer commissie zijn de predikanten Ds. E. Kolthoff, Dr. H. Kaajan en de ouderlingen G. v. d. Steen, Joh. Cnos- :n, W. v. Ingen en W. Hummelen. Commissie II (liturgische zaken). Voor zitter-saamroeper Ds. H. Meyering. Advi seur Prof. Dr. T. Hoekstra. Leden de predi kanten Ds. N. Duursema, Ds. W. II. den Houting, de ouderlingen Y. Baumfaik, J. J Beukenkamp, J. II. Linschoten en C. Zwaan Commissie III en IV (kerkrechterlijke ragen). Voorzitter-saamroeper Ds. J. J. Miedema. Adviseur Prof. Dr. G. Ch. Aalders. Leden de predikanten Ds. A. C. Hey, Ds. Th. Kuypers en de ouderlingen A. v. d. Wal, F. W. Wielenga, II. Knook en J. H. Kip. Timissie IV. Voorzitter-saamroeper Ds. H de Bruyn. Adviseur Prof. Dr. J. Ridder bos. Leden de predikanten Ds. W. L. Milo, Ds. S. Idema, Dr. K. Sietsma en de ouder lingen P. Wouda, C. Monster, C P. Couwer en J. Vegter. Commissie V (art. 11, 13 etc.). Voorzitter- lamroeper Ds P. D. Koop mans. Adviseur Prof. Dr S. Greydanus. Leden de predikan ten D6 A. Schweitzer, Ds L. Mensink, en de ouderlingen R. L. Haan. J. J. van Comme- se, W. v. d. Born en H. Scheffer. Commissie VI (Evangelisatie en Zending). Voorzitter-snamroeper Ds J Dou.ma. Advi- Prof. Dr A. G. Honig. Leden de predi kanten Ds I). Pol, Ds B. Alkeina, Ds D Scheele en de ouderlingen J. Postrna, W. Nienhuis, A. Borkent en E. Tange. Commissie VII (radio-kerkdiensten, cor respondentie buitenlandsche kerken, archief cn geestelijke verzorging der militeiien) Voorzitter-saamroeper Ds W W. Meynen Adviseur Prof. Dr F. W Grosheide. Leden de predikanten Ds K. Minnema, Ds T. L. Kroes en Ds C. Mak. en de ouderlingen M. A D. H- Schalekamp, H. J. Bulthuis, W. J. Voosgeerd en H. Jutting Prof. Dr V. H epp merkte op, dat het ter- wille van de onpartijdigheid gewenscht if een andere praeadviseur aan comm;s< toe te voegen, iemand, die in de behandeling van de zaak-Dr Ubbink nog geen werkzaam aandeel heeft gehad. Spr. heeft zelf al in deze de classis Woerden van advies gediend en met Dr Ubbink samengesproken. Dr U heeft zich meermalen beklaagd, dat in de kerken dezelfde personen een zaak behau delen. De Voorzitter antwoordde, dat deze aangelegenheid reeds op de Synode Assen principieel is beslecht i oen werd uit gesproken, dat hoogleeraren. die pjpcIo eer der in een zaak van edvie» radden gedien 1 in de desbetreffende commissies konden zit ting nemen. Het zijn de adviseurs der Sv node en wij gelooven van hen, dat zij over eenkomstig Gods Woord en de belijdenis schr.ften adviseeren. Het is dus een recht vaard ge zaak. Dr W. A. v. Es wil de gedachte van Prof. Hepp rndersteunen. We moeten ons vnch- }en vooi den 6chijn des kwaa is en dus >>k zulke bezwaren als 't kan voorkomen. De Voorzitter constateerde dat in c'.on zulks opgaat, geen enkele hvogleeraar dan mrer in deze zaak zou mugCn spreken i ie: spr. geen kwaad en ook geen ;i des kwaads. Als we hieraan toe geven gaan we uit den weg voor een zaal die verkeerd is en veroordeeleu we de :o '26 ie Assen ïeeds genomen besl'ssing. Prof. Hepp repliceerend, wilde de zaak niet zooals de praeses. principieel bezien r slechts uit pivictisehe en psycho!eg: sche overwegingen aldus handelen. Aangezien niemand der overige Synode leden de opvatting van Prof. Hepp deelde .erd besloten dat deze hoogleeraar als ad ieeur aan commissie I blijft toegevoegd. De Synode besloot de regeling der finau- ïén op te dragen aan den assessor en No taris J. Terpstra te Middelburg. De Synode besloot aan de Chr. dagblad pers gastvrijheid te verleenen, al zal zij sleoht6 voor haar eigen officieel verslag verantwoordelijkheid dragen. Te kwart vóór drie 6loot de praesei de eerste zitting met gebed Het verdere van den middag alsook giste' i\-.nd en heden werden commissi eve gade- nngen gehouden. De Synode komt mo-geu (Donderdag) weer in openbare zitting bijeen, liet woord is Donderdagmorgen allereerst de buitenlandsche afgev-iarü'gcLn. Ds. W. E. M. HOEKZEMA. Omtrent Ds. W. E. M. Hoekzema, pred. dei Ned. Hervormde Gemeente te Rozenburg, die n de Diaconesseninrichting te Rotterdam erpleegd wordt, kunnen we meedeelen, dat de ernstige operatie, die hij daar ondergaan heeft, een goed verloop had en dat tot dusver zyn toestand goed genoemd mag worden. Ds. J. JERONIMUS. Ds. J. Jeronimus, pred. by de Baptisten- Gpmeente te Den Haag, die kortgeleden een operatie onderging en daarvan reeds hersteld was, is thans door pleuritis aangetast. Ds. TJ. PETERSEN. Naar wij vernemen, is Ds. Tj. Petersen, pred. der Geref. Kerk te Boskoop, die germ- työ wegens ernstige ziekte, tengevolge vleeschvergiftiging, zyn dienstwerk niet heeft kunnen verrichten, thans zoover her steld, dat hij Zondag 3 September a.s. >or zijn Gemeente hoopt op te treden. MOLUKSCHE KERK. Ds. H. H. van Herwerden te Amboina in Ned. Oost-Indië schrijft ons, dat de Moluk sche Kerk reeds op haar eerste Voorloopige Synode met algemeene stemmen besloot binnen de Indische Kerk te bly ven, dat haar afgevaoardigden naar de Groote Verga dering te Bataria hun stem uitbrachten vooi de eenheid der Kerk in Ned. Oost-Indië en dat nieuw Algemeen Kerkbestuur de Moluk- sche Kerk en haar nieuwe organisatie (binnen het algemeen verband) ook heeft erkend. DE LUTHERIDEN. Op 10 November a.s. zal het 450 jaar ge leden zijn, dat Luther te Eisleben (Duitsch land) geboren werd. In verband daarmede •orden reeds in deze week in verschillende Luthersteden, als: Eisleben, Eisenach, Wit- tenbprg enz., groote plechtigheden gehouden, waarbij ook de autoriteiten van het Rijk tegenwoordig zullen wezen. Te Eisleben, zijn geboortestad, zullen zijn nakomelingen, de .Xutheriden" samen komen. Deze nakomelingen vormen samen een vereeniging, die te gezetter tijd samen komt, en een eigen blad uitgeeft. De laatste samenkomst was 18 Juni j.l. Op het oogembltk zijn 876 nakomelingen an den Reformator bekend, ongerekend de velen, die in Amerika wonen. Luther had zes kinderen, waarvan slechts twee, Margaretha en Paul, de familie voort zetten. De linie van den zoon stierf in 1759 met den advocaat Martin Gottlob Luther te Dregden uit Zoo stammen de thans levende nakomelingen van Luther's dochter af, of van dochters der zonen van Paul Luther, zoodat niemand van het groote aantal Duitschers, dat Luther heet, afstammelingen "an den grooten Reformator zijn. De erfenis van Martin Luther's familie en het bloed van den eersten Protestant zijn bewaard gebleven in de families; von Saucken, von Tettau, von Reibrite, Crüger, Klingelhöfer en anderen. Hot grootste deel van Luther's kindskinderen woont ook thans nog in de oude vaderstreek der fa milie, n.l. in Sachsen en Thüringen. De cerigen wonen verstrooid over Noord- en Middel-Europa en de andere werelddeelen. behalve Azië. Zij hebben allerlei métiers: r zijn doktoren onder, theologen, ingc- ieurs, maar evengoed ambachtslieden en kooplui. KERKGEBOUWEN Te Aalsmeer hoopt de Ned. Hervormd© Gemeente einde September of becin October °.s. een hulpkerk in gebruik te nemen. Voor -en Avondmaalservies werd tot dusver een bedrag van ruim f 300 bijeengebracht. Voornaamste Nieuws. (blz. 1) Nieuwe salariskortingtn Rijksamhtenarei Generale Synode der Geref. Kerken, (blz. 21 ngres te I Lutherherdenking in Duitschland." Buitenlanders zullen in Duitschland niet gedwongen worden de iitlergroet te brengen. (blz. 5) Activiteit in de R.K. Staatspartij. De Luther-herdenking tc Eisleben (foto's). EVANGELISATIE. Drs. J. H. Becker, cand. tot den H. Dienst, te Haarlem, heeft de benoeming tot hulp prediker bij de Geref. Kerk van Krommenie, meer bepaald voor den arbeid der Evangeli satie te Uitgeest en Assendelft, aangenomen. Schoolnicuws. De Rector-magnificus der Ned. Handels- hoogeschool te Rotterdam zal voor het in schrijven van eerste-jaars-studenten, voor net studiejaar 1933-1934, zitting houden in het gebouw der Ned. Handelshoogeschool op 19, 20 en 21 September, 's nam. van 1.304 uur. ON DER WIJZERSBENOEMINGEN. SCHOOLJUBILEUM 1 Sept. a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de Chr. School te Gameren (Gld.) werd ge opend. Het plan is dit feit eenigszins fees telijk te herdenken op Maandag en Dins dag 4 en 5 Sept. Op Maandagavond hoopt Ds. A. Dekker te Ernst de feestrede te hou den. Hij is tevens de stichter der school. Het is dus te begrijpen dat hij de aangewezen persoon was voor dit werk. De 5e Sept. zul len de kinderen worden onthaald en des avonds heeft een samenkomst plaats met ouders en belangstellenden in de school. Al de jaren dat de school en de vereen, bestaan heeft, heeft de heer Joh. v. Keulen het penningmeesterschap met liefde en trouw waargenomen. Het is dus ook voor hem een jubileum op dien dag. Hij is tevens de eenige, die al dien tijd in het bestuur heeft gezeten. EXAMENS EXAMENS-NOTARIAAT DEN' HAAG. 22 Aug. Gesl. voor deel I: da leer R L A Muller Jr. Breda. EXAMENS-TEEKENEN DEN' HAAG. 22 Aug. Akte Ma. Gesl. de da- nes A H J Smitslaar. Laren (N -H H W Ver- loeve Bruinvis. Voorburg; J Wiegman. Schevc- lingen; H E de Wolff, Den Haag, en de heer EXAMENSHOOFDAKTE. ARNHEM, 22 Aug. Geëx. 8 cand. Gesl. do leeren B J Eggink. Terborg; M B J Kommcl- vjjk: C M de W H Ver- BREDA. 22 Aug. Geëx. 6 cand Gesl. de hee ren F A Th Bromé. Tilburg; J B Ludwig. Eieda: J F de Rooy. Nuenen; P J van Stek. 's-Gravemner en A S v d Vlasakker. Breda. GRONINGEN. 22 Aug. Geëx. 8 cand. Gesl. de heeren J Brouwers. Paterswolde: H Koopman, Hoogezand; J Toppen. Garrelsweer; en IJ. van Wijngaarden. Delfzijl. Den~Haag Den Haag en J DUkst. ROERMOND, 22 Aug. Geëx. 6 cand. Gesl. de heeren P O Hoedemakers, Buchten; K j M Jacobs, Venray: er. J B H Wiinen. Hoarlor- heide. Dc examens zün geëindigd. Aangemeld hebben zich 229 cand., gesl. 94, afgew. 135 cand. EXAMENS-LANDBOUWKUNDE WAGENINGEN. 22 Aug. Geëx. 11 cand. Te ruggetrokken 1 cand. Niet opgekomen 1 cand. Gesl. de heeren R Pannenborg. Wildervankster- dallen: J W Schiuling. Borger; J M G Sluüs- Margraten (Z.-Limb.) en C de Snaüer, O Meeter. S J Petiet. P J "Sta cn L Veenhulzcn, RijswUk HAARLEM. 22 Aug. Geëx. 14 cand. Gesl. do dames M J v Calcar. Koog a. d. Zaan G J L H Diepering. Amsterdam; G L Grunwald. Den Helder: F C Hinrichs. A C de Jong. J H Klok. Leger en Vloot. TOELATING ALS ADELBORST. De Minister van Defensie breng-t ter kennis in belanghebbenden, dat de hierna genoemde candidaten, in alphabetische volgorde gerang schikt, in aanmerking komen voor plaatsing als adelborst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, en wel: bij de driejarige opleiding voor den zee dienst: S. H. de Boer, C. Barter, J. van Dap peren, J. de Fouw, W. Langeraar; bij de driejarige opleiding voor den stoom vaartdienst: C. A. Brinkhuis, J. de Bruijn, J. Ehrenburg, J. H. Hoekstein, K. Metz, W. Moree, J. Scholten, G. J. van Yeersen, J. de Wit; by de tweejarige opleiding voor de admi- nistiatie: E S. H. van Assendelft de Coningh. J. H. van de Wall, K. H. Wallien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 1