V/RIGLEY NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN RINGERS I COLLECTANTEN NACHTVERPLEEGSTER WAAROM KOOPT U! VIOOLTJES CHR. KWEEKSCHOOL TE LEIOEN PLAQUETTE QR, H. COLIJN RUSTHUIS „MORIA" WINKELHUI -"BREESTRAAT 891 De Gruyter's KOORTSEN KIESPIJN VERDWIJNEN WiffC Kruis Gezondheid alle gasfornuizen branders... maar alléén de Inventa bezit een SUDDERBRANDER STELT U BELANG NIEUWE LEIDSCHE COURANT Advertentiën. v D.V. 7 Mei jus. hopen onze *- S geliefde Oudere V M. GROENENDIJK «-''i X s H. GROENENDIJK— V v. d. Enden, >i hun 25 Jarige Echlvereeni- J ging te herdenken. J Hun dankbare Kinderen. \v Barendrecht, 26 April 1933. D.V. 6 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders en Behuwd- 11 Ouders l HENDRIK DE KLERK J ADRIAANTJE KERSTEN den uag te gedenken, dat zij vóór 25 jaar in den echt verbonden zijn. Hunne dankbare Kinderen, HENDRIK. IDA AALTJE. PIETER. VERZEKERT UW LEVEN SANK SCHIEDAM Verzekerd Kapitaal 85 Millioen Gulden Wiskundige Netto Reserve ruim 101 Millioen Gulden Extra Waarborgen ruim 23 Millioen Gulden TENTOONSTELLING VAN FOTO'S DOOR LEDEN DER LEIDSCHE AMATEUR-FOTOGRAFEN- VEREENIGING, TE HOUDEN IN HET ATELIER VAN DEN HEER J. VAN DER ZANDEN. INGANG ST. PETRUS- KERK (BREESTRAAT TUSSCHEN No. 143 EN 145) GEOPEND: DONDERDAG 27 APRIL. 'S AVONDS VAN 8—10 UUR VRIJDAG 28 ARPIL en ZATERDAG 29 APRIL' 'S MID DAGS VAN 1—5 UUR; 'S AVONDS VAN 8—10 UUR. TOEGANG VRIJ Na kortstondige ongesteldheid is vrij plotseling overleden onze geachte Commissaris, de Heer Ir. JOH. KRAP, in den ouderdom van 75 ja. en. Zijne nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven. N.V. ALGEMEENE LEVENSVERZEKERING-BANK, Commissarissen en Directie. Rotterdam, 26 April 1933. IHet Comité van de EMMABLOEM-COLLECTE verzoekt dringend voor de COLLECTE op ZATER DAG 29 APRIL. Opgeven: Consultatiebureau MIDDELWEG No. 38. Voor direct gevraagd bij hulpbe- hoeftige oude Dame: VER PLEEGSTER voor den nacht; diploma geen vereischte. Brieven met opgave van verlangd salaris onder No. 8000 aan het Bureau van dit blad. in neemt U alle risico i.elf? VOOR 60 CENT PER WEEK verhuren wij U doorloopend een moderne STOFZUIGER nerk PRIMO" (verkoopprij 125.-). Reparaties en onderhoud DE STOFZUIGER CENTRALE HAGEMAN Korevaarstraat 7, Tel. 2945 Voortreffelijke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit J2sJ: op dnn* Yiazifns //f HUIZEN W H wy HEMEN EEN ZEEB 1 U Hot,IE SELOBELEÓÖINa 0 Tt UTBECHT f KANT; Af HTEB'>T:PlETEPg5UTBE0lT ROZENSTRUIKEN Prima Rozenstruiken te koop 2 per 100. ALB D. DEN HAAN Katwij leerweg 5, Rijnsburg, Tele foon 21. GRAMOFOON 3.— Pracht Gramofoon 3.—, Pathé foons met platen 4.50 en 6.50. Salonpathefoon gekost 75.- nu met albums en platen 12.50. platen 15 cent, ruilen 5 cent. Motoren, vee ren, reparaties ook spotgoedkoop Lange Raamsteeg 43, zijstraat van Doezastraat. ATTENTIE SAV. P. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het repareeren van alle soorten uurwerken. Drie jaar als eerste bediende bij Firma W. Brouwer werkzaam geweest. Hoogachtend, J. SADLO Gedipl. Horlogemaker. Hceren- straat 87b. DRIE AVONDSAMENKOMSTEN a.s. Dinsdag, Woensdag en Don derdag. geb. Prediker, Jan Vos- sensteeg, aanvang 8 uur. Spreker Ds. A. W, F, Waardenburg. •Wezep; onderw.: Volheid des Heiligen Geestes, Rom 4, 6 en 8 Toegang en zitpluatsen vrij. Comité JERIJEL, Groenesteeg 16 PAULUS BUYSSTRAAT 1 AANMELDING VOOR HET TOELATINGSEXAMEN, dat midden Juli zal worden afgenomen, vóór 1 Juni bij den directeur H. SCHILP. Spreekuren aan school Dinsdags 2—3 en Vrijdags 11.35-12.30. Extract uit het geboorteregister (vrij van zegel) en een genees kundige verklaring, dat de gezondheidstoestand gunstig is, be- hooren bij de aanmelding overlegd te worden. Aanvang cursus begin September. - Candidaten voor de eerste klas moeten op 1 Augustus minstens 14 jaar zijn. Woensdag 3 Mei 1933, 's avonds 8 u., Stadsgehoorzaal WALPURGISNACHT Mendelssohn LAUDA PER LA NATIVITA DEL SIGNORE Respighi PSYCHE Franck onder leiding van RICHARD BOER 1 Solisten: MIA PELTENBURG, LOUIS VAN TULDER, MAARTJE OFFERS, TH0M. DENYS Begeleiding: HET RESIDENTIE-ORKEST Koor: KOOR DER AFDEELING Toegankelijk voor houders van kaarten der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. ENTREE NIET-LEDEN 2.50 (plus belasting). Plaatsbespreking en kaartverkoop vanaf Vrijdag 28 April 1933 dagelijks van 10 tot 6 uur bij Bespreekbureau J. M. EGGERS, Botermarkt 14, Leiden. Telefoon 337. Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan T.B.C.-lijders GEVESIK.r TE AMSTERDAM Sanatorium „SONNEVANCK" te HARDERWIJK Verpleegprijzen v.af f 3.50 per dag Even tueele tegemoetko ming in den ver- pleegprijs Is uit het aan het Sanatorium verbonden Suppletie- fonds mogelijk. Vadere inlichtingen verstrekt de Genees heer-Directeur. VOOR DEN BLOEMENTUIN ANEMONEN BEGONIA'S DAHLIA'S LELIES RANONKELS DUBBELE MADELIEVEN HERFSTCHRYSANTHEN ARABIS ALPINA OVERBL. VIOLEN GROOTBL. ANJERS W. SEGAAR Czn. - ZAADHANDEL DIEFSTEEG 8 TELEFOON 1195 door Firma UBBI\K Co., IJzer- en Metaalgieterij, te Doesburg. Afmetingen: 150 X 200 m.M. Verkrijg baar in: prima gietijzer (dof-zwart) 2.—; silu- min (glanuend) a 3.50; brons 6.50. J. MUNNIK Parklaan 29 Bilthoven Verkoopers(sters) gevraagd Jan Steenstraat 67—69 SCHIEDAM heeft enkele plaatsen beschikbaar voor bejaarde Echtparen, groote vrije k-—«*r. inbegrepen. Opnameprijs f 80,per maand alles nTSTEKENDE VERZORGING DESKUNDIGE LEIDING NAAR HUURDERS KEUZE TE VERBOUWEN I Inlichtingen aan genoemd perceel Bovendien el tra een Kinder -attractie l Zie dé Gruyter's etalage onmiddellijk na gebruik van de KOORTS- EN KIESPIJN POEDERS van Dr. J. B. MEENK. 7Vfc ets per poeder. Portret van Dr. J. B. MEENK in de poeder en gesloten met de drie hoekzegel E. M. B. Verkrijgbaar bij H.H. Apoth, en Drogisten, I© lÜorKwdoaak QoerrtCnjen DE POEDERS VAN HET PER STUK 7 CENT. PER OOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. £U Voor Nederland: „DUTIM". Oegstgcest 'hij Leiden) STUDEER TECHNIEK Thuis DR WEG TOT SUCCES voor technici en Ambachts lieden gaat via het P B N A Technisch hriéfonde'rwijs Opleiding voor alle lagere en middelbare examens en beroepen in de techniek. Vraag het kosteloos prospectus No. 34 uan bij P B N A - ARNHEM BEZUINIGING VOOR AUTO-EIGENAREN 1 Premie voor. Volledige verz. Enkel W A PERSONEN AUTO vanal 90.— 25.- VRACHT AUTO vanal f 100.— f 25.- AntobnsseD en Motorrijwielen naar verhouding v de waarde Groote waarborgen Vlotte behandeling DE AUTO ONDERLINGE - GRONINGEN VF.RTEGEN W< l( >KI>1GKUS GEVRA AC,D begint in den mond. Talrijke dokters en tandartsen gebrui ken Wrig ley's Kauwgom en ra den het anderen aan, vooral ook voor kinderen, om dat het de kaken ontwikkelt, het ge bit sterk en schoon houdt. Twee soorten, P.K. (zuivere pepermuntsmaak), Spearmint kruizemuntsmaak), J per pakje Ja mevrouw, op een Invenla gasfornuis kunt U wer kelijk „sudderen". Rijst, runderlappen en peertjes krijgt U er even heerlijk op gaar als op hel petro leumstel, dal terecht „in een kwaden reuk" staal. Behalve dien sudderbrander hebben de Inventa's nog tientallen andere voordeelen. Let U daarom vooral op hel merk. „Even goed" beslaal niet. GASFORNUIZEN EN COMFOREN VAN R. S. STOKVIS EN ZONFN WOENSDAG 26 APRIL 1933 Vraag 't boekje „Het Herziene Goederen tarief" en den Gids, gratis aan alle stations! in de verlaagde tarieven voor stukgoederen? voor wagenladingen, groot of klein? Interesseeren U de bijzonderheden omtrent de vereenvoudiging en den versnelden dienst? Wilt U alles weten omtrent de 1 Mei ingaande PRIJSVERLAGING GOEDERENVERVOER

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 8