)E LAATSTE DER TRIBUNEN WOENoDAG 26 APRIL 1933 DERDE BLAD PAG. 9 Kerknieuws. NED. HERV. KERK eroepen: Te Heteren, A. G. Oosterhuis Eemnes-B uiten. Te Rottum en Stitswerd cand J. J. Verdenius te Heerde. CHR. GEREF. KERK jroepen; Te Maassluis, N. de Jong te nsburg. AFSCHEID, BEVESTIGING, INTREDE Jen schrijft ons: April 1.1. afscheid 1 Renkum. De kerk th o o rn nam Zondag in de Ned. Herv. Gem. jtenKum. ^as tot in alle hoeken -uld. De prediker bepaalde zijn gehoor dij br. 13 20 en 21. Allereerst besprak hij tot die bede gericht is, dan wat de rijke in- id er van is, vervolgens hoe de bede wordt vuld, om tenslotte te wijzen op Hem, Wien eere der vervulling toekomt. Aanwezig wa- o.m. Burgemeester J. van der Molen en predikanten uit omliggende Gemeenten, de vele waardeerende woorden die Ds. ithoorn werden toegesproken door hen, die zijn ambtelijk werk met hem in aanraking ren geweoit, nl. diaken Dorresteyn, Burge- Ester Van der Molen en consulent Ds. B. Steenbeek, van Bennekom, waarbij Psalm 4 werd toegezongen, maakten velen van gelegenheid gebruik den geliefden leeraar de Kerkeraadskamer voor het laatst de d te drukken. i-Ds. H. M.E. Bremer preekte Zondag afscheid voor de Ned. Herv. Gemeente te ksloot met 1 Cor. 15 1—4. Na den dienst d hy namens den Kerkeraad toegesproken r ouderling Slagter. Ook werd nog het ird gevoerd door een Gemeentelid. Onder groote schare, die het kerkgebouw geheel de, waren ook velen uit Landsmeer, de iwe Gemeente van den vertrekkenden pre- int. Ook waren vele Kerkelijk Gerefonneer- aanwezig, met wie Ds. Bremer op School- ein heeft samengewerkt. Ds. J. Brinkh orst heeft Zondag jl., ens bekomen emeritaat, voor de Ned. Herv. leente van Ingen afscheid gepreekt met 1 13 13, waarin hij handelde over: Geloof, i en liefde, die blijven. De kerk was zeer Toespraken werden gehouden door oud. uit Ingen; door Ds. Grootjans, van Am- dam; en door den consulent Ds. Van de le, uit Eek en Wiel, welke laatste de Ge- nte den scheidenden leeraar deed toezingen lm 1214. - Ds. H. Dekker, preekte Zondag jl. r de Ned. Herv. Gemeente van Weesp af- :id met Hebr. 12 28 en 29 en werd aan einde van de predikatie hartelijk toege- >ken door Ds. J. G. Haselager, aldaar, en Ds. L. R. Aalders, van Ouderkerk a. d. stel, namens den Ring Naarden. Toegezon- werd Psalm 121 4. Aanwezig waren de gemeesters van Weesp en Weesperkarspel. Ds. A. D. C. Kok nam, wegens ingang zijn emeritaat, Zondag jl. afscheid als likant der Geref. Kerk van Idskenhuizen. *kst zijner prediking was 2 Tim. 2 8. Aan einde der predikatie werd de scheidende lar toegesproken namens Kerkeraad en ieente door ouderling Tj. Hiemstra, die 121 4 liet toezingen; en voorts door Ds. J. van Joure, namens de Classis Hee- teen, namens verschillende deputaatschap- waarin Ds. Kok een werkzaam aandeel inzonderheid van dat der Evangelisatie in Z.-O.-hoek, en ten slotte als vriend. Vele •Gemeenteleden waren aanwezig, alsmede pejutatie van de Kerk van Heerenveen. ruime kerkgebouw was overvol. De heer F. H. Landsman, hulppredi- bü de Ned. Herv. Gemeente te Almelo, 't Zondagmorgen, wegens beëindiging van dienst een afscheidspredikatie gehouden wel over den tekst 1 Cor. 1 13 (laatste :elte). Aan het slot der predikatie bracht lank aan den Kerkeraad en voorts aan al- die hem zijn werk gemakkelijk hadden ge kt. Ds. L. S. van Zwet sprak namere teraad en Gemeente een hartelijk afscheids rd. Op zijn verzoek werd de heer Lands- a toegezongen Gezang 224 1. Ds. M. N. W. Smit hoopt Zondag 9 afscheid te nemen van de Ned. Herv. leenten van Rottum-Stitewerd en Zondag uli d.o.v. te Kerkrade (L.) intrede te doen «vestiging door Dr. G. Smit, van Eist (G.) JUBILEA 8. J. Kooiman, Ned. Herv. predikant te andsche Veld (Dr.), herdenkt Woensdag zijn 25-jarig ambtsjubileum als pre nt aldaar. 6. Kooiman deed 30 September 1900 intre- Kootwijk. Op 3 Mei 1908 verbond hij zich de Ned. Herv. Gemeente te Hollandsche In zijn tegenwoordige Gemeente beweegt zich op ondenscheiden gebied. Zoo is hij ses van het Classicaal Bestuur van Mep- tevens quaestor-praetor van den Ring pel en sec.-lid van het Prov. Kerkbestuur Drente. Aan verschillende kerkelijke en sre bladen verleent hy medewerking. Ver is hy voorzitter van de School voor C.V.O. heeft den stoot gegeven tot de oprichting de Tuinbouwvereeniging Hoogeveen en treken en van een Chr. Landarbeidersver- ging en in samenwerking met den plaat ken Geref. predikant een Chr. Ziekenver zorging. Ook ie hij voorzitter van de Chr. Jon- gelingsvereeniging en Zangvereeniging en hel plaatselijk crisiscomité. Ook aan de Evange lisatie geeft hy zich in diverse functies stichtte in 1915 de Herv. Gemeente te Holland sche Veld->Zuid-Oost. De Gezondheidscom sie voor Zuid-Oost-Drente dient hij als voor zitter, evenals het Ned. Bijbelgenootschap te Hoogeveen en de afd. aldaar van de Chr. Re- classeeringsvereeniging. Op 3 Mei a.s. hoopt hy een gedachtenisrede uit te spreken. BEGRAFENIS-Ds. A. J. TENKINK Te Soest had Zaterdag jl. de begrafenis plaats van Ds. A. J. Tenkink, in leven em.- predikant der Geref. Kerk van Vorden. In een rouwdienst, onder leiding van den plaatselijken predikant Ds. S. Wouters, in Hotel de Viersprong gehouden, waren niet alleen onderscheiden Kerkeraadsleden van Soeist aanwezig, maar ook afgevaardigden van de Kerk van Vorden en de emeritus-predikan ten Ds. J. Bakker, Ds. O. J. van Binsbergen en Ds. R. Heidema, allen wonende te Soestdyk. Aan de groeve sprak Ds. Wouters over Openb. 14 13. Ds. C. A. van Nood sprak na mens Kerkeraad en Gemeente van Vorden, waar Ds. Tenkink ruim 20 jaren gediend heeft. Ds, B. Alkema, van Soest, herdacht namens den Kerkeraad dankbaar den arbeid door den overledene te Soeet verricht als ouderling scriba en in zyn ziekenbezoek. Nadat namens de familie dank gezegd was voor de betoonde belangstelling, weid Psalm 73:13 gezongen en eindigde Ds. Wouters met dankgebed. GRAFSTEEN-Ds. H. DE LANGE Te Ooltgensplaat werd op de begraaf plaats een monument op het graf van Di de Lange, in leven predikant by de Geref. Kerk aldaar, aan de familie overgedragen. By de overdracht voerde het oudste Kerkeraads- lid, de heer H. van Rossum, het woord. Na mens de familie eprak de oudste zoon van wylen Ds. de Lange woorden van dank. GEREF. KERKEN EN CHR. GEREF. KERK De Classis Harderwyk der Geref. Ker ken heeft het voorstel van de Kerk te Ermelo, waarin de wensch werd uitgesproken, dat de hoogleeraren van de Theol. School en de Theol. Faculteit der V.U. uitgenoodigd worden samenspreking te houden met de hoogleeraren aan de Theol. School te Apeldoorn, teneinde een bespreking te hebben, over de eventueele geschilpunten tusschen de Geref. Kerken de Chr. Geref. Kerk, aangenomen, met de toe voeging dat bovengenoemd verzoek ook wordt gericht tot de a.s. Generale Synode van de Chr. Geref. Kerk. De Claaïis 's-Hertogenbosch der Geref. Kerken nam een voorstel van de Kerk van Eindhoven aan, luidende: „De Synode over wege de wenschelijkheid om tijdens de voor bereiding van de herdenking der Afscheiding in 1934 een beroep te doen uitgaan tot.de Chr. Geref. Kerk en de Geref. in andere Kerken in Nederland om te komen tot een beter elkaar verstaan, en te arbeiden in de richting van een samenbrengen van alle Gereformeerden in één Kerkelijk instituut". HERDENKING VAN DE AFSCHEIDING Te Assen sprak de Kerkeraad der Geref. Kerk zich uit voor een extra-collecte ten be hoeve van een gedenkteeken te Ulrum en voor een feestgave aan de Theol. School te Kampen. GEREF. KERKEN EN HELDRING*- GESTICHTEN De Classis Arnhem der Geref. Kerken, ge hoord de mededeelingen van den Kerkeraad der Geref. Kerk te Zetten, besloot een waar schuwing te publiceeren, leden der Geref. Kerken ernstig ontradende om zich aan deze inrichtingen te verbinden of voor hun kinderen plaatsing in .deze inrichtingen te zoeken, daar ambtelijk bezoek vanwege de Geref. Kerk op deze Stichtingen niet wordt toegelaten, en de leden der Geref. Kerk op deze stichtingen geen gelegenheid ontvangen ter kerk te gaan of de catechisatie te bezoeken. De Kerk te Zetten zendt atteetaties on doopattesten van op deze stichtingen inwonende Gereformeerden aan de afzenders terug. CONFESSIONEELE VEREENIGING Te Utrecht op de jaarvergadering der Confess. Vereeniging in de Ned. Hervormde Kerk, Woensdag 14 Juni a.s. te houden, zal Dr. J. Chr. Kromsigt, van Rinsumageest, spre- over: „Hedendaagsch anti-confessioneel spiritualisme", de heer P. A. van Aggelen, directeur der Leidtche Bank van Leening, over „Kerk en Werkloosheid". VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN Te Rotterdam werd gisteren, onder leiding van den heer A. A. E. S. van Vrees wijk, van Delfshaven, voorzitter, de vergade ring gehouden van de Af deeling Zuid-Holland der Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk. Na goedkeuring van Notulen '32 en Versla gen werden tot Bestuursleden gekozen, de heeren J van Lokhorst te Woerden, Mr. F. Nelemans te Delfshaven en A. Smit te Loos duinen. Mr. H. Kippers 1 uys, van Utrecht, secre taris der Verzekerings-Commissie, hield voorts een lezing over: „De verzekering van kerkge bouwen". Spr. begon met in herinnering te brengen, hoe enkele jaren geleden vanwege de Vereeni ging een collectieve verzekering is georgani seerd. De positie, waarin de Ned. Herv. Kerk verkeert, maakte dit plan aantrekkelijk. De totale waarde der te verzekeren interesten, het gunstige materieele en moreele risico, de verspreide ligging der te verzekeren objecten, het feit dat voor de acquisitie geen agenten noodig zijn, dit alles heeft een gunstigen in vloed op de te heffen premie. Gewez-m wordt op de voorbeelden van de Vereen, van Neder- landsche gemeenten, de R.-K. Onderlinge, de Ecclesiastical Insurance Office te Londen, Ten aanzien van kerkgebouwen is de vraag, welke waarde moet worden verzekerd, volgens Spr., een zeer belangrijke. Het Wetboek van Koophandel noemt herhaaldelijk het woord ..waarde", maar verzuimt er by te zeggen, wat daaronder valt te verstaan. De koopwaarde, of, zooals jommige polissen vermelden, de inner lijke waarde, mag niet als basis dienen. Grond slag meet zyn cle vervangingswaarde, aange zien deze het volledig belang van den verze kerde dekt. Voor groote kerkgebouwen is de clausule ex. art. 275 K. onontbeerlijk; vooi kleinere gebouwen is de clausule „als of vol gens Art. 275 K. is getaxeerd", hoewel niet op de wet steunend, in de praktijk voldoende gebleken. By de brandverzekering onderscheidt de Wet twee systemen van schadevergoeding: in ge reed geld, en in herbouw. De laatste is, met zijn maximumvergoeding van 75% uit de oude doos, en in het bijzonder voor de Kerk onbil lijk. De getaxeerde waarde behoeft niet steeds t< zijn de verzekerde som. Spr. noemde de premier risque verzekering; ook is mogelijk de volle waarde te verzekeren met het beding dat, on- aangezien de mogelijke meerdere waarde scha den tot aan het verzekerd bedrag volledig den vergoed. Deze wijze van verzekeren dient aanbeveling by moeilyk te taxeeren oude gebouwen. Hierna werden door Spr. de verschillende verzekeringen welke kunnen worden gesloten achtereenvolgens behandeld. Spr. eindigde met den wensch dat, afgezien van de ideëele voor deden welke samenwerking biedt, de aan de deelneming verbonden premiebesparing in de zen tijd den aanwezigen een dubbele aanspo ring moge zijn tot onverwijlde toetreding. Na deze lezing, die met belangstelling aan gehoord werd, heeft Mr. Kippersluys nog eenige door de vergadering gestelde vragen beantwoord. VOOR GELOOF- EN GEWETENSVRIJHEID Gemeenten in Nederland. Waarde broeders. Toen in het jaar de Sowjet-Regeerlng niiaarue aan elke religie, en haai kennen gaf om den godsdienst, it radicaal uit te roeien, hebben d. zakeiUkheid^ gevoèfd Som,ee medeleven met de vervolgde.. „_w wille te getuigen en, anderzijds, den princi- pieelen strijd tegr- u eerend BoLsjewism Geen Kerk of godsdienstige gezindte behoefde Sindsdie jeloof, mei ïolsjewism ondergang kon reddei geloof nd( het eindt :fjde der gnloovlgen staan, doe.. In werkelijkheid het geloof grooten afbreuk Joen. Uit vrees voor den geest uit den afgrond, sioh openbarende ln een alles ontwrichtende ulke machthebbers, die heil zoeken Ing en onderdrukking van vreedzame burgi Is daar in menig land (Duitschland b.v.) g prake van een kunstmatig gekweekten haat en de Joden, die in strijd is met alle rech_... an den mensch en de heiligste tradltlën dor teformatie? Ongotwljfeld zullen de bevoegde vertegen roordlgers onzer Kerken te harer tijd hu tem verheffen: maar ondergeteekenden ach te lang het Joodsche voii hot volk dat Christus le gelegenheid te rijheid *coi broeders en zusters ln Rusland. w>; en ook vrijheid van beweging voor de Joder ln welk land het ook zij. ;uln geve In deso geen onzeker ge luld. In onze Kerken desnoods op speciaal da&r- belegde samenkomsten, kome duidelijk uit dat wij. Protestanten, geen verdrukking noch De tijden naadren van Verlichting, de tijden naadren van herstel! Die van de blijde God-srijkstlcbtlng, die van de nederlaag der hel! Het vonnis wordt weldra geslagen, wie veracht; of Jacobs lijdend nageslacht! Het overigens aan u overlatende hoe gij van .v gevoelens ln deze blijk zult geven, hebben wij de eer te zijn met vr. gr. en hoogachting, Uw ddww. ddrr. Dr J. R. Callenbach. Herv. Pre*J. te Ds \V. J. J. Veldens, Geref. Pr. te Rotterda Ds S. van der Mtilen, Chr. Geref. Pred. t< Rotterdam Ds P. Groote, Em. Ev. Luth. Pred. t< Hilversum Terwijl Mgr H. G. T. van Vlijmen ziel gaame accoord verklaart met de strekkinf van het stuk. plein 19, Rotterdam. LIBERAAL-RELIGIEUSE JODEN Te Amsterdam heeft het Verbond Liberaal-Religieuse Joden in Nederland verga derd en besloten de stichting van een eigen „Kerkgenootschap" voor te bereiden. Binnen kort zal een rabbijn worden benoemd. ZENDING J. L. D. v a n d e r R o e s t. Te Utrecht heeft de heer J. L. D. van der Roest gisteren herdacht, dat hij veertig jaar geleden door de Utrechtsche Zendingsvereeniging werd geor dend, en na zijn huwelijk met mej. S. C. Koel man, naar Nieuw-Guinea afgevaardigd werd. De jubilaris, die in Utrecht en ook in den lande in Zendingskringen zeer bekend ii in het Zendingshuis aan het Jansveld in de Bischopsstad woont, mocht daar een 6troom van brieven en van telegrafische gelukwen- schen ontvangen, terwijl vele bloemstukken ge zonden werden. Het hoofdbestuur der Utr. Zendingsvereeniging verscheen in het Zen dingshuis en heeft bij monde van den voorz. Dr. J. F. Beerens, den jubilaris gehuldgid er hem een geschenk onder couvert aangeboden. Dr. Beerens kon aan den jubilaris tevens uit reiken de Koninklijke Onderscheiding; de heer Van der Roest is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De jubilaris zeer ontroerd toen hij dank zegde voor de hul diging en de onderscheiding, welke hem ten deel gevallen waren. ndlng ln ns het Zending! opname van lie: Onder de Aucane-r-Bosohnegers a panahony ln Suriname werd op h ruim 10 Jaar geleden door Gouv- een school met internaat geopend. D ving bij dc bevolking direct den „Granrnan-Staalkondre". het land aan de Evangelische Broedei meen te overgedragen. De heer Zangen werd daarheen gezonden, en hij werkte aldaar op dezen eenzamen en afgelegen post zeven Jaren, zich hoe langer hoe bewuster toeleggend op H. Leerdam, een inlandschen broeder, die reeds vroeger voor Evangelist was opgeleid en dit gedurende 1931/32 te Paramaribo nog eenige tracht 1-n nauwe de menaohen te komen. Als ik op reis ben, verbindt zij de zieken, die voor wondenbehandellng bij ons komen, of die in ons hospitaaltje worden verpleegd en trekt, als het noodig Ib, kiezen en tandon. Sedert onze komst hadden wij reeds volop te doen. In ons hosplta&HJe (we-ldsche naam^voor mat ophangen) waren ree-da 17 patiënten met 857 verpleegdagen. Voor loopende behandeling waren er 240 patiënten. De meest voorkomende gevallen zijn: verwaarloosde verwondingen, in- feetlea, waterzucht, syphilis, frambosla. rheuma- tlck. anchylostoom (mijnworm), yaws en spija- verterlngsstoornlssen. Reeds konden 10 patiën ten als hersteld uit het hoepltaaltje worden ont- Een doodziek kind van plm. 3 Jaar werd bij ons gebracht. Toen de ziekte nog ln het eerste wij Iets voor het kind hadd< 'eigei i het helaas te laat. Ik 3 bij ichtte andachtig gehoor. zij zonder ge- zich door ons laten helpen. man, die een Infectie aan de hand had. voordat hij bij ons kwam, een krulden- emen. Op zijn kostgrondje, waar hij work- wrloht wordt wij vragen onze vrienden, het Boschland Suriname mede ln hun geboden te willen gedenken en mede te willen atrljd> Schoolnieuws» TECHN. HOOGESCHOOL TE ZURICH Begin 1933 bedroeg het aantal studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Ziirich 1757. Daarvan waren 481 buitenlanders. In de eerste plaats kwam Nederland, dan Hongarije en vervolgens Duitschland, Italië, Polen, Noorwe gen, Frankrijk, Roemenië, Griekenland. SCHOOLGEBOUWEN Te Schagen is X eerste steen gelegd voor het gebouw der Chr. Nat. School op een terrein aan de Laurie, aan den Zuidkant het Heerenbosch. Als woordvoerders traden op de heeren N. Heukels, eere-voorzitter der Ver eeniging en inspecteur der Vereen, voor Chr, Nat. Schoolonderwijs; M. T. de Nooy, hoofd der School; en C. Koning, penningmeester, waar na laatstgenoemde de steenlegging verrichtte. EXAMENS ACADEMISCHE EXAMENS Jacobs en de heer E. J. Arlma RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT: Gesl Rechtswetenschap: cand. ex.. de heeren H. F van Tienhoven. O. J. M. van Zinnicq Bergmann, H. G. van Veen en D. A. van Hamel. ej. Kn Apothekersassistent, de dames T. Spiering I Dordrecht, A. H. van Brummen te Nijmegen e EXAMENS-MACHINIST DEN HAAG. 25 April. Gesl. voor het v diploma C de heeren C. Brand te Streefkerk. J. Korndorffer te Brielle en P. Scherpenzcel te Utrecht. EXAMENS-SCHOONSCHRIJVEN Aangifte voor deze in September te houden examens moet geschieden vóór 15 Juni a.s. bQ Dr. H. A. J. van Swaay. Johan van Oldenbarne- veltaan 90 te Den Haag. EXAMENS-NIJVERHEIDSONDERWIJS van bekwaamheid tot het geven van nijver heidsonderwijs. gemerkt N VII, N VIII. N XVU en N XVIII, zal zitting houden te Amerafoort en 's-Gravenhagc. Benoemd zün ln deze commissie tot lid ea voorzitster inej. M M A Michels. inspectrice van het nijverheidsonderwijs, te s-Gravenhagc-; iot lid secretaresse en vice-voorzitster voor de ak ten N VII, N XVII en N XVIII: mej. J O van Duyl, te Amsterdam; tot lid secretaresse en vice-voorzltster voor de akte N VIII: mej. D. JL Boonacker, te Groningen; tot leden de dam M. Aalders, te Amsterdam; A. M. van Anrooy. s-Gravenhage; Hensbroek, t Groningen; W L 1* Burger, te Amsterdam- M li C Francken, te Amersfoort; M C P Goe'mans, te Roermond: E J Guise te Nijmegen; G Hagenbeek. 's-Gravenhage; E. Klei R. LotgeringHUlebrand, te Amsterdam; M A Lutz te Nijmegen; E. Mesdag, te 's-Gravenhage. M. C. van OerleNipper, te Lelden; J. Polak Kiek, te Amsterdam; dr. Ada Prins, te 's-Gra venhage- J. E. Redeke, te Rotterdam; M. E. P. Ruyzenaars, te 's-Hertogenbosch; Th. G. U. Schenck.' te Leiden; M A A H Bchreurs, Roermond, J. SimonsOppenheimer, te Rot terdam; W. H. C. Smit, te Amersfoort; G. A. van Sonsbeek, te Amsterdam; C W Speltlo, te Amersfoort; F M Stoll te 's-Gravenhage; A F C. Suermomlt, te Nijmegen; q. van der Veer te s-Hertogenbosch; M D Wittop Koning te Huizen (N.-H,de heeren: H G de Boer, te Noordwük. dr. J. Botke, te Groningen: dr. J C Broekema, te 's-Gravenhage: D. Buyze, te 's-Gravenhage. E. Frenkel, te Amsterdam; A H de Groot, te Amsterdam; dr G J de Groot, to 's-Gravenhage: dr. M van der Hoeve, te Amersfoort; dr. T. van Lohuizen, te 's-Gravenhage; W J C van Paas- sen te 's-Gravenhage; dr. F. A. Steenama te Amsterdam; lr. A. J. van der Steur, te Am sterdam- dr J. H. Tuntler, te Groningen; dr. L A. Veegèr, te Nijmegen; J. W. van der Zanden, te Rotterdam. EXAMENS-SANATORIUM TE ZEIST Gosliga. Eén candidate moest worden afge wezen. Voor het overgangsexamen naar het 3de leerjaar slaagden de leerling-verpleegsters: R. Akkermans, A. Bakker, N. Bakker. L. de Jonge. C. v. Loon. J. Vos. M. Wlgboldua en C. Zeevaart. Eén candidate werd afgewezen. EXAMENS-BEWAARSCHOOL ONDERWIJZERES Gesl. voor het theor. gedeelte van het exa men voor de hulpakte der Vereen, van Chr. Be waarschool Onderwijzeressen in Nederland, de dames: M. G le Grand. T C v Buren. G Koorts, Alen Rotterdam; D Mercey. Velp; H H E Ko lenberg, Oosteibeclt. en A P de Visser, Dor drecht. Land- cn Tuinbouw. DE GENTSCHE FLORALIËN De toeloop tot de Genteche floraLiën moet zoo groot zijn en de organisatie zoo slecht, terwijl de Gentsahe reetaunantprijzen zoo hoog opgedreven moeten zijn, dat velen <Mi6 hun verontwaardiging daarover hebben te kennen gegeven. Ook in andere bladen wor den deze feiten gesignaleerd en daarom meenen wij goed te doen hen die plannen hebben naar Gent te gaan, dit medo te dee- len, opdat ze weten wat hun mogelijk te wachten staat. Duizenden hebben tevergeefs op toe gang moeten wachten, zoo vol was het, en de betaalde dure entreekaarten werden niet terug genomen. DE NOOD IN DEN AMERIKAANSCHEN LANDBOUW Volgens de laatste berichten uit Washington zijn ln de laatste jaren meer dan een mlllloen boerderijen In de V. S. verkocht wegens achter- •tallige hypotheken of belastingen. Dit aantal naakt een zesde uit van alle landbouwbedrijven Radio Nieuws. DONDERDAG 27 APRIL. Huizen (1875 M N.C.R.V. 10 00 Gramofooo, 10.15 Morgendienst door Ds. P. J. de Bruin, Chr. Geref. Pred. te Veenendanl. 10.45 Znn»? 2.00 Fraaie handwerken. 3.'») Vrouwenhalf uurtje. 4.00 Bijbellezing door Da. A. Alte ra. Ned. Herv. Pred. t.e Groningen. 5.00 Be speling van bet NCRV ongel. 5.46 Handen arbeid voor onze Jeugd. 6.15 Dhr. J. Lens: Het ruitei standbeeld van Prins Willem van Oranje. 7.o0 Weekoverzicht door Dhr. C. A. Orayé. 7.45 Enkratcla-kwnrtlertje. 8.00 Oranje uratorium in de Hooglandsche Kerk - Leider plm. 10.45 Vaa Dlas. 10.46 K.R.O. 8 00 Morgenconcert. J1.00 Gramo- toon. 12.15 Lunchconcert. 4 I I v e r s u m <296 M) AVRO. 8.01 Gramo- foon. 10.01 Morgenwijding. 10.15 Gramofooa 10.30 SolistenconcerL 11.00 Knippen van 1: inderkleedlne. 1130 Sollstenconcert 12.01 Grair.ofoon. 12.30 Orgelconcert. 2 45 Gramofoon. 3.00 Naaicursus. 3.45 Gra- mofoon. 4.00 Voor zieken en ouden van da gen. 4.30 Pianorecital. 5.00 Verhalen voor grooiere kinderen. 5.30 Omroeporkest 7 00 Omroeporkest 8 01 Vaz Dlas. 8 15 Concert. 9.30 Aansluiting Concertgebouw. 10.30 Kovacs Lajos. 11.00 Vaz Dias. 11.10 Kovacs Lajoa. $r u ss el iviaamsch) (337.8 m.) 11.20 Gramo foon. 12 20 Omroepklelnorkest 4.20 Con cert. 7.20 Omroeporkest 8.20 Concert. 9.20 Gramofoon. (Fransch) (509 3 M.) 11.30 Concert 12.20 Gramofoon. 4.20 Omroeporkest. 6.35 Gra mofoon 7.20 Concert 8.20 Omroeporkest 9.20 Gramofooo. 2.40 Concert 7.30 Concert KÖnigewusterhausen (1635 &L) 6.60 Ochtendconcert. 11.20 Gramofoon. 1.20 Gramofoon. 350 Orkest- 4.50 CoDcert 7 20 Kamerorkest. 8.50 HooTspel. Ls n sen be rg (471.4 M.) 8.26 Gramofooa 9.35 Mensch und Welt. 11.20 Populair con cert 12.20 Concert. 3.50 Concrt 6.21» Hoorspel. 7.20 Concert London Nat (261.3 M.) 11.20 Orgel. 12.03 Orkest 12.50 Orkest 2.20 Vesper. 4.35 BBC orkest London Reg. (355 9 M) 11.20 Concert 12 35 Concert 1.20 Orkest 6.50 Orgel. 6 20 Orkest 8.20 Concert Midland Reg. (398.9 M.). 11.20 Concert 12.35 Concert 1.20 Orkest. 6.50 Gramo foon. 6 20 Orkest 8.20 Koorconcert ln Amerika. De waarde der Amerlkaansche boer derijen ls gedaald van 70 tot 50 milliard dollar en hun bruto opbrengst van 16 milliard dollar rd In 1933. Do hypotheken, strijd ls begonnen, ird dollar en de rente De jaarlijksche rentelast van ongeveer. 600 dollar xalt op ca. 40 der landbouw Hypotheekbanken, boerenleenbanken, verzeke ringsmaatschappijen en particulieren zijn hier door ernstig getroffen en teneinde te trachten In deze toestanden eenige verbetering I DE TUINBOUW TE AALSMEER Nu de jaarcijfers der beide veilingen be kend zijn, blijkt eerst recht hoe de crisis zich in onze gemeente doet gevoelen. De omzet aan de Centrale Veiling liep terug van f 3.504.910.75 tot f2.715.207.02, do omzet van Blóemenlyst van f 2 767.121.85 tot f 2.111.131.06. In 1932 is de totaalomzet aan beide veilingen verminderd met f 1.445.691.52 Niet voor niets heeft de Regeering ge meend deze gemeente te moeten steunen. Vele kweekers zouden ook onmogelijk zon der hulp alle lasten kunnen opbrengen. Wat echter héél eigenaardig is: het bios cooptheater, dat verleden jaar gesticht is, heeft over belangstelling niet te klagen. Zaterdags- en Zondagsavonds is het gebouw nagenoeg altijd uitverkocht Hetzelfde Aalsmeer, dat f 600.000 regee- ringssteun zal_ gaan genieten, geeft weke lijks f 400 a f500 aan het ijdel bioscoop-ver maak uit. Van gemeentewege de gemeen te zal ook 10 pet. bijdragen in de steunactie mocht hier zeer zeker tegen opgetreden worden. Uit Oost-lndie DE WILLEM DE ZWIJGER-FEESTEN. BATAVIA, 25 April (Aneta). De Willem de Zwijger-feesten zijn in geheel Indië met groote opgewektheid gevierd. Aubades eu feestelijkheden vonden o.a. plaats te Buiten zorg, Batavia, Bandoeng, Makassar, Malang, Padang, Medan en Pontianak. Gouverneur- generaal en Raad van Indië woonden de gala-vooretelling in den schouwburg te Ba tavia bij, waar Mr. Schrieke een redevoe ring hield. ADJUDANTSBENOEMING. BANDOENG, 25 April. (Aneta). Ritmees ter G. A. de Stoppelaar is bestemd om te worden benoemd tot adjudant van den gou verneur-generaal, ter vervanging van 1ste luitenant Jhr. J. M. R. Sandberg. 3a di Rienzi, de groote Senator van Rome in de 14e eeuw Door fidw. BULWER LYTTON HOOFDSTUK XIX. Walter de Montreal's terugkomst in zijn vesting. oen Walter de Montreal en zijn huurlin- i Cornetto verideten, haastten zij zich om ne te bereiken. Zij waren er lang vóór de onnen, doch werden op dezelfde wijze i de poorten ontvangen. Montreal ont ld zich voorzichtig van al wat naar een hal of bedreiging leek. Hij zond zijn uwen Rudolf naai* Rienzi, om dezen ver te vragen, met zijn manschappen de d te mogen binnentrekken. Rudolf keerde iediger terug dan zijn hoer verwacht had. Wel" zeide Montreal ongeduldig, „gij hebt ter het verlof verkregen. Zullen wij hun telen de poort te openen?" ti Beveel hun een graf voor ons te graven twoordde de Sakser op ruwen toon. „Ik lop dat mijn volgende zending mij aan een lendelijker hof zal brengen." Wat moet dat beteekenen?" ,,Ik korte woorden, dit: ik vond den cuwcn gouverneur, of hoe zijn titel mag iden,, in het Kapitool, omringd door warti- n en raadsheoren en in do mooiste wapen Jstin-g die ik ooit buiten Milaan gezien 4>.', „Wat geef ik om zijn wapenrusting! Zijn antwoord wil ik weten!" „Als gij het dan weten wilt: „Zeg aan Walter de Montreal" eeide hij, „dat Rome niet langer een schuilplaats is voor dieven; zeg hem, dat als hij de poort binnenkomt, een gerechtelijk onderzoek hein wacht „Een gerechtelijk onderzoek!" riep Mon treal tandenknarsend. „Omdat hij lieeft deelgenomen aan de misdaden van Werner en zijn vrijbuiters." „Wat?" „Zeg hem bovendien, dat Rome den oorlog verklaart aan alle roovers, of zij in een tent of in een vesting wonen en dat wij hem bevelen, binnen achtenveertig uren het grondgebied der Kerk te verlaten." „Hij denkt mij dus niet alleen te bedriegen maai- ook te bedreigen? Komaan, ga voort'" „Dat was zijn geheele antwoord aan u; mij sprak hij nog scherper toe. „Denk er wel aan vriend" zeide hij; „eiken Duitsehen bandiet die na morgen in Rome gevonden wordt, heeten wij welkom met galg en strop. Maat- dat gij wegkomt!" „Genoeg! Genoeg!" riep Montreal, rood van woede. „Rodolfo, gij hebt een goed in zicht in die dingen. Hoeveel Duitschers zou den er noodig zijn, om dien parvenu aan zijn eigen galg op te hangen?" Rodolfo krabde zijn hoofd en scheen een poosje in zijn berekeningen verdiept. „Gij, kapitein" begon hij eindelijk, „zult daarover het best kunnen oordeelen, als ik u vertel dat hij, naar ik hoorde, minstens twin tig duizend Romeinen onder zijn bevelen heeft. Hedenavond zal hij de kroon aan vaarden en den keizer afzetten." „Ha ha!" lachte Montreal; ,4s hij zoo dwaas? dan zal hij ons niet nood'g hebben, om aan de galg te komen. Vrienden, laat ons den uitslag afwachten. Op het oogenblik schijnt er noch van de baronnen, noch van het volk veel te halen. Laat ons naar Ter- racina trekken." „Hoera! Leve de ridder yan St. Jan!" riepen de huurlingen. „En hoera! voor het schoone Frankrijk en het dappere Duitschland!" voegde de ridder erbij met de hand wuifend. Hij gaf zijn vermoeid paard de sporen en reed met zijn bende de Campagna door. De ridder verzonk echter weldra in som bere overpeinzingen; zijn volgelingen zwegen eveneens, en na enkele minuten was het kletteren van hun' wapens en het rinket i Aan hun sporen het eenige wat de stilte ver stoorde der uitgestrekte, eenzame vlakten, die zij moesten doortrekken om Tcrracina Ip bereiken. Vol bitterheid herdacht Montreal zijn gesprak met Rienzi; hij roeide zich gekrenkt in zijn trots op zijn doorzicht cn zijn samenzweerderstalenten, door de ont dekking dat een ander hem te slim was geweest Bij het aanbreken van den nacht maakte de bende halt aan deze zijde der Pjntijnschc moerassen. Zonder ecnig gemoedsbezwaar werden de ongelukkige bewoners uit eenige hutton en schuren verjaagd en de varkens, koeien en kippen van een naburige, hoeve geslacht Even voor zonsopgang werden de noodlot tige moerassen, doorgetrokken, die reeds ge deeltelijk door Bonifacius VIII waren droog-, gemaakt Montreal, verfrischt door den slaap schikte zich in de ondergane vernedering met het vooruitzicht op de voordeden, die de naderende oorlog met Napels hem bood. Zijn blijdschap bij het naderen van do woning van haar, die hem na zyn eerzucht het naast aan het hart log, deed hem de vroolijkheid herwinnen, hem eigen door zijn Fransche afkomst en zijn zorgeloozen aard. En dc doodelij.ke maar gewijde weg, die nog de sporen van den arbeid van Augustus vertoont, in het Kanaal dat getuigu was ge weest van de door Horatius zoo luimig be schreven reis weergalmde van het luide gelach en de woeste liedjes, waarmede zyn troepen hun tocht opvroolijkten. Het was middag toen de bende den ro- mantischen bergpas bereikte, het oude I.an- tulae. Links verrezen hooge steile rotsen, met weelderig groen en tallooze Meibloemen bedekt; rechts murmelde de zee, effen als een meer en blauw als de hemel. Misschien had Montreal, die ruimschoots het dichterlijk gevoel van zijn land bezat, zoo nauw verwant met de liefde tot de natuur, op een anderen tijd aan de schoon heid van de omgeving recht doen weder baren; op dit oogenblik was hij meer ver- uld van huiselijke beelden. Langs een pad dat zich om den berg slingerde en slechts een ruwen, moeilijken weg voor hun paar den aanbood, bereikte de troep eindelijk een sterke vesting van grauwe steenen, wier torens verborgen waren onder weelderig ge bladerte, totdat zij plotseling hard te voor schijn kwamen van onder het gtoen. Ilot hoorngeschal, do banier van den ridder, het snel gewisselde wachtwoord ontlokten een luiden wclkomstkreet aan do grimmige sol daten op de muren; de ophaalbrug ging om hoog, haastig van zijn hijgend paard springend, trad Montreal over den drempel en stapte door een ruime hal, waar een jonge, schoone, rijkgekleede dame hem even eens tegemoet kwam en zich ademloos san vreugde in zijn armen wierp. „Walter! mijn liove, lieve Walter! Welkom duizend maal welikoml" „Adeline, liefste mijn aangebedene ik zie u weerl" Zoo begroetten zij erkander, terwijl Mon treal haar aan zijn hart drukte, haar tranen wegkuste en haar teciler blozend gezichtje aanstaarde met den scherpzienden angst der liefde na afwezigheid. „Liefste" sprak hij teeder „gij heb geleden; gij hebt minder kleur dan bij ons afscheid. Kom, kom, gij zijt al te teer, of te dwaas om de geliefde van een krijgsman te zijn!" „O Walter!" antwoordde Adeline, zich aan hem vastklemmend, „nu gij hier zijt zal ik wel weer gezond worden. Laat mij nocit weer zoo heel. heel lang alleen. „Neen lieveling, noen." Hij sloeg den arm om haar middel en de gelieven begaven zich naar de binnenver trekken ven het kasteel. HOOFDSTUK XX. Het leven van liefde en oorlog. Omringd door zijn krijgslieden, veilig in zijn sterke vesting, verrukt over dc schoon heid van aarde, lucht en zee en zijn Adeline bominnend, vergat Montreal voor een poos al zvn meer opgewonden plannen en ruwe beTi.-in'i' nnv! v.a, even vrtVnr vooi jgroote teederiicid uls your greote wreedheid en zijn hart deed hem bittere verwijten, als hij zijn geliefde aankeek en zag dat zelfs zijn bijzijn niet voldoende was om haar vroegeren glimlach en frissche kleur te doen terugkeeren. Menigmaal vloekte hij den noodlottigen eed van zijn ridderschap, die hem verbood te huwen,, zelfs met een vrouw van hoogeren rang en het berouw verbit terde zijn gelukkigste uren. De zachte jonkvrouw in dat rooverhol, go- scheiden van al wat haar dierbaar was moeder, vrienden en een onbesproken naam had haar verleider er slechts te liever om; al haar teere, vrouwelijke gevoelens, waar voor haax geen andere, minder schuldige uitweg overbleef, vereenigde zij op één per soon. Doch zij voelde haar schande, al trachtte zij het te verbergen. En een neg dieper leed dan zelfs die schande drukte op haar gemoed en ondermijnde haar gezond heid. Toch was zij gelukkig in Montreal's bijzijn, ondanks haar berouw; en in haar afnemende gezondheid vond zij in zooverre een troost, dat zij nu hopen mocht, te sterven terwijl zijn liefde voor haar nog steeds dezelfde was gebleven. Soms maakten zij kleine uitstapjes, want de onrustige toestand in het land liet niet toe dat zij zich op verren afstand van het kasteel begaven, en met verrukking wan delden zij door de zonnige vlakten en langs de kalme zee. (Wordt vervolgdf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 9