DE VERKIEZINGSUITSLAGEN op de Binnenplaats van den Burcht Radio Nieuws. Nu de Nieuwe Leidsche Courant zulk een goedkoop Christelijk Dagblad is WOENSDAG 26 APRIL 1933 TWEEDE BLAD PAG. F V WIJ PUBL'CEEREN HEDENAVOND TE BE GINNEN HALF ZEVEN DE UITSLAGEN VAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP HET BEKENDE ENORME BORD IEDEREEN IS DAAR HARTELIJK WELKOM STADSNIEUWS DE VERKIEZINGSUITSLAGEN Daar wij met het oog op het verkeer voor ons gebouw op de Breestraat de verkiezings uitslagen, zooals wij die altijd geven, op het bekende groote bord, niet kunnen publicee- ren, hebben wij daarvoor ditmaal gekozen de binnenplaats van Den Burcht. Daar Is ruimte genoeg voor vele honderden belang stellenden en doordat in de Graanbeurs op dien avond het A.R. partijbureau vergadert zaj bet daar bet brandpunt van bet anti_ revolutionaire leven van stad en omgeving zijn. Natuurlijk zijn ook geestverwanten en allen die belang stellen in den uitslag har telijk welkom. Wij zullen ons inspannen om de uitslagen van de stad 6n de omge ving en van de groo.te plaatsen des lands, van de kieskring Leiden en zoo mogelijk ook van andere kieskringen zoo spoedig mo gelijk te publiceeren. Wij hebben onzen ver- kiezingsdienst naar ons beste weien inge richt en wij meènen te mogen zeggen dat hij puik in orde zal zijn. Wij vangen met onu. publicaties te half zeven aan. Aan de Abonné's op de Gem. Radio-distributie Hedenavond van 712 tiur worden door middel van den draad-omroep van het Gem. Radio-distributiebedrijf DE VERKIEZINGSUITSLAGEN DOOR ONS BLAD bekend gemaakt Het ligt in onze bedoeling eerst de stad Leiden met haar verschillende stembureaus, later de dorpen in de om geving, daarna, de groote plaatsen van ons land en tenslotte ook eenige kieskringuit slagen bekend te maken. Wij zullen de uitslagen met vergelijkende cijfers verduidelijken. Ieder sluite dus van avond zijn luidspreker aan op den verkie- zingsdienst van de Nienwe Leidsche Courant VAN HET STADHUIS DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis, dat H. A.van Ingen Schenau te Oegstgeest. een verzoek heeft ingediend ter bekoming van een verlof voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein in het perceel Oude Vest 43, alhier VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester VAN STRYEN, Secretaris Leiden. 26 April 1033 GEMEENTEZAKEN GRONDAANKOOP Door de heer C. Bookee is aan de ge meente te koop aangeboden een terrein met de daarbij behoorende halve sloot, gelegen aan de P. J. Blokstraat. Na gepleegd overleg is de heer Boekee bereid bevonden den vorenbedoelden grond, ter oppervlakte van pl.m. 3595 M2, tegen den prijs van f5.50 per M2. te verkoopen cn de halve sloot om niet af te staan, on der voorwaarde dat de gemeente zorg draagt voor de afscheiding van het te ver koopen terrein van den aan hem verb lij ven den grond door middel van een hek van zwaar gaas ter hoogte van 1.S0 Meter, en dat in den verkoop niet begrepen is, het op het terrein aanwezige, verplaatsbare bloem bollenhuis. B. en W. stellen den raad voor, op deze voorwaarden tot aankoop over te gaan. SPORTVELD VOOR WERKLOOZEN Bij missive van 17 October j.l. deelde het Leidsch Crisis-Comité (Subcommissie Ont wikkeling eïi Ontspanning) aan B .en W. mede, dat 't de zoo nuttige sportoefeningen van jeugdige werkloozen, met name de be oefening van het voetbalspel, bij gebrek aan terreinen had moeten stopzetten. Het verzocht daarbij, of de gemeente niet een veld ter beschikking kon stellen.dat zoonoo- dig door werkloozen eerst in orde kon wor den gebracht. Naar de meening van den directeur van Gemeentewerken zou een gedeelte van de vroeger aan A. J. Rodenburg verhuurde per ceel en weiland in den Stadspolder, voor dit doel kunnen worden gebruikt Daarop zou den een viertal terreinen kunnen worden in gericht, waarvan dan één ter beschikking ware te stellen van het voornoemd Comité, en de drie andere zouden kuinnen worden .verhuurd. Blijkens de raming zullen de kosten onge veer f 1500.— bedragen, waarvan f 1000 voor arbeidsloon. WERKLOOZEN ONTWIKKELING B. en W. ontvingen van den Minister vain Binnenlandsche Zaken een circulaire, waar bij hij zich bereid verklaarde het ontwikke lingswerk voor werkloozen van Rijkswege geldelijk te steunen. De hiervoor door Rijk en Gemeente tezamen ter beschikking te stellen bedragen wenschte hij voor het jaar 1933 te zien vastgesteld op een bedrog van ten hoogste f 3.50 per werklooze, hetgeen, berekend naar een aantal van gemiddeld 3386 werkloozen over het 2de halfjaar 1932, neerkomt op een totaal bedrag van f 11.781 over 1933. Verwacht mag worden, dat het Rijk in overeenstemming met hetgeen in de overige werkloosheidsvoorzieningen wordt bijgedragen, de helft van deze kosten voor zijn rekening zal nemen. T» en W. geven den raad thans in over weging voor 1933 genoemd bedrag van f 11.781— op de begrooting uit te trekken, als subsidie aan het Leidsch Crisis-Comité welks afdeeling „Ontwikkeling en Ontspan ning" zieh met het geven van cursussen belast. GEM; RADIO-DISTRIBUTIE DE VERKIEZINGSUITSLAGEN Het G(|i. Radio-distributiebedrijf verzoekt ons opname vnn het volgende: Bij dezen kunnen wij mededoelen, dat hedenavond de verkiezingsuitslagen, voor zoover die bekend worden, door het Gem. Radio Distributiebedrijf aan de luisteraars op het vierde programma zullen worden doorgegeven. Deze uitslagen worden omge roepen door de Nieuwe Leidsche Courant. Tusschen do medcdeelingen door zal gra- mnfoonmuziek worden uitgezonden. Opgemerkt wordt, dat er nog steeds abon nés zijn, die niet op het vierde programma zijn aangesloten en dus deze uitzending niet zullen ontvangen. Wij kunnen hun even wel mededeelen, dat de werkzaamheden voor het wijzigen der oude aansluitingen goed vorderen en wij dan ook vertrouwen, dat in dezen zomer alle,oude aansluitingen door nieuwe zullen zijn vervangen. De beide Nederlandsche programma's, als mede het buitenlandsche (gemengde) pro gramma zullen onverkort door ons worden doorgegeven. LEIDSCHE GEOLOGISCHE VEREENIGING In het nieuwe Geologische Instituut heeft gisteravond de oprichtingsvergadering plaats gehad van de Leidsche Geologische Vereeni- ging. De geoloog Dr. L. V. de Sitter hield een lezing over het onderwerp: „Ervaringen van de Olie-geologie in Venezuela". Het bestuur der Vereeniging werd als volgt samenge steld: J. J. Dozy, praeses, R. Marton, abac- tes, Mej. H. A. E. Bonemeijer, quacstrix en P. D. Timmermans, K. VAN K. RiJNLAND Onder voorzitterschap van den heer D. ten Cate Brouwer vergaderde gistermiddag de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Het nieuwbenoemde lid M. v. d. Hoek Jr. werd geïnstalleerd. Een verzoek van de afd. Leiden van de Ned. Ver. voor Eerste Hulp bij Ongelukken om subsidie en een verzoek van de Leid sche Kappersclub Hulp en Vriendschap in take een verzoek om een medaille voor het lustrum der Leidschê Dameskapclub wer den afgewezen. Het voorstel om aan de Visscherijtentoon- stelüng op de Tentoonstelling Voeding en Hygiëne te Amsterdam geen subsidie te verteenen werd goedgkeurd. Tot lid van de Commissie voor Vervoer, Post en Telegrafie, vacature-Jongonburger, werd zonder stemming do heer Heringa be noemd. Naar aanleiding van correspondentie over Afsluiting van wegen te Alphen en Wou- b'ruege stelde het Bureau der Kamer voor, dat de K"iner zich tot de betrokken lokali teiten zal wenden, daarbij wijzende op den creolen hinder voor handel en verkeer, wel ke bij epn afsluiting van wegen zou ont staan. Dienovereenkomstig besloot de Ka mer Naar aanleiding van klachten over de bus lichting te Katwijk en verzoek om bevesti ging van een brievenbus aan de trams ls bij een bespreking aan het Bureau gebleken, dat voorloooig de bezwaren om aan de tr°ms der N.Z.HT.Mij. deze bussen te be vestigen. te groot werden geacht. De moge lijkheid beslond echter, dat men door een latere buslichting te Katwijk aan de bezwa ren tecemoet zou komen. Bij de bebandelinc vnn dit punt deelde de heer Diikdrenth thans mede. dat er een latere hnslirbting ls gekomen. De kwestie omtrent een versnelden tram- dienst Leiden—Noordwijk v.v. zal nader on der de oogen worden gezien Besloten werd tot het verzenden van een aanvrage voor openstelling van het post kantoor te Alphen a. d. Rijn voor het in ontvangst nemen van expresso stukken en telegrammen Naar aanleiding van door den Octrooi- raad voorgestelde regelingen inzake inter nationale bescherming van gobniiksmodel- lon, slelde bet bureau der Kamer voor den Octrooirand te antwoorden, dat zij zich daar mede niet kon vereenigen. De Kamer stelt zich op het standpunt, dat het niet dp roeping van Nederland is om eigen Industrie opzettelijk aan ongelijke mededinging prijs te geven. Overeenkomstig bet advies van het Bu reau werd door de Kamer besloten. De rondvraag leverde niets biizonders op, waarna do Kamer in huishoudelijke verga dering ging. VAN EEN WAGEN GEVALLEN Gistermiddag te 4-40 uur is op de Nleuw- straat de 9-jarige C. B van een vrachtauto gevallen. De chauffeur N. heeft van het on geval niets gemerkt en is doorgereden. De jongen werd met een hersenschudding opgenomen en naar het St. Elisabeth-Zieken- huis vervoerd. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Anna Catharina DIna d v G J v d Linden en P Poelstra Clirlstlaan z v H v d Ven cn L H Spleth OVERLEDEN: B Boer—Ankerman. vr. 65 J. G Okkerso, man, 65 j. A C Grin, man 46 J RECTIFICATIE Gisteren werd als overleden opgegeven* H. Nleuwenburg: geb. SlUkhuls, vr. 39 j. Dit meest z|jn: H. SlUkhuls, m. 39 J. Uit den Omtrek ALPHEN AAN DEN RIJN FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE MARTHA-STICHTING Aan het heden verschenen financieel jaar verslag van de Martha-Stichting (inrichting voor onverzorgde kinderen) ontleenen wij het volgende: Het tekort over 1932 heeft bedragen 54.289. 54 (1931 42.166.17%) De post ver pleeggelden is gedaald van 119.973 op 116.545. De post giften, bestaande uit ge wone giften, scheurkalenders, abonnemen ten is met 1.000 teruggegaan. De ontvang sten van de boerderijen der inrichting zijn gedaald van 5400 in 1931 tot 2700 in 1932. Ook de post loon werkjongens is sterk terug gegaan en wel van 10.400 tot 7600. Per saldo zijn do ontvangsten vergeleken met het jaar 1931 met pl.m. 10 mille achter uitgegaan. Do post algemeene onkosten geeft wat do post „Voeding" betreft een belangrijke ver laging te zien en is nl. van 36,000 tot 29.500 gedaald. Daarentegen is de post sa laris personeel gestegen deels door perio dieke verhooging en ten deele door verstrek te gratificaties. Ook de post water en licht is gestegen. Het gevolg van een en ander Is, dat de verzamelpost algemeene onkosten nog 194.539.31% bedraagt of slechts J 281.08% minder dan het vorig jaar. Alle debet-posten der Winst en Verliesreke ning .-zijn 2389.91% hoogor dan in 1931. 54.298.54. Het bedrag per verpleegdag is ge stegen van 128 tot 1.30. Door oen bedrag van 20.000 aan legaten zijn de kwade gevolgen van de exploitatie rekening geheel opgeheven. Aan het eind van het jaar bedroeg de hy potheekschuld nog 55.200 wat zeker gun stig kan worden genoemd als men weet dat deze schuld 119.400 is geweest. EEN KANO-ROEIER Op den Rijn nabij Gouwsluis was iemand aan het varen in een kano. Plotseling sloeg de kano om en K verdween in de diepte. De veerman Van Wijk redde K. Het gelukte Dr. Hildernisse bij K die bewusteloos was de levensgeesten weer op te wekken. Een groep leerlingen van de Kweekschool van het Haagsch (onderwijzers) Genoot schap heeft gisteren een bezoek gebracht aan het bedrijf der uitgeversfirma N. Sam son te Alfen aan den Rijn. In de directie kamer heette de heer N. Samson de bezoe kers welkom en gaf deze een overzicht van wezen en ontwikkeling van het bedrijf ge durende 51 jaren. De bezoekers bezichtigden daarna het geheele bedrijf, waarna in het administratiegebouw nog bezichtigd werd pen daar ingerichte tentoonstelling van leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs Bii het afscheid dankte de directeur der Kweekschool, de heer D. de Boer, den heei Samson en zijn medewerkers voor de gast vrije ontvangst BOSKOOP BEKRONINGEN. De firma M. Koster Zonen alhier wist op de tentoonstelling te Gent niet minder dan 5 eerste en 5 tweede prijzen te behalen inzendingen Aza'ia's en Rhododendrons. Voorts werden toegekend aan de firma Endtz 2 eerste en 1 tweede prijs, aan de firma Kluis 1 eerste en 1 tweede prijs, aan de firma Oosthoek eveneens 1 eerete en 1 tweede prijs, aan de firma H. den Ouden 1 «.erste "rijs en aan de firma G. J. de Ruyter te Hazerswoude 2 eerste prijzen. HOOFD. OMSLAG VEREENIGDE POLDER. Op de algemeene vergadering van ingelan den van den Vereenigden Polder is besloten de hoofdelijke omslag van dien polder voor dit jaar te bepa'en op f 11 voor boomkweekerij- land en f 10 per H.A. voor wei- of grasland. HERDENKING WII.LEM DE ZWIJGER. Het raadhuisplein had een feestelijk aanzien gekregen door de plaatsing van een muziek tent die op kwistige wijze was versierd met groen, bloemen en v'aggen. Verder waren op het plein verschillende mas ten, waarop de vaderlandsche driekleur was bevestigd. Ook was door de radio centrale „Ardo" een luidspreker gep'aatst op het dak vtn het bureau van politie. Om precies 9 uur werd onder leiding van den heer J. Noordanus uit Leiden door de harmonie „Concordia" de kovaalmuzlek uitgevoerd, waarna wilder leiding vnn denzelfden dirigent een zestal aderland- s.che liederen werden gezongen door de kin deren der diverse scholen. Na afloop daarvan biacht de burgemeester, die vanaf het balcon van het raadhuis de zanghulde had aangehoord, zijn dank .ian de kinderen en onderwijzend personeel. Spr. besloot met een driewerf „hoezee!" op de Ko- nincin, waaraan spontaan gevolg werd gege ven. De kinderen marcheerden daarna op de maat der muziek af naar hunne scholen, alwaar zij werden getracteerd, terwijl aan hun de platen werden uitgereikt van Willem den Zwijger. In de middaguren werd door ..Concordia" in het centrum der gemeente een muzikale wan deling remaakt, waarna weder op het raad huisplein oefeningen werden gehouden door de beide gymnastieicvi-'reenigingen „Hou-vast" c-n „Hercules". Een en ander weder opgeluis terd door muziek. In de avonduren was 't raadhuisplein fees telijk verlicht. De beide harmoniecorpsen „St. Caecilia" en „Concordia" hebben aldaar con certen gegeven. Van half acht tot 9 uur nam. had In de Ned. Hcrv. kerk een bijeenkomst plaats, waar als sprekers optraden de burgemeester en Ds. D. Jacobs. Alhier verleenden mi-dewerking de heer J. W. v. d. Stam, orgel, de zangvereen. Hosanna en Amicitia en het Boskoopsche strijkorkest. HAZERSWOUDE HULPTELEFOONKANTOOR. Het Hulptelefoonkantoor zal voortaan voor de aangeslotenen op het dorp geopend zijn van 8.30—13 en van 14—19.30 uur. Voor de post- en telegraaf, zoomede voor het voe ren van gesprekken uit de cel blijven de uren 9—12, 13—14 en 16—17. KATWIJK BENOEMING Het bestuur va nde Katwijksche Zieken verpleging heeft benoemd in de vacature- mej. E J Lasterie tot directrice van het Ziekenhuis aan den Zeeweg mej. H. J. Hob- ma, van Vlaardingen. Er waren ruim vijftig sollicitanten BURGF.RL.1JKE STAND BEVALLEN: W Visser—Klok d C Haas nootv d Bo d H HagemanTouwon d A Haasnoot Hoek d H v Rhü'nVarke- vlsser d W Imthornv d Plas d C Guyt v Duyn K JonkerRtJnsent z W v d Plasv d Plas d J C van TolSchaap d ONDERTROUWD: A B Hermeen en C Ttaat GETROUWD: M van Duyn en H van RtJn A A RUnsent en M RUsdam C Freke en J v Puyvenbode OVERLEDEN: J v Duyn, 81 j. echtgen v E v d Plas J van Duyn. 63 J, echtge van J Boesaard D v RUn. 16 J. z v B v RUn en N KATWIJK AAN DEN RIJN WIJDINGSSAMENBDMST Door de A. R. Klesvereen. „Nederland en Oranje" werd gisteravond 'n wijdingssamen- komst belegd in de Geref. kerk De voorzitter, de heer G v d Perk, sprak zijn blijdschap uit over de goede opkomst er sprak daarna op bezielende wijze naar aanleidinp van het voorgelezen Schriftge deelte over het gebed van Asa. Hierna droeg hij de leidinc over aan D s. H. M e ij e r 1 n g. In zijn toespraak wees deze er op. dat da vergadering in hoofdzaak belegd is om aan den vooravond van de verkiezing het aan gezicht des Heeren te zoeken In het gebed, na daartoe ingeleid te zjjn, door den leider der partij. Hierna werd de radiorede van Dr. H. Co- lijn beluis.erd. Met groote en bijzondere aan dacht werd diens rode aangehoord Het was een ontroerend oogenblik toer aan het einde allen geestverwante luiste raars de zaneuede uit Psalm 118 7 op de lippen werd gelegd. Na het gezamenlijk zingen van dit vers ging Ds. Moijering voor in smeekgebed Met het zingen van Psalm 33 6 werd de vergadering besloten. Het programma voor deze feestviering In onze plaa.s zal als volgt luiden: Plechtige samenkomst in de Ned. Horv. kerk op Vrijdag 28 April. Aanvang 8 uur. Deuren open half 8. Zitplaatsen vry, bebou deus eenige reserve. Gemeenschappelijk gezang. Gebed en openingswoord door Ds. II Meijering. Toespraak door den voorzitter van het eero-comité, Burgemeester Mr W J Woi- dringh van der Hoop. Zang door de Chr. Gem. Zangvereeniging „Soli Deo Gloria", dir. M. Coupris. a. Neerlands vlag, Jac. Bonset b. Avondrust, G Nienhuis c. Avondklokken, Bortniansky. Rede van Z.Eerw. Pater van Genuchten uit Leiden. Onderwerp: „Prins Willem vnn Oranje als strijder voor de eenheid, 1576—1579". Zang door het Chr. dameskoor „Echo der Duinen", dir. Han Zirkzee. a. Oud-Hollands nieuwe tijd. C V Rennes b. Neerlands huis en tuin, A Lijsen. Rede van Ds. I. Voorsteegh, Ncd. Her» predikant te 's-Gravenhage. Onderwerp. „Oranje getrouw". Slotwoord en dankzegging door den Voor zitter van het Regelingscomité, den heer J Volbeda. Gemeenschappelijk gezang. Een collecte, te houden aan den uitgang, dient tot bestrijding der kosten. ORANJE HERDENKING. De inzet van de herdenking van den 400sten geboortedag van Prins Willem van Oranje heeft gisteren plaats gehad. Van vele openbare en particuliere gebouwen wapperde de driekleur. Des namiddags werd door de kinderen der drie scholen een optocht gemaakt door het dorp. Om 2 uur werd aangetreden op het Kerkplein, waarna onder de vroolijlte tonen der muziek de rondwandeling een aanvang nam. Op het speelterrein der Oranjevereeniging werden de kinderen in carré-vorm opgesteld en werden met bcp^ leiding van de Harmonie twee coupletten van het Wilhlemus gezongen. Hierna wer den de kinderen getracteerd. De terugtocht ging langs N. Comman deurslaan en Van Egmondstraat naar do Turfmarkt. Van de zijde der inwoners werd groote belangstelling getoond. Op de scholen werd aan het oudste school gaande kind uit ieder gezin een schilderij plaat uitgereikt. KATWIJK AAN ZEE WILLEM VAN ORANJE-HERDENKING In de Groote Zaal, die geheel bezet was, werd de geboortedag van den Vader des Vaderlands herdacht in een samenkomst, waartoe het bestuur der Chr. Jeugdorgani satie het initiatief nam. Behalve enkele ge- noodigden waren vrijwel allo leden van de Vereenigingen aangesloten bij de C. J. O., aanwezig. Ds. Kalkman zette in een korte toespraak de beteekenis van Prins Willem als geloofs held uiteen. Vervolgens was het woord aan den heer A. den Dikken, die een korte toelichting gaf op het te vertoonen leekenspel „Willem van Oranje". Hierna had de opvoering plaats, waarbij een mannenkoor, eveneens uit leden van de C.J.O. bestaande, medewerking ver leende. terwijl verschillende episoden uit de geschiedenis als lichtbeelden op het doek werden vertoond. De vertolking van het een en ander stond op hoog peil. HERDENKING PRINS WILLEM VAN ORANJE Voor de schoolkinderen was het gisteren de groote dag. Voorafgegaan door muziek, hebben zij in drie groepen een wandeling door het dorp gemaakt, waarna allen een tractatie ontvingen en aan het oudste kind uit ieder gezin een mooie plaat, den Vader des Vaderlands voorstellende, werd uitge- MISHANDEUNG Dat burenruzie tot ernstige gevolgen kan leiden, werd weer bewezen door een for- meele vechtpartij, waarbij mej. V. door zekere H., beiden uit de Varkevissarstraat, eon stuk van den vinger werd afgebeten, terwijl zij bovendien nog eenige slagen met een ploertendooder bekwam. Reeds meer dere malen heeft H. ter bevoegder plaatse over een minder welwillende houding van de fam. V. geklaagd. Tegen H. is proces verbaal opgemaakt, A.R. KIESVER „NEDERLAND EN ORANJE" In Irene was groote belangstelling voor de Radio-rede van dr Colijn, die uitstekend overkwam, dank zij de goede zorgen van de Radio-Centrale H. P. Bloot en Co. De lei ding berustte bij dan heer C. van Tongeren. Op deze bijeenkomst werd besloten heden avond vanaf 9 uur. in Irene gelegenheid te geven tot het vernemen van de verkiezing uitslagen en den toegang open te stellen voor alle geestverwanten. WATERSTOKERS EN LEIDINGWATER. Naar wij vernemen zullen de gezamclijke waterstokers een request aan den Raad rich ten, behelzende het verzoek tot verlaging van den prijs van het in hun bedrijf te ge bruiken licdlngwater. nadat door B en W. op hun in dezen geest gedane verzoek af wijzend werd beschikt. KOUDEKERK OPENLUCHT-CONCERT Het fanfare-corps „Kunst na Arbeid" al- WILLEM VAN ORANJEHERDENKING Maandag 1 Mei a.s. hoopt de Oranjever eeniging in de Ned. Herv. Kerk alhier een Oranje-avond te houden ter herdenking van den iOOen geboortedag van Prins Willem van Oranje. Als spreker hoopt op to tre den Mr. Dr. J. van Bruggen, van Heem stede. LEIDERDORP COSP. BOERENLEENBANK Vrijdagavond hield de Coóp. Boerenleen bank te Leiderdorp haar algemeene verga dcring onder voorzitterschap van den heer J. do Graaf. Het verslag van de kassier meldt o.m.; Per. 31 Dec. 1932 bedroeg het bedrag der spaargelden f241.318. Aan voorschotten werd afgelost f 4847. In totaal stond aan voor schotten uit een bedrag van f 53.081. Door de rekening-courant houders werd in 1932 opgenomen f 95.1G0 en gestort f 81763. Aan rente werd in deze afdeeling ontvangen f 12.434 en betaald f 299. Na aftrek van onkosten en afschrijvingen resteert een winst van f 1505.33, welk be drag toegevoegd wordt aan het reservefonds waarna deze rekening een bedrag van i 23.489 vertoont De aftredenden, de heeren J. Rijnsburger en A. Rijnsburger P.zn worden herkozen. BURGERLIJKE STAND Bevallen: A. Dompeling—den Braver d A W van Egmond-Hoogendoora z. Overleden: C E van Gylik, 58 jr H de Jongh 73 jr. BIDSTOND VOOR DE VERKIEZINGEN Radio-rede Dr. H. Colijn Dinsdagavond was in de Geref. Kerk a: hier gelegenheid tot het beluisteren van de radio-rede van Dr. H. Colijn, terwijl na dez< rede een bidstond werd gehouden, waarin voorging de voorzitter der A.-R. Kiesvereeni- ging Dr. Th. Ruys Jr. De rede van Dr. Colijn kwam vervolgens heel duidelijk door en kon door iedereen goed gevolgd worden- Ten slotte werd gezongen „Een vaste burcht is onze God". NOORDWIJK AANRIJDING Op de bang. tusschen deze gemeente en Rijnsburg, werd de motorrijder S. uit Rijnsburg door de tram aangereden. Op de duo was een jongen gezeten. Beiden kwamen door de leuning in het water te- echt. Spoedig waren beiden weer op het droge gebracht waar Week dat ze met eenige kneuzingen en dén schrik waren vrijgekomen NOORDWIJKERHOUT ZANG-UITVOERING Gisteravond heeft de Chr. Gem. Zangver- eeniging een uitvoering gegeven waarvan de baten geheel aan het plaatselijk Crisis- Comité kwamen. De heer Gauwenberg had zijn groote zaal kosteloos voor deze uitvoe ring beschikbaar gesteld. Ds. v. Noort opende deze bijeenkomst welke door zeer velen werd bijgewoond met gebed, waarna burgemeester A. A. C. M. v. I e r s e 1 een welkomstwoord sprak. Hierna werd met de afwerking van het programma begonnen. In de pauze werden een tweetal tableaux uitgevoerd. OUDE WETERING VERGADERING DER A.R. KIESVEREEN Gisteravond heeft de A.R. Kiesvereeniging nog een vergadering belegd vóór de ver kiezingsdag. Mannen, zoowel als vrouwen, ook uit Leimuiden en Haarlemmermeer wa ren uitgenoodigd en velen hadden aan de jitnoodiging gehoor gegeven. De lokalen achter de Geref. kerk waren geheel bezet. De heer P. M. Oostlander, de vergadering op de gebruikelijke wijze geopend hebben de, leverde een onderwerp: „Vertrouwen op Prinsen". Vervolgens kreeg men de rede van dr H. Colijn te hooren, door middel van het radiotoestel, dat door den heer A. Remmelts voor deze gelegenheid afgestaan werd. Ds W. v. d. Bos sprak ten slotte over „Vertrouwen op God". RIJNSBURG WILLEM VAN ORANJE-HERDENKING Naar aanleiding van de Willem van Oranje-herdenking wapperde alhier van menig particulier woonhuis de vlag De schoolkinderen ontvingen ter herden king een plaat, met het portret van den De Muzlekvereeniging „Wilhelmina" speelde des avonds, bij den Wilhelmina- boom, het „Wilhelmus" ep het „Wien Neer lands Bloed" en vervolgens op verschillende plaatsen langs de Vliet Vaderlandsche lie deren, zoodat er tenslotte een geestdriftige stemming heerschte GEMEENTELIJKE RADIODISTRIBUTIE DONDERDAG 27 APRIL Programma l. van 8—24 uur Hllverium Programma 2: van 8—24 uur Huizon S1.50 Langenberg: 2.20—3.10 L'avontr 5.45 Brussel VI Warschau: 7.20afloop Daventry De Geref. Mannenvereen. „Calvijn" ver gadert Donderdag 27 April des avonds om. 8 uur in de voorzaal van de kerk. De heer P. Sc hippe rus zal inleiden, het onderwerp: „De Doop". BLOEMENHANDEL Met het koelere weer zooals we dat de laatste dagen hebben is de aanvoer niet zoo overweldigend en kan het aangpvoerde cok .gemakkelijker koopers vinden. De koude gron (blo» ...en hh-c-ien dit sei-oeu hijzouuer mooi, voornamelijk door het droge weer dat we steeds hadden. Tulpen varieeren per dozijn van 7 tot 18 c. Narcissen gaan ook iets beter, al lokt de prijs nog niet uit Ze brengen van 1050 per 100 ep. Muurbloemen gaan voor f 3—6 per 100 bos, Lathyrus 30 tot 60 ct per 100, Anemonen f 0.80 tot f 1.50 Irissen f 1.10—2.20 per 100. SASSENHEIM Een zeer groot getal antirev. mannen en vrouwen was gisteravond in de Geref. Kerk bijeengekomen om aan den vooravond van den verkiezingsdag Gods zegen te vragen op den stembusstrijd waaraan ook in onze ge meente op velerlei wijze wekenlang voorbe reidend is gewerkt, en die thans, wanneer wij dit lezen, weer achter den rug is. Ds. P. D. Kuiper leidde het samenzijn. Deze verkiezing, aldus spr., kenmerkt zich bijzonder door oen scherpe tegenkanting, die wij ondervinden van uiterst rechts en uiterst links. Zij die eigenlijk bij ons hooren be schuldigen ons van menschvergoding. Dit laatste is evenwel onvereenigbaar met onze volksaard en evenzeer met de eenvoudigheid en waarheidszin van ons geloof. Wel hebben wij liefde en waardeering y°or onzen leider. Zij er niet alleen nu, doch immer gebed eu gevoel van afhankelijkheid aan onzen God. Klein zijnde in ons zelf, zijn wij krachtig in God tot den strijd. Hierop werd geluisterd naar de radio-rede van Dr. Colijn en aan het eind daarvan werd gezamenlijk staande gezongen het door den spreker opgegeven Psalmvers „De Heer is mij tot hulp en sterkte". Sterk werd in dit moment de gemeenschapszin en de saambin- dende kracht van het A.R. volk in Nederland gevoeld. Hierop nam Ds. Boeyenga, van Haar lem, vroeger predikant te Sassenheim, hot woord, die in een gloedvolle rede onzen poli- tieken leider teekende in zijn geloofskracht, die zijn hem van God geschonken rijke ga ven in de kracht van Jezus Christus als de Koning van het Heelal ten dienste van land en volk wil stellen. Koningen en Profeten zijn er in de politieke wereld genoeg, docii wij mogen ons verheugen in Dr. Colijn ook een priester te zien, die evenals Willem van Oranje, voor het volk bidt Aan het eind werden gezongen „Zij zullen het niet hebben" en twee coupletten van hot Wilhelmus. VOORSCHOTEN DE BIDSTOND De Bidstond aan de vooravond der ver kiezing was door een groote schare bezocht. De luidspreker-installatie door de firma Kaayk verzorgd voldeed uitstekend. Onmid dellijk na het zingen van „De Heere is mij tot Hulp en Sterkte" sloot Ds. Houtzagers met gebed, waarna nog twee coupletten van het Wilhelmus werden gezongen. WILLEM VAN ORANJE-HERDENKING Gisteren had op de Scholen de feestelijke herdenking plaats. De kinderen werden ont haald vanwege het gemeentebestuur en aan elk kind werd de gedenkplaat uitgereikt en de herinneringsmedaille met lint, welke medaille door de Kon. Begeer aan alle kindo ren is geschonken. VERDWIJNENDE WIEKEN De molen in de Zuidhoflandsche Polder achter de Zilverfabriek zal worden afge broken en vervangen door electrische bema-4 ling WADDINXVEEN BEDANKT. De heer Joh. Slinger heeft bedankt als organist van de Ned. Herv. Kerk. HERIJK. De herijk van maten en gewichten zal alhier gehouden worden op 2, 3, 4 en 5 Mei a.s. ORANJE-HERDENKING. Op verzoek van den Burgemeester h'rid de heer de Blauw, inspecteur by het lager onder wijs te Gouda, voor ruim 300 kinderen (de twee fioogste klassen van de 6 scholen uit deze gemeente) eer. herdenkingsre,. over Willem de Zwyger. Vele genoodlgden woonden deze buitengewoon leerzame rede, die gehou den werd in het vergaderlokaal der Ned. Herv. kerk, by. De heer de Blouw bleek een uitnemend ver teller te zyn en ook de grooteren genoten niet weinig van zyn boeiende rede. De hinde- de Administratie van de N. Leidsche Courant Breestraat 123, Leiden Hiermede verzoek ik U in te schryven als abonné op de N. Leidsche Courant voor minstens één jaar de volgende persoon (onen)j De aanbrenger (ster): Naam: - Naam: Adres: Adres: Dit biljet op té zenden aan de Administratie. Doorhalen wat niet verlangd wordt*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 6