BINNENLAND. Zenuwpijnen overal? AKKER.CACHETS Wetenschap. V*W£inSDAG 26 t iviL 1933 TWEEDE BLAD PAG. 5 OFFICIEELE BERICHTEN ONDERSCHEIDINGEN B« Kon. besluit Is bevorderd tot grootoffi- oler In de OranJe.Nassau-orde Jhr mr dr A. RoBIl, Commissaris der Koningin Ln Noord- Holland, voorzitter van het Uitvoerend Comité voor de viering van het vierde Eeuwfeest der Prins Willem van Oranje, en ls ïchter te Amsterdam, secretaris bü comité. BI) Kon. besluit ls benoemd tot ridder In de Ordo van Oranje-Nassau J. L,. D. van der Roest oud-zendeling leeraar b(J de Utrechtsche Zen- dellngsvereenlging te Utrecht. md tot burger KANTONRECHTER-PLAATSVERVANGER Bli Kon. besluit ls benoemd tot kantonrech- toi-plaatsvervanger in het kanton Ommen, mr W. A. J. Visser, burgemeester van Avereest. VOOGDIJRAAD TE LEEUWARDEN BU Kon. besluit ls op ztJn verzoek eervol ont slagen met dank H. I. C. Dozy, geboi den Voogdijraad i RAAD VAN STATE Gistermiddag heeft Jhr. M. F. B e e 1 a e r t s V. Blokland, vice-president van den Baad van State, in de vergadering van dien Raad, bijgewoond door Prins Hendrik en Prinses Juliana, een toespraak gehou den, waarbij, na een woord van diepge voelde erkentelijkheid voor het vertrouwen der Kroon, dat hem den verantwoordelijken lost van vice-president van dit college jeeft opgedragen, eerbiedige dank werd gebracht' aan hunne Koninklijke Hooghe den voor de tegenwoordigheid van Hoogst- derzelver ter plaatse Vervolgens herdadit spr. zijn dieptbe- treurden voorganger, wiens diepe kennis, helder en onbevangen oordeel, algemeene toewijding en beminnelijk karakter eeo harmonisch geheol vormden. Zijn nage dachtenis zal bij den Raad in hooge eere blijven. Als oudste lid betuigde Staatsraad Harte fvan Tecklenburg den nieuw opgetreden Vice-president de hartelijke gelukwenschen Van den Raad met zijne benoeming en hooge onderscheiding. Ook spr. memoreerde het heengaan van Graaf van Lynden van Sandenburg, dat den Raad in diepen rouw heeft gedompeld. Spr. acht zich thans gelukkig te mogen constateeren, dat de keuze van H M. in in kringen binnen en buiten den Raad een allergunstigsten indruk heeft gemaakt. Na den nieuw benoemden \ice-president verzekerd te hebben, dat hij in alle opzich ten op steun van leden en ambtenaren zal kunnen rekenen, eindigde spr. met Jhr Bee- laerts van Blokland toe te wenschen, dat hij zijn ambt zal mogen vervullen tot heil van volk en vorstenhuis en tot voldoening van hemzelf. Vervolgens herdenkt prins Hendrik als langst zittend lid den voorganger van den nieuwbenoemde, waarna Z.K H. Jhr. Beo- laerts van Blokland welkom heet in 't col lege hem toeroepende: „U hoort hier thuis; U bent reeds lang een van de onzen". Met een enkel woord zegde Jhr. Bee laerts van Blokland dank. NEDERLANDSCH BIER NAAR DE VEREEN. STATEN PER STATENDAM. Als gevolg van de opheffing van het drankverbod in de Vereenigde Staten is reeds door Heineken's Bierbrouwerij-Mij. te Amsterdam bier naar Noord-Amerika verscheept met het mailschip Statendam van de Holland-Amerikalijn. Wij vernemen dat de Amerikaansche pers melding maakte van het feit. dat Heineken's Bierbrouwerij de eerste brouwerij ter wereld was, welke na de drooglegging bier in de Vereen. Sta ten importeerde. NALEZING NU DE RUST WEERKEERT. Het ware ondankbaar indien we niet met een kort woord onze meelevende lezers hartelijk dank zegden voor de medewerking welke zij ons in de laatste weken en tot het laatste oogenblik hebben verleend. Het was ons niet mogelijk allen persoonlijk onze erkentelijkheid te betuigen en daar om geschiedt het langs dezen weg. Op sommige brieven is echter een persoonlijk antwoord gewenscht en dat honen we als nog te geven. Gelijk vanzelf spreekt konden we alles niet verwerken. Er was zooveel recht te zetten, dat we wellicht het een en ander over 't hoofd zagen. Evenmin was het mogelijk alles, wat toe gezonden werd. te plaatsen. We denken daarbij aan enkele dichterlijke ontboeze mingen, welke we helaas ter zijde moesten leggen. Het worde ons niet euvel geduid. Een enkele vergissing, tengevolge van haastig lezen, dient hersteld te worden. Wij schreven, dat iemand uit Wolfhezen aan „de Banier" de S.G.P. een advertentie aan bood van dezen inhoud: „Vrouwtn, stiemt niet op Ds Kersten!" Bij nauwkeuriger le zing blijkt oiïs, dat de advertentie luidde: „Vrouwen, stemt morgen niet! Ds. Ker sten". De Inzender, diegeen antwoord kreeg, zal zeker met ons erkennen, dat deze ad vertentie niet voor plaatsing in aanmerking kon komen. Het was vaarschijnlijk dan ook ironisch b' ioeld Onze trad .ie getrouw hebben we de „naastliggende" rechtsche partijen zooveel mogelijk onbesproken gelaten. We mijden liefst Strijd onder broederen Het spijt ons, dat met name de C.D U en de S.G.P in hun propaganda zóó ver over de schreef van het geoorloofde gingen, dat zwijgen gelijk zou staan met ontrouw aan de waarheid. Daarom spraken we zelf en lieten we ander n spreken. Maar het ging niet van harte, omdat niets zoo zeer de kracht breekt, als twist onder be lijders van één dierbaar geloof. We zijn voor ons zelf overtuigd, dat ;vij daarbij niet verder zijn gegaan dan beslist noodig was; moclit men ons van bet tegen deel overtuiaen, dan zullen we gaarne on- geliik erkennen. En overigens blijven wij bidden om den vrede voor Jeruzalem, opdat de Bijbelgeloo- vigen elkaar nog eens beter mogen ver staan dan thans vaak het geval is. LIBERALE ACTIE DE A'VJLO. EN DE VERKIEZINGEN Er is een opmerking gemaakt over de groote advertentie in liberale bladen aan de A.V R.O.-vrienden ten behoeye van de candidaten van den Vrijheidsbond. Daarop heeft de A.V.R.O. omgeroepen, dat zij met die advertentie niets te maken had en dat ze als A.V.R.O. geen. politieke voorkeur heeft. De liberalen hebben wel een bedenkelijke actie gevoerd. BOND VAN CHR. OPENB. LEES ZALEN EN BIBLIOTHEKEN IN NEDERLAND In hotel „Terminus" te Utrecht had de jaarlijksche Algemeene Vergadering plaats van den Bond van Chr Leeszalen en Bibli otheken in Nederland. Voorzitter was de heer W. Brouwer Azn.. te Vlaardingen In zijm openingswoord memoreerde de voorzitter den teruggang op vrijwel ieder terrein, welke het afgeloopen jaar ken merkte. De belangstelling voor den Lees zaal en Bibliotheekarbeid blijft groeiende. Toch zal ook hier naar maatregelen moe ten worden omgezien, teneinde dezen ar beid gaande te kunnen houden. Besloten werd in den vervolge zoo mo gelijk te vergaderen op den Zaterdagmid dag na Pasehen. Voorts deed de secretaris, de heer J. D. Lock, van Rotterdam, enkele mededeelin- gen omtrent de subsidie-regeling, welke voor de Chr. Openbare Leeszalen en Bibli otheken aog veel te wenschen laat. In April 1931 gaf de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de Centrale Vereeniging opdracht i'e subsidie-regeling zoodanig te wijzigen, d de Christelijke Openbare Leeszalen en Bibliotheken gelijk gesteld konden worden met de R.K. In een onderhoud met het Dag. Bestuur der Cen trale Vereeniging hebb daarop de verte genwoordigers van den V.hr. Bond hun wen schen kenbaar gemaakt. Men kreeg daar den indruk tot een accoord gekomen te Tijdens deze vergadering heeft de heer J. Karsemeijer van Dordrecht nog een inleiding eehouden ovei het subtidievra&g- stuk De inleider ging. aan de hand van 'n groot aantel citaten van bekende persoon lijkheden (Dr. Kuyper, Heemskerk, Dr. de Visser, Prof van Vuurén e.a.) de historie van de Leeszaal in het algameen en van de Christelijke Leeszaal in het bij: der na. Hierbij "gaf hij voornamelijk aan, welke oorzaken geleid hebben tot het vrij povere figuur, dat de Christelijke Leeszalen thans helaas nog maken. Als voornaamste dezer oorzaken noemde hij verdeeldheid van de leidende poli.ieke figuren en de Chr. Pers. juist in de dagen, toen de grond slagen voor een bevredigende subsidie regeling hadden moeten worden gelegd. Voorts o.m verwaarloozing van het paeda- gogisch belang, dat toch in 1911 door Dr. Kuyper reeds scherp belicht werd, en een zijdige verheerlijking van het particulier initiatief. Voor de toekomst achtte spr. noodig, dat in de eerste plaats het particulier initiatief van zijn belangstelling voor de goede zaak bliik geeft Verder samenwerking van per sonen van uiteenloopende Pro* Chr. begin selen en krachtiee concentratie onder lei ding van den Bond van Chr. Leeszalen en Bibliotheken in Nederland. Het jaarverslag van den secretaris, den heer J. D Lock, werd onder dank goed gekeurd. evenals dat van den penning meester. den beer M. H. van Schup- pen. De rekening sloot met een batig saldo van f 17,21. met nog een tegoed van f 40. De contributie werd voor 1933 bepaald op f 10 per aangesloten leeszaal. De heer .T. C. A e M i 1 d t werd als be stuurslid herkozen; in de vacature, ont staan door het bedanken van den heer M. H. van Schuppen, werd benoemd de heer J. Karsemeijer. Omstreeks vijf uur volgde sluiting op de gebruikelijke wijze volgens „D Volksschool" verheerlijkte ie voorzitter de muiters, daar zij vielen „in een strijd, die ook de onze is". Inmiddels maakt in de hoofdstad de S.D.A.P propa ganda voor den heer Albarda met levens- groote, gekleurde reclame-voorstellingen waarop de socialist een Nederlandsche sol daat wegschopt. Tegen het gezag? Oneen, aintwoordt de T ij d, 't is maar een kwa jongensgrapje! „EEN KWAJONGENSGRAPJE". Sprekende voor zijn kiezers te Geertrui-; denberg, heeft de heer Oudegeest hun ver teld, dat de muiterij op De Zeven Provin ciën „maar een kwajongensgrapje" was. In andere vergaderingen van roode kiezers heet zij een natuurlijk gevolg van het on natuurlijk gezag. Elders verhieven de bijeen gekomen roode Bondsonderwijzers zich „plechtig van hun zetels ter eerbiedige herdenking van de gevallen slachtoffers aan boord van „De Zeven Provinciën" en ROFFELRIJMEN. Een Gouden Paar Van die verschietende pijnen, dan hier, dan daar? Ze blijven weg met één of twee van die Slechts 50 ct. per 13 De Natuurkundige Sectie van deze ver eeniging hield Zaterdag 22 dezer in het na tuurkundig laboratorium der Vrije Univer siteit te Amsterdam een druk bezochte ver gadering. In de morgenvergadering sprak Dr. G Korthof, conservator van het klinisch labo ratorium te Leiden, over het onderwerp: „De evolutieleer in verband met biologie ei openbaring". Hij verdedigde daarbij de vol gende stellingen: 1. De evolutietheorie, getoetst aan de gege vens der biologie en microbiologie, is waarschijnlijk. 2. De palaeontologische anthropologie ver hoogt haar onwaarschijnlijkheid. 3. De evolutietheorie is materialistisch en miskent daardoor het wezen van al het be staande. 4. De Christen moet hiertegenover een eigen standpunt innemen, dat aansluit aan zijn belijdenis. Op diit referaat volgde een breede bespre king. Besloten werd het referaat met een verslag der discussie in het Orgaan der eeniging te publiceeren. In de middagvergadering gaf Prof. Sizoo een demonstratie van een methode ter bepa ling van de constante van Planok. Vervo gens besprak hij de inrichting van de labo ratoria voor natuurkunde en scheikunde van de Vrije Universiteit Onder leiding van de hoogleeraren Dr Sizoo en Dr Coops heb ben de aanwezigen daarna deze laboratoria bezichtigd. -an gTóöte dingen, geeft een mi) toegezonden brief met foto mU aanleiding de dag der (voor buitenstaanders) kléine dln« gen niet te verachten. In een dorpje aan het water Tusschen Rotterdam en Dordt, Woont een ridder van de arbeid Die niet merkbaar ouder wordt Maar desniettemin op morgen, Ondanks, jeugdelijke schijn Met z?n even jonge gade Vijftig jaar getrouwd zal zijn. Als ik zoo op hun portret let Dat ik in m'n handen houd Zeg ik: nee! die jongeluidjes Zijn geen vijftig jaar getrouwd! Maar als ik de kinderschaar zie:. Twee en vijftig bij elkaar, Ja, dan moet ik coneludeeren: Dat is meer dan één per jaar! En dan zeg ik: Gouden Echtpaar Met uw prachtige gezin, Wat een voorrechtiaat een zegen Wat een toekomst ligt daar in Als zoo'n echt oud-Hollandsch huwlijk, ln de vreeze Gods gesticht, Als een boom z?n vruchtbre takken Breed naar alle zijden richt! Neem alleen eens: wat een vreugde Moet het al voor U niet zijn Om te zeggen: zooveel stemmen Brachten wij uit op Colijn Lezer, neem het mij niet kivalijk 't Gaat vanzelf niet altijd aan Voor elk blije gouden echtpaar Hier een roffelt je te slaan Maar toen ik die briefdie 'kiek kreeff Viel mij deze regel :n: Hollands beste bouwsteen is het Groot echt Christelijk gezin! Daarvoor willen wij God danken; Daarvoor werken, strijden wij; Daarin willen loij beschermen Kerk en Staat en Maatschappij. Moge God Zijn zegen geven V, en ook uw nageslacht, Gouden Echtpaar, dat mij op dit Grootgezinsfeestvreugdlied bracht (Nadruk LEO LENS. Gistermorgen is een vrachtauto, die den overweg bij Sloter dijk passeerde, gegrepen door een trein, die door een onveilig signaal is gereden. De ver nielde wagen op de plaats van het ongeluk. Vertegenwoordigers van dertig nationaliteiten hebben deelgenomen aan de Shakespeare-herdenking, die te Stratford-on-Avon werd georganiseerd op den S69sten verjaardag der geboorte van den dichter. van Mac Donalds Witte huis door Roosevelt Te Groningen werd een historisch-allegonsche optocht geho uden. Ten aanschouwe van duizenden gaven eostuums, zooals de landsknechten van Willem van Oranje droegeneen demonstratie. en jagers hebben Prins Willem van Oranje herdacht. Op het Malieveld te 's-Gravenhage de troepen voor brigade-commandant kolo nel J. J. C. baron van Voorst tot Voorst. Prins Wilhelm, de oudste zoon van den Duitschen kroonprins, met zijn verloofde mej. Dorothea von Salviati Engelsche ihatrozen hebben op St. Jorisdag ten kmns gelegd op het monument te Zeebmgge, waar tevens da zeeslag werd herdacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1933 | | pagina 5