DOE ees CHRISTELIJK VROUWENLEVEN WOENSDAG 26 APRIL 1933 TWEEDE BLAD PAG. 7 jen aonsen onder orgelbegeleiding eenige vaderlandsche liederen en wei-den onthaald op een flink stuk chocolade en een portret van den Vader des Vaderlands. De Burgemeester dankte met een hartelijk woord den spreker namens kinderen en gasten. NOG EEN HERDENKING. 'A.s. Donderdagavond zal in de Geref. kerk alhier een Oranjeherdenking plaats hebben. WOUBRUGGE WILLEM DE ZWIJGER-HERDENKING Nadat door het luiden der klok de ingeze tenen Maandagmorgen 8 uur waren opge wekt om te geuenken den -luüsten geboorte dag van Prins Willem 1. was weidra h« dorp geiooid met vlaggen. In den namiddag kwamen de kinderen der beide scholen onder leiding van 't onderwijzend personeel in de groote zaal van hotel bvvama bijeen, alwaar eenige filmvoorstellingen werden ge geven en de kinderschaar werd onthaald on versnaperingen. Het hiervoor benoodigde celd was door een groep jonge dames bij de ingezetenen gecollecteerd. Des avonds had een bijeenkomst plaats in het Ned. Herv kerkgebouw onder leiding van den Burge meester, den heer Boddons Hosang. Deze sprak een openingswoord tot de talrijke aan wezigon en ging daarna voor in gebed. Ver volgens werd het woord gevoerd door as. Nauta, die een geschiedkundig overzicht gal uit het leven van Prins Willem als dc grond legger van ons onafhankelijk volksbestaan. Voorts werd een rede gehouden door ds. Jellema, die als onderwerp had gekozen „Prins Willem als geloofsheld". Ter afwis seling werden gezamenlijk vaderlandsche liederen gezongen, terwijl de Chr. gem. zang vereeniging op zeer verdienstelijke wijze haar medewerking verleende, alsmede een solist, de heer Brunt. Een slotwoord werd nog gesproken door den burgemeester, waar na deze zeer geslaagde bijeenkomst door ds Jellema met dankgebed werd gesloten. RAADSAGENDA De Raad der gemeente komt Donderdag ,s. des voormiddags halftien in openbare ergadering bijeen ter behandeling van dc volgende punten: 1. Notulen en mcdedeeltn- gen; 2. Voorstel tot wijziging der verord. op de heffing van besmettelijke ziektegeldcn; 3. Prae-advies op een ingekomen verzoek. ■5. Voorstel tot vaststelling eener verordening op de heffing van begraafrechten op de nieuwe alg. begraafplaats. 5. Voorstel tot vaststelling der wijziging in de verordening op de heffing van kade- en havengelden. 6. Voorstel tot vaststelling der objecten voor ■kverschaffing. 7. Rondvraag. ONTSPANNING LEIDSCHE SCHIETBOND STAND VAnl DE WEDSTRIJD OP 24 APRIL Korps: W. T. Bodegraven 213 p. B 120 p. RKSV „Excelsior" 195 p.; „V.S.V." Voorscho- tepê?sPBuks: H. G. Gobel 4SIS p.; H. Schoo 45—42 P-; P- J- v. d. Krogt 44, 10, 10, 7, 8 11 C v Tol 44, 10, 7,10, 9, 8; J. J. Hoogun- d'oorn A S; L. da Witt 43, 6; A. Veeleu.urf 42, 9, 9, 8, 8; W. Derogee 42, 9, 8, 8, 8, 9; C. Zaal 39. Vaste baan Buks: A. VeelonturI 184 C. v. Tol 180 p. ft Kampioen Buks: L. de Witt 95'p« Dagprijzen: le dag A. Veelenturf 59 p.; 2e dag L. de Witt 59 p.; 3e dug J. Wagenaar Vrije baan Buks: A. Veelenturf 89 p. 5 x 29; J. Wegen aar 89 p. 2 x 29; A. Dek 8S p. 3 x 29; L. de Witt 88 p. 1 x 29; W. Val kenburg 87 p. 1 x 28; P. J. v. d. Krogt S7 p. 4 x 28; G. J. Yperlaan S7 p. 1 x 28; Ph. L. v tl. Drift 85 p.; E. van Egmond 84 p.; J. Worst 83 p.; H. Schoo 81 p. 3 x 2ö 1 x 25; H. v. d. Does 81 p. 3 x 26. V r ij e ba an K. S. O.: A. Veelenturf 88 p.; J. Reinders 83 p.; W. Valkenburg 80 p. 25, 24; G. J. Yperlaan S0 p. 2 x 21. kampioen K. S. O.: H. Göbel 92 p. Rechtzaken. HAAGSCHE RECHTBANK KATWIJKSCHE CHAUFFEUR STAAT TERECHT De 26-jarige chauffeur J. B. te Katwijk aan den Rijn heeft zich voor de Haagsche Rechtbank te verantwoorden gehad. Vol gens de dagvaarding zou hij op 23 Juli van het vorig jaar als autobestuurder hoogst roe keloos, onachtzaam en onvoorzichtig hebben gereden op den Rijksstraatweg te Wasse naar, door een voor hem uitrijdende auto in tc' halen op zoodanige wijze, dat hij deze auto aanreed, tengevolge waarvan dit voer tuig tegen een langs den weg staanden boom opbotste .waardoor een der inzittenden, me- v V.S., zoodanig werd gewond, dat zij kort daarop aan de bekomen verwondingen overleed Na getuigenverhoor vorderde het O M. twee maanden gevangenisstraf met intrek king van het rijbewijs voor den tijd van één jaar. De verdediger vroeg vrijspraak. Vonnis 9 Mei as. RECHTBANK TE ROTTERDAM KIPPENDIEFSTAL TE JAARSVELD De 21-jarige losse arbeider J. M. den O. te Jaarsveld, gedetineerd, heeft terechtgestaan terzake van kippendiefstai to J,A pleegd in den nacht van dachte ontkende, doch 16 februari. V. toegeven, dat hij nderen kippendiefstal had it hij 's morgens 1 gasten op zijn d de schuur, waarin de kippen gch -en. Getuige had dit spoor govolgd •kt dat dit leidde tot de woning va dachte In de schuur hadden 100 kippen geze- :n. Toen de veldwachter M. van Weele. die nor getuige gewaai schü>vd was. de kip ild had. b'.eken erJ7 te wordei /eneens het spooi ng van verdachte. -3 woning van verd. heeft getuig» 2 kippen gevonden. Daaronder w; 'auwachtige veeren. die dadelijk door Faay als In eigendom herkend werden. Een groot aantal getuigen décharge De verdedigen-, Mr J. Swart. heeft uitvoerig betoogd, dat het verhaal van de door de zustei gegeven kippen niet verzonnen kan zijn. Pleite, oncludeerde tot vrijspraak. Uitspraak 2 Mei. INBRAAK BIJ DE SINGER MAATIJ. Ds 28-Jarige matroos A. K.. de 80-Jarlge be diende J. S. en de 30-Jarlge losse werkmau J. F. v. d H.. allen gedetineerd, hebben terecht gestaan terzake dat zij In den neobt van 81 Jan. op 1 Febr. zich hebben toegang verschaft tot het filiaal van de Singer naaimachine MIJ aan de Hoogstraat 346. Zij legden een volledige Het O. M.. waargenomen door Mr J. S. Loke, EINDREDACTRICE: MEVR. A. VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH het leidende blad voor de Christenvrouw I Wij zouden Christelijk Vrouwenleven ni*t gaarne willen missen, vooral niet, nu het zoo werd uitgebreid, en het voor iedere vrouw iets, neen, veel geeft. En door hoogstaande principieele artikelen, èn door boeiende, interes sante verhalen, maar niet minder omdat Christelijk Vrouwenleven zoo geheel-aansluit op de practijk van het leven der vrouw (opvoeding, kleeding, handwerken, voedingsrubriek, woninginrichting enz.) is Christelijk Vrouwenleven het blad dat door duizenden en nog eens duizenden Christenvrouwen gelezen wordt. Het is nu de tijd zich te abon- neeren, want wie zich per 1 Juli als abonnee opgeeft ontvangt de MEI- en J U NI - nummers GRATISU MaarChristelijk Vrouwenleven laat het hierbij niet abonnée's mogen uit onderstaande zéér boeiende boeken De nieuwe INHOUD van het APRIL-nummer van Christelijk Vrouwenleven Waartoe is dit verlies? (Meditatie), door Joh. Breevoort. Onder moeders vleugelen op dgen wieken, door A. v. HoogstratenSchoch. Neêrlands kleuren van de trouw. (ged.). door C. v. Tillden Beer Poortugaal. Het Kinderdagboek, door Anthonia Margaretha. Uit Oost-Indië. door Tine Bonnema, (vervolg). Beroepen, die heel wat lichaamskracht vragenLouise M. Alcott. door B. Toch een nieuwe vredespolitiek?, door Mr. G. H. J. van der Molen. Brokstukken uit brieven van moeders, door jo KalmijnSpierenburg. Louise de Coligny de laatste vrouw van Prins Willem I. Willem de Zwijger en Louise de Coligny. Het binnenhuis in vroeger tijd. Prinses Juliana (foto). Kroniek, door W. Cremerde Vries. Hoeden- mode. door Gez. Balder. Ons theeuurtje, door A. v. HoogstratenSchoch. Haar keus. door Paula. Weven zonder naald, zonder apparaat. De drie hoek. door Joh. Breevoort. De lekkere mond. Paascheieren kleuren, door Martine Wittop Koning. Schoonmaak, door Ali Kummel. Wat de vrouw interesseert! Boekaankondiging. GRATIS een premie-boek kiezen: VAN UR NAAR EGYPTE, naar F. B. Meyer, met prachtige kleurplaten van William Hole. een boek van 4.— of voor wie liever een roman heeft: EMMY VAN HEMERT, door Jeanne van Harmeien, of DE SCHOONE ZOMER VAN BOUDEWIJN BRAND, door M. van derHUst. De abonnementsprijs van Chr. Vrouwenleven bedraagt slechts f 2.45 per halfjaar M en geve zich dus Kil opdan ziet men evenals de andere Christen-vrouwen in Nederland CHRISTELIJK VROUWENLEVEN iedere maand met spanning tegemoet* Ondergeteekende wonende te geeft zich hierbij vanaf 1 Juli 1933, tot wederopzegging maar minstens voor één jaar. op als abonnée op CHRISTELIJK VROUWENLEVEN ad 2.45 per halfjaar. Verzoeke de MEI- en JUNl-nummers GRATIS te zenden en mij eveneens GRATIS als premieboek te doen toekomen door Aan CHRISTELIJK VROUWENLEVEN, Prinsengracht 493, Amsterdam (C.). R De verdediger van S., Mr D. A. v. d. Linde, drong in verband met de omstandigheid, dat verd. nog nimmer veroordeeld ij», aan op op- Uitspraak 2 Mei. :roordeeld, pleitten clementie. Faillissementen Ullgeaproken ROTTERDAM. C J van Munster, broodbe zorger, wonende te Schiedam. Van Leeuwen hoekstraat TO. R.-C. rar A J Marx; cur mr O Vermaas te Schiedam. DEN HAAG. G. J. J. Leusen. koopman, den aag. Wostelnde 3c. R.-C. mr H. Haga; cur mr C C Bleker Gaai Llchtenbergh; cur mr G H C Bod» S. Poons. Frederik Hendriklaan 179. koopman den Haag. R.-c. mr G H B v d Boom; cur mr M Oppenhelmer. E. Warffemlus, den Haag. Ie v. d. Kun straat 106. R.-C. mr F J A Huink; cur mrJCL ZuUderhoff. bach de Haai Surséance van betaling: Verleend aan N.V. „Favelum", gevestigd Slledrecht voor den tijd van een Jaar, ingaan» 22 Maart 1933. met benoeming van Mr. I Blussé van Oud-Alblas advocaat en procure: te Dordrecht, tot bewindvoerder. Laatste Nieuws. ONTSLAGAANVRAGE VAN HET KABINET Het Kabinet heeft onder dagteek eninjj van 25 April de portefeuilles ter beschikking van H. M. de Koningin gesteld. H.M. heeft de beschikbaarstelling in overweging genomen en den heeren Ministers verzocht zich in middels met do behandeling en afdoening zoo mogejijk van de loopende zaken te blijven belasten. KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Bedankt: Voor Driesum, J. E. Uitman te Moercapelle-. VIT AMERIKA AAN DEN RAND VAN DEN AFGROND Roosevelt kon geen andere beslissing meer nemen EEN BITTERE PIL chaos iets te kunnen schrijven over Ameri ka ansche fondsen. Den ecnen dag Is het publiek bevangen door het Inflatiegevaai men niet. hoe vlug i zijn dollar; kan om- wilde koersrlj- 7.1 ng plaats grijpt. he.t andere moment is men iets gekalmeerd en ziet men de aandeelenkoer- en. Hetzelfde geldt voor de goe- n natuurlijk voor de verkoopen in het kleinbedrijf. Zal de prijsstijging vau stapelprodu>>en. goederen en artikelen lelden tot grootere winsten voor het Amerlkaansche bedrijfsleven, zij het ook in eventueel gedepre- cieerde dollars, of zullen deze prijsstijgingen op een gegeven moment teni-ct gedaan worden door loonsverhoogingen en duurdere grondstof fen? Niemand kan hieromtrent iets voorspellen nu niet bekend ls, wat Roosevelt met den dol lar voor hoeft en of hij in staat is de waarde daling van den dollar ln de ljand te houden. Geen meerder gebruik Het spreekt vanzelf, dat vrees voor een der gelijke waardedaling van de munt In de eerste plaats aanleiding geeft tot het aankoopen vun aan doelen en goederen. Verbruikers van grond stoffen zuilen hun toekomstige behoeften nu gaan dekken, omdat zij veronderstellen, dat de lage prijzen van het oogenblilt spoedig tot het verleden zullen gaan behooren. De prijzen zul len stijgen door de grootere vraag en door de natuurlijke terughoudendheid van verkoopers. wanneer deze laatsten meenen. dat zij over enkele dagen meer ervoor zullen kunnen ma ken. Maar al deze aankoopen, gepaard aan de toename van de speculatieve posities betteke nen nog geen meerder verbruik: de zichtbare voorraden zullen naar de onzichtbare overgaan, doch deze onzlohtbare voorraden zullen weer op de markt geworpen worden, wanneer de eerste itpsychose voorbij is. Bovendien heeft Roose r het moment de situatie nog in de >dat de dollar-daling niet verc internationale, maar juist dooi "S" •reemde saldi in New- handels! duidend de Invoeren daare zoodat het uitvoe werd. Bovendien zijn Tork relatief gering, terwijl de goudvoorraad nog voldoende ls om aan eventueele goud-ex porten te voldoen. Het probleem Is dan ook daartoe overgaan van een algebeele ineenstorting stond. De bonkorisls Is door hetgeen gedaan werd. niet bezworen: op aandringen van Wall- street werden de gezonde banken (gezond 1: sloten, hetgeen beteekent een krachtig- mindering van de koopkracht. De groot-banken Immers voelen or niets voor groote credieten te verleenen. omdat zij angstvallig waken voor hun liquiditeit, terwijl de bevroren deposito's bij de niet-geopende banken en bij de instel lingen. die slechts in beperkte mate gelden aan derden mogen teruggeven, de clISnten van die banken nopen om zoo zuinig mogelijk te zijn. Dit leidde tot een verder voortschrijdende deflatiedus verdere daling van prijzen en verdere verliezen: wanneer die beweging niet kon worden gestopt, zou de hierboven ge noemde ineenstorting van nagenoeg het ge heels Amerlkaansche bedrijfsleven niet kunnen uitblijven. Vandaar Roosevelt's noodkreet! ©ogenschijnlijk ls er een tegenstelling tusschen de eerste positieve verklaring van den nieuwen president, nl. dat hij geen valuta-experimenten zou ondernemen en hetgeen hij n u gedaan heeft Van een dergelijke autoriteit mogen wij een dusdanig weifelende houding niet veronder stellen; er blijft dus alets anders over dan aan te nemen, dat hij tot dien stap gedwongen werd door de buitengewoon zorgelijke toestand waarin Amerika In de laatste dagen is komen te verlceeren. Natuurlijk bestond die toestand reeds lang: de omstandigheden maakten het echter waarschijnlijk. <lat men de werkelijk heid ln sc-hiille nuakthedd Een bittere pil Men beweert, dat Roosevelt doelbewust dezen maatregel zou hebben genomen, om dwang uit te oefenen op Macdonald. die een dezer dagen in Washington ls aangekomen en op Herriot, die heden arriveert. Dit nemen wij niet aan; geen enkele verantwoordelijke en serieuze persoon zal zich willen leenen tot zulke bulten gewoon gevaarlijke proefr.erningci zunen plaats vinden over dc komende econo mische wereldconferentie. Maodonnld moet ge reageerd hebben door te zeggen, dat deze con ferentie nu maar zoo spoedig mogelijk moet plaats hebben, terwijl Herrlot's eerste opwelling zou geweest zijn om de geheele conferentie als een mislukking te beschouwen. „WIJ kunnen niets anders doen", zelde Herriot. „dan luiste ren. Daden zijn ln deze omstandigheden niet mogelijk." Het Is van het allergrootste belang, wat ten slotte het resultaat zal zijn van hetgeen in Washington wordt besproken. Roosevelt zou Macdonald willen dwingen, het Pond Sterling weer te stoblliseeren. want de lage koers van de Engelsche munt maakt het voor Amerika onmogelijk op de wereldmarkt. Engeland voelt voor deze stabilisatie niets "wij gelooven niet. dat deze denkbeelden zich in- tusschen gewijzigd hebben. Trouwens, de En- een koppig ras Zij laten zich niet spoedig tot een daad dwin gen. waartegen zij bezwaren hebben, terwijl een dwang hen prikkelt tot verzet. Roosevelt moet Engeland dan ook wel geheel verkeerd hebben aangevoeld om te veronderstellen, dat zij door 'n dergelijke houd»inR Ja en amen zullen zeggen op hetgeen een Amerikaan hun zoo voor schrijven. Men mag ln dit verband niet verge ten. dat een Engelschman zijn eigen ras heel hoog schat, zelfs te hoog. Een Australiër wordt met den nek aangezien en wordt nog steeds be schouwd als een nakomeling van de vroegere gedeporteerden, terwijl de Amerikaan als een vergrofde Angelsokser wordt aangemerkt. Het dansen en onder geen 1 Herriot staat op eenzelfde standpunt; trou- dena de Franache politiek ls tegen Amerika gericht, hetgeen duidelijk gebleken is. toen de Senaat weigerde, de oorlogsschuldbetallngen op 16 Dec. Jl, te doen en wat aai Herriot zijn premierschap kostte. Ook nu schijnt hij de bood schap te hebben medegc-kregen. ten opzicht' van het «chuldenvraajtstuJt een starre houding sa hetgeen hem i n der eerste vo lingen over de v» boord deed i zijn e moratorium voor de k» WIJ gelooven niet ver mis te tasten lioor zeggen, dat ln Washington de economische wereld-oorlog zich zal gaan toespitsen. Het ls een verdere strijd om de markt; Amerika wil de verdringing door Engeland en door de andere leden van het Sterllne-blok tegengaan door zijn eigen valuta te brengen op of beneden het peil van het Pond. Het Pond heeft neiging tot stij gen. omdat velen naar het Engelsche betaal middel vluchten. Het zou ons daarom niet ver wonderen. wanneer Engeland indien Mac Donalds missie mislukt, hetgeen wij vrij zeker aohten zijn munt ook laat devalueeren. Er is ln Engeland nog geen Inflatie; de prijzen zijn. sedert het land het goud verlaten heeft, ge daald, terwijl de loonen zijn verminderd. Het ls een kleine moeite voor de Engelsche financiers om de minder bekwame Amerikanen In dezen nf Vandaar, dat wij. Nederlanders, ng dien reuzen-fjfiééA^-'-* daaruit conclusies aart te trekken. Het scherm ls opgehaald.. 16 April 22 April Union Pacific Royal Dutch Standard Oil N. Jersey Beursoverzicht. Gedrukte markt. Koersen naqo noeq aljemeen lager. Scheepi.- uaarden vast. Duitsche obliga ties prijshoudend. Ncderlandsche Staatsfondsen flauw. AMSTERDAM. De verdere koersstijging in Wallstreet heeft op de Anierikaansclio eflectenbeurs geen koersterbetering tot pe- vole gohad. De duisternis waarin de rnono- taire verhoudingen tusschen de verschillen de landen die den gouden standaard hebben prijsgege/en nog verkeeren, en de weinig duidelijke berichten uit Washington hebben heden velen aanleiding gegeven oni winst te nemen. De verkonpsaruk leidde nagenoeg al gemeen tot een reactie. De nandel was be langrijk ingekrompen. In Amerikaansche fondsen ging nog wel wat om, al was het ook hier .'ustiger dan de vorige dagen. De stemming was flauw, de noteeringen daalden zelfs beneden de prij zen van gisteren. Kon. Olie verloren een 3-tal punten, doch de Amerikaansche soorten boden weerstand, er waren slechts weinig veranderd. Philips openden 5 lager, doch in den loop van van den middaga volgde een ge deeltelijk herstel. Uni Lever waren fractio- neel lager, doch Aku waren goed prijshou dend. Ned. Ford daalde 3 Suikerwaarden slot enzich bij de alge- meene stemming aan. H.V.A. daalden ruim 3 Tabakken hadden verliezen tot 3 te in- casseeren. Rubberwaarden liepen terug, ondanks de vaste stemming op de productenmarkt, daar hier geruchten loopen, dat restrictiemaatregq len worden voorbereid. Nederl. Scheepv. Unie goed van toon. Duitsche obligaties weinig veranderd. Duitsche obligaties weinis veranderd Nederlandscht Staatsfondsen gedrukt Prolongatie 1 W isselkoersen. AMSTERDAM. 25 APRIL. Heden Vorig Heden Vorig Londen «.«OH 8.73 Waenen Berlijn 67.1 V* 67.16 Kopenh. 38.60 88.90 Partje 9.794 9.794 Stock h. 4W» 4.=L30 Brusaet 34.77 34.76 Oslo 44.15 44.70 Zwitserl.i8.07 4 48.U4 N.-ïork 2.2Ö>« 2._'4>f Nlet-offlcleei Praag 7.41 7.41 Milaan I2.97H 12.90 Madrid 21.45 «1.45 B.-Ayr. ROTTERDAM 26 APRIL Heden Voria Heden Vorig Londen 8.674 8.634 Weenen Berlijn 66.874 6705 Kopenh. 38.J5 3»145 Partje 9.79 9.79 Stockb. 44.15 44.50 Brussel 34.76 34.75 4 Oslo 41.70 44.05 ZwitSerL48.- 48 05 Madrid 21.10 2I.35 »t gar Aiilaan 12.924 13.— N-ïork 2.26y* 2.24 lOUM.Hp. 65-90 66.4-j 100 Peng. 100schil. 26.50 27 25 JapanÏen53.— 55.— 100 B. f: a. 6.90 7.— Wan». L *1.% 2S.,4 100 F. M. 3.10 4.— B.-A. pee. 66.— Ene. Bpi «.tO 8.70 Bat. Cable 0.994 1.00 Fr. Bkp. y.77s 9.85 BaLzicbt Pr. lOOkr 7.324 7.424 Boek. 100 1.45 1.50 Madr.100 21.— 21.00 Zw. Bkp. 4e.— 48.15 J. KOERSEN DER EDELE METALEN Medegedeeld door H. Drijfhout en Zonen, A dam Goud ln baren (ongerineerd). Goud In baren (ongeflneerd) p. kg. tyn 1645.— •op run goud per kg. 1066.— Silver in oaren (ongeflneerd): reflneerd per kg. fUn f 24.23 t 2S.S5. NAGEKOMEN MARKTBERICHTEN KOUDEKERK-RIJNDIJK 26 April. Eieren anvoer 8970 etuke. Prbzen: kipeieren f 2—2.60 •n dei eren f 1.702 beide per 10u stuks: boter 6255 ct; kaas 1825 ct beide p pond: kippen 50—65 ct; konijnen 2530 ct belde per stuk ROTTERDAM, 26 April. Heden kwamen hier 1:1 de vischmarkt 1 Deensche kotter en 4 motorkustvaartuigon en werden van IJmuid-n. Nleuwediep en elders 230 manden en kisten che visch en 690 kistjes bokking aunite- 1120 alles per mand; versche paling f geiookte dito f 57; versche bukking 40 VEl'H. 26 April. Eieren: Aanvoer 45417 st 43075 kipeieren f 1.802.50; 2237 eendeneieren, f 1.60—2: 106 ganzeneieren f 7—10 F luim vee 462 kippen f 0.401.35: 41 een den 4070 c.: 60 konijnen f 0.40—2.5ti; til du:- IJMUIDEX. 26 April Heden kwamen aan d< rijksafslag: 11 loggers,. 1 beuger. 2 kotters ei 3» kuBtvisschers. Früzen: lev. beugvisch: k;»- beljauw f 5.701.30; gullen 7050 c. per etui. 't f 1.55 per kg.; Doude beugvisch: tirbol f 1.651 per kg.; griet f3819; KW 70 I" 577; KW 68 f 611; KW 130 f 554. KW 45 f 663; KW 36 f 778; KW 167 f 736; KW 162 f 444- KW 24 f 804: KW 114 f 62S; KW 144 604; KW 173 f 542. De stoombeuger 25 April (Groentenvelllng U er o PrUzen: Goudreinetten f 37—62; Culemans f 7 -11 beide per 100 kg ROTTERDAM 26 APRIL Vroegkoeraen van heden. MAIS. Mei 614; Juli 62—: September 63'.;; November 64^1 TARWE. Mei 3.924; Juli 4.00; September 4.05, November 4.124. Rivierberichten HANS WEERT. 24 APRIL* Gepasseerd en bestemd naar- Buyks, Nelly ROTTERDAM: Waard: Pax, van Tattlngen- Ski. Pauw. Gertrud, Blum; Elisa Selleslngh: Bon.'ucum van Hoof; LodewUk, Dlels; Llmburgia Uckmans Salontlne Sellenslagh; LUelotte v d Heydon Henry Leys, Jacobs; Comptoir 4. Nlesbaum; L<- Pieterman; Unilever 9. Scholten; Wllh-'- van Akkeren; Vrachtzoeker van Balie- Nebraska, Vermelen; Jacobs Pechei broeders. De Koster: Figaro, v a Veen: Ver- 'n w d Vliet: Schelde Borger; Angellquv. an. Max, Llnkenbach- Marie, Coola; MI1- k: Kunz; Malocha. Meerman. Stelmo. Nau Rhenus 38. Chsut. St. Aim 10 De ÏO- Celestlna. Westerlinck. Broederimuw 10. De rdl. De Bot: Préféren. o ~-«r»; Amice can Capelic- Sulphur. Duit; Synthese. Jongen; Flater* nella. De-Bok.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 7